پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 88  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه حسابداری یک سیستم اطلاعاتی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول   1
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي   1
1-1- حسابداري يك سيستم اطلاعاتي   2
2-1- استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري   2
3-1- حسابداري مالي:   3
4-1- حسابداري مديريت:   3
5-1- حسابداري بهاي تمام شده (حسابداري صنعتي):   4
6-1- اهميت حسابداري بهاي تمام شده:   6
7-1- اهداف اساسي حسابداري بهاي تمام شده(حسابداري صنعتي):   7
8-1- قلمرو حسابداري بهاي تمام شده:   8
9-1- كاربرد حسابداري بهاي تمام شده:   8
10-1- عوامل بهاي تمام شده:   8
11-1- مفهوم هزينه:   9
12-1- بهاي تمام شده (Cost):   10
13-1- هزينه (Expense):   10
14-1- زيان (Loss):   11
16-1- تفاوت هزينه (Expense) با زيان(Loss):   12
17-1- هدف هزينه (Cost object):   13
فصل دوم   15
بررسي انواع سیستم‌های هزينه يابي   15
1-2- سيستم هزينه يابي و گزارش‌های توليدي   15
2-2- تعريف هزينه يابي:   15
3-2- هدف هزينه يابي:   16
4-2- برنامه ريزي:   16
5-2- كنترل:   16
6-2- ارزيابي:   16
7-2- تصميم گيري:   17
8-2- انواع سیستم‌های هزينه يابي:   17
9-2-     سيستم هزينه يابي ادواري (Periodic Costing)   18
10-2-    سیستم‌های هزينه يابي دائمي(Perpetual Costing):   18
11-2-     سيستم هزينه يابي تحقيقي(تاريخي يا واقعي)(Historical Costing):   19
12-2- سيستم هزينه يابي عادي(نرمال)(Normal Costing):   19
13-2-     سيستم هزينه يابي سفارش(Job-Order Costing):   19
14-2-       سيستم هزينه يابي مرحله اي(Process Costing):   20
15-2-      سيستم هزينه يابي جذبي سنتي(كامل)(Absorption or Full Costing):   20
17-2-     سيستم هزينه يابي استاندارد سنتي(Standard Costing):   21
18-2-     سيستم هزينه يابي استاندارد ساده شده(Backflush (Delayed) Costing):   21
19-2-    سيستم هزينه يابي به هنگام(Just In Time Costing):   21
20-2-   سيستم هزينه يابي تركيبي(هاي بريد)(Hybrid Costing):   22
21-2- تشريح سيستم هزينه يابي ادواري(Periodic Costing)   22
22-2- سازوكار(مكانيسم) گردش هزينه در حساب ها:   22
23-2- اهم ویژگی‌های هزينه يابي ادواري:   23
24-2- گردش هزينه در سيستم هزينه يابي ادواري:   24
25-2- سيستم هزينه يابي سفارش كار:   24
26-2- سيستم هزينه يابي سفارش كار: گردش حسابهاي صنعتي- هزينه يابي واقعي   25
27-2- سيستم هزينه يابي سفارش كار: گردش حسابهاي صنعتي – هزينه يابي نرمال   25
فصل سوم:   27
تسهیم هزینه های سربار   27
1-3-  تسهیم هزینه های سربار:   27
2-3- تسهیم مستقیم:   27
3-3- تسهیم بر اساس مبنای مناسب:   28
4-3- مبنای تسهیم هزینه های سربار:   28
5-3- تسهیم اولیه:   28
6-3- تسهیم ثانویه:   30
7-3- سیستم سنتی هزینه یابی بر مبنای حجم:   30
8-3- سیستم‌های هزینه یابی سنتی و نارسایی‌های آن:   31
9-3- از دیدگاه کلی مهم‌ترین دلایل نارسایی، سیستم‌های سنتی به شرح زیر است:   32
10-3- دو مشکل اساسی هزینه یابی سنتی:   33
11-3- آیا ABC هزینه های غیر تولیدی را مستثنی می‌سازد؟   33
12-3- اختلافات حجم محصول:   34
13-3- اختلافات محصول:   34
14-3- قابل بحث بودن هزینه های سربار تخصیص یافته به محصولات در سیستم‌های سنتی هزینه یابی:   35
فصل چهارم:   37
روش محاسبه صحیح بهای تمام شده   37
1-4- روش محاسبه صحیح بهای تمام شده:   40
2-4- در ادبیات حسابداری تعاریف مختلفی از هزینه یابی بر مبنای فعالیت ارائه شده است:   40
3-4- مروری اجمالی بر تاریخچه ABC:   41
4-4- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم‌های سنتی و ایرادات وارد بر آن:   42
5-4- فرآیند ضمنی ABC در مدیریت:   42
6-4- بحث ABC از چه زمانی شروع گردید؟   43
7-4-  مراحل اساسی ABC چه هستند؟   43
8-4-  اشکالات اولیه ABC چه هستند؟   43
9-4- ABC در کدام از حوزه های کاری به کار برده می‌شود؟   43
10-4- اقدامات اولیه مورد نیاز کدامند؟   44
11-4-  چه زمانی ABC بیشترین کاربرد را خواهد داشت؟   44
12-4- اشکالات اولیۀ ABC چه هستند؟   44
13-4- ABC در کدام از حوزه های کاری به کار برده می‌شود؟   44
14-4-  اقدامات اولیه مورد نیاز کدامند؟   44
15-4-  چه زمانی ABC بیشترین کاربرد را خواهد داشت؟   45
16-4- چگونه می‌توان ABC را به اجرا گذاشت؟   45
17-4- تخصیص هزینه به روش سنتی   45
18-4- روش ABC   45
19-4- بنابراین ABC بطور کلی:   45
20-4- حوزه‌ها و اقلام هزینه‌ها:   46
21-4- در یک دیدگاه ABC از پنج مرحله تشکیل شده است که بصورت زیر می‌باشند.   46
مرحله اول:   46
مرحله دوم:   46
مرحله سوم:   47
مرحله چهارم و پنجم:   47
22-4- در دیدگاه دیگری مراحل اجرای ABC بصورت زیر می‌باشد:   48
مرحله دوم: فعالیت‌ها و منابع را شناسایی و تحلیل نمایید.   48
23-4- مزایای ABC:   49
23-4- سایر مزایای ABC:   49
24-4- طبقه بندی هزینه‌ها در روش ABC:   50
25-4- اجرای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت:   50
مرحله دوم مربوط به جذب هزینه مراکز فعالیت به محصولات یا خدمات جداگانه است   51
26-4- برخی از مباحث کلیدی ABC:   51
27-4- هزینه یابی بر مبنای فعالیت:   52
28-4- اصول هزینه یابی بر مبنای فعالیت   52
1) تغییرات ساختار بهای:   53
29-4- توانایی‌ها و ضعف‌های هزینه یابی بر مبنای فعالیت:   53
30-4- مثال تشریحی:   54
حل مثال تشریحی:   56
فصل پنجم:   58
تفاوت سختی و فعالیت   58
2-5- سیستم‌های هزینه یابی سنتی و نارسایی‌های آن:   59
3-5- از دیدگاه کلی مهمترین دلایل نارسایی، سیستم‌های سنتی به شرح زیر است:   59
4-5- چرا ABC؟   61
5-5- بلوکهای تشکیل دهندۀ ABC:   61
6-5- نمونه‌هایی برای فعالیت‌ها:   61
7-5- نمونه‌هایی برای محرک‌ها:   61
8-5- فرآیند محاسبه بهای تمام شده توسط سیستم‌های سنتی و ایرادات وارد بر آن:   62
9-5- در نظام سنتی، بهای تمام شده محصول طی فرآیند زیر محاسبه می‌شود:   62
اطلاعاتی صحیح و واقعی در مورد بهای تمام شده و سودآوری شرکت ارائه نمی‌کند.   63
10-5- تفاوت:   63
11-5- مهمترین مشخصات سیستم‌های هزینه یابی سنتی، به شرح زیر است:   64
12-5- نواقص:   65
13-5- نواقص فعالیت:   65
14-5- هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان مدل کاربرد منابع:   66
15-5- طراحی یک سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت شامل دو مرحله است:   66
16-5- تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها:   66
17-5- شناسایی منابع:   67
18-5- تعیین فعالیت‌ها:   67
20-5- سیستم هزینه یابی فعالیت:   69
21-5- طبقه بندی محرک‌های هزینه:   69
22-5-  محرک معاملاتی:   69
23-5- محرک‌های دوره:   69
24-5- محرک‌های شدید:   70
25-5- دومین گروه عوامل شامل موارد زیر هستند:   71
26-5- طراحی یک مدل بهینه هزینه یابی بر مبنای فعالیت:   72
27-5- قابلیت سود آوری محصول با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت   73
28-5- مشکلات موجود در تجزیه و تحلیل بهای تمام شده محصولات:   73
29-5- سازمان‌های نوین جهانی:   74
30-5-  ماهیت رقابت:   74
31-5- تغییرات فناوری اطلاعات:   75
32-5-  تغییرات در نیاز های مشتریان و ذینفعان:   75
33-5- مفاهیم ABC:   79
34-5-ABC چیست؟   79
منابع:   80

منابع:

ابوالقاسم عشقی، (1384)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی
رضا شباهنگ، (1381)، حسابداری مدیریت چاپ هفتم با تجدید نظر کامل، مرکز تخصصی
حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
سورن آبنوس، (1386)، حسابداری صنعتی (جلد اول)، انتشارات ترمه
رابین کوپر، پیتر ترنی، رابرت آیلر، کاترین بال، لارنس میزل، الین موریسی، مایکل اُکوین، استیون بیشک، ریچارد تروکسل، هزینه یابی بر مبنای فعالیت
انجمن حسابداران رسمی، ترجمه: دکتر احمد عزیزی، دکتر احمد مدرس، چاپ پنجم (1386)

1-1- حسابداري يك سيستم اطلاعاتي

كليه سازمان‌ها و واحدهاي تجاري براي اداره عمليات روزانه، طرح ريزي عمليات آينده و ارزيابي عملكرد گذشته خود به اطلاعات حسابداري نياز دارند. به علاوه اغلب واحدهاي تجاري ناگزيرند گزارش‌های حاوي اطلاعات مالي را براي گروههاي ذينفع خارج از واحد تجاري نظير مقامات مالياتي، اعتبار دهندگان، سهامداران، بانكها و ديگران تهيه و ارائه نمايند.

حسابداري سيستمي است كه فعالیت‌های واحد تجاري را اندازه گيري كرده سپس اين اطلاعات را در قالب گزارش‌ها پردازش نموده و در نهايت نتايج فعاليت و عملكرد واحد تجاري را به تصميم گيرندگان ارائه می‌کند.

نياز به اطلاعات حسابداري در سالهاي اخير رشد قابل ملاحظه اي داشته است. اين رشد به علت كاهش در هزينه بكار بردن كامپيوتر و همچنين افزايش كاربرد روشهاي علمي و پيچيده براي طرح ريزي و تصميم گيري بوده است. بنابراين مديران بيشتر از هميشه به اطلاعات تفضيلي حسابداري به خصوص اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده نياز دارند. اين نياز روز افزون به اطلاعات حسابداري براي تأمين احتياجات درون سازماني و همچنين تهيه گزارش‌های مالي ذينفع خارج از واحد تجاري می‌باشد.

2-1- استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري

بسياري از مردم براي ارزيابي سفارشات، سرمايه گذاري، محاسبه صحت خالص حقوق دريافتي و تصميم گيري در ارتباط با اجاره يا خريد يك ساختمان به اطلاعات حسابداري نياز دارند. مديران واحدهاي تجاري براي مشخص كردن اهداف سازمان خود، براي ارزيابي پیشرفت‌های حاصل در جهت نيل به اهداف و به كارگيري اصطلاحات ضروري و غيره نيازمند اطلاعات حسابداري هستند.

سرمايه گذراني كه قصد سرمايه گذاري در واحد تجاري را دارند مايلند كه بازده سرمايه گذاري خود را پيش بيني كنند. اين پيش بيني از طريق تجزيه و تحليل صورت‌های مالي صورت می‌گیرد. دولت مسئول وضع ماليات بر افراد و واحدهاي تجاري می‌باشد. ميزان ماليات بر اساس اطلاعات حسابداري تعيين می‌شود. سازمان‌های غير انتفاعي نظير بیمارستان‌ها، مدارس، مؤسسات دولتي و دانشگاه‌ها كه فعالیت‌های آنها اهدافي غير از سود را مد نظر دارند همانند مؤسسات تجاري از اطلاعات حسابداري استفاده می‌کنند. هم سازمانهاي انتفاعي و هم غير انتفاعي با پرداخت حقوق، پرداخت اجاره و غيره مواجه هستند كه تمامي اطلاعات آنها از سيستم حسابداري سرچشمه می‌گیرد.

هر چند كه استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اقشار مختلف مردم هستند، ولي می‌توان آن را در دو گروه استفاده كنندگان داخلي و استفاده كنندگان خارجي طبقه بندي كرد. اين طبقه بندي به ما اجازه می‌دهد كه حسابداري را به دو رشته حسابداري مالي و حسابداري مديريت طبقه بندي كنيم.

3-1- حسابداري مالي:

حسابداري طراحي شده به منظور جمع آوري و گزارشگري بخشهايي از اطلاعات حسابداري به گروههاي خارج از واحد تجاري، حسابداري مالي ناميده می‌شود. بنابراين حسابداري مالي با تهيه آن دسته از اطلاعات و صورت‌های مالي سرو كار دارد كه براي استفاده كنندگان خارج از مؤسسه نظير سرمايه گذاران، بستانكاران، تحليلگران مالي، مؤسسات دولتي، اتحاديه هاي كارگري و ساير گروه هاي ذينفع و خارجي تهيه می‌شود.

4-1- حسابداري مديريت:

حسابداري طراحي شده به منظور پاسخگويي به نيازهاي اطلاعاتي مديران، اصطلاحاً حسابداري مديريت ناميده می‌شود. بنابراين حسابداري مديريت با تهيه و استفاده از اطلاعات مناسب براي تصميم گيري مديريت در زمينه برنامه ريزي و كنترل فعالیت‌های واحد تجاري سرو كار دارد. برنامه ريزي يعني تعيين اهداف تصميم گيري در خصوص نحوه دستيابي به آن اهداف. كنترل يعني اجراي تصميمات و سپس ارزيابي كاركرد عمليات و كاركنان. طبق تعريف انجمن ملي حسابداران آمريكا (NAA) حسابداري مديريت عبارتست از فرآيند تشخيص، اندازه گيري، گردآوري، تنظيم، تجزيه و تحليل و ارائه اطلاعات مالي به مديران جهت برنامه ريزي و كنترل عمليات، حصول اطمينان از استفاده مطلوب از منابع سازمان و مسئوليت خواهي نسبت به چگونگي استفاده از منابع مورد نظر. حسابداري مديريت همچنين تهيه و ارائه گزارشات مالي به استفاده كنندگان خارج از حوزه مديريت سازمان، مانند سهامداران، بستانكاران و مراجع قانوني و دولتي را نيز در بر می‌گیرد.

مؤلفه هاي تعريف شده عبارتند از:

تشخيص: شناسائي و ارزيابي رخدادهاي تجاري و اقتصادي سازمان براي انعكاس صحيح حسابداري آنها.

اندازه گيري: تبديل رخدادهاي تجاري و اقتصادي سازمان به مقادير كمّي و همچنين برآورد كمّي رويدادهاي آتي.

جمع آوري: ايجاد مكانيزم هاي منظم و يكنواخت ثبت و طبقه بندي رخدادهاي اقتصادي.

تجزيه و تحليل: تعيين رخدادها و ارتباط آنها با ساير رويدادهاي اقتصادي و محيطي سازمان.

تنظيم: منطق بخشيدن به آرايش اطلاعات و در صورت امكان استنتاج از اطلاعات.

ارائه: گزارش دهي اطلاعات سودمند به مديريت براي استفاده هاي دروني و بيروني.

 5-1- حسابداري بهاي تمام شده (حسابداري صنعتي):

علاوه بر تقسيم بندي فعالیت‌های حسابداري به حسابداري مالي و حسابداري مديريت، فعالیت‌های حسابداري بهاي تمام شده نيز توسط حسابداران مشخص شده است. حسابداري بهاي تمام شده حوزه اي از حسابداري است كه با اندازه گيري، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهاي تمام شده سرو كار دارد. بر خلاف حسابداري مالي و حسابداري مديريت، فعالیت‌های حسابداري بهاي تمام شده به تهيه گزارش‌های اختصاصي منجر نمي شود. حسابداري بهاي تمام شده اطلاعات مالي و ساير اطلاعات مربوط به تحصيل منابع توسط سازمان يا مصرف منابع را اندازه گيري و گزارش می‌کند. اين شاخه از حسابداري اطلاعاتي را براي هر دوي حسابداري مديريت و حسابداري مالي تهيه می‌کند. از انجا كه حسابداري اطلاعاتي را براي هر دوي حسابداري مالي و هم در حسابداري مديريت بكار مي رود بنابراين می‌توان آن را جزئي از هر دو طبقه به حساب اورد. اين ارتباط در شكل زير نشان داده شده است:

 همانطوري كه در شكل بالا ملاحظه می‌شود اطلات حسابداري بهاي تمام شده مبنا و اساس گزارش‌های حسابداري مالي و مديريت می‌باشد. حسابداري بهاي تمام شده يك سري اطلاعات را براي حسابداري مالي تهيه می‌کند. مثلا تعيين بهاي تمام شده كالاي ساخته شده، بهاي تمام شده كار در جريان ساخت و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته و يك سري اطلاعات را براي حسابداري مديريت تهيه می‌کند. در حقيقت حسابداري بهاي تمام شده مديريت را با ابراز حسابداري مورد نياز جهت برنامه ريزي، كنترل و ارزيابي عمليات مجهز می‌نماید. در شكل زير اطلاعاتي كه حسابداري بهاي تمام شده براي حسابداري مالي و حسابداري مديريت تهيه می‌کند بطور خلاصه نشان داده شده است:

6-1- اهميت حسابداري بهاي تمام شده:

حسابداري بهاي تمام شده با ابزار حسابداري، مديريت را براي برنامه ريزي، كنترل و ارزيابي نتايج عمليات، مجهز نموده و به عنوان بازوي مديريت، در برنامه ريزي و كنترل فعالیت‌ها تلقي می‌شود.

اين شاخه از حسابداري،مديريت را در برآورد و جمع آوري اطلاعات مربوط به هزينه مواد، هزينه حقوق و دستمزد و ساير هزينه هاي توليدي ياري می‌نماید.

جمع آوري اطلاعات مربوط به هزینه‌ها می‌تواند مديران را در تصميم گيري براي توسعه تأسيسات و ماشين آلات به منظور افزايش توليد و فروش از طرق مختلف مانند: خريد،تعويض، ساخت و يا اجاره تأسيسات و ماشين آلات جديد ياري نمايد.

به عنوان مثال،مديران يك كارخانه مصمم به افزايش ميزان توليد مي باشند. ماشين آلات مورد نياز براي افزايش توليد را می‌توان به يكي از طرق زير تهيه نمود:

1-    خريد ماشين آلات جديد

2-    اجاره ماشين آلات مورد نياز

3-    تعويض ماشين آلات موجود با ماشين آلات جديد.

حسابداريبهاي تمام شده، هزينه هاي بكارگيري هر يك از شيوه هاي فوق و بهاي تمام شده محصول ساخته شده در هر شيوه را برآورد می‌نماید و مديريت، با توجه به امكانات و محدوديتهاي مؤسسه و با در نظر گرفتن برآوردهاي انجام شده، بهترين و صرفه ترين راه ممكن را انتخاب و اجرا خواهد نمود.

مديران با استفاده از اطلاعات ارائه شده به وسيله حسابداري بهاي تمام شده، مراكزي از كارخانه را كه كارايي كمتري دارند و يا وظايف خود را به درستي انجام نداده اند، شناسايي مي نمايند.

به طور كلي، حسابداري بهاي تمام شده اين وظايف را به عهده دارد:

الف-ياري مديران در ايجاد و اجراي برنامه ها

ب-برقراري روشها و شيوه هاي اعمال كنترل، به منظور كاهش معقول هزینه‌ها

ج-راهنمايي مديريت در تصميم گيريهاي نهايي به منظور انتخاب بهترين راه حل از راحلهاي موجود

د-ارزيابي موجوديها به منظور هزينه يابي و قيمت گذاري آنها و كنترل مقداري موجوديها

ه-پيش بيني هزينه هاي توليد براي يك دوره معين (بودجه بندي)

و-جمع آوري، تفكيك، ثبت و تسهيم هزینه‌ها.

7-1- اهداف اساسي حسابداري بهاي تمام شده(حسابداري صنعتي):

اهداف اساسي حسابداري بهاي تمام شده عبارتند از:

1-جمع آوري و استفاده از اطلاعات مربوط به بهاي تمام شده محصولات توليد شده يا خدمات ارائه شده به منظور تعيين ارزش موجودي ها و قيمت گذاري محصولات و خدمات.

2-تعيين و تجزيه و تحليل درآمد و هزينه مؤسسات بنحوي كه بتوان عملكرد قسمت هاي مختلف را با يكديگر مقايسه نموده و بر اساس اين مقايسه چگونگي و ميزان كارآئي آنها را سنجيد.

3-كمك به مديران مؤسسات در تعيين خط مشي و تهيه برنامه هاي مفيد و فراهم نمودن اطلاعات براي مديران جهت مديريت به منظور تصميم گيري نسبت به انتخاب يك راه حل از بين چندين راه حل موجود.

4-تطبيق و مقايسه دقيق هزینه‌ها با درآمدهاي مربوط به آنها و تعيين سود و زيان براي يك دوره مالي.

5-برقراري روشها و شيوه هائي كه اعمال كنترل را ميسر ساخته و در صورت امكان باعث كاهش هزینه‌ها گردد.

8-1- قلمرو حسابداري بهاي تمام شده:

قلمرو حسابداري صنعتي عبارتست از هزينه يابي، محاسبه بهاي تمام شده توليدات و خدمات، اندازه گيري كارآئي، تعيين اثر بخشي و ارزيابي مسئوليت و سنجش بازده سرمايه گذاريهاي راه بردي (استراتژيك) و تاكتيكي.

9-1- كاربرد حسابداري بهاي تمام شده:

در كتب و نشريات مربوط به حسابداري بهاي تمام شده عنوان حسابداري صنعتي نيز بكار برده شده است. اينطور استنباط می‌شود كه حسابداري بهاي تمام شده مختص مؤسسات و شركتهاي صنعتي و توليدي می‌باشد. با اين فرض مي بايست بجاي واژه (Cost Accounting) به معني بهاي تمام شده از واژه (Industrial Accuntiong) به معني حسابداري صنعتي استفاده مي شد. در حالي كه حسابداري بهاي تمام شده مختص مؤسسات و شركت هاي صنعتي و توليدي نيست. حسابداري بهاي تمام شده مفهوم عامي است و تمام شركت ها و مؤسسات خدماتي، بازرگاني و توليدي می‌توانند در گزارشگري خود سيستم حسابداري بهاي تمام شده را بكار ببرند.

شايد علت استفاده از اصطلاح حسابداري صنعتي براي واژه (Cost Accounting) اين بوده است كه ابتدا در واحدهاي صنعتي نياز به ارائه اطلاعات تفضيلي بهاي تمام شده، كنترل و قيمت گذاري احساس شد. به علاوه بسياري از مفاهيم و تكنيكهاي حسابداريبهاي تمام شده در صنايع توليدي ابداع شده و توسعه يافته است. با پيشرفت و توسعه اين تكنيكها، بيشتر مديران توجه خود را به محاسبه بهاي تمام شده فعالیت‌های غير توليدي معطوف داشته اند. بنابراين امروزه اكثر مؤسسات توليدي، مؤسسات عمده فروشي و خرده فروشي، بانكها، شركت هاي بيمه، شركت هاي حمل و نقل، بيمارستانها، سازمان‌های دولتي، دانشگاهها و ساير مؤسسات می‌توانند از روشهاي حسابداري بهاي تمام شده استفاده نمايند.

10-1- عوامل بهاي تمام شده:

عوامل بهاي تمام شده، عبارت از هزينه هايي است كه به صورت مستقيم و غير مستقيم در ساخت محصول به مصرف مي رسند. اين عوامل، شامل سه جزء اصلي مي باشند كه عبارتند از: مواد اوليه، دستمزد و سربار توليد.

مواد اوليه: براي ساخت محصول، بايد از مواردي كه در طبيعت وجود دارد و يا كالاهايي كه در كارخانه هاي ديگر ساخته شده اند استفاده نمود. به اين دسته از مواد، مواد اوليه گفته می‌شود.

به عنوان مثال، مواد اوليه براي كارخانه ريسندگي پنبه می‌باشد كه از طبيت بدست مي آيد و به نخ تبديل می‌شود. در حالي كه مواد اوليه براي كارخانه بافندگي، نخ می‌باشد كه كالاي ساخته شده كارخانه ريسندگي بوده است.

دستمزد: عبارت است از حق الزحمه اي است كه براي تبديل مواد به كالا به كارگران پرداخت می‌شود.

هزينه هاي غير مستقيم توليد(سربار توليد): هزينه هايي است كه در كارخانه به مصرف مي رسند، به استثناي مواد اوليه و دستمزد مستقيم، هزينه هاي غير مستقيم توليد را اصطلاحا سربار ساخت، سربار توليد، هزينه هاي عمومي كارخانه و سربار كارخانه نيز مي گويند.

بعضي از اين هزینه‌ها عبارتند از: مواد غير مستقيم، دستمزد غير مستقيم، هزينه استهلاك داراييهاي ثابت (ساختمان، تأسيسات و ماشين آلات)، هزينه بيمه هاي اجتماعي كارگران، هزينه سوخت، روشنايي و حرارت مركزي كارخانه، هزينه تعمير و نگهداري ماشين آلات.

11-1- مفهوم هزينه:

هزينه يك واژه چند وجهي است. شناخت و كاربرد صحيح هزينه مستلزم شناخت نياز اطلاعاتي و هدف مورد نظر است. حسابداران، اقتصاددانان، مهندسين و ساير افرادي كه به نحوي با مشكلات مربوط به هزينه روبرو هستند مفاهيم و اصطلاحاتي را بر حسب نيازهايشان براي هزينه بوجود آورده اند. تعريف و تشريح هزينه به نحوي كه هيچ ابهامي نسبت به مفهوم آن باقي نماند امر ساده اي نيست. اغلب اصطلاحات، بهاي تمام شده، هزينه و زيان بطور مترادف و جابجا استفاده مي شويد. بنابراين لازم است تمايز بين آنها مشخص و مفهوم هر يك دقيقا معلوم شود.

12-1- بهاي تمام شده (Cost):

مخارج، اموال، سهام يا خدمات يا بدهي كه در ازاي تحصيل كالا يا خدمات يا خسارت وارده شناسائي گرديده و با مبلغ نقد پرداختي يا قابل پرداخت يا ارزش بازار اموال، سهام يا خدمات ارائه شده در مبادله اندازه گيري می‌شود. به عبارت ديگر به مخارجي اطلاق می‌شود كه داراي منافع آتي باشد.

–         پرداختها يا تعهدات در ازاي عوامل توليد به فروشندگان كالا و خدمات.

–         عبارتست از قيمت مبادله اي منابع از دست رفته يا فدا شده جهت تضمين منافع.

–         از دست دادن منابع به منظور دستيابي به يك هدف مشخص.

–         عبارتست از آن قسمت از ارزش كالا يا اموال و خدماتي است كه هر چند در داخل موسسه به مصرف رسيده معهذا هنوز براي تحصيل درآمد مورد استفاده قرار نگرفته و می‌توان آن را به شكلي در داخل مؤسسه پيدا كرد.

13-1- هزينه (Expense):

–         جريانهاي خروجي يا ساير مصارف دارايي يا ايجاد بدهي (يا تركيبي از هر دو) در طي دوره اي از فروش، توليد كالا، ارائه خدمات و انجام ساير فعاليتها كه فرآيند تحصيل درآمد واحد تجاري را تشكيل می‌دهد.

–         عبارتست از مخارجي كه در راه تحصيل درآمد يك دوره به مصرف رسيده و از بنگاه خارج شده است و به اين ترتيب در محاسبه بهاي ساخت كالاي موجود وارد نمي شود.

–         هر گونه مخارج فاقد منافع آتي.

–         عبارتست از جريان خروج دارييها يا ساير موارد استفاده از دارييها يا ايجاد بدهيها طي يك دوره كه به منظور توليد و تحويل كالا، ارائه خدمات، يا انجام ساير فعاليتها در اجراي عمليات اصلي و مستمر واحد تجاري صورت می‌گیرد.

14-1- زيان (Loss):

–         كاهش در حقوق صاحبان سهام(خالص داراييها) كه از عمليات فرعي، رويدادهاي تصادفي يا ساير عمليات، رويدادها و شرايط مؤثر بر واحد تجاري ناشي شده باشد، به استثناي كاهشي كه در نتيجه هزینه‌ها يا توزيع منابع بين صاحبان سهام واقع شده است.

–         عبارتست از مازاد هزينه بر درآمدهاي دوره.

–         عبارتست از مخارج تحميل شده بدون ارائه بازده.

–         عبارتست از مزاياي منفي پولي ناشي از معامله يا گروهي از معاملات.

انستيتوي حسابداران خبره آمريكا (AICPA) در بولتن شماره 4 اصطلاحات حسابداري، اين عناوين را به شرح زير تعريف نموده است:

(Cost): مبلغي كه از طريق نقدي يا انتقال دارايي يا صدور سهام يا انجام خدمات يا ايجاد بدهي در مقابل كالا يا خدماتي كه دريافت شده و يا دريافت خواهد شد صرف می‌شود.

(Expense): يعني مخارجي كه از درآمد قابل كسر كردن باشد. در يك مفهوم كلي مخارجي كه در امور فروش، تشكيلات، بهره و ماليات صرف می‌شود، تحت عنوان هزينه (Expense)و مخارجي كه در توليد صرف می‌شود، نظير مواد، دستمزد و سربار تحت عنوان بهاي تمام شده (Cost) تلقي می‌شود.

(Loss): عبارتست از فزوني كليه هزینه‌ها در مفهوم وسيع هزينه بر درآمد براي يك دوره زماني معين، يا فزوني تمام يا نسبت معيني از بهاي تمام شده دارائي در مقابل درآمد حاصله( اگر درآمدي باشد) زماني كه دارائي فروخته شده، متروك گرديده يا در اثر حادثه خراب يا بهر طريق ديگر حذف شده باشد. بطور كلي روابط بين بهاي تمام شده، مخارج، هزينه و زيان در شكل زير خلاصه شده است:

15-1- تفاوت هزينه (Expense) با بهاي تمام شده (Cost):

«بهاي تمام شده» به منابع از دست رفته براي تحصيل كالا و خدمات مورد نياز گفته می‌شود. صرف اين منابع و وقوع بهاي تمام شده به خاطر دستيابي به منافعي در حال و آينده است. هنگامي كه اين منافع حاصل می‌شود، بهاي تمام شده به هزينه تبديل می‌گردد. بنابراين هزينه، بهاي تمام شده اي است كه منفعت مورد نظر براي آن حاصل شده است و در برابر درآمدهاي يك دوره مالي قرار می‌گیرد.

آن دسته از اقلام بهاي تمام شده كه هنوز منافع مورد انتظار از آنها حاصل نشده است به صورت دارايي در حسابها و صورتهاي مالي نشان داده می‌شوند.

16-1- تفاوت هزينه (Expense) با زيان(Loss):

«هزینه‌ها» آن دسته از اقلام بهاي تمام شده را شامل می‌شوند كه در فرآيند كسب سود وقوع آنها ضرورت داشته اما «زيانها» حاصل يك فرآيند غير عادي در فعالیت‌های مرتبط با كسب درآمد و سود مي باشند. هم هزینه‌ها و هم زيانها تأثير مشابهي بر سود خالص دارند و موجب كاهش سود می‌شوند. اما آنها را در صورتهاي مالي، جداگانه نشان می‌دهند تا ماهيت جداگانه آنها آشكار شود.

17-1- هدف هزينه (Cost object):

حسابداران معمولا Cost را به عنوان منابع فدا شده يا صرف نظر شده براي رسيدن به يك هدف خاص تعريف كرده اند. بسياري از مردم Cost را بعنوان مقادير پولي پرداخت شده براي تحصيل كالاها و خدمات در نظر مي گيرند. مديران براي سهولت در تصميم گيري اغلب مي خواهند بدانند هزينه يك «چيز» (مانند يك توليد جديد، يك ماشين، يك خدمت يا يك پروژه) چقدر است؟

اين چيزها بعنوان «هدف هزينه» ناميده می‌شود كه می‌تواند يك محصول يا خدمت، اموال يا دارائي پروژه هاي يك سازمان، طرح توسعه خط توليد باشد.

فصل دوم

بررسي انواع سیستم‌های هزينه يابي

 

85,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابداري صنعتي بهای تمام شده
 • مقاله هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی