پایان نامه بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و تاثیر آن بر جامعه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و تاثیر آن بر جامعه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق ایران و تاثیر آن بر جامعه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول  ( کلیات )
موضوع تحقیق     ۲
تعریف موضوع تحقیق      ۲
فرضیه های تحقیق      ۴
هدف تحقیق      ۴
ضرورت تحقیق       ۵
محدودیت های تحقیق       ۵
تعریف واژه ها و اصطلاحات         ۶
فصل دوم (ادبیات تحقیق )
تاریخچه تحقیق        ۸
ویژگی ها و خصایص اقدامات تامینی و تربیتی        ۱۰
اقدامات تامینی و تربیتی در قانون اساسی      ۱۶
اصول مشترک حاکم بر مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی       ۱۶
مقایسه اقدامات تامینی با مجازات          ۱۹
تفاوت اقدامات تامینی با قرارهای تامین کیفری      ۲۱
هدف اقدامات تامینی          ۲۳
مفهوم حالت خطرناک        ۲۴
حالت خطرناک و مجرم خطرناک        ۲۶
تشخیص در جرم شناسی      ۲۸
نحوه تشخیص حالت خطرناک      ۲۹
تاریخچه پرونده شخصیت      ۳۱
محتوی پرونده شخصیت       ۳۱
شرایط تشخیص      ۳۲
انواع اقدامات تامینی       ۳۷
فصل سوم ( روش تحقیق )
فرضیه ها        ۴۱
تعریف فرضیه       ۴۱
فرضیه های این تحقیق      ۴۱
جامعه آماری      ۴۷
تعریف جامعه آماری      ۴۷
جامعه آماری این تحقیق     ۴۷
نمونه گیری      ۴۸
تعریف نمونه گیری       ۴۸
انواع نمونه گیری       ۴۸
نمونه گیری این تحقیق       ۵۰
روش تحقیق     ۵۱
تعریف روش تحقیق     ۵۱
انواع روش تحقیق     ۵۱
روشهای جمع آوری اطلاعات     ۵۴
تعریف روشهای جمع آوری اطلاعات     ۵۴
انواع روشهای جمع آوری اطلاعات     ۵۴
روشهای جمع آوری اطلاعات این تحقیق     ۵۵
فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل اطلاعات )
تجزیه و تحلیل فرضیه اول      ۵۹
تجزیه و تحلیل فرضیه دوم     ۶۰
تجزیه و تحلیل فرضیه سوم    ۶۱
تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم    ۶۲
فصل پنجم ( نتیجه گیری)
نتیجه گیری فرضیه اول       ۶۴
نتیجه گیری فرضیه دوم       ۶۵
نتیجه گیری فرضیه سوم       ۶۶
نتیجه گیری فرضیه چهارم       ۶۷
پیشنهادات و راه حل ها       ۶۸
منابع و مآخذ       ۶۹

فهرست جداول

جدول فراوانی فرضیه اول   ۵۹
جدول فراوانی فرضیه دوم    ۶۰
جدول فراوانی فرضیه سوم    ۶۱
جدول فراوانی فرضیه چهارم    ۶۲

فهرست نمودارها

نمودار ستونی فرضیه اول    ۵۹
نمودار ستونی فرضیه دوم    ۶۰
نمودار ستونی فرضیه سوم    ۶۱
نمودار ستونی فرضیه چهارم    ۶۲

منابع و مآخذ:

۱- اردبیلی محمد علی – حقوق جزای عمومی ـ جلد دوم ـ چلپ دوم پاییز ۱۳۷۸

۲- برنارد بولک ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی – کیفر شناسی ـ چاپ اول اسفند ۱۳۷۲

۳- علی آبادی عبدالحسین ـ حقوق جنایی  جلد دوم ـ چاپ اسفند ماه ۱۳۵۲

۴- علومی رضا ـ جرم شناسی ـ چاپ ۱۳۴۹- ژان پراول ترجمه دکتر علی

۵- ژرژ پیکا ـ ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند‌آبادی جرم شناسی ـ چاپ اول ۱۳۷۰

۶- دکتر تاج زمان دانش ـ حقوق زندانیان و علم زندان‌ها ـ چاپ سوم ۱۳۷۶

۷- ریمون گسن ترجمه دکتر مهدی کی نیا ـ جرم شناسی کاربردی ـ چاپ اول ۱۳۷۰

۸- دکتر جاوید صلاحی ـ کیفر شناسی ـ چاپ دوم ۱۳۵۴

۹- گاستون استفانی و … ترجمه دکتر حسن دادبان – حقوق جزای عمومی  جلد دوم چاپ اول ۱۳۷۷

۱۰- گلدوزیان ایرج – حقوق جزای عمومی ایران ـ جلد دوم ـ چاپ پنجم

۱۱- قاسمی ناصر ـ اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران ـ چاپ اول ۱۳۷۴

۱۲- سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ ماهنامه اصلاح و تربیت شماره ۷۸ مرداد ماه ۱۳۸۰

۱۳- دکتر نوربها رضا – زمینه جرم شناسی – چاپ سوم ۱۳۸۳

 

چکیده تحقیق :

در پنج فصل این تحقیق سعی شده تا در زمینه اقدامات تامینی و تربیتی و در نهایت لزوم اجرای آن در جامعه مباحثی را ارائه نماییم . در فصل اول تعریف اقدامات تامینی و تربیتی ارائه شده و تعداد چهار فرضیه در این مورد بیان گردیده است .

در فصل دوم ویژگی های اقدامات تامینی و تربیتی و اصول مشترک آن با مجازات و همچنین مجرم خطرناک و نحوه تشخیص آن و انواع اقدامات تامینی و تربیتی  و اشاره قانوان اساسی ما به اقدامات تامینی و تربیتی که « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین»را با صراحت عنوان کرده است  مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

در فصل سوم فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته بدین اختصار که :

در فرضیه اول بیان گردیده که بین اقدامت تامینی و تربیتی با مجازات رابطه معناداری وجود دارد چون هدف اقدامات تامینی و تربیتی حفظ جامعه از تجاوز و تعدی تکرار کنندگان جرم است و یکی از موارد پیشگیری از وقوع جرائم اصلاح مجرم و برگرداندن وی به جامعه می باشد فلذا اقدامات تامینی و تربیتی صورت می گیرد تا مجرمین اصلاح و میزان جرائم ارتکابی در جامعه کاهش یابد .

در فرضیه دوم مطرح گردیده که ما نمی توانیم اقدامات تامینی را جایگزین مجازات ها کنیم بلکه این دو باید در کنار هم اجرا شوند و این مورد را با مطالعه در ابعاد علوم جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی و غیره استنباط می نماییم .

در فرضیه سوم بیان شده که بین اجرای اقدامات تامینی و تربیتی و اصلاح مجرم رابطه وجود دارد زیرا یکی از اهداف عمده اقدامات تامینی و تربیتی اصلاح مجرم می باشد حتی بدون اینکه اعمال این اقدامات در راستای رسیدن به این هدف رنج آور یا تحقیر آمیز باشد و همچنین عوارض محیطی کمتری را نیز دارا می باشد .

در فرضیه آخر ضرورت صادر شدن حکم اقدامات تامینی و تربیتی توسط مراجع قضایی مورد بحث قرار گرفته بدین بیان که همانطوری که مجازات از طریق مجاری قانونی و با حکم قضایی اعمال می شود لذا چون اقدامات تامینی و تربیتی هم دارای خصایص محدودیتی و سالبه ای می باشد باید توسط همان مراجع صادر گردد .

و همچنین در ادامه این فصل در رابطه با جامعه آماری و نمونه آماری و روشهای تحقیق مطالبی ارائه گردیده که جامعه آماری ما از بین دانشجویان گروه حقوق دانشگاه میبد می باشد .

در فصل چهارم هم فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته است .

در فصل پایانی نیز نتیجه گیری از مطالعات تحقیق و فرصیه های مورد بررسی قرار گرفته می باشد .

تعریف موضوع تحقیق :

از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.

«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد[۱].»

«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.[۲]»

اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد.[۳]

بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.

فرضیه های تحقیق :

–         رابطه معناداری بین اقدامات تامینی و تربیتی و کاهش جرائم وجود دارد.

–         رابطه معناداری بین اجرای اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات در زمینه کاهش جرائم وجود دارد .

–         رابطه معناداری بین اقدامات تامینی و تربیتی و اصلاح مجرم وجود دارد.

–    رابطه معناداری بین صادر شدن حکم اقدامات تامینی و تربیتی توسط مراجع قضایی در کاهش جرائم وجود دارد .

 

هدف تحقیق :

نظر به اهمیت اقدامات تامینی و تربیتی در کنار انجام امور فرهنگی و فرهنگ سازی برای مردم و مجرمین و همچنین اعمال مجازاتها برای مجرمین و تاثیر بسیار زیاد این اقدامات بر پیشرفت جامعه باید اهمیت زیادی به این اقدامات داده شود .

هدف از این تحقیق آشنایی بهتر با این اقدامات و پی بردن به اهمیت آن در اعمال مجازات و بیان آن برای مخاطبین می باشد.

 ضرورت تحقیق :

چون به طور کلی در جامعه امروزی و حتی کشور خودمان درصد ارتکاب جرائم بالا می باشد و همینطور مواجه با بالاتر رفتن آمار جرائم هستیم به نظر رسید تا ارائه تحقیقی در زمینه اقدامات تامینی و تربیتی که نقش زیادی در کاهش جرائم دارد خالی از لطف نمی باشد.

محدودیت های تحقیق :

برای ارائه این تحقیق محدودیت هایی از جمله کمبود منابع در زمینه موضوع تحقیق ، نبود زمان کافی در این ترم آموزشی و عدم امکان دسترسی به آمار احکام صادره از دادگاه ها در اقدامات تامینی بر سر راه قرار داشت .

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

جرم : هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات معیین کرده است .

مجازات : عقوبت یا کیفری که از طرف قانونگذار بر مجرم اعمال می شود .


۱- ژان پر اول ترجمه دکتر حسین نجفی – تاریخ اندیشه های کیفری ۱۳۷۳

[۲]۲- دکتر نوربها رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – ۱۳۷۸

۱- گلدوزیان ایرج – حقوق جزای عمومی ایران

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲۷ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.