پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس پايه متوسطه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 102  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسي چگونگي شيوه هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس پايه متوسطه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چكيده    ح
فصل اول : مقدمه
مقدمه    1
بيان مسئله    3
ضرورت و اهميت    7
اهداف پژوهش    10
فرضيه‌هاي پژوهش    11
تعريف اصطلاحات    12
فصل دوم : پيشينه
پيشينه نظري    17
پيشينه عملي    54
فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه    62
روش پژوهش    62
جامعه آماري    63
روش نمونه گيري    63
ابزار جمع آوري اطلاعات    64
روش جمع آوري اطلاعات    65
روش تجزيه و تحليل اطلاعات    67
فصل چهارم  : يافته هاي تحقيق
مقدمه    68
جداول دموگرافيك    69
يافته هاي تحقيق    73
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
مقدمه    78
بحث ونتيجه گيري    79
راهكارها و پيشنهادات    90
محدوديت‌ها    92
منابع    93
ضمايم

منابع

–         آندرسون، لورين، دبيلو، (1380) افزايش اثر بخشي معلمان در فرايند تدريس، ترجمه محمد اميني، انتشارات مدرسه تهران

–         جاسبي، عبدالله (1384) اصول و مباني مديريت. انتشارات دانشگاه آزاد. تهران

–          حاتمي حميدرضا (1384) روابط انساني در سازمانهاي آموزشي، انتشارات دانشگاه پيام نور. تهران

–          رئوفي، محمد حسين، (1377) مديريت رفتار كلاسي (مهارتهاي آموزشي و پرورشي) انتشارات آستان قدس رضوي، مشهد

–          ردين، ديويد، (1970) پژوهش در كلاس درس، ترجمه محمد رضا سركارآرائي و عليرضا مقدم. انتشارات تربيت تهران

–          رضائي، اكبر (1380) مديريت در آموزش وپرورش، انتشارات انديشه، تهران

–          ساعتچي، محمود، (1374) روانشناسي كاربردي براي مديران در مدرسه و سازمان. نشر ويرايش تهران

–          سلطاني، ايرج (1382) نظارت و راهنمايي آموزشي. نشر ادكان، اصفهان

–          سليمي، قربانعلي (1378) مقدمه‌اي بر روش تحقيق در آموزش و پرورش. نشرسپاهان. اصفهان

–          شعباني، حسن (1378) مهارتهاي آموزشي و پرورشي (روشها و فنون تدريس) انتشارات سمت. تهران

–         صفوي، امان الله (1381) كليات روشها و فنون تدريس. انتشارات معاصر. تهران

–          علاقه بند، علي (1379) مقدمات مديريت آموزشي. انتشارات بعثت. تهران

–          علاقه بند، علي (1379) مباني نظري و اصول مديريت آموزشي. انتشارات بعثت. تهران

–          كرينجر، فرد،ان (1374) مباني پژوهش در علوم رفتاري. ترجمه‌ي حسن پاشا شريفي و جعفر نجفي زند. انتشارات آواي نور. تهران

–          كيامنش، عليرضا. (1380) ارزشيابي آموزشي. انتشارات پيام نور. تهران

–         هنسن، ماك (1367) مديريت آموزشي و رفتار سازماني، ترجمه محمد علي تائلي، انتشارات دانشگاه شهيد چمران

چكيده :

هدف اين پژوهش بررسي چگونگي شيوه‌هاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس بود. فرض تحقيق در اين پژوهش مربوط به چگونگي روشهاي تدريس است كه 3 فرضيه اوليه مرتبط با شيوه‌هاي سنتي تدريس و2 فرضيه نهايي در رابطه با شيوه‌هاي نوين تدريس است و رابطه آنها با مديريت و رهبري اثر بخش معلمين در كلاس درس مورد بررسي قرار گرفت.

در اين پژوهش براي بررسي ميزان تحقيق كاركردهاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس از روش آمار توصيفي استفاده به عمل آمد و پژوهش بر روي كليه معلمين پايه متوسطه كه شامل 52 نفر زن و مرد مي شد انجام شد. روش نمونه گيري اين جامعه آماري از طريق نمونه گيري در دسترس 52 نفر معلم زن و مرد انتخاب شد كه شامل 30 نفر معلم زن و 22 نفر معلم مرد بود. بدين صورت كه كليه جامعه آماري به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته شامل 20 سوال بود كه به روش ليكرت تهيه و در اختيار معلمين قرار گرفت.

نتايج اين پژوهش بدين صورت بود كه در فرضيه اول مبتني بر چگونگي رهبري و مديريت اثر بخش معلم در كلاس درس با استفاده از روش سخنراني رابطه معناداري بين نظر معلمين زن ومرد مشاهده نگرديد. همچنين فرضيه دوم مبتني بر چگونگي رهبري و مديريت اثر بخش معلم در كلاس درس با استفاده از روش گروهي رابطه معناداري بين نظر معلمين زن و مرد مشاهده نگرديد. همچنين در فرضيه سوم مبتني بر چگونگي رهبري و مديريت اثر بخش معلم در كلاس با استفاده از روش آزمايشي رابطه معناداري بين نظر معلمين زن و مرد مشاهده نگرديد و در دو فرضيه نهايي نيز مبتني بر چگونگي رهبري و مديريت اثر بخش معلم در كلاس درس با استفاده از روش آموزش انفرادي و فرضيه پنجم نيز مبتني بر رهبري و مديريت اثر بخش معلم در كلاس درس با استفاده از روش حل مساله رابطه معناداري بين نظر معلمين زن ومرد مشاهده نشد.

بنابراين در استفاده معلمين از روش سنتي تدريس و نوين رابطه معناداري مشاهده نمي‌شود.

مقدمه :

در اين پژوهش بررسي چگونگي روشهاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس متوسط شهر تودشك مورد بررسي قرار گرفته است. كه در اين ديدگاه معلمان مديراني هستند كه براي حفظ نظم و كنترل كلاس درس و فعاليتهاي آموزشي كاركردهاي مديريتي را به كار مي‌گيرند با اين وجود دارا بودن مهارتهاي مديريتي يكي از توانائيهاي ضروري شغل معلمي است كه كمتر به آن توجه شده است.

فعاليتهاي مربوط به مديريت كلاس درس شامل رفتارهاي بازدارنده و واكنشي است در رفتارهاي بازدارنده معلم از بي نظمي و مشكلات جلوگيري مي نمايد و در رفتارهاي واكنشي به گونه‌اي موفقيت آميز نسبت به مشكلات رفتاري دانش آموزان واكنش نشان مي دهد.

پژوهشهاي مربوط به مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس نشان مي‌دهد كه هر چه معلمان از رفتارهاي بازدارنده و سبك مديريتي مناسب بيشتر استفاده كنند از اثر بخشي و كارآيي بالاتري نيز برخوردار خواهند بود.

اين يافته‌ها مويد اين است كه دانش آموزان كشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي غربي كمتر مرتكب رفتارهاي غير اخلاقي و نامناسب مي‌شوند با اين وجود تعداد قابل توجهي از معلمان اين كشورها فعاليتهاي آموزشي خود را كمتر با استفاده از يك سبك مديريتي اثر بخش انجام مي‌دهند بنابراين توجه به مديريت كلاس درس نحوه اداره كلاس‌ها و به كارگيري بهترين و مطلوبترين سبك مديريتي امري حياتي و ضروري است. (آندرسون. 1380)

مديريت كلاس درس ائده‌آل و رهبري اثر بخش مستلزم به كارگيري كاركردهاي مديريت يعني طراحي، سازماندهي، هدايت، رهبري، نظارت، كنترل و ارزشيابي است. طراحي و سازماندهي مقدمه مديريت، هدايت  رهبري اجراي وظايف و ارزشيابي مرحله پاياني حلقه‌ي مديريت محسوب مي‌شود.

