پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله شهر تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی رابطه افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله شهر تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۷
بیان مسأله ۱۰
اهداف تحقیق ۱۰
اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱
فرضیه تحقیق ۱۱
متغیرها ۱۱
تعاریف عملیاتی و نظری ۱۱
۱٫ نکات کلی در رابطه با هیستری ۱۴
۲٫ تعریف مفهوم هیستری و اختلال تبدیل ۱۴
۳٫ شکل گیری هیستری در جریان تحول ۱۵
۳-۱ هیستری در کودکی ۱۵
الف) فراوانی هیستری در کودکی ۱۵
ب) رگه های شخصیت هیستریکی در کودک ۱۶
ج) تظاهرات حاد در کودک ۱۷
د) هیستری تبدیل در کودک ۱۷
۳-۲ هیستری در نوجوانی ۱۹
الف) فراوانی هیستری در نوجوانی ۱۹
ب) توصیف بالینی هیستری در نوجوانی ۱۹
۴ . ضوابط تشخیصی اختلال تبدیل بر اساس DSM IV 21
4-1 توصیف ضوابط تشخیصی اختلال تبدیل ۲۱
۵- دیدگاههای نظری درباره هیستری ۲۳
۵-۱ دیدگاه روان تحلیل گری ۲۳
۵-۲ دیدگاه شناختی ۲۶
۵-۳ دیدگاه رفتاری نگر ۲۷
۶- رهنمودهایی در زمینه درمانگری ۲۷
اختلالات بدنی شکل و اختلالات تجزیه ای ۲۹
۱- اختلالات بدنی شده ۲۹
۲- اختلالات تبدیلی ۳۱
الف- نشانه های حسی ۳۳
ب- نشانه های حرکتی ۳۴
نمونه ای از فلج هیستریایی ۳۴
ج- نشانه های احشائی ۳۷
معیارهای افتراقی اختلالات تبدیلی از اختلالات بدنی ۳۸
تفاوتهای اختلالات بدنی تبدیلی و تمارض ۳۹
هیستری گروهی ۳۹
شرایط ایجاد اختلالات تبدیلی ۴۲
علل مولد ۴۳
۱- شخصیت و عوامل مربوط به نقش بازی کردن ۴۳
۲- احتراز یا دفاع در برابر تهدید ۴۴
نکات کلی در رابطه با افسردگی: ۴۴
۲- تعریف افسردگی ۴۵
افسردگی و غم و اندوه : ۴۸
۳-۱ افسردگیهای دوره اول کودکی ۴۹
الف) نکات کلی ۴۹
ب) افسردگی نوزاد به منزله یک واقعیت شایع بالینی ۵۰
۲٫ تصریحهای جدید در قلمرو نشانه سناسی افسردگی زودرس ۵۱
۳٫ افسردگیهای زودرس دیگر ۵۳
افسردگیهای ناشی از محرومیتهای جزئی و افسردگی مادرانه ۵۳
۳-۲ افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی ۵۶
الف) نشانه هایی که مستقیماً به افسردگی وابسته اند ۵۶
ب) نشانه های وابسته به رنج افسرده وار ۵۷
ج) نشانه های دفاعی علیه افسردگی ۵۸
د) رفتارهای معادل افسردگی ۵۹
۳-۳ افسردگیهای نوجوانی ۵۹
الف) واکنش اضطرابی افسرده وار ۶۰
ب) افسردگی مبتنی بر احساس کهتری ۶۰
ج) افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی ۶۱
د) افسردگی مالیخولیایی ۶۱
ه) معادلهای افسرده وار ۶۲
۴٫ فراوانی افسردگی در خلال تحول ۶۳
۵٫ طبقه بندی اختلالهای خُلقی ۶۷
گستره اول : افسردگیهای یک قطبی ۶۸
۶٫ گستره ، توصیف و ضوابط اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی) ۶۸
افسردگی مهاد ۶۹
الف) توصیف گستره افسردگی مهاد ۶۹
۶-۲ روابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی) ۷۰
الف) توصیف ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی) ۷۰
نظریه ها، تحقیقها و درمان افسردگی ۷۳
نظریه های مربوط به افسردگی ۷۳
نظریه های زیست شناختی ۷۳
نقش وراثت در اختلالات دوقطبی ۷۶
اثرات لیتیوم ۷۷
درمان براساس نظریه های زیست شناختی ۸۰
الکتروشوک درمانی ۸۱
شبکه ارتباطی عصبی- بدنی و انتفال دهندگان آنها ۸۲
نظریه های روان پویایی ۸۴
نظریه یادگیری ۸۷
افسردگی از نقطه نظر یادگیری درمان ۹۰
نظریه شناختی ۹۱
نظریه شناختی بک درباره افسردگی ۹۱
جامعه مورد مطالعه ۹۴
حجم نمونه ۹۴
روش نمونه گیری ۹۴
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر ۹۴
روش آماری مربوط به فرضیه ۹۵
یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها ۹۶
بحث ونتیجه گیری ۱۰۲
پیشینه تحقیق ۱۰۳
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور ۱۰۳
پیشنهادات ۱۰۳
محدودیتها ۱۰۴
منابع و مآخذ ۱۰۵
ضمائم ۱۰۶

 

 

منابع و مآخذ

–  آزاد- حسین- ۱۳۸۱- آسیب روانی(۱)- انتشارات بعثت- تهران.

–  آزاد- حسین- ۱۳۸۲- آسیب روانی(۲)- انتشارات بعثت- تهران.

–  بیانی- احمد- ۱۳۸۰- روش تحقیق در علوم انسانی- انتشارات هنر-تهران

–  بهادری- علی- ۱۳۷۹- روانشناسی شخصیت- انتشارات نی- تهران.

–  پورانکاری- نصرالله- ۱۳۸۰-خلاصه روانپزشکی-انتشارات فرهنگ-تهران

–  سیاسی- علی اکبر-۱۳۷۲-روانشناسی فردی-انتشارات نور-تهران.

–  دادستان-پریرخ-۱۳۸۱-روانشناسی مرضی(۱)-انتشارات سمت-تهران.

–  دادستان-پریرخ-۱۳۸۱-روانشناسی مرضی(۲)-انتشارات سمت-تهران.

–  دلاور-علی-۱۳۷۹- آمار استنباطی- انتشارات رشد- تهران.

–  دلاور- علی- ۱۳۷۹-روش تحقیق درعلوم تربیتی-انتشارات رشد-تهران.

–  محمدی-سید محمد-۱۳۷۹- روانشناسی رشد- انتشارات نور- تهران.

–  منصور- محمودی- ۱۳۸۰- روانشناسی بالینی- انتشارات رشد- تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی ۳۵ ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی ۳۵ ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای ۴۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح ۵% > p است.

مقدمه :

چگونه می توان کسانی را که همواره نسبت به دیگران به دیده سوء ظن می نگرند یا به تمام محرک های محیطی بی اراده و بدون مقاومت پاسخ می دهند، یا بی دلیل به هر کس حتی به افراد نزدیک و صمیمی خود دروغ می گویند، یا در کمال بی نیازی حقه بازی و کلاه برداری می کنند و از این قبیل رفتارها را ظاهر می سازند، توصیف کرد. این افراد درک صحیحی از واقعیت داشته و است و سیکوتیک نیستند، دچار ترسهای بی دلیل و اضطراب دائمی نیستند و از دردهای  خیالی و یا حتی واقعی که علت آنها روانی فیزیولوژیایی است رنج نمی برند. با این وجود رفتار آنها از نظر دیگران ممکن است عجیب و غیر معمول و مغایر با اصول اخلاقی باشد. افراد مبتلا به این اختلاال یعنی اختلال هیستریایی خواهان جلب توجه دیگران نسبت به خود هستند. خیلی زود توسط رویدادهای بی اهمیت و بی معنی برانگیخته  می شوند و تظاهرات هیجان انگیز نشان می دهند. این افراد در اغوا کردن و فریفتن دیگران با تظاهرات و رفتارهای خود بسیار ماهرند و به راحتی می توانند خود را گرم و صمیمی نشان داده  به دیگران نزدیک شوند با این وجود به نظر آنان سطحی رابطه می رسند. این افراد همواره در جستجوی تحسین دیگران هستند و برای رسیدن به این مقصود غالباً در حال ایفای نقش هستند. آنان دنیا را صحنه و خود را بازیگران آن می دانند. زود ممکن است عاشق شوند یا  ازدواج کنند ولی زود روابط عشقی و زناشویی خود را به هم می زنند و آمادگی زیادی برای اعتیاد دارند و ممکن است خیلی زود در  دام اعتیاد یا رفتارهای خلاف اجتماعی گرفتار شوند حالات هیجانی آنان بر حسب زمان و مکان و موقعیت خیلی سریع عوض می شود به طوری که وقتی مشغول گریه هستند ممکن است در همان حال خنده را سردهند. آنان بسیاری از بیانات خود را با نقش بازی کردن توأم می سازند و در ایفای نقش بسیار مهارت دارند. بقراط در چهار قرن پیش از میلاد از رابطه افسردگی و مانی به طور مشروح بحث خود و همچنین ارتیوس پزشک یونانی در ابتدای قرن اول میلادی دریافت که افسردگی که بعضی اوقات در یک فرد رخ می نماید به نظر می رسد که از یک اختلال ریشه می گیرند و در اوایل نوزدهم فلیپ پنیل (۱۸۰۱) گزارشی جالب از افسردگی به رشته تحریر درآورد که نام امپراطور رم تیبر یوس در آن منعکس شده است. غالباً یکی از نشانه های اختلالات خلقی کیفیت حمله ای بودن آنهاست که در آن یک فرد عادی به طور ناگهانی در عرض چند هفته ای یا در بعضی از افراد طی چند روز به نهایت ناامیدی یا اوج سرخوشی می رسد.

