پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری ازحریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران درحمایت کیفری ازحریم خصوصی اشخاص درمقابل ضابطین دادگستری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه    ۱
فصل اول:پیشینه،مفاهیم ومبانی حریم خصوصی
۱-۱-پیشینه حریم خصوصی     ۶
۱-۲- مفاهیم حریم خصوصی    ۸
۱-۲-۱- مفهوم لغوی حریم خصوصی    ۹
۱-۲-۲- مفهوم اصطلاحی حریم خصوصی    ۹
۱-۳- مبانی حریم خصوصی    ۲۰
۱ـ۳ـ۱ـ مبانی حریم خصوصی درقوانین    ۲۰
۱-۳-۱-۱- قانون اساسی     ۲۰
۱-۳-۱-۲- قوانین عادی    ۲۱
۱-۳-۱-۲-۱- قوانین ماهوی    ۲۱
۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ۲ـ قوانین شکلی     ۲۴
۱ـ۳ـ۲ـ مبانی حریم خصوصی در ادله ی اربعه ی    ۲۸
۱ـ۳ـ۲ـ۱ـ قرآن     ۲۹
۱ـ۳ـ۲ـ۲ـ روایات     ۳۶
فصل دوم:حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن وتصاویراشخاص
۲ـ۱ـ حمایت کیفری از حریم خصوصی مسکن    ۴۱
۲ـ۱ـ۱ـ هتک حرمت منزل شخصی به وسیله ی مامورین دولتی    ۴۵
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ عنصر مادی     ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ۱ـ رفتار مادی     ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ۲ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۴۶
۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ عنصر معنوی ومجازات    ۵۱
۲ـ۱ـ۲ـ هتک حرمت منزل توسط اشخاص عادی    ۵۳
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ عنصر مادی    ۵۴
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ رفتار مادی    ۵۴
۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۵۴
۱ـ۲ـ۲ـ رکن معنوی ومجازات    ۵۶
۲-۱-۳-ورودبه ملک غیریاتوقف درآن به قهروغلبه    ۵۸
۲ـ۱ـ۳ـ۱ـ عنصر مادی    ۵۹
۲ـ۱ـ۳ـ۱ـ۱ـ رفتار مادی    ۵۹
۲ـ۱ـ۳ـ۱ـ۲ـ شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۵۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ عنصر معنوی مجازات    ۶۰
۲ـ۱ـ۴ـ نظاره کردن منزل دیگری    ۶۱
۲ـ۱ـ۵ـ نظارت ویدیویی    ۶۲
۲-۲-حمایت کیفری از حق بر تصویر    ۶۴
۲-۲-۱-عنصرمادی    ۶۶
۲-۲-۱-۱-رفتارمادی    ۶۷
۲-۲-۱-۲-شرایط واوضاع واحوال لازم بــرای تحقق جرم    ۶۷
۲-۲-۱-۳- نتیجه    ۶۸
۲-۲-۲- عنصرمعنوی مجازات    ۶۸
فصل سوم: حمایت کیفری از حریم خصوصی ارتباطات واسرار
۳-۱- حمایت کیفری ازحریم خصوصی ارتباطات    ۷۱
۳-۱-۱- مرسولات پستی    ۷۲
۳-۱-۱-۱- عنصر مادی    ۷۵
۳-۱-۱-۱-۱- رفتار مادی    ۷۵
۳-۱-۱-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۷۷
۳-۱-۱-۲- عنصرمعنوی ومجازات مرتکب    ۷۸
۳-۱-۲-استراق سمع مکالمات تلفنی و رهگیری سیگنالهای رادیویی    ۷۹
۳-۱-۲-۱-عنصر مادی    ۸۱
۳-۱-۲-۱-۱- رفتار مادی    ۸۱
۳-۱-۲-۱-۲-شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم    ۸۲
۳-۱-۲-۲- عنصر معنوی و مجازات مرتکب    ۸۳
۳-۱-۲-۳- قوانین مرتبط    ۸۴
۳-۱-۳- رهگیری ارتباطات اینترنتی    ۸۴
۳-۱-۴- شنود غیرمجاز    ۸۸
۳-۱-۴-۱-عنصر مادی    ۸۸
۳-۱-۴-۱-۱-رفتار مادی    ۸۹
۳-۱-۴-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۸۹
۳-۱-۴-۲-عنصر معنوی و مجازات    ۹۱
۳-۲- حمایت کیفری از اسرار    ۹۲
۳-۲-۱- حمایت کیفری از اسرار در قانون مجازات اسلامی    ۹۲
۳-۲-۱-۱- عنصرمادی    ۹۳
۳-۲-۱-۱-۱- رفتار مادی    ۹۳
۳-۲-۱-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم برای تحقق جرم    ۹۴
۳-۲-۱-۲- عنصر معنوی و مجازات    ۹۷
۳-۲-۱-۳-  سایر مقررات مربوطه به افشاء اسرار    ۹۸
۳-۲-۲- حمایت کیفری ازاسرار درفصل جرایم رایانهای    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱-عنصر مادی    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱-۱- رفتار مادی    ۱۰۰
۳-۲-۲-۱-۲- شرایط واوضاع واحوال لازم بری تحقق جرم    ۱۰۱
۳-۲-۲-۱-۳- نتیجه    ۱۰۱
۳-۲-۲-۲- عنصر معنوی و مجازات    ۱۰۱
نتیجه گیری وپیشنهادها    ۱۰۴
فهرست منابع    ۱۰۹

