پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار   ۱
مقدمه    ۳
فصل اول: کلیات تحقیق
موضوع تحقیق   ۴
بیان مساله   ۴
اهداف تحقیق   ۴
اهمیت تحقیق   ۴
پیشینه تحقیق   ۵
فرضیه های تحقیق   ۵
قلمرو تحقیق   ۶
روش تحقیق   ۶
روشهای جمع آوری اطلاعات   ۶
محدودیت های تحقیق   ۷
واژه ها و اصطلاحات کلیدی   ۷
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
بخش اول
تشکلهای صنفی   ۱۰
تاریخچه سندیکاهای صنفی   ۱۱
اهمیت واحدهای صنفی در کشور   ۱۱
نگاهی به نقش اصناف و سازمانهای صنفی در جامعه   ۱۲
تعاریف   ۱۳
نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه   ۱۶
تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی   ۱۸
تعاون   ۲۵
تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی   ۲۸
نتیجه گیری   ۳۵
الگویابی   ۳۶
بخش دوم
اتاق بازرگانی بین المللی   ۴۳
اتاق بازرگانی و صنایع کره   ۴۷
اتاق بازرگانی و صنایع ملی مالزی   ۶۰
اتاق بازرگانی لندن   ۶۷
جایگاه واقعی اتاق بازرگانی در اقتصاد کشورها   ۷۵
ویژگیهای اصلی یک اتاق بازرگانی ایده آل   ۸۶
پارامترهای اصلی برای مقایسه اتاقهای بازرگانی   ۸۸
جدول مقایسه ای اتاق بازرگانی ایران و سایر اتاقهای بازرگانی پیشرفته دنیا   ۸۹
ویژگیهای ساختاری محتوایی و عملکردی اتاق بازرگانی ایده آل و سنتی   ۹۰
بودجه اتاق بازرگانی   ۹۱
کارکنان اتاق بازرگانی   ۹۲
فصل سوم: جامعه آماری
تاریخچه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران   ۹۴
سیر تطور قانونی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران   ۱۰۵
قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(۱۳۴۸)   ۱۰۸
قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران(۱۳۷۳)   ۱۱۵
کمیسیونهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران   ۱۲۰
آئین نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران   ۱۲۱
نمودار سازمانی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران   ۱۲۴
فهرست شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران   ۱۲۵
فهرست اتاق های بازرگانی مشترک ایران و سایر کشورهای جهان   ۱۲۶
فهرست بخش های بازرگانی سفارتخانه های خارجی که با اتاق بازرگانی ایران
همکاری دارند   ۱۲۷
بررسی کمی عملکرد و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران   ۱۲۸
فهرست اتحادیه ها و سندیکاهای داخلی که با اتاق بازرگانی همکاری دارند   ۱۲۹
شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی   ۱۳۱
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی   ۱۳۲
فهرست اعضای کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی   ۱۳۴
مدل تحقیق   ۱۳۷
فصل چهارم: روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق   ۱۳۸
روش های جمع آوری اطلاعات   ۱۳۸
معیارهای مقبولیت تحقیق   ۱۴۰
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه   ۱۴۳
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (نمودار)   ۱۴۵
ویژگی های کلی پاسخ دهندگان (جداول)   ۱۴۶
نمودار نتایج نظرسنجی از اعضاء اتاق بازرگانی   ۱۴۹
فرضیه اول   ۱۵۰
فرضیه دوم   ۱۵۳
فرضیه سوم   ۱۵۴
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (نمودار)   ۱۵۵
خصوصیات یک عضو فعال از دیدگاه اعضاء (جدول)   ۱۵۶
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (نمودار)   ۱۵۷
وظایف و فعالیت های اصلی اتاق بازرگانی از دیدگاه اعضاء (جدول)   ۱۵۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری   ۱۵۹
معایب و نواقص اتاق بازرگانی   ۱۶۰
پیشنهادات   ۱۷۹
بازتاب تحقیق اتاق بازرگانی در رسانه ها   ۱۸۱
منابع و ماخذ   ۱۸۲

منابع و ماخذ فارسی:

۱- سازمان و ساختار اتاق بازرگانی:

ترجمه از مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۲- قانون و آئین نامه مربوط به جلب و حمایت از سرمایه‌های خارجی:

وزارت امور اقتصادی و دارایی.

