پایان نامه بررسی رفتار پرخاشگری به عنوان یکی از علائم بروز عدم سلامت روانی در دانش آموزان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی رفتار پرخاشگری به عنوان یکی از علائم بروز عدم سلامت روانی در دانش آموزان دختر شهرستان ارومیه  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی رفتار پرخاشگری به عنوان یکی از علائم بروز عدم سلامت روانی در دانش آموزان دختر شهرستان ارومیه  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۹

بیان مسئله ۱۱

ضرورت تحقیق ۱۲

اهداف تحقیق ۱۴

اهداف جزیی ۱۴

فرضیه های تحقیق ۱۴

تعریف عملیاتی ۱۵

سلامت روان ۱۵

تعریف عملی رفتار ۱۵

تعریف عملیاتی پرخاشگری.. ۱۶

تعریف عملیاتی خانواده ۱۶

تعریف عملیاتی سطح آگاهی. ۱۷

تعریف عملیاتی اختلال رفتاری ۱۷

تعریف عملیاتی اختلافات خانوادگی.. ۱۸

پرخاشگری.. ۲۱

تعاریف سلامت روان. ۲۲

تعاریف بهداشت روان. ۲۲

اهداف بهداشت روان. ۲۳

الف- پیشگیری اولیه. ۲۳

ب- پیشگیری ثانویه ۲۴

ج- پیشگیری ثالث.. ۲۴

اصول بهداشت روانی.. ۲۵

عوامل موثر در بهداشت روانی.. ۲۵

بهداشت روانی و بلوغ. ۲۷

سلامت روانی ۲۸

ملاک های سلامت روانی.. ۲۹

الف-  اختلال رفتاری بر مبنای سازگاری با هنجارهای اجتماعی ۲۹

معیارهای آماری.. ۲۹

معیار سازگاری شخصی.. ۲۹

احساس هویت.. ۳۰

ادراک درست و بجا از توانایی های خود و دیگران. ۳۰

سازگاری مناسب  اجتماعی.. ۳۰

احساسات  گسترش یافته. ۳۰

داشتن هدف در زندگی.. ۳۱

واکنشهای روانشناختی به فشار درونی.. ۳۱

واکنش های فیزیولوژیایی ( بدنی )  به فشار روانی.. ۳۱

تاثیر فشار روانی بر سلامت.. ۳۲

فنون رفتاری مقابله با عوامل تنش زا ۳۲

ورزش و فشار روانی.. ۳۲

پرخاشگری.. ۳۲

تعریف پرخاشگری.. ۳۴

انواع پرخاشگری.. ۳۵

انواع مختلف طبقه بندی پرخاشگری.. ۳۵

طبقه بندی بالینی ۳۶

طبقه بندی بر اساس محرک ۳۷

پرخاشگری وسیله ای در مقابل پرخاشگری  خصمانه ۳۸

پرخاشگری مثبت در مقابل پرخاشگری منفی ۳۹

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری.. ۴۰

علائم پرخاشگری ۴۱

طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری.. ۴۲

طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری.. ۴۳

فرضیه ناکامی – پرخاشگرانه. ۴۴

علل پرخاشگری.. ۴۵

عوامل خانوادگی پرخاشگری.. ۴۵

عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی) ۴۷

اساس زیست شناختی رفتار پرخاشگرانه. ۴۸

چه عوامل  زیست شناختی در برخی مردم رفتار پرخاشگرانه را موجب می شوند ؟ ۴۹

پرخاشگری بعنوان یک پاسخ. ۵۰

پرخاشگری ، رفتار اکتسابی ۵۲

ناکامی و پرخاشگری و رابطه آنها ۵۴

پرخاشگری برای جلب توجه عمومی.. ۵۵

کاهش پرخاشگری.. ۵۵

ناخوشایندی مولد پرخاشگری.. ۵۶

تنبیه نمونه پرخاشگری.. ۵۷

پیشینه تحقیق عملی ،آشنایی با زمینه های پرخاشگری.. ۵۸

نقش خانواده در ایجاد پرخاشگری.. ۵۹

نقش مدرسه در ایجاد پرخاشگری.. ۶۰

پرخاشگری فردی.. ۶۱

پرخاشگری جمعی.. ۶۲

بررسی میزان رابطه فرزند با خانواده در ایجاد پرخاشگری.. ۶۲

بررسی میزان بیماریهای ناشی از اختلالات جسمی در ایجاد پر خاشگری.. ۶۳

بررسی علل محیطی در ایجاد پرخاشگری.. ۶۳

نقش رسانه های همگانی در آموزش پرخاشگری.. ۶۴

دیدگاه فروید درمورد پرخاشگری.. ۶۶

دیدگاه جان دالر در مورد پرخاشگری.. ۶۷

نظریه یادگیری اجتماعی.. ۶۷

روش تحقیق.. ۶۹

جامعه آماری.. ۷۰

نمونه آماری.. ۷۰

متغیرهای پژوهش… ۷۰

ابزار اندازه گیری.. ۷۱

روش جمع آوری اطلاعات.. ۷۱

روش تجزیه و تحلیل یافته ها ۷۲

تجزیه وتحلیل یافته های آماری.. ۷۳

یافته های تحقیق.. ۷۴

بحث ونبیجه گیری.. ۹۰

فرضیه یک… ۹۲

فرضیه دو ۹۴

فرضیه سه. ۹۶

فرضیه چهار ۹۸

خلاصه پژوهش… ۱۰۰

نتیجه گیری.. ۱۰۱

پیشنهادهای پژوهش… ۱۰۲

محدودیتهای پژوهش… ۱۰۲

منابع : ۱۰۳

منابع لاتین  ۱۰۴

منابع :

۱٫ اتکینسون . اسمیت ، متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه دکتر محمدنقی براهنی و همکاران ، تهران رشد . (۱۳۸۵)
۲٫ اسدپور ، حاتم. بررسی تاثیر فعالیت ورزشی بدمینتون بر ویژگی دانش آموزان پسر ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس( ۱۳۸۱ )
۳٫ اکبری ، ابوالقاسم. مشکلات نوجوانان و جوانان ، چاپ دوم نشر ساوالان تهران . (۱۳۸۱)
۴٫ بیلر رابرت ، کاربرد روانشناسی در آموزش و پرورش ، ترجمه پروین کدیورد ، نشر دانشگاهی (۱۳۷۱)
۵٫ پارسا ، محمد ، زمینه نوین روانشناسی ، انتشارات بعثت (۱۳۸۳)
۶٫ پاکزادیان ، سید محمد ، بروشور دفتر مرکز ی مشاور وزارت علوم و تحقیقات ، دفتر سلامت روان
۷٫ تندنویس ، فریدون . جایگاه ورزش در اوقات فراعت دانشجویان کشور ، دانشگاه تربیت معلم ، (۱۳۷۸) نشریه علمی و پژوهشی حرکت ، شماره ۲ .
۸٫ جهانگیری ترکان ،بررسی مقایسه ای اضطراب در دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع اول دبیرستان ارومیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد گروه علوم تربیتی ، دانشگاه ارومیه . (۱۳۸۵) .
۹٫ حسینی ابوالقاسم ، اصول بهداشت روانی ، مشهد ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . (۱۳۷۱ ) .
۱۰٫ دژکام محمود ، نظریه های عمده روان درمانی ، کروز ، تبریز . (۱۳۶۶) .
۱۱٫ دلاور علی،.روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، موسسه نشر ویرایش، چاپ شانزدهم . (۱۳۸۳)
۱۲٫ رابرت جی ، گاچل آنرور بام ، دیوید ، اس ، گرانش . روانشناسی تندرستی ، مترجم غلامرضا خویی نژاد . ( ۱۳۷۷) .
۱۳٫ رحمانی نیاز فرهاد ، . ورزش و بهداشت روانی ، ماهنامه ورزش و ارزش ، وزارت آموزش و پرورش ، نشریه دفتر تربیت بدنی پسران شماره ۱۶۵ . (۱۳۸۰) .
۱۴٫ روشن رسول ، تاثیر آرامسازی تدریجی ، پس خوراند زیستی و دارو درمانی در کاهش فشار روانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس . (۱۳۷۵) .
۱۵٫ سروری محمدحسین ،روانشناسی ورزشی ، تهران ، انتشارات یگانه . (۱۳۷۰) .
۱۶٫ شاملو سعید ، . بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات رشد . (۱۳۶۶) .
۱۷٫ صاحب الزمانی منصور ، بررسی اثر یک برنامه تمرین سه ماهه کاراته بر روی میزان پرخاشگری نوجوانان دانش آموز شهرستان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت مدرس . (۱۳۷۴) .
۱۸٫ صادقی مریم ، مقایسه سبک های مقایسه با استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر دانشگاه تبریز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه ارومیه . (۱۳۸۶) .
۱۹٫ عبدلی بهروز ، مبانی روانی – اجتماعی تربیت بدنی و ورزش ناشر – تهران – بامداد کتاب . (۱۳۸۶) .
۲۰٫ عمران عباس ، بررسی ارتباط بین میزان افسردگی و ساعات اشتغال به ورزش هفتگی در دانشجویان پزشکی قزوین ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین . (۱۳۷۷) .
۲۱٫ کریمی یوسف . روانشناس اجتماعی ، تهران ، نشر ارسباران . ( ۱۳۸۰)
۲۲٫ محرم زاده ، مهرداد . جسمانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی – تهران ، دانشگاه پیام نور . ( ۱۳۸۴) .
۲۳٫ محی الدین بنات ، مهدی . روانشناسی انگیزش و هیجان ، تهران نشر دانا ، چاپ اول . (۱۳۷۴) .
۲۴٫ میلانی فر بهروز ، بهداشت روامی ، چاپ پنجم ، نشر قوس . (۱۳۷۶) .
۲۵٫ هنری پاول ماسن و همکاران. رشد شخصیت کودک ، ترجمه مهشید یاسایی ، تهران ، مرکز نشر ، چاپ دوازدهم ( ۱۳۷۷ ).
منابع لاتین :

۲۶٫ Achenbach , TM . child Behavior check List and related instreditor . The use of psychological Testing for treatment planni Law rence Erlbam Associates ; Hill sdale , NJ : 1994
27. American psychiatric Association . Diagnostic and statistic disorders . … . Authors ; Washington , Dc : 1994
28. Atkins MS , stoff DM , Osborne ML , Distinguishi aggression and hostile aggression 1993
29. Baamel .S. (1995). Deating with depression naturally new cannan . eT : Keats publishing .
30. Bandura , A. Aggression : A social learning analysis . prentic-Hall ; oxford English 1973

 

مقدمه :

روانشناسی عبارتست از مطالعه رفتار بویژه مطالعه رفتار، اما مطالعه همه رفتارها در یک موجود زنده،کاری بس خسته کننده و دشوار است. موجود زنده پیوسته مشغول انجام عمل، کنش یا واکنش است وجنبش او به حرکت و جنبش بعدی می پیوندد و هرموج حرکتی او پیامد موج حرکت قبلی است. اگر در قرون گذشته انسان بیش از هر چیز دیگر در معرض بیماریهای واگیردار قرار داشت ، امروزه به  مناسبت تحولاتی که در شرایط بهداشتی اکثر نقاط دنیا روی داده است ، کمتر با مخاطراتی از این نوع مواجه است . آنچه امروزه  چشمگیرتر است ،  وجود پیش از پیش اختلالات روانی ، با انواع مختلف و شدت های متفاوت است . سازمان بهداشت جهانی معتقد است که حجم مشکلات رفتاری و روانی در کشورهای در حال توسعه رو به فزونی است و این افزایش تا حد زیادی به رشد جمعیت و تغییرات  سریع اجتماعی از قبیل شهرنشینی ، فروپاشی خانواده های گسترده و تغییر در شیوه  زندگی مردم و مشکلات  اقتصادی وابسته است .[۱] برخی از این پاسخها، مانندعطسه ی معمولی معنا ومفهوم کمی برای خود شخص و یا روان شناس دارد، درحالیکه پاسخهایی چون عصبانیت و خشم زیاد می تواند برای فرد مهم و از دید یک مشاهده علمی، بسیار معنی دار باشد.

مسئولین آموزشی باید به مسائل هیجانی و روانی  دانش آموزان توجه خاصی نموده  و با برقرار کردن مراکز مشاوره روانی و برنامه ریزی  ورزشی و بهداشتی از شیوع بیماریهای روانی که گاهی گریبان گیر  با هوش ترین دانش آموزان نیز می گردد ، جلوگیری  نمایند [۲]

ویژگی دیگر این رشته، مطالعات متعددی است که روی کودکان انجام می گیرد به طوری که درطبقه بندی های جدید فصل خاصی برای کودکان گنجانده شده است. از جمله این مشکلات رفتاری می توان پرخاشگری را نام برد که ایجاد مزاحمت نمودن برای دیگران بیش از خود می باشد که وسیله دفاعی ناپسند و نسنجیده که بسیاری از کودکان غالبا” درکاربرد آن یک لحظه تأمل نمی کنند. این پدیده رابطه مستقیم با ناکامی و ناتوانی فکری کودکان دارد و درمواقع پرخاشگری وسیله ای کودکانه وگاهی بسیارخطرناک وزیان آوراست و به جای اینکه مشکلی را حل کند و از فشار و ناراحتی خود بکاهد برایش درد سر و رنج تازه ای فراهم می کند واین چنین کودکان معمولا” قدرت کنترل رفتار خود را ندارند واغلب آداب و رسوم اخلاقیات جامعه را زیرپا می گذارند که اغلب موارد والدین ومدارس با آنها درگیری پیدا می کنند و حرکات آنها باعث آزارواذیت اطرافیان می شود وموجب اخراج شدن ازمدرسه ویا شکایت متعدد والدین و همکلاسان می شود و درمقابل خواسته های خود قدرت مقاومت نداشته و می خواهد هر چه زودتر به خواسته هایشان برسند.


بیان مسئله :

بی تردید یکی از مباحث عمده و محوری روانشناسی و هدف نهایی همه بررسی ها مربوط به انسان است دانشمندان و محققین بسیاری به شناخت و بررسی جنبه های مختلف انسان پرداخته اند ، ابتدایی ترین شناخت ها بر اساس معرفت ظاهری انسان که نمودی از جسم اوست  بوده است . روان آدمی نیز بسیار پیچیده  و پر از اسرار و عجایب است . با توجه به ارتباط جسم و روان انسان ، اهمیت بعد روانی به همراه  بعد جسمانی به خودی خود روشن می شود.[۳] بنابر تحقیقات ملی بهداشت روانی ،  افراد دارای سلامت و ذهن و روان در زندگی احساس خوشایندی دارند ،خود را آنگونه که هستند می پذیرند و از استعدادهای خود بهره مند می شوند. تربیت بدنی و ورزش بخش لاینفک  تعلیم و تربیت است و علی رغم نام تربیت بدنی ، فعالیت های ورزشی نه تنها تربیت کننده بدن است ، بلکه پا به پای پرورش جسم در نحوه تفکر و  اندیشیدن منطقی ،  تصمیم گیری ، اعتماد به  نفس ، جسارت و جرات ،  از خود گذشتگی ، شجاعت ، تکوین شخصیت و اجتماعی شدن موثر است. ورزش در سنین کودکی و نوجوانی  مفر سالمی برای آزاد کردن انرژ‍ی انبار شده آنها است و این خود بسیار لذا بخش و آرامش دهنده است . در واقع ورزش  سبب اجتماعی شدن ، ایجاد کفایت و مهارت ، سهولت در دوست یابی و ارتباط سالم با همسالان می شود .[۴]


ضرورت تحقیق :

در مورد اهمیت تحقیق میتوان گفت که پرخاشگری دانش آموزان دراین مقطع باید علت یابی شود و بعد ازعلت یابی به درمان آن پرداخت. با شاگرد قبل ازآنکه بعنوان یک دانش آموز برخورد شود. باید بدانیم که اوهم یک انسان است باید توجه شود که شخصیت او خرد نشود. بعضی ازمدارس به محض مشاهده ی کوچکترین رفتارخلاف دانش آموزرا با ضرب و شتم ازکلاس بیرون انداخته و حتی ساعتها پشت درب کلاس نگه داشته می شوند به امید آنکه او دیگر چنین نکند، درصورتیکه برعکس آنرا مشاهده می کنند و به محض یافتن فرصت، کاری بدتر ازآنرا انجام می دهند.

«شیوه برخورد با دانش آموزان بسیارراحت است و میتوان به صراحت گفت که پرورش قبل ازآموزش قرار گرفته، باید توجه کافی شود تا رفتاری خلاف سر نزند که احتیاج به شیوه ی برخورد داشته باشد. لازم و ضروری است که معلمان شاگردان خود را در کلاس بشناسند و حتی به تک تک آنها شناخت داشته و به مشکلات (ضعفها) و قوتهای آنها توجه کنند در غیر اینصورت از نتیجه ی کارشان باید انتظارکم داشته و بچه را سرزنش نکنند. برای شناخت رفتار دانش آموزان و صحبت با آنها، ایجاد صمیمیت بین آنها و معلمان مهم میباشد. مشکلات پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی باید درهمان دوره ی خود مورد شناسایی قرار گرفته و حل شود، اگر شاگرد با همان مشکلات به دوره ی راهنمایی و یا دیگردوره های تحصیلی برود مشکل بیشتر خواهد شد و به جای خود باقی خواهد ماند و شاید حل آن دردوره های بعدی مشکل تر شود. اولیا و مربیان در شکل گیری رفتار کودکان موثرند، ممکن است بچه در آغازفردی متعادل بوده ولی بعدها دراثرتربیت سوء درمحیط خانه و مدرسه پرخاشگر شود و اهمیت موضوع در این است که شاگرد دبستانی امروز آینده سازفردای جامعه است. باید مشکل را شناخت وآنرا از راههای گوناگون حل کرد، تا شخص متعادل گردد. چون کودکان امروزی، آینده سازان فردای جامعه می باشند».[۵]

فشارهای روانی از دیر باز در زندگی بشر وجود داشته است . با توجه به پیشرفت  های جوامع بشری عوامل فشار زا  روز به روز افزایش می یابد . پیچیدگی های روابط و ساز و کارهای تمدن در جوامع پیشرفته و صنعتی انسان را در عرصه رقابتی تنگاتنگ  ، عوامل اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی قرار داده است و همه این عوامل موجب  فشارهای روانی ، تشویش ، نگرانی و اضطراب شده اند. آثار عوامل استرس زا شامل تغییرات زیست شناختی (فیزیولوژیک)، روانی و رفتاری  است که همه آنها سلامتی عمومی انسان را هدف قرار داده اند. کشور ما جز کشورهای جوان  و در حال توسعه محسوب می گردد ، که تعداد  متنابهی از جمعیت آن را ، دانش آموزان تشکیل می دهند . خصوصا دانش آموزان مقطع  متوسطه که دوره حساس جوانی را سپری می کنند . جوانان در این دوران ممکن است بنا به دلایل مختلفی از جمله تکامل جسمی و جنسی ،  جستجوی هویت ، ترس از مسئولیت پذیری ، دلهره  ورود به دانشگاه یا انتخاب مشاغل و برخی مسائل دیگر تحت فشارهای  روانی زیادی قرار گرفته و دچار  آسیب های روانی گردند. یکی از اختلالات شایع در بین نوجوانان و جوانان پرخاشگری می باشد پرخاشگری شکلی از ویژگی رفتاری است که به صورت  حملات فیزیکی یا کلامی نمایان می گردد.[۶]


اهداف تحقیق :

بررسی رفتار پرخاشگری به عنوان یکی از علائم بروز عدم سلامت روانی در دانش آموزان دختر شهرستان ارومیه

اهداف جزیی :

بررسی سلامت روانی دختران مبتلا به پرخاشگری

بررسی عوامل موثر بر ایجاد پرخاشگری در دانش آموزان دختر

بررسی عوامل موثر بر ایجاد سلامت روانی در دانش آموزان دختر

 

 فرضیه های تحقیق :

پرخاشگری یکی از عوامل تاثیرگذار در بروز مشکلات روانی در دختران  محسوب می شود

فرضیه های جزیی:

۱- بین میزان پرخاشگری دانش آموزان مبتلا به مشکلات روانی و دانش آموزان برخوردار از سلامت روانی تفاوت وجود دارد.

۲- بین ابعاد سلامت روانی دانش آموزان مبتلا به پرخاشگری حاد و دانش آموزان آرام تفاوت وجود دارد.

۳- والدین  پرخاشگر موجب بروز رفتار پرخاشگرانه در بین فرزندان میشوند.

۴- کودکانی که احساس عدم امنیت روانی می کنند بیشتر دچار پرخاشگری می شوند


تعریف عملیاتی :

سلامت روان[۷] :

۱-    سازمان بهداشت جهانی سلامت روانی را چنین تعریف می کند ، حالت سلامتی کامل فیزیکی ، روانی و اجتماعی نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی .

۲-    لونیسون و همکارانش می گویند :  سلامت روان عبارت است از اینکه فرد چه احساسی نسبت به خود ، دنیای اطراف ، محل زندگی و اطرافیان خود دارد ، مخصوصا با توجه به مسئولیتی که در مقابل دیگران  به عهده دارد و چگونگی سازش وی با درآمد  خود و شناخت وضعیت زمانی و مکانی خویش  .

۳-    سلامت روان عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه ،  شناخت و پذیرش واقعیت های اجتماعی و قدرت سازگاری با آنها ، ارضای نیازهای خویشن  به طور متعادل و شکوفایی استعدادهای فطری خویش.[۸]

رفتار: « آن دسته از حالتها وعادتها و فعالیتها و عملها و عکس العملها ی نسبتا” پایداری است که از انسان سر میزند و همواره قابل مشاهده، اندازه گیری، ارزیابی و پیش بینی است» [۹]

تعریف عملی رفتار:

آن دسته از فعالیتهایی که یک شخص یا فرد درمقابل کنشهای مختلف ازخود نشان میدهد.

پرخاشگری:« عملی که به آسیب رسانی عمدی به دیگران منتهی میشود. البته ممکن است این نوع آسیب رسانی به حالتهای گوناگون انجام گردیده وحتی آزارهای روانی نظیرتحقیر، توهین وفحاشی را نیز به همراه داشته باشد. اما در هرحال مفهوم آسیب به تعارض رفتارها برمی گردد. از این روخشونت تنها یکی ازانواع پرخاشگری محسوب میگردد. بدین لحاظ ، خشونت را کاری عمدیکه هدف آن ایجاد آسیب های جسمانی به دیگران باشد تلقی می کنیم.» [۱۰]

تعریف عملیاتی پرخاشگری:

« یکی ازاختلالات رفتاری که دراکثرانسانها بویژه کودکان ونوجوانان بصورتهای گوناگون بروز میکند پرخاشگری نامیده میشود. یا پرخاشگری به هرگونه رفتاری که بمنظور آسیب رساندن ویا مجروح کردن فرد دیگری صورت میگیرد. پرخاشگری از نظرلغوی یعنی جنگجو،شجاع . پرخاش از نظرلغوی بمعنی خصومت، جنگ و جدال، سخن خصومت آمیز ودرشت» [۱۱]. «عقیده بر این است که پرخاشگری ممکن است یا ازناکامی بنیادی ناشی گردد ویا بعلت وجود مدلهای پرخاشگرانه در محیط کودکان بوجود آید، درعین حال پرخاشگری یک رفتار مطلوب در مسیر رشد طبیعی کودک است، ولی اگر تحت کنترل صحیح نباشدمی تواند به صورت هیجان ازهم پاشیده ای در آید»[۱۲]

خانواده :« خانواده، نظامی نیمه بسته است که نقش ارتباطاعات داخلی را ایجاد می کند و دارای اعضایی است که وضعیت ها و مقام های مختلفی را درخانواده واجتماع احرازکرده و با توجه به محتوای نقش وضعیتها ،افکار و ارتباطات خویشاوندی که مورد تأ ئید جامعه است و خانواده جزءلاینفک آن است ایفای نقش می کند.»[۱۳]

تعریف عملیاتی خانواده :

 « یکی از مهمترین عوامل مؤثردر رشد همه جانبه کودک،خانواده است و آسایشگاهی است که همه ی افتخارات و موفقیتهای خود را به نمایش می گذارد،می خواهد به همه دردها و شکستها و … و زخم های وارده بخود را مرهم نهد تا تمامی دردها تسکین یابد.» تبعیض : « از نظر لغوی یعنی برخی را قبول و برخی را رد کردن ،بعضی را به بعضی دیگر ترجیح دادن» تبعیض « یعنی در کلام یا رفتار بین اشخاص تفاوت قائل شده، از هم جدا کردن» تعریف عملیاتی تبعیض : «هر گاه والدین برخی از فرزندان خود را بربرخی دیگرترجیح دهند و این ترجیح دادن یا به علت جنسیت کودک یا بعلت استعداد و هوش آنها ناشی میشود که به این عمل والدین تبعیض می گویند.»[۱۴]

سطح از نظرلغوی:روی هم چیدن – بام – حد فاصل بین هر جسم با فضای مجاور آن – بالای هر چیزی که پهن و هموار باشد و آگاهی از نظر لغوی :آگهی – خبر-  اطلاع – هوشیاری – آگاه بودن.[۱۵]

تعریف عملیاتی سطح آگاهی:

میزان درک وآگاهی و هوشیاری والدین نسبت به برخی ازمسائل راگویند که این میزان آگاهی موجب میشود که والدین تا چه اندازه کودکان را در محیط خانه و چه در محیط آموزش درک کنند.

اختلال به معنی درهم برهم شدن،فاسد شدن،تباه شدن، کار برهم خوردگی و آشفتگی ،نابسامانی و بی سرو سامانی.[۱۶]

هیچ یک از دانشمندان در تعریف اختلالات رفتاری اتفاق نظر ندارند ،دلیل آن نیز روشن است زیرا شناخت و تفاوت مرز یک رفتار نامناسب مشکل است و از طرفی مجموعه ای از ویژگیهای رفتاری با توجه به جوامع مختلف می تواند نشانه اختلال یا مشکل رفتاری باشد.« هر گاه کودک رفتاری را مکررا” نشان دهد که بنا به قضاوت بالغین رفتارهای نشان داده شده توسط او با قراردادهاو استانداردهای معمول اجتماعی که در آن زندگی می کند مطابقت نداشته باشد،اختلال رفتاری می نامند.»[۱۷]

تعریف عملیاتی اختلال رفتاری :

رفتاری که از حد اعتدال خود خارج شده ومنحرف شود که اختلال رفتاری به علت احساس محرومیت،کمبود محبت وعواملی همچون ناتوانی های جسمانی و غیره باعث می شود.

اختلاف خانوادگی:« غالبا” در میان والدین کودکانی که دارای اختلالهای شدید رفتاری هستند اختلاف و تعارضهایی وجود دارد و به نظر میرسد که گسستگی ، عدم توافق وپرخاشگری دراین خانواده ها نیز بیشتر است، تحقیقات نشان داده است که تأثیر زیانبار اختلافات خانوادگی روی پسران بیشتر از دختران است»[۱۸]

تعریف عملیاتی اختلافات خانوادگی:

هر گاه بین ارتباطات داخلی خانه وآن افکارو وضعیتهای خویشاوندی ناسازگاری بوجود آید این ناسازگاریها و مخالفتها موجب بروز اختلافاتی در خانواده ها میشود که به آن اختلافات خانوادگی گویند.


[۱]  . اسدی حسن ، احمدی محمدرضا ، مقایسه سلامت روانی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستان های شهرستان  سنندج، پایان  نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران (۱۳۷۹)

[۲]  . حسینی ابوالقاسم ، اصول بهداشت روانی ، مشهد ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی . (۱۳۷۱ ) .

[۳]  . عبدلی بهروز ، مبانی روانی – اجتماعی تربیت بدنی و ورزش ناشر – تهران – بامداد کتاب . (۱۳۸۶) .

[۴]. شاملو سعید ،  . بهداشت روانی ، تهران ، انتشارات  رشد . (۱۳۶۶) .

[۵]  . عباس زاده، شمس الدین – بررسی عوامل مؤثر در پرخاشگری کودکان – پروژه تحقیقاتی ۷۹

[۶]  . فرقانی رئیسی، شهلا – شناخت مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان – معاونت پرورشی وزارت اموزش و پرورش ، سال اول

[۷] . Mental health

[8]  . آلن . ا. راس ، اختلالات روانی کودکان ، ترجمه امیر هوشنگ مهریار ، ناشر رشد . (۱۳۷۶)

۳) افروز ، غلامعلی – روانشناسی تربیتی کاربردی – انتشارات انجمن اولیا و مربیان – ص ۹ و ۱

) فرجاد، محمد حسین – مشکلات و اختلالات های رفتاری و روانی – انتشارات بدر ۱۳۷۴ – ص ۱۵۶[۱۰]

) سعیدی پور، محمد – فرهنگ جدیدفارسی رازی – انتشارات فخر رازی [۱۱]

) نوابی نژاد، شکوه – رفتارهای بهنجار و نابهنجار –ص ۷۸،۷۹[۱۲]

)فرقانی رئیسی ، شهلا – شناخت مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان – انتشارات معاونت پرورشی – آ. پ ص ۱۴۱[۱۳]

)عمید ،حسن – فرهنگ عمید – تهران ،انتشارات امیر کبیر[۱۴]

) عمید، حسن – فرهنگ عمید – تهران ،انتشارات امیر کبیر[۱۵]

) عمید ، حسن – فرهنگ عمید – تهران، انتشارات امیر کبیر [۱۶]

)عباس زاده ، شمس الدین – پروژه تحقیقاتی – بررسی عوامل مؤثر بر پرخاشگری کودکان – ص ۴[۱۷]

) نوابی ، نژاد – سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان – انتشارات انجمن اولیا و مربیان – ص ۸۸[۱۸]

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله سلامت روانی
 • مقاله سلامت روانی
 • تاثیر قرآن بر سلامت روانی
 • پرسشنامه پرخاشگری
 • پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۲۸ آبان , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.