پایان نامه بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار در منطقه ۴ تهران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار در منطقه ۴ تهران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه ۷
بیان مسئله ۹
موضوع پژوهش ۱۲
انگیزه انتخاب موضوع ۱۲
اهداف تحقیق ۱۳
فرضیه های تحقیق ۱۳
تعریف مفاهیم ۱۴
سرپرست خانوار ۱۴
بی سرپرستی چیست؟ ۱۴
خانواده های بی سرپرست ۱۴
خانوار ۱۵
زنان سرپرست خانوار ۱۵
زنان سرپرست خانوار ۱۶
الف- کمک های خیریه ۲۵
ب- مساعدت ارگان های مسئول دولتی ۲۶
ج- کمک فامیلی ۲۶
د- کار اعضای فامیل. ۲۷
ه- تکدی ۲۸
۳- تربیت و تحصیل فرزندان ۲۸
۴- برخورد دیگران ۲۸
۵- ازدواج فرزندان ۲۹
پیشینه پژوهش ۳۱
بخش اول : تاریخچه بی سرپرستی در ایران ۳۱
حمایت از بی سرپرستان ، قبل از انقلاب اسلامی ۳۳
حمایت از بی سرپرستان «بعد از انقلاب اسلامی» ۳۵
نگاهی به بی سرپرستی در جهان ۳۶
بخش دوم علل بی سرپرستی ۳۷
۱- فقر طبیعی ۳۹
۲- حوادث طبیعی ۴۰
۳- عوارض فقر ۴۰
۴- فقر و رفتارهای انحرافی ۴۱
۵- فقر و حدود آن ۴۳
۶- فقر و درآمد خانواده ۴۵
بخش سوم : عوامل بی سرپرستی خود ساخته ۴۶
۱- طلاق ۴۶
۲- اعتیاد ۴۷
ضرورت اشتغال زنان خود سرپرست ۴۸
عوارض اشتغال زنان ۴۹
مشکل کودکان بی سرپرست ۵۰
محل سکونت نامناسب و انحرافات ۵۱
مسکن نامناسب خانواده های بی سرپرست ۵۲
وسایل زندگی خانواده های بی سرپرست ۵۳
مشکلات زنان خود سرپرست ۵۴
مشکلات اقتصادی ۵۴
مشکلات روحی و عاطفی ۵۵
مشکلات تربیت فرزندان ۵۶
مشاجره خانوادگی ۵۷
نگاهی به مشکلات زنان خود سرپرست ۶۱
گفتگو با زنان بی سرپرست ۶۱
زنان بی سرپرست طعمه مردان هوس باز ۶۳
تلاشی برای لقمه نان شرافتمندانه ۶۹
افزایش خانوارهای زن سرپرست ۷۰
شیوه های جمع آوری اطلاعات ۷۲
مطالعات کتابخانه ای ۷۳
پرسشنامه ۷۳
جامعه و نمونه آماری ۷۴
ابزار اندازه گیری ۷۵
روش پژوهش ۷۵
روش آمار توصیفی ۷۶
روش آماری ۷۶
توصیف و تحلیل داده ها ۷۶
(تفسیر جدول شماره ۱) ۷۷
(تفسیر جدول شماره ۲) ۷۸
(تفسیر جدول شماره ۳) ۷۹
(تفسیر جدول شماره ۴) ۸۰
(تفسیر جدول شماره ۵) ۸۱
(تفسیر جدول شماره ۶) ۸۲
(تفسیر جدول شماره ۷) ۸۳
(تفسیر جدول شماره ۸) ۸۴
(تفسیر جدول شماره ۹) ۸۵
(تفسیر جدول شماره ۱۰) ۸۶
(تفسیر جدول شماره ۱۱) ۸۷
(تفسیر جدول شماره ۱۲) ۸۸
(تفسیر جدول شماره ۱۳) ۸۹
(تفسیر جدول شماره ۱۴) ۹۰
(تفسیر جدول شماره ۱۵) ۹۱
(تفسیر جدول شماره ۱۶) ۹۲
(تفسیر جدول شماره ۱۷) ۹۳
(تفسیر جدول شماره ۱۸) ۹۴
(تفسیر جدول شماره ۱۹) ۹۵
(تفسیر جدول شماره ۲۰) ۹۶
بحث و بررسی ۱۰۷
پیشنهادها ۱۰۹
منابع ۱۱۱

 

منابع

– آزاد ، حسین ، سال ۱۳۷۲ ، تحقیق درباره خودکشی در ایران مجله دارو و درمان شماره ۱۱۵٫
– اتکسیون ، سبال ، اتکیسون ریچارد ، س ، ارتسیتارهیلگد (مترجمان طریقتی).
– بابایی ، ناصر ، شهید حبیبی ابراهیم ، سال ۱۳۶۹ ، نگرش پدیده بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانواده انتشارات سازمان بهزیستی کشور.
– ثلائی ، محسن ، مترجم ، سال ۱۳۷۴ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر چاپ دوم ، انتشارات مهارت.
– حاج یوسفعلی ، ۱۳۷۲ ، پژوهشی در ارتباط با بررسی مفهوم و پدیده های بی سرپرستی جلد (۱ و ۲) گروه پژوهش
– راوندی ، مرتضی سال ۱۳۶۹ ، تعلیم و تربیت در ایران و و اروپا ، انتشارات هدایت.
– سادات ، محمد علی ، سال ۱۳۷۴ ، راهنمای پدران و مادران جلد ۲ ، چاپ سوم ، انتشارات دفتر فرهنگ اسلامی.
– شاملو ، سعید ، ۱۳۷۴ ، بهداشت روانی چاپ ۱۱٫
– شکرالله ، دکتر احمد ، سال ۱۳۷۱ ، جلد (۱ و ۲) چاپ ۶ انتشارات رشد.
– صبوری ، منوچهر ، مترجم ، سال ۱۳۷۶ ، جامعه شناسی ، چاپ سوم ، انتشارات نشر نی.
– صنعتی نیا، عباسعلی ، سال ۱۳۷۰ ، در مسیر داوری ، ناشر روابط عمومی ، سازمان بهزیستی کشور.
– فدایی ، فربد ، سال ۱۳۷۵ ، پرخاشگری در محیط خانواده ، روزنامه همشهری ، سال چهارم ، شماره ۹۶۱٫
– فربد ، محمد صادق ، ۷۷ جزوه بررسی مسائل اجتماعی ایران انتشارات دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی.
– قایمی ، علی ، سال ۷۷ ، روانشناسی و تربیت کودکان شاهد انتشارات گیتی.
– گرپ ، ادوار ، مترجمان سیاهپوش
– محمود غروی زاده ، احمد رضا ، سال ۱۳۷۳ ، انتشارات معاصر.
– مشایخ ، وزیده ، سال ۱۳۶۹ ، فرایند برنامه ریزی- آموزش تهران انتشارات مدرسه.
– معزی اسدالله ، سال ۱۳۷۱ مبانی جمعیت شناسی انتشارات آوای نور تهران.

 

 

مقدمه :

