پایان نامه زن و عدالت اجتماعی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه زن و عدالت اجتماعی   مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۲۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه زن و عدالت اجتماعی  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

پیشگفتار    ۱
مقدمه     ۵
فصل اول :کلیات تحقیق     ۹
۱-۱-موضوع تحقیق     ۹
۲-۱-اهمیت تحقیق     ۱۰
۳-۱-روش تحقیق     ۱۰
۴-۱-اهداف تحقیق     ۱۱
۱-۵-سئوالات تحقیق     ۱۱
فصل دوم : ادبیات تحقیق     ۱۳
۱-۲- عدالت چیست     ۱۳
۲-۲- اقسام عدالت     ۱۳
۱-۳-۲-عدل الهی     ۱۴
۲-۴-۲- عدالت فردی     ۱۴
۳-۵-۲- عدالت اجتماعی     ۱۵
۶-۲- ارجمندی و فضیلت عدالت     ۱۶
۷-۲- عدالت از نگاه افلاطون     ۱۷
۸-۱- عدالت از دیدگاه ارسطو     ۱۸
۹-۲- عدالت از نگاه دانشوران مسلمان     ۱۹
۱۰-۲- عدالت و اصل تفاوت     ۱۹
۱۱-۲- برابری     ۲۰
۱۲-۲-برابری در قرآن     ۲۱
۱۳-۲-زنان و سهمی از برابری     ۲۵
۱۴-۲- زن ومرد با همدیگر متفاوتند     ۲۷
۱۵-۲- تعریف تبعیض     ۲۸
۱۶-۲- تفاوتهای بیولوژیک بهانه ای تبعیض میان زنان و مردان     ۲۹
۱۷-۲-تفاوتهای بیولوژیک میان زنان و مردان تا چه اندازه مهم است     ۳۲
۱۸-۲-مفهوم تبعیض و تبعیض و تبعیض جنسی     ۳۲
۱۹-۲-بقایای انگاره ها و باورهای فرهنگی تبعیض …     ۳۵
۲۰-۲- خشونت علیه زنان     ۳۷
۲۱-۲-خشونت خانگی     ۳۸
۲۲-۲-تجاوز جنسی در روابط زناشویی     ۴۰
۲۳-۲-خشونت روحی یا روانی     ۴۱
۲۴-۲-کشف یک درماندگی     ۴۱
۲۵-۲-شیوة رفتار با زنان     ۴۲
۲۶-۲-اشتغال زنان ، انگیزه ، علل و پیامدها     ۴۴
۲۷-۲-انگیزه های دیگر اشتغال زنان     ۴۷
۲۸-۲-پیامدهای ( مثبت و منفی ) اشتغال     ۵۰
۲۹-۲- پیامدهای مثبت اشتغال زنان     ۵۲
۳۰-۲- پیامدهای منفی اشتغال زنان     ۵۲
۳۱-۲- علل رشد اشتغال زنان     ۵۳
۳۲-۲- مفهوم کلی توسعه     ۵۴
۳۳-۲- توسعه و فرهنگ     ۵۶
۳۴-۲- زن در روند توسعه     ۵۸
۳۵-۲- سازمان ملل متحد ، توسعه و زنان     ۶۲
۳۶-۲- جنبش آگاهی بخش زنان     ۶۵
۳۷-۲- تعریف واژة فمینیسم     ۶۶
۳۸-۲-  انواع فمینسم     ۶۸
۱-۳۹-۲- برابری خواهان لیبرال     ۶۸
۲-۴۰-۲- برابری خواهان مارکسیست     ۶۹
۳-۴۱-۲-برابری خواهان افراطی     ۶۹
۴۲-۲-زنان و فمینیسم     ۷۰
۴۳-۲-پیامدهای فمینیسم     ۷۱
۴۴-۲-نظر خاص اسلام نسبت به زن     ۷۴
۴۵-۲-آزادی و انتخاب     ۷۵
۴۶-۲-نگرش قانون اساسی به حقوق زن     ۷۵
۴۷-۲-مسئلة حجاب زن     ۷۶
۴۸-۲-حجاب زن محدود کننده نیست     ۷۷
فصل سوم : زن و عدالت اجتماعی     ۷۹
۱-۳-نظریة خفقان زنان     ۷۹
۲-۳-تعادل در خانواده     ۸۰
۳-۳-موانع اصلی پیشرفت زنان     ۸۶
۱-۴-۳-زنان و فقر     ۸۶
۲-۵-۳-زنان و آموزش     ۸۸
۳-۶-۳-زنان و بهداشت     ۸۸
۴-۷-۳-خشونت علیه زنان     ۸۸
۶-۱۰-۳-خشونت ابزاری برای تسلیم زن در برابر مرد     ۸۹
۵-۹-۳-زنان در منصب قدرت و تصمیم گیری     ۹۱
۶-۱۰-۳-حقوق انسانی زن    ۹۱
۱۱-۳-چند دیدگاه در مورد حقوق زنان     ۹۱
۱۲-۳-انواع نظریات ( طرفداران حقوق زن )     ۹۱
۱-۱۳-۳-تفاوت جنسی     ۹۱
۲-۱۴-۳-نابرابری جنسی     ۹۲
۳-۱۵-۳-نظر مارکسیستی     ۹۲
۴-۱۶-۳-ستمگری جنسی     ۹۲
۵-۱۷-۳-نظریه جامعه شناختی فمینیستی     ۹۳
۱۸-۳-موانع و مشکلات مشارکت زنان در اجتماع     ۹۳
۱-۱۹-۳-موانع درون زا     ۹۴
۲۰-۳-ساختار جنسی زنان     ۹۴
۲۱-۳-موانع ناشی از وظایف ویژة زنان     ۹۵
۲-۲۲-۳-موانع برون زا     ۹۶
۲۳-۳-فرهنگ و باور های عموی     ۹۶
۲۴-۳-ارزشهای شایع     ۹۷
۲۵-۳-عدم تخصص وسواد     ۹۸
۴-۲۶-۳-عدم خود باوری و اعتماد به نفس     ۹۹
۵-۲۷-۳-مرد سالاری     ۹۹
۲۸-۳-عوامل مؤثر در افزایش مشارکت زنان     ۱۰۰
۲۹-۳-موانع اشتغال زنان     ۱۰۴
۳۰-۳-موانع فیزیولوژی     ۱۰۵
۳۱-۳-موانع فرهنگی     ۱۰۶
۳۲-۳-موانع اجتماعی     ۱۰۷
۳۳-۳-موانع اقتصادی     ۱۰۹
۳۴-۳-عوامل مؤثر در رفع اشتغال زنان     ۱۱۱
۱-۴-فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهادات     ۱۱۴
منابع و مآخذ     ۱۲۰

منابع و مأخذ :

۱ ـ احمدی خراسانی نوشین ، جنس دوم ( مجموعه مقالات ) ، نشر توسعه ، چاپ اول زمستان ۱۳۷۸ ، ج ۳ .

۲ ـ آندره میشل ، جنبش اجتماعی زنــان ( دکتر هما زنجانی زاده ) ، نـشر نـیـکـا ، چاپ اول ، پاییز ۱۳۷۲ .

۳ ـ بهزاد پور سیمین دخت ، ( فصنه ) ، زن در تــوسعة مـفـاهـیـم اســلامـی ، انتشارات خرداد ، تهران ۱۳۷۸ .

۴ ـ جــان استوارت میل ، انفیاد زنان ( علاءالدین طباطبایی ) ، انتشارات هرمس ، چاپ اول ، ۱۳۷۹ .

۵ ـ ژانت هاید ، روانشناسی زنان ( بهزاد رحمتی ) ، انتشارات لادن ، چاپ اول ، تابستان ۱۳۷۷ .

۶ ـ سعید زاده ، محسن ، زنان در جامعة مدنی چه اندازه سهم دارند ؟ بررسی فقهی کلامی ، نشر قطره ، چاپ اول ، تهران ، ۱۳۷۷ .

۷ ـ سفیری ، خدیجه ، جامعه شناسی اشتغال زنان ، موسسة فرهنگی انتشاراتی بنیان ، چاپ اول ، ۱۳۷۷ .