۳- اجرای احکام داوری:

زیر نظر کمیسیون حقوقی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی.

۴- تاریخ مشروطیت ایران.

۵- تاریخ بیداری ایرانیان.

۶- دایره المعارف ایرانیکا.

۷- قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۸- کمیته ایرانی عضو اتاق بازرگانی بین المللی.

۹- CD اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران.

۱۰- راهنمای اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن  جمهوری اسلامی ایران:

تهیه و تنظیم از مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق.

۱۱- ماهنامه اتاق بازرگانی:

شماره ۱۲/ ص۷۷/ سال ۱۳۷۶٫

۱۲- ماهنامه اتاق بازرگانی:

شماره ۱۲/ ص۷۸/ سال ۱۳۷۶٫

۱۳- ماهنامه اتاق بازرگانی:

شماره ۱۰/ ص۳۴/ سال ۱۳۸۰٫

۱۴- ماهنامه اتاق بازرگانی:

شماره ۲/ ص۵/ سال ۱۳۷۸٫

۱۵- ماهنامه اتاق بازرگانی:

شماره ۷/ ص۶۳/ سال ۱۳۸۱٫

۱۶- نقش سازمانها و تشکلهای صنفی در توسعه:

ماهنامه تدبیر/ شماره۹۲/ خرداد ۱۳۷۸٫

۱۷- تقویت تشکلهای صادراتی یک نیاز اساسی است:

ماهنامه مناطق آزاد/ شماره ۸۷/ شهریور ۱۳۷۷٫

۱۸- تعاون به عنوان یک راهکار صنفی و ملی.

۱۹- الگویابی چیست؟

پیام ایران خودرو/ شماره ۳۵/ شهریور ۱۳۷۷٫

۲۰- مجله توسعه:

مهرماه سال ۱۳۷۷٫

۲۱- روش تحقیق در مدیریت:

دکتر غلامرضا خاکی.

۲۲- روش تحقیق:

دکتر حیدرعلی هومن.

۲۳- روزنامه همشهری: یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۸۴۷/ ص۸٫

گفت و گوی اختصاصی همشهری با مهندس خاموشی با عنوان: آب و نان، صفر.

۲۴- روزنامه همشهری: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۹۰۴/ ص۹٫

گفت و گوی اختصاصی با دکتر عدالتیان با عنوان:

مدیریت اتاق فاقد استراتژی و برنامه.

۲۵- روزنامه ایران: شنبه ۲ آذر ۱۳۸۱/ سال هشتم/ شماره ۲۳۰۹٫

گفت و گوی اختصاصی با سه تن از اعضای اتاق بازرگانی با عنوان:

اتاق بازرگانی جایگاه بخش خصوصی را در اقتصاد ارتقاء نداده است.

۲۶- روزنامه همشهری: شنبه ۲ آذر ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۹۰۷/ ص۲۶٫

گفت و گوی اختصاصی با معاون اول اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با عنوان:

جنگ در منطقه نرخ ریسک ایران را افزایش می‌دهد.

۲۷- روزنامه همشهری: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۹۱۷/ ص۸٫

گفت و گوی اختصاصی با معاون توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت بازرگانی.

با عنوان: برای جهش صادراتی باید موانع صادرات را کاهش دهیم.

۲۸- روزنامه همشهری: شنبه ۱۶ آذر ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۹۲۰/ ص۴و۱۱٫

با عنوان: آمار صادرات غیر نفتی دلیل موفق نبودن اتاق بازرگانی است.

با عنوان: زمینه حضور تمامی‌فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی فراهم نیست.

۲۹- روزنامه همشهری: دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۹۲۲/ ص۹٫

با عنوان: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی است.

 ۳۰- روزنامه ایران: چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۱/ سال هشتم/ شماره ۲۳۲۶/ ص۶٫

با عنوان: ۲۳ سال خاموشی در اتاق ایران.

