پایان نامه راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول : کلیات
۱-۱- مقدمه ۴
۲-۱- بیان مسئله ۴
۳-۱- پیشینه تحقیق ۶
۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۵-۱- اهداف تحقیق ۸
۶-۱- سوالات تحقیق ۸
۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق: ۸
۲-۶-۱- سئوالات فرعی تحقیق: ۸
۷-۱- فرضیات تحقیق ۸
۱-۷-۱- فرضیه اصلی: ۸
۲-۷-۱- فرضیه فرعی ۹
۸-۱- متغیرهای تحقیق ۹
۱-۸-۱- متغیر های مستقل ۹
۲-۸-۱- متغیر وابسته ۹
۹-۱-روش تحقیق ۹
۱۰-۱-قلمرو تحقیق : ۹
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی : ۹
۲-۱۰-۱- قلمرو مکانی(جامعه آماری) : ۱۰
۳-۱۰-۱- قلمرو زمانی : ۱۰
۱۱-۱- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه ۱۰
۱۲-۱- موانع و محدودیتهای تحقیق ۱۰
۱۳-۱- تعاریف واژه ها و اصطلاحات ۱۱
۱-۱۳-۱- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، ۱۳۷۷) ۱۱
۲-۱۳-۱- گردشگر ۱۱
۳-۱۳-۱- مسافر : (داروند زاده ۱۳۸۱) ۱۱
۴-۱۳-۱- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، ۱۳۸۳) ۱۱
۵-۱۳-۱- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع) ۱۱
۶-۱۳-۱- صنعت گردشگری : ۱۱
۷-۱۳-۱- مشارکت: (گرافت و کلاری ، ۱۹۹۱) ۱۱
۸-۱۳-۱- امنیت : ۱۱
۹-۱۳-۱- اعتماد به نظام: (صفدری ، ۱۳۷۴ : ۴۸) ۱۲
۱۰-۱۳-۱- رسانه ها : ۱۲
۱۱-۱۳-۱- پژوهش در صنعت گردشگری : (داروند زاده ، ۱۳۸۱) ۱۲
۱۲-۱۳-۱- سازمان جهانی جهانگردی : (سایت chn،۱۳۸۳) ۱۲
فصل دوم : ادبیات پژوهش
۱-۲- مقدمه ۱۴
۲-۲- تعاریف و اصطلاحات گردشگری ۱۸
۱-۲-۲- تعریف گردشگری ۱۸
۲-۲-۲- تعریف گردشگر ۱۹
۳-۲-۲- مسافر ۲۰
۴-۲-۲- گردشگر ۲۰
۵-۲-۲- بازدید کننده ۲۰
۶-۲-۲- تور ۲۰
۳-۲-تاریخچه گردشگری ۲۰
۴-۲- گردشگری در جهان اسلام و قرآن کریم ۲۲
۵-۲- گردشگری در دنیای حاضر ۲۴
۶-۲- اَشکال گردشگری ۲۵
۱-۶-۲- گردشگری با انگیزه ماجرا جویان ۲۵
۲-۶-۲- گردشگری روستایی ۲۶
۳-۶-۲-گردشگری بوم شناختی (اکوتوریسم) ۲۶
۴-۶-۲-گردشگری حمل و نقل آبی ۲۷
۵-۶-۲- گردشگری مسکونی ۲۷
۶-۶-۲-گردشگری مذهبی ۲۷
۷-۶-۲- گردشگری قومی ۲۸
۸-۶-۲-گردشگری نوستالوژیک ۲۸
۷-۲- گردشگری با توجه به هدف ۲۸
۱-۷-۲-گردشگری فراغتی و سرگرمی ۲۸
