پایان نامه جایگاه کیفر تبعید در فقه اسلامی و مقایسه آن با حقوق جزای ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه جایگاه کیفر تبعید در فقه اسلامی و مقایسه آن با حقوق جزای ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه جایگاه کیفر تبعید در فقه اسلامی و مقایسه آن با حقوق جزای ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
تعریف مسئله و بیان سوال های اصلی تحقیق    ۲
سوال های فرعی تحقیق    ۲
فرضیه های تحقیق    ۳
سابقه و ضرورت انجام تحقیق    ۳
هدف تحقیق    ۳
جنبه جدید بودن و نو آوری تحقیق    ۴
روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات    ۴
الف)نوع روش تحقیق    ۴
ب) ابزار گرداوری اطلاعات    ۴
معرفی مباحث    ۴
چکیده    ۵
فصل اول: کلیات    ۶
مبحث اول: واژه شناسی و تعریف    ۶
الف) تبعید    ۶
ب) واژگان مترادف تبعید    ۷
گفتار دوم: معنای اصطلاحی تبعید    ۱۱
گفتار سوم: مفهوم کیفر    ۱۲
الف) مفهوم لغوی کیفر    ۱۲
ب) مفهوم اصطلاحی کیفر    ۱۳
ج) اهداق و مجازات ها و کیغرها    ۱۳
د) خصوصیات و ویژگی های کیفر    ۱۶
مبحث دوم: ادله مشروعیت و فلسفه و ماهیت کیفر تبعید    ۱۷
گفتار اول: مشروعیت تبعید    ۱۷
الف) آیه ۳۲ سوره مائده    ۱۷
ب) سنت    ۲۱
ج) اجماع    ۲۱
گفتار دوم: فلسفه تبعید    ۲۲
گفتار سوم: ماهیت تبعید    ۲۳
الف) مفهوم تعزیر    ۲۳
ب) مفهوم حد    ۲۶
ج) حدی یا تعزیری بودن کیفر تبعید    ۲۸
مبحث سوم: جایگاه تاریخی کیفر تبعید    ۳۳
گفتار اول: تاریخچه کیفر تبعید    ۳۳
گفتار دوم: تبعید در حقوق اسلام    ۳۶
گفتار سوم: تبعید در حقوق ایران    ۳۷
گفتار چهارم: تبعید در سایر نظام های حقوقی    ۴۳
فصل دوم: مصادیق کیفر تبعید در فقه و حقوق    ۴۶
مبحث اول: مصادیق فقهی کیفر تبعید    ۴۷
گفتار اول: تبعیدهای حدی    ۴۷
الف)تبعید در مورد جرائم مرتبط به فحشاء و منکرات    ۴۷
۱) تبعید زناکار غیر متاهل    ۴۸
۱-۱- روایات    ۴۸
۲-۱- آراء و نظرات فقهاء شیعه    ۵۳
۳-۱- طرح چند سوال    ۶۳
سوال اول: تبعید زانی واجب است یا مستحب    ۶۳
سوال دوم: تبعید زانی حد است یا تعزیر؟    ۶۴
سوال سوم: زمان تبعید زانی    ۶۴
سوال چهارم: آیا مراد سال قمری است یا خورشیدی؟    ۶۴
سوال پنجم: آغاز شروع تبعید از ابتدا سفر است یا هنگام رسیدن به تبعید گاه؟    ۶۵
سوال ششم: آیا تبعید افزون بر یک سال جایز است یا خیر؟    ۶۵
سوال هفتم: حکم بازگشت تبعیدی از تبعیدگاه    ۶۶
سوال هشتم: اگر تبعیدی برگردد، مدت تبعید را از سر می گیرند یا ادامه می دهند؟    ۶۶
۱-۸- دلیل قائلین قول نخست    ۶۶
۲-۸- دلیل قائلین قول دوم    ۶۷
سوال نهم: آیا مراعات ترتیب بین تازیانه زدن و تبعید کردن لازم است یا خیر؟    ۶۷
سوال دهم: آیا بیماری موجب عدم اجرای تبعید می شود یا خیر؟    ۶۷
سوال یازدهم: حکم تبعید و اجرای آن اگر مفسده در پی داشته باشد    ۶۸
سوال دوازدهم: آیا مرد و زن زناکار را به یک جا تبعید می کنند؟    ۶۹
سوال سیزدهم: میزان میزان مسافت و دوری تبعیدگاه زناکار    ۶۹
آراء فقهاء شیعه    ۶۹
سوال چهاردهم: تبعید به چه بلادی صورت می گیرد؟    ۷۰
سوال پانزدهم: تعیین تبعیدگاه به دست حاکم است یا تبعیدی؟    ۷۰
سوال شانزدهم: آیا تبعید از روستا به شهر کفایت می کند یا خیر؟    ۷۱
سوال هفدهم: آیا انتقال تبعیدی از شهری که تبعید شده به شهری دگیر جایز است یا اقامت     اجباری بر وی واجب است؟    ۷۲
سوال هجدهم: حکم کسی که در دشت یا بیابان و یا در روستا زنا کرده است، چیست؟    ۷۲
آراء فقها شیعه در این خصوص    ۷۲
سوال نوزدهم: مراد از شهری که مجرم از آنجا تبعید می شود کجاست؟    ۷۳
سوال بیستم: حکم تبعید زنان مجرد زنا کار چیست؟    ۷۴
سوال بیست و یک: در اینکه اگر شخص مجردی با زن مرده زنا کند آیا تبعید می شود یا خیر، نیز در کتب فقهی مباحثی مطرح است    ۷۶
سوال بیست و دوم: اگر شخص متاهل در زندان باشد و زنا کند چه حکمی دارد؟    ۷۶
سوال یست و سوم: اگر شخص زائی وطن نداشته باشد، از کجا تبعید می شود؟    ۷۷
سوال بیست و چهارم: مساله قابل بحث دیگر اینکه اگر تبعیدی در تبعیدگاه زنا کند، آیا به شهر دیگر تبعید می شود؟    ۷۸
سوال یست وپنجم: سوال دیگر قابل بحث اینکه هزینه های تبعیدی بر عهده چه کسی است؟۷۸
آراء فقهای شیعه    ۷۸
سوال بیست و ششم: بحث دیگری که در برخی کتب فقهی مطرح است این است که آیا کسی که خانواده واجب النفقه دارد، تبعید می شود؟
سوال بیست و هفتم: رعایت امور رفاهی و سلامت تبعیدی    ۸۱
سوال بیست و هفتم: رعایت امور رفاهی و سلامت تبعیدی    ۸۱
سوال یست و هشتم: آیا در تبعید می شود به کسب و تجارت پرداخت یا خیر؟    ۸۱
سوال بیست و نهم: مرخصی تبعیدی    ۸۲
سوال سی ام: آیا تبعیدی می تواند همسرش را به همراه خود به تبعید گاه ببرد ؟    ۸۲
سوال سی و یکم: آیا رابطه تبعیدی و همسرش قطع می شود؟    ۸۳
سوال سی و دوم: اگر زناکار در غیر از شهر و روستای خود تازیانه بخورد، به شهرش تبعید می شود؟    ۸۳
سوال سی و سوم: اگر تبعیدی پایان مدت تبعید را ادعا کرد    ۸۴
سوال سی و چهارم: آیا افزون بر تبعید کردن زانی، سرش نیز تراشیده می شود یا خیر؟    ۸۴
سوال سی و پنجم: آیا تراشیدن ریش کفایت می کند یا خیر؟    ۸۴
تبعید قواد(دیوث)    ۸۷
۱-۳- روایات در مورد تبعید قواد    ۸۷
۲-۳- آراء فقها مبنی بر تبعید قواد    ۸۸
۳-۳-طرح چند سوال در مورد تبعید قواد    ۹۳
سوال اول: آیا زن قواد نیز مانند زن قواد تبعید می شود یا خیر؟    ۹۳
سوال دوم: مدت تبعید قواد( دیوث)    ۹۳
سوال سوم: آیا افزون بر تبعید، سر تراشیدن و در شهر گرداندن واجب است؟    ۹۴
سوال چهارم:آیا مجازات تبعید قواد به زندان تبدیل می شود؟    ۹۴
سوال پنجم: ایا تبعید قواد در نوبت اول است یا دوم؟    ۹۴
سوال ششم: مرتکب جرم قوادی در دفعه سوم و چهارم به چه کیفری مجازات می شود؟    ۹۵
سوال هفتم: خرجی تبعیدی و نفقه خانواده او بر عهده چه کسی است؟    ۹۵
سوال هشتم: محل تبعید قواد؟    ۹۵
تبعید قاتلان و خون ریزان    ۹۶
۱) تبعید پدری که فرزندش را بکشد    ۹۶
۱-۱- روایات    ۹۶
۲-۱- متون فقهی که به تبعید پدری که فرزندش را بکشد، تصریح کرده اند    ۹۶
۳-۱- طرح چند مسئله    ۹۸
سوال اول: اگر زادگاه قاتل نامعلوم باشد قاتل از کجا تبعید می شود؟    ۹۸
سوال دوم: اگر پدر شریک در قتل باشد    ۹۸
سوال سوم: آیا جدی که قاتل بوده تبعید می شود یا خیر؟    ۹۹
سوال چهارم: آیا تبعید شامل مادر و جد مادری می شود یا خیر؟    ۱۰۰
سوال پنجم: اگر پدر فرزندش را در جنگ یا درگیری بکشد آیا تبعید می شود یا خیر؟    ۱۰۱
سوال ششم: مدت تبعید    ۱۰۱
سوال هفتم: مساوات پدر یا فرزند در دین    ۱۰۲
سوال هشتم: آیا بین کشتن فرزند یا قطع عضو وی فرق است یا خیر؟    ۱۰۳
۲) تبعید کسی که عبدش را بکشد    ۱۰۳
۱-۲- روایت    ۱۰۳
۲-۲- آراء فقهاء شیعه و معتقدان به تبعید    ۱۰۴
۳) تبعید کسی که ذمی را بکشد    ۱۰۴
۴) تبعید کسی که اعضاء میت را مثله و قطعه قطعه کند    ۱۰۵
ج) تبعید برای سلامت و امنیت جامعه    ۱۰۵
۱) تبعید محارب    ۱۰۶
۱-۱- تبعید محارب در روایات    ۱۰۸
۲-۱- تبعید محارب در متون فقهی    ۱۱۰
۳-۱- طرح چند مساله    ۱۱۱
سوال اول: مدت تبعید شخص محارب    ۱۱۱
سول دوم : آیا تبعید شامل زنان هم می شود؟    ۱۱۲
۱-۳-۱ دلائل قائلین به قول نخست    ۱۱۲
۲-۳-۱- دلائل قائلین به قول دوم    ۱۱۲
سوال سوم: آیا در محارب بلوغ شرط است؟    ۱۱۳
سوال چهارم: آیا در تبعید گاه محارب زندانی می شود؟    ۱۱۳
سوال پنجم: محارب از کدام سرزمین تبعید می شود؟    ۱۱۳
سوال پنجم: محارب از کدام سرزمین تبعید می شود؟    ۱۱۳
سوال ششم: آیا محارب علاوه بر اجرای حد، تعزیر نیز می شود یا خیر؟    ۱۱۳
سوال هفتم: آیا تبعید محارب با توبه ساقط می شود یا خیر؟    ۱۱۳
سوال هشتم: حکم مال محارب    ۱۱۴
سوال نهم: آیا بین محارب طراح و محارب مجری فرق گذاشته می شود یا خیر؟    ۱۱۴
سوال دهم: محاصره اقتصادی و قطع روابط اجتماعی    ۱۱۴
سوال یازدهم: آیا محارب از شهری به شهر دیگر رانده می شود؟    ۱۱۵
گفتار دوم: مصادیق تبعید تعزیری    ۱۱۵
۱) تبعید شرابخوار    ۱۱۵
۱-۱- روایات    ۱۱۶
۲-۱- آراء فقهاء شیعه    ۱۱۶
۲- تبعید نوازنده تنبک و دف و آوازخوان    ۱۱۷
۳- تبعید کسی که پیامبر را مسخره کند و اسرار دولتی را فاش نماید    ۱۱۷
۱-۳- روایات بیانگر تبعید    ۱۱۸
۴) تبعید دشمنان و کینه توزان به دولت اسلامی از پایتخت    ۱۱۹
۵) تبعید متقلب کلاهبردار و کسی که اسناد دولتی را جعل کند    ۱۱۹
۶) تبعید سارق    ۱۲۰
۷) تبعید محتکر    ۱۲۱
مبحث دوم: مصادیق کیفر تبعید در حقوق ایران    ۱۲۲
گفتار اول: جایگاه تبعید در مقررات جزایی ایران    ۱۲۲
۱) کیفر تبعید در قانون مجازات عمومی    ۱۲۲
۲) کیفر تبعید در قانون مجازات اسلامی    ۱۲۴
۳) تبعید یا عدم تبعید زن در قانون مجازات اسلامی    ۱۲۷
۴) مدت تبعید در جرائم تعزیری    ۱۲۷
۵) تفاوت کیفر تبعیدی حدی یا تبعید تعزیری در حقوق ایران    ۱۲۸
گفتار دوم: نحوه اجرای مجازات تبعیدی    ۱۲۹
۱) تعیین تبعیدگاه    ۱۲۹
۲) ترتیب اجرای حکم تبعید    ۱۳۰
۳) ضمانت اجرای مجازات تبعید    ۱۳۲
۴) مرخضی گرفتن تبعیدی    ۱۳۲
۵) اشغال تبعیدی در تبعیدگاه    ۱۳۴
گفتار سوم: چالش های اجرای کیفر تبعید    ۱۳۴
۱) فرار تبعیدی از تبعیدگاه    ۱۳۴
۱-۱- فقر اقتصادی مجرم تبعیدی و نداشتن موقعیت اجتماعی    ۱۳۵
۲-۱- سابقه دار بودن محکوم علیه تبعیدی    ۱۳۵
۳-۱- گسترش وسائل حمل و نقل    ۱۳۷
۲) از هم پاشیدن خانواده تبعیدی    ۱۳۸
نتیجه گیری    ۱۳۸

منابع و ماخذ

۱-    محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش جزایی، تهران،۱۳۷۹

۲-    مرعشی، سید محمدحسن، دیدگاههای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، ۱۳۷۳٫

۳-    گلدوزیان، ایرج، حقوق کیفری تطبیقی، جلد اول، تهران، ماجد،۱۳۷۴٫

۴-    حاجی ده ابادی، احمد، قواعد فقه جزایی، قم، حوزه و دانشگاه،۱۳۸۷٫

۵-    طبرسی،نجم الدین، التقی و التغریب فی النصوص و الفتاوی، جامعه مدرسین،قم،۱۴۱۳٫

۶-    مکارم شیرازی، ناصر الوقاعد الفقهیه، مکتبه امیرالموئمین،قم،۱۴۱۱

۷-    موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات ، مکتبه امیرالمومنین،قم،۱۴۱۳٫

۸-    موسوی خمینی،سید روح الله، تحریر الوسیله، جامعه مدرسین، قم،۱۳۷۳٫

۹-    نجفی، محمدحسن،جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیه ، تهران،۱۶۸٫

۱۰-    حلی، نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام، مطبعه الاداب، نجف،بی تا

 

مقدمه

شکی نیست که پژوهش در هر موضوع حقوقی، برای اجرا شدن صحیح تر عدالت و احقاق حق و تأمین سعادت بشر لازم و ضروری است. هرچه موضوعات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گیرند و نکات ضعف و قوت آنها نمایان گردد، اساتید و قضات و وکلای محترم در برخورد با مسأله و یافتن راه حل آن موفق تر می باشند.

به طور کلی جامعه ای موفق تر خواهد بود که برای تحقیق و پژوهش ارزش و اهمیت قائل گردد و دانشجویان و طلاب و اندیشمندان را به پژوهش ترغیب نماید.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و برپایی جمهوری اسلامی، نیاز شدید جامعه اسلامی به مباحث تخصصی احساس می شد تا حکومت اسلامی بتواند در پرتو دستاوردهای علمی و اجرائی آن در زمینه های قانونی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و نظامی و غیر آن، مسئولیت و وظیفه مهم و خطیر خود را اداء نموده، روند پیشرفت های علمی و عملی دولت اسلامی در تمامی زمینه ها را سرعت بخشیده و کامل گرداند.

کیفر تبعید یکی از مجازات هایی است که در شرع مقدس اسلام از این کیفر یاد شده است و شارع مقدس در مورد جرائم خاص اعمال این کیفر را بر علیه مرتکب آن ضروری دانسته است. همچنین در قانون مجازات اسلامی کیفر تبعید به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی و تتمیمی برشمرده شده است و با وجود قدمت و سابقه شرعی و تاریخی، کمتر می توان در مورد آن پژوهش یافت و محققان و اساتید و مدرسان حقوق نیز در کتب حقوقی به ندرت از آن سخن به میان آورده اند، به همین دلیل و با توجه به نیاز جامعه حقوقی ایران تصمیم گرفته شد تحقیق حاضر با عنوان بررسی مبانی فقهی و حقوقی کیفر تبعید در نظام ایران به رشته تحریر درآید.

امید است محقق توانسته باشد با این پژوهش گامی هرچند کوچک و جزئی در راه ترقی و تعالی کشور عزیزمان ایران اسلامی برداشته باشد.

تعریف مسئله و بیان سؤال های اصلی تحقیق

یکی از مجازات هایی که هم در فقه اسلامی و هم در قانون در مواردی تجویز شده است کیفر تبعید می باشد. با عنایت به لزوم تطبیق قوانین جمهوری اسلامی با شرع مقدس به نظر می رسد بررسی مبانی فقهی و حقوقی این کیفر در تأمین این هدف مؤثر است. بنابراین مهم ترین سؤال در این تحقیق این است که:

مهم ترین مبانی و اصول حاکم بر کیفر تبعید در حقوق جزایی ایران چیست؟

سؤال های فرعی تحقیق:

۱-      کیفر تبعید از جهت فقهی در مورد جرائم قابل اجرا است؟

۲-      موارد اعمال کیفر تبعید در حقوق کیفری ایران کدام است؟

۳-      فرق بین تبعید حدی و تعزیزی و موارد و مبانی آن چیست؟

۴-      تأثیرگذاری اصلاحی تبعید بر مجرم در عصر ارتباطات (عصر حاضر) چیست؟

فرضیه های تحقیق:

۱-    در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق کیفری ایران مجازات تبعید برای برخی جرائم به عنوان حد و در مورد برخی دیگر به عنوان تعزیر قابل اعمال است.

۲-    تبعید حدی و تعزیری تابع ملاک کلی حد و تعزیر در فقه است که ملاک ویژه ای در مورد آن وجود ندارد.

۳-    به نظر می رسد با توجه به پیشرفت علوم و فنون و تکنولوژی و صنایع، اعمال کیفر تبعید در عصر حاضر واجد اثر لازم اصلاحی و تربیتی نمی باشد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق:

گرچه در ضمن کتب فقهی و حقوقی مباحثی پیرامون کیفر تبعید مطرح شده، لیکن در حد تفحص نگارنده مبانی فقهی و حقوقی آن بررسی نشده است.

تحقیق موصوف از نظر فقهی و حقوقی دارای سوابق و آثار ارزشمندی می باشد که صرفاً به تبیین و توضیح جایگاه این مجازات ازنظر متون و منابع اسلامی و فقهی پرداخته است و نگاه این تحقیق یک نوع کاربردی کردن و کشف معایب و محاسن این مجازات در اقتضائات زمانی و مکانی می باشد و ضرورت آن به لحاظ تبیین جایگاه کاربردی آن است.

هدف تحقیق:

این تحقیق به دنبال آن است تا بین موارد فقهی (حدی و تعزیری) کیفر تبعید و مصادیق قانونی آن در حقوق ایران تطبیق نماید.

همچنین ارائه یک راهکار کاربردی در جهت تسهیل اقدام محاکم قضائی در استفاده از این نوع مجازات و پی بردن به آثار مفید یا مخرب آن است.

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

مطالعه تطبیقی این کیفر در فقه و حقوق جزا جنبه جدید و بدیع آن است.

روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:

الف) نوع روش تحقیق:

با مراجعه به کتابخانه ها، مقالات و فیش بر داری از منابع فقهی و حقوقی که به روش توصیفی – تحلیلی می باشد پایان نامه تدوین شده است.

ب) ابزار گردآوری اطلاعات:

ابزار و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق کتابخانه ای است. هم از مبانی نظری و تئوری در این خصوص که در کتابخانه ها موجود می باشد و هم فرایند تأثیر اقدامات انجام شده در محاکم از حیث اجرای این مجازات مورد بررسی قرار می گیرد.

معرفی مباحث:

این تحقیق در دو فصل نگارش یافته است:

فصل اول کلیات می باشد که به بررسی مفهوم، ماهیت و تاریخچه کیفر تبعید در حقوق اسلامی و تبعید در حقوق ایران پرداخته و در فصل دوم مبانی فقهی و حقوقی کیفر تبعید و نحوه اجرای تبعید و مشکلات در اجرای تبعید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در پایان نتیجه تحقیق مطرح می گردد.

چکیده:

کیفر تبعید یکی از مجازاتهای شرعی است که در نظام حقوق کیفری ایران نیز از مجازاتهای قانونی محسوب میشود.با عنایت به اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۰)به تبع قوانین قبلی این کیفر هم به عنوان مجازات حدی و هم تعزیری تعیین شده است و از طرفی براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است کلیه قوانین و از جمله قوانین جزایی مخالف شرع مقدس اسلام نباشد در این تحقیق ضمن بررسی دقیق ادله شرعی که در آن کیفر تبعید اشاره شده و نیز بررسی نظرات فقهی، کوشش شده است قوانین موضوعه در این خصوص با ادله شرعی مطابقت داده شود.

واژگان کلیدی: تبعید، حد، تعزیر، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی

کلیات

در این فصل برآنیم تا مباحث کلی که بیان آن در بررسی و مطالعه بهتر مطالب این تحقیق مؤثر است را مطرح نمائیم. برای این منظور در مبحث نخست به شناسایی مفهومی واژه تبعید و واژه های نزدیک به آن پرداخته و سپس در مبحث دوم ماهیت کیفر تبعید را بررسی می نمائیم و در مبحث سوم این فصل تاریخچه این مجازات را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

واژه شناسی و تعریف

گفتار اول: معنای لغوی تبعید و واژگان مشابه

الف) تبعید

با مراجعه به لغت نامه های متفاوت متوجه می شویم که اکثر علمای اهل لغت، تبعید را به معنای دور کردن دانسته اند به طوری که حسن عمید در فرهنگ لغت خویش کلمه تبعید را دور کردن و نفی بلد کردن معنا کرده است[۱] و مرحوم دهخدا در لغت نامه خویش کلمه تبعید را دور کردن، دورکردگی، اخراج از شهر و بلد و به جای دور فرستادن معنی کرده است[۲].

لفظ تبعید در فرهنگ جامع به معنای دور کردن، کسی را به جرم سیاسی از وطنش بیرون کردن می باشد و تبعید کردن به معنای نفی بلد کردن و اخراج از بلد کردن و کسی را جدای وطن کردن است[۳].

معنای دیگر تبعید این است که کسی را از وطنش به جهت جرم سیاسی و همچنین جرایمی که مجازات آن را کیفر تبعید قرار داده اند بیرون کنند که این معنای اخیر برای کلمه تبعید یک معنای جدید است که پس از انعقاد سلطنت مشروطه در ایران پیدا شده است. یکی از لغاتی که در رابطه با کلمه تبعید به کار می رود لغت تبعیدگاه است که یک اسم مرکب می باشد و به معنای محلی است که برای سکونت شخص تبعیدی تعیین شده است یا جایی که تبعید شده را به آنجا می فرستند تا مدت تعیین شده را در آنجا سپری کند. لغت تبعیدی یک صفت نسبی است و به معنای کسی است که به موجب قانون و احکام قضایی از شهرش دور شده یا آن که به سکونت در محل خاصی محکوم شده است[۴].

ب) واژگان مترادف تبعید:

در کتب لغت الفاظ متععدی وجود دارد که معنای آن شبیه و مترادف می باشد مانند نفی و تغریب که ذیلاً به شرح آنها می پردازیم.

۱- نفی:

معمولاً در زبان عربی به جای کلمه تبعید از کلمه نفی استفاده می شود. کلمه نفی در فرهنگ عمیدیه به معنای دور کردن، نیست کردن، راندن و بیرون کردن کسی از شهری به شهر دیگر آمده است[۵].

طریحی می نویسد: نفی، طرد و دفع است … به هر کلام و سخنی که نپذیری و ثابت ندانی، نفی کلام می گویند. اگر گفته شود: به شهری نفی بلد شد؛ یعنی بدانجا رانده شد[۶].

و ابن فارسی می نویسد: نفی بر تعریه (فاصله داشتن) شیء ای از شیء دیگر و دور کردن آن از چیز دیگر دلالت دارد[۷].

و ابن اثیر می گوید: نفی یعنی از شهر بیرون و دور کردن «نفیته، انفیته، نفیاً» یعنی وی را از شهر بیرون کردم و راندم[۸].

همچنین در فرهنگ جامع، کلمه نفی به معنای نیست شدن، راندن و دور شدن و انکار چیزی کردن معنا شده است[۹] و مرحوم طبرسی می گوید: «نفی، هلاک کردن به وسیله اعدام نیز می باشد[۱۰]».


[۱] – عمید، حسن، فرهنگ عمید، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ص ۳۶۶٫

[۲] – دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، تهران، چاپ دوم، انتشارات اسماعیلیان، از دوره جدید، ص ۳۳۷٫

[۳] – سیاح، احمد، فرهنگ جامع، قم، انتشارزات اسلام، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص ۲۰۳٫

[۴] – عمید، حسن، پیشین، ص ۱۱۹۴٫

[۵] – همان.

[۶] – طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج ۱، تهران، مکتبه المرتضویه، ص ۴۱۸٫

[۷] – ابن فارسی، ابن زکریا، معجم مقایس اللغه، مکتب الاعلام الاسلامیه، ج ۵، ص ۴۵۶٫

[۸] – ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، انتشارات مطبوعاتی اسماعیلیان، ج ۵، ص ۱۰۱٫

[۹] – سیاح، احمد، پیشین، ص ۸۱۹٫

[۱۰] – طبرسی، حسن، مجمع البیان، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ج ۲، ص ۲۹۲٫

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله کیفر تبعید
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.