۳۱- روزنامه همشهری: شنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۱/ سال دهم/ شماره ۲۹۳۴/ ص۴٫

با عنوان: آخرین تغییرات شرایط نامزدی در هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی اعلام شد.

۳۲- روزنامه همشهری:چهارشنبه ۱۱ دی۱۳۸۱/ سال یازدهم/ شماره ۲۹۴۴/ ص۱۰٫

با عنوان: اتاقی برای بخش خصوصی.

۳۳- روزنامه همبستگی: دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۱/ شماره ۶۵۵/ ص۶٫

گفت و گو با معاون پارلمانی اتاق بازرگانی ایران با عنوان: عزیز من! اتاق بازرگانی مجلس نیست که همه وارد شوند.

۳۴- روزنامه اعتماد: شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۸۱/ سال اول/ شماره ۲۰۳/ ص۵٫

گفت و گوی اختصاصی با آقای خاموشی با عنوان: در کشور ما همه حرکتها کند است.

۳۵- روزنامه ایران: دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۱/ سال نهم/ شماره ۲۳۸۹/ ص۶٫

گفت و گوی اختصاصی با آقای شریعتمداری وزیر بازرگانی با عنوان: اتاق بازرگانی نماینده کل اقتصاد کشور نیست.

۳۶- روزنامه آسیا: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۸۱/ شماره ۳۲۹٫

با عنوان: در حاشیه انتخابات اتاق.

۳۷- روزنامه آسیا: چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۸۱/ شماره ۳۲۹/ ص۶٫

با عنوان: ۸ ائتلاف، امروز ساختار آینده اتاق بازرگانی را رقم می‌زنند.

۳۸- روزنامه یاس: پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۱/ سال اول/ شماره ششم/ ص۴٫

با عنوان: استقبال بی سابقه از انتخابات اتاق بازرگانی.

۳۹- روزنامه همشهری: یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۱/ شماره ۲۵۲-۲۹۹۴/ ص۱۸٫

با عنوان: رفراندوم در اتاق.

۴۰- روزنامه دنیای اقتصاد: سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۱/ سال اول/ شماره ۷۶/ ص۱۰٫

گفت و گوی اختصاصی با دکتر سیدحمیدحسینی عضو منتخب اتاق بازرگانی تهران با عنوان: اتاق بازرگانی اگر نماینده بخش خصوصی است موانع صادراتی را بر طرف کند.

۴۱- روزنامه آسیا: ص۴٫

باعنوان: تحول در اتاق ایران مدیریت نوین می‌خواهد.

۴۲- روزنامه آسیا: شنبه ۱۰اسفند ۱۳۸۱/ شماره ۳۳۱/ ص۱و۳و۴٫

گفت و گوی اختصاصی با آقای خاموشی با عنوان: اقتصاد ایران که پویا شد اتاق را رها می‌کنم.

گفت و گوی اختصاصی با آقای‌هادی غنیمی‌فرد با عنوان: قدرت در اتاق بازرگانی، از انحصار درآمد.

گفت وگوی اختصاصی با آقای‌هادی غنیمی‌فرد با عنوان: اتاق را به پایگاه توسعه صادرات کالاهای ایرانی تبدیل می‌کنیم.

۴۳- روزنامه آسیا: شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۸۲/ شماره ۳۵۳/ ص۲٫

گفت و گوی آقای غنیمی‌فرد با سردبیر آسیا با عنوان: هیچ رئیسی نمی‌تواند اتاق بازرگانی را متحول کند مگر آن که قوانین را تغییر اساسی دهد.

مقدمه:

هرچه کتب تاریخی را بیشتر ورق می‌زنیم و ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی انسانها را در قرون گذشته بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم.‌ این واقعیت بیشتر آشکار می‌شود که هم در‌ایران و هم در بسیاری از جوامع انسانی ریشه دار و فرهنگ مدار دیگر، همواره بازار و بازاریان و صاحبان صنایع و حرف و اصناف، بویژه در قالب تشکلهای متمرکز و نهادهای مردمی نقش عمده‌ای در جریان امور اجتماعی داشته‌اند و بر جهات و ابعاد گوناگون امور زیستی جوامع خود اثر گذاشته‌اند.