در مديريت كلاس درس معلمان در مرحله مقدماتي به طراحي و سازماندهي پرداخته و در مرحله اجرا درصدد رهبري دانش آموزان، ايجاد جو يادگيري مطلوب، نظارت و كنترل و ارزشيابي‌هاي كلاس مي‌باشند. در مرحله پاياني نيز به ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مي‌پردازند. بنابراين معلمان براي اداره كلاس درس بايد در زمينه طراحي و سازماندهي كلاس درس، هدايت و رهبري، ايجاد جو يادگيري مطلوب، نظارت و كنترل و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي از مهارتهاي لازم برخوردار باشند. در اين پژوهش ميزان استفاده معلمان از كاركردهاي مديريت در زمينه رهبري اثر بخش كلاس درس مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌گيرد.

 بيان مسأله :

اداره و رهبري كلاس درس هميشه يكي از عمده‌ترين مسائل معلمان بوده است. اداره و كنترل مناسب كلاس درس در واقع پيش نياز ايجاد يك محيط يادگيري اثر بخش و دست يابي به اهداف آموزشي است تحقيقات نشان مي‌دهد پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در كلاسهايي كه به خوبي مديريت مي‌شوند بيشتر است. در اين كلاس‌ها دانش آموزان بيشتر فعاليت مي‌كنند و فرايند يادگيري در سطح بالايي سازمان يافته است. (علاقه بند، 1379)

كلاس درس به عنوان يك سيستم اجتماعي مجموعه‌اي از نقشهاي به هم پيوسته اي است كه به صورت يك كل واحد و منسجم در صدد تحقيق اهداف آموزشي و پرورشي است. كلاس مانند ساير سيستمهاي اجتماعي داراي عناصر اساسي شامل باورها، احساسات، قواعد و مقررات، هنجارها، پايگاه نقش، قدرت، مقام، تسهيلات، اجرائيات، تنش و فشار است با اين وجود عناصر تشكيل دهنده‌ي كلاس درس آن قدر به يكديگر وابستگي متقابل دارند كه جدا از هم قابل تشخيص نيستند. در هم تنيدگي اين عناصر را در هر فعاليتي در درون كلاس درس مي‌توان مشاهده نمود. تحقيق اهداف تربيتي در كلاس درس فاقد ديگر سازمانهاي اجتماعي مستلزم مديريتي اثر بخش و كارا از طريق انجام وظايفي چون برنامه ريزي، سازماندهي‌، رهبري، ايجاد انگيزش، كنترل  ارزشيابي است. مسئوليت اداره‌ي كلاس و تحقق اهداف آموزشي به عهده‌ي معلم است. بنابراين معلمان در نقش مدير كلاس درس ايفاي نقش مي‌نمايند. مديريت و رهبري اثر بخش در واقع موضوع ايجاد اشتراك مساعي در ارتباطات موجود در كلاس درس است. روابط بين معلم و شاگرد، نوع هنجارها، قوانين و مقررات و نقشهاي رهبري معلمان در كلاس با يكديگر متفاوت است. (كيامنش، 1380)

معلمان در استاي انجام وظايف مديريتي خود در نقش تسهيل كننده، مشاور يا دستور دهنده ظاهر مي‌شوند. بنابراين سيستم‌هاي اجتماعي دركلاس درس داراي ساختار خاصي مي‌گردند كه هر كدام نتايج پرورشي خاصي را به دنبال خواهند داشت. مديريت كلاس درس، كار كردن با دانش آموزان، ايجاد نظم و آرامش، جلب توجه دانش آموزان و تامين يك جو آموزشي مناسب است كه در آن دانش آموزان، بسمت اهداف آموزشي و تربيتي هدايت و رهبري مي‌شوند. مديريت كلاس درس تهيه تداركات و اتخاذ شيوه‌هاي لازم براي ايجاد و حفظ محيطي اثر بخش براي آموزش و يادگيري است كه بستگي به چگونگي ارزشيابي از دانش آموزان دارد. مديريت كلاس داراي كاركردها  مولفه‌هايي چون سازماندهي، توليد فكر، كار گروهي و مشاركت هنجارسازي، نظارت و پيشرفت، پيش بيني رويدادهاي آموزشي، تبديل نقاط ضعف به نقاط قوت، ايجاد نظم و آرامش، تسهيل گري، توجه به فراگيران است. اين مولفه‌ها را مي‌توان طبقه بندي ودر چارچوب كمي كاركردهاي مديريت آموزشي يعني طراحي و سازماندهي و رهبري، نظارت و كنترل و ارزشيابي وايجاد جو يادگيري مورد بررسي قرار داد. (سلطاني، 1382)

طراحي و سازماندهي :

مديريت كلاس و رهبري را آسانتر مي‌كند. اين فعاليت بايد به گونه‌اي طراحي شود كه از طريق آن فرصت‌هاي يادگيري بيشتري فراهم و مهارتهاي اجتماعي و مشاركتي دانش آموزان رشد و ارتقاء يابد. بررسيهاي مربوط به طراحي و نيازمنديهاي كلاس درس نشان مي‌دهد كه عدم وجود يك برنامه درسي و سازماندهي متناسب موجب بروز بسياري از مشكلات رفتاري در بين دانش آموزان مي‌شود به خصوص زماني كه با خصوصيات و ويژگي‌هاي رواني آنها بي ربط باشد.

در اداره كلاس درس سازماندهي، موضوعي اساسي و ضروري است و مستلزم درگير شدن فكر معلم براي چگونگي سازماندهي بهتر است سازماندهي به نظم و تربيت درسي و اجتماعي دانش آموزان در كلاس درس مربوط مي‌شود. اين فعاليت مستلزم صرف وقت و توجه، به روشهايي است كه مي‌تواند از مشكلات رفتاري دانش آموزان جلوگيري و رفتارهاي اجتماعي و مناسب دانش آموزان را بهبود بخشد. بنابراين اين عدم سازماندهي كلاس درس موجب عدم توجه به جريان تدريس و يادگيري مي‌گردد. (آ‎ندرسون، 1380)

رهبري :

رهبري يكي از كاركردهاي ضروري معلم در مديريت كلاس درس است. معلم به عنوان رهبر كلاس بايد با استفاده از امكانات موجود زمينه تحقيق اهداف آموزشي را فراهم نمايد. چگونگي برخورد معلم با دانش آموزان و استفاده از سبك رهبري مناسب از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. رهبري كلاس درس نفوذ و تاثير معلم بر دانش آموزان است. به صورتي كه دانش آموزان با ميل و علاقه و رغبت در جهت تحقق اهداف آموزشي تلاش نمايند. معلم در نقش رهبري بايد استعدادهاي دانش آموزان را شناسايي و با آنها به خوبي ارتباط برقرار نموده و در آنها انگيزه مطالعه و پژوهش را ايجاد نمايد. همچنين بر انجام كارهاي گروهي تاكيد نموده و به اقتضاي شرايط، تغييرات لازم را در چگونگي انجام فرايند ياددهي- يادگيري ايجاد نمايد. رهبري كلاس درس با ميزان تاكيد بردانش آموز و موضوع درس به شيوه‌هاي گوناگوني انجام مي‌شود. با اين وجود اداره كلاس‌هاي درس به طور موثر و كارآمد مستلزم رهبري دانش آموزان جهت تحقق اهداف آموزشي است. (سلطاني، 1382)

معلمان نسبت به كلاس درس و شاگردان رويكردهاي خاصي دارند. مديريت كلاسيك كلاس درس را يك سازمان رسمي و مجزاي از محيط در نظر مي‌گيرد كه داراي قوانين و مقررات خاصي است.

در اين ديدگاه معلم درس نگر بوده و با به كارگيري سبك وظيفه مداري سعي مي‌كند كلاس را مقتدرانه كنترل كند. رفتار معلم در اين سبك قيم‌‌مآبانه خشك و كنترل شده است. جريان قدرت و ارتباطات نيز يك طرفه و از معلم به دانش آموز است. دانش آموزان در اين كلاسها حالت انفعالي دارند و دستورات را مي‌پذيرند.

معلمان در اين رويكرد كج رفتاري دانش آموزان را توهين شخصي تلقي نموده و آنها را افرادي غير مسئول وبي انضباطي مي‌دانند كه بايد كنترل شود.

مديريت روابط انساني كلاس درس را يك سازمان اجتماعي و انساني در نظر مي‌گيرد. در اين ديدگاه معلمان برايجاد ارتباط با دانش آموزان و شخصيت آنها تاكيد مي‌كنند. در اين رويكرد معلمان فرد نگر بوده و به مسائل انضباطي و كنترلي كمتر توجه دارند. فردنگري معلمان بيشتر جنبه جمعي دارد ولي سعي مي‌نمايند در عين حال به ويژگيهاي منحصر به فرد هر دانش آموزي يز توجه نمايند.

در ديدگاه سيستمي معلمان داراي رويكردي انعطاف پذير بوده و موقعيت و شرايط كلاس درس را در نظر گرفته و متناسب با موقعيت به موضوع درس يا فرد يا هر دو مورد تاكيد مي‌نمايند.

مسئله اصلي در اين پژوهش بررسي ميزان تحقق كاركردهاي مديريتي كلاس درس معلمان دوره متوسط شهر تودشك است در اين بررسي كلاس درس به عنوان يك سيستم و گروه اجتماعي در نظر گرفته شده است. كه نيازمند مديريتي اثر بخش و كارآمد است به نظر صاحبنظران كاركردهاي مديريت طراحي و سازماندهي، رهبري و نظارت و كنترل و ارزشيابي است. از طرفي معلمان به دليل دانش، نگرشها، استعدادها و مهارتهاي متفاوت از كاركردهاي مديريت كلاس درس به يك ميزان استفاده نمي‌كنند. بنابراين در اين پژوهش ميزان تحقق كاركردهاي مديريت كلاس درس يعني طراحي و سازماندهي، رهبري و نظارت و كنترل، ايجاد جويادگيري مطلوب و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي مورد بررسي، توصيف و تحليل قرار مي‌گيرد.

ضرورت و اهميت :

كلاس درس به عنوان كوچكترين خرده سيستم نظام آموزشي به تبع تحولات و تغييرات اجتماعي و آموزشي در حال تغيير است. از ميان عناصر كلاس درس، نقش معلم ونحوه‌ي مديريتي او در تحقق اهداف آموزشي و تربيتي دانش آموزاني متناسب با جهان امروز بسيار مهم و اساسي است.

هدف از تعليم و تربيت جنبه انساني دادن به تحوالات  تغييرات است كسب مهارتهاي لازم براي زندگي استفاده از اطلاعات، پاس داشتن حرمت انسانها و حقوق ديگران، تقويت مشاركت افراد در امور اجتماعي، چگونه يادگرفتن از طبيعت و جامعه، حفظ هويت فرهنگي ملي و تحكيم شخصيت و كسب توانايي در مهارتهاي بين فردي از اهم هدفهاي آموزشي در كلاس درس است كه رابطه مستقيمي با سبك مديريتي معلم در كلاس درس دارد.

تحقق اهداف آموزشي مستلزم توجه به تغيير و به كارگيري سبك مديريتي كارا و اثر بخش و اداره كلاس درس است. وظيفه اساسي در فرايند ياددهي- يادگيري آماده ساختن دانش آموزان براي زندگي در جامعه و جهان و روبه پيشرفت و تغييرات سريع است معلم در كلاس درس بايد فرصت كسب مهارت در ابعاد مختلف مانند مهارت در حل مسئله مهارت در تصميم گيري، مهارت در برقراري روابط انساني و مهارت در تفكر انتقادي و خلاق را براي دانش آموزان فراهم نمايد. بنابراين پيشرفت تحصيلي دانش آموزان محدود به افزايش معلومات و قبولي آنها نيست.

بلكه كسب مهارتهاي اساسي زندگي در محيطي كاملاً انساني و اخلاقي ويا به كارگيري كاركردهاي سبكي مديريتي متناسب با شرايط و وضعيت كلاسي و ويژگيهي روحي ورواني دانش آموزان يكي از ضروري‌ترين مهارتهاي شغل معلمي است. معلمان در كلاس‌هاي درس بايد كاركردهاي مديريتي را متناسب با ويژگي‌هاي شخصيتي دانش آموزان و روشهاي تدريس به گونه‌اي انتخاب كنند كه دانش آموزان فرصت كسب انواع مهارتها را از طريق عمل در كلاس درس بيامورند. روشهاي تدريس فعال توجه به علايق و نيازهاي دانش آموزان، به كارگيري روشهاي حل مسئله مشاركتي، ايجاد رابطه سازنده و اثر بخش با دانش آموزان، به كارگيري روشهاي حل مساله مشاركتي، مي‌تواند محيط كلاس ودرس و فرايند آموزش را شوق انگيز و زمينه تحقق اهداف تربيتي و آموزشي را فراهم نمايد.

پژوهشهاي مربوط به مديريت كلاس درس و رهبري اثر بخش نشان مي‌دهد كه تعداد قابل توجهي از معلمان در اداره‌ي كلاس خود مشكل دارند. اين مشكلات بيشتر به صورت عدم انجام تكاليف درسي و عدم پيشرفت تحصيلي متجلي مي‌گردد.

ضرورت و اهميت نظري بررسي مديريت كلاس درس معلمان را بايد در تفاوت ميزان استفاده از كاركردهاي مديريتي دانست. الگوهاي رفتاري معلمان با اين كه شباهتهايي با يكديگر دارند ولي تفاوتهاي معني داري در نحوه‌ي به كارگيري مهارتهاي مديريتي و ميزان اثر بخشي آنها مشاهده مي‌شود. (كيامنش، 1380)

معلمان به دليل جامعه پذيري‌هاي متفاوت، سطح آگاهي و نگرشهاي گوناگون به سازمان، كلاس درس، دانش آموزان و مفهوم تعليم و تربيت از الگوهاي مديريتي متفاوتي استفاده مي‌كنند. در مقابل دانش آموزان نيز به دليل ويژگيهاي شخصيتي و مبناي انگيزشي و تصوراتشان از معلم و كلاس درس عكس العملهاي متفاوتي را نشان مي‌دهند. بنابراين مديريت كلاس يك فرايند كنش و واكنش متقابل بين معلم و دانش آوزان است كه منجر به عملكرد آموزشي خاصي مي‌گردد. اداره‌ي كلاس درس مستلزم ارتباط سازنده معلم با دانش آموزان است تا با تعامل ويژگيهاي شخصيتي و روحي ورواني دانش آموزان را شناخته و نسبت به راهنمايي آنها اقدام نمايد. معلمان موظفند دانش آموزان را در انجام تكاليف درسي راهنمايي نموده و در آنها انگيزش لازم را فراهم نمايند. اين روشها متعدد و متنوع‌اند و داراي اثربخشي و كارايي متفاوتي هستند. لذا بررسي مديريت كلاسي معلمان از اهميت و ضرورت خاصي برخوردار خواهند بود. ضرورت و اهميت كاربردي بررسي مديريت كلاس درس را مي‌توان در شناسايي ميزان توانايي معلمان در كاركردهاي مديريتي كلاس درس يعني نحوه‌ي سازماندهي كلاس درس يعني نحوه‌ي سازماندهي مدرسه. ايجاد جو يادگيري مطلوب رهبري و نظارت و كنترل ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانست. به عبارت بهتر مديريت كلاس درس يكي از فعاليتهاي ضروري معلم براي بهبود فرايند يادگيري دانش آموزان است. اين فعاليتها تحت عنوان كاركردهاي مديريت در كلاس درس مورد مطالعه و پژوهش قرار مي‌گيرد.

تحت عنوان كاركردهاي مديريت در كلاس درس ضمن خدمت و مراكز تربيت معلم كسب مي‌نمايد تا با برنامه ريزيها، آموزشهاي مناسب و تشكيل كارگاههاي آموزشي نسبت به بهبود كاركردهاي مديريتي كلاس درس معلمان اقدام نمايند.

 اهداف پژوهش

هدف كلي:

تعيين ميزان تحقق كاركردهاي مديريت و رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس توسط معلمان دوره متوسطه شهر تودشك در سال تحصيلي 87-86

اهداف جزئي :

تعيين ميزان تحقق رهبري در كلاس درس توسط معلمان دوره متوسطه
تعيين ميزان تحقق كاركرد ايجاد جو يادگيري در كلاس درس توسط معلمان دوره متوسطه
تعيين ميزان تحقق كاركرد نظارت و كنترل در كلاس درس توسط معلمان دور متوسطه
تعيين ميزان تحقق كاركرد ارزشيابي در كلاس درس توسط معلمان دوره متوسطه
تعيين ميزان تحقق مديريت كلاس
تعيين ميزان تحقق كاركرد طراحي و سازماندهي در كلاس درس دوره متوسطه توسط معلمان
درس توسط معلمان دوره متوسطه
تعيين ميزان تحقق رهبري اثر بخش توسط معلمان دوره متوسطه
تعيين ميزان تفاوت بين ميزان تحقق هر كدام از كاركردهاي مديريت كلاس توسط معلمان دوره متوسطه
تعيين ميزان تفاوت و تحقق هر كدام از كاركردهاي مديريت و رهبري اثر بخش توسط معلم در كلاس درس با توجه به جنسيت، سابقه خدمت، سطح تحصيلات، رشته تحصيلي و پايه تدريس
معلمين در مديريت و رهبري اثر بخش از روش سخنراني در كلاس درس استفاده  مي‌كنند.
معلمين براي بهبود مديريت و رهبري اثر بخش خود در كلاس درس از روش گروه بندي استفاده مي‌كنند.
معلمين در مديريت و رهبري اثر بخش از روش آزمايشي در كلاس درس استفاده مي‌كنند.
معلمين براي بهبود مديريت و رهبري اثر بخش از آموزش انفرادي استفاده مي‌كنند.
معلمين در مديريت و رهبري اثر بخش خود در تدريس از روش حل مساله استفاده مي‌كنند.

فرضيه‌هاي پژوهش :

تعريف مفهومي متغيرها

* مديريت كلاس درس :

اداره‌ي دانش آموزان از طريق به كارگيري متدهاي مديريت آموزشي يعني برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نظارت و كنترل و ارزشيابي جهت تحقق اهداف آموزشي است. (علاقه بند، 1381)

* طراحي و سازماندهي :

طراحي و سازماندهي در كلاس درس يعني سازماندهي كلاس درس به نظم وترتيب درسي و اجتماعي دانش آموزان در كلاس درس. (آندرسون، 1380)

* رهبري اثر بخش :

رهبري اثر بخش معلم در كلاس درس توانايي اعمال نفوذ بر دانش آموزان و سوق دادن آنان به سمت هدفهاي آموزشي از پيش تعيين شده است. (كيامنش، 1380)

* نظارت و كنترل :

نظارت و كنترل كلاس درس مجموعه فعاليتهايي است كه معلمان انجام مي‌دهند تا بر فرايند يادگيري اثر گذاشته و يادگيري دانش آموزان را بهبود بخشد. (كيامنش، 1380)

* جو يادگيري :

منظور توصيف فضايي است بالقوه همانند يك گروه اجتماعي بر آنچه كه دانش آموزان ياد مي‌گيرند كه بر آنها تاثير مي‌گذارند. (كيامنش، 1380)

* آزمون :

آزمون مجموعه‌اي از سوالاتي است كه بصورت غيرمستقيم نمونه‌اي از رفتار اندازه گيري مي‌نمايد. (آندرسون، 1380)

معلم :

مدرسيني كه در سه پايه تحصيلي دوره متوسطه در سال 87-86 با توجه به آموخته‌ها مشغول به تدريس هستند.

دانش آموز :

فراگيراني كه در سه پايه تحصيلي دوره متوسطه در سال 87-86 مشغول به تحصيل و فراگيري دانش هستند.

تعريف عملياتي متغيرها

* طراحي و سازماندهي :

طراحي و سازماندهي كلاس درس ميزان نمراتي است كه معلم از يك ليست محقق ساخته كه با توجه به شاخصهاي امر و همكارانش تهيه شده است بدست مي‌آورند.

رهبري :

رهبري كلاس درس كه ميزان نمراني است كه معلم از چك ليست محقق ساخته با وجه به شاخصهاي بليك و موتن، ناكامورا و آناتوويچ بدست مي‌آورد.

نظارت و كنترل :

نظارت و كنترل كلاس درس ميزان نمراتي است ك معلم از چك ليست محقق ساخته با توجه به شاخصهاي بليك ورسي بدست مي‌آورد.

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی