پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 185  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري انژكتوري و مقايسه آنها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چكيده :   1
مقدمه   2
كاربراتورها   6
سيستم سوخت رسانی کاربراتور   6
ساختمان کاربراتور و اعمال آن   7
کاربراتور ازنظرجريان هوا   9
کاربراتور پيکان   9
طرز کار کاربراتور ونتوری متغير   10
لاستيک کاربراتور (ديافراگم)   11
پمپ بنزين   12
مراقبتهای پمپ بنزين   14
پمپ دستی   14
باک بنزين (مخزن سوخت)   15
لوله خروجی باک :   16
بنزين نما   17
سيستم اصلي اندازه گيري   17
كنترل مخلوط   18
كنترل مكش از پشت :   20
كنترل مخلوط براي جبران تغيير ارتفاع :   22
كنترل مخلوط براي توان حداكثر :   22
قطع دور آرام ( خاموش كردن ) :   25
پمپ شتاب :   29
كاربراتور پاششي   33
سيستم سوخت رساني انژكتوري   40
انواع سيستم تزريق سوخت الكترونيكي EFI   40
(Electronic Fuel Injection)   40
1ـ سيستم EFI مدل D ( نوع كنترل با فشار مانيفولد )   40
2ـ سيستمEFI مدل L )نوع كنترل با جريان هوا)   40
3ـ سيستم EFI مدلK  ( شكل 14)   41
ساختار سيستم تزريق سوخت الكترونيكي (EFI)   42
1ـ بحث كلي   42
2ـ كنترل تزريق پايه   43
جريان سوخت   44
تشخيص حجم هواي مكش   45
كنترل حجم تزريق پايه   45
دوره زماني تزريق و زمان بندي تزريق   46
3ـ كنترل تصحيح   48
تصحيح   49
وسايل كمكي   50
انژكتور استارت سرد   50
شير هوا (Aire valve)   51
اجزاء سيستم تزريق سوخت الكترونيكي(EFI)   53
1ـ سيستم سوخت رساني   54
2ـ سيستم تنفس يا مكش هوا   54
3ـ سيستم كنترل الكترونيكي   55
انتقال سوخت :   55
پمپ سوخت   57
1ـ نوع داخل مخزن (شكل 26)   57
پمپ توربيني   58
شير تعديل فشار (relief valve)   59
شير يكطرفه(check valve)   59
2ـ نوع خطي (in-line)   60
پمپ   61
كنترل پمپ سوخت   63
عملكرد كنترل پمپ سوخت   63
كنترل پمپ سوخت در سيستم تزريق سوخت الكترونيكي (EFI) از نوع D   64
كنترل سرعت پمپ سوخت   65
فيلتر سوخت   65
ميراكننده نوسانات فشار سوخت   66
رگولاتور فشار   68
انژكتورها   70
انواع انژكتور(شكل 38)   72
1ـ بر اساس شكل مجراي تزريق   73
2ـ براساس مقادير مقاومت   73
3ـ براساس شكل اتصال جريان الكتريكي به انژكتور   74
مدار الكتريكي انژكتور   74
مقاومت سلونوئيد   75
چرا مقاومت مورد نياز است ؟   76
1ـ انواع مختلف مقاومت سلونوئيد   76
2ـ روش كاركرد انژكتورها   77
انژكتور استارت سرد   77
عملكرد و ساختار انژكتور استارت سرد   79
سويچ زماني انژكتور استارت سرد   80
مدار الكتريكي انژكتور استارت سرد   80
سيستم مكش هوا   82
بدنه دريچه گاز   83
1ـ ساختمان بدنه دريچه گاز (شكل 47)   83
2- پيچ تنظيم سرعت هرزگرد موتور   84
شير هوا   85
1ـ شير هوا از نوع بي متال   86
ساختمان شير هوا   86
2ـ شير هوا از نوع مومي   90
عملكرد و ساختار شير هوا   91
محفظه مكش هوا و مانيفولد مكش ( شكل 57)   92
بررسي چگونگي عملكرد سيستم كنترل الكترونيكي (ECU) و تاثيرات اشكالات موجود در سيستم (ECU ) در عملكرد موتور   93
1ـ كنترل حجم تزريق   95
2ـ كنترل استارت   95
3ـ كنترل پمپ سوخت   95
4ـ سنسورها و عملكرد آنها   96
5ـ اتصالات واحد ECU سيستم EFI   96
فلومتر هوا   96
1ـ عملكرد و ساختار فلومتر   96
2ـ چگونه حجم هواي مكش مشخص مي گردد .   98
3ـ پيچ تنظيم مخلوط سوخت و هوا و هوا در دور هرزگرد   99
4ـ صفحه جبران كننده و محفظه ميرا كننده نوسانات حركت هوا   101