پدیده بی سرپرستی عمری طولانی و به درازی طول سالیان خلقت دارد گروهها و جماعات آدمی در دسته های کوچک و بزرگ در کوهها ، دشتها ، جنگلها و در حواشی رودخانه دائماً در معرض آسیب و هجوم کنترل شده طبیعت اطراف قرار داشت سیل ، زلزله ، حملات وحوش و تهاجم گروههای متجاوز پیوسته بشر را تهدید می کرد که حاصل آن شکستن ستون های خانه بود و ایجاد بی سرپرستی ، سالیانی پس از آن اگرچه در راستای رشد تمدن انسان ، اجتماعات و ضایعات طبیعی کاهش پیداکرده ابزار و عوامل نابود کننده در دست و کنترل زور مداران قرار گرفته و دامنه آن وسعت یافته به طوری که جبران آن تا نسلها میسر نگردید.آسیبهای ناشی از جنگلهای قوم و قبیله ای از محدوده خرابیها و سیل و زلزله گذشت و ویرانیهای مغول و بربر ، نابودی مردان و کنیزی و غلامی و زنان و کودکان را به دنبال آورد.پس از مرگ قرون وسطی و زایش نسل رنسانس شکل ضایعات انسانی نیز دگرگون شد چرا که صاحبان قدرت باید ابزاری برای مهار انسان آزاده می یافتند.جنگلهای اول و دوم ضربه مهلکی بر پیکره جامعه بشری بود که ویرانی و سرگردانی و بی سرپرستی فراوانی در پی داشت اگر چه امروز دامنه و وسعت جنگها از جهان کاسته است لیکن شیفتگان و تشنگان قدرت به اشاعه انحراف و کجروی هایی پرداختند جنگ بی پایانی آغاز گشت و با ما اشاعه و اعتیاد و فحشاء در یک کلام ، نابودی ارزشهای اخلاقی و به صدا درآمدن مرگ در جهان- مهلک ترین ضربه ها بر ارکان مقدس خانواده وارد شد که موجب متلاشی شدن پایه های استوار خانواده و در نتیجه بی سرپرستی و در نتیجه بی سرپرستی و بی پناهی گردید.و این قصه همچنان استمرار می یابد و انسان سرگشته هر روز در جستجوی ایده آلها دست به دامان هیپیسم ، بیتلیسم ، پانکیم و… می زند و اینها همه فریاد نسلی است که اساس و بنیان خانواده را حریم امنی برای خواسته ها و نیازهای فطری خویش نمی یابد.

در سده های گذشته در جامعه ما توجه به اعتقادات و باورهای اسلامی مردم با پدیده ی بی سرپرستی و فرزندان بی سرپرست به شکل مطلوب و طبیعی آن که همانا حمایت و نگهداری از اینان در خانواده بود برخوردار می کرده است.اما به مرور زمان با رسوخ فرهنگ غرب در جامعه وظهور پدیده شهر نشینی مهاجرت روستاییان به شهرها ، تغییر شغل و تبدیل خانواده های گسترده به خانواده های هسته ای گرایش جامعه به صنعتی شدن ، غرب زدگی ، نمایش های انسان دوستانه ، رژیم سابق ، حاشیه نشینی ، اشاعه فساد و فحشا و هرزگی و بی بند و باری و در نتیجه فراموش شدن ارزشها و اخلاق والای اسلامی ، بندهای عاطفی و پیوندهای انسانی در بسیاری از خانواده ها گسسته شد و نهایتاً بسیاری از اطفال بی گناه و معدوم در جامعه بلاتکلیف و بی سرپرست باقی ماندند.

بیان مسئله

پدیده از دست دادن مرد به عنوان سرپرست و نان آور خانواده عمری طولانی و به درازای سالیان خلقت دارد.گروهها و جماعات آدمی ، در دسته های کوچک و بزرگ درکوهها ، دشتها ، جنگل ها و در حواشی رودخانه ها در معرض آسیب و هجوم کنترل نشده طبیعت اطراف قرار داشتند.سیل ، زلزله و تهاجم گروههای متخاصم پیوسته بشر را تهدید می کرد که حاصل آن شکستن ستون های خانه بود.سالیان دراز پس از آنکه اگر چه در راستای رشد تمدن انسانی تهاجمات و ضایعات طبیعی کاهش یافت ، لیکن عوامل دیگری جایگزین گشت که منجر به بی سرپرست شدن خانواده ها گشت از جمله  این عوامل می توان به طلاق ، یا متارکه ، ناپدید شدن والدین و… اشاره کرد.مجموعه این عوامل سبب نابسامانی خانواده و محرومیت و آسیب پذیری این قشر از جامعه می گردد.در قوانین مدنی از این قشر تحت عنوان بی سرپرست یاد می شود و در واقع به علت نظام مرد سالاری که بر کشور حاکم است خانواده ای را که فاقد مرد است بی سرپرست می خوانند ، در حالی که واقعیت چیز دیگری است.هنگامی که خانواده ای به هر علتی سرپرست مرد را از دست می دهد این زن است که سرپرستی خود و یا فرزندانی دارد و زن در غیاب همسرش نقش دو گانه ای را در خانواده ایفا می کند.او از یک طرف مادر است و وظایف مادری را داد و از طرف دیگر باید نقش پدر را نیز در خانواده ایفا نماید.

در روابط اجتماعی در جامعه ما ، نظام مرد سالاری حاکم است بنابراین اولین تاثیری که عدم وجود سرپرست مرد در خانواده می گذارد ، این است که روابط اجتماعی خانواده فاقد سرپرست مرد دچار اختلال می شود و ارتباطات اجتماعی آنها محدود می گردد چنین خانواده هایی از لحاظ روحی و روانی و مسائل عاطفی دچارمشکل می شوند.یعنی احساس می کنند که پناهگاه مطمئن و قابل اطمینانی ندارند این مسئله در بسیاری از تحرکات فردی و اجتماعی خانواده های به اصطلاح بی سرپرست (خود سرپرست) اثر نامطلوب می گذارد.

مشکل دیگر دغدغه ها و دل نگرانی های تامین معاشاست که زنان بی سرپرست (خود سرپرست) دچار آن می شوند اگر زن بخواهد شاغل باشد با مشکل مواجه می شود.مشکلات اشتغال زنان در شهرهای کوچک ، بیش از شهرهای بزرگ است چون بیشتر زنان جذب مشاغل خدماتی و اداری می شوند و این مشاغل در شهرهای کوچک زمینه ندارند از طرفی به دلیل درگیر بودن زنان فاقد سرپرست رد با مشکلات روزمره ، آینده نگری و برنامه ریزی و سرمایه گذاری مادی و معنوی برای آینده در این خانواده کمتر به چشم می خورد به خاطر نیازهای اقتصادی و عدم تمکین مالی ، دختران این خانواده ها در سنین پایین ازدواج می کنند پسران هم زودتر از موعد روانه بازار کار می شوند و معمولاً نمی توانند تحصیلات بالایی داشته باشند.

با از دست دادن سرپرست ، مادر خانواده بار مسائل اقتصادی خانواده را به دوش می گیرد.

لذا از تربیت فرزندان و انجام وظایف مادرانه باز می ماند.این واقعیت در خانواده هایی که مادر خانواده میان سال یا جوان است و بچه ها سن کمی دارند ، دارای اثرات آسیبی بیشتری است.در این خانواده ها به دلیل کار و فشار روانی ، مادر دچار پیری زودرس و بیماریهای جسمی می شود و فرزندان از تربیت ناقصی برخوردار می شوند که این امر در شخصیت فردی اجتماعی آینده آنها تاثیرمنفی می گذارد.معضل دیگر مهاجرت خانواده هایی است که سرپرست مرد خود را از دست داده اند چنین خانواده هایی به خاطر مسائل اقتصادی از مرکز شهر به حاشیه شهر نقل مکان می کنند و در حاشیه شهرها در معرض انواع و اقسام دامهای اجتماعی نظیر فساد و اعتیاد و بزهکاری قرار می گیرند و یا مورد سو استفاده افراد سودجو واقع می شوند.

در حال حاضر در کشور ایران دو نهاد از کودکان و زنانی که فاقد سرپرست هستند حمایت می کنند.سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) و البته تعداد زیادی از خانواده هایی که دارای سرپرست زن هستند از طرف هیچ نهادی حمایت نمی شوند.

قوانین مربوط به حمایت از این خانواده ها دارای ضعف های بسیاری است و یا علت عدم بودجه اجرا نمی شود.اینکه خدمات سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تا چه حد پاسخگوی نیازهای آنان است قابل بحث و بررسی است.

موضوع پژوهش :

موضوع پژوهش عبارت از : بررسی مشکلات زنان سرپرست خانوار در منطقه ۴ تهران.

انگیزه انتخاب موضوع :

ارتباط نزدیک باخانواده زن سرپرست و درک مشکلات چنین خانواده هایی.

