پایان نامه بررسی عوامل موثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی جوانان و نوجوانان (تخریب آگاهانه اموال عمومی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی عوامل موثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی جوانان و نوجوانان (تخریب آگاهانه اموال عمومی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر در پیدایش رفتارهای وندالیستی جوانان و نوجوانان (تخریب آگاهانه اموال عمومی) نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

 پیشگفتار : ۱

فصل اول : کلیات… ۳

مقدمه : ۳

تاریخچه در جهان.. ۶

نروژ : ۱۵

ایالت متحده آمریکا : ۱۵

انگلستان : ۱۶

تاریخچه در ایران.. ۱۷

وندالیسم بین نسلی… ۱۹

وندالیسم به مثابه آشوبی اجتماعی… ۲۲

نظریه های حاکم بر انحراف وندالیسم : ۲۵

نظریه پاتریس ژانورن : ۲۵

نظریه پروفسور گابریل مورز : ۲۶

نظریه هاوبر : ۲۶

نظریه مارشال ب کلینارد و رابرت ف- هییر : ۲۸

تعریف بزهکاری : ۲۹

۱- ملاک اجتماعی : ۳۰

۲- ملاک آماری : ۳۱

۳- ملاک روانی : ۳۱

انواع بزهکاری : ۳۲

نظریه کژخویی فطری : ۳۳

نظریه پرخاشگری : ۳۵

انواع پرخاشگری… ۳۵

۱- پرخاشگری فردی : ۳۵

۲- پرخاشگری جمعی : ۳۶

۳- اختلال منش : ۳۷

نظریه یادگیری اجتماعی : ۳۸

نظریه فروید درباره علل پرخاشگری : ۴۰

فرضیه ناکامی- پرخاشگری : ۴۰

پرخاشگری جا به جا شده : ۴۱

نظریه فرهنگی : ۴۲

عوامل محیطی و پرخاشگری : ۴۲

نظریه بیولوژیکی تعاملی : ۴۳

خلاصه مبحث پرخاشگری : ۴۳

نظریه خرده فرهنگ یا فرهنگ فرعی (کوهن) : ۴۸

نظریه معاشرتهای مختلف (سانزلاند) : ۴۹

نظریه بی هنجاری (آنومی) : ۵۱

نظریه برچسب یا انگ : ۵۳

نظریه کنترل اجتماعی : ۵۵

تاثیر خانواده بر بزهکاری نوجوانان: ۶۰

وضعیت اقتصادی : ۶۳

دوستان و تاثیر آن بر بزهکاری : ۶۵

مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نوجوانان : ۶۷

نوجوانی و مشخصات آن: ۶۹

رشد جسمانی… ۷۰

رشد شناختی… ۷۲

رشد روانی – اجتماعی… ۷۳

مشکلات نوجوانان و جوانان.. ۷۷

۱-بحران خودشناسی : ۷۷

۲- مشکل اجتماعی شدن.. ۷۹

۳-بیماریهای روانی نوجوانان: ۷۹

ضرورت و اهمیت پژوهش: ۸۱

اهداف پژوهش : ۸۳

فصل دوم : طرح مساله. ۸۵

سوالات تحقیق : ۸۸

فرضیات تحقیق.. ۸۹

فصل سوم : طرح تحقیق.. ۹۱

روش تحقیق : ۹۲

جامعه آماری : ۹۲

روش نمونه گیری : ۹۲

روش جمع آوری اطلاعات… ۹۳

روش آماری… ۹۳

متغیرهای مورد مطالعه. ۹۴

تعریف عملیاتی : ۹۵

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل واژه ها ۹۷

جدول شماره ۱-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب جنس…. ۹۸

جدول شماره ۲-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب سن.. ۹۹

جدول شماره ۳-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا پدر و مادرشان به تحصیلات اهمیت می دهند؟. ۱۰۰

جدول شماره ۴-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا تا به حال در بیرون از منزل به دعوا و درگیری پرداخته اید؟. ۱۰۱

جدول شماره ۵-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب وضعیت اقتصادی خانواده به چه صورت است؟  ۱۰۲

جدول شماره ۶-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه مجموع افراد خانواده شما چقدر است؟  ۱۰۳

جدول شماره ۷-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه تا چه میزان شما را در محیط خانواده تحت فشار قرار می دهد؟. ۱۰۴

جدول شماره ۸-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب دوستان و همسالان   ۱۰۵

جدول شماره ۹-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب منطقه زندگی افراد خانواده  ۱۰۶

جدول شماره ۱۰-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب خشونت… ۱۰۷

جدول شماره ۱۱-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا به عنوان اعتراض دست به عمل وندالیسم زده اید؟. ۱۰۸

جدول شماره ۱۲-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه چه مقدار از اوقات فراغت خود را صرف دیدن رسانه های تصویری  می کنید؟. ۱۰۹

جدول شماره ۱۳-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب نمونه آماری بر حسب شغل   ۱۱۰

جدول شماره ۱۴-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب نوع مسکن افراد  ۱۱۱

جدول شماره ۱۵-۴ : توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا افراد از امکانات تفریحی و ورزشی استفاده می کند؟. ۱۱۲

نمودار جنس…. ۱۱۳

نمودار سن.. ۱۱۴

نمودار تحصیلات… ۱۱۵

نمودار اعتراض…. ۱۱۵

نمودار درآمد.. ۱۱۶

نمودار تنبیه. ۱۱۷

نمودار رسانه ها ۱۱۸

 نمودار دوستان وهمسالان.. ۱۱۹

نمودار خشونت… ۱۲۱

نمودار شغل.. ۱۲۱

نمودار مسکن.. ۱۲۲

نمودار امکانات تفریحی و ورزشی… ۱۲۳

نمودار منطقه. ۱۲۵

نمودار دعوا ۱۲۵

نمودار منطقه. ۱۲۶

جدول ۱-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا بین تعداد افراد خانواده و خرابکاری رابطه وجود دارد؟. ۱۲۸

جدول ۲-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا بین وضعیت اقتصادی و فرار دختران رابطه وجود دارد؟. ۱۲۹

جدول ۴-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا تنبیه و آزار علل وندالیسم است   ۱۳۰

جدول ۵-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا بین دعوا گیری و وندالیسم رابطه وجود دارد؟. ۱۳۱

جدول ۶-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا بین اعتراض و وندالیسم رابطه وجود دارد؟  ۱۳۲

جدول ۷-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا بین کمبود امکانات تفریحی و ورزشی و وندالیسم رابطه وجود دارد؟. ۱۳۳

جدول ۸-۵ توصیف جمعیت نمونه آماری بر حسب اینکه آیا بین رسانه های جمعی و وندالیسم رابطه وجود دارد؟. ۱۳۴

فصل پنجم : نتیجه گیری… ۱۳۶

نتیجه گیریهای کلی محقق : ۱۳۷

نتایج به طور خلاصه. ۱۳۹

پیشنهادها : ۱۴۰

فصل ششم : ۱۴۳

محدودیت ها و مشکلات تحقیق.. ۱۴۳

محدودیت های پژوهش : ۱۴۴

پیوست ها ۱۴۵

فهرست منابع و ماخذ.. ۱۵۱

فهرست منابع و ماخذ

۱-            احمدی، احمد روانشناسی نوجوانان و جوانان (تشخیص رفتاری تحصیلی شغلی، بزهکار واعتیاد)، اصفهان، نشر مشعل، ۱۳۶۸٫

۲-            بیرو، آلن، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر ساروخانی، تهران انتشارات کیهان، ۱۳۶۷٫

۳-            پژوهشهائی درباره نسل نوجوان، انجمن اولیاء و مربیان ش ۵ (بی تا)

۴-            توسلی، غلام عباس، مقاله کاربرد تئوریهای جامعه شناسی در حل مشکلات اجتماعی، ۱۳۷۵٫

۵-            جعفر کرمانی، ابراهیم، نوجوانی، بحثی درباره مسائل روانی و اجتماعی نوجوانان،‌شرکت سهامی چهر، ۱۳۴۹٫

۶-            دانش، تاج الزمان، مجرم کیست؟ جرم چیست، تهران موسسه کیهان، ۱۳۶۹٫

۷-            رمضانی، ناصر، بررسی عوامل پیدایش رفتارهای وندالیستی در میان پسران حاشیه خطوط راه آهن، پایان نامه کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۷۵-۱۳۷۴٫

۸-            ریتزر، جورج، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی جلد اول انتشارات علمی، ۱۳۷۴٫

۹-            شکرریزی ، زهرا، وندالیسم بررسی موردی بر پیدایش رفتارهای وندالیستی در دبیرستانهای شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶

۱۰-       غفوری غروی، حسن، انگیزه شناسی جنائی، تهران، دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۹٫

۱۱-       فرجاد، محمدحسین، مشکلات و اختلالات رفتاری و روانی در خانواده، تهران: دفتر تحقیقات و نشر بدر، ۱۳۷۴٫

۱۲-       فرقانی رئیسی، شهلا، شناخت مشکلات رفتاری در کودکان ونوجوانان، (بی جا) نشر و معاونت آموزش و پرورش.

۱۳-       فلاچی، اروریانا، زندگی، جنگ و دیگر هیچ، ترجمه لیلی گلستان، تهران نشر امیر کبیر، ۱۳۵۵٫

۱۴-       کاپلان، هارولد، سادوک، بنیامین، خلاصه روان پزشکی ترجمه نصرت الله پور افکاری (تبریز) انتشارات ذوقی، ۱۳۶۹٫

۱۵-       کوئن، بورس، مبانی جامعه شناسی ، ترجمه غلام عباس توسلی، رضا فاضل، نشر سمت، ۱۳۷۲٫

۱۶-       کیوی، ریموند و کامپنهود، روش تحقیق در علوم اجتماعی (نظری و عملی) ترجمه عبدالحسین نیک گوهر تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۷۰٫

۱۷-       گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۷۳٫

۱۸-       مرتضوی، محمدرضا، تخریب اموال عمومی، بیماری یا …( روزنامه ایران، یکشنبه ۱۶ شهریور سال ۱۳۷۶).

۱۹-       مرتون ، رابرت کی، مشکلات اجتماعی و نظریه جامعه شناختی، نوین تولائی انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۶٫

۲۰-       نلسون، ریتاویکس و ایزرائیل، آلن سی، اختلالهای رفتاری در کودکان، ترجمه محمدتقی منشی طوسی، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۶۹٫

۲۱-       نیک گهر ، عبدالحسین، مبانی جامعه شناسی ، تهران، نشر رایزن، ۱۳۶۹٫

۲۲-       ورسلی ، پترو، جامعه شناسی مدرن حسن پویان انتشارات چاپخش، ۱۳۷۳٫

نظریه پرخاشگری :

پرخاشگری یعنی عملی که به آسیب رسانی عمده به دیگران منتهی شود.البته ممکن است این نوع آسیب رسانی به حالتهای گوناگون انجام گردیده و حتی آزارهای روانی نظیر «تحقیر ، توهین و فحاشی را نیز به همراه داشته باشد.اما در هر حال ، مفهوم آسیب به تعارض رفتارها بر می گردد.از این رو خشونت تنها یکی از انواع پرخاشگری محسوب می شود.بدین لحاظ ، خشونت را کار عمومی که هدف آن ایجاد آسیبهای جسمانی به دیگران باشد تلقی می کنیم.(فرجاد ، ۱۳۷۴،صفحه ۱۵۶).

انواع پرخاشگری

۱- پرخاشگری فردی :

«کودک یا جوان ، نسبت به افراد بالغ یا همسن خود ،  پرخاشگری نشان می دهد ولی این حملات به صورت فردی انجام می شود و شخص سعی در پنهان کردن اعمال خشونت آمیز خود ندارد».(کاپلان ، سادوک ، ۱۳۶۹ ، صفحه ۱۳۱) نوجوان پرخاشگر ، به صورت فردی گستاخ ، بی تربیت و بیش از حد به خود مطمئن و بی رحم نسبت به اطرافیان و همسالان در بین گروه شناخته می شود.نسبت به اولیا مدرسه و افراد خانواده اش گستاخ است و مرتب و بدون دلیل دروغ می گوید و به تنهایی دست به فرار از منزل یا مدرسه می زند.با دیگران دوست نشده و یا یک دوستی است.سعی در انزوا طلبی دارد، رفتار خود را از دیگران پنهان نمی کند و اگر مورد بازخواست در مورد حرکات و اعمال خود قرار بگیرد گناه خود را به گردن دیگران می اندازد ، مرتب دیگران را مورد تمسخر قرار می دهد و از آنها ایراد می گیرد و از افراد خاصی هم تقلید نمی کند.در کارهای جمعی همکاری ندارد و هنگامی که با فرد کوچکتر از خود روبرو می شود قلدری می کند» (فرقانی رئیسی ، بی تا ، صفحه ۹۰).

۲- پرخاشگری جمعی :

فرد دارای فعالیت پرخاشگری گروهی می باشد و نسبت به گروه خود وفادار می ماند و رفتارهای ضد اجتماعی خارج از منزل از خود نشان می دهد.(کاپلان و سادوک ، ۱۳۶۹ ، صفحه ۱۳۱).

پرخاشگری جمعی بر خلاف پرخاشگران فردی ، دوستانی از همسن خود انتخاب می کند و در صورت دعوا به صورت گروهی به این عمل مبادرت می ورزند ، به دوستان خود بسیار وفادار بوده و در صورت اقدام به دزدی دوستان خود را لو نمی دهند.دارای افت تحصیلی می باشند و علائم بعضی از بیماریهای روان رنجوری را از قبیل اضطراب از خود نشان می دهند ، نسبت به رفاه دوستان خود کوشا هستند و اگر تهدیدی متوجه آنها باشد از آنها دفاع می کند.معمولاً دوستان متعددی دارند ، در صورت فرار از مدرسه به صورت گروهی اقدام به این کار می کند و در مقابل رفتارهای نادرست احساس ندامت و پشیمانی کاذب از خود نشان می دهد.

۳- اختلال منش :

در واقع مجموع هر دو نوع قبلی (پرخاشگری جمعی و فردی) نزدیک به بزهکاری می باشد و در اصل شخصیتی ضد اجتماعی است.این دسته نوجوانان در نهایت درگیری قانونی پیدا می کنند و دارای اعمال جنایی و غیر قانونی می شوند ، اما این معنا معادل جنایتکاری نیست ، بلکه عدم توانایی برای تطابق با موازین اجتماعی است.

در مدرسه یا خارج از مدرسه اسلحه سرد استفاده می کنند نظیر پنجه بکس یا چاقو ، خشونتهای آنان بیشتر به صورت فیزیکی است و گاه به اعمالی نظیر آتش زدن محیط اطراف خود یا حتی تجاوز جنسی به عنف ، به هم جنس یا غیر هم جنس مبادرت ورزیده و در صورت روبرو شدن با مسائل قانونی احساس ندامت ظاهری می کنند ولی در واقع خود را مقصر نمی دانند بی رحمی با حیوانات نشان می دهند.فرار مکرر از مدرسه و از منزل دارند ، اعمال دزدی ممکن است همراه با اعمال خشونت با فرد مال باخته شود و یا به صورت پنهانی در گیرد (مثل دزدی از کیف شاگردان دیگر یا دزدی موتور یا این که به مصرف مواد مخدر دست بزنند.فقدان اضطراب و افسردگی در اعمال خود نشان می دهند» (فرقانی رئیسی ، بی تا ، صفحه ۹۱).

شروع اختلال منش قبل از ۱۵ سالگی و میزان شیوع آن ۳ درصد در مردها و ۱ درصد در زنها می باشد (کاپلان و سادوک ، ۱۳۶۹، صفحه ۲۶۰).

علل پرخاشگری : نظریات درباره علل پرخاشگری بسیار متنوع است.دیدگاههای مختلفی از زمانهای قدیم در مورد علل آن وجود داشته و تحقیقات وسیعی صورت گرفته است.اینک به تعدادی از این نظریه ها اشاره می شود.

نظریه یادگیری اجتماعی :

تحقیقات اخیری  که پیرامون بعضی از رفتارها از جمله پرخاشگری صورت گرفته موید این امر است که یادگیری بر رفتار اثر قابل توجهی دارد چنانچه یکی از محققین می گوید :

«باید توجه داشت که یادگیری به عنوان عامل تقویت کننده رفتار پرخاشگرانه افراد مطرح است ، این امر بر مبنای انعکاس رفتار شرطی ، پاداش و تنبیه استوار است.نمونه بارز این نوع یادگیری در طفلی دیده می شود که برای به دست آوردن چیزی پا به زمین می کوبد و داد و فریاد می زند و سرانجام چیزی را که می خواهد پس از این مقدمه به دست می آورد.

حال اگر چندین مرتبه با این روش به مقصود برسد ، صفت پرخاشگری او تقویت می شود ، عکس این کیفیت نیز صادق است ، یعنی در صورتی که پرخاشگری نتیجه مطلوب را ندهد ، بلکه مجازاتی هم به دنبال داشته باشد ، میزان پرخاشگری در او فروکش خواهد کرد.(سیاسی ، سال دوم ، ش۵)

باندورا نیز پرخاشگری را در اثر عوامل اجتماعی و یادگیری می داند.او معتقد است که پرخاشگری نه فطری است و نه سایقهای فیزیولوژیک ، عامل ایجاد کننده آن هستند و نه از ناکامی ریشه می گیرند بلکه انسان با توجه به تجربیات گذشته ، واکنشهای پرخاشگری را از جامعه کسب می کند و به علت دریافت و یا به دست آوردن آن در شرایط اجتماعی و محیطی ، پرخاشگری او تقویت می شود (فرقانی رئیسی ، بی تا ، صفحه ۹۳) باندورا ، تحقیقاتی را درباره کودک و تلویزیون و اثرات آن در بالا رفتن میزان پرخاشگری انجام داده است.ولی معتقد است آلودگی هوا نظیر بوهای متصاعد شده از اتومبیل و کارخانجات خود عامل پرخاشگری در جوامع امروزی است.همچنین سر و صدا ، تراکم جمعیت ، و فیلمهای خشونت آمیز به پرخاشگری می افزاید (فرقانی رئیسی ، بی تا ، صفحه ۹۳).

نظریه فروید درباره علل پرخاشگری :

فروید درباره پرخاشگری دو دید متفاوت ارائه داد.باور اولیه وی این بود که پرخاشگری زمانی پدید می آید که در برابر انگیزه های نهاد، سدی ایجاد می شود و ناکامی دست می دهد.بعدها وی در نظر خود تجدید نظر کرد و پرخاشگری را چون انرژی جنسی و سائقهای جنسی ، یکی از دو غریزه ذاتی دانست ، به رغم آنکه این نظریه فروید درباره پرخاشگری به طرق مختلف در حال تغییر است ، هنوز بسیاری از تحلیگران ، پرخاشگری را غریزه ذاتی می دانند.تاکید بیشتر روی مرحله مقعدی است و گفته می شود که در این مرحله سائق پرخاشگری به اوج می رسد.این موضوع به این معنی است که طی این دوره علاقمندی به آسیب رساندن و از بین بردن به همان شدت علائق مقعدی اهمیت  دارد.در واقع برخی این مرحله را مرحله مقعدی- دیگر آزاری دانسته اند (نسلون و ایزرائیل ، ۱۳۷۱ ، صفحه ۵۲۲).

فرضیه ناکامی- پرخاشگری :

این فرضیه بر این اصل استوار است که ناتوانی و محرومیت معمولاً رفتار پرخاشگرانه را تشویق می کند ، یعنی خشونت غالباً عکس العملی است به محرومیت ، و در نتیجه خشونت است و فرد تا حدی از تنش ها رها می شود.جان دالر و همکارانش این فرضیه را ارائه کرده اند که پرخاشگری ، همواره در پی ناکامی خواهد آمد و نیز این که تنها عامل پرخاشگری ناکامی است (دالر ، درب ، ۱۹۳۹).

این افراد مانند فروید ، پرخاشگری را در حکم عامل تصفیه می دانستند و می گفتند که برای کاهش انگیزه های پرخاشگری بیان و اظهار عواطف حاکی از ناکامی ، ضروری است.

پیداست که فرضیه ناکامی- پرخاشگری ، موضعی فوق العاده مستحکم اختیار کرده است که نمی تواند با واقعیت منطبق باشد (نلسون و ایزرائیل ، ۱۳۷۱ ، صفحه ۵۲۳).

پرخاشگری جا به جا شده :

اساس اصلی در پرخاشگری جا به جا شده ، ناکامی می باشد.در خیلی از موارد که فرد از هدفش ناکام مانده اگر نتواند به مبدا پرخاشگری خود حمله  کند ممکن است به جای علت واقعی به خواستگاه دیگری حمله ور شود.«در بسیاری موارد ، کسی که ناکام شده نمی تواند نسبت به خواستگاه ناکامی پرخاشگری کند.گاه این خواستگاه مبهم و نامانوس است و شخص نمی داند به چه چیزی حمله ور شود، بلکه احساس خشم کرده و دنبال عملی می گردد.گاه شخص ناکام آفرین آن چنان قوی است که حمله ور شدن به او خطر بار است.هنگامی که راه حمله بر خواستگاه ناکامی بسته شود، ممکن است پرخاشگری جا به جا شود به این معنا که عمل پرخاشگرانه به جای علت واقعی متوجه شخصی یا شیء بی تقصیر می شود.برای نمونه کسی که در محل کار خود توبیخ شده ، خشم و غضب بیرون نریخته اش را بر سر خانواده اش می ریزد (اتکینسون ، ۱۳۶۸ ، صفحه ۱۴۵).

نظریه فرهنگی :

این نظریه مدعی است رفتار خشونت آمیز جائی که فرهنگ یا خرده فرهنگی خشونت را به عنوان پاسخ مناسب تحت شرایط خاص) ارائه می دهد ، یاد گرفته می شود.معمولاً یک مرد کارگر از طبقه پایین جامعه در مواقع عدم توافق با وی به زد و خورد می پردازد.اما اعضاء و طبقات بالا ، معمولاً مسئله را لفظاً حل می نماید.فیلمهای قیصری تمثیلهایی از همین فرهنگ خشونت است (صدیق ، ۷۱-۷۰ ، صفحه ۱۸۲).

