پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه ۲ شهر اراک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی ارتباط عملکرد مدرسه بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه ۲ شهر اراک  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۶
بیان مسئله ۹
اهمیت وضرورت مساله ۹
بیان اهداف ۱۰
هدف کلی ۱۰
فرضیات تحقیق ۱۰
محدودیت های تحقیق ۱۰
تعریف مفاهیم واصطلاحات ۱۱
پیشینه ۱۳
تاریخچه ۱۴
بهداشت روانی چیست ؟ ۱۵
وضعیت بهداشت روانی ایران ۱۶
حدود بهداشت روانی درتعلیم وتربیت ۱۶
هدف بهداشت روانی ۱۷
عوامل موثر در بهداشت روانی ۱۷
بهداشت روانی فقط قسمتی از آموزش است. ۲۰
آموختن شرکت در بهداشت روانی ۲۱
دوران قبل از بلوغ ۲۱
نقش ومفهوم مدرسه ۲۱
نقش مدرسه درفرد ۲۲
ترس از مدرسه ۲۲
نقش اساسی معلم در بهداشت روانی ۲۳
مشکلات یا دیگری باعث کسالت روحی می شود ۲۴
روش تدریس معلم ۲۴
رسیدگی وقدرت یادگیری ۲۴
نتایج آموزش ضعیف ۲۴
تشویق وتنبیه ۲۵
انظباط ۲۵
احترام وتسلط برکلاس ۲۶
وحشت امتحانات ۲۷
جامعه ۲۹
نمونه ۲۹
پرسش نامه سلامت روان Scl-90-R 29
پایایی پرسشنامه ۳۰
پرسشنامه تحقیق(سلامت روانی scl90) 68
بیان مسئله ۷۱
روش اجرا ۷۱
هدف بهداشت روانی ۷۲
عوامل موثردربهداشت روانی ۷۳
روش تامین بهداشت روانی درخانه ومدرسه ۷۳
نتیجه گیری ۷۷
پیشنهادات ۷۷
منابع ۷۸

 

 

منابع

۱-ردل،فرتیس-واتنبرگ،ویلیام -ترجمه وتلخیص:ناهیدفخرایی،بهداشت روانی درآموزش –بنگاه ترجمه ونشرکتاب –تهران ۱۳۵۳٫

۲-فرجاد،محمدحسین–مشکلات واختلال روانی، رفتاری در خانواده، تهران- انتشارات بدر، ۱۳۷۴٫

۳-عمید حسن،فرهنگ فارسی،تهران،انتشارات امیرکبیر، چاپ اول ۱۳۶۳٫

۴-فصلنامه تعلیم وتربیت،نشریه پژوهشکده تعلیم وتربیت،وزارت آموزش وپرورش، سال بیستم شماره ۳،پاییز ۸۳٫

۵-وهاب زاده،جواد-مفهوم بهداشت روانی،تاریخچه وخطوط اصلی آن دارو ودرمان،تهران،شماره مسلسل۲۵، ۱۳۷۴٫

۶-موسوی،اشراف السادات،عملکردنظام خانواده وبهداشت روانی اعضاءخانواده (مجله اندیشه ورفتار )تهران  شماره۳۲و۲۳و۱۳۷۹٫

۷-میلانی  فر،بهروز، بهداشت  روانی،تهران –نشر قومس، ۱۳۷۳٫

۸- مجموعه  مقالات  سومین سمپوزیوم جایگاه تربیت نوجوان، جوان آموزش وپرورش  تابستان ۷۳ (نام تحقیق  نقش مدرسه در رشد  ارزش های  اخلاقی واجتماعی  گروه نوجوان وجوان دکتر خلیل  سلطان القرایی )ناشر :دبیرخانه سمپوزیوم جایگاه تربیت .

۹- شعبان ورکی،بختیار–روش های تامین احتیاجات اساسی(زیستی–روانی کودکان)ماهنامه پیوند بهمن،۱۳۷۱ شماره۱۵۹٫ ۱۶۰٫

۱۰-هاشمی مقدم،سید شمس الدین–فضلنامه معلم  ومدرسه،اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی، پاییز ۷۲٫

۱۱-گنجی،حمزه –روان شناسی رشد،جیمز دبلیو وفرزندان،تهران،انتشارات بعثت، ۱۳۷۶٫

۱۲لیدنز-آنتونی،جامعه شناسی،ترجمه منصور صبوری، تهران،نشرنی،چاپ  سوم ۱۳۷۶

۱۳-لطف آبادی،حسین-بهداشت روانی کودکان درمدرسه.فصلنامه تعلیم وتربیت، دوره سوم  شماره ۳و۴٫ ۱۳۶۴٫

مقدمه

درسالهای اخیرهدف تعلیم تربیت بیش از بیش متوجه آماده کردن افراد باشخصیت سالم است امروزهمه معتقدندبا آوردن وتربیت کردن یک انسان با شخصیت سالم، بسیار مهمتراست از آن که قدرت وشعوراستفاده از آن را داشته باشد اکنون اغلب مسایل ومشکلات روابط انسان هاراکمک علم روانشناسی حل میکنند واز زمانی که مسئله شناخت روان افراد مطرح شده قضاوت هاوملاک ها تغییر کرده یعنی واقعا فهمیده وقبول کرده اندکه حرکات، اعمال وخواسته های ما عکس العمل عقده هایی است که از دوران کودکی ونوجوانی در مابه وجود  آمده است بهداشت  روانی  یکی از علم هایی است که هر معلمی  برای کمک به رشدصحیح کودکان وتامین آتیه آن ها باید بداندوبه آن عمل کند البته  نمی توان مسئولیت حفظ بهداشت روانی کودکان رافقط به عهده معلم گذارد زیرا دراین کار مدرسه وریاست آن ووالدین نقش مهمی را نیز به عهده دارند.روی هم رفته هر کس به نحوی با کودکی یا نوجوانی سر و کار دارد ومی خواهدبرای  آنها مفید بوده ورفتار صحیح داشته باشدبایدبه این علم توجه کند (ردل وواتنبرگ ۱۳۵۳)یکی از مراحل تکوین شخصیت جوان ونوجوان مدرسه ومحیط آموزشی است که فرد قسمت عمده وقت خود یعنی  حدود۱۲هزار ساعت آن رادر این نهاد تربیتی می گذارند واکثر وقایعی را که در زندگی بزرگسالی اومی افتد درمدرسه می آموزد او می آموزد که با دیگران کنش وواکنش نشان دهد وارتباط برقرار کندچگونه کردار ورفتار خود را براساس نرم های اجتماعی  تنظیم  وکنترل نماید.چگونه مسایل ومشکلات خود راحل کند چگونه حد ومرز خود را حفظ کرده از آن تجاوز ننماید .چگونه دیگران وخود را بشناسد وبه آنان احترام بگذارد چگونه به مسئولیت وهمکاری  گروهی پی برد .از این روملاحظه می شودکه جریانات  تربیتی مزبورچه نقش عمده ای درتکوین شخصیت جوان ونوجوان دارند.نقش تربیتی آموزشگاه که به صورت صحیح عمل میکندوموجبات تنفر وانزجار ومدرسه گریزی را در دانش آموز ان به وجود نیاورد بایدمورد توجه قرار گیرد . نقش درست معلم ومسئولان مدرسه ونقش برنامه ریزان آموزشی وبه کارگیری نیروی فعال جوانان وتشویق آنان به انواع کارهای علمی وفنی  وحرفه ای وغیره توجه وهمدلی معلم یا دانش آموزودل پذیر بودن محیط مدرسه وجاذبه داشتن محتوای درسی وکلاس ودهها مطالب  نظیر آن همه درتکوین شخصیت  متعادل دانش  آموز نقش  به سزایی دارند.

مربیان به عنوان اعضای اصلی هدایت وتنظیم جهت دهی به فعالیت های آموزشی وتربیتی  باید درتهیه این فعالیت ها و برنامه ها کلیه خصوصیات  نوجوانان رامورد نظر قرار دهندوتوجه به رشد بدنی جوانان توجه به عقاید، عواطف واحساسات آنان فراهم ساختن زمینه ای که جوان خود ومحیط خود را بشنا سد پرورش روح همکاری وغیره از اهم اموری است که باید مورد توجه قرار گیرد .اریکسون  معتقداست که اگر هویت  شخصی نوجوان بتواند  خودرا بشناسد و از دیگران جدا سازد تعادل روانی وی تضمین میشود واگرسرخورگی وعدم اعتماد  جایگزین  اعتماد شود وبه جای  تماس  با مردم  گوشه  گیرد ومنزوی شودو به جای  تحریک رکورد نملید تحریک وبه جای  خود آگاهی  وتشکیل  هویت  مثبت دچار  ابهام درنقش خود شود .هماهنگی وتعادل روانی وی به هم خوردوبه بحران هویت دچارمی شوددربحران هویت نوجوان شدیدا دچارناراحتی واظطراب ذهنی است به صورت که نمی تواند جنبه های مختلف شخصیت را در یک خویشتن قابل قبول وهماهنگ سازد(سمپوزیوم جایگاه تربیت، ۱۳۷۳)مدرسه مستقیم در مدرسه واگرهمه با هم سعی کنیم که مشکلات روحی کودکان ونوجوانان را درک نموده وبه بهبود آنها کمک نماییم افراد سالمتر به جامعه تحویل  خواهیم داد .(ردل وواتنبرگ ۱۳۵۳)اگر جامعه ای علاقه مند به حفظ نوجوانان وجوانان در برابر اختلالات روانی است باید نظام آموزشی سالم و سازنده ای برای آنان ایجاد کند.از جمله وظایف  مدرسه :

 ۱-ایجاد تعادل میان رشد تحصیلی و رشد شخصیتی دانش آموز

۲-کاهش  میزان  فشار  بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ومقابله  با ترس واضطراب که عمومابرفضای تحصیلی سایه می افکند

۳-پرورش احساس ارزشمندی درکودکان یعنی القای این مطلب به آنان که برای خود خانواده خود وجامعه خود افراد با ارزش هستند و ارزش آنان خیلی برتر و بالاتر  از آن است که به انحراف روی آوردند ووقت خود را تلف کنند .

بلوم توجه به نکات زیر را برای رشد شخصیت جوانان واجب میداند .

۱-به دانش آموزان کمک کنیم که خود را بشناسند

۲-به آنان بیاموزیم که برای خود ودیگران احترام قائل شوند.

۳-به آنان بیاموزیم که دراعمال ورفتارخوداحساس مسئولیت کنند.

۴-آنان را به نفوذعوامل اطراف آگاه سازیم

۵-به آنان کمک کنیم تا مجموعه ارزش های شخصی برای خود تشکیل دهند.

۶- به آنان راه اتخاذ تصمیم مهم و اجرای آن ها را بیاموزیم.

۷-برنامه مدارس را مطابق توانایی کودکان ومناسب با دنیا که با آن روبه رو خواهند شد طرح ریزی کنیم

۸-به آنان کمک کنیم تا مهارت های ارتباطی را کسب کنند (فصلنامه  تعلیم وتربیت، ۱۳۸۳)

نظربه اهمیت بهداشتی روانی در حیات وسعادت فرد وجامعه ونقش وتاثیری که تعلیم وتربیت میتواند درتحقق گوهر آدمی ایفا کند وبا توجه به این  که موفقیت  درامر آموزش وپروش مستلزم برنامه ریزی صحیح وبر پایه اصول  بهداشتی روانی خواهد بود محقق را بر آن داشت که عملکرد مدرسه را بر بهداشت روانی دانش آموزان دختر  دوره راهنمایی در ناحیه ۲شهر اراک را مورد پژوهش قرار دهد .

بیان مسئله

همان طور که می دانید عوامل زیادی در بهداشت روانی نوجوانان موثر است که فهرستی از این عوامل در طی چند  تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است

مدرسه جایی است که به وسیله افراد یک اجتماع تشکیل شده تا به جوانان کمک کند بتوانند معلومات وسواد وطرز زندگی را بیاموزند تا در بزرگی  از آن استفاده کنند به همین علت از بچه ها انتظار می رود که در مدرسه خواندن زبان وهنر  را بیاموزند ومهارت های زیاد به دست آورند ومعلوماتی راجع به دنیا وزندگی  کسب کنند .وضع روحی  وجسمی واقتصادی  کودک در زندگی در یادگیری او نقش مهمی را داشته وبا بهداشت روانی  رابطه مستقیم  دارد.از طرفی موفقیت کودک درمدرسه باعث تنظیم حالات روانی او می شوند

بهمین علت بچه هایی که می توانند به آسانی یاد بگیرند  گرفنار ناراحتی  های روانی نخواهند شد (ردل وواتنبرگ ۱۳۵۳) لذا بررسی عمکلرد مورسه بر بهداشت روانی دانش آموزان به نظر ضروری می رسد.به همین علت موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل داده است.

اهمیت وضرورت مساله

درحال حاضر انسان دردنیایی زندگی میکند که به موازات پیشرفت تکنولوژی رشد روز افزون جمعیت، تغییرات سریع صنعتی  واجتماعی اقتصادی نابسامانیهای روانی روز به روز در حال افزایش است وبهداشت روانی بایستی زمینه های را مهیا کند که افراد آرامش بیشتری احساس کند زیرا در سایه همین آرامیش است که انسان می تواند عزت نفس والایی داشته باشد (موسوی ۱۳۷۹)

هر گاه مدرسه نتواندوا.کنش  صحیح وعملی در مقابل این گونه مشکلات از خود نشان دهد امکاناتی برای  کاهش این گونه دشواری ها وجود نداشته باشد  طبیعی است که بهداشت روانی و رشد شخصیت کودکان کاملا در مخاطره قرارخواهد گرفت .برای تحقیق بخشیدن  به بهداشت روانی در مدارس باید هم بهبود کار مدارس چشم دوخت و هم پای متخصصان وکارشناسان تعلیم و تربیت و روان شناسان وبهداشت روانی در سطح وسیع به مدارس باز نمودتجدیدنظر وایجاد تحول در ار تباط خانه ومدرسه وکمکهای مشاوره ای جانبی به خانوادهها و اولیای کودکان امری ضروری است (فصلنامه تعلیم وتربیت ۱۳۶۴) .مدرسه یکی ازمهمترین محیط موثر بربهداشت روانی وجسمانی دانش آموزان خود می باشد.بهداشت روانی در دوره  نوجوانی از اهمیت ویژه ای بر خورد داراست بطوری که اگر دوره نوجوانی بدون مشکل سپری شود نوجوان به بزرگسال تبدیل خواهد شد ونقش بزرگسالی خود را خوب ایفا خواهد کرد. با توجه به اهمیت بهداشت روانی در  دوره نوجوانی و واهمیتی که مدرسه بر بهداشت روانی فرزندان دارد این ضرورت احساس می شود که عملکرد مدرسه که بهداشت روانی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار میدهد مورد بررسی  قرار گیرد.

بیان اهداف

هدف کلی:

 هدف کلی از نوشتن این تحقیق بررسی ارتباط عملکرد مدرسه بر  بهداشت روانی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی ناحیه ۲ شهر اراک در سال تحصیلی ۸۳-۸۴می باشد

فرضیات تحقیق

۱-بین عملکرد مدرسه وسطح پرخاشگری  دانش آموزان رابطه وجود دارد. ۲- بین عملکرد مدرسه وسطح افسردگی  دانش آموزان رابطه وجود دارد .

۳-بین عملکرد مدرسه وسطح اضطراب دانش آموزان رابطه وجود  دارد .

۴- بین عملکرد وسطح وسواس –اجبار دانش آموزان رابطه وجود دارد .

محدودیت های تحقیق

محدودیت های که در این تحقیق محقق با آنها مواجه بوده است  عبارت از :

۱-محدود بودن  نمونه به دانش آموزان ناحیه ۲

۲-عدم اطمینان نسبت به صداقت دانش آموزان دردادن پاسخ صحیح که این مورد از دست پژوهشگرخارج بوده است

تعریف مفاهیم واصطلاحات

بهداشت روانی :علم وهنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگی شان  به منظور رسیدن به کمال مطلوب  سلامتی  (گنجی، ۱۳۷۶)

عملکردمدرسه :انتقال دانش ازنسل به نسل دیگربه وسیله آموزش مستقیم(گید نز آنتونی،۱۳۷۶)

افسردگی :اختلالی است که در آن خلق ونیروی زیستی فرد کاسته شده وانسان به نقطه پریشانی میرسد وعلایم آن احساس بدبختی،بیچارگی،ناامیدی در زندگی،  بی ارزش  (فرجاد،۱۳۷۷)

اضطراب :حساسیت جسمانی  وروانی که پاسخ به تهدیداعم ازحقیقی یا خیالی به وسیله ارگانیزم ابزار وایجاد میشودعلایم آن عصبی بودن تنش ولرزش وحملات ترس واحساس وحشت (فرجاد، ۱۳۷۷)

پرخاشگری:علمی که به آسیب رسانی عمدی به دیگران منتهی میشود علایم آن:خصومت، حالت تهاجمی، تحریک پذیری (فرجاد، ۱۳۷۷)

وسواس : یک نوع بیماری روانی که درآن رفتاررناخوشایند به طوردایم ایجاد مزاحمت درضمیرخود آگاه کرده باعث ادامه برحرکات تکرار ی می شودعلایم  آن هیجان  استرس(فرجاد، ۱۳۷۷)

پیشینه

مهمترین هدف بهداشت روانی  آن است که بتواندبرای هر فرد شادترین  وثمر بخش ترین شیوه زندگی را بیابد برای پرورش شخصیت همه جانبه افراد باید در شرایطی فراهم آورد تا افراد بتوانندسازش بهتری با محیط پیدا کنندهمچنین  اتکای به نفس وتلقی مثبت نسبت به خود ودیگران در آن تقویت کردد تابدین طریق ازسلامت روانی برخودار شوند.درتحقیق رحیمی (۱۳۷۳)تحت عنوان تاثیر وجایگاه  بهداشت روانی در تعلیم وتربیت  از دیدگاه مکاتب ونظریه های  روان شناسی این نتیجه استباط می شود که آن گاه اولیای آموزش وپرورش وبرنامه ریزان  تربیتی  با آگاهی از  ویژگی های  مراحل  مختلف سنی وشناخت آمادگی فرددر هر مرحله سنی بر تدوین وتهیه مطالب و محتوای مواد آموزشی اقدام کنند زمانی که معلمین مربیان روشهای  تدریس  وارائه مطالب را متناسب  با خصوصیات رشد دانش آموزان  انتخاب کنند وهنگامی که والدین انتظارات وتوقعات خویش  از فرزندان رامتناسب با رسش وآمادگی های جسمی وروانی آنان قراردهندودرتشخیص  رفتاربهنجار از ناهنجاری به ویژگیها مراحل مختلف  سنی توجه کننددر این صورت است که این فرزندان خانه ودانش آموزان مدرسه ناکامی راکمتر تجربه کرده وبهداشت روانی اوتضمین شده است (رحیمی،۱۳۷۳)

در تحقیق خراطیان(۱۳۶۷)تحت عنوان رابطه بین  آموزش و پرورش وبهداشت روانی این گونه تبین شده است که رشد فردی وتوسعه اجتماعی  مستلزم اتخاذتصمیمات وانجام فعالیتهایی که ضمن رفع موانع از مسیر انسان شرایط  دستیابی به اهداف مطلوب را فراهم آورد.از مهمترین مقولات دراین خصوص  می توان به آموزش وپرورش وبهداشت روانی  انسان اشاره کرد که یکی به شکوفایی استعدادها،ایجاد مهارت وپرورش  انسان های فعال وکارآمد توجه دارد ودیگری در صد پیشیگیری از نا بسامانی ها وحل مشکلات روانی انسان بوده وبه سلامت روانی وی نظر دارد .چنان که در یک دیدگاه  اساس  تعلیم وتربیت و سلامت روانی  را می توان دو جنبه  از یک واحد  به شمار آورد.چرا که تربیت مناسب به رشد متعادل ورشد فردی وتوسعه اجتماعی  بسته به موفقیت درامرآموزش وپرورش وبهداشت روانی آدمی می باشد (خراطیان۱۳۶۷)در ماهنامه پژوهش  تربیت در مقاله ای  تحت عنوان مشکلات  تربیتی ورفتاری آمده است علت اصلی  مشکلات  تربیتی انسان برهم خوردن تعادل  فرد ومحیط وعوامل تربیتی  است که والدین که نخستین عوامل  تربیتی محیط کودک  هستندتا معلم ومدرسه، کلاس وکل جامعه باهمه ویژگی  هایش  مجموعه محیطی فرد را تشکیل  می دهند وهرکدام درجای خود ودر حد خودمی توانندزمینه رشد وسلامت روانی  برای فرد ایجاد کنند.

در تحقیقی تحت تاثیر وجایگاه بهداشت روانی بر تعلیم وتربیت به نقل از مقاله ای با عنوان بهداشت روانی در مدرسه  آمده است :معلمان ومسئولان مدارس وآموزش وپرورش باید از سایرین  نسبت به رشد همه جانبه کودکان توجه داشته باشند. برای  وصول به چنین مقصودی لازم  است که عملکرد  مدارس  ما همراه  با سطح رضایت  بخشی از تعلیم وتربیت وروان شناسی توام با احساس  تعهد ومسیولیت وایمان به رشد وکمال وسعادت کودکانی   باشد که در محیط  های آموزشی تربیت می شوند.

تاریخچه

از آن جایی که آموزش وپرورش وتعلیم وتربیت در تمامی  جوامع بشری از جایگاه ویژه ای برخورداراست وهرکشور ونظامی براساس اصول مکتبی  خود برنامه ریزی کرده ودرجهت تحقیق آن اقدام نموده است.از دیر باز  تاکنون درباره تعلیم وتربیت نظریات مختلفی ارائه شده وتحقیقات متنوعی نیز صورت گرفته که در تحقیق حاضر به خاطر جلوگیری از پراکندگی مطلب به چندنمونه از نظریه ها وتحقیقات بسنده می شود:

افلاطون  درباب تعلیم وتربیت عقیده  دارد تعلیم وتربیت وسیله ای است که از طریق آن کودکان در مسیر  بزرگسالان خوب رشد کنند  .بزرگسالان که به جامعه خود علاقه مندومی خواهند علایق وگرایش های خود راگسترش دهنداین تعلیم وتربیت  است که استعدادهای ویژه افراد را کشف می کند وبر اساس این استعداد ها آنها را به صورتی که موثروکارآمد  برای  اداره  کشور یا جامعه آماده سازدچنین جامعه ای به منزله یک مدینه فاضه است تعلیم وتربیت باید متناسب با توانائیهای کودکان در حال رشد باشد (هاشمی مقدم،۱۳۷۲)

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق عوامل موثر در بهداشت روانی دانش آموزان و اعتماد به نفس
 • مقاله بهداشت روانی دانش آموزان
 • تحقیق بررسی رابطه اعتقاد به آموزه‌های مذهبی اسلام و هوش هیجانی دانشجویان
 • تحقیق بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و موفقیت زندگی کارمندان
 • تحقیق بررسی رابطه بین بهداشت روانی و رضایت شغلی معلمان مقاطع مختلف تحصیلی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.