پایان نامه بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی عوامل موثربرارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی عوامل موثربرارزشها و نگرش اجتماعی درمورد پوشش وحجاب در بین دانشجویان  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۶
بیان مسئله    ۸
ضرورت و اهمیت  پژوهش    ۹
اهداف پژوهش    ۱۰
تعاریف عملیاتی فرضیه ها    ۱۱
مباحث نظری تحقیق    ۱۴
پیشینه تحقیق    ۱۵
تحلیل اجتماعی مساله حجاب    ۱۵
جامعه پذیری حجاب    ۱۶
نظریه های تحقیق    ۱۷
علت پیدایش حجاب    ۱۹
میل به ریاضت و رهبانیت(ریشه فلسفی )    ۱۹
عدم امنیت وعدالت اجتماعی    ۲۰
آثار و فوائد حجاب    ۲۰
حجاب در فرهنگ ملل جهان    ۲۳
لباس ملی کشورها دلیلی آشکار بر حجاب زنان    ۲۴
پوشش و حجاب دراسلام    ۲۶
حجاب در قرآن     ۲۹
حجاب در ایران    ۳۰
فرازهایی از سخنان امام خمینی(ره)درمورد حجاب    ۳۰
پاره ای اززمینه های گسترش عفت و حفظ پوشش    ۳۱
نقش حجاب در تامین امنیت اجتماعی    ۳۳
پاسداری از سنگر حجاب و عفاف    ۳۴
عوامل بد حجابی    ۳۵
گرایش دانشجویان به انواع حجاب    ۳۷
سبک زندگی وپوشش زنان درتهران    ۳۸
حجاب زنان با رویکرد جامعه شناختی    ۳۸
تحلیل اجتماعی مساله حجاب     ۳۹
بررسی فلسفه وقلمروی حجاب دراسلام وآثار تربیتی آن    ۳۹
بازنگرشی درون دینی به حجاب    ۴۰
نقش دولت در نهادینه سازی حجاب    ۴۱
جامعه آماری    ۴۳
نمونه آماری    ۴۳
ابزار وروش اجرای تحقیق    ۴۳
یافته های  توصیفی    ۴۵
یافته های استنباطی    ۴۸
نتیجه گیری    ۵۳
یافته های حاصل از فرضیه های تحقیق    ۵۳
محدودیت های پژوهش    ۵۴
پیشنهاد و راهکار ها    ۵۵
مولفه ۱ ((فرهنگ))    ۵۵
مولفه ۲((خانواده))    ۵۶
مولفه ۳((اقتصاد))    ۵۷
مولفه ۴((حقوق))    ۵۸
منابع و ماخذ    ۵۹
پرسشنامه    ۶۱

منابع و ماخذ:

– قرآن کریم.

-ابوالحسنی، علی؛ سیاه‌پوشی در سوگ ائمه‌ی نور، قم: مؤسسه الهادی، چاپ اوّل، بهار ۱۳۷۵٫

– امین، سید نصرت بیگم؛ تفسیر مخزن‌العرفان، اصفهان: چاپ نشاط.۱۳۷۲

-باقری، خسرو؛ نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: انتشارات مدرسه، چاپ سوم، زمستان ۱۳۷۴٫

– البحرانی، یوسف؛ الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، مؤسسة النشر الاسلامی. ۱۳۶۳ هـ . ش .

– سخنان امام خمینی (ه)

– بیگم شیرازی، زینب؛ جوابیه مقاله‎ی ضالّه طالبین رفع حجاب، به کوشش رسول جعفریان، مجله‎ی پیام زن، شماره‎ ی ۱۱۲٫

– پلنگی، محبوبه؛ زنان در الجزایر، مجله‌ی پیام زن، شماره‌ی ۵۹٫

– حداد عادل، غلامعلی؛ فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران: انتشارات سروش، چاپ ششم. ۱۳۷۴٫

– حسینیان، روح الله؛ حریم عفاف، (حجاب، نگاه)، چاپ اول، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، تابستان ۱۳۷۲٫

– الحسینی الزبیدی، سید محمد بن احمد؛ تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق علی شیری، بیروت: انتشارات دار الفکر، الطبعه الاولی، ۱۴۱۴ هـ . ق .