۸ ـ قائم مقامی ، فرهت ، آزادی یا اسارت زن ـ مقدمه ای بر جامعه شناسی زن ، انتشارات جاویدان .

۹ ـ قطب ، محمد ، جامعه شناسی تاریخی زن ( محمد علی عابدی ) ، انتشارات البرز .

۱۰ ـ کدیور ، جمیله ، زن ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، ۱۳۷۵ .

۱۱ ـ یزد خواستی ، بهجت ، زنان و تغییرات اجتماعی ( نگرشها و بینشها طی ۱۴ سال انقلاب اسلامی ) ، انتشارات مانی ، ۱۳۷۲ .

۱۲ ـ روزنامة اطلاعات ، ۲۸ مرداد ۱۳۷۴ ، شمارة ۲۰۵۵۳ ، صفحة ۱۲ .

۱۳ ـ روزنامة اطلاعات ، ۲۸ شهریور ۱۳۷۴ ، شمارة ۲۰۵۸۰ ، صفحة ۱۲ .

۱۴ ـ روزنامة ایران ، سال ششم ، شمارة ۱۵۳۷ ، ۱۸ خرداد۱۳۷۹ ، صفحة ۶ .

۱۵ ـ روزنامة سلام ، سال هشتم ، شمارة ۲۲۳۷ ، ۲۷ بهمن ۱۳۷۷ ، صفحة ۵ .

۱۶ ـ روزنامة همشهری ، سال هفتم ، شمارة ۱۷۶۶ ، ۲۵ بهمن ۱۳۷۷ ، صفحة ۱۲٫

۱۷ ـ روزنامة همشهری ، سال هشتم ، شمارة ۲۲۸۳ ، ۱۳ آذر ۱۳۷۹ ، صفحة ۱۲ .

۱۸ ـ روزنامة همشهری ، سال ششم ، شمارة ۱۴۴۲ ، ۴ دی ۱۳۷۶ ، صفحة ۶ .

۱۹ ـ ماهنامة پیام زن ، شمارة پنجم ، سال دوم ، ۱۳۷۲ .

۲۰ ـ ماهنامة پیام زن ، شمارة یکم ، سال سوم ، ۱۳۷۳ .

۲۱ ـ ماهنامة پیام زن ، شمارة دهم ، سال پنجم ، ۱۳۷۵٫

۲۲ ـ ماهنامة پیام زن ، شمارة دوازدهم ، سال پنجم ، ۱۳۷۵ .

۲۳ ـ ماهنامة پیام زن ، شمارة دوم ، سال دهم ، ۱۳۸۰ .

۲۴ ـ مجلة زنان ، شمارة ۷۵ ، سال دوم ۱۳۷۲ .

۲۵ ـ مجلة زنان ، شمارة ۷۶ ، سال دهم ، ۱۳۸۰ .

۲۶ ـ مجلة حقوق زنان ،             ، سال نهم ، ۱۳۷۹ .

۲۷ ـ فصلنامة شورای فرهنگی و اجتماعی زنان ، بهار ۱۳۷۸ .

۲۸ ـ فصلنامة انتقادی ، فلسفی ، فرهنگی ، زمستان ۱۳۷۹ .

۲۹ ـ ماهنامة فرهنگ توسعه ـ فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی ، سال ششم ، ویژه نامة زنان ، اسفند ۷۹ .

۳۰ ـ آیینة پژوهش ، سال یازدهم ، شمارة ششم .

۳۱ ـ نقد و نظر فرهنگی ـ عقیدتی . اجتماعی ، سال سوم ، شمارة دوم و سوم .

۳۲ ـ نامة فرهنگ ـ فصلنامة تحقیقاتی در مسائل فرهنگی و اجتماعی ، سـال نهم ، دورة سوم ، شمارة ۲ و ۳ ، سال ۱۳۷۸ .

۳۳ ـ کتاب نقد ، سال پنجم ، شمارة هفدهم ، صص ۲۱۳ ـ ۲۱۱ .

 

مقدمه

زن ضربان حیات خانواده است . قلب جامعه در سینه خانواده می تپد از همین رو صعود یا سقوط هر جامعه ای را باید به چگونگی جایگاه و منزلت اجتماعی زنان نسبت داد . در فاز سوم توسعه هستیم در آستانة قرن بیست و یکم اما هنوز هم اجحاف و تبعیض نسبت به زنان آنان را چونان « نیمة خاموش جهان » تصور می کند . این تصور با آرمان توسعه انسانی چه نسبتی  دارد ؟ آیا توسعه بدون تغییر این تصور تحقق خواهد یافت ؟ و یا چگونه توسعه بدون مشارکت نیمی از جهان ممکن است ؟

نقش زنان در جامعه با حذف و یا تضعیف نقش او در خانه و خانواده چگونه به توسعه انسانی در جامعه خواهد انجامید ؟ نقش زن و خانواده در کدام جامعه و مکتب الگو و ایده آل است ؟ یا به عبارت دیگر « توسعه برای چه » و « بدست که » . چنین سؤالاتی از باور عمیق به ارزشهای انسانی ، دینی و ملی نشأت می گیرد . زنان نیمة خاموش از جهانی هستند که قانون آن توسط مردان صادر می شود . اما هنگامی که بدرستی جهان امروز را در سایة نگرشهای دقیق بررسی کنیم ، در می یابیم به واقع این زنان هستند که بی کم و کاست بار رشد جهان را به دوش می کشند ، اما متأسفانه در جهانی که زندگی می کنیم با یک اجحاف نسبت به زنان با ابعاد وسیعی رو به رو هستیم . این اجحاف موجب شده که حتی خود زنان به عنوان نیمی از جهان قدر و منزلت خود را پاس نداشته و جهان ناسپاس نیز هر روز زیانهای عظیمی را بر خود هموار سازد . ابعاد زیانبار این تغافل تا بدانجا پیش رفته که در برخی موارد دیگر امید احراز هویت به کلی زایل گردیــده است . همــانـــگونه کــــه آمارها آشکار ساخته اند بحرانهای اخلاقی و بن بست های خانوادگی ، رشد بی رویه جمعیت شیوع بسیاری از بیماریهای لاعلاج و … همه و همه درنتیجة رشد ناکافی زنان و وجود فقر فرهنگی در میان آنان است . نابرابریهای آموزشی و بی عدالتی های دیگر باعث شده که سالانه رقم قابل توجه ایی از نیروی انسانی جهان بیهوده تلف شود .

برای تبیین و ارائة یک شناخت روشن و شفاف از مفهوم در جایگاه زنان مطالعات و تحقیقات زیادی شده است . محققین در پی آشکار سازی معضلات و مشکلات زنان در سطح بین المللی ، مجامع و دستگاههای مسئول علاوه بر تلاشهای گوناگون برای گردآوری اطلاعات و گزارش نامه ها ، دولتها به ترسیم استراتژیهای کارساز برای توجه بیشتر به زنان موظف شده اند ، اما در سطح ملل دنیا پرداختن به شئون زنان با رویکردهای بعضاً متفاوت و متناقضی روبه رو شده است .

در کشورهای اسلامی نیز همین گوناگونی دیدگاهها مشهود است و این به خاطر گرایش دولتهای حاکم بر کشورهای اسلامی و میزان درک و دریافت آنها از مبانی تفکر دینی در ایران اسلامی بی مجامله باید گفت که توجه به زنان در هفده سال گذشته از نظر انجام مطالعات وسیع و اجرای طرحهای کاربردی و کارآمد با هیچ دوره ای از تاریخ این سرزمین قابل قیاس نیست . چنین رویکردی در کشور ما نشأت گرفته از دریافتهای عمیق دینی با قرار گرفتن توده های امت اسلامی در پرتو شعر و شناخت بسیار بالای حضرت امام خمینی ( ره ) و مقام معظم رهبری بوده است . علاوه بر آن تحول عظیم فرهنگی که محصول عینی انقلاب اسلامی در ایران بود نوع و نحوة نگرش به شأن زنان را در میان مردم دگرگون ساخت . همچنین دولت خدمتگذار و دیگر دستگاههای اداره کننده کشور گامهای بسیار ارزنده ای را در این زمینه برداشتند .

با این همه مسألة زنان ابعاد و زوایای بزرگ و پیچیده ای دارد و به رغم همة تلاشهای انجام شده هر روز مسایل و مشکلات زنان بر دوش جامعه ما سنگینی می کند . بر این اساس تا حل قطعی و کامل مسائل فاصله هایی نه چندان اندک در پیش است .

این پایان نامه شامل چهار فصل است که در فصل اول اهداف تحقیق ـ اهمیت تحقیق ـ موضوع تحقیق ـ سؤالات تحقیق و روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . فصل دوم به ادبیات تحقیق پرداخته شده و موضوع عدالت را در ابعاد مختلف مطالعه کرده است . فصل سوم ، مربوط به موانع اصلی پیشرفت زنان ـ موانع اشتغال زنان و عوامل مؤثر در افزایش مشارکت زنان است . فصل چهارم مربوط به نتیجه گیری و ارائة پیشنهادات است .

ادبیات تحقیق

۱-۲-عدالت چیست

« عدالت در لغت به معنای برابری ، استقامت و راست کردن کژی و اعوجاج ، انصاف و حدوسط میان امور و مفهومی است در مقابل ظلم و جور .»[۱]

۲-۲-اقسام عدالت

»در بارة معنای اصطلاحی عدالت از میان فیلسوفان و دانشمندان اختلاف نظر بوده است و برای آنکه معنای عدالت اجتماعی و مقصود از عدالت روشن شود ، ناگزیر باید پیش از بررسی معنای عدالت اجتماعی و مقصود از عدالت روشن شود ، ناگزیر باید پیش از بررسی معنای عدالت اجتماعی به انواع عدالت در علوم اسلامی اشاره شود .

مفهوم عدالت در سه معنا به کار می رود . عدل الهی ، عدالت به عنوان خصیصه و صفت انسانها که شرط احراز دسته هایی از مناصب شرعی است و عدالت اجتماعی .

 

۱-۳-۲- عدل الهی

«بی شک خداوند متعال عادل است و همة انسانها بر آن اتفاق نظر دارند . خداوند به روشنی ظلم را از ساحت خود نفی می کند .[۲]» عدالت الهی سه قسم است : تکوینی ، تشریعی و جزایی .

عدالت تکوینی آن است که خداوند متعال هر کسی را به اندازة آنچه استحقاق دارد وجود و استعداد کمالات وجود ی عطا کند .

عدالت تشریعی یعنی آن است که خداوند متعال در هر زمانی به وسیلة انبیا و اوصیا آنچه را موجب رشد و کمال انسانهاست ، بدانها گوشزد نماید وزیر عنوان شریعت،  وسایل اعتدال دنیا و آخرت آنان را فراهم سازد .نه آنان را به آنچه مقدورشان نیست مکلف کند و نه آنچه را مایة سعادتشان است از آنان دریغ ورزد .

معنای عدالت جزایی در خداوند متعال این است که در مقام پاداش بین نیکــــوکاران و ستمکــاران فــرق می گذارد . یعنی هر کسی را در برابر عملش پاداش می دهد : اگر عمل و کار کرد کسی خوب باشد ، پاداش نیک دریافت می کند و اگر بد باشد بد می بیند .»[۳]

۲-۴-۲- عدالت فردی

« از دیگر معانی عدل که در فقه و اخلاق کاربرد فراوان دارد ، عدالت فردی است . در تعریف عدالت فردی فقها اختلاف نظر دارند .»[۴]«گروهی گفته اند: عدالت عبارت است از نیروی نفسانی ای که موجب رعایت تقوا و مروت می شود . گروهی دیگر گفته اند : عــدالت جــز اسلام و عدم ظهور فسق چیز دیگری نیست و دیگران گفته اند : عدالت عبارت است از حسن ظاهر »[۵]«مشهور میان فقیان آن است که عدالت عبارت است از ملکه ای که انسان را از انجام گناهان باز داشته به عمل به واجبات شرعی وا می دارد .

۳-۵-۲-عدالت اجتماعی

«عدالت اجتماعی در گسترة اجتماع اعم از حوزة مسائل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی تا آنجا که در قلمرو اختیارات و فعالیتهای حکومت قرار گیرد .»[۶]

« اصطلاح عدالت اجتماعی ظاهراً برای اولین بار در نیمة دوم قرن نوزدهم مورد استفاده قرار گرفت . اما شیوع بلامنازع آن به طور یقین در قرن حاضر جامة عمل پوشید.

این عدالت در سه شکل تجلی می کند : عدالت اداری ـ عدالت اقتصادی و عدالت قضایی .

مقصود از عدالت اداری این است که اداره کنندة یک جامعه باید کمالات و صفات و ویژگیهای افراد آن جامعه را مورد توجه قرار دهد و با هر کس به گونه ای که در خور اوست ، برخورد کند و هرگز میان کسانی که کرامات و کمالات انسانی را شبیه هم دارنــد تبعیض قائل نشــود .، بلکه با همه یکسان برخوردکند و همه را مانند هم از بیت المال برخوردار نماید .

 عدالت اقتصادی : چنین به ذهن می آید که ذکر عدالت اقتصادی بعد از عدالت اداری به تفسیری که ما از آن اراده کرده ایم ذکر خاص بعد از عام باشد .ولی در واقع مطلب غیر از این است . زیرا منظور از عدالت اقتصادی این است که در معاملاتی که در جامعه انجام می گیرد . ، طبق شاخص ویژه ای مساوات تقریبی برقرار باشد . پس بسیار به جاست که برای دفع توهم یاد شده این صنف از عدالت را عدالت معامله ای بنامیم .

عدالت قضایی :آخرین شعبة عدالت اجتماعی ، عدالت قضایی است . مقصود از این عدالت این است که افراد جامعة انسانی از حیث انسانیت و حقوق انسانی مساوی باشند که ظاهراً چنین است . باید در مقام داوری حق کسی که مورد تجاوز قرار گرفته شود وهیچ گونه ملاحظات اعتباری و غیر ارزشی مورد توجه قرار نگیرد . عدالت به این معنی متوقف بر احقاق حق تضعیف شده است .»[۷]

۶-۲-ارجمندی و فضیلت عدالت

«عدالت از دیر باز آرمان و محبوب بسیاری از انسانها بوده است به ویژه دانشوران و آنان که احساس مسؤولیت بیشتری در برابر مسایل و رخداد های اجتماعی داشته اند .

بسیاری آرزو داشته اند استقرار عدالت را در جامعة خود به تماشا بنشینند و گروهی از آنان برای رسیدن به این هدف والا جان باخته اند : به همان سان که ستم از همان آغاز نکوهیده می نموده و از چهره ای زشت برخوردار بوده است .

«بر اساس آیات و روایات ، عدالت از هدفهای بعثت پیامبران است .»[۸] « پیامبر خاتم مأمور بدان است » [۹].« مومنان هماره باید در عرصه ها و صحنه های گوناگون عدالت را پدید آوردند »[۱۰]و « یک ساعت عدالت به اندازة سال ها عبادت پاداش دارد .[۱۱]

« در روز قیامت انسان عادل به خدا نزدیک و محبوب اوست .»[۱۲]در زمرة احکام مهم دین است .

« عدالت موهبتی الهی »[۱۳] «با فضیلت ترین خصلتها است »[۱۴].« انسان عادل از آرامش برخوردار است .»[۱۵]

«از نگاه قرآن فرد و جامعه ای که از عدالت برخوردار نیست به انسان لالی می ماند که افزون بر آن نمی تواند سخن بگوید . بسی ناتوان است و قدرت دست یافتن به روزی خود را ندارد و سربار دیگران است و در پی هر کاری که بر آید ، نومید شکست خورده و بدون دست یابی به نتیجه ای ، باز خواهد گشت .

۷-۲-عدالت از نگاه افلاطون

در جهان بینی و طرح فلسفی افلاطون ،جهان در یک نظم هندسی خاص قرار دارد . روح آدمی را فکر  خشم و شهوت سامان داده است .

« عدالت فردی آن است که اولاً هر یک از این سه جزء جایگاه حقیقی خود را باز یابند و هر یک به وظیفة خود به گونه ای شایسته عمل کنند و از آن پافراتر نهند .»[۱۶]و عدالت در جامعه و مدینه را نیز باید در تعادل و هماهنگی اعضای پیکرة اجتماع و گذاشتن هر یک از آنها را در جای خود جستجو کرد .مدینة فاضله و پیکرة اجتماع را طبقات مختلف ( پیشه وران ، پاسداران و فرمانروایان ، خردمندان ، تشکیل می دهند و عدالت آن است که اولاً منزلت و موقعیت هر یک از این طبقه ها بر طبق شایستگی ها و استعدادهای طبیعی آنان باشد .

بدین سان تعریف عدالت از نگاه افلاطون آن است که هر گروه وظیفة خود را به طور صحیح و شایسته انجام دهند و پا از حریم قلمرو و اختیارات و شئون خود فراتر ننهند و طبقات پایین تر از طبقات بالاتر پیروی کرده و همة آنها هماهنگ عمل کنند و متقابلاً بی عدالتی سیاسی عبارت است از روحیة ناآرامی و بی قراری و دخالت در کار دیگران .

۸-۲-عدالت از دیدگاه ارسطو

نظریة ارسطو در بارة عدالت ، در مقایسه با دیدگاه افلاطون به گونه ای روش تر ،طبیعی گرایانه تر و کاربردی تر می نماید .

ارسطو در پی نشان دادن راه دستیابی به سعادت بود و فضیلت ها می توانند ابزاری و پلی برای رسیدن به سعادت باشند از نگاه ارسطو فضیلت ها میانه روی و اعتدال میان افراط و تفریط است .« او عدالت را به عنوان عالی ترین فضیلت  حیات سیاسی می ستود و ستایشش تلویحاً دلالت داشت بر این که مدینه ای که فاقد عدالت باشد لاجرم اساس لازم برای مدینة سیاسی را نخواهد داشت .»[۱۷]


[۱] – اصفهانی ، راغب ، معجم مفردات الفاظ قرآن ، ص ۳۳۶ .

[۲] – آینینة پژوهش . سال یازدهم . شمارة ششم . ص ۷۸ .

[۳] – نقد و نظر ، فرهنگی ، عقیدتی ، سال سوم ، شماره دوم و سوم ، ص ۲۷۱ ـ ۲۷۰ .

[۴] – آیینة پژوهش ، سال یازدهم ، شمارة ششم ، ص ۷۹ .

[۵] – نقد و نظر ، فرهنگی ، عقیدتی ، اجتماعی ، سال سوم ، شماره دوم و سوم ، ص ۲۷۱ .

[۶] – آیینه پژوهش ، سال یازدهم ، شماره ششم ، ص ۷۹ .

[۷] – نقد ونظر ، فرهنگی ، اعتقادی ، اجتماعی ، سال سوم ، شماره دوم و سوم ، ص ۲۷۴ .

[۸] – سورة حدید ، آیة ۳۵ .

[۹] – سورة اعراف ، آیة ۲۹ و سورة شوری آی ه ۱۵ .

[۱۰] سورة  نساء آیه ۵۸ و سرورة مائیده آیة ۸ وسورة انعام آیه ۱۵۲ وسورة حجرات ، آیه ۹ .

[۱۱] – بحار الانوار ، ج ۷۵ ، ص ۳۵۲ .

[۱۲] – الخصال ، ص ۱۱۳ .

[۱۳] -غرر الحکم ، ص ۳۷۷  .

[۱۴] – همان ، ج ۱ ، ص  ۲۴۰ .

[۱۵] – همان ، ص ۳۷۶ .

[۱۶] – افلاطون ، دورة آثار افلاطون ، جمهوری ، ص ۱۳۰ ، ۱۳۱ .

[۱۷] – مک اینتایر ، السدر ، عدالت و فضیلت ، ص ۱۱۰ .

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مطالبات حقوقی زنان از دیدگاه سه گروه از نخبگان
 • پایان نامه عدالت
 • مقاله مهدی و نهضت عدالتخواهی
 • مقاله عدالت و حقیقت خواهى على علیه السلام
 • مقاله چرا عدالت زیباست
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.