پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی عوامل آنتروپوژنیک و تحولات ژئومورفولوژیکی در زون کپه داغ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده    ۱
فصل اول: کلیات   ۲
مقدمه   ۳
۱-۱- طرح مسئله تحقیق   ۴
۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق   ۵
۳-۱- اهداف تحقیق   ۶
۴-۱- سوالات تحقیق   ۷
۵-۱- فرضیه ها   ۸
۶-۱- پیشینه تحقیق   ۹
۷-۱- روش و مواد تحقیق   ۱۰
۸-۱- مشکلات تحقیق   ۱۲
فصل دوم :ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز   ۱۳
۱-۲- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز   ۱۴
۲-۲- فیزیوگرافی    ۱۸
۳-۲- توپوگرافی   ۲۵
۴-۲- زمین شناسی   ۳۲
۵-۲- اقلیم   ۴۳
۶-۲- هیدرولوژی حوضه   ۷۱
۶-۳- خاک شناسی   ۷۶
۷-۳- پوشش گیاهی   ۸۴
فصل سوم : ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه   ۸۹
۱-۳- مفهوم ژئومورفولوژی   ۹۰
۲-۳- نگرش سیستمی در ژئومورفولوژی   ۹۱
۳-۳- ژئومورفولوژی کاربردی   ۹۲
۴-۳- اهداف ژئومورفولوژی کاربردی   ۹۳
۵-۳- وقایع ژئومورفیک   ۹۳
۶-۳- آنتروپوژئومورفولوژی در ایران   ۹۵
۷-۳- ژئومورفولوژی و زمین شناسی حوضه آبریز مورد مطالعه   ۹۸
۸-۳- ژئومورفولوژی حوضه آبریز مورد مطالعه   ۹۹
۹-۳- واحدهای ژئومورفولوژی   ۱۱۰
۱۰-۳- ارتباط ژئومورفولوژی با خاک شناسی در حوضه   ۱۰۵
۱۱-۳- ارتباط ژئومورفولوژی با پوشش گیاهی در حوضه    ۱۰۵
۱۲-۳- ارتباط ژئومورفولوژی با فرسایش در حوضه   ۱۰۶
۱۳-۳- بررسی وضعیت ریزش و لغزش در حوضه   ۱۰۸
فصل چهارم: اثرات عوامل آنتروپوژنی در شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه   ۱۱۰
۱-۴- بررسی سابقه تاریخی فرسایش در دنیا و ایران   ۱۱۲
۲-۴- عوامل موثر در فرسایش خاک   ۱۱۶
۳-۴- انواع فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه   ۱۲۱
۴-۴- اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز مورد مطالعه   ۱۲۳
۵-۴- راهکارهای پیشنهادی به منظور کاهش فرسایش در حوضه آبریز مورد مطالعه   ۱۲۸
۶-۴- اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی   ۱۳۵
فصل پنجم : نتایج فرضیه ها و راهکارهای عملی   ۱۳۸
۱-۵- پرسش اول   ۱۳۹
۲-۵- پرسش دوم   ۱۴۰
۳-۵- نتیجه فرضیه تحقیق   ۱۴۱
۴-۵- ارائه راهکارها   ۱۴۱
منابع و ماخذ    ۱۵۱

منابع و ماخذ :

آراسته جو  محمد ، ۱۳۷۹، نقد و نگارش بر فرهنگ بر اصطلاحات علمی و اجتماعی، نشر گسترده،
آریان پور امیر حسین، ۱۳۸۳، پژوهش، انتشارات امیرکبیرتهران
آسایش حسین ، مشیری سید رحیم ، ۱۳۸۱، روش شناسی وتکنیک های تحقیق علمی در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا ، نشر قومس چاپ اول
آسایش حسین،‌۱۳۷۴، اقتصاد روستایی، انتشارات پیام نور.
آسایش، حسین،۱۳۷۵ برنامه ریزی روستایی درایران، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت
آیتی سید باقر ، ۱۳۷۳، روش تحقیق در جغرافیا ، انتشارات ارشاد
اتسلندر پتر ، ترجمه بیژن کاظم زاده ، ۱۳۷۱، انتشارات آستان قدس رضوی، موسسه چاپ الو
احمدی حسن (۱۳۸۵)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد اول،‌بیابان، فرسایش بادی، چاپ دوم، دانشگاه تهران
احمدی حسن (۱۳۸۵)، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی، چاپ چهارم.
احمدی حسن، ۱۳۸۵، ژئومورفولوژی کاربردی جلد دوم، فرسایش آبی چاپ چهارم دانشگاه تهران
احمدی، حسن، ۱۳۷۴ ، ژئومورفولوژی کاربردی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
احمدیان، محمدعلی، ۱۳۸۲، ویژگیهای جغرافیایی کشورهای اسلامی، انتشارات سخن گستر
اردمه، علی، ۱۳۸۳، مطالعات پوشش گیاهی حوضه آبخیز شهر درود.
اسماعیلی  غلامعلی ، ۱۳۸۱، بیابانگرد  اسماعیل ، روش تحقیق ، انتشارات سنجش
امیر شاپور  شاهین ، ۱۳۵۵، تحقیق در توسعه و روشهای آن ، انتشارات دهخدا
اوماسکاران، ۱۳۸۰، روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ،انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی
ایزاک  استفن ، ۱۳۷۴، راهنمای جامع تحقیق و ارزیابی ، ترجمه مرضیه کریم نیا ، انتشارات آستان قدس رضوی
با خویش کاوه ، ۱۳۸۳، بررسی زمین لغزه در مسیر جاده کامیاران مریوان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران دانشکده جغرافیا
باقر زاده احد ، ۱۳۸۳، روش تحقیق در علوم اجتماعی، انتشارات وثوق
برونوفسکی یاکوب،۱۳۷۰، شناخت عمومی علم ، ترجمه محمد علی پورعبدالله ، ، انتشارات آستان قدس رضوی
بلادپس، علی، ۱۳۸۳، مجله جغرافیا و توسعه (تحلیلی بر ژئومورفولوژی لغزش ها در منطقه‌ی ماکو (ماکوتادشت بازرگان).
بیکر ترز ال ، ۱۳۷۷، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی ، ترجمه هوشنگ نایبی ، انتشارات روش
حسن زاده، رمضان، ۱۳۸۲، روشهای تحقیق در علوم رفتاری ، نشر ساوالان
خواجه نوری  عباسقلی ، ۱۳۷۴  ،روش تحقیق ، انتشارات دانشگاه تهران
خیام مقصود، دریوماکس ،۱۳۸۵، مبانی ژئومورفولوژی، اشکال ناهمواریهای زمین، انتشارات مبنا چاپ هفتم.
درویش زاده محمدی ،۱۳۷۶، زمین شناسی ایران، دانشگاه پیام نور، فروردین
دهخدا ،علی اکبر ، ۱۳۷۳ لغت نامه، جلد دهم ، انتشارات دانشگاه تهران
دیانی محمد حسین، ۱۳۸۲، گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی، انتشارات کتابخانه ای رایانه ای،
رجایی، عبدالحمید، ۱۳۷۳، کاربرد ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین و مدیریت محیط، انتشارات قوس، چاپ دوم
رزاقی، ابراهیم، ۱۳۶۸، اقتصاد ایران، نشر نی، چاپ دوم
رفاهی، حسین قلی زمستان ۱۳۸۲، فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم
رفاهی، حسین قلی، ۱۳۸۲، زمستان فرسایش آبی و کنترل آن، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
زمردیان، محمدجعفر، ۱۳۸۱، ژئومورفولوژی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد اول
زمردیان، محمدجعفر، ۱۳۷۶، کاربرد جغرافیای طبیعی دربرنامه ریزی شهر و روستا، پیام نور
زمردیان، محمدجعفر، ۱۳۸۱، ژئومورفولوژی ایران انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد دوم.
ژرژ پیر، ۱۳۷۱، روش تحقیق در جغرافیا، ترجمه سید حسن مطیعی لنگرودی ، انتشارات آستان قدس رضوی
ساروخانی باقر، ۱۳۷۲، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی ،جلد اول، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعت فرهنگی
سازمان جهاد سازندگی خراسان، مدیریت آبخیزداری ۱۳۷۴ مطالعات برنامه های پیشنهادی بیولوژیکی پروژه کنترل سیل حوضه آبخیز کارده (مرحله اجرایی)، شرکت مهندسین مشاورساز آب شرق (جهاد تعاون).
سهمی حصاری، مریم،  ۱۳۸۳ ،  بررسی تطبیقی ژئومورفولوژی مخروط افکنه های عنبران شاندیز و نقش آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
شریعتی، حسین، هاشمی، حسین شماره۲۷ /۱۰/۷۴ ، بررسی منابع آلوده کننده آب (رودخانه کارده) طرح: بررسی منابع آلوده کننده هوا، آب، خاک شماره طرح: ۷۱ خ۹۹۸٫۳ مرکز تحقیقات زیست میحطی خراسان
شفیعا، ص،۱۳۸۱ ، رژیم هیدرولوژیکی رودخانه فریزی و نقش آن در تغذیه آبخان دشت مشهد،‌پایان نامه دوره کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
عشقی ابوالفضل ،۸۰- ۱۳۷۹ ، رساله دکتری تخصصی رشته جغرافیای طبیعی ، ژئومورفولوژی کارست در حوضه آبریز کارده واقه در ارتفاعات کپه داغ با تاکید بر منابع آب کارست ف دانشگاه آزاد اسلامی
علایی طالقانی، محمود،۱۳۸۱، ژئومورفولوژی ایران، نشر قومس.
علیجانی، بهلول، کاویانی محمدرضا، ۱۳۷۱، مبانی آب و هواشناسی انتشارات سمت
علیزاده، اسد… ،‌۱۳۸۳، اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ شانزدهم
علیزاده، امین، ۱۳۸۵، اصول هیدرولوژی کاربردی دانشگاه امام رضا، چاپ بیستم.
علیزاده، امین، کمال غلامعلی، موسوی بایگی محمد، ۱۳۸۵، هوا و اقلیم شناسی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
فریفته، جمشید، سترالر دورنکامپ و کینگ، چوگارونیرو واکومپ، ۱۳۷۰، تحلیل های کمی در ژئومورفولوژی انتشارات دانشگاه تهران فروردین.
کردوانی پرویز، ۱۳۸۱، حفاظت خاک،‌انتشارات دانشگاه تهران
کردوانی، پرویز، ۱۳۸۲، اکوسیستم های طبیعی، جلد اول (عمومی) نشر قومس تهران، چاپ سوم.
کمالی ۱۳۷۰، بررسی شرایط هم اقلیمی پنبه و چغندر قند از دیدگاه اکولوژی زراعی در استان خراسان،‌ پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
کیوی ریمون ، لوک وان کامپنهود ،۱۳۷۳، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، نشر فرهنگ معاصر
لونسبری جان اف،  فرانگ تی آلدریچ،۱۳۷۱، درآمدی بر روشهای وفنون میدانی در جغرافیا ،ترجمه دکتر بهلول علیجانی، انتشارات سمت
محمدی حسن،‌ ۱۳۸۵، آب و هواشناسی کاربردی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
محمودی، فرج الله، کک روژه، ۱۳۷۰، ژئومورفولوژی جلد دوم، ژئومورفولوژی اقلیمی، انتشارات دانشگاه تهران
مطیعی لنگرودی،‌ سیدحسن،‌۱۳۸۳، جغرافیای اقتصادی ایران (کشاورزی) جهاد دانشگاه مشهد،
معتمد احمد، مقیمی ابراهیم ،۱۳۷۸، کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی، انتشارات سمت چاپ اول.
معتمد، احمد باهمکاری مقیمی ابراهیم، چورلی ریچاردجی، شوم استانیلی ای،‌سوون دیویدای ، ۱۳۸۰،ژئومورفولوژی جلد اول (دیدگاهها)‌ انتشارات سمت.
معین افشاری فرزانه، ۱۳۸۵، تحقیق و بررسی روستای کوشک آباد، رساله پایان تحصیلات دوره کارشناسی جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد
مقیمی ابراهیم ، محمودی فرج اله ،۱۳۸۳ ، روش تحقیق در جغرافیای طبیعی ، نشر قومس
مقیمی ابراهیم، محمودی فرج الله ۱۳۸۳،‌روش تحقیق در جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)‌نشر قدس، چاپ اول.
مقیمی، ابراهیم، گودرزی نژاد شاپور، اسمیت کیت، ۱۳۸۲ ، مخاطرات محیطی انتشارات سمت.
مهدوی، محمد ۱۳۸۴، هیدرولوژی کاربردی جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
مهدوی، محمد،‌۱۳۸۴، هیدرولوژی کاربردی جلد اول برای رشته های آبخیزداری، عمران، آبیاری محیط زیست انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم
مهدوی، مسعود، ۱۳۷۴، مقدمه ای بر جغرافیای روستای ایران،‌ پیام نور
نادری عزت الله،  سیفی نراقی  مریم ،۱۳۷۹ ، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم اجتماعی ، انتشارات بدر
نبوی بهروز ،۱۳۸۰ ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی ، نشر کتابخانه فروردین
نجفی، م، ۱۳۷۱،‌زمین شناسی عمومی، انتشارات خراسان، پاییز
ودیعی  کاظم ،۱۳۴۸، مقدمه ای بر روش  تحقیق در جغرافیا، انتشارات دهخدا
وزارت، جهاد سازندگی، سازمان جنگل ها و مراتع کشور، اداره کل منابع طبیعی خراسان ۱۳۷۳، طرح مدیریت منابع طبیعی حوضه سد کارده، جلد چهارم،‌ مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی، اداره مطالعات و هماهنگی
ولایتی، سعدا… ، ۱۳۷۴، جغرافیای آب ها و مدیریت منابع آب، انتشارات خراسان، تابستان.
ولایتی، سعدا…، ۱۳۶۶، مجله تحقیقات جغرافیایی نکات چند پیرامون منابع و مسائل آب خراسان
ولایتی، سعدالله، (سال ۲۰/۲/۱۳۸۵) جزوه درس هیدولوژی آبها، دانشگاه آزاد اسلامی.
بهنیافر، ابوالفضل، ۱۳۸۱، آنالیز سیستمی به عنوان یک الگوی پایه در روش تحقیق ژئومورفولوژی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد، شماره اول و دوم

چکیده

ژئومورفولوژی در مقیاس وسیع با فعالیت های انسانها و مسائل مربوط به آن مرتبط است عواملی که باعث ایجاد تحولات ژئومورفولوژیکی می شوند هم می تواند طبیعی باشد وهم انسانی. یکی از تحولات ژئومورفولوژیکی که بیشتر به چشم می خورد فرسایش است که می تواند بر اثر عوامل مختلف بوجود آید. مهمترین عوامل موثر در شرایط کنونی در اکثر حوضه های ایران عبارتند از عوامل فرسایندگی، فرسایش پذیری ، شیب وتوپوگرافی زمین، وضعیت پوشش گیاهی و نحوه مدیریت و بهره برداری از اراضی.

با توجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک بر تحولات  ژئومورفولوژیکی حوضه آبریز است هدف نشان دادن میزان تاثیر عوامل آنتروپوژنی بر  تحولات ژئومورفولوژیکی است که انسان ها بخاطر فعالیت خود در کشاورزی(توسعه بی رویه اراضی دیم و قطع بی رویه درختان )و دامداری ( چرای بیش از حد مراتع ) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.

در حوضه آبریز مورد مطالعه علاوه بر عوامل یاد شده عواملی که باعث فرسایش توسط انسان می شوند عبارتند از تبدیل اراضی مرتعی به اراضی دیم و تغییر کاربری اراضی، شخم تپه ماهورها ، مداخله در مجاری طبیعی، اجرای شخم در جهت شیب در اراضی دیم زار ، سیلابها ، ریشه کن کردن بوته ها، عدم رعایت تناوب زراعی که منجر به کاهش حاصلخیزی خاک وتخریب ساختمان آن می شود. از طرفی اجرای طرح‌های مختلف شامل طرح های بیولوژیکی( نهال کاری، بذر پاشی، کپه کاری، اصلاح مراتع، کنترل مرتع و دام و …)و طرح های مکانیکی( تراس بندی، بانکت بندی و …)و طرح های مدیریتی نقش مهمی را در تثبیت و کنترل فرآیندهای ژئومورفولوژیکی دارند.

مقدمه

تحقیق عبارت است از تامین اطلاعات لازم برای طراحان و برنامه ریزان نظام های مختلف. (ایزاک،۱۳۷۴،۱۱)

مداخله بی رویه انسانها ،حتی در زمینهای پایدار ، به تشدید مورفودینامیک وفعالیت عوامل ژئومورلوژیک منتهی می شود. باتوجه به عنوان پایان نامه که بررسی عوامل آنتروپوژنیک در تحولات ژئومورفولوژیک حوضه آبریز می باشد هدف نشان دادن اهمیت مداخله عوامل آنتروپوژنیکی در تحولات ژئومورفولوژیک می باشد .به جهت اینکه فرآیند های ژئومورفولوژیکی نقش بسیار مهمی در ایجاد فرسایش از جمله (سیل – حرکات تودهای مواد ، انواع مختلف فرسایش در آبراهها و… ) دارا می باشد عوامل انسانی نیز با استفاده بی رویه و مفرط از مراتع ، قطع درختان جنگلی و شیوه های نادرست آبیاری و به علت فقر وعدم آگاهی و بهره برداری بیش از حد از زمین میزان فرسایش را افزایش می دهند .

در فصل نخست به کلیات و مبانی موضوع مورد بحث پرداخته ، اهمیت و ضرورت آنرا بیان و با ذکر اهداف و سوالات تحقیق فرضیه ها شرح داده خواهد شد و در پایان به چگونگی انجام و ملزومات مورد نیاز و همچنین مشکلات و محدودیتهای پیش رو نگاهی خواهیم داشت.ویژگیهای طبیعی حوضه آبریز مورد مطالعه در فصل دوم مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در آن پارامترهایی چون موقعیت جغرافیایی، فیزیوگرافی ، توپوگرافی ، زمین شناسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی و … تشریح خواهد شد.

در فصل سوم پس از تعریف مفهومی و سیستمی ژئومورفولوژی به بیان اهداف ژئومورفولوژی کاربردی، وقایع ژئومورفیک و سوابق این پدیده در ایران پرداخته و سپس در خصوص ژئومورفولوژی حوضه مورد مطالعه و اجزای آن از جمله خاک شناسی، پوشش گیاهی ، فرسایش، ریزش و لغزش بصورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سابقه تاریخی فرسایش در جهان و ایران و همچنین عوامل موثر در فرسایش بطور کلی و انواع فرسایش در حوضه کوشک آباد بطور خاص در فصل چهارم به بحث گذاشته شده است.در ادامه این فصل اثرات عوامل آنتروپوژنی بر شرایط ژئومورفولوژیکی در حوضه آبریز مذکور ، راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فرسایش و اهمیت آبخیزداری در تثبیت فرایندها شرح داده شده است.نتایج فرضیه ها و پرسشهای تعیین شده برای تحقیق و همچنین راهکارها و پیشنهادهای عملی در فصل آخر شرح داده شده است.

۱-۱-  طرح مسئله تحقیق:

طرح مسئله برای تحقیق ، مثل بذر برای زراعت است همانطور که کلیه خواص ارثی بذر به محصول منتقل میشود تمام اطلاعات موجود در طرح مساله و سوالاتی که به عنوان هدف معین می شود ، در سایر مراحل تحقیق موثر بوده ومراحل بعدی تحقیق چیزی جز بسط و توسعه مطالب فوق نیست.(خواجه مرادی، ۱۳۷۴، ۲۵)

مساله می تواند تنها وجود علاقه به یک موضوع باشد که یافتن پاسخهای درباره آن به بهتتر شدن یک وضعیت کمک کند وازاین رو ، شایسته است مساله را هر گونه وضعیتی بدانیم که در آن شکافی میان حالت موجود وحالت مطلوب وجود دارد. کسانی که به پژوهشهای بنیادی می پردازند مسائل مورد بررسی خود را اغلب با این دیدگاه تعریف می کنند. (اوما سکاران ، ۱۳۸۰، ۵۷)

سوال روش خوبی طرح مسئله است ، اولین مرحله یک تحقیق علمی احساس وجود یک مشکل است. به این معنی که پزوهشگر در کار خویش با مانع یا مشکل روبرو گردیده است که در حل آن ابهام دارد. (نادری وسیفی نراقی، ۱۳۷۹؛ ۵۱)

قبل از شروع به تحقیق هر محققی باید اکثر سعی خویش را بنماید تا مسئله مورد نظر را از حهات ممکنه تعریف وتحریر نماید تا در عمل مواجه با مشکلات عدیده ای از قبیل مبهم بودن موضوع عدم امکان تحقی تحقیق ، مطالعه حقیقت است که به آدمی می آموزد چگونه باید حقایق مربوط به یک زمینه را جستجو کند. (دانشوری، ۱۳۷۸، ۱۱)

لازمه یک تحقیق علمی ، تنها داشتن اطلاعات ومنابع تحقیق نیست ، بلکه قبل از شروع به تحقیق ، هر محققی باید سعی زیاد مبذول دارد تا مساله مورد نظر رااز کلیه جهات ممکنه تعریف وتحدید نماید تادر عمل با اشکالات زیادی مواجه نشود از قبیل مبهم بودن موضوع، وسعت میدان مطلب تحقیقی ، عدم امکان تحقیق مساله. (باقرزاده،۱۳۸۳،۶۸)

یکی از ویژگیهای تحقیق نشان دادن چهار چوبی است برای برنامه ریزی در سطح محدوده مورد مطالعه وتوجه بر اکثر جنبه های اقتصادی – طبیعی واجتماعی که باید در برنامه ریزی مد نظر باشد .دشت مشهد یکی از پر آب ترین دشت های استان خراسان محسوب می شود که رودخانه کارده نیز رودخانه ای است دائمی که دارای زیر حوضه های فراوانی است که تعدادی از شاخه های آن فصلی بوده است وفقط در ایام بارندگی جریان آب در آنها تداوم دارد . شاخه کوشک آباد شاخه سمت چپ حوضه را زهکش می نماید رودخانه کوشک آباد فصلی بوده وفقط در مواقع بارندگی دارای جریان دائمی است که این ناحیه از نظر پوشش گیاهی فقیر وگیاهان وبوته های خودرووکم تراکم روئیده اند. با توجه به افزایش جمعیت انسانی برای تامین مایحتاج خود اراضی جنگلی ، مرتعی وبوته زارها را به اراضی دیم تبدیل کرده که در نتیجه باعث تسطیح وهموار کردن دامنه ها ودخالت در جریانهای آب باعث فرسایش بیشتر از حد شده اند وهمچنین با چرای بیش از حد مراتع توسط تعداد نا متناسب حیوانات وظرفیت مرتع موجب کاهش وانهدام پوشش سطحی خاک وگیاهان ، تخریب خاک ودر نتیجه لخت شدن خاک وعمل فرسایش می شوند.

علت انتخاب موضوع و ضرورت تحقیق مطالعه ویژگیهای ژئومورفیک منطقه مورد مطالعه وهمچنین میزان تاثیر گذاری عوامل طبیعی و عوامل انسانی بر تحولات ژئومورفولوژی می باشد که بیشتر تاثیر گذاری و نقش عوامل انسانی ( آنتروپوژنی) مد نظر استکه بصورت نا آگاهانه تغییرات زیادی در محیط طبیعی بوجود می آورند.انسان ها به خاطر فعالیت خود در زمینه کشاورزی ( عدم آبیاری ، بوته کنی ، قطع درختان ، شخم در جهت شیب دامنه ) و دامداری ( افزایش تعداد دام، بهره برداری بیش از حد و پیش از موعد از مراتع) از عوامل بسیار موثر در فرسایش محسوب می شوند.

۲-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق:

پژوهش علمی همواره با نوعی مسئله یا مشکل آغاز می شود . هدف آن پیداکردن جواب مسائل با استفاده از روش های علمی است نخستین گام در این جهت آن است که مساله ای را که با آن برخورد کرده با یک نظام منطقی و قابل کنترل بیان کند. دشوارترین گام در فرآیند پژوهش مشخص کردن مسئله مورد مطالعه است. (اسماعیلی، ۱۳۸۱، ۶)

در آغاز طرح تحقیق باید تعریف روشنی از موضوع تحقیق ارائه داد و موضوع تحقیق را باید چنان مطرح کرد که به وضوح بر زمینه اجتماعی مرتبط با آن استوار باشد. (بیکر ترز،۱۳۷۷، ۱۰۰)

درحقیقت پژوهش یا تحقیق به معنی تجسمی است منظم که به تحریک واقعیت ومحض نیل به حقیقت صورت می گیرد.(دیانی ،۱۳۸۲، ۲)

فرایندهای ژئومورفولوژی در حوضه های آبریز مانند(ارتفاع ،شیب،جهت دامنه ها،حتی شکل حوضه و فیزیوگرافی حوضه ها ) نقش مهمی را در میزان دبی آب سرعت جریان آب ، ایجاد سیل و سیلاب ، فرسایش وتخریب وحمل رسوب ایفا می نمایند.

بررسی ومطالعه این فرایندها ژئومورفولوژیکی می تواند جایگاه مخصوصی رادر طرح های عملیات آبخیزداری داشته باشد وبی توجهی وکم توجهی به آن اجرای طرح رااز اهداف خود دور می کند. با در نظر گرفتن این مطلب عوامل تاثیر گذار در موفقیت طرح های عملیات آبخیزداری سبب تثبیت خاک و حفظ بیشتر منابع آب خواهد شد واز این روستائیان ساکن در حوضه واطراف آن از خاک قابل بهره برداری بیشتر و منابع آب کافی جهت کشاورزی و زندگی خود و نقاط شهری نزدیک نیز شرایط بهتری از نظر تامین آب مصرفی و انرژی مورد نیاز خواهند داشت.

در برخی موارد تغییرات ناشی از مداخله غیر معقولانه انسان در هر بخش از سیستم های ژئومورفیک می تواند خسارت بار باشد به عنوان مثال شخم دامنه های پر شیب در ارتفاعات هزار مسجد در شمال خراسان منجر به سست شدن خاکهی جوان گردیده و طی بارش های سنگین منتج به روانه های گلی می‌گردد که خسارات زیادی را در پائین دست دامنه ها به روی سکونت گاههای روستایی در بر داشته است . برگشت به حالت تعادل در چنین دامنه هایی که در آنها روانه های گلی رخ داده است ، طویل المدت خواهد بود .همچنین انسان بعنوان یک مداخله گر می تواند تغییراتی را بین ورودی و خروجی در سیستم‌های ژئومورفیک به وجود آورد بعنوان مثال تخریب پوشش گیاهی از نوع تاغ وگز در نواحی خشک خراسان منجر به روان شدن ماسه ها در عرض چندین ساعت طوفان ، دهها کیلومتر مربع اراضی را بپوشاند ( بهنیافر ۱۳۸۱/۳۸۱)

۳-۱-  اهداف تحقیق :

نخستین مساله ای که پژوهشگر با آن روبرو می شود دانستن این مسئله است که چگونه کار تحقیق خود را درست شروع کند وهنگامی پزوهشگر می تواند به آسانی کار خود را شروع کند که هدف از تحقیق مورد نظر رادرک کند. (ودیعی،۱۳۴۸، ۴۰)

هر تحقیقی هدف خاصی را دنبال می کند. هدف تحقیق هر علمی حل مسائل ومشکلات آن علم است هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز روش های درست اندیشیدن وبطور کلی کشف حقایق و پیدا کردن جواب مسائل وحل مشکلات مربوط به محیط طبیعی وپدیده های ناشی از آن و دست یابی به معیارهای درزمینه افزایش ایمنی محیط وگسترش دامنه اطلاعات در ژئومورفولوژی می باشد. (مقیمی وهمکار، ۱۳۸۳، ۱۴-۱۳)

 هر تحقیقی هدف خاصی را دنبال می کند. هدف تحقیق هر علمی حل مسائل و مشکلات آن علم است هدف تحقیق در ژئومورفولوژی نیز روش های درست اندیشیدن و بطور کلی کشف حقایق و پیداکردن جواب مسائل و حل مشکلات مربوط به محیط طبیعی و پدیده های ناشی از آن و دست یابی به معیارهای درزمینه افزایش ایمنی محیط و گسترش دامنه اطلاعات در ژئومورفولوژی می باشد.(مقیمی وهمکار، ۱۳۸۳، ۱۴-۱۳)

بطور کلی هر تحقیقی دارای اهداف خاصی است که این اهداف باید در طرح تحقیق انعکاس یابد(ساروخانی،۱۳۷۲، ۱۴۸)

قبل از پژوهش لازم است هدف یا هدفهای تحقیق مشخص ومعین شود که اولین اقدام در این راه تعریف وشناخت پژوهش وتحقیق است (آراسته جو،۱۳۷۹، ۱۶)

هر تحقیق وتلاش علمی مبتنی بر اهدافی است که محقق ووقت و سرمایه خویش را در راه آن صرف می نماید. می توان گفت :پژوهش همانا حقیقت پژوهی است وحقیقت پژوهی پیش زمینه شناخت است وشناخت در هر حال به ویژه در تاریکی ها ، چراغ راه بهبود خواهان است. (آریانپور،۱۳۸۳،۱۰)

هدف از این تحقیق:

 ۱- مطالعه ویژگیهای ژئومورفیک در منطقه مورد مطالعه

 ۲- شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تحولات ژئومورفولوژی ( عوامل طبیعی ، عوامل انسانی)

از آنجایی که تا کنون منطقه مورد مطالعه از لحاظ ژئومورفولوژی مورد مطالعه قرار نگرفته است روشن نمودن ویژگیهای ژئومورفیکی از اهداف این پروژه است .

۴-۱- سوالات تحقیق:

سولات تحقیق به شرح زیر طرح می گردد:

– آیا در حوضه مورد مطالعه تحولات ژئومورفولوژیکی صورت گرفته است؟

– نقش عوامل انسانی (آنتروپوژنیکی) بر تحولات ژئومورفولوژیکی چگونه بوده است؟

۵-۱- فرضیه تحقیق :

درفرهنگ دهخدا ، فرضیه به معنای گمان وحدس ذکر شده است وشامل نظری می باشد که در باره یک مسئله علمی یا تحقیقی با توجه به معلومات وتجارب گذشته ابراز شود به اثبات نرسیده باشد . بدین ترتیب هر فرضیه پس از اثبات ، قانون عملی خواهد شد.(دهخدا، ۱۳۷۳، ۱۵۰۶۷)

سازمان دادن به یک تحقیق در محور فرضیه ها ، بهترین وسیله هدایت منظم واستوار آن است ، بدون آنکه خلاقیت ذهن مکتشف و کنجکاو که لازمه هر کار فکری است ، فدا شود . علاوه بر این ، یک کار تحقیقی چنانچه در محور یک یا چند فرضیه ساحت نیافته باشد. نمی توان تحقیقی واقعی به حساب آورد. (کیوی وکامپنهود، ۱۳۷۳، ۳۵)

چهار معیار برای تعیین فرضیه ها ، در نظر گرفته شده است :

فرضیه باید رابطه مورد انتظار را بین دو یا چند متغییر بیان کند .
پژوهشگر باید برای تعیین مناسب بودن فرضیه برای آزمون ، دلایلی قطعی و روشنی مبتنی بر نظریه یا شواهد موجود در اختیار داشته باشد.
فرضیه باید قابل آزمون باشد.

فرضیه یک تصور ، گمان، یا حدس آگاهانه درباره نتایج احتمالی تحقیق است و منظور اصلی از آن مشخص تر کردن هر چه بیشتر مساله و سوق دادن تحقیق در جهت کارایی بیشتر است. (لونسبری، آلدریچ،۱۳۷۱، ۱۷۴)

 هر تحقیقی باید براساس فرضیه ای استوار باشد و در حقیقت فرضیه ، اساس، پایه هر تحقیقی را نشان می دهد . فرضیه عبارت است از حدس وگمانی بر مدارک موجود( شکویی،۱۳۶۴، ۹۲)

فرضیه نخستین گام در انجام طراحی یک تحقیق، مشخص نمودن حدس وگمان و پیش بینی است که تحقیق جهت آزمون کردن آن طراحی و برنامه ریزی شده است . این گونه گمانه و پیش بینی بعنوان فرضیه تحقیق شناخته می شود . (صانعی، ۱۳۸۱، ۲۱)

با مطالعه سوابق وادبیات تحقیق مبانی نظری وبازدیدهای میدانی در راستای پرسشهای آغازین ومساله تحقیق فرضیه هایی مطرح شده است که پاسخ های موقتی برای پرسشهای آغازی اند تا روند تحقیق را در مسیر درست و هدفمند پیش ببرند. به دلیل پیچیدگی موضوعات وجنبه های مختلف آن ها در هر پژوهشی بیش از یک فرضیه ارائه می شود ودستگاهی از فرضیه ها ساخته می شوند که دارای مفاهیم متعددی است این مجموعه مفاهیم وفرضیه ها که دارای ارتباط منطقی با یکدیگرند (مدل تحلیلی) نامیده می شوند . (باخویشی،۱۳۸۳، ۳)

فرضیه تحقیق عبارتست از :

بین عوامل آنتروپوژن و ویژگیهای ژئومورفیک ارتباط وجود دارد، بطوریکه فعالیتهای انسانی بر فرمهای زمین و تغییر شکل آنها موثر است.

۶-۱- پیشینه تحقیق:

ادبیات مربوطه مشتمل بر بررسی نظریات ، مقالات وتحقیقاتی است که تاکنون پیرامون موضوع ومحل مورد تحقیق از سوی دیگران انجام وارائه گردیده است.

بنابراین هر پدیده دارای سابقه یا پیشینه ای است . هیچ تحقیقی در خلا صورت نمی گیرد، بنابراین بطور طبیعی هر پژوهشی در تداوم پژوهشهای پیشین به انجام می رسد. هم از دوباره کاریها در آن اجتناب می شود وهم از داده های تحقیقات پیشین بر خوردار می گردد. ارتقائ دانش نیز به همین تداوم وابسته است هر پژوهشی باید متکی به دستاوردهای پیشین باشد. در حالی که خود هم سخنی تازه دارد وهم روش‌هایی دقیق تر در شناخت پدیده بکار می گیرد. بنابراین در هر طرح تحقیق باید از تحقیقات پیشین در زمینه مورد نظر یاد کرد وسپس تحقیق خود را در تداوم منطقی آنان جای داد.(ساروخانی،۱۳۸۱)

در انجام تحقیق به منظور تقویت رودررویی تحقیق نیز لازم است محقق نتایج حاصله از کار را حداقل با تحقیقات انجام شده تطبیق دهد. (اتسلندر، ۱۳۷۵، ۴۲)

بلیکی عقیده دارد . بررسی ادبیات تحقیق مهمترین منبع در ادبیات موضوع تحقیق است وپلی است بین تحقیق حاضر با تحقیقات گذشته . (حسن زاده ،۱۳۸۲، ۷۸)

در علم همانند تمامی زندگانی ما ، یک رفت وبرگشت به واقعیت ها برای آزمون و کشف وجود دارد ، روشی قدم به قدم ، متشکل از تجربه ونظریه ، اجتماع این دو روش دقیقا همان زیر بنای علم است.( برونوفسکی، ۱۳۷۰، ۳۴)

در غالب موارد ومسائل تا به امروز مطالعاتی انجام گرفته است در مطالعه هر مشکل اجتماعی وهر نوع تحقیق ، محققی باید سعی نماید به مطالعاتی که قبلا در زمینه ی همان مسئله به انجام رسیده است ، دست یابد این بررسی مقدماتی ، محقق رااز بسیاری از مخاطرات و مشکلات بعدی مصون خواهد داشت ونیز به او کمک خواهد کرد که بهترین طرح وسهل ترین روش تحقیق را برای مسئله ی مورد مطالعه اش انتخاب نماید. (نبوی، ۱۳۸۰، ۹۱)

در مورد علم ژئومورفولوژی وپدیده های ژئومورفولوژی در مناطق مختلف مقالات وکتب به اندازه نیاز در دسترس می باشد اما در مشهد خیلی قابل دسترس نیست. در مورد تاثیر عوامل آنتروپوژنیکی بر تحولات ژئوموفولوژیکی بسیار محدود می باشد. منابع قابل دسترس برای پژوهش عبارتند از :

جلد اول مطالعات فیزیو گرافی در حوضه کارده و زیر حوضه ها
جلد پنجم مطالعات زمین شناسی و ژئو مورفولوژی
گزارشات ، اطلا عات وآمار (بارش، دما ، تبخیر، دبی، رسوب،…) از سازمان آب منطقه ای خراسان رضوی وCD آمار این سازمان
عشقی، ابوالفضل( ۸۰-۱۳۷۹)، رساله دکتری تخصصی رشته جغرافیای طبیعی، ژئومورفولوژی کارست حوضه آبریز کارده واقع در ارتفاعات کپه داغ با تاکید بر منابع آب کارست، دانشگاه آزاد اسلامی
عشقی، ابوالفضل ، ثروتی ، محمدرضا ، عوامل بالقوه آلایندگی کارست در حوضه کارده ، پاییز و زمستان ۸۲، دوفصلنامه جغرافیا و توسعه
نقشه های پایه بخش GIS سازمان برنامه و مدیریت خراسان رضوی وسازمان آب

۷-۱- روش و مواد  تحقیق:

یکی از پژوهشهای علمی ، پیروی کردن از یک روش و متد خاصی در جریان انجام پژوهش می باشد که این روش با متد باعث می شود که جهت گیریها وانجام کارهای مربوطه به گرد آوری اطلاعات تجزیه وتحلیل آنها ونتیجه گیری از یک سلسله مراتب خاصی ونظام بندی مشخص پیروی کند . موثرترین روش برای هر گونه تحقیقی بر اساس ماهیت ، وسعت وبزرگی مسئله تحقیق تعیین می شود . متداولترین روش ها در جمع آوری اطلاعات عبارتند از:

استفاده از اسناد ومدارک
مشاهده عینی
پرسشنامه(پستی،حضوری)
مصاحبه(آسایش،۱۳۸۱، ۱۴۲)

جغرافیا علمی با روشهای متعدد است، بنابراین جغرافیا به مقتضای ماهیت خود لزوما روش تحقیقی متفاوت دارد.(ژرژپیر، مطیعی، ۱۳۷۱، ۱۱)

 روش تحقیق یا دست یابی به هدف بررسی ، نکته اصلی یافتن واقعیات است زیرا یک پژوهش خوب جمع آوری اطلا عات وتجزیه وتحلیل آنها است.(یانگ، ۱۳۶۹،۶۱)

روش وتحقیق به معنای تبیین وتفسیر حرکت ، جهت رسیدن به حقایق مربوط به موضوع تحقیق ماست.( حافظ نیا، ۱۳۷۹، ۱۹)

با توجه به این نکته که اصولا یک تحقیق کامل موقعی انجام می گیرد که محقق به ترتیب از تحقیق توصیفی روی یک سری عوامل وعناصر شروع کرده وصفات ومشخصات آن را به خوبی وبه طور روشن ومتمایز بشناسد وسپس از طریق تحقیق روابط مختلف بین عناصر وسیستم ها ، عوامل را کشف کند تا بدین طریق منجر به توسعه دانش فنی گردد.( امیر شاپور، ۱۳۵۵،۱۲۵-۱۲۶ )

از فنون و شیوه های تحقیق استقرائ( از جزئ به کل) وقیاس( بررسی علت و معلولی) است. گرد آوری داده ها نیز بر اساس روش ها وتکنیک ها واز طریق ابزار خاصی صورت می گیرد . در جغرافیا بسته به وسعت دامنه و قلمرو مطالعه است . (آیتی، ۱۳۷۳، ۵۴)

این روش ها .تکنیک ها از طریق پژوهش های میدانی یا منابع کتابخانه ای بیشتر به تحصیل داده ها به پژوهشگر کمک می کند.

در این پزوهش بعد از انتخاب عنوان ، هدف پژوهش و ارائه فرضیه به بررسی تحولات ژئومورفولوژیکی  در منطقه وتاثیر عوامل آنتروپوژنیکی بر آنها وارتباط آن ها با یکدیگر از طریق روش استقرایی و قیاسی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز نیز از طریق روش های زیر بدست می آید.

الف) روش کتابخانه ای: جمع آوری اسناد ومدارک مربوط به پژوهش و مقالات از این طریق گردآوری می شود.

ب) گرد آوری داده های آمار مربوط به پارامترهای اقلیمی(دما وبارش، تبخیر ،…): نقشه های مختلف توپوگرافی ، زمین شناسی ، شیب ، ژئومورفولوژی ، پوشش گیاهی و… عکس های هوایی از مراکزی که این گزارشات وداده ها را تهیه نموده است قابل تامین می باشد.

ج) روش میدانی: به منظور حضور در بخشی از حوضه برای بررسی منطقه و مشاهده تاثیر عوامل انسانی بر  تحولات ژئومورفولوژیکی ونتایج آن وتهیه عکس و فیلم و… بررسی عکس های هوایی و ماهواره ای، بررسی نقشه های توپوگرافی ۵۰۰۰۰/۱ و نقشه زمین شناسی ۱۰۰۰۰۰۰ و دیگر نقشه های موضوعی ، برای تهیه نقشه های مورد نیاز حوضه و نمودارهایی که از طریق رایانه در محیط های نرم افزاری EXCEL، GIS استفاده شد.

۸-۱- مشکلات تحقیق:

معمولا در هر کار تحقیقی ، محدودیتها ومشکلاتی وجود داردالبته تحقیقات میدانی علی الخصوص با مشکلات بیشتری همراه است از جمله مشکلاتی که در راه تحقیق با آن درگیر می شویم .

کمبود مطالعات انجام شده در زمینه منطقه مورد مطالعه
قوانین دست وپا گیر اداری
مشکل کمبود منابع در مورد منطقه مورد مطالعه
کمبود امکانات لازم جهت بازدید منطقه
دور بودن منطقه مورد مطالعه
همکاری نه چندان مطلوب بعضی از ارگان های دولتی
کمبود آمار در برخی از ایستگاه و یا ناقص بودن

 

 ۱-۲- موقعیت جغرافیایی حوضه آبریز

حوضه آبریز کوشک آباد از نظر تقسیمات سیاسی جزء دهستان کارده در شهرستان مشهد و استان خراسان رضوی قرار دارد. حوضه آبریز کوشک آباد از نظر جغرافیایی بین عرض های جغرافیایی  و  شمالی و طول های جغرافیایی  و  شرقی واقع شده است.

مساحت این زیر حوضه km290 می باشد. در بخش جنوب غربی حوضه آبخیز کارده قرار دارد. یکی از حوضه های آبریز کارده حوضه آبریز کوشک آباد است که در این حوضه آبریز روستاهای گوش و بهره وکوشک آباد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند.

۲-۲- فیزیوگرافی:

بررسی خصوصیات فیزیوگرافی و اوضاع توپوگرافی حوضه های آبریز از مهمترین و اولین عوامل مهم در مطالعات جغرافیایی و منابع طبیعی می باشد که جهت سایر مطالعات مورد نیاز در حوضه های آبخیز لازم و ضروری است.

خصوصیات فیزیکی حوضه های آبریز را می توان به دو گروه کلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

خصوصیات مربوط به پستی و بلندی، خصوصیات مربوط به نفوذپذیری نمایه های پستی و بلندی حوضه شامل سطح حوضه، شیب، الگوی رودخانه ای و نمایه نفوذپذیری شامل توان جذب آب به داخل خاک و ذخیره رطوبت در آن می باشد، اما اگر بخواهیم عوامل موثر در پاسخ هیدرولوژیک حوضه های آبریز را برشماریم بسیار زیاد خواهند بود. و حداقل ۸ گروه مستقل را می توانیم از یکدیگر متمایز سازیم.

۱- خصوصیات هندسی حوضه ۲- خصوصیات خاک ۳- پوشش گیاهی ۴- خصوصیات آبشناسی ۵- خصوصیات زمین شناسی ۶) آب و هوا ۷) بار رسوب ۸- عوامل انسانی (علیزاده، ۱۳۸۵/۴۸۲)

ویژگیهای فیزیکی حوضه روی ضریب رواناب، شدت و ضعف دبی و سیلابی و بیلان آبی یک حوضه تاثیر فراوان دارد و حتی روی وضعیت رسوب دهی و فرسایش و همچنین کیفیت آب اثر دارد. (مهدوی، ۱۳۸۴/۱۸۳۰).

۱-۲-۲ واحدهای هیدرولوژیک :

با توجه به نقشه شماره (۴-۲) حوضه آبریز کارده به ۶ زیر حوضه تقسیم شده است عبارتند از: زیر حوضه های آل، بلغور، حرکت، کریم آباد، جنگ، کوشک آباد

براساس ایستگاههای هیدرومتری به سه واحد هیدرولوژیکی مستقل تقسیم گردیده است شامل:

الف) واحد جنگ   ب) واحد آل  ج) واحد کوشک آباد (طرح مدیریت منابع طبیعی، ۱۳۸۳/۱/۴)

 ۲-۲-۲- مساحت حوضه

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت ارزیابی فرسایش نهشته های لسی در حوضه آبریز
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.