پایان نامه توریست و تأثیر آن بر امنیت ملی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

فهرست مطالب :

عنوان                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه                                                                                                                                      ۱

مسأله پژوهشی                                                                                                                                    ۳

اهمیت مسأله پژوهشی                                                                                                           ۳

اهداف پژوهش                                                                                                                      ۴

پرسش های تحقیق                                                                                                                ۴

تعاریف و اصطلاحات                                                                                                          ۷

فصل دوم:بررسی پیشینه پژوهش :

بررسی پیشینه پژوهش                                                                                                                       ۱۲

فصل سوم: روش تحقیق :

روش پژوهش                                                                                                                                    ۱۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش

بخش اول: انگیزه های جهانگردی و انواع جهانگرد                                                                      ۱۶

بخش دوم: حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور                                      ۲۱

بخش سوم: اثرات جهانگردی و حضور توریست در کشور                                                         ۴۸

بخش چهارم: روش جاری اداره کل اتباع و تخلفات بر علیه و توسط توریست                        ۵۴

بخش پنجم: امنیت و تأثیر جهانگردی بر آن                                                                                  ۵۶

بخش ششم: آمارهای مربوط به توریست                                                                            ۵۸

بخش هفتم: علل عقب ماندگی صنعت توریست در کشور                                                          ۶۴

بخش هشتم: عوامل مهم در دولت جهانگردی                                                                  ۶۷

فصل پنجم :‌نتیجه گیری و پیشنهادات :

نتیجه گیری                                                                                                                            ۶۸

پیشنهادات                                                                                                                              ۶۹

فصل ششم : منابع و مآخذ و پیوست :

منابع و مآخذ                                                                                                                          ۷۱

پیوست ها                                                                                                                               ۷۳

مسأله پژوهش

گردشگری امروز یکی از اقتصادی ترین فعالیت ها در چرخه ملی کشورها، به خصوص از جهت اشتغال و ارزآوری و رونق مناطق مختلف تلقی می شود که علاوه بر آن دارای مزایای ارتباطی، سیاسی، فرهنگی تأثیرات بین الملل خاصی است. به همین دلیل اغلب کشورهای جهان که دارای میراث فرهنگی غنی و نیز مناطق طبیعی هستند و از این فعالیت به منزله ابزاری راهبردی در توسعه اقتصادی استفاده می کنند.

کشورها علی رغم داشتن استعدادهای فراوان، وجود منابع عظیم گردشگری، جاذبه های فرهنگی و طبیعی چنانکه شایسته است، نتوانسته در زمینه بهره گیری از درآمدها و ورودی های گردشگری عرصه بین الملل به جایگاه در خور مقام خود دست یابد. در مسئله گردشگری یکی از عوامل مهم  وجود افراد خارجی است که توریست نامیده می شود و با ورود خود به کشور باعث ایجاد رونق اقتصادی ارتباطی و فرهنگی بین المللی در کشور می شود. که باید کنترل دقیق روی این افراد صورت گیرد بنابراین این موضوع را در بحث اطلاعات قرار داد. و اداره کل اتباع خارجه مسئول کنترل این افراد هستند.

اهمیت مسئله پژوهش

با توجه به مسئله گردشگریو توریست که بیان شد از لحاظ اقتصاد، ارتباطی، فرهنگی و تأثیرات بین المللی مزایای زیادی برای کشور دارد. توریست می تواند در کشور مفید یا مضر باشد. پس باید آنها را کنترل نمود تا بتوان مزایای وجود آنها در کشور استفاده نمود. بنابراین با کنترل صحیح آنها از جاسوسی، جمع آوری اخبار و ترویج فرهنگ غرب جلوگیری کرد و این خود اهمیت توریست و جهانگردی در کشور را می رساند.

اهداف پژوهش

اهدافی که در این پژوهش می توان دنبال کرد شناخت صنعت جهانگردی و آثار آن در جامعه ما شناسایی انواع خارجیانی که به کشور وارد می شوند و اهدافی که از ورود به کشور دارند، دادن پیشنهاد در خصوص کنترل هرچه بیشتر توریست و چگونگی جذب بهتر آنها از دیگر اهدافی است که در پژوهش می توان ذکر کرد.

پرسش های پژوهش

۱- اثرات جهانگردی چیست؟

۲- تبعات حضور توریست در کشور چیست؟

۳- جرائم علم توریست در کشور چیست؟

۴- جرائم که توسط توریست انجام می شود چیست؟

۵- حقوق و تکالیف جهانگردان غیر مسلمان در کشور چیست؟

۶- تأثیر صنعت توریست و توریست برامنیت کشور چیست؟

توریست

به شخصی خارجی جهت سیاحت، گردش، ورزش، که اقامت آن کمتر از ۲۴ ساعت نباشد  و بیشتر از ۲ ماه هم نباشد توریست گفته می شود.۱(نقل از جناب سروان نبوی فر)

کمیته ۲۲ ژانویه سال ۱۹۳۷ تعریف زیر را برای توریست توجیه نمود.

فردی که به مدت ۲۴ ساعت یا بیشتر به کشوری مسافرت می کند و معمولاً حق اقامت در آنجا را دارد.

کمیته افراد ذیل را جهانگرد محسوب می کند:

۱- افرادی که برای تفریح، مسائل خانوادگی، بهداشتی و غیره مسافرت می کنند.

۲- اشخاصی که برای شرکت  در جلسات و یا هیئت های علمی، اداری، سیاسی، مذهبی و ورزش مسافرت می کنند.

۳- افرادی که برای تجارت مسافرت می کنند.

۴- کسانی که از طریق مسافرتهای دریایی وارد کشوری می شوند وقتی که کمتر از ۲۴ ساعت در آن کشور می مانند.

افراد ذیل در اعداد جهانگردان نیستند:

۱-  افرادی که با قرارداد یا بدون قرار داد برای کسب شغل یا اشتغال در تجارت وارد کشوری           می شوند.

۲- سایر اشخاص که برای اقامت واردکشوری می شوند.

۳- دانشجویان که در مدارس و مؤسسات شبانه روزی اقامت دارند.

۴- ساکنان مرزی و افرادی که مقیم کشوری هستند ولی در مملکت مجاور کار می کنند.

۵- مسافرانی که بدون توقف از کشوری عبور می کنند و چنانچه حتی این مسافرت بیش از۲۴ ساعت طول بکشد باز در زمره جهانگردان بشمار نمی آیند.

کمیسیون آماری سال ۱۹۵۳ سازمان ملل متحد

بازدید کننده

افراد غیر مقیمی که می خواهند بدون اشتغال بکاری به مدت یکسال یا کمتر در کشوری اقامت کند و این امر شامل افراد وابسته به آنها نیز می شوند.

کمیسیون مذکور تقسیم بندی این مقوله را طبق منظور از بازدید به شرح ذیل توجیه نمود.

ترانزیت، تعطیلی، تحصیل، تجارت یا سایر بازدیدکنندگان.

کنفرانس سال ۱۹۶۳

کنفرانس مذکور تعریف جامعی از اصطلاح بازدید کننده را از لحاظ آماری  چنین تعریف می کنند.

کسی که از کشوری غیر از مملکتی که در آن اقامت دارد و نیز بغیر از کسب شغل  دیدن کند. این تعریف شامل ۲ طبقه می باشد. جهانگردان، سیاحان

جهانگردیعنی بازدید کننده موقتی که باید حداقل۲۴ ساعت در کشور مورد نظر بازدید بماند.

و منظور از مسافرت یکی از اهداف زیر است:

۱- استراحت، تفریح، تعطیلات، سلامتی، تحقیق، مذهب، ورزش.

۲- تجارت، دلایل خانوادگی، مأموریت، شرکت در جلسات.

سیاح : بازدید کننده موقتی که کمتر از ۲۴ ساعت در کشوری می ماند و شامل مسافران دریایی نیز می باشد.

 

صنعت جهانگردی

جهانگردی به معنی عام

می توان آن را به عنوان پدیده جمعی و تنوع تمدن صنعتی  که از سفر و اقامت همزمان غیر بومیان منشأ گیرد تعریف کرد.۲

جهانگردی به معنی فشرده

 جهانگردی عبارتست از مجموعه فعالیت هایی که درایام فراغت انجام می شود البته نه در جهت انجام کار و امور وابسته به آن بلکه به منظور استراحت یا بازیابی نیروی از دست رفته افزایش شناخت، آگاهی، روابط انسانی و غیره که به سفر و اقامت غیر از مسکن مأوای همیشگی.۳

تعریف اخیر در واقع جهانگردی را مثل پدیده ای با چشم انداز فرهنگی معرفی می کند.

تعریف دیگر در صنعت جهانگردی

صنعت که یک پدیده  هنری و ابداع تکنولوژی متنوع زایده فکر و دست بشر بود . در جریان گردش معاملات درآمد حاصل آن در گردش چرخهای اقتصادی کشوری به کار گرفته می شود. در جهانگردی هم که از نظر اقتصادی پدیده ای است سودآور که با انجام آن و ورود این افراد به سرزمین کشوری نیز به ذخایر ارزی آن می فزاید  گفته می شود صنعت جهانگردی و یا بعبارت دیگر  عصر ما که عصر ارتباطات است و جهانگردی بویژه برای شکوفایی و معرفی فرهنگ پیشرفته انقلاب  اسلامی و میلی و جاذبه های متنوع و با ارزش طبیعی و فرهنگی کشور ما امری است ضروری و بهمین خاطر باید گفت صنعت جهانگردی و یا بعبارت دیگر یک صنعت بدون دود .

افرادی که هدفشان از ورود به کشور داد و ستد و استفاده از معافیت های گمرکی است این افراد که بیشتراز کشورهای تازه استقلال یافته شوروی، پاکستان، ترکیه، آفریقا وارد کشور می شوند. بیشترفروش کاغذ رادیولوژی  به صرافی ها به همراه یک ماده قلابی جهت تبدیل به دلار.۴(به نقل ازسروان نبوی فر)

گذرنامه

سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده می شود.۵

ویزا یا روادید

اجازه نامه است که از طرف مأموران کنسوی ایران در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجی اند به منظور ورود به ایران ویا عبور از آن داده می شود.۶

امنیت ملل

امنیت ملی به معنای امنیت کل یک هویت اجتماعی-  سیاسی است. منظور از امنیت ملی توانایی پیک کشور در حفظ ارزشهای خودی در برابر تهدیدهای خارجی است.

امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به یک کشور امکان می دهد از تهدید بالقوه یا بالفصل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه رفاه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.

امنیت

80,000 ریال – خرید

مطالب پیشنهادی:
 • جهانگردی استان یزد
 • مقاله بررسی نحوه تعامل امنیت غذائی با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
 • پایان نامه گردشگری
 • مقاله طالبان و امنیت جمهوری اسلامی ایران
 • پایان نامه توریست ترکیه
 • برچسب ها : , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.