از طرفی به مرور و بنابر مقتضیات زمان (نیازهای متنوع و زیاد جوامع) این تشکلها هر روزه پیشرفته تر و گسترده تر شدند و تاثیر و تنوع آن در جریان امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی جوامع بیشتر از گذشته نمایان شد.

افزایش نوع، تعداد و حجم فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منجر به پیچیدگی روابط بین صاحبان حرف و صنایع و‌ایجاد مشکلاتی در روند فعالیتهای بازرگانی شد لذا‌ایجاد هماهنگی و سازماندهی فعالیتهای بازرگانی و صاحبان حرف و صنایع و تشکلهای صنفی ضرورتی اجتناب ناپذیر بود و از آنرو بود که تشکلهای صنفی و سپس اتاقهای بازرگانی بوجود آمدند.

بنابراین در پایان باید گفت امروزه اهمیت و تاثیر اتاقهای بازرگانی بر روند فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنقدر زیاد است که بر کسی پوشیده نیست.

موضوع تحقیق:

بررسی جایگاه و تاثیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اقتصاد کشور.

بیان مساله:

تمامی‌اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا، تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارند ودر مجموع به اقتصاد ملی یاری می‌رسانند و البته اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. براساس قانون، هدف از تاسیس اتاق بازرگانی کمک به فراهم نمودن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی می‌باشد. لذا به منظور بررسی جایگاه واقعی اتاق بازرگانی و تاثیر مهم آن بر اقتصاد کشور و رهنمود دادن به آن جهت بسط فعالیت خود موضوع پایان نامه خود را در این رابطه برگزیده ام. همچنین سوالات تحقیق عبارتنداز:

۱-‌ آیا اتاق بازرگانی تاثیرگذاری زیادی بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد؟

۲-‌ آیا اعضاء (اشخاص حقیقی و حقوقی) در فعالیتهای اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند؟

۳-‌ آیا اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی رضایت دارند؟

اهداف تحقیق:

۱- بهبود و ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی برای انجام کاراتر و اثربخش‌تر فعالیت‌ها و وظایف خود در سطح خرد و کلان.

۲- بهبود و ارتقاء عملکرد اتاق بازرگانی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی.

۳- بهبود و ارتقاء فعالیت‌های اتاق بازرگانی در بسط و توسعه بخش خصوصی.

۴- شناخت عوامل موثر بر مشارکت بیشتر اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی.

۵- جذب و ارتقاء رضایت اعضاء از عملکرد اتاق بازرگانی در سطح خردوکلان.

اهمیت تحقیق:

۱- جایگاه ویژه بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و مشارکت فعالانه این بخش در اتاق‌های بازگانی کشورهای توسعه یافته، این اتاقهای بازرگانی را به موقعیتی رسانده است که می‌توانند نقش بسیار فعالی را در سطح اقتصاد خردوکلان و توسعه بازرگانی خارجی‌ایفاء کنند. اما اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران به دلیل عوامل درونی و بیرونی و فضای حاکم بر آن هنوز نتوانسته است به جایگاه واقعی خود دست یابد بنابراین شناخت دلایل موفقیت‌های اتاق بازرگانی سایر کشورها و استفاده از تجربیات آنها برای رفع موانع رشد و توسعه اقتصادی کشور یک ضرورت است.

۲- در تمام دنیا اتاق‌های بازرگانی آدرس‌های شناخته شده‌ای برای شرکت‌ها و سازمانهای دیگر در سایر کشورها هستند و به همین دلیل این اتاقهای بازرگانی در تمام کشورها فعالیت وسیعی را در زمینه بازرگانی به عهده دارند و اتاق بازرگانی‌ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما بدلیل ساختار خاص آن و تصمیم گیری متمرکز معمولاً عده کمی‌از اعضاء از این نوع ارتباط (خدمات) با کشورهای خارجی سود می‌برند. در واقع اتاقهای بازرگانی کشورهای پیشرفته محل اتصال شرکت‌های داخلی و خارجی هستند. اما این نقطه اتصال در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران تبدیل به گلوگاهی شده است که اعضای آن نمی‌توانند بطور مساوی از امکان ارتباط خود با همکارانشان در کشورهای دیگر بهره ببرند.

