پایان نامه تاثير برنامه هاي پر بيننده تلويزيون و رفتار اجتماعي افراد


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

تحقیق تاثير برنامه هاي پر بيننده تلويزيون و رفتار اجتماعي افراد  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 92  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود تحقیق تاثير برنامه هاي پر بيننده تلويزيون و رفتار اجتماعي افراد  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه    1
بيان مسئله    2
ضرورت و اهميت تحقيق    4
هدفهاي پژوهش    5
فرضيه و سئوالات تحقيق    5
تعريف واژه‌ها    6
فصل دوم : پيشينه تحقيق
مقدمه    8
ادبيات تحقيق    9
ارتباطات و انواع آن    9
اهميت ارتباط    11
وسايل ارتباط جمعي    13
نقش وسايل ارتباط جمعي در تعليم و تربيت    15
چهارچوب نظري تحقيق    18
نظريه‌هاي تأثير وسايل ارتباط جمعي بر مخاطبين    18
دسته اول: نظريات رسانه محور    19
دسته دوم: نظريه‌هاي مخاطب محور    22
دسته سوم: نظريه‌هاي روان شناختي    24
تلويزيون    32
اثرات و اثر بخشي تلويزيون    34
جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي    37
چهارچوب نظري فرضيات تحقيق    44
خلاصه    45
فصل سوم : روش تحقيق
روش تحقيق    46
روش جمع آوري اطلاعات    46
جامعه آماري    46
حجم نمونه    47
روش تحليل داده‌ها    47
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول نتيجه كلي آزمون فرضيات    48
بخش دوم آمار استنباطي    50
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
نتيجه    82
پيشنهادها    82
پيشنهادهاي موضوعي پژوهش    83
محدوديت‌هاي پژوهشي    83
پيوستها
جدول مادر
پرسشنامه

فهرست منابع و مراجع :

–          كمپ كمپيل «روان شناسي اجتماعي كاربردي» ترجمه ماهر فرهاد. انتشارات آستان قدس رضوي 1369

–     خير محمد(1365) راطه شكست تحصيلي با زمينه‌ها و شرايط خانوادگي. مجله علوم اجتماعي و انساني. دانشگاه شيراز- دوره اول شماره دوم

–          شريعتمداري- علي- رسالت. تربيتي و علمي مراكز آموزشي 1374 انتشارات سمت

–     عالي- شهين دخت (1381) بررسي و تحليل محتواي برنامه‌ها و متون ارائه شده در وسايل ارتباط جمعي محلي استان اصفهان در رابطه با مسائل تعليم و تربيت شوراي تحقيقات استان اصفهان

–     عريضي- فروغ. تحليل محتواي پنج فيلم ويدئويي در استان اصفهان 1384. طرح پژوهشي اداره فرهنگ و ارشاد جمهوري اسلامي ايران

–          كنير آلبوت. تحليل وسيله ارتباط جمعي. تحليل محتوا- ترجمه سعيد آذري 1374 انتشارات صدا وسيما

–          كازنو، ژان، جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي- ترجمه باقر ساروخاني- منوچهر محسني 1370 انتشارات اطلاعات

–          كازنو، ژان- قدرت تلويزيون، ترجمه، علي اسدي 1364 انتشارات اميركبير

–          كرينپدوروف كلوس- تحليل محتواي مباني روان شناسي، ترجمه هوشنگ نايبي 1378 انتشارات سروش

–          محسنيان راد، مهدي. ارتباط شناسي 1369، انتشارات سروش

–          مك برايد. يك جهان چندين صدا، ترجمه ايرج بار 1369 انتشارات سروش

–          ملون مارتينز انريك، تلويزيون در خانواده و جامعه، ترجمه جمشيد ارجمند 1354 انتشارات راديو و تلويزيون ايران

–          معتمد نژاد كاظم، وسايل ارتباط جمعي 1371 دانشگاه علامه طباطبايي

–          نقيب السادات، سيدرضا، تحليل محتواي فيلمها پربيننده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1376

 يار علي، جواد، تحليل محتواي كتب و عوامل فرهنگي توسط دانشجويان استان.

 

چكيده :

موضوع اين پژوهش بررسي ارتباط برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون با رفتارهاي اجتماعي مي‌باشد.

هدف از انجام پژوهش آن بوده است كه برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون را پيدا كرده است وسپس ارتباط برنامه‌ها با رفتارهاي اجتماعي را بستجيم متغيرهاي كه در اين پژوهش مورد بررسي واقع شده‌اند عبارتند از:

 برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون به عنوان متغير مستقل
رفتارهاي اجتماعي شامل ابعاد اجتماعي، عاطفي، معنوي- اخلاقي و شناختي اقتصادي به عنوان متغيرهاي وابسته.

با استفاده از اين روش و پرسشنامه 100 نفر انتخاب شده مورد بررسي واقع شده‌اند.

ابزار اين پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است روايي آنها با استفاده از نظرات اساتيد و پايايي آنها با روش بازآزمايي بررسي و سپس مورد استفاده واقع شده‌اند.

روش انجام پژوهش بدين صورت بوده است كه در مرحله اول برنامه‌هاي پربيننده را تعيين كرده‌ايم و سپس ارتباط اين برنامه‌ها را با رفتارهاي اجتماعي از ابعاد گوناگون سنجيده‌ايم.

ما معتقديم هر شخص عاقلي كه برنامه‌هاي تلويزيون را از صبح تا شب مي‌بيند بعيد است نياز به تغيير بنيادي در شيوه استفاده جامعه از قويترين و نافذترين وسيله ارتباط جمعي در راستاي سرگرمي و تنوين فكر نوجوانان را حس نكند.

   (كنت ماسون، 1978)

مقدمه :

در جوامع امروز همه ملتها با هر نظام سياسي و اجتماعي پيشرفته و در حال پيشرفت به مسئله آموزش و پرورش توجه دارند و نسبت به ديگر فعاليت هاي اجتماعي براي آن اهميت بيشتري قائل هستند (خير 1368) اين توجه بي دليل نيست و بر منطق قوي بنياد نهاده شده است. زيرا امروزه تربيت فرزندان را مهمترين نيازهاي زندگي اجتماعي مي‌شناسد در اين راستا يكي از موضوعات بسيار مهم كه توجه بسياري از روان شناسان و متخصصان تعليم و تربيت را به خود معطوف داشته است رابطه بين رسانه‌ها با تعليم و تربيت و رفتارهاي اجتماعي است. احتمالاً اختلاف نظر عمده‌اي در باب استعداد تربيتي وسيع وسايل ارتباط جمعي (به ويژه تلويزيون) وجود ندارد. انسان امروز با آشنايي با اصول و يافته هاي علمي و استفاده از روشها، فنون و وسايل جديد كه علم و صنعت در اختيار او قرار داده است، توانسته است از ابعاد زمان و مكان به ميزان قابل ملاحظه‌اي بكاهد و امكان اشاعه و ترويج افكار، اطلاعات ارزشها و نگرشهايي مطلوب را با سرعت سهولت و قدرت غير قابل انتظاري بدست آورد.

وسايل ارتباط جمعي كه يكي از فنون مذكور است مي‌تواند نقش عمده‌اي را در زمينه رشد و توسعه فراهم نموده و همچنين مشكلات فردي و اجتماعي را كه بخش عمده‌اي از آن ريشه در آموزش و پرورش دارد بكاهد.

بيان مسئله :

رفتارهاي اجتماعي، كل رفتارهايي هستند كه هر فرد انساني به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي و با داشتن نقش و پايگاه رسمي يا غير رسمي از خود بروز مي‌دهد. به طور كلي، نظريه‌هايي مربوط به وسايل ارتباط جمعي در دو دسته قرار مي‌گيرد دسته‌اي از نظريه‌ها مخاطب را كاملاً منفعل كنش پذير، ساده لوح و آماده تغيير تلقي نموده‌اند (نظريه رسانه محور) در مقابل اين نظريه‌ها دسته ديگري قرار دارند كه مخاطب را كاملاً پويا، هوشمند و هدف دار و صاحب فكر وانديشه و انتخاب مي‌دانند. مبتني براين ديدگاه وسايل ارتباط جمعي تاثير محدود دارند (نظريه مخاطب محور) نظريه‌هاي نياز جويي و هماهنگي شناختي از اين دسته‌اند       (نقيب السادات، 1376)

كودكان و نوجوانان در حالي پا به مدرسه مي‌گذارند كه بسياري از وقت خود را صرف ديدن و شنيدن برنامه‌هاي وسايل ارتباط جمعي كرده‌اند. رسانه‌هاي گروهي به ويژه تلويزيون قوي‌ترين عامل اجتماعي كننده در جامعه كنوني ماست. تلويزيون به عنوان يك رسانه، مردم را از طريق پيامهاي عاطفي نه واقعي تحت تاثير قرار مي‌دهد. به همين لحاظ برنامه‌هاي نمايشي تلويزيون موفق‌ترين و پربيننده‌ترين برنامه‌هاست آنچه نظر مردم را جلب مي‌كند محتواي واقعي برنامه‌ها نيست بلكه محتواي فردي اجتماعي و عاطفي آن است، آنچه بيش از همه در ذهن تماشاگر مي‌ماند ظاهر شدن و نحوه رفتار افراد است.                                                                       (عالي، 1381)

در حالي كه مدارس به تاكيد خود بر فرايندهاي شناختي ادامه مي‌دهند تمامي يادگيري‌هاي دانش آموزان در خارج از محيط كلاس به خودشان مربوط مي‌شود. در حالي كه كاركنان مدرسه با بهره گيري از اعمال بر محتوا سعي بر آموزش ارزشها و رفتارهاي صحيح دارند. فيلم سازان با فيلم‌هاي خود دانش آموزان را با تجاربي غوطه ور مي‌سازند كه غالباً با ارزشهايي كه انتظار مي‌رود و مدرسه آموزش مي‌دهند مغايرند. آمار سال 1981 نشان داده است نوجوانان هفته‌اي 23 ساعت از وقت خود را به تماشاي تلويزيون نشسته‌اند.                                                     (عالي، 1381)

معمولاً معلمان و والدين راجع به رفتار دانش آموزان و فرزندان صحبت مي‌كنند اما تصور روشني از تعريف رفتار در ذهن ندارند. در بحث راجع به تعليم و تربيت نيز از رفتار فرد سخن به ميان مي‌آيد اما در اين زمينه هم مفهوم روشني از رفتار در نظر گرفته نمي‌شود. افزون براين، جنبه‌هاي مختلف رفتار كه در ابعاد اساسي شخصيت فرد منعكس مي‌شود از نظر دور مي‌ماند                                         (شريعتمداري، 1376)

جالب اين است كه مربيان و والدين يا خود فرد ميل دارند در زمينه‌هاي مختلف، مثل زمينه‌هاي شناختي، عاطفي، اجتماعي و اخلاقي و معنوي موجبات رشد را فراهم سازند، اما در عمل اين جنبه‌ها مانند خود مفهومي در وضعي ابهام آميز طرح مي‌شوند. تفاوت رفتارها و يا جنبه‌هاي مختلف رفتار بررسي ابعاد مختلف است از وحدت و انسجام ويژه‌اي برخوردار است. در واقع رفتارهاي گوناگون با يكديگر ارتباط دارند. رفتار اجتماعي جدا از رفتار شناختي نيست و رفتار شناختي در سايه رفتار معنوي اخلاقي از انسجام و استحكام خاصي برخوردار مي‌شوند، انسان موجودي اجتماعي است علاقه فرد به جمع، لذت بردن فرد از زندگي اجتماعي، آشنايي با فرهنگ جامعه ادراك و شناسايي نظام اقتصادي يا فلسفه اجتماعي سازگاري با جمع توافق با ديگران در حيات جمعي همكاري با ديگران در زندگي اجتماعي تشابه با ديگران تبادل نظر با ديگران و… همه منعكس كننده بعد اجتماعي اشخاص است.   (شريعتمداري، 1376)

مسئله اساسي در اين پژوهش بررسي ارتباط برنامه‌هاي پر بيننده تلويزيون با رفتارهاي اجتماعي دانشجويان از ديدگاه آنان مي‌باشد. در اينجا رفتارهاي اجتماعي از چند بعد مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد.

 بعد اجتماعي (در ارتباط با خانواده و اجتماع)
بعد عاطفي (خشونت و محبت)
بعد اخلاقي- معنوي (ارزشهاي اخلاقي فرد ارزشها اخلاقي اجتماع)
بعد اقتصادي (عوامل اقتصادي موثر بر رفتارهاي اجتماعي)

ضرورت و اهميت تحقيق :

ادراك شهودي تمايز ميان عملكرد و يادگيري و اثرات تقويت و تنبيه مشاهده‌اي موجب شده است بسياري  از والدين و معلمان، نسبت به برنامه‌هايي كه در تلويزيون به نمايش گذاشته مي‌شود نگران شوند. هر دانش آموز از كودكستان تا دبيرستان به طور تقريبي 12000 ساعت وقت صرف تماشاي تلويزيون مي‌كند در تمام اين مدت تلويزيون در حال آموزش است ودانش آموزان در حال يادگيري

       (از كمپ، استوارت 1996)

اطلاعات بدست آمده به مسئولان و دست اندركاران كمك مي‌كند تا:

 نيروهايي كه از طريق تلويزيون (رسانه) بر جوانان اثر مي‌كند را بشناسد.
به راهنمايي والدين دانش آموز، آموزش خانواده در پيشبرد مشاوره كمك مي‌كند.
پس از شناخت خط سير فكري و اجتماعي و علايق جوانان با اطلاع رساني لازم به جوانان تاثيرات احتمالاً منفي تلويزيون را كاهش دهد.

هدفهاي پژوهش :

هدفهاي كلي دو قسم است:

 پيدا كردن برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون
ارتباط برنامه‌ها با رفتارهاي اجتماعي

هدف‌هاي جزيي:

 بررسي ارتباط برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون با رفتارهاي اجتماعي، عاطفي، معنوي، اخلاقي و شناختي و اقتصادي
بررسي رابطه درآمد، شغل، سن با ميزان ارتباط برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون و رفتارهاي اجتماعي.

فرضيه و سئوالات تحقيق :

فرضيه اول:

آيا تماشاي برنامه‌هاي تلويزيون بر رفتارهاي اجتماعي افراد تاثير مي‌گذارد.

فرضيه دوم:

آيا بين تماشاي برنامه‌هاي پر بيننده تلويزيون و عوامل اقتصادي رابطه‌اي وجود دارد.

فرضيه سوم:

تا چه حد بين انتخاب برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون و مسائل اخلاقي و عاطفي رابطه وجود دارد.

قرضيه چهارم:

آيا تماشاي برنامه‌هاي پربيننده تلويزيون بر رفتارهاي مذهبي و مسائل مذهبي تاثير مي‌گذارد.

تعريف واژه‌ها :

برنامه‌هاي پر بيننده تلويزيون :

منظور آن دسته از برنامه‌هايي كه تعداد علاقمندان به تماشاي آنها نسبت به ساير برنامه‌ها بيشتر است. با استفاده از پرسشنامه تهيه شده در اين مورد اين برنامه‌ها مشخص مي‌شود. در اين جا برنامه‌هايي كه بيش از %60 نمونه به آن علاقمند بوده‌اند جزء برنامه‌هاي پربيننده تعريف شده‌اند.

رفتارهاي اجتماعي :

كل رفتارهايي كه هر فرد انساني به عنوان عضوي از يك گروه اجتماعي و با دانستن نقش و پايگاه رسمي و غير رسمي از خود بروز مي‌دهد.

رفتارهاي اجتماعي از بعد اجتماعي :

در اين جا منظور ميزان علاقه فرد به جمع، آشنايي با فرهنگ جامعه ادراك و شناسايي نظام اعتقادي يا فلسفه اجتماعي، توافق با ديگران در حيات جمعي است. متغير فوق با استفاده از پرسشنامه تهيه شده در اين مورد اندازه گيري خواهد شد. با تعيين نقطه برش براي اين بعد چنانچه نمره فردي در پرسشنامه مربوط بيش از 30 باشد نشان دهنده وجود رابطه بين رفتار و برنامه مورد نظر بوده است.

رفتارهاي اجتماعي از بعد عاطفي :

رفتارهايي كه توام با هيجان، حسرت، پريشاني و نفرت و حسرت و خشم و دعوا و غرور و… مي‌باشد اين رفتارها نيز با استفاده از پرسشنامه تهيه شده در اين مورد اندازه گيري خواهد شد با تعيين نقطه برش وجود رابطه در صورتي تاييد مي‌شود كه نمره فرد از اين پرسشنامه بيشتر از 50 %  باشد.

رفتارهاي اجتماعي از بعد معنوي- اخلاقي :

آنچه موجب فهم بهتر مباني اعتقادي و نقش آنها در زندگي روزمره مي‌شود مثل پاكي، صداقت و همكاري و فهم بهتر نظرات مختلف ديگران و برخورد افراد را با ديگران بررسي مي‌كند كه اين رفتارها هم با استفاده از پرسشنامه ارزيابي مي‌شود.

رفتارهاي اجتماعي از بعد اقتصادي :

رفتارهايي است كه نشان دهنده عكس عمل اقتصادي افراد در رابطه با تماشاي برنامه‌ها و تاثير آنها بر زندگي اقتصادي افراد مثل تاثير درآمد و شغل و تجملات با انتخاب برنامه‌هاي تلويزيون

90,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق تاثیر رسانه های جمعی (ماهواره) براجتماع
 • مقاله تلوزیون و سبک زندگی
 • مقاله نقش رسانه هاي جمعي بر بزهكاري كودكان و نوجوانان
 • مقاله تأثیر تلویزیون بر رشد مهارتهای گفتاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی