پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه درمعلمان برای استفاده از روش های نوین آموزشی در مقطع راهنمایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۱۱
سئوالات تحقیق ۱۲
فرضیه های تحقیق ۱۴
تعاریف عملیاتی ۱۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۶
تعاریف مفهومی انگیزه ۱۷
انگیزه شناسی معلمان ۲۱
ویژگی های معلمان با انگیزه ۳۲- ۲۵
رابطه نیازه با انگیزه ۳۳
انواع طبقه بندی انگیزه ها ۳۴
انگیزه های اولیه و ثانویه ۳۵
انگیزه های گرایشی و اجتنابی ۳۶
انگیزه های فیزیکی ،اجتماعی، روانی ۳۷
نظریه های انگیزش ۳۹
نظریه های انگیزه و رفتار ۴۰
نظریه کورت لوین ۴۰
نظریه مزلو ۴۱
نظریه انتظار ۴۴
طبقه بندی معاصرازتئوری های انگیزش۴۶
تئوری های درون زاد و برون زاد ۵۱- ۴۶
تئوری دو جنبه ای انسان ۵۲
تئوری انگیزش موفقیت ۵۳
تئوری نیازهای زیستی تا تعلق و رشد ۵۴
انگیزش در عمل ۵۸- ۵۵
برخی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمین ۵۹
روشهای نوین تدریس۹۱- ۶۱
تکنولوژی آموزشی و روشهای جدید تدریس ۹۲
استفاده از ابزار تکنولوژی جدید درامرآموزش وپرورش۹۶
پیشینة تحقیق ۱۱۵-۱۰۲
فصل سوم : روش اجرای تحقیق۱۱۶
جامعه آماری۱۱۷
حجم نمونه ۱۱۷
ابزار اندازه گیری ۱۱۷
روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری ۱۱۷
روش جمع آوری اطلاعات ۱۱۸
روش آماری۱۱۸
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۹
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۶۲
یافته های تحقیق ۱۷۱-۱۶۳
پیشنهادات ۱۷۲
محدودیت ها ۱۷۳
ضمائم و منابع ۱۷۴

 

منابع :

۱- دکتر شعاری نژاد- اکبر- یادداشت هایی درباره نظریه های انگیزش در آموزش وپرورش- انتشارات پویا- چاپ اول سال ۱۳۷۸ .

۲- دکتر پارسا- محمد- روان شناسی تربیتی- انتشارات سخن- جلد اول- بهار ۱۳۷۴

۳- بال- ساموئل- انگیزش درآموزش وپرورش- ترجمه ی دکترسیدعلی اصغر مسدد- انتشارات دانشگاه شیراز- چاپ اول ۱۳۷۳ .

۴- هاشمی- سید مهدی- قران درمانی- سمینار روان شناسی در اسلام- انتشارات آگاه- سال ۱۳۷۳

۵- گنجی- حمزه- بهداشت روانی- انتشارات ارسباران- سال ۱۳۷۶

۶- الوانی- سید مهدی- مدیریت عمومی- انتشارات نشر نی- تهران- سال ۱۳۷۵

۷- میرکمالی- سیدمحمد- رهبری و مدیریت آموزشی- انتشارات رامین- سال ۱۳۷۴

۸- علوی- سیدامین ا . . .- روان شناسی مدیریت و سازمان از رفتار سازمانی- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال ۱۳۷۱ .

۹- رحیمی نیک- اعظم- تئوری نیاز و انگیزش- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی- واحدتهران- سال ۱۳۷۴ .

۱۰- شعبانی- حسن- مهارت های آموزشی روشها و فنون تدریس- انتشارات سمت- تهران- سال ۱۳۸۵ .