عوامل محیطی و پرخاشگری :

بسیاری از محققین الگوهای خانوادگی نادرست و گسیختگی خانوادگی به علت طلاق یا مرگ یکی از والدین و حتی تعارض والدین را عامل اصلی در ایجاد پرخاشگری می دانند ، تحقیقات نشان داده است که در صورت مرگ پدر در سنین کودکی و نبود الگوی همانند سازی برای پسران ، میزان پرخاشگری در بین آنها در حد بالایی افزایش یافته است.۷۵ درصد از پسران پرخاشگر از وجود پدر محروم بوده و یا الگوی فردی برای یادگیری نداشتند.همچنین طرد یا روشهای انظباطی غلط نیز در پرخاشگری نقش موثری داشته اند و یا وجود پدر الکی و یا معتاد (یا دارای رفتار ضد اجتماعی و یا نوروتیک از عوامل آن به شمار آمده اند.مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتن ، آزار و تنبیه بدنی کودک ، خشونت والدین ، پایین بودن وضع اقتصادی ، پایین بودن سطح سواد خانواده نیز در حد بالایی در پرخاشگری اثر داشته است.(فرقانی رئیسی ، بی تا ، صفحه ۹۳).

نظریه بیولوژیکی تعاملی :

صاحبنظران این دیدگاه معتقدند که افراد گاه برای دفاع از خود در هنگام مواجه شدن با خطر یا در هنگام رقابت ممکن است دست به پرخاشگری بزنند.همچنین این دیدگاه پرخاشگری را نوعی استمداد تکاملی محسوب می کنند که مشتمل بر تامین دسترسی انحصاری یا مقدم به منابع طبیعی نظیر فضا ، پناهگاه و دفاع از خود و نظیر آن باشد و یا ممکن است به دلیل رفتار انطباقی باشد نظیر در معرض خطر قرار گرفتن ، رقابت کردن مال و ملک (کاپلان و سادوک ، ۱۳۶۹ ، صفحه ۲۳۳).

خلاصه مبحث پرخاشگری :

از آنچه که درباره پرخاشگری گفته شد می توان نکات ذیل را خلاصه نمود.

پرخاشگری عاطفی ، خشم آلود عبارت است از آسیب رسانی مستقیم به یک هدف اصلی در پرخاشگری ابزاری ، تعمدی در آسیب رسانی به چشم می خورد، اما پیش از آنکه جهت کنش مورد توجه هدف باشد متوجه وسایل می گردد.

–        هر انسانی ذاتاً خشن است و باید در او تغییر عاطفی ایجاد کرد.

–        هر ناکامی ممکن است به پرخاشگری انجامد.

–        شکست در دریافت پاداش می تواند به واکنش پرخاشگرانه منجر شود.

–        شخص ناکام ، زمینه مناسبی برای حمله به موانع تحقق اهدافش دارد.

–        فرد گاهی برای دفاع از خویش دست به پرخاشگری می زند.

–        عرف و فرهنگ هر جامعه ای می تواند احتمال پرخاشگری را کاهش یا افزایش دهد.

در واقع می توان گفت وقتی احساسات ناخوشایند در فرد ایجاد می شود ، احتمال پرخاشگری افزایش می یابد.

دیدگاه جامعه شناختی انحراف :

با مداومت انحراف یا بر اثر تفاضل یا بی تبعیض آمیز ، چیزی در درون پوست فرد منحرف اتفاق می افتد.چیزی در روان یا دستگاه عصبی او شکل می گیرد که زائیده کیفرهای اجتماعی است ، یا ناشی از تشریفات پست کننده است ، یا نتیجه قرار گرفتن در معرض درمان یا بازسازی و اعاده حیثیت است.برداشت فرد از ارزشها ، وسایل و یا برآوردهایی است که باید بابتشان بپردازد طوری مورد تجدید نظر واقع می شود که نهادهایی که در محدوده انتخاب های اکثر مردم بکار می روند دیگر چندان جوابی- یا اصلاً جوابی نمی دهد و واکنشی در او نمی انگیزد و یا اگر هم برانگیزد خلاف آنچه که دیگران توقع دارند.

الف) رفتار انحرافی چطور آغاز می شود و از چه خواستگاههایی سرچشمه می گیرد؟

ب) اعمال انحرافی چطور از لحاظ نمادین به اشخاص نسبت داده می شوند و عواقب موثر بر چنین انضباطی برای ارتکاب انحراف بعدی از جانب شخص از چه قرار است.

انحراف اولیه را قائلم که از انواع وسیعی از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و روانی سرچشمه می گیرد و در بهترین حالت فقط عوارض جزئی برای ساختار روانی فرد در بردارد.این فقره به تجدید سازمان نمادین در سطح رفتار و نگرشهای ناظر بر اعتماد به نفس های اجتماعی منجر نمی شود ، انحراف ثانویه عبارت است از رفتار منحرف ، یا نقشهایی مبتنی بر آن که تبدیل می شود به وسیله ای برای دفاع ، حمله ، یا سازگاری در برابر مسائل نمایان یا نهفته ای که بر اثر واکنش اجتماعی در مقابل انحراف اولیه ایجاد شده است.در جامعه ما اختلافاتی که از لحاظ نرخ های وقوع جرم بین محلات و گروههای مختلف دیده می شود می تواند مربوط باشد به تفاوت امکاناتی که برای پاسدارای از انتظامات- مثلاً نسبت به تعداد افراد پلیس به جمعیت وجود دارد- تفاوت کارآیی خانواده ها به عنوان عامل نظارت کننده نیز می توان به طور نمایان دارای اثرات قابل توجهی بر تفاوت های مقادیر خلافکاری جوانان باشد بالاخره حضور یا عدم حضور یک «قسمت ناظر بر اجرای مقررات و رعایت هنجارها در شرکتهای بزرگ نیز بدون شک در کم و زیاد بودن موارد نقیض قوانین تاثیر دارد (لمرت ، ادوین ، ۱۳۷۳ ، صفحه ۵۳۵).

بطور کلی جامعه شناسان جرم را پدیده ای اجتماعی می دانند و معتقدند که علت هر امر اجتماعی را باید در امر اجتماعی دیگر جستجو کرد.بزهکاری نیز نتیجه شرایط اجتماعی و محیطی است.

سانزلاند درباره تاثیر علل اجتماعی با قاطعیت اظهار عقیده کرد و در تعریف جرم شناسی می نویسد : «دانشی که جرم را به عنوان پدیده اجتماعی بررسی می کند» (غفوری غروی ، صفحه ۱۳۷ ، ۱۳۵۹).

به نظر وی اصولاً تمایل و زمینه ارتکاب جرم ، ارثی نیست و هر فرد از ابتدا بدون تمایل خاصی متولد می شود و خلق و خوی و تمایل به ارتکاب جرم اکتسابی است.سانزلاند معتقد است : «خوی بزهکاری و ضد اجتماعی و یا برعکس خوی انسانی و اجتماعی اکتسابی است.در اثر تماس و ارتباط شخصی و داخلی در یک گروه محدود اجتماعی بوجود می آید و پرورش می یابد بزهکاری و فنون ارتکاب جرم چه سهل و چه مشکل در اثر این تماس مداوم ، بوسیله تلقین حرف یا عمل یاد گرفته می شود.بنابراین در داخل هر گروه اجتماعی اگر به فرد احترام به قانون و تکریم به شخصیت انسانی مورد توجه نبوده کمتر آموخته شود و برعکس عدم رعایت قانون و بی حرمتی به جوامع و سنن آن آموزش داده شود در فرد تمایل به بزهکاری برانگیخته می شود و ممکن است مجرم شود» (صفحه ۱۴۹).

همین در ادامه نظریات سانزلاند درباره تاثیر روابط خانوادگی و شخصیت و محرکهای فرهنگی و اجتماعی به خصوص آنچه را که درمحیطهای فقیر نشین جرم زا و مشکوک مورد توجه قرار می دهد می توان اشاره کرد.

نظریه خرده فرهنگ یا فرهنگ فرعی (کوهن) :

 

120,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه پرخاشگری
 • پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
 • تحقیق علل پرخاشگری کودکان ، ناسزاگویی و بدهنی فرزندان و دانش آموزان
 • تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی
 • مقاله علل پرخاشگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.