اهداف تحقیق :

۱-   شناخت و بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و نحوه زندگی آنها از جهات مختلف.

۲-   بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی این خانواده ها.

۳-   بررسی مشکلات عاطفی فرزندان محروم از پدر.

۴-   بررسی وتحقیق در زمینه مشکلات و فرزندان خانواده های زن سرپرست.

فرضیه های تحقیق :

۱-  به نظر می رسد زنان سرپرست خانوار در رابطه با سرپرستی فرزندان با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه و رابطه وجود دارد.

۲-  به نظر می رسد زنان سرپرست خانوار و فرزندان آنها از مشکلات عاطفی و روانی بسیاری رنج برده که اثرات آن حتی در بزرگسالی و در زندگی مستقل فرزندان نیز تاثیر گذار و رابطه وجود دارد.

۳-  به نظر می رسد فرزندان محروم از پدر از مشکلات عاطفی و روانی بسیاری رنج می برند و اثرات آن حتی در بزرگسالی و زندگی مستقل آنان نیز تاثیر گذار و رابطه وجود دارد.

تعریف مفاهیم

سرپرست خانوار

به فردی گفته می شود که مسئولیت تامین هزینه زندگی و امور معنوی خانوار به عهده اوست.

بی سرپرستی چیست؟

تعریف هایی که درباره پدیده های بی سرپرستی در ادبیات ملل مختلف به عمل آمده است در بیشترین موارد همراه بانبودن پدر در خانواده به هر دلیل.در ادبیات اروپایی و آمریکایی مفهوم بی سرپرستی مترادف است با father «یتیم».

بنابراین تعمیم تاثیری که فقدان پدر از محیط خانه بر روی افراد خانواده به جای می گذارد برای خانه ها و خانواده های دیگر مشابه با آن به ظاهر آسان به نظر می رسد.

خانواده های بی سرپرست

خانواده بی سرپرست خانواده ای است که نان آور، حامی و سرپرست خود را به عللی چون ، فوت ، از کار افتادگی ، طلاق ، فرار ، جدایی یا زندان ، معلولیت ، بیماری از دست داده و اطفال نوجوانان و جوانان ، مادر خانواده بدون استفاده از منابع کمکی جامعه در تامین نیازمندی های اساسی دار گرفتاری شده اند یا بشوند.خانواده های بی سرپرست که معمولاً از طرف زندان ها ، بیمارستان ها ، کانون های معلولین معرفی می شوند و یا سرپرستان خانواده ها در تصادفات دسته جمعی مانند ریزش معادن ، یا حوادث طبیعی چون سیل ، طوفان و زلزله و یا تصادفات وسایل نقلیه از بین می روند و یا به صورت دیگر در شهرها مشاهده می گردند شناسایی می شوند.

در این گونه خانواده ها تعادل خانواده به دلایلی که ذکر شد به هم می ریزد و مسائل و مشکلات گوناگونی چون مسائل اقتصادی ، آموزشی و فرهنگی ، رفتاری ، اجتماعی برای دیگر افراد خانواده آشکار می شود.

خانوار

مرکز آمار ایران خانوار را مرکب از چند نفری که در یک اقامتگاه زندگی می کنند با یکدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می خورند.فردی که به تنهایی زندگی می کند نیز یک خانوار تلقی می شود.

زنان سرپرست خانوار

زنانی هستند که به علت عدم حضور پدر در خانواده (به هر دلیلی) سرپرستی و نگهداری مادی و معنوی فرزندان را به عهده دارند و جانشین پدر در خانواده (به هر دلیلی) سرپرستی ونگهداری مادی و معنوی فرزندان را به عهده دارند و جانشین پدر بوده و سرپرست خانوار محسوب می شوند.خانواده هایی را که مادر سرپرستی را به عهده دارد اصطلاحاً خانواده های زن سرپرست می نامند.

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق زنان سرپرست خانوار
 • مقاله حکومت و زنان سرپرست خانوار
 • مقاله بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار
 • مقاله زنان و خانواده
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.