– الخطیب العدنانی؛ الملابس و الزینه فی الاسلام، مؤسسة انتشار العربی، الطبعة الاولی ۱۹۹۹٫

– رحمانی، حجت‌الله؛ اعجاز رنگ سیاه، چرا چادر مشکی، نشریه‌ی فیضیه، ۷ آذر ۱۳۷۹٫

– زنجانی، فیاض؛ رساله‌ی حجابیه، مجله‎ ی کیهان اندیشه، شماره‌ی ۶۰، خرداد و تیر ۱۳۷۴٫

– رزاقی،احمد،عوامل فساد وبد حجابی وشیوه های مقابله با آن ،چاپ چهارم ،نشر سازمان تبلیغات اسلامی ،۱۳۷۱

– شجاعی ،محمد درّوصدف،چاپ سوم ،نشرــ ۱۳۷۸

– مطهر ی،مرتضی ،مسئله حجاب ،نشر صدرا ،۲۶۴صفحه

-قرائتی ،محسن ،پوشش زن دراسلام ،چاپ نهم ،نشر ناصر ،۱۳۷۰

-جوادی آملی ،زن درآئینه جلال وجمال ،چاپ دوم ،نشر فرهنگی رجاء ۱۳۷۱

-فتاحی زاده ،فتحیه ،حجاب از دیدگاه قرآن وسنت ،چاپ دوم ،نشر دفتر تبلیغات اسلامی ،۱۳۷۶ش،۲۱۰صفحه

– منش حسین،محبوبی،مطالعات راهبردی زنان،دانشگاه علوم انتظامی :۱۳۸۶

– دورانت،ویل،تاریخ تمدن،۱۳۷۴

– کنت گوبیو،سه سال درایران

– مجله ی پیم زن،زنان در الجزایر

مقدمه

حجاب وپوشش برای بانوان ـ بویژه حجاب برتر ـ وتوجه به تحریم عفاف وحراست آن درزن از اصیل ترین سنگرزنان واز مهمترین وسودمند ترین قانون الزامی آفرینش برای آنها درجامعه است ، به عبارت روشنتر ،حجاب وپوشش ،سنگر سعادت وپیروزی ورستگاری زنان وجامعه است،که اگراین سنگر آسیب ببیند ویافرو ریزد ،عوامل سعادت ،پاکزیستی وشرافت آنها فرو می ریزد. (ابوالحسنی،۲۱:۱۳۷۵)

لزوم پوشیدگی زن دربرابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است،درخود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است ،پوشیدن زن ازمرد بیگانه یکی ازمظاهر لزوم حریم میان مردان وزنان اجنبی است ،همانطورکه عدم جوازخلوت میان اجنبی واجنبیه یکی از مظاهر آن است(ابوالحسنی،۵۱:۱۳۷۵)

با کمال تأسف دینای غرب ودنباله روهای آنان این مسئله بسیار مهم اسلامی واخلاقی را نادیده گرفته ،بلکه به عکس با کمال گستاخی برضد آن ،گام بر می دارند وآنرا عامل تخدیر ورکود وواپس گرایی دانسته،تا آنجا که دردانشگاههای خود ،دختران دارای پوشش را اخراج می کنند، با اینکه : حجاب ؛سنگر حفظ عفت ومعرف شخصیت زن وجامعه ،سنگر حفظ زیبایی وشکوه زن ،سنگرحفظ صحیح ارتباطها ورشته های اجتماعی ،سنگر حفظ اخلاق فردی واجتماعی ،سنگر ودژ خلل ناپذیر،برای حفظ مرزها وشیرازه های روابط مختلف  بوده وکیان خانه وخانواده را از هرگونه انحراف وگمراهی ،حفظ می کند.براستی درچه دنیای جاهلیتی قرار گرفته ایم که دنیای غرب والگو تراشان غربزده ،حتی در کشورهای اسلامی شکستن چنین سنگر و دژی را علامت ترقی ،رشد وتمدن می دانند ،وبه عکس حجاب وحفظ حریم عفاف را نشانه عقب گرد و واپس گرایی.

دزدان عفت وغارتگران استعمار،برای فریب اذهان ،و وسیله قرار دادن زنان به عنوان یک کالا ،می خواهند زنان را که نیمی از جامعه انسانی هستند از همین راه ،از درون تهی کنند،وبا این کار به تهاجم فرهنگی خود ادامه دهند،آنها چنین القاء می کنند که حجاب سدی بر سرراه تکامل آنهاست.(الجرانی،یوسف ،۴۵:۱۳۶۳)

حجاب؛زنان را در زندان زندگی حبس کرده وآنها را ا ز تعالی  و رشد باز میدارد.حجاب ؛از توسعه علمی،فکری ،فرهنگی ،هنری زنان می کاهدو…درحالیکه حجاب اسلامی ،آنگونه پیامدهای شوم راندارد،بلکه وسیله وسنگر محکمی برای استواری زندگی بانوان بوده وپشتوانه نیرومندی برای آنها درراستای توسعه علمی ،فکری ،فرهنگی و هنری است.و این را بدانید که: (سید نصرت بیگم ،امین ۱۳۷۱:۵۲)

هر شاخه ای که از باغ برون آرد.

 سردر میوه آن طمع کند راهگذر.

بیان مسئله:

همواره بین فرد باحجاب و دیگران حریمی وجود دارد که حجاب او است و باعث می شود به ندرت مورد اذیت و آزار دیگری قرار گیرد. در تحقیقات میدانی و با استفاده از استقراء نتیجه جالبی در این زمینه به دست آمده و آن این است که مردان و پسران هنگام عبور از کنار زن محجبه، نوعی شرم ناخواسته در وجودشان ایجاد می شود و آنان را از نگاه یا سخن نادرست بازمی دارد. حتی برخی گفته اند: وقتی زن یا دختر باحجاب و عفاف را می بینیم، احساس می کنیم او خواهر و یا مادر ما است و هرگز اجازه برخورد نادرست را به خود نمی دهیم. نکته دیگری که برخی پسران به آن اشاره کرده اند، این است که حجاب ـ و بویژه چادر ـ هیبت خاصی به دختران و زنان می دهد، که آن وقار و هیبت برای مردان نوعی خودباختگی به وجود آورده و شاید هم موجب احساس حقارت در مقابل زنان باشد. هر چه که هست، مردان را از نگاه و سخن نادرست بازمی دارد.

در هر جامعه ای، سنتی یا مدرن، و با هر درجها ی از پیچیدگی، امکانات و لوازمی برای متمایز شدن اقشار و گروه های اجتماعی از یکدیگر وجود دارد. این تمایز موجب خلق معانی و هویتهایی میشود که افراد عضو هر جامعه بهسادگی آن را درک کنند و از طریق درک معانی ذهنی مترتب بر این تمایزات، روابط انسانی و اجتماعی خود را سامان میدهند. ولی با وجود قوانین اجتماعی کلی و مشابهی که نظیر آن در اغلب جوامع بهچشم میخورد، هنگامی که از زاویهای نزدیکتر به پدیدة خلق معنا و تمایز اجتماعی نگاه کنیم، تفاوتهای عمیقی را در آن خواهیم یافت. گرچه در همة جوامع، میزانی از تعاریف برای هویتهای اجتماعی وجود دارد، اما هرچه از میزان پیچیدگی های یک جامعه کاسته شود، اولاً از تعداد گروههای اجتماعی موجود در آن کم خواهد شد؛ ثانیاً، این گروههای محدود هم مشابهتهای بیشتر و تفاوتهای کمتری خواهند داشت. همچنین ابزاری که برای ایجاد تمایز از آن استفاده میشود، محدودتر میشود. با مدرن شدن جوامع، این فرآیند، معکوس میشود. یعنی هم شاهد ظهور سبکهای جدیدی از زندگی هستیم و هم تعداد بسیار زیادی از اقشار و گروههای اجتماعی ظاهرمیشوند که به نحوی خود را از دیگران متمایز میکننداین تمایزبخشی به اشکال متنوع و متعددی صورت میگیرد. به هرحال، حتی در میان جوامع سادهتر نیز نوع لباس افراد از اولین ابزاری است که موجب شناخته شدن و تشخیص هویت آنان میشود. معمولاً افرادی که به گروهی خاص تعلق دارند، از لباسهای مشابهی استفاده میکنند. گاهی برای مناسکی خاصلباسهای مشخصی تعریف میشود و جامعه در انتخاب لباس با نوعی الزام مواجه است. لباس هر فرد نشانهای است که بهسادگی توسط افراددیگر رمزگشایی میشود و گاهی این فرآیند، احترام بیشتر، طرد برخی گروه های اجتماعی، تداعی مناسک خاص و معانی متفاوتی در پی دارد. بنابراین، لباس فرد، خصوصاً در جامعة مدرن، به صورت یکی از ابزارهای معرفی شیوة زندگی و درآمده است. انتخابهای بسیاری که در دسترس افراد جامعه قرار دارد، این امکان را تشدید می کند.

تورستن وبلن گرچه مستقیماً دربارة سبک زندگی صحبت نکرده است، اما این ایده را مطرح کرده که داشتن سبکی خاص به معنای چیزی بیشتر از علایق خاص فراغت است. داشتن سبک زندگی خاصو خودنمایی برای نشان دادن تعلق به گروهی خاصدر جامعه به برجسته کردن تمایزهای گروه های دیگر منجر شده است او مبنای تحلیل خود را مصرف طبقة متوسط آمریکا قرار داده بود. وبلن در پی این مسئله بود که افرادچگونه منزلت اجتماعی کسب میکنند. به نظر وی، ثروت مهمترین عامل کسب منزلت است که باید نمود خارجی داشته باشد و بهترین نمود آن مصرف تظاهری و نمایشی است. برای نمونه، افراد با نوع پوشش، آرایش و زیورآلات، خود و طبقة خود را ازسایرین متمایزمیکنند.(شجاعی ،محمد،۵۶٫۵۷٫:۱۳۷۸)

ضرورت و اهمیت  پژوهش:

حجاب ، شانی از شئون انسان است وپدیده ای است که تقریبا”به اندازه طول تاریخ بشر سابقه وبقدر پهنه جغرافیای امروزی ، گسترش وتنوع دارد.این پدیده با  خصوصیات فردی واجتماعی انسان در ارتباط است و لذا میتوان آنرا از دیدگاههای مختلفی از قبیل فرهنگی ، اخلاقی ، جامعه شناسی ، مذهب و قانون مورد مطالعه قرار داد.سلامت انسان و توسعه اجتماعی رابطه ای جدائی ناپذیر دارند وسلامت انسان نعمتی است که از مجموعه عوامل زیستی ، روانی و اجتماعی و حیات معنوی او تاثیر می گیرد.

جهان در قرن بیستم و بخصوص بدنبال دو جنگ ویرانگر بین المللی تغییرات زیادی را تجربه کرده است . انقلاب صنعتی ، پیشرفت فناوری تغییرات کمی و کیفی در نحوه زندگی انسانها ، ارزشها و نگرشهای آدمیان را نیز دگرگون ساخته است ، بسیاری از نهادهای اجتماعی تضعیف گردیده اند و روابط بین فردی و تعامل آدمیان با یکدیگر نیز تغییرات کمی و کییفی زیادی را تجربه کرده است. در این تحقیق با توجه به اهمیت حجاب و پوشش در جامعه اسلامی ما مورد توجه قرار گرفته است به بررسی عوامل تاثیر گذار بر بی حجابی اشاره شده  یعنی چه عوامی و علل هایی باعث می شوند نگرش به مسئله حجاب در بین اقشار مختلف جامعه جهت گیری های بسیار متفاوتی داشته باشد و این که آیا حجاب یک ارزش محسوب میشود ، ایا حجاب باید فرهنگ سازی شود یا کنترل فیزیکی ؟ تاثیر فناوریهای جدید مثل،ماهواره ، اینترنت ، در مسئله حجاب چگونه است ؟لذا ضرورت  پژوهش در این موارد حاضر اهمیت برای جامعه میباشد و لازم است تحقیقات گسترده ای در این موارد انجام شود .( رحمانی،حجت الله،۲۸:۱۳۷۹)

اهداف پژوهش:

بررسی عوامل موثر بر ارزشها و نگرشهای اجتماعی در مورد پوشش و حجاب در دانشجویان دانشگاه علمی کابردی واحد بهزیستی ارومیه

اهداف جزئی:

۱-    بررسی رابطه بین حجاب  و باور های دینی  در دانشجویان مذهبی.

۲-    بررسی رابطه بین حجاب  و باور های دینی  در دانشجویان عادی .

۳-    بررسی تفاوت بین میانگین نگرش اجتماعی به حجاب در دانشجویان مذهبی و عادی.

فرضیه ها:

۱-    بین رعایت حجاب وباورهای دینی در دانشجویان مذهبی رابطه معنا دار وجود دارد.

۲-    بین حجاب و باور های دینی  در دانشجویان عادی رابطه معنا دار وجود دارد.

۳-    نگرش اجتماعی به حجاب دربین دانشجویان دارای پایگاه اجتماعی ،اقتصادی تفاوت معناداری وجود دارد.

تعاریف عملیاتی فرضیه ها:

حجاب:

حجاب در لغت به معنای حایل شدن ، پوشاندن ، مانع شدن است.الحجاب مفرد کلمة حجب به معنای :پرده ،پوشش ، لباس ، پارچه ، و هر چیزی که چیز دیگری را بپوشاند یا هر مانع و حایل و فاصله میان دو یا چند چیز. (قرائتی،محسن،۱۲:۱۳۷۰)

اجتماع:

اجتماع گروهی وسیع شامل سازمانهای متعدد و مرکب از کثیری زن ومردوکودک که طی زمان درازی از اتکای متقابل و نظم گروهی بهره مند باشند، جامعه (سوسایتی)خوانده میشودوجامعه ای که وابسته محلی معین و از جامعه های دیگر کم و بیش بی نیاز باشد اجتماع(کامیو نتی) نامیده میشود.

فرهنگ:

همه یافته های بشر را فرهنگ گویند.

هنجار:

(استاندارد شرایط)همان رعایت کردن رفتارهای مورد قبول جامعه است.

انحراف :

یعنی دوری جستن از هنجارها و زمانی اتفاق می افتد که فرد یا گروهی معیارهای جامعه را رعایت نکنند . انحراف همان رفتار منفی است.

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حجاب
 • مقاله حجاب در اسلام
 • مقاله بررسی مبانی حجاب و عفاف در قرآن
 • تجربیات مدون حجاب و نهادینه سازی آن در مدارس
 • تحقیق حجاب
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.