۳- فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی مهمترین وظیفه و هدف اتاق بازرگانی‌ایران است. وظایفی که اگر در تمامی‌سالهای فعالیت این اتاق تنها درصد‌اندکی از آنها تحقق می‌یافت وضعیت اقتصادی کشور قطعاً به گونه‌ای دیگر بود.

۴- اتاق بازرگانی مشاور سه قوه و مشاوره اعضای خودش هم هست و این دو مشاوره‌ایجاب می‌کند که عکس العمل‌های قوانین اقتصادی و روش‌های اقتصادی در جامعه را دریافت کند و نارسایی‌ها و کمبودها را به سه قوه منتقل کند و از سوی دیگر باید اقدامات سه قوه را در مراحل مختلف برای اعضاء تبیین کند ولی متاسفانه اتاق بازرگانی نتوانسته است این وظیفه اصلی و قانونی و مهم خود را به درستی انجام دهد. لذا برای بیشتر آشکار نمودن جایگاه موثر اتاق بازرگانی در اقتصاد کشور ضروری است تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام گیرد بنابراین نگارنده با این فرض به موضوع مورد نظر پرداخته است.

پیشینه تحقیق:

نگارنده بعد از تحقیق و بررسیهای زیاد و مراجعه به مرکز مدارک علمی‌ ایران و برخی دانشگاههای معتبر دریافته است که از سال تاسیس اتاق بازرگانی (۱۳۴۸) تا کنون در زمینه اتاق بازرگانی و یا هر کدام از مولفه‌های مرتبط با آن (مالیات، بیمه، کشاورزی، اقتصاد، حمل و نقل،…) هیچ فعالیت تحقیقاتی (تحت هر عنوان پروژه، پایان نامه، رساله،…) در هیچ کجای کشور انجام نشده است و این کار تحقیقاتی برای اولین بار در کشور انجام می‌گیرد. همچنین نگارنده در این تحقیق فقط از برخی مقالات، مصاحبه‌ها، گزارش یا سخنرانی‌هایی در ارتباط با موضوع تحقیق استفاده نموده است.

فرضیه‌های تحقیق:

۱- اتاق بازرگانی بیشترین تاثیر را بر شاخصهای اقتصادی کشور دارد.

۲- اعضاء در فعالیت‌های اتاق بازرگانی مشارکت زیادی دارند.

۳- اعضاء از فعالیتهای اتاق بازرگانی رضایت دارند.

قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق از بعد زمانی، مکانی، و موضوعی به شرح ذیل می‌باشد:

قلمرو زمانی:

از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲٫

قلمرو مکانی:

تمامی‌اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن سراسر کشور.

قلمرو موضوعی:

بررسی جایگاه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

روش تحقیق:

اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرائی آن مهمترین عوامل تعیین کننده روش تحقیق می‌باشد مراد از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص کنیم چه روش تحقیقی برای بررسی یک موضوع لازم است. بعبارت دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق این است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیقتر، سریعتر و ارزانتر در دست یابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر یاری رساند.

بنابراین در این بررسی روش تحقیق کتابخانه‌ای و میدانی و نوع آن نیز کاربردی می‌باشد.

روشهای جمع آوری اطلاعات:

۱- تحقیقات کتابخانه‌ای.

۲- تحقیقات میدانی.

۳- مصاحبه و مشاهده.

 ۱- تحقیقات کتابخانه‌ای:

با مراجعه به کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی مختلف و تحقیق از منابع و ماخذ گوناگون، گزارشات و اطلاعات موجود، قسمتی از اطلاعات لازم از میان کتابها، مجلات، روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مقالات اقتصادی و مدیریتی گوناگون، مصاحبه‌ها و همچنین استفاده از منابع مختلف اینترنتی بدست آمده است.

۲- تحقیقات میدانی:

به منظور جمع آوری قسمتی از اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه نیز استفاده شده است. بصورتی که ۱۲ سوال برای ۳ فرضیه، ۳ سوال برای آگاهی از نظرات اعضا (در تدوین قسمتی از نتیجه گیری) و ۸ سوال برای آشنایی با ویژگیهای کلی پاسخ دهندگان در نظر گرفته شده است که پرسشنامه پیشنهادی بعد از ۱۵ بار اصلاح، نهایی گردیده و در نهایت ۶۰۰۰ پرسشنامه با استفاده از آدرسهای موجود در CD اتاق بازرگانی برای اعضاء و سایر اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور ارسال شد تا این اتاقها در اولین فرصت این پرسشنامه‌ها را در اختیار اعضا قرار داده و پس از تکمیل آنها را جمع آوری و ارسال نمایند.

همچنین برای جمع آوری پرسشنامه‌های مزبور قرار داد پست جواب قبول با اداره پست منعقد گردید، که در پایان نیز بعد از ارسال پرسشنامه‌های تکمیلی توسط اعضا و ارایه پاسخ‌ها به کامپیوتر، داده‌های موجود پردازش و سپس اطلاعات مورد نظر تولید گردید.

۳- مصاحبه و مشاهده:

از آنجایی که اساساً در کشور ما بسیاری از اطلاعات بصورت شفاهی است بگونه‌ای که شاید در کمتر گزارش و یا کتاب مکتوبی بتوان آنها را یافت بنابراین ضرورت داشت که با برخی از متخصصین ، اعضاء و مسئولین اتاق بازرگانی مصاحبه و از نقطه نظرات آنان استفاده شود.

محدودیتهای تحقیق:

۱- نبود کتاب جامع کامل و خاصی در زمینه اتاق بازرگانی (کمبود منابع علمی).

۲- نبود سوابق تحقیقاتی پیرامون اتاق بازرگانی.

۳- عدم همکاری صمیمانه در ارایه اطلاعات توسط مسئوولین اتاق بازرگانی.

۴- طبقه‌بندی بودن مدارک، اسناد و برخی اطلاعات موردنظر از نظر دسترسی به ‌آنها.

۵- تمرکز و انحصار اطلاعات مورد نیاز فقط در اتاق بازرگانی و عدم یافت آن در سازمانها و وزارتخانه‌های مرتبط با اتاق بازرگانی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، وزارت صنایع  و معادن، مرکز توسعه صادرات‌ایران،… .

۶- کمبود زمان در اختیار برای ادامه و تکمیل کار تحقیقاتی.

۷- کمبود منابع مالی.

واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی:

۱- اقتصاد: اقتصاد رفتار یک جامعه را در چگونگی استفاده از منابع محدودش از قبیل (زمین، کار، سرمایه) برای تولیدو به منظور مبادله و مصرف مورد مطالعه قرار می‌دهد.

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص ۲)

۲- اقتصاد خرد: تصمیمات اشخاص و موسسات یا بنگاهها را در یک بازار مطالعه می‌کند و به بررسی اقتصاد در یک سطح کوچک می‌پردازد. حتی در این حوزه اقتصاد می‌توان به بررسی رفتار سیاستمداران و کارمندان پرداخت. مطالعه این بخش از علم اقتصاد بیشتر در حیطه فعالیت تولید کننده، مصرف کننده و کارگر و کارفرما در اقتصاد متمرکز است.

(اقتصاد کلان/یوسف فرجی/ ص ۳)

۳- اقتصاد کلان: مطالعه در سطح وسیع است. در این شاخه به جای ارتباط با بازارهای فردی، مصرف کننده و تولید کننده، اقتصاد را به عنوان یک موضوع کلی بررسی می‌کند در اقتصاد کلان به جای بررسی قیمت‌ها و ستاده‌ها و نیز میزان فروش در بازارهای فردی، تولید کلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در اقتصاد کلان موضوعاتی نظیر سطح عمومی‌قیمت‌ها، نرخ اشتغال ملی، مجارج دولت، کسری بودجه، نرخ بهره و عرضه پول ملی مد نظر می‌باشد.