۲-۷-۲- گردشگری فرهنگی ، اجتماعی و مذهبی ۲۹
۳-۷-۲-گردشگری ورزشی ۳۱
۴-۷-۲- گردشگری تجارت و کسب و کار ۳۱
۵-۷-۲- گردشگری سمینارها و کنفرانسها ۳۲
۸-۲- اهداف توسعه گردشگری ۳۳
۹-۲- مزایای عمده گردشگری ۳۳
۱۰-۲- برخی از نقاط ضعف گردشگری ۳۴
۱۱-۲- گردشگری در ایران ۳۴
۱-۱۱-۲- جاذبه های گردشگری در ایران ۳۴
۲-۱۱-۲-جاذبه های فرهنگی ایران ۳۷
۳-۱۱-۲-جاذبه ها و مناظر طبیعی ایران ۳۷
۴-۱۱-۲-موانع توسعه گردشگری در ایران ۳۸
۴-۱۱-۲-۱- برخی از مشکلات و موانع گردشگری در ایران ۳۸
۵-۱۱-۲- گردشگری در خوزستان ۴۰
۱-۵-۱۱-۲-پیشینه تاریخی خوزستان ۴۰
۲-۵-۱۱-۲- موقعیت جغرافیایی- حدود و مساحت ۴۱
۶-۱۱-۲- آثار باستانی و بناهای تاریخی و مذهبی خوزستان ۴۲
۱-۶-۱۱-۲-ویرانه های شهر قدیم اهواز ۴۲
۲-۶-۱۱-۲-گورستان زرتشتیان ۴۲
۳-۶-۱۱-۲-مقبره علی بن مهزیار اهوازی ۴۲
۴-۶-۱۱-۲-مقبره حضرت سید عباس ۴۲
۵-۶-۱۱-۲-شهر باستانی شوش ۴۲
۶-۶-۱۱-۲-چغازنبیل (معبد زیگورات) ۴۲
۱۲-۲- دستگاه های امنیتی در گردشگری ۴۴
۱-۱۲-۲- امنیت ۴۴
۲-۱۲-۲-امنیت قضایی ۴۴
۳-۱۲-۲-امنیت دسته جمعی ۴۴
۴-۱۲-۲-عوامل تهدید کننده امنیت ۴۵
۱-۴-۱۲-۲- تجاوز ۴۵
۲-۴-۱۲-۲-ستمگری و ستم پذیری ۴۵
۳-۴-۱۲-۲-تهدید و ارعاب ۴۶
۳-۴-۱۲-۲-رابطه بین جهانگردی و جرم ۴۶
۱۳-۲- مشارکت ۴۸
۱-۱۳-۲-شرایط عمده اجرای مشارکت : ۴۹
۲-۱۳-۲-کارکردهای مشارکت اجتماعی ۵۰
۳-۱۳-۲-مشارکت مردم و رابطه آن با امنیت ۵۰
۴-۱۳-۲-اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ۵۱
۱۴-۲- جهانگردی و رسانه ها ۵۳
فصل سوم : روش پژوهش
۱-۳- مقدمه ۵۷
۲-۳- جامعه آماری و حجم نمونه ۵۷
۱-۲-۳- جامعه آماری ۵۷
۲-۲-۳- شیوه نمونه گیری و حجم نمونه ۵۷
۳-۳- روش جمع آوری اطلاعات ۵۸
۴-۳- ابزار جمع آوری اطلاعات ۵۸
۵-۳- پایایی و روائی پرسشنامه ۵۹
۱-۵-۳- پایایی (Reliablity ) 59
2-5-3- روائی ( validity ) 60
6-3- چارچوب نظری تحقیق ۶۰
فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن
۱-۴- مقدمه ۶۴
۲-۴- تجزیه و تحلیل داده های دریافتی ۶۴
۱-۲-۴-آمار تو صیفی ۶۴
۲-۲-۴-آمار استنباطی ۷۵
فصل پنجم : بحث و تفسیر
۱-۵- مقدمه ۸۱
۲-۵- نتیجه گیری پژوهش ۸۲
۳-۵- پیشنهادهای پژوهش ۸۳
۴-۵- پیشنهادات برای محققین آتی ۸۶
منابع ۸۸
Abstract 90