(سید محمد محمدی- ص ۲۱۰  تا ۲۱۳ – سال ۱۳۷۹)

بیان  مسأله:

مسأله هیستری بزرگسالان بخصوص زنان همواره مورد توجه روان پزشکان بوده است که تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسیهای انجام شده در  رابطه با هیستری و اینکه چرا بعضی اوقات آدمی از خود رفتارهایی را نشان می دهد که مورد توجه دیگران قرار بگیرد و آیا این رفتارها یعنی فرار از هویت خود و فرار از تمام سختیها و یا اینکه عوامل شخصیتی مثل خود بیمار انگاری و اختلالات تبدیلی می تواند تأثیر گذار در روحیه آدمی شود یا نه هیستری تبدیل یک تظاهر بدنی آشکار است که در اغلب موارد جنبه عصب شناختی لارد و در عین حال می تواند در رابطه با مشاهده گر در قالب یک اختلال چند نشانه ای جلوه گر شود که این اختلال را می توان بر اثر تلقین برانگیخت و زیر تأثیر قرار داد در هیستری بر پایه نیازهای ناهشیار میل یا اضطراب واپس زده جای خود را به یک تظاهر بدنی می دهد و چنین کاربرد بدنی قابل فهم به نظر می آید و تقریباً همه افراد افسرده درجاتی از غمگینی شدید یا ناشادی که دامنه آن از یک اندوهگینی متوسط تا ناامیدی شدید در نوسان است. این نوع غم زدگی ممکن است توسط فرد به صورت نومیدی شدید و گاهی اختلالات بدنی را همواره دارد.                                                           (دادستان – ص ۲۲۲ – سال ۱۳۸۱)

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان است و اینکه آیا حالات غم زدگی و اندوهگینی می تواند در اختلالات بدنی و تبدیلی و توجه دیگران به خود تأثیر مثبت داشته باشد یا نه.

اهمیت و ضرورت تحقیق

تبدیلها که به منزله نشانه های مرضی متداول در آسیب شناسی بزرگسالان محسوب می شوند به ندرت در کودکان ظاهر می گردند و در صورت بروز بر دستگاه حرکتی و بخصوص راه رفتن و عوامل دیگر تأثیر می گذارد که تمام اینها می تواند در بزرگسالی تأثیر منفی داشته باشد. در نظریه رفتاری نگر براین باورند که بیمار هستیرتیک به نشانه های جسمانی خود به منزله پاداش می نگرد چه از یک سو به دلیل وجود این نشانه ها، خارج از چهارچوب  مشکلات حرفه ای یا ارتباطی قرار می گیرد و از سوی دیگر توجهی را که در موقعیتهای دیگر از وی مضایقه می شود به سمت خود جلب می کنند. روی آوردی که از تلقین سود می جوید به گونه ای مستقیم یا از طریق خواب انگیزی بیمار را متقاعد می کند و امید است با انجام این پژوهشها تا حدی از این اختلالات بکاهیم و از عواملی که بوجودآورنده این مشکل می شوند جلوگیری کنیم. و این تحقیقات در محیط و نهادهای اجتماعی و خانوادگی می تواند تأثیر مثبت داشته باشد.

فرضیه تحقیق

بین افسردگی و هیستری در بین زنان رابطه معنی داری وجود دارد.

متغیرها

افسردگی متغیر مستقل .  هیستری متغیر وابسته.

تعاریف عملیاتی و نظری

تعاریف نظری افسردگی: عبارتند از یک حالت روانی است که افراد مبتلا به آن دارای خلق افسرده و نبود لذت یا علاقه نسبت به فعالیتهای عادی زندگی و اختلال در اشتها و آشفتگی خواب و کندی یا برانگیختگی روانی – حرکتی و نبود انرژی و احساس گناه و بی ارزشی را در فرد شامل می شود.

تعاریف عملیاتی افسردگی: عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از مقیاس افسردگی در آزمون بدست آورده است.تعاریف نظری هیستری: عبارتند از اختلالات شخصیتی که به عنوان تبدیلی و جهت حل مشکلات روانی و روحی و مبارزه با آن، آن را جایگزین با مشکلات جسمانی کرده و ابراز دردهای در ناحیه سر و معده و … می کند.

تعاریف عملیاتی هیستری: عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از مقیاس هیستری در آزمون m.m.p.I بدست می آورد.

۱٫ نکات کلی در رابطه با هیستری

مسأله هیستری بزرگسالان همواره مورد توجه روانپزشکان بوده است. تنها از اواخر قرن نوزدهم است که به دنبال بررسی های لاندر (۱۸۷۳)، نخستین پژوهشها، دوره کودکی انجام شده اند. البته پیش از این نیز لوپوآ(۱۶۱۷) ، ویلیس (۱۶۷۰)، وبریکه (۱۸۵۹) وجود هیستری کودکانه را خاطر نشان کرده بودند ()به نقل از استیونس، ۱۹۶۹). در سال ۱۸۸۸ ، شارکو، یک نوجوان چهاده ساله را که از بحرانهای هیستریکی رنج می برد به شاگردانش نشان داد. پس از آن فروید ۱۰ سال با جوزوف بروند اتریشی که توانسته بود زنی هیستریک را درمان کند کار کرد. در سال ۱۸۹۵ فروید و بروند کتاب مشترک خود را با نام مطالعاتی در هیستری منتشر ساختند. فروی و بروند هیستری تبدیلی و تجزیه ای را شرح دادند فروید عقیده داشت که انرژی روانی اضطراب انگیز که موجب پیدایش علایم تبدیلی می گردید همیشه منشأ جنسی داشت. پس از جنگ جهانی اول، مسأله کودک ماندگی بزرگسالان هیستریک، بیشتر بر مبنای خیالبافی مرضی یا هذیان تخیلی (دوپره) و دیدگاه روان تحلیل گری مورد توجه قرار گرفت تا بر اساس بررسی هیستری کودکانه به معنای اخص. اشتوکی (۱۹۶۵) در گزارشی که درباره مجموعه بررسیهای مرتبط با این قلمرو تهیه کرده خاطر نشان می سازد که این مسأله تا سالهای اخیر چندان مورد توجه نبوده است. این امر احتمالاً در ارتباط با کاهش تعداد رویدادهای هیستریکی نیست بلکه از یکسو، نشان دهنده واکنش متخصصان نسبت به ابهاماتی است که در تشخیص این عارضه وجود دارد و از یک سوی دیگر، مبین بازخورد «ضد- بیماری شناختی» حاکم بر کلینیکهای هدایت کودکان می باشد.

۲٫ تعریف مفهوم هیستری و اختلال تبدیل

اصطلاح هیستری بسیار مهم است چرا که پدیده های مرضی بسیار متقاوتی مانند هیستری اضطرابی، روان گسستگی هیستریکی، شخصیت هیستریکی و هیستری تبدیل را تحت عنوان این اصطلاح قرار می دهند، درحالی که هیستری اضطرابی در چهارچوب روان آزردگی هراس قرار می گیرد؛ وجود روان گسستگی هیستریکی قابل بحث است؛ شخصیت هیستریکی دارای معنای مشخصی نیست و تنها هیستری تبدیل می تواند در چهار چوب نسبتاً معینی محدود شود.

هیستری تبدیل یک تظاهر بدنی آشکار است که در اغلب موارد، جنبه عصب شناختی دارد و در عین حال می تواند در رابطه با مشاهده گر، درقالب یک اختلال چندنشانه ای جلوه گر شود. این اختلال را می توان بر اثر تلقین برانگیخت و زیر تأثیر قرار داد. در هیستری برپایه نیازهای ناهشیار، میل یا اضطراب واپس زده جای خود را به یک تظاهر بدنی می دهد و چنین کاربرد بدنی، قابل فهم به نظر می آید.

می توان گفت که هیستری زبان ناهشیاری است که از طریق بدن بیان می شود و آن هم در حدی که بدن برای دیگری مرئی است. هیستری یک کمک طلبی بی فریاد است و پدیده «بدنی کردن» این اختلال برای تعریف آن کافی نیست، چرا که این نوع پدیده را می توان در انواعی از لکنت زبان، اختلالهای روان- تنی و یا حتی روان گسستگیهایی از نوع کاتاتونیا نیز مشاهده کرد. معنای این سخن این است که نشانه مرضی برای تعریف هیستری کافی نیست، بلکه باید این اختلال را در چهارچوب آن، اعم از اینکه در قالب نشانه های تبدیل جلوه گر شود یا در قالب یک روان آزردگی ساخت یافته تر، درک کرد.

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تاثیر ورزش و انواع ورزشها بر روی افسردگی
 • پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • پاورپوینت بزهکاری
 • مقاله گیاهان مؤثر بر بیماری های میگرن و افسردگی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.