پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا و تاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه   ۴
۲-۱ تاریخچه مطالعاتی   ۵
۳-۱ بیان مسئله   ۶
۴-۱ فرضیه های تحقیق   ۷
۵-۱ ضرورت انجام تحقیق   ۸
۶-۱ اهداف تحقیق   ۸
۷-۱ حدود مطالعاتی   ۱۰
۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات   ۱۰
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه   ۱۳
۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا   ۱۳
۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا   ۱۴
۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا   ۱۵
۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده   ۱۷
۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)   ۱۷
۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی   ۱۷
۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری   ۱۹
۱-۳-۴-۲ اثرات بحرانهای بالقوه   ۱۹
۲-۳-۴-۲ قانون نرخ   ۲۰
۳-۳-۴-۲ مالیاتها   ۲۱
۴-۳-۴-۲ قراردادهای استقراض   ۲۲
۵-۳-۴-۲نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)   ۲۵
۵-۲ کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا   ۲۷
۱-۵-۲ مفهوم سود از دیدگاه حسابداری   ۲۷
۲-۵-۲سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری   ۲۷
۳-۵-۲محدودیت های سود حسابداری   ۲۹
۱-۴-۵-۲مفهوم سود در گزارشگری مالی   ۳۰
۲-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح ساختار   ۳۲
۳-۴-۵-۲رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود   ۳۲
۴-۴-۵-۲رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود   ۳۳
۵-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح معانی   ۳۳
۶-۴-۵-۲سود به عنوان معیار کارایی   ۳۳
۷-۴-۵-۲سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی   ۳۴
۸-۴-۵-۲مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)   ۳۴
۹-۴-۵-۲مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی   ۳۵
۵-۵-۲ مفهوم اقتصادی سود   ۳۵
۶-۵-۲ پیدایش نظریه کیفیت سود   ۳۶
۷-۵-۲ مفهوم کیفیت سود    ۳۷
۸-۵-۲ تحلیل کیفیت سود   ۴۰
۹-۵-۲ تحلیل بنیادی کیفیت سود   ۴۱
۱۰-۵-۲ واکنش سود   ۴۴
۶-۲ تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران   ۴۵
۷-۲ تعریف بورس اوراق بهادار   ۴۸
۸-۲ پیشینه تحقیق   ۴۹
۱-۸-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور   ۴۹
۲-۸-۲ در داخل کشور:   ۵۹
۹-۲ خلاصه فصل دوم   ۵۹
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه   ۶۱
۲-۳ اهداف تحقیق   ۶۱
۳-۳ تهیه وتنظیم فرضیه   ۶۲
۱-۳-۳ فرضیه اندازه   ۶۲
۲-۳-۳ فرضیه اهرم   ۶۲
۳-۳-۳ فرضیه سرمایه در گردش   ۶۳
۴-۳-۳ فرضیه طبقه بندی صنعت   ۶۳
۵-۳-۳ فرضیه مقایسه   ۶۴
۴-۳مدل تحلیلی تحقیق   ۶۴
۵-۳روش تحقیق   ۶۶
۶-۳ شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات   ۶۶
۱-۶-۳اندازه گیری متغیر وابسته   ۶۶
۲-۶-۳اندازه گیری متغیرهای مستقل   ۶۶
۷-۳جامعه آماری و نمونه گیری   ۶۷
۸-۳تعیین اندازه نمونه   ۶۷
۹-۳آزمون فرضیه ها   ۶۸
۱۰-۳خلاصه فصل   ۷۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏   ۷۳
۲-۴ آمار توصیفی   ۷۴
۳-۴ رابطه بین اندازه شرکت و  روش حسابداری   ۷۵
۴-۴ رابطه بین میانگین اهرم و روش حسابداری   ۷۷
۵-۴ رابطه بین سرمایه در گردش و روش حسابداری   ۷۸
۶-۴ رابطه بین نوع صنعت و روش حسابداری   ۸۰
۷-۴ رابطه بین سودآوری و روش حسابداری   ۸۲
۸-۴خلاصه نتیجه آزمون آماری   ۸۴
۹-۴ خلاصه فصل   ۸۴
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه   ۸۶
۲-۵نتیجه گیری   ۸۶
۳-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی   ۸۸
۴-۵محدودیتهای تحقیق   ۸۸
پیوست ها
پیوست الف:جدول تحلیل واریانس   ۹۱
پیوست ب: آزمون ناپارامتری کروسکال والیس   ۹۲
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها   ۹۳
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه   ۹۵
منابع و ماخذ
منابع فارسی   ۹۷
منابع لاتین   ۹۸
چکیده لاتین   ۱۰۳

منابع فارسی

آذر، ع، و منصور مومنی،۱۳۸۸، “آمار و کاربرد آن در مدیریت“، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ اول.
اسماعیلی، ش،  ۱۳۸۵  ، “رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام“، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
بزرگ اصل، م،۱۳۸۷، “نقش قراردادهای استقراض،طرح های پاداش و فرآیند سیاسی در انتخاب خط مشی حسابداری“،فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای حسابداری.
پورآذرسا، س.ه، ۱۳۸۴، “تحقیق اثباتی در حسابداری”، فصلنامه علمی و پژوهشی بررسیهای حسابداری، چاپ اول.
خاکی، غ، ر،۱۳۸۷ ،”روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی“، انتشارات بازتاب، چاپ هشتم .
ریاحی بلکوئی ، ا ، ترجمه علی پارسائیان ، ۱۳۸۱ ،” تئوری های حسابداری” ، تهران ، دفترپژوهش های فرهنگی
ظریف فر ، ا .  و امیر ناظمی  ، ۱۳۸۳ ،” بررسی نقش سود حسابداری وجریان های نقدی درسنجش عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران” ، بررسی های حسابداری وحسابرسی ، شماره ۳۷
مدرس، ا، و فرهاد عبدا… زاده،۱۳۸۷، ” مدیریت مالی“،چاپ و نقش بازرگان، چاپ اول.

منابع لاتین

Ali, A. and P. Zarowin.(1992) “Permanent versus Transitory Components of Annual Earnings and Estimation Error in Earnings Response Coefficients.” Journal of Accounting and Economics (June/September), pp. 249-262.
American Institute of Certified Public Accountants. (1978), ”Commission on Auditors’ Responsibilities:  Report, Conclusions, and Recommendations, New York, Commission on Auditors’ Responsibilities.
Ball, Ray and Phillip Brown. (1968),”An Empirical Evaluation of Accounting and Income Numbers.” Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 159-178.
Barefield, Russell M. and Eugene E. Comisky.(1971),  “Depreciation Policy and the Behavior of Corporate Profits.” Journal of Accounting Research 9 , pp. 351-358.
Barron’s. September 25, 1995. “New Accounting at Microsoft.” p. 25.
Beaver, W. (1989). “Financial Reporting: An Accounting Revolution”. ۲nd edition. PrenticeHall.
Beresford, Dennis. (1999), “It’s Time to Simplify Accounting Standards.” Journal of Accountancy (March), pp. 65-67.
Bernard, Victor L.(1995)”The Feltham-Ohlson Framework: Implications for Empiricists.” Contemporary Accounting Research 2 (Spring), pp. 733-747.
Blasch, Doris M., Jerome Kelliher, and William J. Read. (1996) “The FASB and the IASC Redeliberate EPS.” Journal of Accountancy (February), pp. 43-47.
Bowen, Robert M., Eric W. Noreen, and John M. Lacey.(1981)  “Determinants of the Corporate Decision to Capitalize Interest.” Journal of Accounting and Economics (August), pp. 151-179.
Briance Mascarenhas.(1992), “Determinants of Accounting Change: an Industry Analysis of Depreciation Change.” Journal of Accounting, Auditing and Finance 7 (Winter), pp. 1-21.  Donnelly, B. October 18.
Bricker, Robert, Gary Previts, Thomas Robinson, and Stephen Young.(1995),”FinancialAnalyst Assessment of Company Earnings Quality.” Journal of Accounting, Auditing,and Finance 10 (Summer), pp. 541-554.
Bricker, Robert, Gary Previts, Thomas Robinson, and Stephen Young.(1995),  “FinancialAnalyst Assessment of Company Earnings Quality.” Journal of Accounting, Auditing,and Finance 10 (Summer), pp. 541-554.
Brown, L., George Foster, and Eric Noreen. (1985), “Security Analyst Multi-Year EarningsForecasts and the Capital Market.” Studies in Accounting Research No. 21 ,American Accounting Association.
Brown, L., George Foster, and Eric Noreen.(1985), “Security Analyst Multi-Year EarningsForecasts and the Capital Market.” Studies in Accounting Research No. 21 , American Accounting Association.
Bushman, Robert M. and Raffi J. Indjejikian. (1993), “Stewardship Value of ‘Distorted’ Accounting Disclosures.” Accounting Review 68 (October), pp. 765-782.
Bushman, Robert M. and Raffi J. Indjejikian.(1993)  “Stewardship Value of ‘Distorted’ Accounting Disclosures.” Accounting Review 68 (October), pp. 765-782.
Business Week. October 5, (1998). “Who Can You Trust?”, pp. 133-162.  April 1, 2002. Restating the 90’s, p. 35.
Business Week. October 5,(1998). “Who Can You Trust?“, pp. 133-162.  April 1. Restating the 90’s”, p. 35
Campbell, J.D.(1951),  “Straight-line Method of Depreciation.” Accounting Review 26:1(January), pp. 40-42.
Campbell, J.D.(1951),  “Straight-line Method of Depreciation.” Accounting  Review 26:1(January), pp. 40-42.
Cindy Durtschi, Baruch Lev, and Mark Trombley.(2001)  “Informed Trading by Institutions and Quality of Accounting Information.”  Unpublished manuscript, revised March.
Corporate Financial Reporting and Analysis: Text and Cases, 4th edition. Irwin/McGraw-Hill (New York).
Dopuch, Nicholas and Morton Pincus.(1988), “Evidence on the Choice of Inventory Accounting Methods: LIFO versus FIFO.” Journal of Accounting Research 26 (Spring), pp. 2859.
Easton, Peter D.(1985),  “Accounting Earnings and Security Valuation: Empirical Evidence of the Fundamental Links.” Journal of Accounting Research 23 (Supplement), pp. 5477.
Edwards, Edgar O. and Phillip W. Bell, (1961). “The Theory and Measurement of Business Income”.  University of California Press.
Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson. (1999), “Residual Earnings Valuation With Risk and Stochastic Interest Rates.” Accounting Review 74 (April), pp. 165-183.
Feltham, Gerald A. and James A. Ohlson.(1995),  “Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities.” Contemporary Accounting Research 11 (Spring), pp. 689-731.
Frankel, Micah and Robert Trezevant.(1994),  “The Year-End LIFO Inventory Purchasing Decision: An Empirical Test.” Accounting Review, 69:2 (April), pp. 382-398.
Freeman, R. and S. Tse.(1992)  “A Nonlinear Model of Security Price Responses to Accounting Earnings.” Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 185-209.
Ghicas, Dimitrios C. (1990), “Determinants of Actuarial Cost Method for Pension Accounting and Funding.” Accounting Review 65 , pp. 384-405.
Gordon, Myron J. (1964), “Postulates, Principles, and Research in Accounting.” Accounting Review 39 (April), pp. 251-263.
Hagerman, R. and Mark Zmijewski. (1979), “Some Economic Determinants of Accounting Policy Choice.” Journal of Accounting and Economics 1 , pp. 141-161.
Harikumar, T. and Charles I. Harter. (1995), “Earnings Response Coefficient and Persistence:New Evidence Using Tobin’s q as a Proxy for Persistence.” Journal of Accounting,Auditing and Finance 10 (Spring), pp. 401-418.
Hawkins, David F. (1986). “Corporate Financial Reporting and Analysis”. Dow Jones-Irwin (Homewood, Ill.).Hawkins, David F.
Healy, Paul.(1985),”The Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions.” Jounal of Accounting and Economics, 7:3 , pp. 85-107.
Hepworth, Samuel R.(1953),  “Smoothing Periodic Income.” Accounting Review 28:1 (January), pp. 32-39.
Holdren, George C.(1964), “LIFO and Ratio Analysis.” Accounting Review, 39:1 (January), pp. 70-85.
Hughes, Patricia J., Eduardo S. Schwartz, and A.V. Thakor.(1994)  “Continuous Signaling Within Partitions: Capital Structure and the FIFO/LIFO Choice.” Journal of Accounting, Auditing and Finance 9 (Winter), pp. 1-19.
Hunt, Herbert G., III. (1985), “Potential Determinants of Corporate Inventory Accounting Decisions.” Journal of Accounting Research (Autumn), pp. 448-467.
Imhoff Jr., Eugene A. and Gerald J. Lobo. (1992), “The Effect of Ex Ante Earnings Uncertainty on Earnings Response Coefficients.” Accounting Review 67 (April), pp. 427-439.
Jaenicke, Henry R. (1962) “Management’s Choice to Purchase or Pool.” Accounting Review 37:4 (October 1962), pp. 758-765.
Johnson, W. Bruce and Ramachandran Ramanan. (1988), “Notes: Discretionary Accounting Changes from ‘Successful Effects’ to ‘Full Cost’ Methods: 1970-1976.” Accounting Review (January 1988), pp. 96-110.
Kormendi, R. and R. Lipe. (1987), “Earnings Innovations, Earnings Persistence, and Stock Returns.” Journal of Business (July), pp. 323-345.
R. Lambert, and D. Morse.(1980) “The Information Content of Security Prices.” Journal of Accounting and Economics (March), pp. 3-28.
S. Ryan. (1987) “The Information Content of Security Prices: A Second Look.” Journal of Accounting and Economics (July), pp. 139-158.

چکیده

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

 

 

مقدمه

روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

 انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

۱-۱ مقدمه

روش های حسابداری[۱] مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی[۲] بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد. انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری[۳] واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است. از مهمترین فاکتورهایی که گروه تحلیلی Gradient در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار داده اند موجودی مواد و کالا می باشد.کیفیت اندازه گیری موجودی کالای شرکت مستقیماً به محافظه کاری[۴] و بی طرفی[۵] در محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته بستگی دارد. بویژه، اگر بهای تمام شده کالای فروش رفته شرکتی کمتراز واقع ارائه شده باشد آنگاه سودآوری شرکت بالاتر از واقع گزارش می شود و بالعکس. در هنگام ارزیابی کیفیت اندازه گیری موجودی کالا، مهمترین مواردی که بایستی مورد توجه و بررسی قرار گیرند، عبارتند از:سطح و تغییر در کل موجودیهای کالا نسبت به فروش، روند حاشیه فروش، روش ارزیابی موجودیهای کالاو چگونگی تاثیر آن بر سود گزارش شده، رابطه بین انواع مختلف حسابهای موجودیهای کالا از قبیل مواد خام، کالای درجریان ساخت و کالای ساخته شده، روش مورد عمل شرکت برای اندازه گیری و ارائه موجودیهای کالا در مقایسه با دیگر شرکتهای صنعت.در این تحقیق سعی گردیده تا تاثیر ویژگیهای خاص شرکت را بر تصمیم گیری های مدیریت در انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا سنجید و تاثیر آن انتخاب را بر روی کیفیت سود آزمون نمود.

ویژگیهای خاص شرکت با معانی زیر در این تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:

اندازه شرکت[۶] : فروش خالص شرکت

نسبت اهرم[۷] : تقسیم نمودن کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام

نسبت سرمایه در گردش[۸] : تفاضل دارائی جاری و بدهی جاری

نوع صنعت[۹] : طبقه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

۲-۱ تاریخچه مطالعاتی

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور به طور خلاصه در جدول زیر تشریح گردیده است:

۳-۱ بیان مسئله

مدیران مطابق با روش های پذیرفته شده اختیار اعمال انتخاب های حسابداری را دارا می باشند که این اختیارات باعث توزیع مجدد ثروت در میان طرف های قرارداد می شود که در این حالت می گویند مدیران ممکن است فرصت طلبانه عمل کنند. سیاست انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا نیز که یکی از انتخابهای حسابداری است،منجر به سودهای متفاوت و ذخایر مالیاتی متفاوت می گردد که ممکن است ویژگیهای شرکت در سیاست انتخاب حسابداری موثر باشد.همچنین این انتخابها موجب ایجاد جریان های نقدی متفاوت در شرکت می گردد در این تحقیق این سوال مطرح شده که عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا چه می باشد و روش انتخابی چه تاثیری بر کیفیت سود آوری دارد. به عبارت دیگر آیا اندازه شرکت،میزان بدهی به سرمایه،میزان سرمایه در گردش و نوع صنعت می تواند در انتخاب روش های حسابداری موثر باشد یا نه؟ و روش انتخابی چه تاثیری بر سود آوری داشته است.

۴-۱ فرضیه های تحقیق

استقرار و تبیین درست و گویای فرضیه آغاز راهی است که روش علمی نام گذاری شده است. فرضیه خود حاصل مطالعات و بررسیهای دقیق در یافته های پیشینیان است که مبانی نظری یک حوزه از علم را پی ریزی نموده اند. یکی از خصوصیات فرضیه توانایی پاسخی دوگانه از یک سوال است که به صورت فرضیه (H0) و فرضیه جایگزین (H1) بیان می شود. بنابراین می توان گفت که فرضیه چیزی است که محقق به دنبال آن می گردد و حدسی زیرکانه و علمی درباره پی آمد پژوهش می باشد (پاشا شریف ، ۱۳۸۷،ص۸۷)[۱۰].

از آنجا که در این تحقیق هدف تعیین عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا می باشد لذا فرضیه های تحقیق به صورت زیر بیان شده اند:

فرضیه اندازه[۱۱]:

“روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به اندازه های متفاوت پذیرفته شده در بورس متفاوت است.”

فرضیه نسبت بدهی به سرمایه[۱۲]:

“بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نسبت بدهی به سرمایه رابطه معنی داری وجود دارد.”

فرضیه سرمایه در گردش[۱۳]:

“بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود دارد.”

فرضیه نوع صنعت[۱۴]:

” روشهای حسابداری موجودی کالا با توجه به نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس متفاوت است.”

فرضیه مقایسه[۱۵] :

“بین انتخاب روش حسابداری موجودی مواد و کالا (FIFO) و سود آوری رابطه معنی داری وجود دارد.”

۵-۱ ضرورت انجام تحقیق

یک بررسی درباره تحقیق بر گزارشگری مالی در صحنه بین الملل نشان می دهد که کارهای تحقیقی بسیاری در حال حاضر به کشورهای توسعه یافته اختصاص یافته و در کشورهای سوسیالیستی و در حال توسعه تحقیقات حسابداری کمتر صورت گرفته است (میک و سوداگاران،۱۹۹۰،ص ۱۴۷)[۱۶]. بنابراین آنها اظهار نمودند که ادبیات بیشتری درباره روشهای حسابداری و گزارشگری در کشورهای سوسیالیستی نسبت به کشورهای در حال توسعه وجود دارد. با بررسی به عمل آمده از تحقیقات حسابداری انجام شده در ایران،به این نتیجه رسیدیم که در مورد انتخاب های حسابداری هیچ تحقیقی انجام نشده،بنابراین نیاز به تحقیقاتی در این مقوله در کشور احساس می شود. این تحقیق می تواند نقطه شروعی برای تجزیه و تحلیل حسابداری مالی شرکت و نحوه گزارشگری در ایران بالاخص با جنبه ترجیحات مدیران در تغییر سیاستهای حسابداری شرکت باشد. همچنین چارچوبی برای تجزیه و تحلیل و توضیح انتخاب حسابداری موجودی کالا برای استفاده کنندگان متفاوت از اطلاعات حسابداری تهیه می کند.

۶-۱ اهداف تحقیق

هدف از این مطالعه آزمایش تجربی انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آنجایی که مفروضات متفاوت جریان هزینه در ارزشیابی موجودی کالا می تواند منجر به سود حسابداری،ذخایر مالیاتی و جریان نقدی متفاوت در شرکت شود،بنابراین سیاست های متفاوت در انتخاب روش های موجودی کالا می تواند منجر به ارزش های متفاوت در شرکت شود.

محرک های اقتصادی مدیریت[۱۷] برای انتخاب روش حسابداری برای پنج گروه استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری شرکت دارای اهمیت می باشد. در داخل هر یک از این گروههای استفاده کنندگان،کاربردهای متفاوتی از اطلاعات حسابداری شرکت که ممکن است بر انتخاب های روش حسابداری توسط شرت موثر باشد طرح شده است. این گروهها عبارتند از:

۱- مشتریان[۱۸]: مشتری از اطلاعات حسابداری شرکت که به طرز تلقی توافق های تلویحی بین شرکت ها و مشتریانشان همچون کیفیت عملکرد،تامین مداوم کالا و خدمات،دسترسی مداوم به قطعات و خدمات بستگی دارد،استفاده می کند بنابراین دوام محصول رابطه مثبتی با انتخاب مدیریت از روش حسابداری افزاینده سود دارد.

۲- عرضه کنندگان[۱۹]: همانند مشتریان، عرضه کنندگان شرکت تاکید به توافق های تلویحی بین شرکت و عرضه کنندگان را دارند. این توفق های تلویحی معمولا در ارتباط با زمان پرداخت و تقاضای مداوم برای عرضه کنندگان محصولات و خدمات است. بنابراین میزان موجودی شرکت انتظار می رود ارتباط مثبتی با انتخاب مدیریت از روش های حسابداری افزاینده سود داشته باشد.

۳- کارمندان[۲۰]: لیبرتی و زیمرمن[۲۱] (۱۹۸۶) یک فرضیه مذاکره که پیش بینی می کرد مدیریت شرکتهایی که عضو قرارداد اتحادیه کارگری هستند احتمالا روش های حسابداری کاهنده سود را انتخاب می کنند.

۴- تامین کنندگان سرمایه[۲۲]: این مقوله بر استفاده از اطلاعات حسابداری به وسیله تامین کنندگان سرمایه(مانند بستانکاران کوتاه مدت ،بدهی های بلند مدت،سرمایه گذاران). ادعاهای تلویحی،قراردادهای صریح و تصمیم گیرندگان عمومی می باشد.

۵- تدوین کنندگان مقررات[۲۳]: بسیاری از مطالعات تجربی که ارتباط بین تدوین کنندگان و انتخاب های روش های حسابداری مدیریت را آزمایش می کنند بر دیدگاه سیاسی شرکت تاکید دارند. بنابراین مدیریت شرکت ها بستگی به وضعیت سیاسی به احتمال زیاد روش های حسابداری کاهنده سود را به کار می برند (بیمر،۱۹۹۰،ص۴۲).[۲۴]در این تحقیق سعی شده که متغیرها و ویژگیهای شرکت که در انتخاب حسابداری موجودی کالا ممکن است موثر باشد از طریق تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود.

 

۷-۱ حدود مطالعاتی

با توجه به موضوع تحقیق،جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۸۸ به استثنای شرکت های سرمایه گذاری (به خاطر نداشتن موجودی) می باشد.

جمع آوری اطلاعات با مراجعه به لیست شرکتهای پذیرفته شده در سایت بورس اوراق بهادار که در دوره زمانی مذکور بوده است جمع آوری می گردد. پس از اطلاعات بدست آمده جهت آزمون فرضیات در طی دوره چهار ساله میانگین تهیه می شود.

 ۸-۱ تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات

۱- اندازه:

برای تقسیم شرکت ها به شرکتهای بزرگ و کوچک(اندازه شرکت ها) میانگین فروش خالص شرکتهادر طی دوره چهارساله محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب کرده سپس به دو گروه کوچک وبزرگ تقسیم می شود(کریس رولند،۲۰۰۲،ص۳۲)[۲۵].

۲- نسبت بدهی به سرمایه:

به عنوان جمع بدهی ها به جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.برای تقسیم شرکت ها به نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین،میانگین نسبت مزبور در طی چهارسال محاسبه و به ترتیب صعودی مرتب شده سپس به دو گروه نسبت بدهی به سرمایه بالا و پائین تقسیم می شود(کریس رولند،۲۰۰۲،ص۳۲)[۲۶].

۳- سرمایه در گردش:

در این تحقیق سرمایه در گردش به عنوان اختلاف بین دارائی های جاری منهای بدهی های جاری تعریف می شود. شرکت ها به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می شوند. برای این منظور از سرمایه در گردش شرکت ها طی چهار سال میانگین گرفته سپس شرکتها را به دو گروه سرمایه در گردش بالا و پائین تقسیم می نماییم(کریس رولند،۲۰۰۲،ص۳۳)[۲۷].

۴- طبقه بندی صنعت:

در این مطالعه طبقه بندی صنعت مطابق با طبقه بندی انجام شده توسط بورس می باشد.

۵- موجودی کالا:

در این تحقیق منظور از موجودی کالا،کالای ساخته شده است.

۱-۲ مقدمه

روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.

 انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

۲-۲ روشهای حسابداری موجودی کالا[۲۸]

موجودی مواد و کالا و انواع آن

موجودی مواد و کالا، یکی از اقلام دارائیهای جاری است که نقش مهمی در انجام فعالیتهای واحد تجاری به عهده دارد. موجودی مواد و کالا به صورت یکی از اقلام زیر می باشد:

۱- موجودی کالا و محصولات ساخته شده، که برای فروش طبق روال عادی فعالیتهای واحد تجاری نگهداری می شود.

۲- موجودی کالای در جریان ساخت، محصولات تکمیل نشده ای که در جریان فرآیند ساخت قرار دارد.

۳- موجودی مواد اولیه، مواد خام اولیه مورد نیاز برای تولید محصولات است.

۴- ملزومات مصرفی، لوازم و قطعات یدکی، به طور غیر مستقیم در جریان فعالیت عادی واحد تجاری مصرف می شود.

۱-۲-۲ روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا[۲۹]

روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا به شرح زیر است:

۱- اولین صادره از اولین وارده[۳۰]:

 در این روش ارزش موجودی پایان دوره مواد و کالا بر اساس نرخ آخرین خریدها محاسبه می شود.

۲- میانگین موزون[۳۱] :

شامل میانگین موزون متحرک ( برای ثبت دائمی موجودیها) و میانگین موزون سالیانه، شش ماهه یا ماهانه (برای ثبت ادواری موجودیها) می باشد. در این روش ، نرخ میانگین بر اساس نرخ موزون موجودی ابتدای دوره و خریدهای انجام شده تا زمان ارزشگذاری محاسبه می گردد.

۳- شناسایی ویژه: ارزش هریک از اقلام موجودی بر اساس بهای تمام شده واقعی آن موجودی تعیین می شود و برای آن دسته از موجودیها قابل استفاده است که هر یک به طور جداگانه قابل تشخیص باشد.

۴- اولین صادره از آخرین وارده[۳۲]:

موجودیهای پایاین دوره در این روش، به بهای اولین خریدها ارزش گذاری می شود و طبق استانداردهای حسابداری برای ارزشیابی مناسب نمی باشد.

۵- روش موجودی پایه[۳۳] :

در این روش تعدادی از موجودیها به عنوان موجودی پایه یا حداقل موجودی لازم برای انجام فعالیت (بر اساس قیمتهای زمان تاسیس) واحد تجاری ، ارزشگذاری و مازاد موجودیها با استفاده از یکی دیگر از روشهای قیمت گذاری محاسبه می شود. این روش منسوخ شده است.

۶- روش خرده فروشی[۳۴]برای آندسته از واحد های تجاری که اقلام موجودی آنها بسیار متنوع و به سرعت در حال تغییر است، موجودی پایان دوره بر اساس قیمت خرده فروشی منهای درصدی به عنوان سود نایژه، محاسبه و ارزش گذاری می شود (سازمان حسابرسی، استاندارد شماره ۸،۱۳۸۸)[۳۵].

۳-۲ عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا

FLV در سال ۲۰۰۰ تعریف زیر را از انتخاب های حسابداری بیان می نماید:

“انتخاب حسابداری شامل هر نوع تصمیمی است که هدف اصلی آن اثر گذاری بر ستاده سیستم حسابداری است” (هس؛۲۰۰۱،ص۲۶).[۳۶]

این تعریف از چندین بعد قابل بررسی است. یکی از این ابعاد ماهیت تصمیم گیرنده می باشد. تصمیم گیرندگان انتخاب حسابداری شامل مدیران،حسابرسان و اعضاء کمیته حسابرسی و حتی گروههای تدوین کننده استانداردها می باشد.

بعد دوم از تعریف فوق در انتخاب حسابداری ” ماهیت انتخاب” می باشد. این تعریف شامل انتخاب میان قواعد پذیرفته شده هم تراز(مانند انتخاب از بین روشهای FIFO،LIFO یا انتخاب بین روش خط مستقیم یا نزولی در زمینه استهلاک)، قضاوت و برآوردهای مورد نیاز قواعد پذیرفته شده حسابداری(مانند برآوردهای عمر مفید دارایی ها، برآورد ذخیره م م ) تصمیمات مربوط به افشاء(مانند میزان جزئیاتی که برای تشریح سیاست های حسابداری بیان می گردند) تصمیمات مربوط به زمان( تسریع و یا تاخیر در اتخاذ یک قاعده حسابداری الزامی شده هنگامی که انعطاف پذیری در زمان اتخاذ سیستم وجود دارد). تصمیمات مربوط به تصویب استانداردها و قواعد، تصمیمات مربوط به انتخاب شکل گزارشگری، تصمیمات مربوط به طبقه بندی و … می شود. این تعریف از انتخاب حسابداری یک مجموعه متنوع از فعالیتهای موثر در ارقام حسابداری را تحت پوشش قرار می دهد.

در بعد “گردش وجه نقد[۳۷]” انتخاب های حسابداری شامل هر نوع از تصمیمات واقعی (تصمیماتی که اثر مستقیم بر وجه نقد دارند) و تصمیمات حسابداری غیر واقعی ( مانند تخصیص مدیریت از یک صرف تحصیل بین توسعه و تحقیقات در حال انجام که بی درنگ هزینه می شود و توسعه تکنولوژی که در طول سه سال از خدمات هزینه می شوند) می شود(رای و فیلیپ،۱۹۶۸،ص ۱۵۸)[۳۸].

عدم تجانس انتخاب حسابداری در بعد گردش وجه نقد بسیار مهم است، زیرا انگیزه برای یک تصمیم واقعی ممکن است به بازده حسابداری مرتبط نباشد در حالیکه انگیزه برای یک تصمیم حسابداری تنها باید با بازده ارتباط داشته باشد.بعد دیگر انتخاب حسابداری “تاثیرات بر سود” می باشد. در حالیکه بیشتر انتخاب ها هر دو اثرات کوتاه مدت و بلند مدت را بر سود دارا می باشد سایر انتخاب ها تنها بر عناصر تشکیل دهنده سود از دوره ای به دوره دیگر تاثیر می گذارند (برنارد،۱۹۹۵،ص۷۷۳)[۳۹].

تعریف FLV از انتخاب حسابداری در مورد انگیزه ها مسکوک می باشد. انتخاب حسابداری می تواند با نفع شخصی مدیریت در جهت حداکثر کردن منافع سهامداران با هزینه اشخاص دیگر طرف قرارداد یا با تهیه اطلاعات صورت می گیرد. چیزی که روشن نیست این است که انگیزه ها ممکن است با انتخابها منطبق نباشد. بنابراین برای رسیدن به نتیجه مطلوب بایستی انتخابهای مشخص با کاربرد بهینه به کار رود.

تعریف FLV از انتخاب حسابداری و نتایجشان در مورد فقدان تحقیق تجربی انواع انتخاب های حسابداری این است که انگیزه برای انتخاب از میان انواع انتخاب های حسابداری یک سوال مهم و حاوی منافع می باشد. برای مثال آیا انواع مورد اطمینان از انتخاب های حسابداری بهترین و یا حتی تنها راه حل برای دست یافتن به انگیزه های مورد اطمینان است.در صورتیکه تغییر از LIFO به FIFO ممکن است منجر به یک نتایج سریعی از گزارشگری مالی مطلوب شود، وضوح یک تغییر در یک انتخاب حسابداری ممکن است یک تصمیم با موفقیت پایین تر در رسیدن به یک بازده شود که همراه با یک درجه ای از ابهام گزارشگری مالی می باشد.

FLV نتیجه گرفت که پیشرفت نسبتاٌ کمی در فهم انگیزه ها و نتایج انتخاب حسابداری در دهه های اخیر وجود داشته است.

۴-۲ فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده

 

تجزیه و تحلیل های انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا به وسیله شرکت ها یک جایگاه مهمی در ادبیات حسابداری دارد. چندین مطالعه در تضاد این انتخاب بر بازار سرمایه مشاهده شده است. در ایالات متحده IRS گزارش کرد که اگر در سال ۱۹۷۹ شرکت ها به روش LIFO تغییر روش دهند آنها تقریباٌ ۱۸ میلیارد دلار کمتر مالیات بر درآمد پرداخت می نمودند. محققان را بر آن داشته که چرا شرکت ها تغییر روش نمی دهند. یک تعداد بزرگی از این مطالعات در ارتباط با یک تلاش در این رفتار است. به شرح زیر فاکتورهایی که انتظار می رود تا انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد ارائه می گردد (گولدستین،۱۹۹۳،ص۸)[۴۰]:

۱-۴-۲ محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)

مورس و ریچاردسون (۱۹۸۳)[۴۱] داپوچ و پینکاس (۱۹۸۸)[۴۲] لینداهل (۱۹۸۹)[۴۳] و کاشینگ ولکلرا (۱۹۹۲)[۴۴] دریافتند که استفاده کنندگان LIFO ذخیره مالیات بیشتری نسبت به شرکتهای FIFO اگر به روش LIFO تغییر روش می دادند، شناسایی می کنند. مخصوصاٌ،استفاده کنندگان LIFO یک مجموعه معینی از ویژگیهای عملیاتی،تامین مالی و سرمایه گذاری دارند که آن شرکتها را قادر می کند تا سطح بالاتری از ذخایر مالیاتی نسبت به استفاده کنندگان بلند مدت FIFO شناسایی کنند. نتیجه اینکه محرک جریان نقدی انگیزه بسیار زیادی برای پذیرش LIFO می باشد.

۲-۴-۲ تئوری هزینه سیاسی

در تئوریهای اقتصادی مربوط به فرآیند سیاسی فرض شده است که سیاستمداران دنبال این هستند که ثروتشان حداکثر کنند.

بر اساس فرضیه فرآیند سیاسی، رقابت برای انتقال ثروت به وجود می آید. مالیات ها و مقررات از طریق خدمات دولتی (همانند بزرگ راهها، آموزش و پارک ها) اعانات و تعرفه های گمرکی و انحصارات دولتی باعث جابجایی ثروت می شوند. مشارکت در فرآیند بدون هزینه نیست و مستلزم تقبل هزینه های کسب اطلاعات و ائتلاف است. شرکت ها نیز در سیاسی فعالیت می کنند و الزاماٌ هزینه هایی را از طریق فرآیند سیاسی متحمل خواهند شد. امکان دارد در جامعه ای ، مردم داری این انگیزه باشند که شرکت ها ملی شوند یا اینکه منحل شوند، در نتیجه شرکتها برای ادامه فعالیت خود باید با مقامات مسئول مذاکره کنند و آنها را برای تداوم فعالیت شان توجیه کنند. حتی شرکت ها به منظور استفاده از مزایای قانون گذاری در مناسبت های انتخاباتی مشارکت می کنند و این کار برای آنها هزینه دارد (برسفورد، ۱۹۹۹،ص۶۷)[۴۵].

در فرآیند سیاسی عوامل زیادی دخیل هستند که شکل و نحوه عمل افراد را تحت تاثیر قرار می دهند. یکی از این عوامل هزینه اطلاعات است. هر فرد دارای یک رای بوده و به تنهایی تاثیر کمی بر نتیجه انتخابات دارد و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مزایای ناشی از آن ناچیز است و به همین دلیل افراد انگیزه کمتری برای جمع آوری اطلاعات دارند. لوایح قانونی و مقررات سیاسی در مجلس و نزد مسئولین دولتی هست، هزینه مطلع شدن از آنها و تضمین تاثیر آنها بر منافع فردی بسیار زیاد است و این باعث می شود که گروهها در اشکال مختلف آن (مثل اتحادیه های کارگری و اصناف) تشکیل شود.دومین مسئله مهم تضاد منافع است. وقتی که گروههای بزرگ شکل گرفت هزینه اطلاعات کاهش می یابد اما همزمان تضاد منافع پیش می آید . البته گروههایی مثل اتحادیه کارگری هستند که به طور نسبی منافع مشترک دارند ولی گروهی مثل هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که شامل افراد با منافع مختلف است از فرآیند سیاسی بهره کمتری می برند و نمی توانند در فرآیند سیاسی همانند اتحادیه های کارگری عمل کنند.عامل سوم هزینه سیاسی است. گروههایی ذینفع برای اینکه بتوانند در فرآیند سیاسی موثر باشند باید هزینه های سازماندهی را متحمل شوند. اینها برای مطرح کردن خواسته های خود، مبارزات انتخاباتی و حمایت از سیاستمداران باید سازمان یافته باشند(گرالد،۱۹۹۹،ص۶۵)[۴۶].

به خاطر اطلاعات، لابینگ و ائتلاف بر فرآیند سیاسی پر هزینه اثر می گذارد. آن فرض می کند که سیاستمداران متکی بر ارقام حسابداری در تلاش شان نسبت به انتقال ثروت هستند. همچنین ارقام حسابداری در تعیین نرخ های خدمات در صنعت های مقرراتی (منفعت عمومی و بانکها) به کار می رود. به عنوان نتیجه مدیران شرکتها که انتقال ثروت بالقوه ناشی از فرآیندهای سیاسی دارند فرضیه برای قبول یا تغییر برای روش های حسابداری که دید سیاسی شرکت است انجام می دهند.

مخصوصاٌ مدیران این شرکتها بسیار تمایل به استفاده از روش های حسابداری دارند که درآمدهای دوره جاری را کاهش دهند و انحراف از درآمد نسبت به مدیرانی که کمتر دید سیاسی دارند ایجاد می شود. هالستون و لفت ویچ (۱۹۸۳)[۴۷] اظهار کردند که ارتباط علی بین دیدگاه سیاسی و انتخاب های حسابداری نسبت به ارتباطهای علی دیگر در مقوله انتخاب های حسابداری بسیار آزمایشی است. به خاطر اینکه آن وابسته به هر قرارداد صریحی از جمله قراردادهای بدهی که شرکت بخشی از آن است نمی باشد.اندازه گیری مستقیم هزینه های سیاسی در ادبیات انتخاب های حسابداری امکان پذیر نیست. در عوض اندازه شرکت به عنوان جایگزینی برای دیدگاه سیاسی به کار می رود. در این تحقیق نیز برای تعیین اثر پذیری فرآیند سیاسی بر انتخاب های حسابداری فروش خالص شرکت به عنوان مقیاس اندازه گیری اندازه شرکتها جهت آزمون فرضیه اندازه به کار رفته است.

۳-۴-۲ اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری

 

100,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت سازمان بورس تهران
 • مقاله جایگاه بورس در سیاستهای اصل ۴۴ و لایحه اجرای اصل ۴۴
 • تحقیق علل و دلایل نوسان قیمت و تغییرات شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و اندازه شرکت با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • تحقیق بررسی تأثیر در افزایش سود انباشته بر میزان تغییرات سود قبل از بهره و مالیات سال بعد شرکت های پذیر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۴ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.