فهرست منابع

الف)کتاب

یک )فارسی

۱-     آشوری،محمد؛«آیین دادرسی کیفری»،ج۲،چ۵،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۴٫

۲-    آقایی نیا،حسین ؛«جرایم علیه اشخاص (شخصیت معنوی)»،تهران ،نشرمیزان،۱۳۸۶٫

۳-    اردبیلی،محمدعلی؛«حقوق جزای عمومی (دوره ی ۲جلدی)»،چ۲،تهران،نشرمیزان،۱۳۸۰٫

۴-    انصاری،باقر؛«حقوق حریم خصوصی»،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۶٫

۵-    انصاری،باقر؛«حقوق ارتباط جمعی»،تهران،انتشارات سمت،۱۳۸۶٫

۶-    بازگیر،یدالله؛«آرای ماهوی دیوان عالی کشوردرامور حقوقی وجزایی»،تهران،نشر دانش نگار،۱۳۸۰٫

۷-    پاد،ابراهیم؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج۱،چ۱،تهران،نشردانشور،۱۳۷۱٫

۸-    پاینده،ابولقاسم؛«نهج الفصاحه» ابولقاسم پاینده،تهران،سازمان انتشارات جاویدان،۱۳۸۰٫

۹- ری شهری،محمد؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج۱،تهران،نشردانشور،۱۳۷۵٫

۱۰- زراعت،عباس؛«حقوق جزای اختصاصی (۱) (جرایم علیه اشخاص)»، تهران،انتشارات فکرسازان،۱۳۸۶٫

       ۱۱-زراعت ،عباس؛«شرح قانون مجازات اسلامی(تغریرات)»،کاشان،نشرفیض،۱۳۷۷٫

      ۱۲- شامبیاتی،هوشنگ؛«حقوق کیفری اختصاصی»،ج۳،تهران،انتشارات ژوبین،۱۳۷۶٫

      ۱۳- شکری،رضاوقادرسیروس؛«قانون مجازات اسلامی درنظم کنونی»، چ۲، تهران،نشر مهاجر،۱۳۸۲٫

      ۱۴- شریف الرضی،محمدبن حسین؛«نهج البلاغه»، سیدجعفرشهیدی،تهران،شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ۱۳۷۸٫

     ۱۵- طباطبایی،سیدمحمدحسین؛«تفسیرالمیزان»،ج۱۵،سید محمد باقرموسوی، تهران، انتشارات بنیاد علمی وفکری علامه طباطبایی،تابستان ۱۳۶۳٫

     ۱۶-طباطبایی،محمدحسین؛«تفسیرالمیزان»،ج۲۴،سیدمحمدباقرموسوی،تهران،انتشارات محمدی،۱۳۷۳٫

    ۱۷- کاتوزیان،ناصر؛«مقدمه علم حقوق ومطالعه درنظام حقوقی ایران»،تهران،شرکت سهامی انتشارات،۱۳۸۰٫

   ۱۸- کلینی،محمدابن یعقوب؛ «اصول کافی»ج۲، هاشم رسولی محلاتی،تهران، دفترنشرفرهنگ ، بی تا.

  ۱۹- گلدوزیان،ایرج؛ «محشای قانون مجازات اسلامی»،چ۳،تهران، انتشارات مجد،۱۳۸۳٫

  ۲۰- محمدی،ابوالحسن؛ «مبانی استنباط حقوق اسلامی یااصول فقه»،تهران،مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران ،۱۳۸۰٫

  ۲۱- مکارم شیرازی،ناصر؛ «تفسیرنمونه»،ج(۲، ۱۷،۲۲)،چ۱۶،قم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، شهریور۱۳۶۳٫

 ۲۲- مؤتمنی طباطبایی،منوچهر، «حقوق اداری»،چ۱،تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۳٫

 ۲۳- ولیدی،محمد صالح؛ «حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)»،ج۲،تهران، انتشارات امیرکبیر،۱۳۸۰٫

دو)عربی

۱-      الآمدی التمیمی،عبدالواحد؛«غررالحکم ودررالکلم»،چ۵،قم،دارالکتب الاسلامیه،۱۳۸۱٫

۲-      بجنوردی،محمد حسن؛ «قواعدالفقهیه»،بی جا، نشرالهادی، ۱۴۱۹(ه.ق).

۳-      ری شهری،محمد؛«میزان الحکمه»،ج۱،قم،دارالحدیث،۱۳۷۵٫

۴-      سجستانی،ابن داود سلیمان بن اشعث؛ «سنن ابی داود»، قم، دارالفکر،۱۴۱۰ (ه.ق).

۵-      مقدس اردبیلی،احمد؛ «مجمع الفائده والبرهان»،قم،مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۲۱(ه.ق).

سه)انگلیسی

 Rights and Moral Value”, Philosophy   Department,               ۱-Steve,Davis,”Privacy

 Carleton University ,Ottawa,1989.

2-Westin,Alan,”Privacy and Freedom”, New York,Atheneum,1968.

ب)مقالات

یک) فارسی

۱-      امانی،حمیدرضا؛«شنودغیرمجازدرقانون جرایم رایانه ای»،نشریه مأوی،شماره(۹۲۳،۹۲۲،۹۱۹)،۱۳۸۹٫

۲-      رحمدل،منصور؛ «حق انسان برحریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره ۷۰،۱۳۸۴٫

۳-   کوشکی،غلام حسین؛« حمایت از حریم خصوصی درمکان خصوصی درمقررات دادرسی کیفری»،مجله حقوقی دادگستری،سال هفتادویکم،شماره۵۸، بهار۱۳۸۶٫

۴-      محسنیان،علی؛«مسأله ورود رسانه ها به حریم خصوصی افراد»، مرکزتحقیقات ، مطالعات وسنجش برنامه ای صدا وسیما، شماره ۱۹۹،۱۳۸۳٫

۵-   نوبهار،رحیم؛ «اعلامیه بین المللی داده های ژنتیک انسانی؛دغدغه ها و رویکردها و سازگارهای آن بادیدگاه های جامعه اسلامی»؛ نامه مفید،سال دهم، شماره۴۶ ،۱۳۸۳٫

۶-   نیسن بام، هلن؛ «حمایت ازحق خلوت آدمیان درعصر اطلاعات»، عباس ایمانی، مجله پژوهش های حقوقی،سال اول،شماره ۲، پاییزوزمستان۱۳۸۱٫

دو)انگلیسی

۱-Bloustien,Edvard,”Privacy as an aspect of human dignity ,an answer to dean  prosser , New York University Law Review,N.39,1964.

2-Gavison,Ruth,”Privacy and Limits of Low” ,Yale Law Journal,vol.89, No.3, Jan 1980.

3-Glancy, Dorothe ,”The Invention of the Right to Privacy ”,Arizona Low Review,Vol.21,1979.

4-Louis,Henkin,”Privacy and Autonomy”,Columbia LawReview,Vol.74,  No.8,Dec 1974.

5-Parent,William,”A New Definition of Privacy for the Law, Law and Philosophy,Vol.2,No.31,Des1983.

6-Warren,Samual and Louis D Brandies ,”The Right to Privacy” Harvard Law Review,Vol.193,No.4,1890.

د)لغت نامه

یک)فارسی

۱- جعفری لنگرودی،محمد جعفر؛«ترمینولوژی حقوق»،تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۴٫

۲- دهخدا،علی اکبر؛ «لغت نامه دهخدا»،ج(۱،۶)،چ۸، تهران ،انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷٫

۳- عمید،حسن؛ «فرهنگ فارسی»،ج۱،تهران،انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵٫

۴-معین،محمد؛«فرهنگ فارسی»،ج۱،چ۸،تهران،انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۱٫

 

چکیده

  «حق برحریم خصوصی»هرچند واژه ای با قدمت نه چندان طولانی در فرهنگ های حقوقی است، لیکن عنایت و توجّه به این حق را می توان به وضوح در آیات و روایات و تعالیم الهی و دینی مشاهده نمود.

    بدیهی است حقی با این میزان از اهمیت، ضرورت پیش بینی و اعمال ضمانت اجراهای درخور را، اعم از مدنی و کیفری، طلب می کند. در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیهی و آثار خاصی که بر آن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظر حایز اهمیت بیشتری است.اما در این خصوص، آن چه حکومت ها را در راستای حمایت از این حق با چالش مواجه می سازد آن است که، در برخی از موارد و موقعیت ها قدرت حاکمه در دوراهی حمایت ازحق بر حریم خصوصی اشخاص و یا نقص این حق در راستای اعمال حاکمیّت خود یا منافع عمومی قرار می گیرد. درچنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود.

 درواقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که درپایان نامه حاضرسعی در پردازش آن شده است.

 مقدمه

     انسان به عنوان انسان،ازیک سواستقلال فردی داردوازسوی دیگربه اعتبارآن که درجامعه ودرارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است.این طبیعت دوگانه ی انسان ،ازیک طرف ازهم جداوازطرف دیگرچنان به هم آمیخته شده است که گریزی ازجمع بین این دوویژگی نیست وجامعه ناگزیرازپذیرش استقلال فردی وی وپایبندی به التزامات ناشی ازاین استقلال فردی است.

درمقام حضورانسان است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی ومعنوی خود معنی ومفهوم پیدا می کند .انسانی که درخفا وخلوت ودورازچشمان دیگران وبدون ارتباط با افرادنوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معناست.

حریم خصوصی  را می توان یکی ازبنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که  باشخصیّت فرد ارتباط مستقیم وتنگاتنگی دارد . حق انسان به تنها بودن و باخود بودن،به وسیله ی دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دوراز چشم و نگاه کنترل کننده ی دیگران و رها از تجسّس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیّت مستقل بشمار می آید و اساساً شخصیّت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد.

نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی ، اقتصادی و … صورت گرفته؛تحت تأثیر قرار گرفته است .لذا،مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنّتی سابق متفاوت می باشد .کما این که مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا درحال توسعه می تواند متفاوت باشد.(منصور رحیمدل«حق انسان بر حریم خصوصی»،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۸۴ ، ص/۱۲۰)

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی،علاوه بر پلیس،مردم را قادر ساخته است که به طورمخفیانه براعمال مردم نظارت کنندواطلاعات محرمانه ای رادرباره ی زندگی اشخاص به دست آورند،که اصولاً چنین حقی راندار ند.استفاده ازدستگاه های عکس برداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلم برداری وعکس برداری،استفاده ازپست الکترونیکی ودیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط ازدست آوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند .درواقع می توان گفت تکنولوژی مدرن،قلمرونقض حریم خصوصی راتوسعه داده است .لذامی بایستی ابزارهای جدیدی درقالب حمایت های ویژه ی قانونی برای حمایت ازحریم خصوصی ایجاد شود.

اهداف تحقیق

باتوجه به اهمیت حریم خصوصی و البته عمرکوتاه طرح آن دربحث های حقوقی کشورمان،هدف ازاین تحقیق،این است که بابررسی تعاریف گوناگونی که درباب حریم خصوصی توسط دکترین حقوقی درایران ودرکشورهای دیگرمطرح شده است،یک تعریف جامع وکامل ازحریم خصوصی به دست آید .سپس بابررسی قوانین کیفری موجود،مشخص گرددکه قانون گذارچه مصادیقی ازحریم خصوصی راموردحمایت قرارداده است واین حمایت به چه صورت بوده است .تاچنان چه مصادیقی ازاین حق موردحمایت قانون گذار قرارنگرفته یاقانون گذاردربعدحمایتی ازآن دارای نقص هایی می باشد،مشخص گردد .سپس پیشنهاد هایی برای برطرف شدن این نقص ها یاایجادموادقانونی جدیدبرای حمایت کامل ازحریم خصوصی مطرح گردد،تاقانون  گذار بااستفاده ازاین تحقیقات جامع وکامل دربرطرف کردن این کمبودهاوکاستی ها بااصلاح موادموجودوتصویب موادقانونی جدیداقدام نماید.

-۳  سوالات تحقیق

۱- نحوه حمایت قانون گذارازحریم خصوصی متهم چگونه می باشد؟

۲- راهکار برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران درحمایت کیفری از حریم خصوصی متهم چیست؟

 -۴ فرضیات تحقیق

۱- فقدان راهکارهای قانونی مناسب از مهمترین چالش پیش روی ضابطین دادگستری در مواجه با حریم خصوصی متهم واشخاص می باشد.

۲- درقانون جدید مجازات اسلامی در رابطه با حمایت از حریم خصوصی ارتباطات در بخش جرایم رایانه ای به آن پرداخته شده است.

۳- به منظور برون رفت از معضل سیاست جنایی ایران در حمایت کیفری از حریم خصوصی متهم در قانون مجازات جدید به نواقص و تناقضات مواد قانونی پاسخ داده شده است.

-۵ سابقه تحقیق

موضوع حریم خصوص ی وحمایت کیفری از آن،موضوعی است که قدمت طرح آن در محافل حقوقی کشور ما، به نیم قرن نیز نمی رسد و در واقع موضوعی بکروتازه می باشد . البته پایان نامه هایی درخصوص حمایت از حریم خصوصی و مطالعه تطبیقی آن باقانون فرانسه و حتی شرح و تفسیرلایحه حمایت از حریم خصوصی که هنوز به تصو یب مجلس نرسیده است، وجود دارد،اما پایان نامه ای که به طور کامل مباحث مهم مربوط به حریم خصوصی را مورد بررسی قرار داده و حتی قانون جرایم رایانه ای که مصوب خرداد ۱۳۸۸ بوده و موادی از آن مربوط به حمایت از حریم خصوصی می باشد را نیز شامل شود وجود ندارد. لذا این پایان نامه مباحث موصوف را به صورت یک جا وجامع و کامل مطرح می کند.

-۶  کاربرد تحقیق

این پایان نامه، با بحث در خصوص حمایت های قانون گذار از حریم خصوصی و شرح و تفسیر مواد موجود در این باره و بیان نقص های قانون گذار و ارائه پیشنهادهایی برای برطرف کردن این نقص ها، می تواند به عنوان وسیله ای برای نشان دادن نقاط ضعف قانون گذار به وی محسوب گردد.علاوه براین که قاضی ها و وکلاء و عامه ی مردم با مطالعه آن می توانند از مواد قانونی موجود در خصوص حمایت از حریم خصوصی و محدوده ی این حمایت، اطلاع پیدا کنند .در واقع این تحقیق مورد استفاده ی عامه ی مردم، وکلاء، حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار می باشد.

-۷  روش تحقیق:

در نگارش این پایان نامه به لحاظ ماهیت تحلیلی و توصیفی آن صرفاً از شیوه ی کتابخانه ای استفاده شده است.

مفاهیم مورد استفاده در آن برگرفته از حقوق بشر وح قوق کیفری می باشد .کما این که موضوع پایان نامه پیش رو، به جهت بررسی یکی ازحقوق بنیادین بشری، موضوع مشترک میان حقوق بشر و حقوق کیفری است.

-۸  سازماندهی تحقیق:

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل می باشد .در فصل اول، به بحث درخصوص پیشینه ، مفاهیم ومبانی حریم خصوصی پرداخته شده است ، که شامل سه بخش عبارت از : پیشینه ی حریم خصوصی، مفاهیم حریم خصوصی و مبانی حریم خصوصی می باشد.

در فصل دوم، به بحث درخصوص حمایت کیفری ازمسکن و تصاویراشخاص پرداخته شده است که شامل دو بخش عبارت از :حمایت کیفری ازحریم خصوصی مسکن و حمایت کیفری از حق بر تصویر می باشد.

در فصل سوم، به بحث درخصوص حما یت کیفری از ارتباطات و اسرار پرداخته شده است، که شامل دو بخش :حمایت کیفری از ارتباطات و حمایت کیفری از اسرار می باشد.

در خاتمه ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای اصلاح مواد قانونی موجود و تصویب مواد قانونی جدید، برای حمایت بهتر از حریم خصوصی مطرح شده است.

۱-۱- پیشینه حریم خصوصی

«حق بر حریم خصوصی» به عنوان یک مفهوم حقوقی، تاسیسی نوین در عالم حقوق به شمار می آید. اولین بار این عنوان در مقاله ای با همین نام در مجله حقوقی هاروارد، در دسامبر ۱۸۹۰ توسط دو قاضی به نام های «لوئیس براندیس» و «ساموئل وارن» به چاپ رسید این دو قاضی که از شرارت های جراید در بیان خصوصی ترین مسائل زندگی افراد به خشم آمده بودند، هدف از مطرح کردن این حق را حمایت از احساس فرد در برابر ا ین گونه اعمال و گرایش ها می دانستند.

وارن و براندیس بر این عقیده بودند که میل غیرطبیعی به علنی سازی به عنوان یکی از مضرترین جنبه های تنزل استانداردهای اجتماعی است که علت آن را باید در تهاجم و تعرض مطبوعات به حریم خصوصی افراد جستجو کرد.

 هم چنین ایشان در مقاله ی مذکور برتأ ثیر و نفوذ تحقیر آمیز و منحرف کننده ی«روزنامه ای شدن» هشد ار داده و آن را مایه ی « کوته فکرکردن افراد و سخیف نمودن آرزوهای مردم » قلمداد می کنند. نگرانی ها در خصوص شرارت های صورت گرفته به واسطه ی روزنامه ای کردن زندگی خصوصی، امر جدیدی در دهه ۱۸۹۰ و ۱۸۸۰ نبود . پیش از این نیز در ا بتدای قرن نوزدهم «جیمز فنیمور کوپر»  نسبت به تعدیات روزنامه ها به زندگی خصوصی افراد انتقاد و اعتراض نموده بود وآن را عملی ظالمانه از سوی مطبوعات دانست.

وی در جهت مقابله علیه این جریان سوء وحمایت از حریم خصوصی دعوایی اقامه نمودکه پس ازمدتی نه چندان طو لانی ،برای قربانیان روزنامه ای شدن در دوره ی وارن و براندیس مفید بود . این دعوی حقوقی به عنوان دعوی افترای کتبی شناخته شد.

 البته اصطلاح« حق بر تنها ماندن» که وارن و براندیس در مقاله ی خود از آن بهره جسته اند، اولین بار توسط «توماس کولی» در کتاب« قراردادهایی بر قانون مسؤولیت مدنی» مورد استفاده قرار گرفت همچنین روزنامه نگاری به نام «گادکین» دقیقاً  ۶ ماه پیش از انتشار مقاله «حق بر حریم خصوصی» مقاله ای با همین موضوع در مجله seribner منتشر کرده بود.

  البته زمانی که این موضوع مطرح شد نه حقوق عر فی(کامن لا) انگلستان، برای بهره مندی آن سابقه ای را به ارث گذاشته بود و نه حقوق اساسی ایالات متحده آمریکا حق حریم خصوصی شخص را به طور خاص به رسمیت شناخته بود و نه قانون گذاران اولیه اساساً نیازی به شناسایی آن احساس کرده بودند.

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حریم خصوصی
 • پایان نامه حریم خصوصی
 • پایان نامه بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کنترل جرائم در فضای سایبر
 • مقاله تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.