پایان نامه تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
Abstract:   ۲
پیشگفتار   ۳
ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :   ۳
علائم و نشانه های بالینی :   ۴
درمان   ۵
داروهای مورد استفاده ( ۱ و ۳ )   ۵
فصل اول   ۷
آمانتادین   ۷
۱ ـ ۱ ـ ویژگیهای فیزیکوشیمی‌ایی   ۸
آمانتادین   ۸
آمانتادین هیدروکلراید   ۸
۲ ـ ۱ ـ فارماکوکینتیک :   ۹
۳ ـ ۱  فارماکولوژی   ۹
۴ ـ ۱  عوارض جانبی   ۱۰
۵ ـ ۱ تداخل دارویی   ۱۰
۶ ـ ۱ شکل دارویی و مورد مصرف   ۱۱
موارد مصرف عنوان نشده :   ۱۳
۷ ـ ۱  موارد منع مصرف و احتیاط   ۱۴
۸ ـ ۱  غلظت درمانی   ۱۴
۹ ـ ۱  سمیت   ۱۴
فصل دوم   ۱۵
مقدمه   ۱۶
۱ ـ ۲  کروماتوگرافی گازی   ۱۷
۲ ـ ۲  مزایایی کروماتوگرافی گازی   ۱۸
۱ ـ سرعت   ۱۸
۲ ـ تجزیه کیفی   ۱۸
۳ ـ تجزیه کمی‌   ۱۸
۴ ـ حساسیت   ۱۹
۳ ـ ۲  اجزای گاز کروماتوگرافی   ۱۹
۱ ـ ۳ ـ ۲  گاز حامل   ۲۰
۲ ـ ۳ ـ ۲  محل تزریق نمونه   ۲۰
۳ ـ ۳ ـ ۲  ستون ها   ۲۱
ب ـ ستون های مویی ( Capillary columns ) :   ۲۴
۴ ـ ۳ ـ ۲  آشکار سازها :   ۲۵
۱ ـ آشکارساز یونیزاسیون شعله ای  :   ۲۶
۲ ـ آشکار ساز هدایت گرمایی  :   ۲۸
۳ ـ آشکار ساز جذب الکترون  :   ۲۹
فصل سوم   ۳۰
روش های آنالیز   ۳۰
۱ ـ ۳  روش های آنالیز   ۳۱
۱ ـ ۱ ـ ۳  شناسایی و روشهای رنگ سنجی   ۳۱
۲ ـ ۱ ـ ۳  تیتراسیون   ۳۱
۳ ـ ۱ ـ ۳  اسپکترومتری   ۳۱
۴ ـ ۱ ـ ۳   کروماتوگرافی لایه نازک   ۳۲
۵ ـ ۱ ـ ۳  گاز ـ مایع کروماتوگرافی ( GC )   ۳۲
۶ ـ ۱ ـ ۳  کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ( HPLC )   ۳۲
۷ ـ ۱ ـ ۳   الکتروشیمی‌   ۳۳
۸ ـ ۱ ـ ۳ فلورسانس اسپکترومتری   ۳۳
۲ ـ ۳  بازنگری مقالات آنالیز پلاسمایی آمانتادین هیدروکلراید   ۳۳
۳ ـ ۳ ـ طراحی روش GC جهت آنالیز آمانتادین در پلاسما   ۳۸
۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ستون   ۳۸
۱ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ نوع ستون   ۳۸
۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ دمای ستون   ۳۸
۲ ـ ۳ ـ ۳ ـ انتخاب استاندارد داخلی   ۳۹
۳ – ۳ ـ ۳ ـ حلال استخراجی   ۳۹
۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌   ۳۹
۱-۴-۳-۳- خصوصیات خون و انواع روشهای استخراج   ۳۹
ملاحظات   ۴۲
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ ۳ ـ روش مورد استفاده در آزمایش   ۴۵
۴ ـ ۳ ـ تعیین مقدار آمانتادین هیدروکلراید در سرم   ۴۶
۱ ـ ۴ ـ ۳ دستگاهها ، وسایل و مواد مورد نیاز   ۴۶
۱ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ دستگاهها و وسایل مورد نیاز   ۴۶
۲ ـ ۱ ـ ۴ ـ ۳ ـ مواد مورد نیاز   ۴۶
۲ ـ ۴ ـ ۳ ـ‌ شرایط کروماتوگرافی   ۴۷
۳ ـ ۴ ـ ۳ ـ آماده سازی نمونه های سرمی‌   ۴۷
۴ ـ ۴ ـ ۳ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌   ۴۸
۵ ـ ۴ ـ ۳ ـ ارزیابی تغییرات درون روزی و بین روزی   ۴۸
۶ ـ‌ ۴ ـ ۳ ـ درصد بازیافت  آمانتادین   ۴۹
فصل چهارم   ۵۰
نتایج و بحث   ۵۰
۱ ـ ۴ ـ کروماتوگرام و زمان بازداری   ۵۱
۲ ـ ۴ ـ منحنی کالیبراسیون سرمی‌   ۵۱
۳ ـ ۴ نتایج ارزیابی اعتبار روش و تغییرات درون روزی و بین روزی   ۵۴
۴ ـ ۴  ـ‌ تعیین محدوده قابل شناسایی و پائین ترین حد قابل تعیین مقدار توسط روش آنالیز   ۵۵
۵ ـ ۴ ـ تعیین درصد بازیافت آمانتادین   ۵۶
Refrences:   ۵۷

Refrences:

1-    The Merck-Manual of Diagnosi and Therapy , 1th. Ed., Merck Research laboratories, vol 22, 1466-1470, 1999.

2- مژدهی آذر، همایون، نیایش، مهران، مدرس موسوی، فرزاد (مترجمان)، فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ، انتشارات ارجمند، صفحه ۶۰۹-۵۹۷ و ۱۳۷۷٫

۳- Goodman Gilman, J., Hardman, J.G., Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics, loth. Ed., Mc. Graw- Hill publishing co., 1328-1330, 2001.

4- Martindale the complete drug Refrence 33re.ed., The pharmaceutical press, 1161-1162.

5- Clarke’s isolation and identification of Drugs, 2nd. ed., pharmaceutical society of Great Britain, 333-334 1986.

6- Williams, D.A., Lemke, t.l., Foye’s principles of Medicinal chemistry, 5th. ed., Lippincott williams & Wilkins, 957, 2002.

7- CADA, D.J., Covington, T.R., et. al ., Drug Facts and Comparisons, Pocket version, 6th. ed., Facts and comparisons , 899-901, 2002.

8- شفیعی، عباس (مترجم)، تجزیه داروها در مایعات زیستی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه ۴۸-۳۸ و ۱۲۰-۱۱۹ و ۱۳۷۱

۹- سلاجقه ، عبدالرضا، توسلی، ویدا، موسوی ، سیدرضا (مترجمان) دستور کار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ، مرکز نشر دانشگاهی، ۴۴۵-۴۳۹ و ۱۳۸۰٫

۱۰- توسلی، ویدا، خلیلی، هوشنگ، معصومی، علی (مترجمان)، مبانی شیمی تجزیه، چاپ اول، مرکز نشر دانشگاهی، جلد دوم، صفحه ۸۰۵-۷۹۰ ، ۱۳۷۶٫

۱۱- کمالی زاد، عباس (مترجم)، مبانی کروماتوگرافی گازی، مرکز نشر دانشگاهی، صفحه                 ، ۱۳۶۷٫

۱۲- شفیعی، عباس، کروماتوگرافی و طیف سنجی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه       ، ۱۳۷۳٫

۱۳- Kirschbaum, J., Analytical Profiles of Drug Substances, The American pharmaceutical Association, Vo. 12, 20-30,

14- Fujino, H., Goya, Sh., A Fluorogenic Reagent, 3-(4,6 – Diflurotriazinyl) amino – ۶- methoxy coumarin, for the Determination of Amantadine by itigh-performance Liquid chromatography, J.chem. pharm. Bull., 38 (2), 544-545, 1990.

15- SCHMER MUND, J.T., Locke, D., Design of photoioniz?? Detector for High- performance Liquid chromatography using an automated liquid – to – vapor phase interface and application ta phendoarbital ?? an animal feed and to amantadine , j.chromatogr, 505, 319-328, 1990.

16- Vander Horst, F.AL, Teeu Wsen, J., et al., High – Performance liquid chromatographic determination of amantadine in urine after micelle – mediated pre-column derivatization with 1-fluoro – ۲,۴-dinitrobenzene, J. pharmaceutical & biomedical analysis , 8, 799-804.??

17- Zhon, F., krull, I.S., Direct determinatim of adamantanamine in plasma and urine with 619,93-40, 1998.

18- Stumph, MJ., Noall, MW., et al., , Gas – Chromatographic determination of amantadine in human urine, J.Clin chem, 26 (2), 295-6, 1980.

19- Slouf 1, A., POMMIER, F., Gas Chromatographic Determinatim of Amantadine Hydrochloride (Symmetrel) iN Human plasma and urine, J.Chromatogr., 183, 33-39, 1980.

20- BELANGER, P.M., BELANGER, O.G, Gas-liquid Chromatographic determination of plasma and urinary levels of amantadine in man, J.Chromatogr., 228,327-332,1982.

21- Rakestraw, D., Determination of amantadine in human plasma by capillary gas chromatography using electron – capture detection following derivatization with petafluorobenzoyl chloride, J. pharm Biomed And., 11(8), 699-703, 1993.

چکیده

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.

در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.

در شرایط مذکور پیک آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش ۸/۰ محاسبه شد.

واژه های کلیدی: آمانتادین ،‌ساس ،‌پلاسما

 

پیشگفتار

آمانتادین دارویی ضد ویروسی است که دارای خواص آنتی پارکینسونی است

بیماری پارکینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . که ۱% افراد بالای ۶۵ سال و ۴/۰% افراد بالای ۴۰ سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد . سن متوسط شروع حدود ۵۷ سال است . ( ۱ )

ایتولوژی و پاتوفیزیولوژی :

در پارکینسون اولیه ، نورونهای جسم سیاه و ساقه مغز از دست می‌ روند که دلیل آن شناخته نشده است . از دست رفتن این نورنها باعث کاهش نوروترنسمی‌تر دو پامین در این مناطق می‌ شود . شروع معمولاً بعد از ۴۰ سال است .

پارکینسونسیم ثانویه ، در اثر بیماریهای ایدیوپاتیک دژنراتیو ، داروها ، یا توکسین ها ایجاد می‌ شود . شایع ترین دلیل پارکینسونیسم ثانویه مصرف داروهای آنتی سایکوتیک و رزرپین است که بوسیله بلوک رسپتورهای دو پامین باعث پارکینسون می‌ شوند . دلایل دیگر عبارتند از مونواکسید کربن مسمومی‌ت با منگنز ، هیدروسفالوس ، تومورها و انفارکت هایی که مغز می‌انی را تحت تأثیر قرار می‌ دهند . ( ۱ )

داروهایی که سبب ایجاد سندرم پارکینسونیسم می‌ شوند یا آنتاگونیست رپستورد و دوپامین هستند ( مثل داروهای آنتی سایکوتیک ) ، یا سبب تخریب نورونهای دوپا منیرژیک در نیگرو  استر یا تال می‌ شوند . ( مثل MPTP ) ( 2 )

علائم و نشانه های بالینی :

در ۵۰ تا ۸۰ درصد بیماران ، بیماری بی سرو صدا و غافلگیرانه با ۴ تا  ۸ HZ ترمور ( Pill – rolling ) یک دست شروع می‌ شود . ترمور و لرزش در حال استراحت بیشترین مقدار است و در حال حرکت کمتر می‌ شود . و در هنگام خواب ناپدپد می‌ شود . و با فشارهای روحی و خستگی بیشتر می‌ شود . معمولاً دست ها و بازوها و پاها بیشتر تحت تأثیر قرار می‌ گیرند . و به همین ترتیب فک ، زبان ، پلک هم می‌ توانند تحت تأثیر قرار بگیرند . اما صدا لرزش پیدا نمی‌ کند . در خیلی از بیماران فقط ریجیدیتی رخ می‌ دهد . و لرزش وجود ندارد . سفتی پیشرفت می‌ کند و حرکات کند می‌ شود . ( برادی کاردی ) یا کم می‌ شوند ( هیپوکینزیا ) و یا شروع حرکات سخت می‌ شود ( آکینزیا ) .

که سختی و هیپوکینزی ممکن است منجر به درد و احساس خستگی شوند . صورت شبیه ماسک می‌ شود . با دهان باز و ناپدپد شدن برق چشم ها که ممکن است بادپرسیون اشتباه شود . راه رفتن مشکل می‌ شود . فرد به این سو و آن سو حرکت می‌ کند و خودش را می‌ کشد . قدم ها کوتاه و بازوها در کنار کمر ثابت اند و حرکت نمی‌ کنند. ( ۱ )

درمان

بیماری پارکینسون معمولاً پیشرونده است و منجر به ناتوانی فزاینده می‌ شود مگر اینکه درمان موثر انجام گیرد .  غلظت دوپامین که بطور طبیعی در هسته های قاعده ای مغز بالا می‌ باشد در پارکینسونیسم کاهش می‌ یابد . تلاش های دارویی برای تقویت فعالیت دوپامینرژیک با آگوسیت های دوپامین توفیقاتی در تخفیف تعداد زیادی از علایم کلینیکی این عارضه داشته است . یک رویکرد دیگر که مکمل روش قبل است عبارتی از ایجاد تعادل طبیعی بین تأثیرات کولینرژیک و دوپامینرژیک روی هسته های قاعده ای توسط داروهای آنتی موسکارینی می‌ باشد . ( ۲ )

 

1 ـ ۱ ـ ویژگیهای فیزیکوشیمی‌ایی

آمانتادین

پودر سفید رنگ کریستالی که به راحتی در کلروفرم حل می‌ شود و در آب بسیار کم ( spaningly ) حل می‌ شود .

PH محلول  ۲۰% آبی آن بین ۳ و ۵ است .

نام شیمی‌ایی آن  می‌ باشد ( ۴ و ۵ )

فرمول ساختمانی آن

آمانتادین هیدروکلراید

پودر سفید کریستالی ، با نقطه ذوب  همراه با تخریب آن

به نسبت ۵/۲ : ۱ در آب ، ۵ : ۱ در اتانول و  در کلروفرم حل می‌ شود . و در اتر نسبتاً غیر قابل حل است . ( ۴ و ۵ )

آمانتادین سولفات

Pka = 104

2 ـ ۱ ـ فارماکوکینتیک :

جذب  : به راحتی و اغلب به طور کامل از دستگاه گوارش جذب می‌ شود . یک دوز mg100 خوراکی آن سطح سرمی‌  در مدت ۸ ـ ۱ ساعت ایجاد می‌ کند( ۶ ) اوج غلظت پلاسمایی ۴ ساعت بعد از‌مصرف ایجاد می‌ شود. (۴ و۵)

حداکثر غلظت بافتی هنگامی‌ که دوز mg100 هر ۱۲ ساعت مصرف شود در مدت ۴۸ ساعت ایجاد می‌ شود ( ۶ )

انتشار :

بعد از مصرف خوراکی آمانتادین در بافتهایی مانند قلب و کلیه و کبد و شش ها یافت شده است . از جفت و سد خونی ـ‌‌ مغزی عبور می‌ کند و همچنین به شیر ترشح می‌ شود . پروتئین با یندینگ آن در حدود ۶۷% است . ( ۴ )

دفع :

بیشتر دارو به صورت دست نخورده از طریق فیلتراسیون گلومرولی دفع می‌ شود . هر چند متابولیت استیله هم در ادرار ردیابی شده است . (‌۴ )

در حدود ۵۶% دوز به صورت دست نخورده در مدت ۲۴ ساعت در ادرار وارد می‌ شود و در حدود ۸۶% آن در طی ۴ روز وارد ادرار می‌ شود . ( ۶ )‌

۳ ـ ۱  فارماکولوژی

مکانیسم دقیق آن شناخته نشده است اما تصور می‌ شود باعث ریلیز دو پامین از انتهای دو پامینرژیک اعصابی می‌ شود که در جسم سیاه افراد پارکینسونی باقی مانده اند . ( ۷ ) در بیماری انفلوانزا ، آمانتادین از نفوذ ذرات RNA ویروس به سلول می‌زبان جلوگیری می‌ کند . همچنین از نسخه برداری ویروس جلوگیری می‌ نماید ( ۶ )

۴ ـ ۱  عوارض جانبی

عوارض معمولاً وابسته به دوز هستند و نسبتاً خفیف می‌ باشند.  غلظت های پلاسمایی بالا از آمانتادین ( ۱ تا ۵ میکروگرم در میلی لیتر) با پاسخ های نورتوکسیک جدی همراه است شامل : تحریک پذیری ، اشکال در تمرکز ، سرگیجه ،‌ گیجی ، بی خوابی ، سردرد تغییرات خلق یا واکنش های سایکوتیک ، توهمات، هذیان ، تشنج یا کوما و آریتمی‌‌های قلبی ( ۳ )

اثرات نوروتوکسیک آمانتادین با مصرف همزمان آنتی هیستامین ها ، داروهای سایکوتروپیک و آنتی کولینرژیک ها مخصوصاً در افراد مسن تر افزایش می‌ یابد . ( ۳ )

سایر عوارض آمانتادین شامل هیپوتانسیون ارتواستاتیک ، ادم محیطی ، آتاکسی ، لتارژی، تهوع و استفراغ ، بی اشتهایی ، خشکی دهان ، یبوست ، راش پوستی ، تاری دید ، حساسیت به نور ، لکوپنی و CHF .

5 ـ ۱ تداخل دارویی

ممکن است اثرات آنتی کولینرژیک ها را تشدید کند ( ۴ )

داروهایی که PH ادرار را بالا می‌ برند ممکن است ترشح آمانتادین در ادرار را کم کنند.(۴ )‌

۶ ـ ۱ شکل دارویی و مورد مصرف

 

60,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی کروماتوگرافی گازی
 • مقاله کروماتوگرافی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.