5ـ سويچ پمپ سوخت   102
انواع ديگر فلومتر   103
1ـ نوع جريان هواي كردابي يا پيچشي نوري كارمن   103
(Optical karman vortex type)   103
2ـ سنسور فشار مانيفولد (vacuum sensor)   105
6ـ مدار الكتريكي فلومتر هوا   106
سنسور موقعيت دريچه گاز   107
ساختمان سنسور   108
نقطه دور هرزگرد (IDL)   108
نقطه قدرت (Power Point)   109
عدم تماس نقاط   110
نوسان قدرت موتور (Hunting)   110
3ـ مدار الكتريكي سنسور موقعيت دريچه گاز   111
سنسور درجه حرارت آب رادياتور (THW)   112
مدار الكتريكي سنسور درجه حرارت آب رادياتور   113
سنسور درجه حرارت هواي مكش   114
مقدار الكتريكي سنسور درجه حرارت هواي ورودي   114
سيگنال جرقه موتور (IG)   115
سيگنال استارت (STA)   116
رله اصلي سيستم تزريق سوخت الكترونيكي (EFI)   117
كنترل زمان بندي تزريق   121
كنترل حجم تزريق   122
حجم تزريق پايه   123
تصحيحات تزريق   124
2ـ غني سازي طي گرم شدن موتور   125
3ـ تصحيح درجه حرارت هواي مكش   125
4ـ غني سازي شتاب گيري طي گرم شدن موتور   126
غني سازي در دور قدرت   127
6ـ قطع سوخت   128
7ـ تصحيح ولتاژ   129
دوره زماني واقعي تزريق و عدم تزريق   129
دوره زماني تصحيح ولتاژ   130
8ـ غني سازي در طي شتاب گيري   131
9ـ تصحيح بازخورد نسبت سوخت و هوا (فقط براي بعضي از مدلها)   131
10ـ مثالهايي از تصحيح تزريق   133
تشخيص عيب   134
عيب يابي   135
روشهاي عيب يابي   136
و به طور كلي :   137
بررسي تفاوتهاي سيستم هاي سوخت رساني كاربراتوري و انژكتوري   139
1ـ توليد مخلوط سوخت و هوا در كاربراتور   147
سيستم تزريق سوخت الكترونيكي(EFI)   148
2ـ شرايط رانندگي و نسبت سوخت وهوا در طي استارت زدن موتور   149
كاربراتور   150
سيستم EFI   151
هنگامي كه موتور سرد است   152
كاربراتور   152
سيستم EFI   153
در هنگام شتاب گيري   154
هنگامي كه خودرو از سرعت پايين شتاب مي گيرد ، حجم هوا متناسب با.   154
كاربراتور   154
سيستم EFI   155
در هنگام گرفتن قدرت بالا از موتور   156
كاربراتور   157
سيستم EFI   157
شكل و تركيب سيستم ترزيق سوخت الكترونيكي (EFI)   158
1ـ امكان مخلوط سوخت و هواي يكنواخت براي هر سيلندر   158
2ـ امكان ايجاد نسبت سوخت و هواي دقيق در تمام دامنه هاي سرعت دوراني موتور   159
3ـ پاسخ مناسب نسبت به تغييرات زاويه دريچه گاز   160
4ـ تصحيح مخلوط سوخت و هوا   160
جبران درجه حرارت پايين   160
قطع سوخت در طي كاهش شتاب   161
مهم   161
5ـ مكش موثر مخلوط سوخت وهوا   162
نقش وسايل نقليه (بويژه سيستم سوخت رساني ) در آلودگي هوا :   162
نقش سوخت موتورها در رابطه با آلودگی هوا   163
ذرات دوده و سرب                     100%معادل – کاهش دارد   164
نقش اتومبيل و احتراق ناقص در موتور اتومبيل در آلودگي هوا :   164
بررسي هر يك از اين آلاينده ها از نظر منابع ، غلظت و تاثيرات :   164
«كربن منوكسيد )Carbon Monoxide   164
اهميت CO ناشي از فعاليت هاي انسان ( منابع مصنوعي )   165
Importance of Anthropgenic CO   165
غلظت و توزيعCO :   165
Cocentration and Distribution of CO   165
«اكسيدهاي نيتروژن»Nitrogen Oxides   167
« اكسيدهاي سولفور » Sulfur Oxides   168
تأثيرات Sox بر روي انسان ها :   169
Effects of Sox on Humans   169
ذرات معلق :Particulates   170
سوخت ها به چند طريق محيط زيست را آلوده می کنند   171
کاهش دمای احتراق   171
کاهش اثر گازهای خروجی   172
نتيجه :   175
مراجع:   177

مراجع:

1-آلودگي محيط زيست : هوا – آب – خاك – صوت ، تاليف : دكتر مينو دبيري استاديار گروه شيمي دانشگاه شهيد بهشتي .

2-اصول كاركرد موتورهاب بنزيني انژكتوري ؛ مترجم: مهندس سيدهادي رياضي .

3-سيستم هاي تزريق سوخت الكترونيكي ؛ اتومبيل هاي بنزيني با كنترل ECU ، مترجم : دكتر مسعود پهلوان شريف .

4-خودرو و محيط زيست : تاليف : مهندس سيد محمود صادقي .

5-سيستم و تجهيزات كنترل آلودگي : هوا در خودروها . تاليف :مهندس سيروس صالحوند .

6-موتورهاي احتراق داخلي ؛ تاليف : آر . آر . رگفسكي . ترجمه : كوروش امير اصلاني فرامرز آشناي قاسمي و مهرداد نوري خاجوي .

7-مهندس محيط زيست ؛ تاليف : مهندس مجيد عباس پور .

چكيده :

در ابتدا به نحوه عملكرد سيستم سوخت رساني كاربراتوري پرداخته ، سپس به چگونگي اصلاح نواقص موجود در كاربراتور پرداختيم و ديديم كه با وجود اصلاح كاربراتور (كاربراتور در ابتدا ساختمان بسيار ساده اي داشت) و پيچيده تر شدن ساختمان كاربراتور كه بواسطه لحاظ كردن پارامترهاي مختلف در حالتهاي مختلف نظير استارت زدن – كار با دور آرام – كار با دور زياد و از اين گونه موارد … باز هم نواقص زيادي در كاركرد كاربراتور مشاهده مي شود . شايد به همين خاطر بود كه مهندسان و متخصصان را بر آن داشت كه از سيستم پيشرفته انژكتور (تزريق سوخت) استفاده كنند .

همانطور كه قبلاً اشاره كرديم تزريق سوخت سابقه تاريخي درازي دارد . اما چرا اين وقفه بلند در استفاده از انژكتور بوجود آمد ؟! شايد به دليل اين كه در آن روزگار هزينه چنين كاري بسيار سنگين بوده و يا اينكه مشكل كامپيوتر بوده ، بهرحال در اين خصوص به تفصيل قبلاً صحبت كرديم . در هر صورت در چند سال اخير زمينه مناسب براي چنين حركتي فراهم شده و اين حركت نيز صورت گرفته تا آنجا كه به كشور ما نيز رسيده .

حال به اختصار اگر در مورد مزاياي سيستم رساني انژكتوري نسبت به

كاربراتوري بخواهيم صحبت كنيم مي توانيم به اين موارد بطور كلي اشاره كنيم ؛

تنظيم بودن خودرو به مدت زمان بيشتر و نياز كمتر به تنظيم هاي پي در پي . نسبت سوخت و هواي متناسب تر با حالت و وضعيتي كه خودرو در آن قرار دارد و جلوگيري از احتراق ناقص و ايجاد نسبت تراكم مناسب تر و … كه همه اين موارد يعني تاثير مثبت در قدرت و توان موتور و كاهش آلاينده ها .