(اقتصاد کلان/ یوسف فرجی/ ص۳)

۴- سیاست مالی: سیاست مالی تغییر در سطح مجارج، مالیاتها و استقراض دولت به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد ملی مانند اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و تعادل در تراز پرداختهای خارجی می‌باشد.

(کتاب پول، ارز و بانکداری/ یوسف فرجی/ ص ۱۸۵)

۵- سیاست پولی: عبارت از سیاستهایی که بوسیله ابزارهای گوناگونی مانند عملیات بازار باز، سیاست تنزیل و ذخیره قانونی بر عرضه پول اثر می‌گذارد و هدف از اعمال آن دستیابی به یک سری اهداف میانی و نهایی اقتصادی از قبیل اشتغال کامل، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و… می‌باشد.

(کتاب پول، ارز و بانکداری/یوسف فرجی/ ص۲۰۵ و ۳۱۹)

۶- سرمایه گذاری خارجی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی انجام گیرد.

(قانون حمایت از سرمایه‌های خارجی/ وزارت اموراقتصادی ودارایی/ ص۱)

۷- سرمایه گذاری داخلی: عبارت از دارایی که می‌تواند بصورت نقد، کارخانه، ماشین‌آلات و قطعات آنها، ابزار، حق الاختراع و خدمات تخصصی و امثال آن به منظور انجام فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در زمینه‌های گوناگون مانند صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل،… توسط اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی انجام گیرد.

۸- توسعه: تغییر در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسعه نام دارد و بعبارت دیگر مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌گردد.

(مجله تدبیر/ شماره ۹۲/ خرداد ۱۳۷۸)

۹- توسعه اقتصادی: مجموعه اقداماتی که منجر به پیشرفت و دگرگونی اقتصادی می‌گردد توسعه اقتصادی نام دارد.

۱۰- خصوصی سازی: خارج نمودن فعالیتهای اقتصادی تحت نظر دولت و نهادها و سازمانهای وابسته به آن و واگذاری آنها به بخش خصوصی به منظور نیل به اهداف خاص اقتصادی.

۱۱- بسترسازی:‌ ایجاد زیربنا و ساختار لازم جهت مساله مورد نظر.

۱۲- اعضاء: اشخاص حقیقی و حقوقی عضو اتاق بازرگانی.

۱۳- اتاق بازرگانی: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی‌ایران موسسه‌ای غیر انتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشد.

(قانون اتاق بازرگانی‌ایران/ مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹/ ماده ۲)

۱۴- اتاق اصناف: سازمانی است که به موجب قانون نظام صنفی تشکیل می‌گردد و دارای شخصیت حقوقی است.

۱۵- حقوق اعضاء: حقوقی است که به موجب قانون، هر یک از اعضا اتاق بازرگانی آنرا دارا می‌باشند.

۱۶- قوانین کار: مجموعه قوانین و مقرراتی است که روابط بین کارفرما و کارگر را تنظیم می‌نماید.

۱۷- قوانین مالیات: مجموعه قوانین و مقرراتی است که سهم دولت را از منابع درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص می‌کند.

۱۸- قوانین بیمه: قوانینی هستند که به موجب آن اشخاص حقیقی و حقوقی با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه راساً مشمول مقررات تامین اجتماعی و حق استفاده از مزایای مقرر در این قانون را دارند.

(مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی چاپ ششم سال ۱۳۷۹ ص ۳۱۸)

۱۹- قرارداد: قرارداد عبارتست از ذکر مشخصات، ویژگیها و شرایط موجود و لازم بین طرفین در باب یک موضوع یا فعالیت بصورت کتبی و رسمی.

۲۰- راهکار: عبارت از راه حل یا پاسخی منطقی، علمی‌و تجربی جهت رفع مشکل یا مساله مورد نظر.

تشکلهای صنفی

نظری اجمالی[۱]:

تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای تولیدی، صادراتی، وارداتی و خدماتی و برقراری ارتباط با تشکل‌های موصوف و رفع موانع و مشکلات آنها، از دیر باز بخشی از وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران بوده است. بر همین اساس، به موجب بند “ک” ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی‌ایران، مصوب پانزدهم اسفندماه ۱۳۶۹، اصلاح شده در پانزدهم آذرماه ۱۳۷۳ نیز تشکیل سندیکاهای تولیدی، اتحادیه‌های صادراتی و وارداتی و انجمن‌های خدماتی در زمینه فعالیت‌های بازرگانی، صنعتی، معدنی و خدماتی جزو وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی‌ایران منظور شده است. بنابراین به منظور تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های دولت جمهوری اسلامی‌ایران در زمینه واگذاری امور به مردم و تقویت جایگاه بخش خصوصی و توسعه جامعه معدنی، تسهیل اجرای وظایف اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران و ساماندهی روابط با تشکل‌ها در مراحل تاسیس، فعالیت، بروز اختلاف و بالاخره توقف کار آنها، هیت نمایندگان اتاق بازرگانی‌ایران در جلسه مورخ ۳/۵/۱۳۷۴ با استفاده از اختیارات حاصل از بند “د” ماده ۱۶ قانون تشکیل اتاق بازرگانی، کمیسیون تشکل‌ها را بعنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی مشورتی‌ایجاد نمود.

اهداف:

آئین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، اهداف این کمیسیون را به شرح زیر تعیین نموده است:

۱) توسعه تفکر تشکل‌گرایی در بین مراجع سیاستگذار و مجریان کشور و کلیه اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران.

۲) تقویت تشکل‌های وابسته به اتاق‌ایران و توسعه آنها یا پیشنهاد ‌ایجاد تشکل‌های جدید.

۳) کمک به هماهنگی و همراهی تشکل‌های گوناگون در زمینه موضوعات و مسایل مشترک.

۴) تهیه پیشنهادهای مناسب برای ارایه به مسئولان، به منظور تجهیز سیاستگذاران امور اقتصاد ملی به لوازم توسعه امر تشکل گرایی و بهره‌گیری از امکانات تشکل‌های عضو.

وظایف:

براساس‌ آیین‌نامه موضوعی کمیسیون تشکل‌ها، وظایف این کمیسیون به شرح زیر می‌باشد:

۱) بررسی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها و توصیه‌های رسیده از مراجع مختلف پیرامون موضوعاتی که به تشکل‌گرایی مربوط می‌شود.

۲) حل و فصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به نحوه فعالیت اتحادیه‌ها و سندیکاها برحسب ضرورت.

۳) ارشاد و توصیه به تشکل‌ها در زمینه برنامه‌های خاص یا مشترک برای افزایش توان تشکیلاتی و حضور بیشتر در صحنه‌ها و فعالیت‌های بازرگانی و تولیدی کشور.

۴) آیین‌نامه نحوه نظارت اتاق‌ایران در تشکل‌های تحت پوشش، وظیفه نظارتی اتاق‌ایران در مورد فعالیت‌ها و عملکرد تشکل‌های وابسته به کمیسیون تشکل‌ها محول شده است. کمیسیون تشکل‌ها این وظیفه مهم را از طریق بررسی و تایید اساسنامه، شرکت در جلسات مجامع عمومی، جلسات هیات مدیره، دریافت گزارش فصلی و سالانه و رسیدگی به شکایات و اختلافات معمول می‌نماید.

لذا با توجه به قدمت تاریخی و سابقه طولانی تشکلهای صنفی در‌ایران و سایر کشورهای جهان و اهمیت آن در تاثیرگذاری بر اموراقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و ضرورت انکار ناپذیر آن در توسعه همه جانبه بویژه توسعه اقتصادی کشور و با عنایت به این که تاسیس، توسعه و تقویت تشکلهای صنفی به موجب قانون ذکر شده بر عهده اتاق بازرگانی است بنابراین آوردن کلیاتی درباره تشکلهای صنفی بعنوان یکی از بسترها و زیرساختارهای اتاق بازرگانی‌ایران ضروری است.

تاریخچه سندیکاهای صنفی:[۱] – CD اتاق بازرگانی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.