 

منابع

۱- اجلاس هماهنگی وزیران جهانگردی کشورهای اسلامی ۱۳۸۰
۲- الوانی – مهدی و شاهرخ دشتی- زهره،۱۳۷۳، اصول و مبانی جهانگردی، معاونت اقتصاد بنیاد مستضعفان و جانبازان تهران : چاپ اول
۳- پارسائیان – علی و اعرابی – سید محمد، ۱۳۷۷ ، جهانگردی در چشم انداز جامع (ترجمه) دفترپژوهشهای فرهنگی تهران
۴- جهانشاهی – محمد ، الزامات توسعه دوباره صنعت گردشگری ، روزنامه ایران ، شماره ۲۸۷۰ و ۱۳۸۳
۵- داروند زاده – ماندانا ،۱۳۸۰ ، پژوهشی در زمینه مدیریت امور فرهنگی جهانگردی در ایران با تاکید جهانگردان اروپایی ، پایان نامه کارشناسی ارشد
۶- رضا زاده – مهران ، ۱۳۸۲٫ جهانگردی یکی از صنایع پر رونق دنیا
۷- زاهدی – شمس السادات، ۱۳۷۶، تحلیلی بر تبعات توسعه صنعت جهانگردی، فصلنامه مطالعات مدیریت شماره ۲۰
۸- سازمان جهانی جهانگردی ۲۰۰۴
۹- سایت chn 1383
10- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۱۳۸۲
۱۱- صفری شالی – رضا. ۱۳۷۸ ((تاثیر مشارکت مردمی در تقویت امنیت اجتماعی )) مجموعه مقالات همایش نظم و دانش ، معاونت اجتماعی ناجا ،
۱۲- صفوری- سلمان ، رضایت اجتماعی و عوامل مؤثر برآن ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
۱۳- غفاری – غلامرضا ، ۱۳۸۰ . تبیین اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت اجتماعی ، اقتصادی … رساله منتشر نشده دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران
۱۴- فصلنامه پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، بناهای آرامگاهی ، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی تهران ۱۳۸۰
۱۵- قرآن کریم
۱۶- کرافت و کلاری ۱۹۹۱
۱۷- کیانمهر – محمد علی ،۱۳۸۱ . تاملی بر ظرفیت صنعت گردشگری
۱۸- مهرانی- هرمز، ۱۳۷۹، پایان نامه دکتری : طراحی مدل راهبردی آمیخته بازاریابی صنعت جهانگردی در ایران.
۱۹- میرابزاده- پرستو- ۱۳۷۵- ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه توریسم، ترجمه ، فصلنامه محیط زیست جلد هشتم شماره دوم تابستان
۲۰- نشریه سفر و طبیعت ۱۳۸۲ اکو توریسم و جهان اسلام شماره ۳۱۸۸
۲۱- ۲۰۰۴Wto

چکیده

انسان پیشرفته امروز ی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید . اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت جهانگردی» را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب میشود .

در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـرکت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متکی بود .

لذا توسعه صنعت گردشگری به وسیله ایجاد انگیزه و بررسی راه های تقویت مشارکت مردم در این توسعه، برای این صنعت امری حیاتی است.

امروزه گردشگری و صنعت جهانگردی منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی  استفاده می کنند.

لذا پژوهشگر در این تحقیق برآن است تا بتواند راه های تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری – گردشگری داخلی- را مورد بررسی قرار دهد. به همین دلیل با توجه به مبنای نظری تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته به منظور سنجش وضعیت موجود گردشگری و نقش رسانه ها و اعتماد مردم به دستگاههای امنیتی و قضایی و نیز اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران در توسعه این صنعت استفاده شد.

جامعه نمونه این مطالعه ۲۰۰ نفر از شهرستانهای( شوش، آبادان، دشت آزادگان، رامهرمز و اهواز) می باشد.

هدف کلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشارکت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

نتایج بدست آمده نشان داد :

فرضیه اصلی:اعتماد مردم به نظام حاکم ،دستگاه قضایی و امنیتی و اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است.

فرضیه فرعی اول: اعتماد مردم به نظام حاکم برجامعه بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

فرضیه فرعی دوم: اعتماد مردم به دستگاه قضایی و امنیتی بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

فرضیه فرعی سوم: اعتماد مردم به اطلاع رسانی رسانه ها بر تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری موثر است

 نتایج بدست آمده نشان داد

۱-     ایجاد جو اعتماد در کشور نسبت به نظام حاکم می باشد . به عبارت دیگر در پرتو اعتماد و اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی مردم می توانند با طیب خاطر و اطمینان کامل سرمایه هایشان را در زمینه توسعه صنعت گردشگری بکار اندازند  همچنین گردشگران نیز با احساس امنیت کامل مکانی را جهت گردشگری انتخاب می نمایند.

۲-     تحقیق حاضر نشان می دهد که پاسخ دهندگان به پرسشنامه معتقدند که افزایش امنیت داخلی و اجرای عدالت و انصاف و قانون گرایی باعث تقویت مشارکت مردم در این صنعت می شود .

۳-      همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که بطور کلی رسانه ها در زمره عوامل تاثیر گزار بر مشارکت مردم در رشد صنعت گردشگری می باشد . تبلیغات مناسب در زمینه معرفی راههای سرمایه گذاری مردم و بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی ، همچنین تهیه برنامه ها و گزارشات تخصصی در زمینه معرفی و اعلام حمایت دولت از بخش خصوصی و همچنین حمایت دولت از مشارکت مردم در زمینه این صنعت و ا سوی دیگر معرفی جاذبه های هر استان در زمینه گردشگری از عوامل موثری میباشد که می تواند باعث تقویت مشارکت و سرمایه گذاری مردم در این صنعت می باشد . اطلاع رسانی در عمق  مشارکت  نهفته است .

۱-۱- مقدمه

انسان پیشرفته امروزی به دلیل انگیزه ها و دلایل متعالی تری چون آشنایی با فرهنگ و تمدنهای دیگر، ملاقات دوستان و اقوام و … اقدام به سفر و مسافرت می نماید .

اقدام و اشتیاق انسان به مسافرت در دنیای کنونی، صنعت بزرگی به نام «صنعت گردشگری» را به وجود آورده است که منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب میشود . گردشگری در بسیاری از کشورهای بزرگ و کوچک جهان، یکی از بزرگترین و سود آورترین صنایع است شاید بتوان به جرأت گفت که گردشگری و اقتصاد توریسم امروز به یکی از اصلی ترین ارکان اقتصاد تجاری جهان تبدیل شده است به نحوی که بسیاری از توسعه سازان از این صنعت با عنوان توسعه پایدار یاد می کنند که در تاریخ اقتصاد جهان ، قرن بیست و یکم را به نام خود فتح خواهد کرد .

در جهان حاضر توسعه و پیشرفت رمز ماندگاری و حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود . بـدون تـوسعه و حـرکت در سیـر تعالـی و ترقی نمی توان فقط به افتخارات گذشته متکی بود ، بلکه همراهی  سابقه و تجربه ذی قیمت گذشته را باید مبنایی برای دستیابی به رسالتها و مقاصد دوربرد مدنظر  قرار دارد .

۲-۱- بیان مسئله

امروزه گردشگری و صنعت گردشگری منبع درآمد بسیاری از کشورها محسوب می شود و بسیاری از آنها از این منبع درآمد برای ایجاد اشتغال، رشد بخش خصوصی و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی  استفاده می کنند. جهانگردی و گردشگری یکی از بزرگترین و متبوع ترین صنایع محسوب می شود و در آمد آن در سال ۲۰۰۱ بالغ بر ۴۳ میلیارد دلار بوده است . کشور ما نیز با رفع موانع موجود در زمینه گردشگری و تقویت راههای مشارکت مردم در زمینه توسعه صنعت گردشگری میتواند سهم قابل قبولی از این درآمدها را به خود اختصاص دهد .

امروزه توسعه و پیشرفت رمز حیات پویا و مقتدرانه ملتها ، جوامع ، فرهنگها و تمدنها به شمار می رود ما در دورانی زندگی می کنیم که تغییر درآن شتاب گرفته است .

حوادث و رویدادهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فناوری تکنولوژی تصور ما را درباره جهان دگرگون کرده است .

کشور ایران با پیشینه تمدن کهن و جاذبه های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی ، ضمن آنکه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال زایی و در آمد ارزی است بر حفظ ارزشهای متعالی و هویت فرهنگی تمدن خود تأکید دارد و الگوی سفر را از اندیشه ها و آموزه های قرآنی و احادیث مستند دریافت میدارد .

با این وجود کشور ایران از لحاظ در آمدهای حاصل از گردشگری در جایگاه، مناسبی قرار نداشته و نتوانسته از پتانسیلهای مثبتی که در زمینه گردشگری وجود دارد استفاده نماید .

از سوی دیگر سازمانهای دولتی و خصوصی که در این زمینه متولی امور می باشند نیز اقدامات مثبتی را در زمینه جذب توریسم انجام نداده اند و یا بسیار ضعیف عمل کرده اند .

گردشگری بعنوان یک صنعت در آمد زا و رونق دهنده چرخهای اقتصادی کشور در ارتباط بین ملل و اقوام در جهان نقش مهمی دارد . از طرفی نباید گردشگری و ایرانگردی را تهدید علیه ارزشها دانست ، بلکه باید آن را در جهت رونق اقتصادی، تقویت هویت و وفاق ملی، فرصت مغتنمی تلقی نمود و عاملی برای صلح و همزیستی میان ملل و گفتگوی تمدنهای مختلف که ثبات و امنیت را به ارمغان می آورد، مورد نظر داشت . جهانگردان به ایران می آیند تا تمدن کهن ایرانیان را که غنا بخش تمدن جامعه بشری بود و در تاریخ هر ملتی به شیوه ای نقش آفرینی نموده است را ببینند . تعارض بین ارزشهای دینی و فرهنگی با ترویج صنعت گردشگری در کشور وجود ندارد . بنابراین جهانگردان نه تنها تهدید نیستند بلکه فرصت اند . و نباید ضعف مدیریت علمی و برنامه ریزی صحیح مسئولین را با تهدید تلقی کردن گردشگران توجیه نمود . باید با پژوهش و برنامه ریزی، آموزش و بازاریابی بخشهای خصوصی و دولتی و همچنین با بازکردن راههای مشارکت مردم در جهت جذب توریسم و ارتقای صنعت گردشگری سهم بیشتری از درآمد صنعت گردشگری جهانی با حفظ هویت و ارزشها را به خود اختصاص داد .

صنعت گردشگری  فرهنگی ترین حوزه اقتصاد است . کارشناسان اقتصادی معتقدند که گردشگری تنها بخشی از مجموعه عظیم اقتصاد است که در حد بسیار زیادی با رگه های فرهنگی گره خورده است چون از یک سو تا حد مطلوبی موجبات آشنایی فرهنگها، تمدنها، ن‍ژادها ، سرزمینها، اقوام و گویش های مختلف را با یکدیگر فراهم می سازد و از سوی دیگر نیز می تواند یکی از منابع کسب در آمد برای کشورهای مختلف باشد این که گفته می شود : «اقتصاد توریسم بهترین محرک برای کشورهایی است که به دلیل تک محصولی بودن یا محدود بودن منابع در آمد ، دارای اقتصاد خموده هستند » ، به سمتی می رود تا توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یکی از بزرگترین واقعیتهای اقتصادی تبدیل شود .

به نظر می رسد که کشورهای صاحب نفت و یا کشورهای دیگری که تنها یک منبع درآمدی در اختیار دارند باید از کنار صنعت گردشگری به راحتی عبور نکنند چون عامل بسیار مهمی برای تنوع درآمد آنها است در این مورد برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس با اتکا به صنعت توریسم و تجهیز زیرساختهای آن توانسته اند طی سالیان گذشته پذیرای تعداد زیادی از گردشگران جهانی باشند به طوری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، توفیق این کشور ها در حوزه تجارت را ناشی از موفقیت آنها در صنعت توریسم می دانند. با توجه به اینکه ایران در حال حاضر به صورت بالقوه یکی از کانونهای توریستی جهان به شمار می آید و دارای جاذبه های فراوانی است توجه و تاکید برای گسترش این صنعت علاوه براینکه از نظر فرهنگی و سیاسی دارای منافع بسیاری است موجب رونق اقتصادی و اشتغال زایی و افزایش درآمد ملی نیز می شود

و از آنجا که استان خوزستان یکی از استانهایی می باشد که دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی طولانی است و از نظر اقتصادی نیز، توسعه صنعت گردشگری در این استان می تواند موجب شکوفایی و رونق بخشهای اقتصادی از یک سو و ایجاد اشتغال و فرصتهاتی جدید شغلی از سوی دیگر که این خود مستلزم مشارکت همه جانبه مردم در حمایت از این صنعت است .طبعا” تا ما نتوانیم ظرفیتهای گردشگری موجود رابه هموطنان خودمعرفی نماییم،

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر می کوشد که نسبت به شناسایی عوامل تأثیر گذار بر مشارکت مردم در جهت توسعه صنعت گردشگری(گردشگری داخلی ) در این استان اقدام نموده و راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه و رشد این صنعت را بررسی نماید .

با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، می توان سئوالات زیر را باتوجه به فرضیات مطروحه مورد توجه قرار داد :

۱-افزایش اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی چه رابطه ای با مشارکت آنان در توسعه صنعت گردشگری دارد ؟

۲-اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی چه رابطه ای با مشارکت آنان در توسعه صنعت گردشگری دارد ؟

۳-رسانه ها چه نقشی در تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری دارند ؟

۳-۱-  پیشینه تحقیق

پیرامون گردشگری و اهمیت آن پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور صورت پذیرفته است ، همچنین تحقیقاتی بصورت کلان پیرامون مشکلات توریسم در ایران توسط عده ای از دانشجویان ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت سیاحتی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و … صورت گرفته است . ولیکن در جامعه آماری مورد نظر با این عنوان قبلاً تحقیقی انجام نشده است . ذیلاً به سه نمونه پایان نامه تحصیلی اشاره می شود :

۱-محمد طاهر قمیشی در پایان نامه خود با عنوان «ارزیابی عملکرد امداد خودرو ایران در بهبود فرآیند گردشگری و صنایع خودرو سازی و قطعه سازی در استان خوزستان .

۲-پایان نامه آقای مسعود غلامی با عنوان «بررسی وارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری در ایران در رشته کارشناسی ارشد مدیریت  اجرایی، در این پژوهش تأثیر متغیرهای ضریب امنیت (بعد داخلی و خارجی) امکانات و خدمات گردشگری، سیستمی واحد در زمینه بازاریابی و تبلیغات و هماهنگی در سازمانهای درگیر در توسعه صنعت گردشگری مورد آزمون قرار گرفته شده است .

۳-پایان نامه ای با عنوان «بررسی اثر بخشی مدیریت گردشگری فرهنگی» توسط خانم روزیتا رضاپور نوشته شده در این پژوهش به شناسایی و رفع چالشهای موجود در مسیر توسعه این صنعت پرداخته شد تا وضعیت کنونی را بهبود بخشند .

۴-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از مسایل عمده ای که فرایند جهانی شدن را در مرکز توجه انسان قرار داده است تأثیر بالفعل و نیز بالقوه آن در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی است بی شک با گسترش ارتباطات فرهنگی بین کشورها اختیار دولتهای ملی در این زمینه به طور فزاینده ای کاهش می یابد .

در حال حاضر جهانی شدن بیشتر ابعاد سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی این فرایند کلی را مورد توجه قرار می دهد از این رو گسترش و توسعه ارتباطات جهانی بسیار حائز اهمیت است فرایند جهانی شدن معمولاً چهار حوزه فنی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را تحت الشعاع قرار می دهد در حوزه فرهنگی این فرایند ارتباط بسیار نزدیکی با فرهنگ گردشگری برقرار می کند .

گردشگری طی دهه های اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است . در سال ۱۹۵۰ تعداد گردشگران بین المللی ۲۵ میلیون نفر و درآمد گردشگری بین المللی نیز ۲/۱ میلیارد دلار بوده است در سال ۲۰۰۳ تعداد گردشگران بین المللی به ۶۹۱ میلیون نفر و درآمد آن به ۱۵۱۴ میلیارد دلار بالغ گردید (سازمان جهانی گردشگری ، ۲۰۰۴)

مطالعات انجام شده توسط آژانس های بین المللی وابسته به سازمان ملل نشان می دهد که تا سال ۲۰۱۰ تعداد گردشگران بین المللی به رقمی بالغ بر یک میلیارد نفر خواهد رسید .

براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری (wto) و برنامه چشم انداز توریسم در سال ۲۰۲۰ میلادی تعداد گردشگری در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی به یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و سهم منطقه خاورمیانه پس از منطقه شرق آسیا بالاترین میزان رشد توریسم را در جهان دارا خواهد بود . بنابراین با توجه به مطالب فوق پژوهشگر این موضوع را برای تحقیق برگزیده است .

۵-۱- اهداف تحقیق

با توجه به اینکه گردشگری و صنعت گردشگری یکی از بهترین منابع کسب درآمد برای کشورها می باشد و باعث اشتغال زایی، رونق اقتصادی، تحصیل ارز، تبادل فرهنگها و نزدیکی ملل به یکدیگر می شود از این رو شاهدیم که طی سالیان گذشته بسیاری از کشورهای جهان با درک موقعیت برتر صنعت توریسم در الگوهای مختلف توسعه اقتصادی در پی آن هستند تا امکانات گردشگری خود را گسترش دهند .

کشور پهناور ایران نیز با داشتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تپه و پنجاه هزار اثر تاریخی و منابع طبیعی متبوع جزء ده کشور برتر دارای جاذبه های توریستی و ۵ کشور اول در زمینه تنوع و جذابیت اکوتوریسم دنیاست . برای رهایی از تکیه بر درآمدهای نفتی راهی جز حرکت به سمت گردشگری وجود ندارد .

هدف کلی این پژوهش شناسایی راههای تقویت مشارکت مردم در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان است.

اهداف فرعی تحقیق حاضر به قرار زیر است:

۱-بررسی میزان اعتماد پاسخگویان نسبت به ارگانهای امنیتی و قضایی

۲-بررسی میزان اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و مشارکت آنها در توسعه صنعت گردشگری

۳-بررسی نقش رسانه ها در ایجاد مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری

۶-۱- سوالات تحقیق

۱-۶-۱- سوال اصلی تحقیق:

راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان کدامند؟

۲-۶-۱- سئوالات فرعی تحقیق:

افزایش اعتماد مردم به ارگانهای امنیتی، اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها

 

۷-۱- فرضیات تحقیق

۱-۷-۱- فرضیه اصلی:

هدف از ارایه فرضیات این پژوهش ، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری می باشد .

۲-۷-۱- فرضیه فرعی

به نظر می رسد از طریق افزایش ضریب اعتماد مدرم به ارگانهای امنیتی و قضائی، اعتماد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اطلاع رسانی رسانه ها می توان بر مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری تأثیر گذاشت.

۸-۱- متغیرهای تحقیق

 ۱-۸-۱- متغیر های مستقل

     راههای تقویت مشارکت مردم

۲-۸-۱- متغیر وابسته

    توسعه صنعت گردشگری در استان خوزستان

۹-۱-روش تحقیق

این تحقیق یک تحقیق توصیفی –تحلیلی  است زیرا بر اساس نظر خواهی از افراد ، نتایجی بدست آمده که متغیرها را بر آن اساس به هم سنجیده و همبستگی آنها را محاسبه می نمائیم .

روش تحقیق فرایندی نظام مند ، برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسئله است .

در این تحقیق تلاش می شود تا با استفاده از روش تحقیق میدانی ، پاسخی برای پرسشهای مورد نظر یافته و پس از آن به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری بپردازیم .

در ضمن روش نمونه گیری بصورت خوشه ای و طبقه ای می باشد .

۱۰-۱-قلمرو تحقیق :

۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی :

الف . مفاهیم ، واژه ها با اصطلاحات مربوط به گردشگری

ب . موضوعات مرتبط با توریسم و گردشگری(داخلی)

ج . شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری

۲-۱۰-۱- قلمرو مکانی(جامعه آماری) :

قلمرو مکانی این تحقیق شهرهای استان خوزستان می باشد . و مراکز و سازمانهای معتبر گردشگری که در این استان مستقر می باشند مورد نظر است .

۳-۱۰-۱- ته است . قلمرو زمانی :

اطلاعات لازم با توجه به زمان اعلام شده در طرح تحقیق در طی حدوداً ۱۲ ماه و با توجه به تجارب محقق در این زمینه ، اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرف

۱۱-۱- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه خود ساخته ای  است که با استفاده از فرمول کوکران ۲۰۰ نفر از کل استان خوزستان مورد پرسش قرار گرفتند.

۱۲-۱- موانع و محدودیتهای تحقیق

به نظر می رسد که این  تحقیق نیز مشابه بسیاری از تحقیقاتی که در حوزه علوم انسانی و در زمینه های اجتماعی انجام شده با محدودیتهای متعدد جوامع شده است که از این جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) چون هدف شناسایی عوامل موثر بر تقویت راههای مشارکت مردم در توسعه صنعت گردشگری(گردشگری داخلی) است وجود افراد متخصص و مجرب که با جزئیات این صنعت تجربی آشنا باشند می توانست برای این تحقیق مفید واقع گردد. محرمانه تلقی شدن برخی از اطلاعات از دید ایشان از محدودیتهای این تحقیق بود.

ب) عدم درک و اهمیت و جایگاه طرح تحقیق، ضعیف بودن ساختار و تشکیلات، سطح پائین تحصیلات، مرتبط نبودن رشته تحصیلی برخی مدیران سازمانها، عدم اعتقاد و باور علمی و عملی به مفید بودن چنین پژوهشهایی باعث می گردد که حداقل همکاری را در هنگام انجام طرح تحقیق را با محقق به عمل آورند.

 ۱۳-۱- تعاریف واژه ها و اصطلاحات

۱-۱۳-۱- گردشگری(پارسائیان، علی ، اعرابی ، سید محمد، ۱۳۷۷)

گردشگری عبارت است از اقامت خارج از منزل برای مدت یک شب یا بیشتر با هدف گذراندان تعطیلات ، بازدید دوستان و اقوام شرکت در همایش های تجاری با هر هدف دیگری به جزء اموری از قبیل تحصیل شبانه روزی با استخدام نیمه دائم . »

۲-۱۳-۱- گردشگر

گردشگر کسی است که به منظور تفریح، بازدید از نقاط دیدنی ، معالجه ، تجارت ، ورزش و زیارت به کشور دیگر سفر کند مشروط بر این که مدت اقامت از ۲۴ ساعت کمتر و از ۶ ماه بیشتر نباشد و در فاصله ای کمتر از ۷۰ کیلومتر انجام نگیرد .

۳-۱۳-۱- مسافر : (داروند زاده ۱۳۸۱)

مسافر به شخصی اطلاق می گردد که بین دو یا چند محل مسافرت کند.

۴-۱۳-۱- جاذبه های تاریخی : (سایت chn، ۱۳۸۳)

مجموعه آثار باستانی و یادمان های تاریخی است که از گذشته های دور و گذر ایام مصون مانده و به عنوان میراث مشترک ملی به یادگار مانده است و جهانگردان را به خود جذب می نماید .

۵-۱۳-۱- جاذبه های طبیعی : ( همان منبع)

مجموعه مظاهر و پدیده های طبیعی است که به صورت خدادادی در کشور وجود دارد و جهت ایجاد آنها تلاش و سرمایه گذاری خاص انجام نشده است مانند کوه، جنگل ، سواحل دریا، کویرو …

۶-۱۳-۱- صنعت گردشگری :

مجموعه ای از شرکتها ، مؤسسات ، سازمانها و سایر منابعی که فعالیتهای گردشگران را از طریق فراهم نمودن خدمات ، حمایت می کنند .

۷-۱۳-۱- مشارکت: (گرافت و کلاری ، ۱۹۹۱)

مشارکت را توانایی و فرصت تأثیر گذاردن افراد برروی فرآیندهای تصمیم گیری تعریف می کنیم که مستلزم یک درگیری فعال و مداوم است

۸-۱۳-۱- امنیت :

امنیت از ریشه امن بوده و با کلمه تأمین هم خانواده می باشد و مجموعه عوامل و شرایطی را که موجب می شود مردم نوعی تأمین خاطر و عدم نگرانی نسبت به زمان حال و آینده خود و جامعه شان (در زمینه آسایش و آرامش) احساس کنند را امنیت اجتماعی قلمداد می کنیم .

95,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • اکوتوریسم
 • پایان نامه گردشگری
 • مقاله جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
 • پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری
 • پایان نامه مجموعه گردشگری سوران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.