مقدمه

قبل از ورود به بحث سيستم هاي سوخت رساني بد نيست نگاهي بيندازيم به تاريخچه موتورهاي احتراق داخلي تا بهتر بتوانيم مسير تكاملي سيستم سوخت رساني خودرو را درك كنيم .

تاريخچه موتورهاي احتراق داخلي ، به سال 1876 باز مي گردد ، كه «نيكولاس اتو» (1891 – 1832 ) اوين موتور جرقه اي را ساخت . اين موتور در ابتدا بنابر سيكل ويژه اي كار مي كرد و با بازدهي حداكثر برابر با 11% ، داراي وزن زيادي بود . اتو با ارائه سيكل عملكرد 4 زمانه ، بازده را به 14% افزايش ، و در كنار كاهش حجم موتور ، وزن آن را نيز به كمتر از  حالت قبل كاهش داد . در سال 1884 ، امتياز ثبت شده يك شخص فرانسوي به نام «آلفونس بيودي روشاس» (1893-1815) مربوط به سال 1862 منتشر شد ، كه معلوم ساخت او قبل از اتو ، اصول سيكل 4 زمانه را شرح داده است . البته چون روشاس نتوانسته بود ايده هاي خود را عملي سازد ، در نتيجه امروزه اتو به عنوان مخترع موتور شناخته مي شود .

از آن پس اشخاص بسياري در اواخرقرن نوزدهم دست به ابداع موتورهاي

ديگري دست زدند ، و جملگي به اين نتيجه رسيدند كه «نسبت تراكم» تاثير مستقيمي بر روي بازده موتور دارد ، ولي به دليل مشكل «كوبش» ، مقدار آن به كمتر از 4 محدود شده بود . در دهه 1880 ، با توسعه كاربراتور و سيستم جرقه ، سرعت موتورها افزايش يافت ، و امكان استفاده از موتور در اتومبيلها فراهم شد . در سال 1892 ، يك مهندس آلماني به نام «رودلف ديزل» (1913 – 1858) ، نوع جديدي از موتور را به ثبت رساند . در طرح وي ، در مرحله تراكم، تنها هوا متراكم ، و در انتهاي اين مرحله سوخت مايع به داخل هواي داغ پاشيده مي شد . از آنجايي كه در اين طرح ، هوا دچار كوبش نمي شود ، لذا وي توانست تراكم را بالا ببرد ، و بازده موتو را دو برابر كند . يكي از ديگر طرحهاي موتور ، موتور دوراني است ، كه اولين آنها توسط «فليكس وانكل» ، در سال 1957 به نتايج رضايتبخشي رسيد .

سوختها نيز تاثير فراواني در توسعه موتورها داشته اند . اولين موتورها با سوختن گار ، توان مكانيكي توليد مي كردند . بنزين در اواخر قرن نوزدهم ، براي استفاده از كاربراتورها مورد استفاده قرار گرفت . بنزينهاي اوليه كاملاً فرار بودند و در نتيجه ، امكان افزايش نسبت تراكم به بيش از 4 نبود ، ولي در عوض راه اندازي موتور (استارت زدن) راحت بود . «ويليام برتون» (1954 – 1865) توانست با «گراكينگ حرارتي» نفتهاي سنگين ، بنزيني توليد كند تا بتوان به تقاضاهاي روز افزون بنزين پاسخ داد . البته به دليل بالا بودن نقطه جوش ، استارت حالت سرد موتور مشكلتر بود ، كه اين مشكل نيز با اخترع «استارتر برقي» در سال 1912 حل شد . تاثير ضد كوبش «تترااتيل سرب» ، در سال 1923 ، توسط شركت «جنرال موتورز» كشف شد و در دهه 1930، استفاده از كاتاليزو فعال به جاي كراكينگ حرارتي ، باعث توليد بنزينهاي داراي كيفيت بالا شد .

مساله آلودگي هوا در دهه 1940 در لس آنجلس بروز كرد . در سال 1952، كشف شد كه مشكل «مه دود» ، از واكنش مابين اكسيدهاي نيتروژن و تركيبات هيدروكربني در مجاورت نور خورشيد صورت مي گيرد ، كه موتورها از عوامل اصلي آن هستند . موتورهاي ديزل نيز منبع اصلي دوده و ذرات ريز هستند . لذا براي حفظ محيط زيست ، در كشورهاي پيشرفته ، استانداردهايي در زمينه محدود ساختن آلاينده هاي خروجي موتور ارائه شد . همچنين در موتور از تجهيزاتي مانند«مبدلهاي كاتاليزوري» ، و در سوخت از مواد افزودني براي بهبود كيفيت آن و حذف سرب ، براي اين مهم استفاده شد. از دهه 1970 ، به دليل افزايش بهاي فراورده هاي نفتي ، براي كاهش مصرف موتور ، تلاش زيادي براي بالا بردن بازده صورت گرفت. البته بايد در نظر داشت كه كنترل آلودگي موتور ، باعث بالا رفتن مصرف سوخت مي‌شود .

تلاش بسياري نيز درباره سوختهاي جايگزين بنزين و گازوييل صورت گرفته ، كه از بين آنها مي توان به گاز طبيعي ، متانول و اتانول اشاره كرد . هيدروژن ، بنزين و گازوييل مصنوعي حاصل از سنگهاي نفتي و زغال سنگ ، نيز جايگزينهايي بلندمدت محسوب مي شوند .

بعد از گذشت بيش از يك قرن ، ممكن است به نظر برسد كه موتورها به حداكثر توسعه خود رسيده اند ، ولي در عمل موتورها همچنان به توان و بازده بالاتر و آلودگي كمتري مي رسند . استفاده در موارد جديد باعث كاهش وزن ، قيمت و تلفات حرارتي شده است .

تزريق سوخت يکی از ايده های مدرن و با تکنولوژی بالا بوده و در صورتيکه بخواهيم بيشترين بازدهی ر ا د اشته باشيم استفاده از آن يک پيش نياز می باشد .

ولی در حقيقت تزريق سوخت چندين دهه است که مورد استفاده قرار گرفته و از قبل از جنگ جهانی دوم روش استاندارد تحويل سوخت به موتور می باشد .


كاربراتورها

هدف: وظيفة كاربراتور ،تأمين سوخت به مقداري است كه در هر زمان ، مخلوط مناسب مورد نياز موتور را فراهم سازد .

سيستم سوخت رسانی کاربراتور

کارمرتب موتور بستگی به مخلوط بنزين و هوا با نسبت صحيح دارد با دانستن ترکيبات شيميائی بنزين (مواد سوخت) و وزن اتمی عناصر اصلی آن يعنی کربن هيدروژن درصد اکسيژن موجود در هوا می توان مقدار هوای لازم را برای احتراق کامل بنزين که به صورت گاز وارد سيلندر می شود حساب نمود محاسبه ای که به عمل آمده نشان می دهد برای يک کيلو سوخت تقريبا 15 کيلو هوا لازم است مخلوطی که از لحاظ بنزين غنی است اکسيژن لازم برای احتراق تمام سوخت را ندارد و توليد کربن مي نمايد که به صورت دود سياه از اگزوز خارج می شود و علاوه بر اين باعث گرم شدن موتور و نقصان قدرت می گردد .

مخلوطی که از لحاظ هوا غنی باشد باعث کاهش قدرت و احتراق نامرتب می گردد و علامتش ايجاد شعله و يا به اصطلاح يک فايرين از دهانه کاربراتور می کند به طور کلی عواملی که در تنظيم موتور موثر است عبارتند از بار موتور سرعت موتور اندازه و نوع موتور نوع سيستم خنک کننده و نوع سوخت مصرف شده است .

 

ساختمان کاربراتور و اعمال آن

کاربراتور به صورت ساده دارای پياله با شناور و سوزن مربوطه مجرای تنفس وينتوری ژيگلور و دريچه گاز است .

اعمالی که کاربراتور انجام می دهد بطور عمده عبارتند از :

الف- تبديل بنزين به گاز

ب – مخلوط بنزين به نسبت معين به هوا

ج – رساندن گاز قابل احتراق به موتور

کار شناور در پياله ثابت نگه داشتن بنزين در سطح ژيگلور است چنانچه اگر بنزين بالاتر از سطح ژيگلور باشد خود به خود بيرون می ريزد و اگر پائين تر از سطح ژيگلور باشد جريان هوا در مسير خود قادر نيست بنزين رااز دهانه ژيگلور به داخل محفظه احتراق رساند که آن هم در اثر خلاءای است که پيستون ايجاد می کند .

کاربراتور معمولا دارای سه ژيگلور است .

ژيگلور آرام برای روشن نمودن موتور و دورها ی کم .

ژيگلور کمکی برای دور گرفتن موتور .

ژيگلور اصلی برای سرعتهای معمولی و زياد می باشد .

در صورتی که بخواهيم در موتور از نفت بجای بنزين استفاده کنيم چند نکته را بايد رعايت کنيم :

الف – موتور بايد در سرعت يکنواخت و تحت بار متوسط يا سنگين کار کند .

ب – موتور بايد در وحله اول با بنزين روشن شود و بعد از اينکه مدتی کار کرد و حرار ت به اندازه مطلوب رسيد شير بنزين را بسته و شير نفت را باز نمود . استفاده از نفت در موتورهايی که روشن و خاموش کردن مکرر آن ضروری است عملی نمی باشد .

ج – ترتيبی بايد داده شود که حرارت گاز گاه موتور بالاتر از حرارت گاز گاه موتورهای بنزينی باشد .

د – طرحی بايد داده شود که حرارت موتور نسبتا” زياد باشد و می توان به وسيله ترموستات و پروانه رادياتور حرارت را کنترل کرد .

ه- نسبت سوخت و هوا بايد خيلی دقيق ميزان شود .

و – نسبت کمپرس بايد طبق دستورالعمل سازنده اجرا شود و معمولا نسبت کمپرس 1 به 5/4 و يا 1 به 5 باشد تا از ايجاد سر و صدا (Detonation ) در کاربراتور جلوگيری شود .

 

کاربراتور ازنظرجريان هوا

کاربراتور از نظر جريان هوا به دو نوع است :

الف: کاربراتورهای مستقيم :

در اين نوع کاربراتورها صافی هوا بالا و هوا از بالا به پايين جريان دارد .

ب: کاربراتورهای معکوس :

در اين نوع کاربراتورهاصافی هوا پايين بوده و هوا از پايين به بالا جريان دارد .

 

کاربراتور پيکان

نوع ديگری از کاربراتورها کاربراتورهای ونتوری متغير است مانند کاربراتور موتور پيکان ساختمان کاربراتورهای موتور پيکان باکاربراتورهای ونتوری ثابت کاملا فرق دارد . در کاربراتور موتور پيکان برای دورهای مختلف از يک ژيگلور و سوزن استفاده شده است .

پيستون کاربراتور به وسيله مجرای خلاء خود که با خلاء موتور ارتباط دارد کار می کند  . زمانی که دريچه گاز باز می شود و هوای داخل آن کشيده می شود و در اثر همين اختلاف فشار پيستون کاربراتور به طرف بالا حرکت می کند و هنگامی که مقدار خلاء کم شد بايد فنر برگردان پيستون کاربراتور رابه پائين هدايت نمايد بالا و پائين رفتن پيستون کاربراتور سطح ونتوری هم تغيير می کند .

 

طرز کار کاربراتور ونتوری متغير

سوزن کاربراتور به پيستون بسته می شود هنگام بستن سوزن به پيستون کاربراتور بايد سعی شود کاملا سوزن با ژيگلور هم مرکز باشد ثانيا هر سوزن برای مدل های مختلف موتور شماره مخصوصی دارد که در موقع خريد بايد به آن توجه داشت . سوزن ها مانند ژيگلورها معمولا دو نوع اند ثابت و متحرک.

ژيگلورهای ثابت برای کاربراتورهای اتوماتيک و ژيگلورهای متحرک برای کاربراتورهای شيردار مورد استفاده قرار می گيرد .

سوزن کاربراتور با شکل مخروطی مخصوصی در داخل ژيگلور حرکت خطی عمودی داردو تابع حرکت پيستون کاربراتور است . هر موقع که پيستون تغيير مکان دهد يعنی سطح ونتوری تغيير کند مقدار سوخت از ژيگلور تغيير خواهد کرد و نوعی تعادل بين سوخت و هوا ايجاد می شود به طور کلی هر چه حجم هوای ورودی به موتور افزايش يابد و سطح عبور هوا در ونتوری زياد شود متناسب با آن سوخت بيشتری به موتور ارسال خواهد شد . و به اين ترتيب نسبت سوخت به هوا همواره ثابت می ماند .

 

لاستيک کاربراتور (ديافراگم)

موتور پيکان در ايجاد خلاء نقش بسيار مهمی دارد و در بالای پيستون کاربراتور بسته می شود . در موقع بستن لاستيک کاربراتور يک زائده ای دارد که بايد روی پيستون و در محل خود قرار گيرد . پس از آن فنر و در پوش کاربراتور که به وسيله چهار عدد پيچ به قسمت بالای بدنه کاربراتور محکم می شود . در بالای درپوش کاربراتور يک برجستگی وجود دارد که داخل آن دمپر قرار می گيرددر انتهای دمپر يک پيستون کوچکی وصل شده است که در زمان کار يا شتاب دادن به موتور حرکت پيستون کاربراتور را کنترل می کند تا اختلالی در کاربراتور اِيجاد نشود و در محل دمپر بايد کمی روغن فصل جهت روغن کاری ريخته شود .

عيب اين نوع کاربراتورها اين است که اگر لاستيک شل و يا يک سوراخ کوچکی پيدا کرد موتور روشن می شود ولی در دور آرام به طور نامرتب کار می کند عيب دوم چنانچه روغن در محل دمپر ريخته نشود پيستون در بالا گير کرده و موتور خاموش می شود البته بايد توجه داشت حتما روغن فصل يا روغن پارافين ريخته شود و از روغن رقيق و همچنين روغن ترمز اجتناب کرد که ممکن است به لاستيک کاربراتور آسيب برساند .

شکل 1 قطعات مختلف يک کاربراتور نوع اتوماتيک پيکان را نشان می دهد .

 

پمپ بنزين

در اتومبيلها معمولا باک سوخت پائين تر از پياله کاربراتور قرار دارد . بايد به وسيله پمپی بنزين و يا نفت را از باک مربوطه مکيده و با فشار به پياله کاربراتور هدايت نمايد پمپ بنزين حفره ای دارد که به وسيله چند ورقه واشر مشمايی به نام ديافراگم پوشيده شده است در بالای اين حفره دو دريچه که هر يک متشکل از يک فنر ضعيف و يک فيبر شش گوش (سوپاپ) می باشد .

 وقتی که ديافراگم به وسيله اهرم (شيطانک) در اثر گردش ميل بادامک به طرف پايين کشيده می شود و در بالای آن خلاء ايجاد و باعث مکش می گردد در اثر اين مکش بنزين از استکان و صافی پمپ از راه سوپاپ ورودی که باز شده به داخل حفره راه پيدا می کند و بعد ديافراگم بجای اول برگشته دريچه ورودی بسته شده و بنزين داخل حفره با فشار از مجرای خروجی به پياله کاربراتور رانده می شود وجود استکان و فيلتر به خاطر اين است که از کثافاتی که در مسير بنزين از باک به کاربراتور وجود دارد جلوگيری کند .

 

مراقبتهای پمپ بنزين

الف – فيلتر پمپ هميشه بايد تمييز نگه داشته شود .

ب – در صورتی که بنزين از زير پمپ (سوراخ تهويه) خارج شود بايد واشر آن را عوض کرد .

ج- در صورت خراب شدن اهرم بايد آن را تعويض نمود .

 

پمپ دستی

اغلب پمپها مجهز به اهرم دستی هستند و اين اهرم در مواقعی که موتور

کار نمی کند و می خواهيم به وسيله پمپ از باک بنزين بگيريم از اهرم دستی استفاده می کنيم پمپ دستی عينا عمل اهرم اصلی را انجام می دهد با اين تفاوت که کار دايره خارج از مرکز را به وسيله دست انجام می دهيم . بايد توجه داشت که اهرم اصلی (شيطانک) پمپ آزاد باشد تا ما بتوانيم از پمپ دستی استفاده نمائيم .

 

باک بنزين (مخزن سوخت)

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی