پایان نامه علل افزایش زنان دستفروش


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه علل افزایش زنان دستفروش در سطح شهر اهواز مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۵  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه علل افزایش زنان دستفروش در سطح شهر اهواز نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول (کلیات طرح پژوهش )
طرح و بیان مساله     ۹
ضرورت تحقیق     ۹
اهداف تحقیق     ۱۰
فرضیات تحقیق     ۱۰
روش تحقیق    ۱۱
جامعه و نمونه آماری     ۱۲
موانع و مشکلات     ۱۳
فصل دوم (زمینه و پیشینه تحقیق )
تعاریف    ۱۵
تاریخچه دستفروشی     ۱۵
رشد جمعیت     ۱۶
شهر نشینی     ۲۱
مهاجرت     ۳۲
حاشیه نشینی     ۴۱
بیکاری     ۴۲
فقر     ۵۲
اعتیاد     ۶۰
زنان سرپرست خانوار     ۶۴
فصل سوم (توصیه داده های آماری )
فرمول     ۷۰
توصیه داده های آماری     ۷۱
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده های آماری )
تجزیه و تحلیل داده های آماری     ۹۸
کاربرد توزیع ۲x    ۹۹
شرایط استفاده از ۲x    ۹۹
مراحل محاسبه ۲x    ۱۰۰
فصل پنجم (نتیجه گیری )
نتیجه گیری     ۱۰۹
پیشنهادات     ۱۱۰
فهرست منابع و مؤاخذ     ۱۱۱
پرسشنامه     ۱۱۲

منابع و مأخذ :

۱-   برنامه ریزی مهاجرتهای داخلی سلی فنیدلی ترجمه دکتر عبدالعلی لهسائی زاده ۱۳۷۲ .

۲-   جامعه شناسی آنتونی گیدنز ترجمه منوچهر صبوری

۳-   جامعه شناسی جهان سوم دکتر امیر آشفته تهرانی .

۴-   جامعه شناسی شهری دکتر غلامعباس توسلی .

۵-   چشم اندازی نظری به تحلیل طبقاتی توسعه دکتر عماد افروغ .

 

مقدمه

جامعه امروزی به سمت صعنتی شدن در حال حرکت و این صنعتی شدن پیامدهای بسیاری را به دنبال دارد که از عواقب انکار ناپذیر و گریز ناپذیر آن هستند . از جمله این پیامدها ، فقر ، اعتیاد ، حاشیه نشینی ، مهاجرت و … میباشد . رشد روز افزون مهاجرت روستائیان به شهرها باعث به وجود آمدن حاشیههای فقیرنشین در اطراف شهرها شده است که خود فقر و فلاکت این حاشیه نشینان را نشان می دهد . زندگی در گلان شهر برای خانوادهها بسیار سخت شده است و کار و فعالیت بیشتر اعضاء خانواده را می طلبد و علاوه برکارکردن مرد نیازمند کار بیرون ا ز خانة زنان نیز میباشد . زنان که در این میان دارای تحصیلات و یا حرفهای هستند می توانند در بازار اشتغال ، حرفی برای گفتن داشته باشند و شغلی مناسبتر بیابند ، اما زنانی که دارای هیچ نوع حرفهای و یا تحصیلاتی و شاید هم سوادی نیستند باید به شغلهای کم درآمد و بدون پرستیژ اجتماعی روی آورند تا شاید چرخ سنگین زندگی کمی راحتتر بچرند و باری از دوششان برداشته شود . مشاغلی مثل کار در خانه های دیگران ، دستفروشی ، رمالی ، تکدیگری و …

طرح و بیان مسالة

مسائل و معضلات اجتماعی مشکلاتی در روند طبیعی پدیدههای اجتماعی ایجاد میکنند برای حل این مشکلات اولین گام شناسایی و طرح و بیان مساُله پس از شناسایی تحلیل این اطلاعات و در نتیجه ارائه راهکارهای مفید و قابل اجرا کوشید .

شهر اهواز یکی از پرجمعیت ترین شهرهای کشور به شما رمیرود و چیزی که این روزها در شلوغی بازارهای این شهر گران تقریباً صنعتی به چشم میاید جمعیت فراوانی از زنان دستفروشی است که در خیابانهای پررفت و آمد شهر اهواز در حال کسب روزی خود و خانوادههایشان هستند .

همیشه صحبت از دستفروشان  ( چه زن و چه مرد ) به میان است و در مورد این قشر خاص از جامعه تحقیقاتی انجام شده است ، اما در مورد زنان دستفروش کمتر صحبت شده است . به همین دلیل بر آن شدیم تا تحقیقی درباره این زنان و علت افزایش جمعیتشان در سالهای اخیر انجام دهیم .

 

ضرورت تحقیق

پژوهش حاضر با تاُکید بر علل افزایش زنان دستفروش شهراهواز و بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدیده مزبور ، درصدد است زوایه و بعد مهمی از پدیده دسفروشی که اغلب مورد غفلت پژوهشگران قرار گرفته است یعنی زنان دستفروش ، را مورد کالبد شکافی و مطالعه علمی قرار دهد .

اهداف تحقیق

اهداف پژوهش حاضر به شرح ذیل میباشد :

۱-کشف علل و متغیرهای دخیل در رشد روز افزون زنان دستفروش در سطح شهر اهواز

۲- ارائه رهیافتهای کاربردی برای کنترل و مهار پدیده دستفروشی زنان

۳- جلب نظر و توجه مسئولان و برنامه ریزان به پدیده دستفروشی زنان در شهر اهواز

۴- زمینه سازی برای پژوهشها و مطالعه عمیقتر پیرامون دستفروشی زنان در شهر اهواز

 

فرضیات تحقیق

به طور کلی عواملی که در این تحقیق گنجانده شده و موجب افزایش زنان دستفروش می گردد به دو دسته تقسیم می شوند :

۱-عوامل جمعیتی که معمولاً بصورت افزایش جمعیت شهر که خود موجب افزایش نرخ بیکاری ، افزایش فقر و افزایش زنان سرپرست خانوار می گردد نمایان می شود .

۲- عوامل فرهنگی که عبارتند از : نحوه برخورد جامعه با این مسئله ونیز مسئله اعتیادمردان بعضی از خانواده های

این عوامل در ۶ فرضیه زیر گنجانده شده اند :

فرضیه۱: بین افزایش تعداد زنان دستفروشی و رشد جمعیت شهر اهواز رابطه وجود دارد.

فرضیه ۲: بین افزایش تعداد زنان دستفروش و تعداد خانوارهای زیر خط فقر شهر اهواز رابطه وجود دارد .

فرضیه ۳: بین افزایش تعداد زنان دستفروش و افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار شهر اهواز رابطه وجود دارد .

فرضیه ۴: بین افزایش تعداد زنان دستفروش و افزایش نرخ بیکاری مردان شهر اهواز رابطه وجود دارد .

فرضیه ۵: بین افزایش تعداد زنان دستفروش و افزایش اعتیاد مردان شهر اهواز رابطه وجود دارد .

فرضیه ۶: بین افزایش تعداد زنان دستفروشی و نحوه برخورد جامعه با این زنان رابطه وجود دارد .

 

روش تحقیق

همانطور که می دانیم ، هر گونه فعالیت منظم جهت مطالعه مساُلهای به خاطر رسیدن به اصول کلی ، تحقیق نامیده می شود .

انجام هر تحقیقی از اطلاعات جمع آوری شده قبلی استفاده میکند و با هدف افزودن به میزان شناخت در آن زمینه خاص پیش می رود اما در عمل طرز انجام کار تحقیقی صورتهای در جمع آوری اطلاعات در پیش  می گیرد ، فرق میکند ، تحقیقات را از لحاظ روش گردآوری اطلاعات میتوان به کتابخانهای و میدانی تقسیم کرد:

۱ تحقیقات کتابخانهای

دراین تحقیق برای بدست آوردن اطلاعات از کتابهای موجود در کتابخانهها آرشیوها و مجلات استفاده می شود .

۲- تحقیق میدانی

دراین تحقیق از پرسشنامه یا مصاحبه استفاده می شود .

در تحقیقی که انجام شده است برای گرد آوری اطلاعات هم از روش کتابخانهای وهم از  روش میدانی استفاده شده است .

ابزار تحقیق پرسشنامهای حاوی ۲۷ سؤال است که سؤالات از نوع بسته میباشند (در سؤال بسته ، جوابها ازپیش ساخته شده است )  وتعداد گزینه ها ۵ گزینه است .

 

جامعه و نمونه آماری

مجموعه ای از اشیاء یا نمودهایی که در یک یا چند خاصیت اشتراک دارند را می توان جامعه آماری نامید.