۱۱- میرزا محمدی- محمد حسن- الگوها وفنون تدریس- انتشارات پوران پژوهش- تهران- سال ۱۳۸۳

۱۲- صفوی- امان ا.. . .- کلیات روشها و فنون تدریس- انتشارات نشرمعاصر-  تهران- سال ۱۳۸۱

۱۳- دهنوی- محمدعلی- الگوها و روشهای مطالعه و تدریس- انتشارات رشد- تهران- سال ۱۳۸۰

۱۴- بهرنگی- محمدرضا- الگوها و فنون تدریس- انتشارات اشکان- تهران- سال ۱۳۸۴

۱۵- سنگری- محمد رضا- طراحی آموزشی و روش تدریس- انتشارات مدرسه- تهران- سال ۱۳۸۳

۱۶-  حریرفروش- زهرا- راهنمایی عملی الگوهای تدریس- انتشارات شورا- سال ۱۳۷۷

۱۷- یغما- عادل- کاربرد روشها و الگوهای تدریس- انتشارات مدرسه-  سال ۱۳۸۱

۱۸- نایلی- محمدعلی- رهبری و مدیریت آموزشی- انتشارات رامین- سال ۱۳۷۴

۱۹- دلاور نقش بندی- علی- تحلیل آماری در روان شناسی و علوم تربیتی- انتشارات ارسباران- سال ۱۳۷۷ .

۲۰- دکتر رضائیان- علی- مبانی مدیریت رفتار سازمانی- انتشارات سمت- ۱۳۸۵

۲۱- خواجه زاده- محمد- فصلنامه مدیریت آموزشی- انتشارات معلم- سال ۱۳۷۳

۲۲- تدریس حسنی- داریوش- بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان برای ارتقای کیفیت آموزشی- انتشارات مدرسه- بهار ۱۳۷۸

۲۳- شفیع آبادی- عبدا. ..- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای- انتشارات دانشگاه روان شناسی و علوم تربیتی- تهران- بهار ۱۳۶۷

۲۴- ابراهیمی- محمدرضا- بررسی روشهای تقویت انگیزه مطالعه و پژوهش درمعلمان- شورای تحقیقات- استان اصفهان- سال ۱۳۸۲

۲۵- آقازاده- محمد- بررسی انگیزه شناسی کار – فصلنامه انگیزش – انتشارات نوپردازان – سال ۱۳۸۲

۲۶- کدیور- پروین- بررسی انگیزش بر کار و رفتار- فصلنامة پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت شماره ۸- بهار ۱۳۷۷

۲۷- فرخی- سعادتی- محمدحسن- ناصر- راههای افزایش کارایی و انگیزه معلمان به منظور ارتقای کیفیت آموزش- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان- سال ۱۳۷۸

۲۸- رافقی- نریمانی- مهدی- فریده- بررسی عوامل مؤثر در رضایت و عدم رضایت شغلی معلمان و افزایش کارایی آنان- چکیدة تحقیقات- ۱۳۸۰

۲۹- اورنسون- روان شناختی اجتماعی- ترجمه دکترحسین شکرکن- انتشارات رشد- سال ۱۳۷۰

۳۰- لئونارد- کازمایر- اصول مدیریت- ترجمه اصغر نوروزیان- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال ۱۳۷۵

۳۱- مازلو- آبراهام- انگیزش و شخصیت- ترجمه احمد رضوانی- چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی- سال ۱۳۷۰

۳۲- دیویس- کیت- مقدمه ای بر روابط انسانی- ترجمه ناصر رحیمی- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال ۱۳۵۶

۳۳- وایلزکمبل- مدیریت و رهبری آموزشی- ترجمه محمدعلی طوسی- انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی- سال ۱۳۷۶

۳۴- هاگمن- گیزلا- انگیزش و مدیریت تحول- ترجمه علی محمدگودرزی- انتشارات خدمات فرهنگی رسا- سال ۱۳۷۸ .

