پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده         ۷
مقدمه         ۸
تعریف آلودگی هوا      ۸
منابع آلودگی هوا          ۹
عوامل آلودگی هوا      ۱۱
قانون کنترل الودگی هوا      ۱۵
فصل اول: سیلکون
۱-۱-دید کلی          ۱۸
۱-۲- اصول کار سیکلون      ۱۸
۱-۳- انواع جداکننده های سیکلونی بر اساس دبی              ۲۲
۱-۴- راندمان جداسازی سیکلون          ۲۳
۱-۵-تئوری          ۲۴
۱-۶-طراحی          ۲۵
۱-۷-ملاحضات طراحی      ۲۷
۱-۸- روش کار با سیکلو ن ها          ۳۱
فصل دوم: فیلترهای الکتریکی
۲-۱- دید کلی      ۳۵
۲-۲ تئوری          ۳۷
۲-۳- ملاحضات طراحی          ۴۲
۲-۴-تهویه گازهای خروجی          ۴۷
فصل سوم: انواع فیلترها
۳-۱- دید کل      ۵۰
۳-۲- تئوری          ۵۱
۳-۳- طراحی فیلترهای پارچه ای(کیسه ای)              ۵۸
۳-۴-فیلترهای کارتریجی          ۶۵
فصل چهارم: مقدمه ای بر جذب سطحی
۴-۱- دید کلی      ۷۲
۴-۲ انواع جاذبها      ۷۴
۴-۳-کاربرد جذب سطحی          ۸۰
۴-۴-روش جذب نیتروژن          ۸۲
فصل پنجم: شوینده های گازهای حاوی ذرات جامد
۵-۱- دید کلی      ۸۶
فصل ششم: مثالهایی از نحوه کنترل ذرات در صنایع مختلف
۶-۱-    پتروشیمی بندر امام          ۹۴
۶-۲-    ذوب آهن اصفهان          ۱۰۰
منابع         ۱۰۹

منابع:

۱-کتاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا –دیوی کوپر-ترجمه دکتر امیر رحیمی-مهندس آرزو نیک سیر

 ۲-حسین چهرگانی،”مهندسی محیط زیست در صنعت سیمان ” نشر حاذق-انر‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی،۱۳۸۴

۳-کتاب cement data book ،نوشته دودا

۴-استاندارد شرکت ملی  گاز ، فیلتر گاز خشک

 ۴٫shepherd,c.b,and lapple,c.e. flow pattern and pressure drop in cyclone dust collectors, industril and ingineering chemistry.31(8),1939

5.shepherd ,c.b., and.c.e flow pattern and pressure drop in.cyclone dust collectors , industrial and engineering chemistry,32(9),1940

6.lapple,c.e.processes use many collector types,chemical engineering.58(5),may 1951

7.kalen,b., and zenz,f. theoretical empirical approach to saltation velocity in cyclone design, American institute of chemical engineering symposium series,70(137),1974.

8.air pollution manual- part ll , American industrial hygiene association, Detroit MI,1968

9.crawford,M.Air pollution control theory. New York:McGraw-hill,1976

10.calwert,s.particle control scrubbing, in handbook of Air pollutiontechnology,Scalvert and H.M.Englund, Eds.new York:wiley,1984

11.Hesketh,H.E. Air pollution control.Ann arobor, MI:Ann Arbor science,1979

12-standard method for gaz flow resistance testing of filterration media,ASTMF778

13. Miles L.croom“      selection of solid-gas separation and dust filter collector “. ChemicslEngineering . July 1993.

14. Air Flow procedure for stack and duct sampling.

15.Carbon Monoxide, Datasheet I-415-Reaf.National Safety Council, Chicago, 1985.

16. Kirk-Othmer, Encyclopedia of chemical technology, third edition, volume1, 624-709.

17. T. A. Cuscino, Jr., Particulate Emission Factors Applicable To The Iron And Steel

Industry, EPA-450/4-79-028, U. S. Environmental Protection Agency, Research Triangle

Park, NC, September 1979.

18. Kirk-Othmer, Encyclopedia of chemical technology, third edition, volume 11,410-

446.

19. Dr.Phillips.Jeff, Coal Gasification 101, Electric Power Research Institute.

20.Kirk-Othmer, Encyclopedia of chemical technology, third edition, volume 15,398-416.

21.Control Techniques for Carbon Monoxide Emissions from Stationary Sources, AP-65,

0. S.Department Of Health, Education And Welfare, Washington, DC, March 1970.

22. P.L. Spath and D.C. Dayton, Preliminary Screening – Technical and Economic

Assessment of Synthesis Gas to Fuels and Chemicals with Emphasis on the Potential for

Biomass-Derived Syngas, Technical Report National Renewable Energy Laboratory1617

Cole Blvd.Golden, CO 80401-3393, December 2003.

23. Myers.D,Krebs.J,Krause.T, Alternative Water-Gas Shift Catalysts, 2000 Annual

National Laboratory R&D Meeting.

24.Yun Le,David L.Trimm, Novel Fe-Cr Oxide Catalyst for Water-Gas Shift Reaction,

ARC Center for Functional Nanomaterials.

25. Kirk-Othmer, Encyclopedia of chemical technology, third edition, volume 12,938-

977.

مقدمه:

آلودگی هوا

هوا مایه زندگی است و نیاز به آن بیش از آب وغذا می باشد. مقدار متوسط  هوای که یک انسان بالغ دریک شبانه روز تنفس میکند تقریباً ۱۵ کیلوگرم است در حالیکه غذا و آب مصرفیش به ترتیب۵/۱و۵/۲کیلوگرم می باشد. دراهمیت هوا همین بس که آدمی می تواند بدون غذا تقیباً ۵ هفته و بدون آب حدود ۵روز زنده بماند ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه حیات نخوا هد بو د. هوا مخلو طی از گاز ها ی مختلف است که قسمت اعظم آن را گاز نیتر وژن و اکسیژن تشکیل می دهد  هوای سالم و طبیعی ،بطورتقریب شامل ۷۸درصد نیترو ژن،۲۱در صد اکسیژن،۹۳/.درصد گاز آرگون،۳٫/.درصد گاز کربنیک و مقادیری بسیار جزیی از گازهای نئون، هلیوم، کریپتون، زنون، ازن،هیدروژن و غیره است که ضروری ترین عامل ادامه حیات انسانها می باشد. هوایی که این همه برای زندگی آدمی ضروری است در تندوستی انسان غیر قابل انکار است، متاسفانه در اثر عوا مل طبیعی بویژه فعالیت های آدمی همواره در معرض آلودگی ها قرار گرفته است. با توجه به اهمیت هوای پاک و خطرات نا شی از آلوده بودن آن، در این فصل به برسی مختصری در مورد منا بع و عوامل  آلوده کننده هوا، اثرات آلودگی هوا بروی انسان ،نبات، حیوانات و مواد مختلف و روشهای مبا رزه با آلودگی هوا می پردازیم.

تعریف آلودگی هوا :

آلودگی هوا برای افراد مختلف مفهوم متفاوتی و معنی متفاو تی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا ذرات موجود در هوا یا گرد و غبار را که روی لباسشان می نشیند آلودگی بحساب آورند. برای کشاورز عامل که به گیاهان و حیوانات  زیان میرساند ممکن است آلودگی محسوب شود و برای یک خلبان هواپیما ، تقلیل میدان دید خود الودگی بحسا ب می آید . ولیکن هر گاه بخوا هیم تعر یف جامع و کلی برای آ لودگی هوا در نظر بگیریم  چنین می توان بیان نمود که ((آلو دگی هوا عبات است از وجود یک یا  چند ماده آ لوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوری که مضر بحال انسان، حیوان،گیا ه و یا آثار و انبیه باشد تغییر دهد)).

منابع آلودگی هوا :

منابع عمده آلودگی هوا عبارتند از منابع طبیعی و مصنو عی. منا بع طبیعی اغلب بدون دخالت مستقیم  انسانها است و منابع مصنوعی بر عکس بدست بشر بو جود آمده و آلودگیهای ناشی از آن حاصل فعلیتهای آدمی است.

 الف –منابع طبیعی آلودگی هوا

اهم این منابع عبارتند از :

۱-طوفان و گردوغبار صحرا ها :

اغلب طو فانها،مقادیر زیادی مواد جامدو ذرات به فضا می فرستند. این ذرات  علاوه بر آلوده کردن فضا، رابط خوبی برای انتقال میکروبها هستند. این طو فانهای گرد و خاک که اکثر موسمی نیز می باشند، در کشور ما فراوان دیده می شود گرد و غبار صحرای عراق و جنوب ایران گاهی چندین روز در هوا باقی میماند و برخی اوقات، دامنه این طوفانها به مرکز شرقی ایران نیز کشیده می شود و گاه غلظت ان به اندازه ای است که جلوی شدت نور آفتاب را گرفته و تصور می رود که هوا ابری است. در نقاط صنعتی، وجود طوفانهای گرد و خاک و ذرات معلق، اثر آلوده کننده ها را تشدید می نماید. بدین معنی که مواد شیمیایی ناشی از فعالیت صنایع مختلف، با این ذرات مجتمع گشته و ذرات آلوده کننده و دیگری را که اثر سؤ بیشتر دارند تشکیل می دهند.

۲-دودو خاکستر آتش سو زی جنگلی:

در اثر آتش سوزی جنگلها که ممکن  است بد لیل غفلت انسانها، گارد جنگل و آذرخش و غیر ه روی دهد مقادیر قابل ملا حظه ای مواد آلاینده در هوا منتشر می گردد.

۳- املاح موجو د در جو :

 هنگامی که باد قوی بر سطح دریا و اقیانوس می وزد، ذرات ریز نمکها ی موجود در قطرات آب را که اکثراً شامل کلسیم، منیزیم و بر مور پتا سیم هستند و اثرات سوء در محیط دارند بوجود می آورند.

۴- فعالیت های آتشفشانی:

کوهها ی آتشفشانی بهنگام فعالیت ، مواد متنوعی از جمله اسید کلریدریک، انیدرید سولفورو، اسید فلوئیدریک و اسید فلیدر یک به فضا می فر ستند که امکان دارد در یک دوره زمان طولانی باقی بمانند. مثلاً در سال  ۱۸۸۳آتشفشانی کراکاتوا در اندونزی روی داد و مقادیر زیادی ذرات غبار به فضا فرستاد که بعضی ازآنها تا حدود ۳سال در فضا باقی ماندند .

۵-شهاب های آسمانی:

شهابهای آسمانی، گاز و مواد متنوعی از خود در فضا  باقی میگذارند که طبق تخمین سالانه ۲۰۰۰تن می باشد.

۶-منابع گیا هی و حیوانی:

منابع گیا هی و حیوانی مانند گرده گل ،ذرات بیولوژیک و گاز ناشی از فساد  و تخمیر مواد ، چنا نچه در فضای اطرا ف منتشر گردند در آ لوده نمودن هوا موثرند .

ب. منابع مصنو عی آ لودگی هوا:

منابع  مصنو عی که بدست بشر بوجود آمده و مورد استفاده روزمره می باشد شامل وسائل نقلیه، صنایع، منابع تجاری و خانگی بوده و سهم آلوده کنندگی این منابع بمراتب بیش از منابع طبیعی است .

مطالعات و اندازه گیریها انجام شده روی غلظت آلاینده ها، در نقاط مختلف شهرهای پرترافیک ،نشان داده است که در خیل یاز موارد هوائی که تنفس می کنیم از نقطه منوا کسید کربن هیدرو کربن هییدروکربور های نسوخته بمراتب از حد مجاز آ لوده تر است .در جوامع پیشرفته گرایش مصارف خانگی و تجاری به انرژی برق و گاز است که از لحاظ آلودگی هوا، مقبول عامه می باشد. ولی در جوامع  عقب افتاده و یا در حال توسعه، از سو ختهای زغال سنگ، گازوئیل ونفت سفید استفاده می شود که غالبا ً با احتراق ناقص توام بوده سهم بزرگی را در آلودگی محیط، بخصوص فصول سرد که احتیاجات در حد اکثرخود می باشد ایفاء می نماید.

عوامل آلودگی هوا :

علاوه بر مواد عناصر تشکیل دهنده هوا ، مواد غیر طبیعی بسیاری در هوای پاک و عاری از آلودگی و جود دارد . هنگامیکه مواد آ لایند ه نا شی از فعالیت های گو ناگو ن بشر در هوای اطرا ف  پخش می گردند ، تعادل طبیعی  یا بعبارتی اکولوژی شیمیایی اتمسفر بهم خورده ، تغییرات قابل توجه همراه با ظاهر شدن اثرات غالبا ًزیانبخش آن در محیط پدید می آید.مواد آلوده کننده بصو رت جامد ، مایع و یا از گاز در هوا پراکنده می شو د . برای بررسی دقیق پدیده آ لودگی هوا ،با ید از مسیری که این مواد از ابتدا می پیمایند،ازنحوه پخش آن در محیط تجزیه و تحول  آن و با  الاخره اثر آ لوده مننده ها بر یکدیگر و بطور کلی محیط اطلاع  کافی داشت . با اینحال  آ لوده کننده های مهم هوا بدون در نظر گرفتن حالات خاصی یا کاملا ً محلی  که تاکنون بنحوی مسلم شناخته شده اند.

منو اکسید کربن: گازی است بی بو ،بی رنگ و بی مزه که قسمت اعظم آ ن از احتراق ناقص مواد کربن دار نتیجه می شود. ابن گاز در هوا پا یدار است و احتمالا با سز عت بسیار کم به co2تبدیل میگردد. چون این گاز مدتی بدون تغییر در هوا  باقی میماند ،از میزان غلظت آن جهت تخمین پرا گندگی سایر  گازهای آلوده ساز استفاده می گردد.منبع اصلی تو لید منو اکسید کربن در شهر ها و سایل  نقلیه موتوری است . البته فعالیت های صنعتی و احتراق ناقص سوخت در تاسیسات تجاری  و دستگاهها ی حراتی و سوختن زباله نیز در تولید این گاز سهیم هستند.

اکسیدهای گوگرد

اکسید های گوگرد، دی کسید گوگرد (انیدرید سو لفور) اهمیت بیشتر از نظر آ لودگی هوا . گازی است بی رنگ وغیره قابل اشتعال که اگر غلظت آن در هوا  تا حدود ۳/۰ تا ۱ قسمت حجمی در میلیون (پی پی ام)گردد به کمک حس چشایی بوجود آن پی خواهیم برد . در غلظت های بیش از ۳پی پی ام این گاز دارای بوی رننده محرکی می باشد .سر نوشت  انیدرسولفورو در جو کا ملاً روشن نیست ولی در او لین مرحله می توان از اکسیده  شدن و تبد یل آن به انیدرید سو لفو ریک نام برد. گازاخیر در محیط مرطوب  به سرعت  در ذرات آب حل گردیده و تو لید  اسید سو لفو ریک می نماید که بنویه خود ممکن است به تشکیل نمکهای سولفاته  از قبیل سولفات آمونیوم بیا نجامد .اسید سولفوریک چنانچه  تو سط باران در آبها وارد گردد باعث کاهش PHمیگردد و حیات موجوداتی که درPH معینی قادر به زندگی هستند را به مخاطره میاندازد .

  اکسیدهای ازت:

مهمترین اکسیدهای ازت آلوده کننده هوا ، اکسید نیتر یک (NO2) می باشد. در اثر احتراق سوخت های  فسیلی در در جه حرارتهای بالا ، ازت هوا با اکسیژن ترکیب شده و در تولید و اکسیداسیون فتوشیمیایی اکسیدنیتریک بوجود آید .هیدروکربورهای اروماتیکی موجود در هوا نیز واکنش فو ق را تشدید می نماید .اکسیداسیون ئکند اکسید نیت یک به دی اکسید ازت در حضور اکسیژن امکا ن پذیر است ولی اکسیدا سیون اصلی به کمک ازن انجام میگیرد .دی اکسید ازت در غظلت های زیاد بصو رت غبار قهوه ای ظا هر می گردد. این گاز بشدت جاذب اشعه ماورا بنفش نور خورشید بو ده و با عث تشدید واکنشها ی فتو شیمیا ئیی و بوجود آمدن اسموگ در هوای آلوده می باشد.از طر ف دیگر دی اکسید ازت ممکن است با بخار آب تر کیب شده  و تولید اسید نیتریک نماید .عمر دی اکسید ازت در هوای شهرها اگر وارد واکنشهای شیمیایی نشود بیش از حدود ۳روز نخواهد بود بعلاوه دی اکسید ازت همراه با گرد غبار و دوده باعث کاهش دید می شود.

اکسیدکننده های فتو شیمیایی:

بعلت اکسیداسیون ناقص هیدرو کربور ها،مقادیری دی اکسید کربن ، تر کیبات آلی اکسیژن دار، هیدروکربورهای اشباع نشده باضافه  هیدروکربورهای سوخته نشده وارد هوا می شود طی یک سری واکنشهای شیمیا یی پیچیده در مجاور ت نور خو رشید ، مواد آلوده کننده که در اثر احتراق  ناقص سوختهای فسیلی وارد هوا گردیده است ، تولید آلوده کننده ها ی دیگری بنام اکسیدکنننده های فتوشیمیا یی می نمایند .دی کسید ازت در اثر انور خو رشید به اکسید نیتریک و اکسیژن اتمی تجزیه می شود که این اکسیژن اتمی با مولکول اکسیژ ن تشکیل (O2 ) را مید هد.


هیدرو کربور ها:

تولید ،ذخیره و پخش مواد نفتی ،فعالیت های صنایع پتر و شیمی ، استعمال حلالها ، سو زاندن ضایعات و زغال و چوب و همچنین تبخیر و احتراق ناقص سوختها در موتور و سا ئل نقلیه ، همگی از عوامل موثرپخش هیدرو کربور ها در هوا می باشد . معادن  ذغال سنگ ، گاز طبیعی و نواحی  نفت خیز نیز مقادیری هیدروکربور در هوا منتشر می سازد.

ذرات معلق در هوا:

ذرات از منابع مختلفی وارد هوا می شوند که احتراق مواد سوختی ، ذوب فلزات و کارخانجا ت شیمیایی ، عملیات خرد کردن و سائیدن وکارخانجات تولید مصالح ساختمانی از آن جمله اند.

مواد رادیواکتیو:

استخراج کانه های مواد رادیو اکتیو طبیعی انفجار های اتمی ، راکتورها ی جدید و صنعت انرژی اتمی، مصرف مواد رادیوکتیو در کشاورزی صنعت ،طب امور،سبب آ لو دگی هوا به مواد رادیواکتیو گردیده است.سالانه مقداری مواد رادیو اکتیو نیز بطور طبیعی در اثر تشعشعات کیهان رادون و تورون موجود در هوا و غیره بوجود می آید که میزان و اثرسوء آنها در مقاسیه با مواد رادیواکتیو ناشی از فعالیت ها ی انسانی ناچیز است.

روشها ی کنترل آلو دگی هوا:

برای کنترل آلودگی هوا و  خسا رت نا شی از آن تاکنون در بسیاری از کشور ها ی دنیا تحقیقات و یسع ودامنه داری انجام گر فته است . هدف کلی در این برنامه ریزیها ،کا هش مواد آلا ینده هوا وتطا بق آنها با استاندارد های تعیین شده است تا بدینو سیله بهداشت و سلامت افراد جامعه تامین واز بروز حوادث اسف باری که آلودگی هوا بدفعات در صحنه تاریخ رقم زده است جلو گیری گردد. اینکه با تو جه به لزوم اهمیت مبارزه با آ لو دگی هوا در جهت حفظ بهداشت محیط و پیشگیری از بروز عوارض و امراض مختلف ،به ذ کر روشهایی که می توانند آ لو دگی هوا را در شرا یط کشور مان تا حد استانداردها ی قبول کاهش دهند می پردازیم:
۱- متو قف کردن اتو مبیلهای که احتیاج به تعمیر اساسیدارند و اجازه استفاده مجدد،مشروط به رفع نواقص آنها.
۲- ملزم نمودن سازند گان اتو مبیلهای داخلی به تبعیت از استانداردهای موجود.

۳-ایجاد مرا کز کنترول مواد آلو ده کننده خرو جی از اگزوز و سایط نقلیه.

۴-جا یگزین کردن وسایط نقلیه شخصی.

۵-استفاده ازسوخت گازیدر صنا یعی که در مسیر شبکه گاز رسانی واقمند.در  صورت عدمه امکان استفاده از سو خت سبک وکم گوگرد استفاده گردد.

۶-نصب دستگاهای کنترول مواد آ لاینده در کلیه قسمت های مورد نیاز کار خانه.

دستگاههای کنترل مواد آلاینده در صنایع:

با بکار بردن این  دستگاهها میزان مواد منتشره از یک منبع ونهایتاًمحیط را می شو د تا حد قابل قبولی کاهش داد. البته با این تکنیک ها نمی توان منابع غبر قابل کنترل  مثل آ تشفشانها را مهار کرد ویا تولید آلودگی یک منبع صنعتی را به صفر رساند .بهمین دلیل حدی را برای غلظت مواد خروجی از یک منبع صنعتی باید مورد قبول قرار داد که هم با بهداشت و همه با اقتصاد وفق داد که در جهت حصول با این هدف، کاربرد دستگا هها در حفظ بهدا شت هوا و کنترل میتواند کاملا موثر افتد. ازاینر و با تو جه به اهمیت این دستگاهها در حفظ بهداشت هوا و کنترل مواد آلاینده، در این پایان نامه ضمن بررسی دستگاهها و روش های کنترل ذرات گازها به روشهای طراحی بعضی دستگاهها میپردازیم.همچنین مثالهایی از نحوه کنترل ذرات در صنایع مختلف بویژه صنعت سیمان اورده شده است.ودر پایان اشاره ای به روش های نوین کنترل ذرات ریز شده است.

 

قانون کنترل الودگی هوا:

این قانون در ایالاتمتحده امریکا به نام قانون کنترل الودگی هوا،(قانون عمومی۸۴-۱۵۹) به تصویب رسید.

اما این مصوبه تنها موجب به تصویب رسیدن یک قانون موثر گردید.این قانون یکبار در سال ۱۹۶۰ وبار دیگر در سال ۱۹۶۲ بازنگری شد وبه قانون هوای تمیز سال ۱۹۶۳ (قانون عمومی ۸۸-۲۰۶) که برنامه های ناحیه ای محلی و ایالتی را برای کنترل هوا تشویق میکرد و در عین حال حق مداخله را برای دولت فدرال ذر صورت به خطر افتادن سلامت و رفاه اهالی ایالت ذر اثر الودگی ناشید از الیالت دیگر محفوظ نگه می داشت، الحاق گردید.

اجرای قانون هوای تمیز:

اجرای قانون هوای تمیز در سال ۱۹۷۰ به اژانس نو بنیاد حفاظت محیط زیست(EPA) محول گردید. قانون به وضع استانداردهای درجه اول ودوم کیفیت هوای محیط زیست پرداخت.استانداردهای اولیه متکی  برمعیارهای کیفیت هوا برای حفظ سلامت عموم مردم،دامنه زسیعی از ایمنی را در نظر می گیرد.در حالی که استانداردهای ثانوی که انها نیز متکی بر معیارهای کیفیت هوا می باشند برای حفظ سلامت عموم انسلنها،بعلاوه گیاهان،جانوران،اموال ودارایی هستند.

فصل اول:

 (سیلکون)

 ۱-۱-دید کلی :

هوایی که تنفس می کنیم مخلوطی از گازهاست که به طور تقریبی از ۲۱% اکسیژن، ۸۷% ازت و ۱آرگون و مقدار کمی از گازهای نادر تشکیل شده است در هوای تنفسی ذرات و گازهای دیگری هم وجود دارد که طبیعت، انسان و فرایندهای صنعتی عامل تولید آن می باشند .کانون توجهات مربوط به جداسازی ذراتی (غبار) است که سلامتی ،آسایش و محصولات تولیدی انسان را به مخاطره می افکند .

جداکننده های سیکلونی ، به مقیاس گسترده ای در جمع آوری غبار مورد استاده درواقع می شوند جداکننده های سیکلونی از بیش از ۱۰۰ سال  در کشورهای جهان مورد استفاده بوده و همچنان نیز یکی از پر مصر فترین دستگاه های تصفیه گاز صنعتی به شمار می آیند به خاطر هزینه اولیه کم و تعمیر و نگهداری آسان از این دستگاه ها غالبا به عنوان پیش تمیز کن برای دستگاه های گران تر نظیر فیلتر های پارچه ای  با فیلتر های الکتریکی استفاده می شوند .

سیکلون ها علاوه بر مسائل کنترل آلودگی ، به منظور احیاء و گردش کاتالیست ها ی ویژه ای در پالایشگاه های نفت ونیز بازیافت قهوه خشک و منجمد شده در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند در گذشته از سیکلون ها به عنوان سیستم های جدا سازی که راندمان کمی داشتند یاد می شد . البته راندمان جداسازی به شدت تابع انداره ذرات و نوع طراحی سیکلون است در طول دهه گذشته پیشرفت طراحی سیکلون ها عملکرد آن ها را به شدت بهبود داده است .

امروزه سیکلون هایی به بازار عرضه شده اند که برای بزرگتر از ۵ میکرون راندمانی بیش از ۹۵% دارند و یا انواعی دیگر که راندمان آن ها در مورد ذرات بزرگ تر ۲۰-۱۵ میکرون تقریبا به۹۰% می رسد .

در جدا کننده های سیکلونی ، غبار گیری بر اثر اعمال نیروهای انیرسی (گریزاز مرکز ) بر ذرات غبار، صورت می گیرد.

۱-۲-اصول کار سیکلون:

 

100,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.