هر یک از اشیاء یا نمودهای جامعه را فرد جامعه مینامیم و مجموعه افراد یک جامعه را جامعه گفته و آنرا با n در جامعة نمونه و با N در یک جامعه اصلی نشان میدهیم . جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی که به نوعی با زنان دستفروش برخورد دارند تشکیل میدهد و نمونه مورد مطالعه ،‌ فروشندگان محترم خیابانهای نادری وامام خمینی (ره) می باشد .

جمعیت مورد مطالعه ۹۰ نفر شامل فروشندگان خیابانهای نادری و امام خمینی (ره) می باشد . برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است این روش نمونه گیری یکی از دقیق ترین روش های مطالعة جزئی از جامعه است که در آن افرادمورد مطالعه به طور تصادفی و بر طبق احتمالات انتخاب می شود و مشاهده روی این افراد صورت می گیرد

 

موانع و مشکلات

به علت نبودن اطلاعات کافی و منابع مورد نیاز دوباره موضوع مورد تحقیق ، در روند این تحقیق مشکلاتی ایجاد شد . امیدوارم درباره این موضوع تحقیقات گسترده تری انجام گیرد تا دانشجویان بتوانند از این منابع استفاده مفید ببرند .

دستفروش :

در لغت نامه دهخدا درباره تعریف دستفروشی چنین آمده است که: پیله ور، آنکه کالا را به دست گرفته در کوچه و بازار بفروشد، دوره گرد، خرده فروش.

دستفروشی :

در لغتنامه دهخدا آمده است : پیله وری، دوره گردی برای فروش اشیاء کم بهاء خرده فروشی

تاریخچه دستفروشی :

دستفروشی به صورت ابتدایی، که همه در کوچه و خیابانهای شهر شاهد آن هستیم، شکل اولیه همه داد و ستدهای موجود است. در اوایل شروع داد و ستد در زندگی اجتماعی بشر، مغازه و یا فروشگاهی برای عرضه ی کالا وجود نداشت و فروشندگان کالاهای خود را در کوچه و بازار بفروش میرسانیدند. بعدها به تدریج فروشندگان مکانی را برای خود بطور ثابت نگه میداشتند و کالاهایشان را در آ‌ن محل عرضه میکردند. بعد هم کم کم مغازه ها و فروشگاه ها  پدید آمد. البته همیشه کسانی بودند که از عهده تامین مخارج و تهیه ی مغازه برنمی آمدند و باز هم به همان شیوه ی قدیم، دستفروشی میکردند، که تا امروز هم این مساله وجود دارد و در واقع ویژگی دستفروشها نیز همین باقی ماندن بر نوع عرضه کالا از ابتدای رواج داد و ستد در تاریخ است و شاید تا زمانی که بشر به زندگی خود ادامه میدهد، به همین روش باقی بمانند.

دراین بین زنان دستفروش هم مطمئنا همیشه وجود داشته اند، زنانی که خود سرپرست خانوار بودند و مجبوربه تامین مخارج زندگی خود و خانواده هایشان میشدند و محصولات خانگی خود را به بازار برای فروش میبردند.

 

رشد جمعیت :

به استثنای گسترش سلاح های اتمی و خطراتی که متوجه سیستم های اکولوژیک جهانی است (اگر چه اینها مشکلاتی هستند که برای نابودی بشر کافیست) رشد جمعیت مهمترین و فوریترین مساله های است که بشریت در حال حاضر با آن روبروست. امروز حدود۶ میلیارد نفر در جهان زندگی میکنند، در سی یا چهل سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، زیرا چنانچه روند کنونی طی این دوره معکوس نگردد جمعیت جهان به میزان رشد غیرقابل تحملی خواهد رسید. در کشورهای جهان سوم وضع وخیم تراست. دراکثراین کشورها میزان مرگ کاهش یافته اما میزان موالید همچنان بالاست. به علت رواج نسبتا ناگهانی پزشکی نوین و روشهای بهداشت امروزین، تغیرات جمعیتی که بیش از ۲۰۰ سال در غرب به طول انجامید در ظرف کمتر از نیم قرن در جهان سوم رخ دادند. رشد جمعیت در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین امکانات توسعه اقتصادی در این مناطق را به شدت محدود میکند. این مساله در ایران نیز ویژگیهای خود را دارد. جمعیتی که نسبت بسیاری از آن را افراد جوان تشکیل می دهند ولو آنکه میزان موالید آن ناگهان کاهش یابد همچنان رشد خواهد کرد. چنانچه باروری به سطح جانشینی کاهش یابد- یعنی یک زایش برای هر فرد

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.