۳۵- پی رابینز- استیفن- مبانی مدیریت رفتارسازمانی- مترجمان علی پارسائیان- سید محمد اعرابی- انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش ها- سال ۱۳۷۴

۳۶- گالبرایت وکامینگز- مدیریت رفتار در سازمانها- ترجمة اعرابی- انتشارات رسا- سال ۱۳۷۶

۳۷- ستیرز- دبلپر- ریچارد ام- سیمان- انگیزش و رفتار درکار- ترجمة سید امین ا . . . علوی- انتشارات پیام نوین

۳۸- ان کمرر- فرانسس- برنامه ریزی آموزشی مبتنی برانگیزش- ترجمة عبدالحسین نفیسی- انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت- سال ۱۳۷۸

۳۹- اندرسون- لوین- اثر بخشی معلمان در فرایند تدریس – ترجمة محمد امینی- انتشارات پیام-۱۳۷۷

مقدمه :

تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشرپدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آنها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت . معلم امانتی خطیر و پرارزش را دراختیار دارد و باید امانتدار باشد اوچه درتربیت فرزندان درمحیط خانه وچه رهبری سیاسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وباید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است . بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمرنخواهد رسید پس می توان با افزایش انگیزه در فردکارایی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه وکارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد . (گنجی ۱۳۷۶ ، ص ۲۳ ) .

در دهه های اخیربه این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعة اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هرجامعه است . بررسی عوامل مؤثردر پیشرفت و ترقی جوامع نشان می دهدکه همة این کشورها ، آموزش وپرورش توانمند وکارآمدی داشته اند . نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کنندة این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است . از

سوی دیگرامروزه تعلیم و تربیت آدمی را از دشوارترین ، ظریف ترین و پرثمرترین کارهای انسان می دانند . آن را امری پرارج ووقت گیرتوصیف می کنند دراین میان معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطة آغاز هم تحول آموزشی وپرورشی به شمار می روند همة کشورها به معلمان اثربخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را درقالب سیستم تعلیم وتربیت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهزکنند . ( تدریس حسنی ، ۱۳۷۸ ، ص ۱۴ )

تحولات سریع آموزشی به طورچشمگیری نیاز به ظرفیت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بیشتر پیچیدگی های تعلیم وتربیت را آشکارمی سازد و میل آنان را برای افزایش دانش حرفه ای خود برمی انگیزد . ( بهرنگی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۲ )

درسالهای اخیر اهمیت بررسی عوامل ایجادکنندة انگیزه در رفتار معلمان به منظور حل مشکلات آموزشی و تربیتی کشورها بیش ازگذشته مشهودگردیده است .

اکثرصاحبنظران،شناخت عوامل ایجادکنندة انگیزه درمعلمان راازعوامل مهم سازگاری معلم باشغل خودمی دانند و همچنین تأکید دارندکه چنانچه معلم باانگیزة کافی درشغل خودحاضرشود،میزان عملکردوکارایی اوافزایش می یابد.(تدریس حسنی،۱۳۷۸،ص۲۰) و برطبق نظرمحقق دراین صورت ازروش های نوین آموزشی با انگیزة بیشتری استفاده می کند .

نظام آموزش وپرورش ،گرچه دارای معلمان دلسوز زیادی است مع هذا تعلیم و تربیت

مطلوبی ندارد . به عبارت دیگر شرایط و وضعیت حاضر، مؤید ومحرک فعالیت حرفه ای معلمان نیست ، درنتیجه نظام آموزش وپرورش به طورکلی دستخوش نابسامانی است که پیامدآن کاستی های متعدد ازجمله افت تحصیلی به عنوان نمونة بارزآن می باشد .تلاش برای اصلاح چنین وضعی بدون توجه به رشد حرفه ای معلمان وایجاد انگیزه جهت دستیابی و اجرای روشهای نوین تدریس کاری عبث و بیهوده است زیرا معلمان بیش ازهر عامل دیگری درپیشرفت فعالیت های تربیتی تأثیردارد .

دردنیای پیچیده امروز هیچ کس بی نیاز ازتعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت درمدرسه و آموختن ، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است ، دیگرنمی توان باطرزتلقی گذشته به شاگرد و تربیت او نگریست از برکردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره و اضطراب ناشی از امتحان وسرزنش معلمان و والدین همیشه موجب نفرت وگریز ازکلاس درس ومحیط آموزشی می شد . ( سعادتی ، ۱۳۷۸ ، ص ۳۵ )

درگذشته که هدف های تعلیم وتربیت منحصرا معطوف بود به انتقال تجارب و معلومات پیشینیان به نسل های نو ، فرآیند تدریس به شیوه معلم محوری اجرامی گردید . اما با تحولاتی که به تدریج درقرون وسطی به بعد ونگرش نسبت به کودکان صورت گرفت

دیدگاههای مربیان نسبت به فرآیند آموزش دگرگون شد واندیشه های معلم محوری جای خود را درتعلیم و تربیت به کودک محوری داد . ابدای روش های نوین تدریس و به کارگیری آنها درکنار روش های سنتی ، استفادة ناگزیر وگسترده از ابزارهای آموزشی و علمی شدن شیوه های ارزشیابی مهمترین پی آمدهای این تحولات ، تغییراتی است که در نظام های تعلیم و تربیت درسطح جهانی ایجادگردیده است .

معلمین علاوه بربرخورداری از شخصیت برجسته ، می باید آگاهی و شناخت از اصول و روش های جدید تعلیم وتربیت کسب نمایند تا درکارخود موفق و مؤید باشند امروز ما نمی توانیم صرفا به اتکای داشتن مدرک دیپلم و لیسانس یا بالاتر واردکلاس شویم زیرا شناخت شاگردان وآگاهی از فرآیند تدریس نخستین نیازی است که هرمعلم کارآمد باید احساس کند .

روش های تدریس تا آنجا درامر آموزش اهمیت داردکه گروهی از علمای تربیتی ، تسلط به روش های تدریس را مهمتر از دانش و اطلاعات علمی معلم دانسته اند . بنابراین لازم است که ما درجهت پیشرفت و تعالی ، همگام با جهان امروز از آخرین دستاوردهای نظام های پیشرفته تعلیم و تربیت بهره گیریم . ( اندرسون [۱]، ۱۳۷۷ ، ترجمة امینی، ص۱۰، ۱۱، ۱۶ ) .

بیان مسئله :

با عنایت به اینکه یکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصیلی است وجامعة ما هم دراین رهگذر سالانة میلیاردها ریال از سرمایة کشور را از دست می دهد و با توجه به اینکه روش های سنتی و بدون انعطاف گذشته دراین امر دخالت بسیاری دارد وهمچنین دراین راستا نقش معلم در پیشگیری ازاین افت ، حیاتی است و با عنایت به اینکه کسب علوم وفنون جدید درسایة بهره گیری از روشهای نوین آموزشی امکان پذیراست و معلم درجهت دستیابی به این هدف نقش اساسی را به عهده دارد لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکنندة انگیزه های وی می تواند در اثر بخشی فرایند تدریس نوین باعث پویایی و رشد نظام یادگیری وکارایی نظام آموزش و پرورش شود و همچنین باتوجه به ارتباط بین انگیزة معلمان با عملکرد دانش آموزان و اینکه معلم با انگیزه دانش آموز با انگیزه بارمی آورد این سئوال مطرح است که راهکارها و عوامل ایجادکنندة انگیزة معلمان چیست ؟ به نقل از رضوی ۱۳۷۳ : « باتوجه به اینکه بررسی های مختلف نشان می دهدکه فردی که نسبت به شغل خود انگیزة کافی را ندارد و از آن احساس رضایت نمی کند ، همواره تا آخرین روزهای زندگی شغلی خود ، هم خود رنج می برد و هم دیگران ؛ به ویژه اگر معلم باشد موجب نابسامانی های رفتاری ، عاطفی وآموزشی دانش آموزان می شود » .

باتوجه به این زمینه ها برآن شدیم تا راهکارهای ایجاد انگیزة معلمان را برای استفاده از

روشهای نوین آموزشی مورد مطالعه قراردهیم ودراین میان به سئوالاتی از این قبیل که : آیا بین نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

آیا بین میزان تحصیلات ، عوامل سازمانی و محیطی ( روابط انسانی با مدیروکارکنان و وجود امکانات ) ، عوامل مادی ومعنوی شغل ، سن ، جنس وسابقه کار وراهکارهای ایجاد و افزایش انگیزه درمعلمان رابطه معنی داری وجود دارد ؟ پاسخ دهیم .

اهمیت و ضرورت تحقیق :

اثربخشی آموزش تاحدود زیادی به اثربخشی معلمان مربوط است . درواقع بدون تأیید و تصدیق معلمان ، حتی بهترین و غنی ترین مواد آموزشی نیز درقفسه های بایگانی به غبار فراموشی سپرده می شود . بنابراین جهت اصلاح وپیشرفت اساسی درکیفیت آموزش و پرورش دانش آموزان لازم است فرایند آموزش وچگونگی اثربخشی معلمان را در کلاس های درس مورد بررسی و مطالعه قراردهیم  ودراین میان توجه به عوامل انگیزشی معلمان می تواند در اولویت های این بررسی قرارگیرد .

معلم ازیک سو باید محتوا و روش های دانش زمان خود را به نسل جوان منتقل سازد و آنان را آمادة کشف اندیشه های نوکند و ازسوی دیگر رشد جسمی ، شناختی و عاطفی آموزندگان را به گونه ای رهبری کندکه استقلال فکری ، مسئولیت اجتماعی ، قدرت ابتکار ، آزاد اندیشی و دهها صفت دیگررا به صورت پایدار دردانش آموزان به وجود آورند . چنین امری بدون داشتن انگیزه های شغلی یکی از اهداف بسیار مهم و تعیین کنندة افزایش انگیزة معلمان درفرایند تدریس وکارایی نظام آموزش و پرورش می تواند باشد . ( اندرسون [۲]، ۱۳۷۷ ، ترجمة امینی ، ص ۵ )

به علاوه با عنایت به اینکه یکی ازمشکلات نظام های آموزش وپرورش درسراسرجهان افت تحصیلی است و جامعة ما هم دراین رهگذر سالانه میلیاردها ریال از سرمایة کشور و میلیاردها ساعت از عمرمفید قشرجوان که می بایست درمسیر زندگی و قطع وابستگی از

کشورهای خارجی مصرف گردد ، به هدرمی رود . دراین راستا نقش معلم درپیشگیری از این افت ، حیاتی است . لذا شناخت معلم وکشف نیازها وعوامل ایجادکنندة انگیزة وی می تواند در اثربخشی فرایند تدریس نوین ، مؤثر باشد . از سوی دیگر اگربخواهند در کشوری پایه های توسعة اقتصادی و اجتماعی را بسازند و درجهت توسعة آن برنامه ریزی نمایند . قبل از هراقدامی زمینة چنین برنامه ای را درآموزش وپرورش آن کشور ایجاد می کنند چراکه پیشرفت کشور به وجود نظام آموزش وپرورش پویا و درسطح عالی بستگی دارد از این روست که تمام جوامع به معلمان مجرب و باذوق و با انگیزه نیاز دارند تا بتوانند جوانان مملکت را درقالب سیستم آموزشی نوین تربیت نمایند وآنها را درجهت پیشبرد اهداف جامعه آماده سازند . ( نریمانی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۲ )

باتوجه به اینکه وظیفة معلمین درفرآیند آموزش ، تنها انتقال واقعیت های علمی نیست و معلمان باید موقعیت مطلوب یادگیری را فراهم کنند و چگونه اندیشیدن وچگونه آموختن را به شاگرد بیاموزند و با توجه به اینکه با سازماندهی درست محیط آموزش وتعیین روشن هدف های آموزشی زمینه ی مناسب تجارب و فعالیت های آموزشی فراهم می آیدکه این موجب می شود یادگیری خود به خود صورت گیرد .

معلم اگربا اصول و مبانی هدف های آموزش وپرورش ، ویژگی های شاگردان و نیاز آنان روشها و فنون تدریس و سایر مهارت های آموزشی آشنایی نداشته باشدهرگز قادر نخواهد بود زمینة شکوفایی استعداد شاگردانش را فراهم کند . (رافقی ، ۱۳۸۰ ، ص ۱۹)

دراین صورت ایجاد انگیزه در معلمان با ایجاد امکانات و منابع کافی و تهیه کتب مناسب با روشهای نوین تدریس و تشویق معلمان و ارزیابی از کارآنان براساس استفاده از روش های نوین آموزشی و دادن امکان به معلمین که بتوانند تجربیات عینی و عملی در زمینه ی تدریس خود پیدا نمایند ضروری می نماید .

