پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و شیوه فرزند پروری در بین دانش آموزان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده۸

فصل اول(کلیات تحقیق):

مقدمه ۱۰

بیان مساله۱۲

اهمیت و ضرورت تحقیق۱۳

اهداف تحقیق۱۴

فرضیه تحقیق۱۴

متغیرهای تحقیق۱۵

تعاریف عملیاتی ۱۵
فصل دوم( مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش):

مبانی نظری۱۸

سابقه تاریخی تربیت۲۰

علم تربیت۲۰

وظیفه تربیت۲۱

اگر تربیت نباشد۲۳

دامنه و قدرت نفوذ تربیت۲۳

عوامل مورد بحث در تربیت۲۴

فایده و لزوم تربیت۲۵

جنبه ی فردی۲۶

جنبه ی اجتماعی۲۶

جنبه اقتصادی۲۷

جنبه ی سیاسی۲۸

جنبه ی فرهنگی۲۸

جنبه ی معنوی۲۹

لزوم تربیت۲۹

عاملان تربیت۳۱

اهمیت خانواده از نظر تربیت۳۱

عالی ترین شکل تربیت۳۵

وسعت دامنه ی بحث در خانواده۳۶

ساختار نظریه ی اتکینسون۳۶

کارایی نظریه ی اتکینسون۴۲

رفتار و انگیزه ی پیشرفت۴۷

نظریه ی مورای۴۸

ویژگی های افراد پیشرفت گرا۵۱

بررسی پژوهش های انجام یافته۵۳

پیشینه ی پژوهش۶۱
فصل سوم (روش شناسی)
روش تحقیق۶۳
جامعه مورد مطالعه۶۳
حجم نمونه۶۳
روش نمونه گیری۶۳
ابزار اندازه گیری۶۴
روش آماری مربوط به فرضیه۶۶
فصل چهارم
(یافته ها و تجزیه تحلیل داده ها )

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )

بحث و نتیجه گیری۷۶

محدودیت ها۷۸

پیشنهادات۷۹

پیوست۸۱

منابع و ماخذ۱۰۴

 

                فهرست منابع و ماخذ

امیری مجد،رسول.(۱۳۸۳).تربیت و شیوه ی های آن . تهران: انتشارات نور

 

ابادی،عبد الله . (۱۳۸۴).شیوه های تربیت.تهران: انتشارات پیام

 

بهاری،علی.(۱۳۸۳) . انگیزه .تهران: انتشارات نار

 

باقری،اصغر.(۱۳۸۴) . روش های تربیتی . تهران: انتشارات فرهنگستان

 

دلاور،علی.(۱۳۸۴) . امار استنباطی . تهران: انتشارات رشد

 

دلاور،علی. (۱۳۸۴).روش تحقیق در علوم تربیتی.تهران:انتشارات رشد

 

شاملو، سعید. (۱۳۸۵). سلامت روانی.تهران: انتشارات نی

 

سیاسی،علی اکبر.(۱۳۷۸).روانشناسی شخصیت.تهران:انتشارات ارجمند

 

سروری،منیژه.(۱۳۸۰).روانشناسی فردی.تهران:انتشارات پیروز

 

شکر کن،علی اصغر.(۱۳۸۳).انگیزه پیشرفت.تهران: انتشارات نی

 

لطف ابادی ،حسین.(۱۳۸۴).روانشناسی رشد.تهران:انتشارات بهار

 

قائمی امیری،علی.(۱۳۸۵).تربیت.تهران: انتشارات ارسباران

 

محمدی، سید یحیی.(۱۳۸۵).نظریه های روان درمانی.تهران: انتشارات رشد

 

