پایان نامه ساختار تشکیلاتی بیمه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه ساختار تشکیلاتی بیمه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۴۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه ساختار تشکیلاتی بیمه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول   ۰
کلیات   ۰
بخش اول   ۱
بیمه های  اشیاء و مسئوولیت   ۱
بیمة آتش سوزی   ۲
حریق چیست؟   ۲
نحوة ایجاد حریق   ۳
تعریف آتش سوزی   ۶
قرارداد بیمة آتش سوزی   ۶
اصول قرارداد بیمة‌ آتش سوزی   ۷
نفع بیمه پذیر   ۸
نحوة ارزیابی خسارت در بیمة آتش سوزی   ۱۲
محاسبة ارزش واقعی اموال بیمه شده   ۱۳
ساختمان   ۱۴
ماشین آلات کارخانه ها   ۱۵
وسایل و لوازم خانگی   ۱۵
موجودی تولید کنندگان   ۱۶
محصولات کشاورزی   ۱۷
ماشین آلات کشاورزی   ۱۷
کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار)   ۱۷
انبارها   ۱۸
بیمة آتش سوزی به ارزش قرارداد   ۲۳
مبلغ و ارزش مورد بیمه   ۲۵
شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای   ۲۷
محل مورد بیمه   ۳۰
مبنای محاسبة حق بیمه   ۳۱
بیمه نامه براساس فرست لاس ( اولین خسارت یا اولین آتش سوزی)   ۳۲
PML و  EML   ۳۴
مدت بیمه   ۳۹
بیمه به قیمت بیش از ارزش حقیقی مورد بیمه ( بیمة مضاعف)   ۴۲
پیشنهاد بیمه نامه   ۴۳
عناصر تشکیل دهندة فرم پیشنهاد   ۴۳
نماینده :   ۴۳
پیشنهاد دهنده :   ۴۴
بیمة تمام خطر   ۴۹
بیمة تمام خطر صنعتی   ۵۰
بخش دوم   ۵۲
خطرهای اضافی   ۵۲
بیمة صاعقه   ۵۳
بیمه نامة دریایی   ۸۵
خطر یا ریسک   ۸۸
مشخصات خطر :   ۸۸
اشخاص ذی نفع در قرارداد بیمة حمل و نقل   ۹۴
ذی نفع سند بیمه   ۹۵
نفع بیمه پذیر در بیمة دریایی   ۹۶
قرارداد بیمة حمل و نقل کالا   ۱۰۵
بخش اول   ۱۸۱
بیمة هواپیما   ۱۸۱
قانون بیمة هواپیمایی   ۱۸۵
مسئولیت قانونی خطوط هواپیمایی   ۱۸۵
اشخاص ثالث   ۱۸۷
مسئولیت سازمانها   ۱۸۷
انواع بیمة هواپیما   ۱۸۷
بخش دوم   ۱۹۴
بیمة مهندسی   ۱۹۴
بیمة تما خطر مقاطعه کاران   ۱۹۸
مدت بیمه   ۲۰۲
سرمایة بیمه شده   ۲۰۳
اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک   ۲۰۴
تعیین نرخ   ۲۰۵
بیمة تمام خطر نصب    ۲۰۷
نوع ماشین و طرحهای مشمول بیمه   ۲۰۹
استثناآت بیمة تمام خطر نصب   ۲۱۲
ویژگیهای بیمة تمام خطر نصب   ۲۱۳
سرمایة بیمه شده   ۲۱۵
حق بیمه   ۲۱۷
حدود پوشش بیمه‌ای   ۲۲۳
خسارت در بیمة شکست ماشین آلات   ۲۲۸
بیمة تمام خطر کامپیوتر   ۲۲۹
بیمة عدم النفع ماشین آلات   ۲۳۱
مبلغ بیمه شده   ۲۳۳
بیمه فساد محصول در سردخانه ها   ۲۳۸
بخش سوم   ۲۴۲
بیمه محصولات کشاورزی   ۲۴۲
مقدمه   ۲۴۳
بخش چهارم   ۲۵۲
بیمه اتومبیل   ۲۵۲
بخش پنجم   ۲۹۱
بیمه های مسئولیت مدنی   ۲۹۱
مقدمه   ۲۹۲
بیمه مسئولیت مدنی   ۲۹۴
انواع بیمه مسئولیت مدنی   ۲۹۵
۴- بیمه هزینه های درمانی   ۲۹۷
۱۷- قرارداد بیمه جامع مسئولیت شخصی   ۳۱۸
مفهوم دارنده وسیله نقلیه   ۳۲۹
مفهوم شخص ثالث   ۳۳۰
شرط ایجاد مسئولیت   ۳۳۳
صندوق تأمین خسارت های بدنی   ۳۳۵
مقدار دیه قتل نفس:   ۳۴۰
نوع وسیله نقلیه   ۳۴۲
فصل سوم   ۳۴۵
بیمه زیان پولی   ۳۴۵
بخش اول   ۳۴۶
بیمه اعتبار   ۳۴۶
خرید و فروش کالا در سیستم های اعتباری   ۳۴۸
خطرهای بازرگانی   ۳۵۱
خطرهای غیربازرگانی   ۳۵۱
راه های حمایت از صادر کننده و مزایای بیمه اعتبار   ۳۵۳
عوامل مؤثر در ارزیابی ریسک اعتبار   ۳۵۴
بخش دوم   ۳۵۷
بیمه تضمین   ۳۵۷
تعریف عناوین   ۳۵۸
ضمانت نامه و شرایط تضمین   ۳۵۹
اساس حاکم بر ضمانت نامه ها   ۳۶۰
انواع ضمانت نامه ها   ۳۶۴
بخش سوم   ۳۶۸
بیمه عدم النفع   ۳۶۸
محل مورد بیمه   ۳۷۲
جبران زیان در بیمه عدم النفع   ۳۷۳
استثناآت در بیمه عدم النفع   ۳۷۵
حق بیمه   ۳۷۵
بخش چهارم   ۳۷۷
بیمه صداقت و امانت کارکنان   ۳۷۷
فصل چهارم   ۳۸۲
بیمه اتکایی   ۳۸۲
بخش اول   ۳۸۳
کلیات   ۳۸۳
کلیات   ۳۸۴
مفهوم بیمة اتکایی   ۳۸۶
بخش دوم   ۳۹۴
انواع قراردادهای بیمه اتکایی   ۳۹۴
سهم نگهداری   ۳۹۵
قرارداد اتکایی مازاد خسارت   ۴۰۵
فصل پنجم   ۴۰۹
بیمه اشخاص   ۴۰۹
بخش اول   ۴۱۰
کلیات   ۴۱۰
تعدد بیمه   ۴۱۷
بخش دوم   ۴۱۹
بیمة حوادث   ۴۱۹
حادثه و بیماری   ۴۲۲
انواع خطر   ۴۲۳
خصوصیات خطر   ۴۲۶
تشدید خطر   ۴۲۹
انواع حوادث انفرادی   ۴۳۰
شرایط دیگر بیمة سرنشینان:   ۴۳۴
بیمه های گروهی   ۴۳۵
بخش سوم   ۴۴۰
بیمه عمر   ۴۴۰
ویژگیها   ۴۴۲
انواع بیمه های عمر   ۴۴۴
خصوصیات بیمه عمر زمانی :   ۴۴۶
خصوصیات بیمة تمام عمر خطر فوت :   ۴۴۷
خصوصیات بیمة تمام عمر تأخیری :   ۴۴۷
ترکیبهای متعددی از انواع بیمه های عمر   ۴۵۰
ضمیمه   ۴۵۴
متن کامل قانون بیمه،‌ مصوب سال ۱۳۱۶   ۴۵۵
معاملات بیمه   ۴۵۵
فسخ وبطلان   ۴۵۷
مسئولیت بیمه‌گر   ۴۶۲
فهرست منابع   ۴۶۷

فهرست منابع

۱-  ایزدپناه، مسیح. اصول بیمه؛ انتشارات مدرسةعالی بیمة تهران، تهران: بی تا.

۲-  پاکباز، خسرو. تأمین اجتماعی؛ انتشارات ارژنگ،‌تهران: ۱۳۴۷ .

۳-  شیبانی. احمد علی . پیدایش وتحول بیمه؛ انتشارات مدرسة عالی بیمة تهران،تهران:۱۳۵۲٫

۴-  شیمی، علی اصغر. تکنولوژی حریق؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران : ۱۳۵۴٫

۵-  فصلنامة صنعت بیمه؛ انتشارات بیمة مرکزی ایران ، شماره های مختلف

۶-  کریمی،آیت.بیمة اتکایی بیمه‌های غیرزندگی؛انتشارات بیمة مرکزی ایران،تهران: ۱۳۷۲٫

۷-  ــــــــــــ . بیمة اموال و مسئولیت (جلد ۱ ) ؛ انتشارات دانشکدة امور اقتصادی و دارایی، تهران : ۱۳۷۲٫

۸- ــــــــــــ . کلیات و اصول بیمه؛ انتشارات دانشکدة امور اقتصادی، تهران : ۱۳۶۹٫

۹- مشایخی، همایون. مبانی و اصول حقوقی بیمه؛ انتشارات مدرسة عالی بیمة تهران، تهران: ۱۳۵۳٫

۱۰- ملک نیا، غلامرضا. بیمة آتش سوزی؛ انتشارات مدرسة عالی بیمه تهران، تهران: ۱۳۵۲٫

۱۱- C.I.I., Property and Pecuniary Insurance: Charterd Insurance Institute, England: 1985.

12- S.I.T.C., General Principles of Insurance: Swiss Insurance Training Centre, Swiss: 1983.

بیمة آتش سوزی

قدیمترین رشتة بیمه، رشتة بیمه باربری است در حالی که بیمة آتش سوزی، به تدریج از سدة هفدهم تا نوزدهم شناخته شده است آتش سوزی بزرگ لندن در سال ۱۶۶۶ زمانی به وقوع پیوست که وسایل اطفای حریق هنوز در مراحل ابتدایی بود و هیچگونه پوشش بیمة آتش سوزی درجامعه به چشم نمی خورد. نخستین ادارة آتش سوزی در انگلستان در سال ۱۶۸۰ تأسیس شد و متعاقب آن شرکت هند این هند در سال ۱۶۹۶ و ادارة آتش سوزی سان در سال ۱۷۱۰ پدید آمدند. سرانجام آتش سوزی بزرگ لندن باعث ایجاد شرکت بیمة هامبرگرجنرال شد که این شرکت و شرکت سان، دو شرکت بیمه‌ای هستند که هنوز وجود دارند و فعالیت می کنند. در نتیجة وقوع انقلاب صنعتی در سدة هجدهم که به پیدایش کارخانه‌ها، انبارها، کشتیها، ماشین آلات و غیره انجامید، شرکتهای بیمة آتش سوزی متعددی از جمله لویدز لندن تأسیس شدند.

حریق چیست؟

حریق عبارت است از احتراق شدید مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و از کنترل خارج شده که معمولاً با سرعت نور، دود و حرارت زیاد توأم است. احتراق عبارت است از ترکیب یک مادة سوختنی با اکسیژن دو حالت دارد: احتراق آرام ( مانند اکسیده شدن مس) و احتراق شدید ( که با حرارت دود، نور همراه است).

نحوة ایجاد حریق

 برای ایجاد حریق سه عامل مورد نیاز است:

۱- مواد اشتعال پذیر ( جامدات، مایعات و گازها) که میزان مواد اشتعال پذیر در ایجاد حریق، نقش مهمی بازی می کند.

۲- اکسیژن (هوا): محیط اطراف ما پر از مواد اشعال پذیر است. اکسیژن هوا نیز به اندازة کافی یافت می شود و برای آغاز آتش سوزی عامل دیگری نیز مورد نیاز است.

۳- انرژی آتشزنه : این انرژی می تواند با افزایش دما تولید شود. انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی می تواند بسیار کم و کوچک باشد و آتش سوزی براثر به وجود آمدن این انرژی به راحتی انجام می گیرد. موارد زیر، انرژی مورد لزوم برای آغاز آتش سوزی را فراهم می آورند:

– ایجاد آتشزنه به طور مستقیم (‌زدن کبریت)

– افزایش حرارت

– آتش سوزی خود به خود

– انفجار

– جرقة الکتریکی

– واکنش شیمیایی

– متمرکز کردن نور در یک نقطه با استفاده از عدسی

مثلث حریق

 برای اینکه حریقی اتفاق افتد، وجود سه عامل ضروری است: سوخت، حرارت و اکسیژن، که اینها را مثلث حریق می نامند. چنانچه یکی از این عوامل برداشته شود، حریق خود به خود از بین می رود. از بین بردن حرارت یا سرد کردن حریق معمولاً با آب انجام می شود که بسیار موثر و در عین حال کم خرج است و در مورد اطفای حریق جامدات، بهترین وسیله به شمار می آید.

برای از بین بردن سوخت باید آنرا از حریق جدا کرد. در خصوص جامدات سوختنی، بدین گونه عمل می کنیم که آنها را که هنوز شعله ور نشده اند، یا روی زمین پخش هستند، یا در ظروف درباز مشتعل، با کف شیمیایی یا فیزیکی که سراسر مایع را فرا گیرد، می پوشانیم به طوری که مانع رسیدن هوا یا اکسیژن به آن شویم. در حقیقت سوخت را از حریق جدا می کنیم و این خود طریقة دیگری از خاموش کردن است که بیشتر « خفه کردن» گویند.

با پودرهای شیمیایی، مایعات و گازهای خاموش کنندة سنگین تر از هوا که با فشار روی مواد مشتعل پراکنده می شوند، در حقیقت اکسیژن را دور می سازند تا حریق خاموش شود. حتی اگر درصد اکسیژن هوا بر اثر اختلاط با گازهای خنثی از حد معینی کمتر شود خودبه خود حریق خاموش می گردد. آنچه گفته شد، کلی بود و در موارد دیگر، راههای دیگری دارد. مثلاً آب یا کف، حریقهای الکتریکی را با آب خاموش نمی کنند. در این مورد در مرحلة نخست باید جریان برق را قطع کرد و گرنه خطر برق گرفتگی نیز اضافه می شود.

آتش بر اثر شعله به صورت حریق در می آید و این پرتوافکنی شعله است که وحشت زاست و عامل انتشار و توسعة حریق به شمار می رود و در عین حال مانع دستیابی به کانون اصلی حریق و خاموش کردن آن می شود. پس مثلث حریق درون دایرة شعله قرار می گیرد و برای خاموش کردن حریق ابتدا باید شعله را از بین برد، سپس براساس نوع آتش، به شیوة خاص اطفای حریق پرداخت. چون شعله از یک سو، تظاهرات مرئی اکسیداسیون گاز سوخت است و از دیگر سو، هر نوع مادة احتراق پذیر حتی جامدات ابتدا به صورت گاز در می آید لذا می توان گفت که در اطفای حریق هرگونه آتش سوزی، نخست باید به مبارزه با آتش گاز(شعله) پرداخت. برای این مبارزه، به طوری که تجربیات سالیان دراز کشورهای پیشرفته نشان می دهد، هیچ وسیله ای بهتر از پودر ویژة شیمیایی نیست.

تعریف آتش سوزی

آتش سوزی عبارت از آتشی است که یا از یک منبع حرارتی کنترل ناپذیر سرچشمه گرفته یا منبع حرارتی معین کنترل شده ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسع یافته باشد ( آتش خسارت زننده).

قرارداد بیمة آتش سوزی

قرارداد بیمة آتش سوزی توافقی است بین بیمه‌گذار از یک سو، و بیمه‌گر از دیگرسو که به صورت بیمه نامه، متجلی می شود. بدین قرار که بیمه‌گر در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده می شود، متعهد می گردد که زیانهای مالی بیمه‌گذار را برای اموال بخصوصی که مشخص گردیده و اموال بیمه شده نامیده می شود، در مدت معین بر اثر خطر آتش سوزی یا خطرهای دیگر که بیمه شده اند جبران کند. تعهد بیمه‌گر محدود به مبلغی است که به آن مبلغ بیمه شده اطلاق می شود. از ضروریات بیمة آتش سوزی آن است که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر باید پیشنهاد و قبولی قطعی رد و بدل شود. همچنین نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار قانونی باشد و بیمه‌گذار کلیة اطلاعات خود را برای ارزیابی خطر در اختیار بیمه‌گر قرار دهد و از اظهارات خلاف واقع بپرهیزد.

اصول قرارداد بیمة‌ آتش سوزی

– ایجاد و قبول: باید ایجاب و قبول طرفین قرارداد ( بیمه‌گر و بیمه‌گذار) به طور قطعی و بدون هیچ قید و شرط و با رضایت طرفین در مدت معین یا مدتی که عرفاً معقول و منطقی باشد اعلام شود.

جنبه های قانونی بیمة آتش سوزی : قرارداد بیمة آتش سوزی قرارداد عادی است و الزام قانونی برای کتبی بودن آن است. در عمل، قرارداد آتش سوزی نوشته ای است که به آن بیمه نامه اطلاق می شود و طرفین قرارداد آتش سوزی در مورد محتوای آن اتخاذ تصمیم می کنند.

اصول کلی قراردادها : عقد هر قراردادی باید منع قانونی نداشته باشد. هرگونه توافقی که بین طرفین ایجاد تعهد کند ولی این توافق از نظر قانون مشروعیت نداشته باشد باطل است، مانند:

– قراردادی که برای ارتکاب جنایت باشد.

– قراردادی که مخالف شئون جامعه باشد.

– قراردادی که بر خلاف نظم عمومی باشد.

– قراداد با بیگانگانی که با کشور متبوع در حال جنگ باشند، حتی اگر این توافق قبل از – — شروع جنگ حاصل شده باشد.

–  محتوای یک قرارداد بیمة آتش سوزی

– یک قرارداد آتش سوزی باید حاوی مطالب زیر باشد:

– نام شرکت بیمه

– عنوان بیمه نامه آتش سوزی

نام بیمه‌گذار

– خطرهای مورد پوشش

– اموال بیمه شده

– مبلغ مورد بیمه

– حق بیمه

–  مدت قرارداد

– سایر مطالبی که طرفین تشخیص دهند قید آن در قرارداد ضرورت دارد

– اضافه کردن مواردی که معمولاً جزو استثناآت قرارداد است.

– استثنا کردن مواردی که در صورت ذکر نشدن قرارداد آنها را پوشش می دهد.

– تعهدات

نفع بیمه پذیر

در این مورد باید در بیمه نامة آتش سوزی مشخص شود که چه چیزی مورد بیمه است و رابطة آن با بیمه‌گذار چگونه است. در حقیقت نفع بیمه پذیر بیمه‌گذار است که بیمه می شود مفهوم نفع بیمه پذیر این است که رابطة بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه طبق قانون مشخص باشد و درصورت تحقق خطر بیمه شده، بیمه‌گذار دچار زیان شود.

تعریف : نفع بیمه پذیر به مفهوم آن است که رابطة بیمه‌گذار با اموال مورد بیمه به موجب قانون قابل تشخیص است و بیمه‌گذار با وارد شدن خسارت به مورد بیمه بر اثر تحقق خطر موضوع بیمه دچار زیان مالی شود. نفع بیمه پذیر می تواند در موارد زیر ایجاد شود:

۱- مالکیت (کلی، جزئی یا مشترک).

۲- راهن و مرتهن : نفع بیمه پذیر مرتهن به نسبت مبلغی است که در رهن دارد، نه تمام اموال مورد بیمه.

۳- اشخاص یا سازمانهایی که به نحوی اموالی برای حفاظت و نگهداری در اختیار آنها قرار می‌گیرد ( مثل گمرک، انبارهای عمومی، سردخانه و …) این اشخاص یا مؤسسه ها در مورد حفظ و نگهداری اموالی که به آنها سپرده می شود مسئولیت دارند و می توانند پوشش بیمه‌ای اخذ کنند.

۴- حق العمل کارها و واسطه‌ها نیز در مقابل اموالی که برای فروش در اختیار آنها قرار می گیرد، مسؤول و دارای نفع بیمه پذیر هستند و می توانند پوشش بیمه‌ای لازم را در قبال مسئولیت خود کسب کنند.

۵- صاحبان اماکن عمومی مانند هتلها، مسافرخانه ها و موسسه های حمل و نقل که معمولاً مقررات قانونی ویژه برای مؤسسه ها دربارة اموالی که در اختیار آنان قرار می گیرد وجود دارد و آنها در مقابل تحویل دهندگان چنین اموالی مسؤولند و این مسئولیت برای آنها بیمه پذیر قابل اخذ پوشش بیمه‌ای را ایجاد می کند.

۶- آژانسها و نمایندگیها.

۷- زن وشوهر در مقابل تعلقات مشترک خود، نفع بیمه پذیر قابلیت بیمه شدن دارند ( اسباب و اثاث منزل).

نتایج حاصل از اصل خسارتی بودن بیمة آتش سوزی

آثار منتج از این اصل شامل موارد زیر خواهد بود :

۱- بیمه‌گذار فقط محق به ادعای خسارت، حداکثر تا مبلغ بیمه شده است.

۲- در صورت وجود خسارت جزئی، بیمه‌گذار مستحق دریاف خسارت به میزان واقعی خسارت وارده است.

۳- در صورتی که بیمه‌گذار خسارت خود را به طور کامل از بیمه‌گر دریافت دارد، به موجب اصل جانشینی که قبلاً شرح داده شد کلیة حقوق خود را در مقابل  شخص ثالص مسؤول حادثه به بیمه‌گر منتقل می کند و بیمه‌گر حق دارد شخص ثالث مسؤول حادثه را تحت پیگرد قرار دهد و خسارت خود را از  او ادعا کند. بیمه‌گذار نمی تواند برای یک مورد خسارت از دو منبع ( بیمه‌گر و شخص ثالث مسؤول حادثه) خسارت دریافت کند.

۴- در مواردی که اموال بیمه شده، بیش از یک بیمه نامه داشته باشد، از مجموع تمام بیمه نامه ها فقط می تواند یک خسارت  به نسبت مبلغ بیمه شده از یکی از بیمه‌گران دریافت دارد یا اینکه بیمه‌گران به نسبت تعهد خود در پرداخت خسارت مشارکت می کنند.

نحوة تفسیر اصل خسارتی بودن : عموماً خسارت بیمه‌گذار عبارت است از مابه التفاوت ارزش اموال بیمه شده بعد از وقوع خسارت با قیمت آن در محل و زمان آتش سوزی بلافاصله قبل از وقوع خسارت. این مبلغ است که جبران پذیر با بیمه نامة آتش سوزی است زیرا مسئولیت بیمه‌گر نیز تا این حدود است یعنی قراردادن بیمه‌گذار در وضعیت و موقعیتی که بلافاصله قبل از وقوع خسارت داشته. به هر حال، خسارتی که بیمه‌گر به بیمه‌گذار می پردازد، به خسارت فیزیکی محدود می شود و در ارزیابی خسارت، ارزش معنوی و علایق شخصی ملاک نیست؛ چون روش و قاعدة یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد و در بعی مواقع مشکلات و اختلافهایی به ویژه در مورد لوازم منزل و اموال شخصی بروز می کند. در اینجا به ارزیابی خسارت برای برخی از اموال بیمه شده می پردازیم.

نحوة ارزیابی خسارت در بیمة آتش سوزی

 همانطور که پیشتر گفته شد اساس تعهد بیمه‌گر در بیمة آتش سوزی، ارتباط حق بیمه با سرمایة بیمه شده است و بیانگر حداکثر مسئولیت بیمه‌گر، که در صورت تحقق خطر بیمه شده، خسارت بر آن اساس پرداخت می شود. سرمایة بیمه شده باید در لحظة شروع قرارداد برابر با ارزش واقعی بیمه شده باشد و در طول مدت اعتبار قرارداد تغییر پیدا نکند. حق بیمه براساس درصد یا در هزار سرمایة بیمه شده بر مبنای تعرفة نرخ بیمه محاسبه می شود. اگر سرمایة بیمه شده کمتر از ارزش واقعی باشد،‌ بیمه‌گذار از دریافت کامل خسارت خود محروم می شود و بیمه‌گر خسارت را به نسبت سرمایة بیمه شده به ارزش واقعی می پردازد(مادة ۱۰ قانون بیمه). برای اجتناب از کم بیمه شدگی و تعدیل سرمایة بیمه شده براساس ارزش واقعی می توان از روشهای افزایش اتوماتیک در زمان تجدید قرارداد، یا با استفاده از شاخصهایی نظیر تورم و غیره برای بهنگام کردن سرمایة بیمه شده استفاد کرد. البته از آنجا که مدت اعتبار اکثر قراردادهای بیمة آتش سوزی یکساله است بیمه‌گذار نباید توجه خود را فقط به زمان تجدید قرارداد معطوف کند که اموال بیمه شده فقط در زمان تجدید قرارداد مورد ارزیابی قرار گیرد بلکه بیمه‌گذار باید در تمام مدت اعتبار بیمه نامه سرمایة بیمه شده را مورد توجه قرار دهد.

محاسبة ارزش واقعی اموال بیمه شده

برای محاسبة ارزش واقعی از دو روش محاسبه در زمان ورود خسارت و محاسبه در محل ورود خسارت استفاده می شود. ارزش مورد بیمه از نظر بیمه‌ای ارزش واقعی است. هیچ ارزش دیگری مثل علایق شخصی، ملاک تعیین ارزش نیست. بیمه‌گذار حداکثر تا سرمایة بیمه شده استحقاق دریافت خسارت دارد. تنها مشکل، اساس و روش محاسبة خسارت مورد بیمه برای انواع مختلف اموال است. هیچ گونه اساس و روش یگانه ای برای ارزیابی خسارت وجود ندارد. پرداخت خسارت براساس ارزش جایگزینی برای ساختمان و ماشین آلات متداول است در صورتی که برای سایر اموال معمولاً قیمت بازار مبنای تعیین خسارت قرار می گیرد. برای اشیایی که فاقد ارزش بازار هستند ( نظیر آثار عتیقه، تابلوهای نقاشی نفیس، یادگارهای خانوادگی و جز آن) از بیمه نامة ارزش توافقی[۱] استفاده می شود. ارزش مورد بیمه براساس نظر کارشناس تعیین می شود و در هنگام تحقق خطر ارزش توافق شده بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ملاک ارزیابی و پرداخت خسارت خواهد بود.

روش عملی قابل اعمال برای محاسبة خسارت انواع مختلف اشیای بیمه شده به شرح زیر است :

ساختمان

تعدادی از ساختمانها مانند مساجد و کلیساها دارای ارزش مشخص بازار نیستند در حالی که ساختمانهای تجاری، مسکونی، کارخانه ها و غیره، ارزش و قیمت بازار دارند. برای پرداخت خسارت این نوع ساختمانها ارزش بازار ملاک نیست بلکه ارزیابی خسارت بر مبنای خسارت واقعی برای تعمیر، مرمت و بازسازی مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر اموال بیمه شده در وضعیت بهتر[۲]  قرار گیرد، این مابه التفاوت از خسارت کسر می شود. یعنی ساختمان عیناً مثل سابق بازسازی و مرمت می شود. استثنا براین قاعده آن است که باز سازی و تعمیر ساختمان، بیشتر از میزان خسارت هزینه داشته باشد یا اینکه ساختمان قدیمی و کهنه باشد و بازسازی آن به همان سبک قدیم به صلاح نباشد. در این صورت مبلغ خسارت به بیمه‌گذار پرداخت می شود تا هرگونه که صلاح می داند هزینه کند مگر اینکه مالکان دیگری در ساختمان مشارکت داشته باشند، مثل مالک طبقة همکف ساختمان که اصرار دارد ساختمان به سبک سابق بازسازی شود.

ماشین آلات کارخانه ها

نحوة ارزیابی خسارت بیمه‌گذار در این قسمت بستگی زیادی به سن و نحوة استفادة کارخانه دارد. اگر ماشین آلات نو باشند و مدت زیادی از عمر آنها نگذشته باشد، میزان خسارت، قیمت ماشین نو و از همان  نوع یا نوع مشابه خواهد بود. اگر ماشین آلات قدیمی باشند و هنوز در مرحلة سرویس دهی قرار داشته باشند ممکن است مشکلای بروز کند. اگر مشابه این ماشین را بشود از بازار آزاد خریداری کرد، میزان خسارت بیمه‌گذار باید تا حدی باشد که بتوان آن ماشین را از بازار آزاد خرید و جایگزین ماشین آسیب دیده کرد. به هر حال خسارت نقدی پرداخت می شود تا بیمه‌گذار به هر طریق صلاح می داند هزینه کند. در صورت وجود شرط جایگزینی ماشین آلات، خسارت بیمه‌گذار ارزش نو است پس از کسر استهلاک برای سالهایی که از آن استفاده شده. در این صورت بیمه‌گذار اگر برای استهلاک ماشین آلات خود ذخیره ای در نظر گرفته باشد مبلغ کافی در اختیار خواهد داشت که ماشین نو را خریداری و نصب کند.

وسایل و لوازم خانگی

برای ارزیابی خسارت لواز خانگی بیمه‌گذار که بر اثر آتش سوزی وارد آمده باشد، ارزش وسایل در زمان وقوع آتش سوزی را اساس کار قرار می دهند و با توجه به استهلاک و مورد مصرف آن و همچنین اگر بازیافتی وجود داشته باشد با توجه به ارزش بازیافتی میزان خسارت تعیین می شود. مشکل بیشتر زمانی به وجود می آید که قیمت روز وسیلة آسیب دیده با  قیمت اصلی آن تفاوت فاحش داشته باشد، مثل زمانی که اقتصاد تور می باشد و قیمت مواد اولیه و کالاهای تولیدی به سرعت افزایش پیدا کند که در این صورت باید ارزش جایگزینی  مدنظر قرار گیرد. بر خلاف، ممکن است ارزش کالای قدیمی آسیب دیده بیشتر از قیمت نو آن در بازار باشد، مثل مبلمان و اثاث قدیمی کمیاب که باز در این صورت باید ارزش جایگزینی کالای آسیب دیده ملاک باشد.

موجودی تولید کنندگان

برای کالاهای تولید شده که در انبار موجود است خسارت براساس قیمت تمام شده، شامل قیمت مواد اولیه به اضافة هزینه های تولید ( دستمزد کارگران، هزینه های اداری و مدیریت و سایر هزینه های سربار) به استثنای سود تولید کننده که موضوع بیمة عدم النفع است ( به شرطی که از قیمت بازار همان محصول تجاوز نکند)، قیمت بازار ملاک پرداخت خسارت خواهد بود. برای کالاهای در جریان تولید، خسارت بر مبنای قیمت مواد اولیة مصرف شده به اضافة هزینه هایی که تا آن نقطه از تولید مصرف شده است پرداخت می شود.

محصولات کشاورزی

برای خسارت محصولات کشاورزی مبنا، قیمت نزدیک ترین بازار به محل تولید با کسر هزینه های برداشت و هزینة حمل تا محل فروش است.

ماشین آلات کشاورزی

 برای ماشین آلات کشاورزی، خسارت براساس قیمت جایگزینی با کسر هزینة استهلاک در زمان تحقق خطر مورد بیمه است.

کامپیوتر ( نرم افزار و سخت افزار)

 کامپیوتر معمولاً تحت بیمه نامة خاصی بیمه می شود. این نوع بیمه نامه نه تنها خسارتهایی را که ناشی از خطرهای خارجی کامپیوتر مانند آتش سوزی، انفجار، دزدی، سیل و طوفان است جبران می کند بلکه خسارتهای الکتریکی و مکانیکی دستگاهها در حین استفاده نیز جزو پوشش بیمه‌ای است. خسارتهای مادی و عدم النفع، هر کدام به صورت خطر جداگانه بیمه می شوند. فعلاً طرح استانداردی برای بیمة کامپیوتر وجود ندارد. متن قراداد و شرایط آن از یک بیمه‌گر به بیمه‌گر دیگر متفاوت است. در بخش خسارت مادی، بیمه‌گر متعهد پرداخت هزینة تعمیرات، جایگزین کردن کامپیوتر و سایر تأسیسات در صورت ورود خسارت کلی به قیمت جاری بازار است به شرطی که از حداکثر سرمایة بیمه شده تجاوز نکند. پرداخت هزینة تخلیة ضایعات و جابه جایی دستگاههای آسیب دیده در پی تحقق خطر بیمه شده، همچنین حفاظت از قسمتهای سالم تا پس از تعمیر و تعویض قطعات یا جایگزینی کامپیوتر خسارت دیده جزو تعهدات بیمه‌گر است. نرم افزار کامپیوتر تحت عنوان« و سایر محتویات» طبق تعریف و شرایط مندرج در قرارداد بیمه دارای پوشش بیمه‌ای  است. تعهد بیمه‌گر تنها شامل هزینه های اداری، تهیة برنامه و دادن اطلاعات و تایپ است. یعنی هزینه های دبیرخانه ای و هزینة تهیه و تولید اطلاعات جزو استثناآت بیمه نامه است و تحت پوشش بیمه نیست.

انبارها

در مورد کالاهای انبار شده در انبارهای عمومی، انبار گمرک و سایر محلهای مشابه، خسارت وارده باید براساس قیمت کالای آسیب دیده در محل و زمان وقوع آتش سوزی مورد ملاک قرار گیرد. به طور کلی بیمه نامة اتش سوزی خسارت مازاد بر ارزش بازار اموال حادثه دیده را تعهد نمی کند. برای برخی کالاهای مورد بیمه مقررات ویژه ای برای پرداخت خسارت در متن بیمه نامه درجه می شود. مثلاً برای انبار پنبه که دچار آتش سوزی شده قیمت آن را با توجه به قیمت پنبه در محل معینی بی درنگ بعد از وقوع آتش سوزی اساس محاسبه خسارت در نظر می گیرند یا اینکه اگر آتش سوزی در انبار پنبه در فصلی خارج از فصل تجارت آن اتفاق افتاده باشد، قیمت پنبه در اولین فرصت زمان شروع تجارت پنبه را اساس محاسبة خسارت قرار می دهند. البته این مورد زمانی است که قیمت یکنواخت را دولت اعلام نکرده است و تجارت پنبه تحت انحصار یا کنترل دولت نیست.

برای واحدهای صنعتی و تولیدی که دچار آتش سوزی می شوند ممکن است خسارت شامل کالاهای تولید شده، در حال تولید و مواد اولیة خام باشد. برای ارزیابی خسارت در این موارد، قیمت بازار مواد اولیه در زمان وقوع آتش سوزی اساس محاسبة خسارت است و برای کالاهای نیمه تولید یا در حال تولید و همچنین تولید شده، هزینه های تولید ( دستمزد و کارگر) به آن افزوده می شود. البته جای این بحث باقی می ماند که برای کالاهای تولید شده خسارت باید بر مبنای قیمت روز بازار تعیین و پرداخت شود که در این صورت سود تولید کننده و سایر هزینه های او نیز جبران می شود. ولی در پاسخ باید گفت که بیمه نامة آتش سوزی آن را پوشش نمی دهد و برای جبران آن باید بیمه‌گذار به فکر تهیة بیمه نامة عدم النفع باشد. بیمه‌گر باید توجه بیشتری به قدمت و سن اموال بیمه شده داشته باشد: کارخانه قدیمی است یا نه؛ کالاهای تولید شده باب میل بازار است؛ کالاهای مشابه و با کیفیت بهتر و با قیمت مناسب در بازار به فراوانی وجود دارد؛ تولید کالا و فروش آن به قیمت معمولی امکانپذیر است یا تولید کننده باید  زیر قیمت معمولی آنها رابه فروش برساند؟ اگر چنین بیمه‌گذاری بتواند از بیمه نامة آتش سوزی خسارتی افزون برقیمت عادی بازار آن کالا دریافت دارد یا صاحب واحد تولیدی بتواند خسارتی مازاد بر ارزش ماشین آلات خود در بازار دریافت کند، برای ایجاد آتش سوزی عمدی یا سهل انگاری در مراقبت از اموال بیمه شده انگیزه خواهد داشت.

تعهد پرداخت هزینه ها از طرف بیمه‌گر

بیمه‌گران آتش سوزی معمولاً هزینه هایی از قبیل هزینة تهیة طرح و نقشة ساختمان و ماشین آلات، دستمزد مهندسان مشاور، آرشیتک ها و سایر هزینه های مشابه را که بیمه‌گذار باید متحمل شود، تعهد می کنند. البته هزینه هایی که در خصوص تهیه و بررسی خسارت بیمه‌گذار انجام می شود استثناست. بدین منظور تحت عنوان خاصی این پوشش در بیمه نامة آتش سوزی قید شده و برای محاسبة آن نیز فرمولی  در نظر گرفته می شود. در موارد خاصی اصل خسارتی بودن بیمة آتش سوزی به دلیل رقابت شدید بین شرکتهای بیمه نادیده گرفته شده و بیمه‌گر ممکن است خسارتی بیشتر از مبلغ بیمه شده در روز صدور بیمه نامه متعهد شود. موارد زیر از جملة این نوع پوششهاست :

۱- بیمه نامه های ارزش توافقی. در این نوع بیمه نامه اموال بیمه شده براساس فهرست مورد پوشش قرار می گیرند و بیمه‌گر متعهد می شود خسارت هر یک از اقلام بیمه شده طبق ارقام فهرست را که بر اثر آتش سوزی تلف می شوند بپردازد. لذا ممکن است بیمه‌گذار خسارتی مازاد بر قیمت اموال بیمه شده در زمان آتش سوزی دریافت دارد. مورد استفادة این نوع بیمه نامه ها برای بیمة آتش سوزی تابلوهای نقاشی، کارهای هنری و نظایر اینها متداول است.

۲- هزینه های اضافی برای باز سازی و تجدید بنای ساختمانهای آسیب دیده که به موجب قانون انجام می گیرد.

در بعضی از مناطق و شهرها ممکن است شهرداریها و مسؤولان ذی ربط، قوانین و مقررات خاصی برای تجدید بنا و ایجاد ساختمانهای جدید وضع کنند که رعایت آنها اجباری اعلام شود. معمولاً اینگونه مقررات برای ساختمانهای موجود وضع نمی شود بلکه برای ساختمانهای جدیدالحداث است که مثلاً تأسیسات خاصی باید وجود داشته باشد و از مواد اولیة بخصوصی باید استفاده شود و سایر موارد مشابه دیگر. بدین سبب شرکتهای بیمه پرداخت اینگونه هزینه های اضافی ناشی از رعایت قوانین و مقررات را علاوه بر پرداخت خسارت متعهد می شوند. لذا در این صورت نیز بیمه‌گذار ممکن است خسارتی بیشتر از مبلغ اصلی خود دریافت دارد. البته در بیمه نامه قید می شود که بیمه‌گر در برابر هزینه هایی که قبل از وقوع خسارت بیمه‌گذار باید بپردازد مسئولیتی ندارد.

بیمة آتش سوزی به قیمت نو سازی و جایگزینی ساختمان و ماشین آلات.

در نتیجة تورم و بالا رفتن قیمتها، به ویژه بعد از دو جنگ جهانی، و ادامة  روند افزایش دایمی آن قیمت ساختمانها و ماشین آلات واحدهای صنعتی نیز به طول چشمگیر افزایش یافته است. بیمه‌گذارانی که ساختمان و ماشین آلات آنها بر اثر آتش سوزی از بین می رود در ابتدا قادر نیستند از محل خسارتی که از شرکت بیمة خود دریافت می دارند، به اضافه ذخایر استهلاک، ساختمان و ماشین آلات از بین رفته را جایگزین سازند. اختلاف بین مبلغ مورد نیاز برای تجدید ساختمان و مجموع خسارت و ذخایر استهلاک بسیار بالاست. لذا بیمه‌گران، پوششی را به بیمه‌گذاران مورد اعتماد خود ارائه می دهند که به موجب آن در صورتی که ساختمان و ماشین آلات آنها بر اثر آتش سوزی نابود شود، قیمت جایگزینی و تجدید ساختمان ( نو به جای کهنه) به آنها پرداخت گردد. این پوشش، مخصوص ساختمانها، کارخانه ها و ماشین آلات است و مواد اولیه و انبارها را شامل نمی شود.

اساس پرداخت برای ساختمان ارزش تجدید بنای آن است و در مورد ماشین آلات، جایگزینی همان ماشین با همان مارک و شرایط یا ماشین مشابه است. بیمه‌گر تعهدی برای جایگزینی با  ماشین بهتر و پیشرفته تر ندارد و اگر ساختمان و ماشین آلات کلاً نابود نشده و فقط خسارت دیده باشد نمی توان از بیمه‌گر درخواست پرداخت خسارت کلی کرد یا خسارتی معادل ارزش جایگزینی خواست. حداکثر تعهد شرکت بیمه، ارزش واقعی اموال بیمه شده تا سقف جایگزینی و تجدید بناست. اگر سرمایة بیمه شده کمتر از ارزش جایگزینی و تجدید بنا باشد، بیمه‌گر تعهد پرداخت حداکثر تا سرمایة بیمه شده را عهده دار است و مابه التفاوت آن را بیمه‌گذار خود باید تقبل کند. البته به دلیل مشکلات ناشی از این عمل و به سبب افزایش سریع قیمتها و بالا بودن نرخ تورم، شرکتهای بیمه مابه التفاوت قیمت جایگزینی و تجدید ساختمان بین ۸۵ تا ۱۰۰ درصد را به عهده می گیرند و اصل قاعدة نسبی سرمایه را فقط زمانی اعمال می کنند که سرمایة بیمه شده کمتر از  ۸۵ درصد ارزش جایگزینی باشد که در این صورت بیمه‌گذار باید مابه التفاوت آن را خود تعهد کند.

بیمة آتش سوزی به ارزش قرارداد

این نوع پوشش آتش سوزی برای مواردی است که بیمه‌گذار به موجب قرارداد کالایی را فروخته  و کالا قبل از تحویل به خریدار براثر آتش سوزی از بین رفته است. زیان بیمه‌گذار در این مورد، ارزش و قیمت قرارداد است نه قیمت کالا در بازار. لذا در این نوع قرارداد، بیمه‌گر صادر کنندة پوشش، خسارت او را براساس ارزش قرارداد محاسبه و پرداخت می کند. بنابراین در این نوع بیمه نامه، خسارت بیمه‌گذار که باید قیمت کالا در بازار باشد به قیمت قرارداد که بیمه‌گذار برای فروش منعقد کرده پرداخت می شود، بدون در نظر گرفتن نوسانهای قیمت بازار.

به طور کلی قرارداد بیمة آتش سوزی یک قرارداد غرامتی است یعنی اینکه بیمه‌گر خسرات واقعی بیمه‌گذار را به ارزش بلافاصله قبل از ورود خسارت می پردازد. وقوع خطر مورد بیمة بیمه نامه آتش سوزی نباید منشأ درآمدی برای بیمه‌گذار باشد و در این مورد، بیمه‌گر خسارتهای مستقیم بیمه‌گذار را می پردازد. البته در مواقعی طبق توافق قبلی، بیمه‌گر پرداخت خسارتهای غیر مستقیم زیر را نیز به عهده می گیرد:

– هزینه های کارشناسی، آرشیتکت و مهندسان مشاور.

– هزینة تخلیة ضایعات.

– هزینة از دست دادن اجاره و جایگزین کردن محل مشابه.

– هزینه های از دست دادن دفاتر حسابداری شرکت و جایگزین کردن آنها.

– مابه التفاوت ارزش نقدی با ارزش جایگزینی.

دلیل اینکه خسارتهای  مستقیم ناشی از آتش سوزی و خسارتهای غیر مستقیم باید جدا از هم باشند این است که بیمه نامة اتش سوزی فقط خسارتهای واقعی وارد شده به مورد بیمه را تأمین می کند و تابع اصل غرامت است. در صورتی که خسارتهای غیر مستقیم پوشش دیگری است به نام خسارتهای تبعی که خود پوشش جداگانه است و معمولاً براساس اولین خسارت[۳] صادر می شود.

مبلغ و ارزش مورد بیمه

مبلغ مورد بیمه حداکثر مبلغی است که بیمه‌گر در صورت تحقق خطر ممکن است به بیمه‌گذار بپردازد ( براساس اصل غرامت). بیمه‌گر، مبلغ مورد بیمه را در موقع خسارت ارزیابی می کند. در مورد بیمة موجودی انبارهای کارخانه های صنعتی از آنجا که موجودی کالا در درون این انبارها معمولاً در حال نوسان است، به بیمه‌گذاران پیشنهاد می شود که برای موجودیهای خود بیمه نامه براساس اظهارنامه با توجه به موارد زیر دریافت کنند.

– ارزش حداکثر موجودی که در انبار نگهداری می شود باید به بیمه‌گر اعلام گردد.

– بیمه‌گذار باید حق بیمه اولیه یا موقت ( معمولاً ۷۵درصد) را پرداخت کند.

– اظهارنامه ماهانه یا هر سه ماهانه تهیه و برای بیمه‌گر ارسال شود.

– حق بیمة قطعی در پایان مدت بیمه نامه براساس اظهارنامه های ارسالی محاسبه و حق بیمة اضافی دریافت و حق بیمة برگشتی ( حداکثر تا یک سوم حق بیمة اولیه) به بیمه‌گذار مسترد می شود( در ایران حداکثر یک دوم حق بیمة موقت برگشت پذیر است).

– مبلغ بیمه شده براساس متوسط موجودی صادر می شود.

– برای موجودیهایی که در انبارهای مختلف نگهداری می شوند بیمه نامة شناور صادر می شود.

ارزش مورد بیمه ( ارزش کامل، ارزش توافقی، اولین خسارت)

ارزش اموال بیمه شده[۴] ارزشی است که این اموال در لحظة شروع قرارداد دارند که به آن ارزش بیمه‌ای[۵] اطلاق می شود. ارزش اموال بیمه شده در لحظة وقوع خسارت، ارزش جایگزینی[۶] نامیده می شود. مبلغ بیمه شده[۷] باید برابر با ارزش بیمه‌ای اموال بیمه شده باشد.

ارزیابی خسارت براساس ارزش اشیای آسیب دیده در موقع حدوث سانحه یا کاهش بهای قیمتهای باقی مانده به عمل می آید، به ویژه بهای تعویض به قرار زیر است:

الف) برای کالاهای بازرگانی و مواد طبیعی بهای جاری آنها ( سود احتمالی هیچ گاه در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت).

ب ) در خصوص ابنیه تفاوت بهای ساختمان مورد بیمه بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت آن بلافاصله بعد از وقوع حادثه در صورتی که بنا تعمیر شود بهای تعمیر نباید از ارزش واقعی تجاوز کند.

پ) برای اثاث خانه و اشیای معمولی و افزارکار و ماشینها، هزینة تعمیر یا تعویض آنها.

مع هذا هرگاه براثر استعمال یا به جهات دیگر ارزش مورد بیمه کاهش یافته باشد این تنزل بها باید هنگام ارزیابی خسارت در نظر گرفته شود.

ارزشی که شخص یا خانواده از نظر ملاحظات و علایق شخصی برای مورد بیمه قایل باشند در ارزیابی خسارت دخالتی نخواهد داشت مگر اینکه طرفین قرارداد مبلغ معینی را به عنوان ارزش توافقی طرفین تأیید کرده باشند که در آن صورت این مبلغ مبنای محاسبه و پرداخت خسارت خواهد بود( مادة ۱۹ قانون بیمه ).

شرایط بیمه نامه های اظهار نامه ای

بیمه‌گذار موظف است که میزان موجودی را در روز ………..ماه ……….. به ارز……. ظرف ۳۰ روز که به امضای مسؤول مربوط رسیده باشد برای بیمه‌گر ارسال نماید. در صورت ورود خسارت هرگاه ارزش آخرین اظهارنامه ای که بلافاصله قبل از وقوع خسارت برای بیمه‌گر ارسال شده کمتراز میزانی باشد که باید اظهار می شده میزان خسارت پرداختی به همان نسبت کاهش می یابد ( نسبت ارزش اظهار شده به ارزش واقعی آن). هرگاه اظهار نامه در ظرف مدتی که معین گردیده برای بیمه‌گر ارسال نشود برای محاسبة حق بیمة قطعی میزان موجودی روزی که برای محاسبة حق بیمه قطعی در نظر گرفته شده ملاک محاسبه خواهد بود.

شرایط مخصوص بیمه نامه های عمومی ( اظهار نامه ای) در بازار بیمة ایران

شرایط مخصوص بیمه نامة عمومی ( بیمه نامة مخصوص با سرمایة متغیر) منظم به شرایط عمومی بیمه نامة آتش سوزی شمارة ………

۱- مبلغی که به عنوان سرمایة بیمه برای مورد بیمه با سرمایة متغیر در بیمه نامه قید شده است تعیین حداکثر ارزش موجودی مورد تأمین خواهد بود. هرگاه در طول اعتبار بیمه نامه موجودی از مبلغ مذکور تجاوز کند، بیمه‌گذار باید از شرکت بخواهد تا به موجب الحاقی مبلغ بیمه شده را افزایش دهد و الا شرکت نسبت به مازاد تعهدی ندارد.

۲- بیمه‌گذار موظف است که ارزش کالای موجود در انبار خود را پس از پایان هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد یا هر تاریخ دیگری که به تأیید بیمه‌گر رسیده و در قرارداد ذکر شده کتباً به شرکت بیمه اطلاع دهد. در صورتی که بیمه‌گذار یک یا چند فقره از اظهارنامه های ماهانه را به موقع برای شرکت بیمه ارسال نکند حداکثر مبلغ بیمه شده مأخذ محاسبه و دریافت حق بیمه و ملاک پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود. به هر حال حداکثر مسئولیت شرکت بیمه در هیچ مورد از مبلغ بیمه شده مندرج در بیمه نامه با الحاقیة صادره تجاوز نخواهد کرد.

۳- حق بیمة موقت براساس سرمایه و نرخ مندرج در بیمه نامه محاسبه و هنگام صدور بیمه نامه از بیمه‌گذار دریافت می شود. مبنای بیمه نامة حق بیمة قطعی متوسط اظهار نامه های ماهانه خواهد بود ولی در هر حال حداقل حق بیمة قطعی معادل یک دوم حق بیمة موقت خواهد بود.

۴- بیمه‌گر حق بررسی و مراجعه به دفاتر بیمه‌گذار را دارد».

محل مورد بیمه

قرارداد آتش سوزی فقط اموالی را تحت پوشش قرار می دهد که در محل مخصوصی که در پیشنهاد بیمه نامه قید شده ( آدرس محل مورد بیمه) قرار داشته باشد. این محدودیت که گهگاه مطلوب بیمه‌گذار هم واقع نمی شود و همچنین سایر اطلاعاتی که بیمه‌گذار باید در اختیار بیمه‌گر قرار دهد، شرکت بیمه را در ارزیابی ریسک کمک می کند که آیا ریسک را بپذیرد یا اینکه آن را رد کند و اگر بیمه نامه را صادر کرد چه مقدار از آن را خود نگه دارد و چه پوششهای اتکایی برای آن لازم است. البته استثناآتی وجود دارد که بیمه‌گذار به موجب آن وشرایط مربوط می تواند به طور موقت اموال بیمه شده را به محل دیگری انتقال دهد.

بنابراین، بیمة اموال منقول فقط شامل اشیایی خواهد بود که در ابنیه و محلی که در بیمه نامه یا اوراق الحاقی به عنوان جایگاه مورد بیمه معرفی شده در موقع حادثه موجود باشد مگر آنکه در بیمه نامه یا در اوراق الحاقی شرط دیگری شده باشد.

در صورتی که اشیای بیمه شده از محل مذکور در بیمه نامه به محل دیگری منتقل شود بیمه‌گذار موظف است انتقال محل را بدون تأخیر به اطلاع شرکت برساند. مسئولیت شرکت راجع به بیمة اشیایی که از محل بیمه شده به محل دیگری منتقل شده تا موقعی که انتقال آنها کتباً به اطلاع شرکت نرسیده معلق خواهد بود.

مبنای محاسبة حق بیمه

ارزش اموال بیمه شه ( ارزش کل، اولین خسارت، ارزش توافقی) : میزان حق بیمه که ما به ازای پوشش بیمه‌ای است و بیمه‌گر را قادر می سازد تا درصورت تحقق خطر مورد بیمه (آتش سوزی) خسارت بیمه‌گذار را بپردازد براساس سرمایة بیمه شده محاسبه و بیمه‌گر آن را دریافت می کند. بنابراین بیمه‌گذار باید ارزش مورد بیمه را به طور دقیق ارزیابی و در پیشنهاد بیمه نامه قید کند. محاسبة دقیق ارزش مورد بیمه از بروز موارد زیر جلوگیری می کند:

۱- از دیدگاه بیمه‌گذار، او می تواند خسارت خود را به طور کامل دریافت دارد. زیرا براساس شرایط قاعدة نسبی اگر مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد در صورت تحقق خطر خسارت بیمه‌گذار به نسبت قیمت بیمه شده به ارزش واقعی مورد بیمه کاهش می یابد ( مادة ۱۰ قانون بیمه).

۲- از نظر بیمه‌گر، از آنجا که  تنها منبع درآمد او برای ایفا تعهداتش حق بیمه است در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شود حق بیمه های جمع آوری شده کفاف تعهدات او را نخواهد داد و نمایندگان بیمه نزد کارمزدی کمتر از میزان واقعی آن دریافت می دارند.

بیمه نامه براساس فرست لاس ( اولین خسارت یا اولین آتش سوزی)


[۱] – valued policy

[2] – betterment

[3] – first loss

[4] – value of insured property

[5] – insurance value

[6] – replacement value

[7] – sum insured

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی بیمه
 • مقاله بیمه
 • پایان نامه بیمه
 • تحقیق بیمه
 • مقاله لزوم استفاده از حسابداری رایانه ای در شرکتهای بیمه
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.