پایان نامه تأثیر خاک دهی و کود زیستی فسفر بارور ۲ همراه محلول پاشی عناصر غذایی کم مصرف بر عملکرد سیب زمینی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تأثیر خاک¬دهی و کود زیستی فسفر بارور ۲ همراه محلول پاشی عناصر غذایی کم مصرف بر عملکرد سیب زمینی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تأثیر خاک¬دهی و کود زیستی فسفر بارور ۲ همراه محلول پاشی عناصر غذایی کم مصرف بر عملکرد سیب زمینی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
اهداف تحقیق    ۵
فصل اول : کلیات و بررسی منابع علمی
۱-۱- مبدأ و تاریخچه سیب زمینی    ۶
۱-۲-اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی   ۶
۱-۳-مشخصات گیاه شناسی    ۸
۱-۳-۱-برگ    ۸
۱-۳-۲-ساقه    ۹
۱-۳-۳-گل    ۹
۱-۳-۴- ریشه    ۹
۱-۳-۵-غده    ۱۰
۱-۳-۶-ریزوم    ۱۱۰
۱-۴-سازگاری    ۱۱
۱-۵-عوامل مؤثر بر رشد    ۱۱
۱-۵-۱-طول روز و دما    ۱۱
۱-۵-۲-آب    ۱۲
۱-۵-۳- خاک    ۱۲
۱-۶-نیازهای خاکی سیب زمینی    ۱۳
۱-۶-۱-لایه های نفوذ ناپذیر    ۱۳
۱-۶-۲-سبز شدن و بستر بذر    ۱۳
۱-۶-۳-عمق کاشت و سبز شدن    ۱۴
۱-۶-۴-عمق کاشت و پوشاندن غده های در حال رشد با خاک    ۱۵
۱-۷-عناصر غذایی کم مصرف و اهمیت آن ها    ۱۷
۱-۷-۱-آهن (Fe)   ۱۸
۱-۷-۲-روی (Zn)   ۲۰
۱-۷-۳-منگنز (Mn)   ۲۱
۱-۷-۴- بور (B)   ۲۳
۱-۸-محلول پاشی    ۲۴
۱-۹-فسفر    ۲۶
۱-۱۰-اهمیت فسفر در زراعت سیب زمینی    ۲۷
۱-۱۱-کود زیستی    ۲۹
۱-۱۱-۱-اثرات کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاهان زراعی    ۲۹
۱-۱۱-۲- کود زیستی فسفر بارور-۲   ۳۱
۱-۱۱-۳-کاهش مشکلات زیست محیطی در اثر مصرف کود زیستی فسفر بارور-۲   ۳۳
۱-۱۱-۴- مزایای کود زیستی فسفر بارور -۲   ۳۳
فصل دوم:مواد ورشها
۲-۱-مشخصات محل اجرای تحقیق    ۳۴
۲-۲-طرح آماری آزمایش    ۳۴
۲-۳- عملیات زراعی    ۳۵
۲-۴-خصوصیات زراعی و گیاهی رقم آگریا    ۳۵
۲-۵-صفات اندازه گیری شده    ۳۶
۲-۵-۱- ارتفاع بوته    ۳۶
۲-۵-۲-تعداد انشعابات اصلی در بوته    ۳۶
۲-۵-۳-تعداد انشعابات فرعی در بوته    ۳۶
۲-۵-۴-تعداد برگ در بوته    ۳۶
۲-۵-۵-تعداد غده در بوته    ۳۷
۲-۵-۶-میانگین وزنی غده    ۳۷
۲-۵-۷-عملکرد غده    ۳۷
۲-۶-محاسبات آماری    ۳۷
فصل سوم:نتایج بحث
۳-۱-عملکرد و اجزای عملکرد    ۳۸
۳-۱-۱- ارتفاع بوته   ۳۸
۳-۱-۲- تعداد انشعابات اصلی در بوته   ۴۰
۳-۱-۳- تعداد انشعابات فرعی در بوته   ۴۲
۳-۱-۴- تعداد برگ در بوته    ۴۴
۳-۱-۵- تعداد غده در بوته   ۴۶
۳-۱-۶- میانگین وزنی غده   ۴۶
۳-۱-۷- عملکرد غده در متر مربع   ۴۹
۳-۲- همبستگی صفات مختلف آزمایشی   ۵۲
۳-۲-۱- عملکرد غده   ۵۲
۳-۲-۲- میانگین وزنی غده در بوته   ۵۲
۳-۲-۳- تعداد غده در بوته   ۵۲
۳-۲-۴-تعداد انشعابات فرعی    ۵۳
۳-۲-۵- تعداد انشعابات اصلی   ۵۳
۳-۲-۶- تعداد برگ   ۵۳
۳-۲-۷- ارتفاع بوته   ۵۳
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری   ۵۷
پیشنهادات کلی    ۵۸
فهرست منابع   ۵۹
چکیده انگلیسی   ۶۷

 فهرست منابع:

– اصل گرگانی، ر. و دماوندی، ع . ۱۳۸۳٫ اثر رقم و تراکم بوته بر اجزای عملکرد و عملکرد غده سیب زمینی. مجله دانش کشاورزی، جلد ۱۴، شماره ۳٫ صفحه ۴۱ تا ۵۰٫

– آقازاده، ب.، د. حسن پناه.، خ. نیکشاد.، م. حسنی، و الف. سالم. ۱۳۸۳٫ معرفی ارقام سیب زمینی مدیریت ترویج و مشارکت مردمی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل. (اولین جشنواره و همایش ملی سیب زمینی). ۱۲۴ صفحه.

– ابدالی، ر.، م. ر. اردکانی، د. حبیبی و ک. خوارزمی. ۱۳۸۵٫ بررسی تأثیر کاربرد میکوریزا و مقادیر فسفر در سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و برخی از خصوصیات ذرت پاپ کورن. نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ۵-۷ شهریور ماه ۱۳۸۵٫ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

– اسدی منش، ح. ۱۳۸۵٫ مطالعه تاثیر غلظت های مختلف عنصر ریز مغذی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی در اردبیل. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی. ۱۹۳ صفحه.

– اسعدی، س. ح. ۱۳۷۸٫ بحران جهانی غذا و افزایش جمعیت. انتشارات واژه مشهد. ۱۹۵ صفحه.

– بابایی، ت.، و م. لک. ۱۳۸۰٫ بررسی و مقایسه اثرات خاک دهی و عمق کاشت بر عملکرد و کنترل آفت بید سیب زمینی. انجمن آموزش کشاورزی کرج. صفحه ۱۷٫

-بای بوردی، الف.، و م. ملکوتی. ۱۳۸۳٫ تأثیر کاربرد سطوح مختلف فسفر و روی بر غلظت کادمیم در دو رقم سیب زمینی در سراب. به سفارش وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت – دفتر سبزی و صیفی. نشر علوم کشاورزی. صفحات ۲۹-۱۹٫

– بهبهانی، م.، و م. خیام نکوئی. ۱۳۸۳٫ بررسی تأثیر باکتری های حل کننده فسفات در عملکرد سیب زمینی در شرایط گلخانه ای. به سفارش وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت – دفتر سبزی و صیفی. نشر علوم کشاورزی. صفحه ۲۹۰٫

– بهمنیار، م. ع.، ع. ا. مومنی، و ص. سودایی. ۱۳۸۴٫ واکنش برنج رقم خزر به محلول پاشی روی و بور. چکیده مقالات نهمین کنگره علوم خاک ایران. ۵-۷ شهریور ماه ۱۳۸۵٫ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

– بهنیا، م. ر. ۱۳۷۸٫ غلات سردسیری. انتشارات دانشگاه تهران. ۴۹۰ صفحه.

– پیوست، غ. ع.۱۳۸۱٫ سبزی کاری. نشر علوم کشاورزی تهران. ۳۸۴ صفحه.

– جلالوندی، م. ۱۳۸۴٫ بررسی تأثیر دفعات خاک دهی روی عملکرد چهار رقم سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک. صفحات ۴۶-۴۱٫

 – جم، الف.، ک. ساجد.، ع. عبادی.، ر. فرجی نژاد، و ف. قلم پور. ۱۳۸۸٫ تأثیر عناصر ریز مغذی آهن و روی بر خصوصیات سیب زمینی رقم آگریا در اردبیل. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۲-۴ مرداد ۱۳۸۹٫ دانشگاه شهید بهشتی.

– حجازی، الف. ۱۳۷۶٫ تکنولوژی بذر. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۸۰ صفحه.

– حسندخت، م. ر.، و ع. کاشی. ۱۳۷۸٫ بررسی اثر کود دامی و نیتروژن بر صفات کمی و کیفی      سیب زمینی . مجله نهال و بذر، شماره ۴٫ جلد ۱۵٫ صفحات ۳۳۰-۳۲۳٫

– حسین زاده، الف. ۱۳۸۴٫ ارقام زراعی سیب زمینی و نیازهای آن. کارگاه آموزشی تکنولوژی تهیه و تولید بذر سیب زمینی. ۱۰۵ صفحه.

– حقانی، ف. ۱۳۷۶٫ بررسی کشت پاییزه و بهاره ده رقم سیب زمینی در اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد باغبانی. دانشگاه آزاد اسلامی جهرم.

– حق نیا، غ. ح.، و س . ع. ر. همدانی. ۱۳۷۲٫ اصول و دیدگاه های تغذیه معدنی گیاهان. مرکز نشر دانشگاهی تهران. ۴۱۰ صفحه.

– حمزه ئی، ج. ۱۳۸۲٫ واکنش ارقام سیب زمینی به مقادیر مختلف آب آبیاری. پایان نامه         کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز. ۹۵ صفحه.

– خواجه پور، م. ر. ۱۳۸۳٫ گیاهان صنعتی. انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان. ۵۶۴ صفحه.

– دانشور، م. ح. ۱۳۸۰٫ پرورش سبزی. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. ۳۳۰ صفحه.

– رحیمی، م.، د. مظاهری، و ن. خدابنده. ۱۳۸۲٫ اثر ریز مغذی ها بر خصوصیات کمی و کیفی دو رقم آفتابگردان. مجله پژوهش و سازندگی. جلد۱۶٫ شماره ۴٫ صفحات ۱۰۳-۹۶٫

– رضایی، ع.، و الف. سلطانی. ۱۳۸۳٫ زراعت سیب زمینی. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۱۷۹ صفحه.

– رئیسی، ف. ۱۳۷۵٫ تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن، فسفر و پتاسیم بر کیفیت و کمیت غده          سیب زمینی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان. ۸۵ صفحه.

– روزبهانی، آ.، و م. آرمین. ۱۳۸۵٫ بررسی اثر زمان محلولپاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم جدید سیب زمینی در منطقه دماوند. مجله دانش نوین کشاورزی، جلد ۲٫ شماره ۵٫ ۳۳- ۴۲٫

– سالاردینی، ع. ا.، و م. مجتهدی. ۱۳۷۹٫ اصول تغذیه گیاه. جلد اول. انتشارات دانشگاه تهران. ۳۱۵ صفحه.

-سدری، م. ح.، و م. ج. ملکوتی. ۱۳۸۳٫ بررسی تأثیر مصرف آهن، روی و مس در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گندم آبی. مجله علمی پژوهشی خاک و آب. موسسه تحقیقات خاک و آب. جلد ۱۲٫ شماره ۵٫

– شرکت زیست فناور سبز، ۱۳۸۳٫ کود زیستی فسفر بارور ۲٫ آدرس اینترنتی: www.greenbiotech-co.com.

– شکوری، الف. ۱۳۸۲٫ بررسی تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و محلول پاشی عناصر روی، بور و منگنز بر عملکرد کمی و کیفی آفتابگردان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه. ۱۲۸ صفحه.

– شیخی حصار، ح. ۱۳۷۷٫ تأثیر عناصر ریز مغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد
سیب زمینی. چکیده مقالات پنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. صفحه ۲۹۸٫

 – ضعیفی زاده، م.، ف. قلی اف، ف. پیغامی، و ح. ع. شیخی. ۱۳۷۶٫ مطالعه اثرات توام زمان و مقدار محلول پاشی کودهای میکرو المنت در عملکرد سیب زمینی. گزارش تحقیقاتی معاونت پژوهشی . بخش تحقیقات کشاورزی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل. ۴۴ صفحه.

– طالشی، ک.، ن. اصولی . و م. نصیری . ۱۳۸۳٫ بررسی کود زیستی در کاهش مصرف کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و افزایش عملکرد دو رقم برنج. چکیده مقالات نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۵-۷ شهریور ماه ۱۳۸۵٫ پردیس ابوریحان دانشگاه تهران.

 – علیپور، ز. ت.، و م. ج. ملکوتی. ۱۳۸۲٫ نقش باکتری های محرک رشد در رشد و سلامت گیاه. نشریه فنی شماره ۳۰۹٫ موسسه تحقیقات خاک و آب. شورای عالی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزی.صفحه ۷۵ .

– علی محمدی، ر.، ع. ایمانی،. و ع. رضایی. ۱۳۸۲٫ بررسی اثر تراکم و عمق کاشت بر روند رشد و عملکرد سیب زمینی رقم دیامانت در منطقه میانه. مجله نهال و بذر. شماره ۱۹٫ جلد ۱٫ صفحات     ۷۵-۵۸٫

 – فتحی، ق. ۱۳۸۰٫ اثر تراکم و تاریخ کاشت دیر هنگام بر عملکرد دانه ذرت هیبرید ۶۰۴ ksc. علوم و صنایع کشاورزی. ۱۵: ۱۱۳-۱۰۵٫

– فلاحی، م. ۱۳۸۰٫ دانش و تکنولوژی سیب زمینی . انتشارات بارثاوا. تهران. ۲۵۰ صفحه.

– قاسم خانلو، ز. ۱۳۸۶٫ اثر کود زیستی فسفات بارور –۲ بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام          سیب زمینی در منطقه چالدران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی.           ۶۰ صفحه.

– قبادی، م.، ش. جهان بین، خ. پرویزی، و ر. مطلبی فرد. ۱۳۸۸٫ تأثیر کودهای بیولوژیک فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی. چکیده مقالات یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران. ۲-۴ مرداد ۱۳۸۹٫ دانشگاه شهید بهشتی.

– قربانلی، م.، و م. بابالار. ۱۳۸۲٫ تغذیه معدنی گیاهان. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس تهران. ۳۵۵ صفحه.

– کسرایی، ر. ۱۳۷۵٫ چکیده ای درباره علم تغذیه گیاهی. انتشارات دانشگاه تبریز. ۳۷۰ صفحه.

– کوچکی، ع. ۱۳۷۵٫ زراعت در مناطق خشک (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۲۰۲ صفحه.

– کوچکی، ع.، م. حسینی، و ح. ر. خزاعی. ۱۳۷۸٫ بوم شناسی خاک (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی فردوسی مشهد. ۳۶۵ صفحه.

– کوچکی، ع.، و غ. ح. سرمدنیا. ۱۳۸۳٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ۴۰۰ صفحه.

– مدنی، ح.، م. ع. ملبوبی.، و ح. حسن آبادی. ۱۳۸۴٫ تأثیر کود زیستی فسفات بارور-۲ بر عملکرد و سایر خصوصیات زراعی سیب زمینی رقم آگریا. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و فن آوری زیستی و موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. صفحه ۲۹۱٫

– مرتضوی بک، ا.، و ر. امین پور. ۱۳۸۰٫ اثر فصل و عمق کاشت بر خصوصیات عملکرد ارقام تجاری سیب زمینی. مجله نهال و بذر، جلد ۱۷ شماره ۱٫ ۹۵-۱۰۷٫

 -مظاهری، د. و ن. مجنون حسینی. ۱۳۸۴٫ مبانی زراعت عمومی. انتشارات دانشگاه تهران. ۲۹۰ صفحه.

 -معتمد، الف. ۱۳۷۵٫ نیاز غذایی سیب زمینی (ماکروالمنت و میکرو المنت). خلاصه مقالات دومین سمینار تحقیقات سبزی و صیفی، بهار ۱۳۸۵٫ ورامین.

 -معمارزاده، ع. ۱۳۷۸٫ بررسی عمق های مختلف کاشت سیب زمینی و رابطه آن با میزان عملکرد. مجله نهال و بذر. شماره ۱ و ۲٫ جلد ۸٫ صفحات ۴۵-۳۹٫

-ملکوتی، م. ج.، و م. م. طهرانی. ۱۳۷۸٫ نقش ریز مغذی ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی (عناصر خرد با تأثیر کلان). انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. ۲۹۹ صفحه.

-ملکوتی، م. ج.، و س. ج. طباطبایی. ۱۳۷۹٫ تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی. نشر آموزش کشاورزی. شورای عالی سیاست گذاری کاهش مصرف سموم بهینه کودهای شیمیایی. کرج. صفحه۳٫

– ملکوتی، م. ج.، ف. مشیری، و م. ن. غیبی. ۱۳۸۴٫ حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در خاک و برخی محصولات زراعی و باغی. نشریه فنی شماره ۴۰۷٫ انتشارات سنا.

– مودب شبستری، م.، و م. مجتهدی . ۱۳۷۳٫ فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران. ۲۳۵ صفحه.

– میلانی تبریز، م. ۱۳۷۸٫ بررسی اثرات آبیاری قبل از کاشت و کشت خشکی و تعیین مناسب ترین تاریخ دوره اول آبیاری در رابطه با عملکرد سیب زمینی. خلاصه مقالات دومین سمینار تحقیقات سبزی و صیفی. بهار ۱۳۸۵٫ ورامین.

– همتی، الف. ۱۳۸۵٫ مطالعه تأثیر کاربرد میکرو المنت ها بر عملکرد سیب زمینی. طرح پژوهشی موسسه آب و خاک. ۵۲ صفحه.

– یزدان دوست همدانی، م. ۱۳۸۰٫ بررسی اثرات مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد سیب زمینی. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد ۳۴٫ شماره ۴٫ صفحات ۹۸۵-۹۷۷٫

– یوزباشی، م.، م. یارنیا، ع. جوانشیر، و الف. تاری نژاد. ۱۳۸۶٫ تأثیر نحوه کاربرد عناصر کم مصرف بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه هیبرید آلستار آفتابگردان. مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز. سال اول . شماره ۲٫ صفحات ۱۰۸-۹۸٫

منابع انگلیسی

-Ahmed, C. H. M. S. and Sagar, G. R. 1981. Volume increase of individual tubers of potato grown under field condition. Potato Research, 24: 279 – ۲۸۸٫

 

-Abdelsalam; A., A. Ibrahim, and A. H. Elgarhi. 1996. Comparative study of application or foliar spray or seed coating to maize on a sand soil. Annals of Agric. Sci. mosh. 32: 665-673.

 

-Anonymous. 1999. Phosphorus improves crop quality. Better Crops With Plant Food. 1: 28-29.

 

-Dawers, D. S., and R. B. Dwelle. 2006. Comparactive growth analysis of Russet Burbanks. American potato, J. 61: 519.

 

-Dwievedi, G. K. 1992. Mode of application of micronutrients of potato in asid soil of Garnwal Himalaya. Indian J. of  Hort. 45: 258-263.

-El – foly, M. M. and E. A. El – Nour. 1999. Registration and use of foliar fertilizers in Egypt . pp: 1-5.

 

-El – Magid, A., A. knany, R. E. and H. G. A. El – fotoh. 2000. Effect of foliar application of some micronutrients on wheat yield and quality. -Annals of. Agric. Sci. Cariro. 1: 301-313.

 

-Gebremedhin, W. 2001. Effects of spatial arrangement on tuber yields of some potato. African Crop Science Journal, 9: 67 – 76.

 

-Mahler, R. L. and T.Westerman. 2003. Essential plant micronutrient, zinc in Idaho. Idaho State University Websit. 24 pp.

 

-Masonic, A., A. Evacoli, and M. Mavoti. 1998. Spectral of leaves deficient in iron, sulphor, magnesium and manganese. Agron. J. 88(6): 937-943.

 

-Mittal, V., O. Sigh, H. Nayyar, G. kaur; and R. Tewari. 2007. St imulatory effect of phosphate solubilizing fangat Starins (aspergillus awarvori and pencillum cirtinum) on the yield of chick peae (cicer aritinuml. Cv. Gpfz). Soil Biology and Biochemistry. 40: 718-727.

 

-Rehm, G. W. W., E. Fendeter, and C. G. Over Dahli. 1999. Boron for Minesota soils. University of Minesota Extention Service. Available on http: // www. Extention. Umn. Edu//.

 

-Sharma. C. P. and G. G. Sanwal. 1994. Effect of Fe deficiency on photosynthetic system of maize. Plant Physiology, 104: 527-574.

 

-Soni, M. L., A. Swarup, and M. Singh. 1996. Influence of rates and methods of manganese application yield of wheat in a reclamed sodic soil. Agri. J Sci. 127: 433-439.

 

-Tafi, M., S. A. Siyadat, R. Rajabi, and M. Mogadam. 2010. The effect of earthing up on the potato yield in Dezful weather condition. Middle East J. of Sci. Res. 5 (5): 392-396.

 

 

 

-Takkar, D. N. and C. D. Wallcer. 1994. The distribution and correction of zinc deficiency in: A. D. Robson (Ed). Zinc in soils and plants. Kluwer Academic Pub.

 

-Tandon, H. 1999. Micronutrients in oil crops and fertilizers. Fertilizer development and consolation organization. New. Delhi. India.

 

-Vandam, J., P. L. Kooman, and P. C. Strak. 1999. Effects of temperature and photoperiod on early growth and final number in potato (Solanum tuberosum L.). Potato Res., 39: 51-62.

 

-Yilmaz, A., H. Ekiz, B. Torum, I. Gullekin, S. Karanlinks and I. Chakmak. 1998. Effect of different zinc application methods on grain yield and zinc concentration in wheat cultivars grown on zinc deficient calcareous soils. J. of  Plant Nutri. 20: 485-471.

         چکیده

    به منظور بررسی تأثیر خاک دهی پای بوته و کود دهی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل انجام گرفت. فاکتور اول خاک دهی در دو سطح (یک بار و دو بار خاک دهی) و فاکتور دوم کود دهی در شش سطح (عدم مصرف کود، کود زیستی فسفر بارور۲، کود زیستی فسفر بارور۲ به علاوه محلول پاشی سولفات روی، کود زیستی  فسفر بارور۲ به علاوه محلول پاشی سولفات آهن، کود زیستی فسفر بارور ۲ به علاوه محلول پاشی سولفات منگنز و کود زیستی فسفر بارور۲ به علاوه محلول پاشی سولفات بور) منظور گردیدند. نتایج نشان داد که تأثیر تیمار های خاک دهی پای بوته ها و کود دهی به جز تعداد غده در بوته، بر ارتفاع بوته، تعداد انشعابات در بوته، تعداد برگ در بوته، میانگین وزنی غده و عملکرد غده معنی دار بود. بیشترین عملکرد غده در حالت دوبار خاک دهی(۴/۲۲ تن در هکتار) و استفاده از کود زیستی  فسفر بارور-۲ همراه با محلول پاشی سولفات آهن (۹۱/۲۳ تن در هکتار)حاصل شد که در مقایسه با شاهد (۵۹/۱۷ تن در هکتار )، ۳۲/۶ تن در هکتار عملکرد بالاتری برخوردار بود.

واژه های کلیدی: خاک دهی، سیب زمینی، عناصر کم مصرف و کود زیستی فسفر بارور-۲٫

 

مقدمه

یکی از بحران های زندگی امروز بشر مشکل غذا است. مسئله تغذیه در ارتباط با آب و هوای مختلف، نحوه کشاورزی، بهره برداری از دریاها، ازدیاد جمعیت و تراکم آن و مسائل دیگر به صورت بغرنج درآمده و روز به روز مشکل تر می شود(اسعدی، ۱۳۷۸).

بشر همواره سعی نموده که با به کارگیری فن آوری نوین از زمین و آب حداکثر استفاده را نماید و با به کار گرفتن ماشین آلات کشاورزی پیشرفته و مبارزه با آفات و بیماری ها، میزان تولید محصولات کشاورزی را بالا ببرد، با توجه به این که جمعیت دنیا به طور سرسام آوری رو به افزایش است و دانشمندان پیش بینی کرده اند که در سال ۲۰۳۰ میلادی جمعیت کره زمین به ۱۰ میلیارد نفر می رسد اکنون این سوال پیش می آید که برای تهیه و تأمین مواد غذایی برای چنین جمعیتی چه باید کرد؟ (دانشور، ۱۳۸۰).

سیب زمینی در زمان جنگ و قحطی با تامین مواد غذایی مورد نیاز، جان میلیون ها نفر از انسان ها را از خطر مرگ نجات داده است و در این گونه شرایط اهمیت خود را نشان داده است. این محصول اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه به دلیل بالا بودن پتانسیل تولید در واحد سطح و واحد زمان داشته و ارزش غذایی بیشتری در جهت تامین غذایی جمعیت در حال رشد جهان دارد        (حسین زاده، ۱۳۸۴). متأسفانه قیمت سیب زمینی به دلیل سرمایه گذاری زیاد و بازده پایینی که بسیاری از کشاورزان در شرایط ایران به دست می آورند زیاد می باشد و چنان چه افزایش عملکرد سیب زمینی در واحد سطح بتواند موجب کاهش قیمت آن گردد آن گاه سیب زمینی نقش بیشتری در تغذیه مردم کشور پیدا کرده و از تقاضای روزافزون به نان کاسته خواهد شد (خواجه پور، ۱۳۸۳).

افزایش عملکرد در واحد سطح از دو طریق امکان پذیر است که شامل رعایت مسائل به زراعی و بهینه کردن آن ها و نیز از طریق اصلاح و استفاده از توان ژنتیکی گیاه در افزایش محصول می باشد(کوچکی و سرمدنیا ، ۱۳۸۳). که از جمله مسائل به زراعی می توان به خاک دهی پای بوته و کود دهی اشاره کرد.

خاک دهی پای بوته یکی از عملیات مهم در کشت ردیفی یا جوی پشته ای است که در این عمل خاک کف جوی ها را باید روی پشته ها و اطراف بوته ها ریخت. از فواید خاک دهی پای بوته        می توان به افزایش حوزه عمل ریشه و تولید غده های بیشتر، ریخته شدن خاک روی غده هایی که احیاناً از خاک بیرون آمده اند، از بین رفتن مقدار زیادی علف های هرز، زیر و رو نمودن خاک و تهویه آن، سله شکنی خاک، مخلوط نمودن کود شیمیایی مخصوصاً کود سرک با خاک اشاره کرد. البته هدف اصلی ازخاک دهی پای بوته حفظ نرمی خاک و از بین بردن علف های هرز است( رضایی و سلطانی، ۱۳۸۳).

در کشور ما به دلیل آن که هنوز نسبت مصرف نیتروژن و پتاسیم نامتعادل می باشد لذا مصرف عناصر کم مصرف در سطح وسیع چندان مطرح نمی باشد، در حالی که در کشورهای پیشرفته از نظر کشاورزی میزان مصرف عناصر کم مصرف حدود چهار درصد می باشد، این مقدار در کشور ما ناچیز و برای هر تن در حدود دو گرم است. به عبارت دیگر، با عنایت به این که مصرف سالانه کودهای شیمیایی در ایران حدود ۳/۲ میلیون تن می باشد که بایستی سه درصد این مقدار (حدود ۷۰۰۰۰ تن) به کودهای حاوی عناصر کم مصرف اختصاص یابد ولی متأسفانه مصرف آن در سطح کشور به ۷ تن در سال نیز نمی رسد(رحیمی و همکاران، ۱۳۸۲). سیب زمینی در مقایسه با غلات در یک دوره رشد کوتاه مواد خشک بیشتری را تولید می کند، این میزان بالای مواد خشک تولیدی، علاوه بر تأثیر نور و فتوسنتز می تواند در نتیجۀ انتقال عناصر غذایی از خاک در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه باشد که معمولاً بیشتر خاک ها قادر به تأمین این عناصر غذایی نیستند و از این رو تأمین عناصر غذایی این گیاه از منبع خارجی که همان کود ها هستند، ضروری می باشد (ملکوتی و همکاران، ۱۳۸۴).

کاهش منابع فسفات و هم چنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف کودهای شیمیایی فسفاته، باعث رویکرد جدی به نسل جدیدی از کودها، تحت نام کود های زیستی شده است. این کودها حاوی باکتری ها و قارچ های مفید حل کننده فسفات هستند که معمولاً با اسیدی کردن محیط خاک و یا ترشح آنزیم های فسفاتاز باعث رها سازی یون فسفات از ترکیبات اشاره شده می شوند که قابل جذب توسط گیاهان می گردد (طالشی و همکاران، ۱۳۸۳). این پژوهش به منظور تعیین مناسب ترین تعداد خاک دهی پای بوته و تأثیر مصرف عناصر کم مصرف و کود زیستی فسفر بارور ۲ بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی انجام گرفت.

 

اهداف تحقیق

– تاثیر تعداد دفعات خاک دهی پای بوته بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی.

– تأثیر کود زیستی فسفر بارور -۲ بر عملکرد و اجزای عملکرد.

– تأثیر مصرف توأم عناصر کم مصرف و کود زیستی فسفر بارور-۲ بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی.

– توصیه مناسب ترین نوع کود با هدف دست یابی به اهداف کشاورزی پایدار.

 

1-1- مبدأ و تاریخچه سیب زمینی

منشاء سیب زمینی در آمریکای جنوبی و از کشورهای پرو، شیلی، بولیوی و اکوادور گزارش      شده است و سابقۀ کشت آن در این کشورها به پیش از میلاد مسیح می رسد (فلاحی، ۱۳۸۰). در بین گونه های بومی، انواع مختلفی یافت می شود که در مقابل آفات و امراض و یخبندان مقاوم اند، زیر گونه توبروسوم روز بلند بوده و در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری آمریکای شمالی، اروپا و آسیا کشت می شود. این گیاه اولین بار در قرن شانزدهم توسط سیاحان اسپانیایی به اروپا آورده شد  (خواجه پور، ۱۳۸۳). این محصول در حدود ۱۸۰ سال پیش برای اولین بار در دوران فتحعلی شاه قاجار به ایران وارد و در فریدون شهر اصفهان کاشته شد و در حال حاضر در اکثر نقاط کشور کشت آن متداول می باشد (آقازاده و همکاران، ۱۳۸۳).

۱-۲-اهمیت اقتصادی و ارزش غذایی

سیب زمینی از نظر مقدار تولید بعد از گندم، ذرت و برنج، به عنوان چهارمین گیاه زراعی قرار گرفته است. ۱۰۰ گرم غده سیب زمینی حدود ۷۵ گرم آب، ۲۱ گرم کربوهیدرات (قسمت اعظم آن از نشاسته و مابقی آن قندهای حلال است)، حدود ۲ گرم پروتئین (۵۰ درصد آن از آمیدها و اسیدهای آمینه) و ۱/۱ گرم املاح معدنی به ویژه پتاسیم و بالاخره مقادیر خیلی کمی چربی و سلولز دارد (پیوست، ۱۳۸۱). این محصول دارای مقادیر بالا از ویتامین C، ویتامین های گروه B ، نیاسین و اسیدفولیک، اسیدنپتوتنیک، هم چنین عناصر کم مصرف و پر مصرف مانند آهن، فسفر، سدیم، کلسیم و پتاسیم می باشد (فلاحی، ۱۳۸۰). حدود نیمی از سیب زمینی تولید شده در دنیا برای مصارف غذایی مورد استفاده قرار می گیرد و بقیه آن برای تغذیه دام ها، تولید نشاسته، الکل در صنعت مصرف می گردد (خواجه پور، ۱۳۸۳). ترکیبات شیمیایی غده سیب زمینی متنوع است و به طور عمده به ژنتیک آن مربوط می شود. این ترکیب تحت تأثیر عواملی چون رقم، رسیدگی، سن غده، زودرسی، دیررسی، شرایط آب و هوایی، محیط، بافت، ساختمان خاک، حاصل خیزی خاک، نوع کود، حمله آفات و بیماری ها و نوع سموم مصرفی تغییر می کند.

نشاسته ترکیب اصلی غده سیب زمینی است و ۷۵ درصد از ماده خشک آن را تشکیل می دهد. بین کیفیت پخت و میزان نشاسته رابطه مستقیم وجود دارد. توزیع نشاسته در سیب زمینی یکنواخت نیست. بیشترین مقدار آن در سلول های مجاور سیستم آوندی وجود دارد و کم ترین مقدار در مغز سیب زمینی یافت می شود. اگر میزان نشاسته کم باشد بافت آن پس از پخت به شکل خمیری در     می آید و اگر میزان نشاسته آن خیلی  زیاد باشد در حین پخت سلول های آن می شکند.

مقدار قند غده های سیب زمینی متغیر است و به نوع سیب زمینی، درجه رسیدگی و حالت فیزیولوژیک آن بستگی دارد. قندهایی که در سیب زمینی به حالت آزاد یافت می شوند شامل منوساکاریدها، D-گلوکز و D- فروکتوز می باشد که قندهای احیا کننده هستند. ساکارز به عنوان دی ساکارید و غیر احیا کننده است. تحت شرایط ویژه این قندها به حالت تعادل دینامیک با نشاسته باقی می مانند. این نسبت ممکن است در شرایط محیط نگهداری تغییر کند، در اثر تنفس سیب زمینی، نشاسته و قند ساده به یکدیگر تبدیل می شوند.

به طور کلی پروتئین نیمی از ترکیبات نیتروژنه غده های سیب زمینی را تشکیل
می دهد. پروتئین ها اجزاء اصلی غشاء سلولی را تشکیل می دهند و آنزیم های موجود در سیب زمینی نیز از پروتئین تشکیل می شوند. پروتئین های اصلی موجود در سیب زمینی را پروتئین های ساده که شامل آلبومین، گلوبولین، پرولامین و گلوتامین است تشکیل می دهند ولی پروتئین اصلی سیب زمینی (حدود ۷۰ درصد) به نام توبرین مرسوم است. بیشترین مقدار ویتامین موجود در  سیب زمینی ویتامینC  است که با بزرگ شدن غده ها از مقدار آن کاسته می شود و بیشترین مقدار ویتامین در قسمت آوندی سیب زمینی یافت می شود، مقدار مواد معدنی حدود ۱/۱ درصد غده سیب زمینی را تشکیل می دهد که سه چهارم آن شامل ترکیبات محلول در آب هستند (فلاحی، ۱۳۸۰).

۱-۳-مشخصات گیاه شناسی

سیب زمینی گیاهی یک ساله با نام علمی سولانوم توبروسوم (Solanum tuberosum L.) از تیره گوجه فرنگی (Solanaceae) و آتوتتراپلوئید با ۴۸ = n2 کروموزوم می باشد که برای استفاده از غده زیر زمینی آن کشت  می گردد. طول دوره رشد گیاه به رقم و شرایط تولید بستگی داشته و از ۳ تا ۶ ماه متغیر می باشد. گیاه به صورت بوته ای علفی با یک تا چند ساقه اصلی و معمولاً به فرم ایستاده رشد می کند، ارتفاع بوته به ۶۰ تا ۱۵۰ سانتی مترمی رسد (خواجه پور، ۱۳۸۳). قسمت هوایی این گیاه در اثر سرمای زمستان خشکیده و از بین می رود ولی غده های باقی مانده در خاک می توانند در بهار سال بعد جوانه زده و گیاه جدیدی را تولید نمایند. بنابراین سیب زمینی از نظر ساقه های زیرزمینی که در انتهای ریزوم ها تشکیل می شوند گیاهی دائمی، ولی از نظر ساقه های هوایی و برگ ها یک ساله محسوب می گردد (پیوست، ۱۳۸۱).

۱-۳-۱-برگ

برگ ها با فیلوتاکسی مارپیچی در روی ساقه آرایش یافته اند، برگ های هوایی کرک دار و مرکب با یک برگچه در انتهای رگبرگ اصلی و برگچه های کوچک اضافی نامنظم در بین تعداد زیادی      برگچه های معمولی با اندازه های متفاوت می باشند. برگ های واقع روی بخش زیرزمینی ساقه هوایی و نیز روی ریزوم ها، به صورت فلسی می باشند(خواجه پور، ۱۳۸۳).

۱-۳-۲-ساقه

ساقه های هوایی از جوانه های موجود در روی غده سیب زمینی به وجود
می آیند و دارای خاصیت زمین گریزی می باشند (خواجه پور، ۱۳۸۳). ساقه های هوایی ممکن است منشعب بوده و در برش عرضی معمولاً توخالی و سه گوشه هستند. بخش تحتانی ساقه گرد و سفت است. اگر ساقه مستقیماً از غده بذری به وجود آید آن را ساقه اصلی و انشعابات جانبی که از ساقه اصلی حاصل شده اند را ساقه های ثانویه می نامند (رضایی و سلطانی،۱۳۸۳).

۱-۳-۳-گل

تعداد گل در سیب زمینی متفاوت است. در بعضی از واریته ها گل ها قبل از لقاح می ریزند،در صورتی که  در برخی دیگر عمل لقاح صورت گرفته و منجر به تولید میوه و بذر می گردد. رنگ میوه اغلب سبز است ولی در بعضی اوقات نیز به رنگ سیاه یا بنفش در می آید (پیوست، ۱۳۸۱). این گیاه خودگشن بوده و میزان دگرگشنی در آن بسته به فعالیت حشرات از صفر تا ۲۰ درصد متغیر می باشد (خواجه پور، ۱۳۸۳).

۱-۳-۴- ریشه

بوته های رشد یافته از بذرهای حقیقی، یک ریشه راست و باریک توسعه می دهند که از آن انشعابات جانبی به وجود می آید. بوته های رشد یافته از غده در گره های زیرزمینی و ریزوم ها تولید ریشه می کنند. در سیب زمینی ریشه ها کم عمق بوده و اغلب در عمق ۴۰ تا۵۰ سانتی متر از سطح خاک یافت می شوند(رضایی و سلطانی، ۱۳۸۳)

 

۱-۳-۵-غده

غده را می توان به عنوان بخشی از ساقه در نظر گرفت که برای ذخیره سازی مواد غذایی و تولید مثل تغییر شکل یافته است (رضایی و سلطانی، ۱۳۸۳).

سیب زمینی به جز برای اهداف ژنتیکی به ندرت از بذر حقیقی رویانده می شود و معمولاً برای تکثیر از غده آن استفاده می گردد چنین غددی اصطلاحاً به بذر سیب زمینی مرسوم است (حجازی، ۱۳۷۶). اهمیت غده ها با این حقیقت آشکار می شود که ۸۵-۷۵ درصد کل ماده خشک تولید شده توسط گیاه در آن ها تجمع می یابد.  توسعه غده ها در دو یا سه هفته اول پس از تشکیل بسیار سریع بوده و میزان رشد آن ها طی این مدت از تابع نمایی پیروی می کند ولی پس از آن به صورت خطی در می آید (رئیسی، ۱۳۷۵). وظیفه اصلی غده بذری، تغذیه جوانه ها با مواد غذایی ذخیره شده می باشد به همین دلیل روی گیاه مادری مواد غذایی و عمدتاً کربوهیدرات  در غده ها ذخیره می گردند (رضایی و سلطانی، ۱۳۸۳).

۱-۳-۶-ریزوم

ساقه های زیرزمینی مربوط به بوته های سیب زمینی که پس از گل دهی، غده روی آن ها تشکیل می شود، ریزوم یا ساقه های خزنده زیرزمینی نامیده می شوند. طول این ساقه ها ۵-۴۵ سانتی متر بوده و دارای برگ های کوچک و فلس مانند هستند و چنان چه در معرض نور قرار گیرند به ساقه هوایی تبدیل می شوند(خواجه پور، ۱۳۸۳). تعداد گره های موجود در ریزوم ها و هم چنین طول خود ریزوم ها به طور مستقیم تحت تأثیر تغذیه گیاه و عوامل مختلف محیطی و ارثی می باشند (مؤدب شبستری و مجتهدی، ۱۳۷۳). غده های تازه از ضخیم شدن انتهای ریزوم ها حاصل می شوند (پیوست، ۱۳۸۱).

۱-۴-سازگاری

 سیب زمینی محصولی است سرمادوست که به خوبی با عرض های جغرافیایی بالاتر از ۳۶ درجه سازگار شده است (کوچکی، ۱۳۷۵). کشت در ارتفاعات بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر امکان پذیر است. افزایش عملکرد و نشاسته بالا در شرایطی به وجود می آید که  سیب زمینی در آب و هوای خنک کشت شود و گرمای اوایل تابستان نیز کافی باشد (پیوست، ۱۳۸۱). مصادف شدن مرحله تشکیل و توسعه غده ها با هوای گرم موجب کاهش محصول و نیز بد شکل شدن آن ها می شود. کاهش محصول غده در زمانی که حرارت زیاد است به این دلیل می باشد که در حرارت زیاد، گیاه مقدار زیادی از کربوهیدرات هایی را که در مرحله فتوسنتز تولید کرده از طریق تنفس از دست می دهد (حمزه ئی، ۱۳۸۲).

۱-۵-عوامل مؤثر بر رشد

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.