محمدی، سید یحیی.(۱۳۸۴).انگیزه و هیجان.تهران:انتشارات رشد

چکیده

  هدف از تحقیق  حاضر بررسی  رابطه  بین انگیزه  پیشرفت  و شیوه های فرزند پروری  در بین دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان قزوین است. در این راستا  فرضیه  های زیر مطرح شدند: ۱)ا بین  انگیزه و  پیشرفت  و شیوه فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود دارد  . ۲)  بین  شیوه  اقتدار طلبی  و  شیوه فرزند پروری  رابطه  وجود دارد.  و ۳) .بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. ۴) بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد. جامعه مورد مطالعه  در تحقیق  حاضر عبارتند از  دانش آموزان  مقطع سوم دبیرستان  شهرستان   قزوین است  که صد  نفر  به عنوان  نمونه انتخاب گردیده  که آزمون  انگیزه پیشرفت  وشیوه ی فرزند پروری  بر روی آنها اجرا گردید.  نتایج  بدست آمده  حالی  از آن  است که بین انگیزه و پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه معنی داری  وجود ندارد  همین طور  بین شیوه  اقتدار طلبی  و انگیزه  پیشرفت  هم رابطه  ای وجود ندارد . و همین طور در فرضیه سوم که بین آزادی طلبی و انگیزه پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد زیرا که ضریب همبستگی بدست آمده بزرگتر از ضریب همبستگی جدول در سطح معنی داری ۵% قرار دارد و همین طور در فرضیه چهارم که بین سلطه جویی و انگیزه پیشرفت رابطه معنی داری وجود دارد چون ضریب بدست آمده از ضریب جدول با درجه آزادی ۹۹ در سطح معنی داری ۵% کوچکتر است فرضیه تحقیق مورد تائید قرار نگرفته و بین انگیزه پیشرفت و سلطه جویی رابطه معنی داری وجود ندارد.

     مقدمه:        

خانواده در زندگی آدمی  نقش بسزایی  داشته و باید  در  وضعی استوار  باشد بدان  گونه که اطرافیان  در آن  احساس ایمنی  کامل  داشته باشند.  مخصوصا کودکان  و نوجوانان  که پرورش آنها در محیط  سالم و دور  از هر گونه  اختلال  و جدالها  و برخورد های زن و شوهر (والدین )  به دور از  هر جنجالی  باشد به عبارت دیگر  روح سازش  و تعادل  هم زیستی  بین والدین  می تواند در تربیت فرزندان  و انگیزه  پیشرفت  نقش بسزایی داشته باشد .

 اصلاح  محیط اجتماعی  یکی از عواملی  است که والدین  در شیوه ی فرزند پروری  خود باید  به آنها توجه  داشته باشند .  به این صورت  که اگر کودکان  در محیط اجتماعی  ناسالم  قرار گرفته باشند  با برخوردهای  درست و خوشایند  آنها را از عواقب  بد محیط  آگاه سازند  و انگیزه ی  آنها را برای  ادامه ی زندگی  به طور صحیح  مشخص نمایند .

به طور کلی  می توان گفت  والدین و مربیان جزء اصلی ترین عامل تربیت کودک  هستند و   ایجاد  تغییرات  رفتاری  با واسطه مربیان  تربیت یا والدین  می تواند  انگیزه ی کودک  را برای  رسیدن  به تحول  آفرینی  و سازندگی دچار  اختلال کنند  . (قائمی امیری – ۱۳۸۵)                                                             

 شیوه ی فرزند پروری  والدین  میتواند  با استناد به  انگیزه ی پیشرفت  در کودکان روندی مثبت  و به جا باشد زیرا که  پرورش انگیزه  از نوع پیشرفت  در کودکان                                      باعث   افزایش  خود شناسی و  اعتماد به نفس  می باشد  که این موضوع  در به کار گیری  روحیات  مثبت  جوانان  اثر خوب  و منطقی  خواهد داشت  از طریق  شیوه های  تربیت  پذیری مثل :  اقتدار طلبی و آزادی  می توان  تجارب نسل  گذشته  را با روحیات  نسل جدید  هماهنگ کرد  تا در رسیدن  به رشد  و توسعه و خود یابی  جوانان و نوجوانان  اقدام کرد . (قائمی امیری – ۱۳۸۵)                                                             

 

 

بیان مساله :

بدین سان  که یادآوری  میشود  تربیت و شیوه  ی مساله ی تربیتی  امری ضروری  و مفید انسان است  که ضرورتش  بدان  حد است که  انسان فاقد  تربیت  همه چیز  است  از دید دیگر انسان  را موجودی  متعالی  و دارای استعداد  و کمال  بدانیم  تربیتی لازم است  تا این  سیر تکاملی  را هدایت بخشد  و جهت دهد ، زیرا متعالی  بودن ، کسب آمادگی برای  سیر تکاملی  لازم دارد  و این  نیازمند  به اعمال  قدرتی و یا  نفوذ دادن  شیوه ی مساله  ی تربیتی قوی  و مستمر  است تا انگیزه مالی  درونی  مثل خرد یابی  و رسیدن به  هدف و یا انگیزه  پیشرفت در تحصیل را در فرزند  بیشتر وبیشتر  کند  که گاهی اوقات ممکن  است شیوه های  تربیتی  اگر اصولی  و منطقی  نباشد  مشکلات  جبران ناپذیری  را به وجود  بیاورد  زمانی که کودک  به دنیا  می آید  در حالی که تمام  آگاهیها  و اطلاعات  مربوط  به این جهان  و جهان بعدی  عاری است  و در فاصله کوتاه و یا طولانی  باید حامل  میراثی عظیم  از تاریخ و فرهنگ ره آورد  مساله ی  جامعه  گذشته  و حال گردد.

 این از راه آموزش  شیوه ی  مساله ی  صحیح  تربیتی  می توان  موثر باشد  و فرزند  را به اوج  و یا برعکس  ان هدایت  نماید و این  شیوه  مساله ی تربیتی  از طریق  عاملان  تربیت  که همانهایی هستند  که نقش اجرایی  در تربیت کودک  بر عهده  دارند  به گونه ای  در او  سازندگی  ایجاد  می کنند . (اصغری ، مجد -۱۳۸۳).

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

شیوه ی فرزند پروری و تربیت کودکان  در بین والدین  یکی از مهم ترین  وظیفه ای  است که والدین  بر عهده  دارند  وظیفه ی آنها  در بین فرزندان  سازندگی  و آفرینندگی  و سازمان  دادن  فرزند  در جهت رسیدن  به انسانی کامل  و متحرک  ومؤثر  بوده  که جهت بقای وجود ،  صیانت نفس  و انجام وظایف  والدینی  و اجتماعی آماده شوند  بدین گونه  که قادر باشند  زندگی خود  و دیگران را دلنشین  سازند  شیوه های  فرزند پروری  الز طریق والدین  باید  با در نظر گرفتن  اصول و قوانین  مشخص شده  باشد که خدای ناکرده  مشکلات حل نشدی  را با گذشت زمان  برای  فرزند به وجود نیاورد .

 پرورش فردی که  مولد  به معنای اعم کلمه  است  وجهت رفع  نیاز مندی های   فرزند است  باید  از لحاظ  مورد سنجش  و مطابقت  با روحیه  فرزند  قرار بگیرد   و توجه به انگیزه  مساله ی درونی  فرزند از همان  دوران  کودکی بر عهده  والدین  است  که با توجه  به انگیزه  مساله ی درونی  فرزند  و شیوه مساله ی فرزند پروری  بتواند در  جهت رسیدن  فرزندان به اوج  سعادت اقدامات  لازم  را به عمل آورد  که با توجه  به این تحقیقات  و ارائه مطالب  جدید  جهت بررسی  شیوه ی مساله  ی تربیتی  والدین  می توان  میزان  موفقیت  فرزندان را گسترش داد .(شعاری نژاد ،۱۳۸۳)

اهداف تحقیق :

هدف از تحقیق  حاضر  بررسی و رابطه ی بین  انگیزه ی پیشرفت  تحصیلی  و شیوه  مساله ی فرزند پروری  است  و اینکه آیا انگیزه ی پیشرفت  با نوع تربیت  و شیوه  مساله ی  تربیتی والدین  می تواند  رابطه  داشته باشد .

 و اهداف جزئی  تحقیق این است  که آیا بین  انگیزه ی پیشرفت  و تربیت  ازطریق  اقتدار طلبی  و همین طور آزادی  طلبی  فرزندان می تواند رابطه  وجود داشته باشد  یا نه .

فرضیه های  تحقیق :

فرضیه کلی (اصلی ) : ۱٫ بین  انگیزه ی  پیشرفت  و شیوه ی فرزند پروری  رابطه وجود دارد .

فرضیه های فرعی :۱٫  بین انگیزه  و اقتدار طلبی  رابطه  وجود دارد .

۲٫ بین انگیزه  پیشرفت و آزادی طلبی  رابطه وجود دارد .

متغیر های تحقیق :

انگیزه ی پیشرفت : متغیر وابسته

 شیوه های فرزند پروری: متغیر مستقل

مقطع تحصیلی و جنس : متغیر کنترل

 تعاریف عملیاتی :

تعاریف  نظری  شیوه ی  مساله ی  فرزند پروری : عبارتند از  شیوه مساله  و راهکار مساله  که جهت  پرورش  عضوی  مفید برزای  جامعه  از طریق  والدین  انجام می گیرد  و یا عبارتند از   شیوه مساله  از یک عمل  عمدی و آگاهانه و دارای هدف  که به منظور  رشد دادن ، ساختن و دگرگون کردن  و شکفتگی  استعدادهای  مادر زادی  او انجام  می گیرد . (لطف آبادی -۱۳۸۵)

 تعرف عملیاتی  شیوه  مساله فرزند پروری :  عبارتند از  نمره ای که آزمودنی  از آزمون  شیوه مساله  ی فرزند پروری  به دست آورد .

 تعریف نظری  انگیزه ی پیشرفت : عبارتند از  هدف و انگیزه  ی درونی  فرد که نسبت  به رسیدن اوج  و خود یابی  و عرصه های مختلف  را در ذهن  می پروراند   و روبرو شدن  با تمام  خواسته ها  و ناکامی  ها جهت رسیدن  به هدف نهایی (علاقه مند -۱۳۸۳)

تعریف عملیاتی  انگیزه ی پیشرفت :  عبارتند از نمره ای  است که آزمودنی  از آزمون  انگیزه ی پیشرفت  به دست آورده  است .

مبانی نظری:

ـ تربیت از مادر ( ربو ) بمعنای بالا رفتن و اوج است ، و بدین سان لغت تربیت بمعنی اوج دادن و زمینه را برای بالا رفتن و رشد فراهم ساختن است .

تعاریف تربیت

برای تربیت تعاریف متعددی ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از :

تربیت عملی است که از طریق نسل بالغ درباره آنها که رشد کافی نیافته اند بمنظور پرورش جسمی ، فکری و اخلاقی شان انجام میشود تا آنها را برای عضویت در زندگی انسانی آماده کند

تربیت عبارتست از پرورش قوای جسمی و روانی انسان برای وصول به کمال مطلوب ، انتقال تفکر ، احساس و عمل جامعه به آیندگان .

تربیت عبارتست از یک عمل عمدی و آگاهانه و دارای هدف که بمنظور رشد دادن ، ساختن دگرگون کردن و نیز شکفتگی استعداد های مادر زادی او انجام میشود .

تعاریف دیگری نیز در تربیت هست که از جمله اینست که

      تربیت عبارتست از پرورش عضوی مفید برای جامعه .

از نظر اسلام میتوان گفت تربیت عبارتست از هدایت و اداره جریان ارتقائی و تکاملی بشر ، یا ایجاد هیئت تازه در فرد بمنظور فراهم آوردن زمینه جهت رشد و تکامل همه جانبه .

هدف از تربیت

بر این اساس که تصویر شد هدف تربیت سازندگی و آفرینندگی مداوم و تلاش برای تعدیل و تعادل بین نیازها و تمایلات است . و در جمع غرض اینست که دست فرد را گرفته و زمینه رشد او را از هر سو بدانگونه فراهم کنند که به نقطه مورد نظر برسد .

دو مفهوم از کلمة تربیت

در تعاریف فوق ما دو مفهوم آموزش و پرورش را در هم گنجانده و از آن به تربیت یاد کردیم ولی می دانیم ـ برای هر یک از دو مفهوم تعاریف دیگری وجود دارد .

منظور از آموزش یا تعلیم تلقین سلسله مطالب ، وارد کردن فرد به فراگیری و حفظ مسائلی بمنظور انتقال از حالت جهل به دانائی است و یا بنا به تعریف اسلام آموزش یک جریان مداوم و همه جانبه است برای انتقال انسان از جهل به علم در تمام جنبه های زندگی .

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله مفهوم‌شناسی تربیت
 • پرسشنامه سبک های والدینی
 • مقاله زمینه های تربیت از دیدگاه اسلام
 • مقاله تربیت کودک
 • مقاله تربیت اولیه حضرت علی (ع)
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.