اهداف تحقیق :

– بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در معلمان نسبت به استفاده از روش های نوین آموزشی

– بررسی تغییر درمنابع (کتاب های ) درسی و تأثیرآن در افزایش انگیزه معلمان

– بررسی تشکیل کلاس های آموزشی ضمن خدمت و تأثیرآن درافزایش انگیزة معلمان

– بررسی امکان ادامه تحصیل برای معلمان و افزایش انگیزه در آنها

– بررسی وجود امکانات بیشتر درمدرسه و تأثیرآن در افزایش انگیزة معلمان

– بررسی دایرکردن کارگاه های آموزشی و تحقیقی و تأثیرآن در افزایش انگیزة معلمان

– بررسی داشتن روابط انسانی با مدیران و تأثیرآن درافزایش انگیزة معلمان

– بررسی شناخت روشهای نوین آموزشی ازطریق جزوه وکتاب و تأثیرآن درافزایش انگیزة معلمان .

سئوالات تحقیق :

باتوجه به نرخ افت تحصیلی که ازگذشته تاکنون به دلایل مختلف از جمله استفاده از روشهای سنتی و غیرمؤثر وجود داشته است و با توجه به اهمیت یافتن روشهای نوین آموزشی و تأثیرفزایندة آنها در یادگیری دانش آموزان و همچنین باتوجه به اهمیت نقش حیاتی انگیزة معلمان در امر فرایند تدریس نوین و تأثیر این عوامل در رشد و پویایی نظام آموزش وپرورش درپژوهش حاضردرصدد هستیم که برای راهکارهای افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی به سئوالات زیر پاسخ دهیم :

۱- آیا بین نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

۲- آیا بین میزان تحصیلات و راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۳- آیا بین عوامل سازمانی و محیطی ( روابط انسانی با مدیروکارکنان ووجود امکانات) و راهکارهای ایجاد و افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۴- آیا بین عوامل مادی ومعنوی شغل وراهکارهای ایجاد وافزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۵- آیا بین سن و راهکارهای افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین

آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۶- آیا بین جنس و راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

۷- آیا بین سابقه کار و راهکارهای افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد ؟

 فرضیه های تحقیق :

۱- بین نظرمعلمان درخصوص راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی تفاوت معنی داری وجود دارد .

۲- بین میزان تحصیلات و راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۳- بین عوامل سازمانی ومحیطی( روابط انسانی بامدیروکارکنان ووجودامکانات)و راهکارهای ایجادوافزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده ازروشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۴- بین عوامل مادی ومعنوی شغل و راهکارهای ایجاد و افزایش انگیزه در معلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۵- بین سن و راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۶- بین جنس و راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

۷- بین سابقه کار و راهکارهای افزایش انگیزه درمعلمان برای استفاده از روشهای نوین آموزشی رابطه ی معنی داری وجود دارد .

تعاریف عملیاتی :

راهکار :

ازنظرمحقق راهکار پیشنهاداتی است که برای بهبود و پیشبرد ( انجام کاری به مسئولان امر داده می شود ) .

انگیزه :

ازنظرمحقق عاملی درونی می باشدکه رفتار واعمال فرد را درجهت معینی هدایت می کند و دراو شوق و اشتیاق برای انجام کاری را بوجود می آورد و دراثربوجود آمدن این انگیزه فردکوششی را از میان سایرکوشش هایش برای انجام کار مورد نظرانتخاب می کند .

روش های نوین :

ازنظرمحقق روشهای جدیدی هستندکه جایگزین روشهای سنتی گذشته مانند : سخنرانی محض و بدون انعطاف می باشند و این روشهای نوین تأثیر بسیاری دریادگیری دانش آموزان دارند .


[۱] .Anderson

[2] . Anderson

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق موانع استفاده از روشهای نوین آموزشی توسط دبیران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.