پایان نامه عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه  عیب یابی ترانس با استفاده از آنالیز گازهای محلول در روغن نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه.۵
فصل اول: .۸
بررسی و ارزیابی وضعیت داخلی ترانسفورماتور در حین انجام وظیفه
و بررسی کلی تستهای مربوطه برای ارزیابی
۱-۱) ارزیابی کل ۹
۲-۱) کنترل و مدیریت طول عمر ترانسفورماتور…۱۶
۳-۱) روشهای تست و مونیتورینگ۲۰
روشهای سنتی.۲۱
۱-۱-۱)    تست روغن…۲۱
۲-۱-۱) تست کردن فاکتور قدرت۲۹
۳-۱-۱) تست مقاومت سیم پیچها.۳۱
۴-۱-۱) تست ترموگرافی.۳۱
روشهای غیر سنتی.۳۲
۱-۲-۱) تست PD در حین سرویس….۳۳
۲-۲-۱) تست اندازه گیری ولتاژ بازیافتی…۳۵
۳-۲-۱) مونیتورینگ عایق سیم پیچها ….۳۷
۴-۲-۱) تست مونیتورینگ تپ چنجر.۳۷ ۱
۵-۲-۱) تست اندازه گیری دمای داخل روغن…۳۸
۶-۲-۱) تست اندازه گیری Power factor به صورت on-line .39
7-2-1) تست شناسائی جابجائی سیم پیچها۴۰
۴-۱) نرم افزار پیش بینی عیب و سیستم هوشمند….۴۳
۵-۱) نتیجه گیری.۴۴
فصل دوم: ..۴۶
بررسی انواع روشهای نمونه برداری روغن و استخراج گازهای حل شده در روغن
۱-۲)بررسی انواع روشهای نمونه برداری به صورت off-line …48
2-2) روشهای آزمایشگاهی برای استخراج گازهای حل شده در روغن بصورت off-line …53
3-2) روشهای همزمان نمونه برداری روغن و استخراج گازهای حل شده در آن بصورت on-line .62
4-2) نتیجه گیری..۷۰
فصل سوم: .۷۱
آنالیز گازهای حل شده در روغن (DGA)
1-3) خصوصیات گازهای مورد مطالعه برای عیب یابی۷۲
۲-۳) بررسی احتمال وجود عیب یرای گازهای مختلف بر حسب ppm ..82
و تعیین یک تراز قابل قبول برای گازهای مختلف
۳-۳) نتیجه گیری۸۹
فصل چهارم: ….۹۰
(DGA) به عنوان اساس روشهای عیب یابی برای ترانسفورماتورها
۱-۴) عیب های ترانسفورماتور..۹۱
۲-۴) مطالعه و کاربرد روشهای نسبت.۹۶
۳-۴) مطالعه و کاربرد روش گازهای کلیدی..۱۰۶
۴-۴) نتیجه گیری۱۱۲
فصل پنجم: .۱۱۳
روشهای عیب یابی بر اساس (DGA)
1-5) فرضها..۱۱۴
۲-۵)اساس قاعده (IEC guide line) ….115
3-5) تفسیر و تعدیل سازی قواعد.۱۱۶
۴-۵) قواعد عیب یابی برای یک عیب مخصوص۱۲۲
۱-۴-۵) شناسائی (OH,OHO) …123
2-4-5) نسبت CO/CO2 به عنوان یک قاعده عیب یابی۱۲۳
۳-۴-۵) قواعد دیگر شناسائی(CD,OHC) …123
4-4-5) شناسائی حالت نرمال.۱۲۴
۵-۵) بازنمائی و نتیجه گیری عیب های نامعلوم از یک سری داده۱۲۴
۶-۵) عیب یابی با استفاده از روش مثلث دوال۱۲۶
فصل ششم: .۱۳۲
کاربرد شبکه عصبی در عیب یابی ترانسفورماتورها بر اساس (DGA)
1-6) مکانیسم شبکه عصبی برای عیب یابی ترانسفورماتورها..۱۳۳
۲-۶) شبکه عصبی آموزشی چند لایه (MLP) ..135
3-6) سیستم مونیتورینگ on-line و of-line  با بهره گیری از شبکه عصبی…۱۴۴
۴-۶) خصوصیات بیشتر داده های ورودی به شبکه عصبی۱۴۰
۵-۶) پردازش فازی..۱۴۲
۶-۶) مقایسه و نتیجه گیری….۱۴۳
نتیجه گیری و پیشنهادات۱۴۷
منابع و ماخذ۱۴۹

۲-۱) کنترل و مدیریت طول عمر ترانسفورماتور

مدیریت و کنترل زندگی ترانسفورمر در ۱۵-۱۰ سال اخیر از لحاظ اقتصادی بسیار مفید بوده است هدف اصلی در کنترل طول عمر ترانسفورماتور (life time) بالا بردن امکان طولانی سرویس دهی و همچنین بهینه کردن مدت زمان کارکرد ترانسفورماتور است. در حالت کلی نتایج تحقیقات زیادی که در این زمینه انجام شده است عمر ترانسفورماتور را به مثابه عمر عایق که آن هم به طور کامل به قدرت الکتریکی و مکانیکی وارده بر آن بستگی دارد در نظر گرفته اند. کاهش یا تنزل عایق شامل تجزیه یا اکسیدشدن است و این تنزل که توسط عواملی مانند گرما، پیری عایق و چندین مکانیسم دیگر که از عوامل کاهش طول عمر عایق هستند به عنوان فاکتورهای شناسایی طول عمر ترانسفورماتور در نظر گرفته می شوند.

عوامل و مکانیسمهایی که باعث پیری عایق می شوند عبارتند از:

۱-  نیروهای مکانیکی الکتریکی وارده

۲-  واکنشهای شیمیایی و گرمایی

۳-  استرسهای ولتاژی

۴-  آلودگی، ذرات و رطوبت

عوامل فوق مهمترین عامل پیری یا سالخوردگی عایق هستند که آن نیز به نوبه خود باعث کاهش طول عمر مفید ترانسفورماتور می شود.

از عوامل نامبرده فوق نیروهای مکانیکی در اثر حمل و نقل، نیروهای الکتریکی در اثر اتصال کوتاه و جریان هجومی و نیروهای گرمایی در اثر یک نسبت وسیع گرمایی به وجود می آیند و همچنین واکنشهای شیمیایی در اثر عواملی چون تجزیه، اکسیدشدن و هیدرولیز به وجود می آید و عواملی چون افزایش سطح دما، اکسیژن و محتویات رطوبت باعث افزایش سرعت بخشیدن به آن می شود و همچنین واکنشهای پیوسته شیمیایی ناشی از سلولز عایق کاغذی نیز باعث کاهش خصوصیات مکانیکی عایق می شود و در نتیجه عایق ضعیف می شود تا آنجا که نهایتاً عایق می شکند.

دمای ترانسفورماتور نیز تأثیر به سزایی در طول عمر ترانسفورماتور دارد، بطوریکه با یک مونیتورینگ پیوسته (on-line) و به وسیله یک مبدل گرمایی می توانیم تخمین تقریباً قابل قبولی از عمر واقعی ترانسفورماتور که به حرارت بالا وابستگی دارد داشته باشیم طبق یک استاندارد صنعتی نقطه حرارت نرمال در ترانسفورماتور در حدود ۱۴۰ درجه سانتیگراد با یک عایق معمولی روغن یا کاغذ تعیین شده است.

در حالت کلی پایان عمر ترانسفورماتور ممکن است به وسیله یک عامل و یا ترکیبی از عوامل بالا حادث شود. علاوه بر عوامل بالا تأثیرات دیگری نیز به طور نرمال برای کاهش طول عمر ترانسفورماتور، نظیر شوکهای الکتریکی و مکانیکی موثر است. یک فاکتور مهم در کاهش زندگی ترانسفورماتور فاکتور گرمایی ترانسفورماتور است که یک روش کلاسیکی برای محاسبه باقیمانده عمر ترانسفورماتور با توجه به فاکتور گرمایی ترانس توسط Artheeius-Dakin ارائه شده است که به فرمول Arhennius معروف است عبارت از:

Remaning life = AeB/T

A = عمر اولیه

B = مقدار ثابت وابسته به خصوصیات موردمطالعه

T= دمای مطلق به صورت کلوین

پس با توجه به بررسی های مطرح شده در بالا می توان گفت که برای ارزیابی شرایط و زمان مفید کار ترانسفورماتور (life time) و بررسی همه عوامل و فاکتورهای دخیل در کار ترانسفورماتور یک سری تستها و تکنیکها برای ارزیابی موارد بالا لازم و ضروری است، که خوشبختانه امروزه تکنیکهای زیادی هم بصورت (off-line)  و هم به صورت (on-line) وجود دارند و یا در حال توسعه و تحقیق هستند. یک سری از تستهای روتین عبارتند از اندازه گیری نسبتهایی از ترانسفورماتور نظیر مقاومت سیم پیچی ها، امپدانس اتصال کوتاه، تلفات امپدانس تحریک و تلفات پراکندگی و نشتی عملگرها، خازنها و یک سری تستهای دیگر که بکار برده شده اند. این تستها معمولاً یک سری اطلاعات در مورد عیب سیم پیچی ها، هادیهای سیم پیچیها، شکل اتصالات، انحراف یا تغییرشکل سیم پیچیها و رطوبت یا ذرات داخل روغن و غیره را به ما می دهند و همچنین تستهای مخصوص شامل اندازه گیری تخلیه جزئی، آنالیز پاسخ فرکانسی و آنالیزهای گوناگون نظیر تست مادون قرمز، ولتاژ بازیابی و تست میزان پلیمریزاسیون و غیره …

که این تستها برای شناسایی مواردی نظیر مشکلات تخلیه جزئی محلی، تلفات سیم پیچیها، جابجایی یا شل شدن سیم پیچی ها و عیبهای مکانیکی بکار برده می شوند. اما از بین تستهای بالا تنها تستی که امروزه به طور وسیعی به کار برده می شود تست روغن است که این تست نیز شامل آنالیز گازهای حل شده در روغن و بررسی نسبت آنالیزهاست، بطوریکه با بررسی و آنالیزهای شیمیایی، محتویات آب داخل روغن، مقاومت روغن، میزان اسید و مواردی از این قبیل، عیوب اصلی را شناسایی می کنند.

شاید برای همه ماها سوال باشد که همه تستهایی که در بالا به طور خلاصه بررسی شد یا به عبارتی دیگر بررسی و ارزیابی (life time) ترانسفورماتور و به خاطر چه چیزی انجام می گیرد. به طور خلاصه هدف از تستهای ذکر شده در بالا روی ترانسفورماتور را می توان به صورت زیر بیان کرد.

۱-  مونیتورینگ شرایط کار ترانسفورماتور به وجودآوردن هشدارهای اولیه

۲- شناسایی مشکلات فنی و به وجودآوردن هشدارهایی دال بر وجود عیب در ترانسفورماتور به وسیله دستگاههای مونیتورینگ.

۳- برای تعیین اینکه آیا ترانسفورماتور در شرایط نرمال است یا نه و محاسبه اینکه اگر یک شرایط غیرعادی پیش بیاید ترانسفورماتور از عهده آن بر می آید یا نه.

۴-  بدست آوردن منابع و رفرنسهای لازم برای کمک در تفسیر نتایج بعدی

۵-  برای کمک به طرح یک استراتژی جایگزینی برای ترانسفورماتورهای عمومی

۶-  بدست آوردن نیازمندیهای لازم برای تحت پوشش قراردادن آن به وسیله بیمه

موارد بالا و سایر موارد ممکن از مهمترین عواملی باشند که تستهای مطرح شده در بالا و مونیتورینگ آنها را ضروری می سازند.

۳-۱) روشهای تست و مونیتورینگ

در قسمتهای قبل به معرفی روشهای تست برای ارزیابی شرایط ترانسفورماتورهای قدرت پرداختیم و همچنین هدف از انجام تستها و روشهای مختلف مونیتورینگ برای ترانسفورماتورها را بیان کردیم در این قسمت سعی خواهد شد به معرفی انواع تستهای کاربردی سنتی و مدرن برای ارزیابی شرایط داخل و خارج ترانسفورماتور بپردازیم و همچنین سعی خواهد شد که به طور خلاصه هرکدام از تستها را تشریح کنیم.

در یک دید کلی مونیتورینگ عبارت از اندازه گیری یک سری پارامترهای اساسی در ترانسفورماتور و مقایسه آنها با آستانه در نظر گرفته شده برای هر پارامتر و همچنین نشان دادن وضعیت ترانسفورماتور با آلارمها می باشد.

در دنیای امروز ابزارهای متنوعی برای ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور وجود دارد که می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد ۱- روشهای سنتی که این روشها سالهای متمادیست که مورد استفاده قرار گرفته و هنوز هم به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند ۲- روشهای غیرسنتی یا به اصطلاح مدرن که این روشها در بعضی جاها مورد استفاده قرار گرفته و بسیاری از این روشها هنوز در مرحله آزمایشگاهی یا تحقیقاتی هستند.

۱- روشهای سنتی

۱-۱-۱) تست روغن:

تست کردن عایق روغنی ترانس امروزه یکی از متداولترین تستهایست که برای ارزیابی شرایط ترانسفورماتور در حین کار مورد استفاده قرار می گیرد. روغن به عنوان عایق در شرایط الکتریکی غیر نرمال و یا استرسهای حرارتی شکسته خواهد شد، عیبهایی الکتریکی و گرمایی موجب کاهش روغن ترانس و آزادکردن مقداری گاز خواهند بود که البته ترکیب این نوع گازها به نوع عیب بستگی دارد و به وسیله آنالیز گازهای حل شده در روغن (DGA) امکان پیش بینی و تشخیص عیبهای نظیر تخلیه جزئی (کرونا)، عیوب ناشی از حرارتهای بالا و آرکینگ در تجهیزاتی که از روغن به عنوان عایق استفاده می کنند فراهم می شود و همچنین با نمونه برداری از روغن در پریودهای زمانی معین گرایش و پیشرفت عیوب در داخل ترانس مشخص می شود.

به طور کلی مهمترین گازهای متصاعدشده از روغن که برای عیب یابی استفاده می شوند عبارتند از: هیدروژن، متان، استیلن، اتیلن، اتان، منواکسید کربن، دی اکسیدکربن، نیتروژن و اکسیژن که با استفاده از مقدار گازها به صورت ppm در روغن و همچنین نسبت و ارتباط گازها با عیب مربوطه می توان به شناسایی و رفع عیب پرداخت.

به عنوان مثال واکنش گرمایی ناشی از سلولز مقدار زیادی (co, co2) و مقداری نیز هیدروژن و متان تولید می کند و برای گازهای دیگر نیز می توان با تجربه و آزمایش عیبهای وابسته به آنها را پیدا کرد. که در فصلهای بعدی در مورد نحوه عیب یابی با استفاده از آنالیز گازهای حل شده در روغن به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

اطلاعات برای آنالیز گازهای حل شده در روغن یک ابزار با ارزش در ارزیابی صحیح ترانسفورماتورها است و داشتن اطلاعات درست جزء لاینفک DGA می باشد. به طوریکه با استفاده از اطلاعات درست در مورد گازهای حل شده در روغن ترانس و همچنین ارزیابی درست از وضعیت ترانسفورماتور می توان به اهداف زیر دست یافت.

۱-  یک هشدار کامل از پیشرفت عیب

۲-  تأئید حضور عیب

۳-  تعیین یک برنامه زمانبندی شده برای تعمیرات

۴-  مونیتورینگ و ارزیابی درست از وضعیت ترانس در طول بار زیاد.

اما نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که داشتن اطلاعات درست از میزان گازهای داخل ترانس اگرچه لازم است ولی به تنهایی کافی نیست و نمی تواند ارزیابی دقیقی از سیستم به ما ارائه دهد. بلکه داشتن یک سری اطلاعات در مورد نوع ترانس، تاریخ حفاظت یا بازبینی ترانس، بار عملی روی ترانس، عیبهای قبلی و غیره لازم و ضروری است. بطور کلی سه قدم در این زمینه وجود دارد قدم اول: تشخیص وجود عیب در ترانسفورماتور

در ترانسهای در حین خدمت که عیب یا عیوبی در داخل ترانس به وجود می آید همزمان با پیدایش عیب در ترانسفورماتور به خاطر وجود عیب مقداری گاز که بسته به نوع عیب متفاوت است در روغنشان حل می شود، هرگاه مقدار گاز از حد معینی که توسط استانداردهای مختلف منتشر شده است تجاوز کند در واقع می توان گفت که یک حالت غیرنرمال وجود دارد. که جدول (۲-۱) چند توصیه برای درنظر گرفتن محدودیتهای گازهای حل شده در ترانس را نشان می دهد.

Table2. Recommend Limits of Dissolve Gases
Gas Dorrenburg/Stritt IEEE Bureau of Reclamation Age Compens ated
Hydrogen 200 100 500 20n+50
Methane 50 120 125 20n+50
ETHANE 35 65 75 20N+50
Ethylene 80 50 175 20n+50
Acetylene 5 35 7 5n+10
Carbon monoxide 500 350 750 25n+500
TDG* (total of above) 720 110n+710
Carbon Dioxide 6000 2500 10000 100n+1500
N=years in service  ,      *Total dissolve combustible gas

جدول (۲-۱) معیار محدودیت گازها طبق معیارهای مختلف

قدم دوم: تعیین نوع عیب

دو روش در این زمینه وجود دارد که به عنوان کلید و نسبت گازها مورد استفاده قرار می گیرند.

در اولین روش نمودار همه گازهای حل شده قابل احتراق به عنوان درصدی از کل مقدارشان در یک نمودار ستونی یا هیستوگرام نشان داده می شود و هر نوع عیبی با یک نمونه خاص تشخیص داده می شود. به عنوان مثال مقدار فراوانی هیدروژن به مقدار کم دیگر گازها به عنوان تخلیه جزئی معرفی می شود. در روش دوم با استفاده از نسبت گازها با یکدیگر به عیب یابی ترانس می پردازند در این روش ۴ یا ۵ نسبت برای عیب یابی مورد استفاده قرار میگیرد که به وسیله مقایسه نسبت گازها با مقدار آستانه، نوع و شدت عیب مشخص خواهد شد و در نهایت برای محاسبه دقیق نسبتها لازم است که چندین بار به صورت پی در پی از روغن نمونه برداری کنیم هر بار نیز نسبتها را محاسبه کنیم تا بتوانیم نسبتهای دقیقی برای ارزیابی داشته باشیم. لیستی از گازهای کلیدی و اصلی و عیبهای وابسته به آنها در جدول (۳-۱) نشان داده شده است.

Table 3. Key Gases Generated by Particular Fault
Key Gas Characteristic Fault
H2 Partial Discharge
C2H6 Thermal Fault <300oC
C2H4 Thermal Fault 300oC-<700oC
C2H2, C2H4 Thermal Fault>700oC
C2H2, H2 Discharge of Energy

جدول (۳-۱) گازهای کلیدی به وجود آمده در ترانسفورماتور و عیبهای وابسته به آن

قدم سوم: اندیشیدن راهکارهایی برای برطرف کردن عیب

در این قدم بایستی راهکارهایی برای برطرف کردن عیب اندیشیده شود در واقع پس از تشخیص وجود عیب و پیداکردن نوع آن باید هرچه زودتر و بدون فوت فرصت به چاره سازی آن پرداخت و سعی کرد که هرچه زودتر برطرف شود.

در حالت کلی می توان نتیجه گرفت که شرایط روغن بصورت بسیار مؤثری روی مدت زمان سرویس دهی ترانسفورماتور اثر می گذارد پس به همین خاطر است که امروزه دانشمندان زیادی برروی توسعه تستهای مختلف عایق روغن کار می کنند. در جدول (۴-۱) انواع تستهای مختلف برای عایق روغنی نشان داده شده است.

Table4. Insulation Oil Test
Type of Test ASTM Method Significance/Effects
Dielectric Breakdown D877, d1816 Moisture, Particle, Cellulose Fiber/ lower, dielectric strength
Neutralization Number D644, D974 Acidic Products from oil oxidantion/ sludge, corrosion
Interfacial Tension (IFT) D971 Presence of polar contaminants, Acid, solvent, vanish
Color D 1500 Darkening indicates contamination or deterioration
Water content D1533 Excessive paper decomposition/lower dielectric strength
Power Factor D924/(100,25C) Dissolved metal, peroxide, acids, salts/overheating
Oxidation inhibitor (DBP*) D2668, D1473 Low level result in accelerate oil aging
Metals in oil Indicative of pump wear, arcing or sparking with metal
*DPBC Dibuty1 Para cresol

جدول (۴-۱) انواع تستهای مختلف برای ارزیابی روغن به عنوان عایق

سطح آستانه تستهای فوق برای روغن تازه توسط ASTM D3487 و برای روغن کار کرده توسط IEEE Guide 637-1985 تعیین می شود.

نمونه های روغن ترانس برای ترکیبات C4H5OH, C4H4 بایستی آنالیز شود هرگاه یک یا چند مورد از شرایط زیر در ترانسفورماتور موجود باشد.

۱-  حرارت یا بار بالا در ترانسفورماتور

۲-  بالابودن سطح مونواکسید کربن و یا دی اکسید کربن

۳-  کاهش سریع واکنش بین دو سطح بدون مطابقت با افزایش مقدار اسید

۴-  سیاه شدن ناگهانی روغن و یا افزایش ناگهانی مقدار رطوبت روغن

۵-  سن بالای ۲۵ سال برای ترانسفورماتور

اندازه گیری و آنالیز C4H4 یک تکنیک نسبت جدید در عیب یابی ترانسفورماتورها است، تفسیر و استنتاج نتایج از اندازه ‌گیری آن، به پارامترها و عملگرهای زیادی وابسته است؛ به طور مثال از مقدار متوسط C4H4 می توانیم میزان پلیمریزاسیون (DP) را مشخص کنیم. با این وجود راهنمایی جدول ۵-۱ حدی به این موضوع کمک می کند.

Table 5.Guidelines for Degradation

Extent of Degradation

Degree of polymerization

2- Furaldehyde (ppm)

Insignificant

800-1200

0-0.1

Significant

700-550

0.1-0.5

Cause for concern

500-450

1-2

End of life

<300

>10

جدول(۵-۱)راهنمای مفید برای ارزیابی ترانس با استفاده از furaldehyde حل شده در روغن بر حسب (ppm)

مطالب ذکرشده فوق در واقع چکیده ای از متداولترین تستی است که امروزه کاربرد فراوانی دارد و محققات زیادی در حال تحقیق و توسعه تست مذکور هستند در واقع آنها با بهره گیری از پیشرفت علوم در زمینه های دیگر منجمله کامپیوتر، ریاضیات و شیمی و سایر علوم، سعی در بهینه کردن تست مذکور دارند. که در فصلهای بعدی به بررسی جامع تست مذکور می پردازیم و اینک به بررسی سایر تستهای دیگر که امروزه به کار می روند می پردازیم.

۲-۱-۱) تست کردن فاکتورهای قدرت[۱]

عملکرد قدرتی عایق در واقع نسبت مقاومت اجزای جریان به کل جریان نشتی در یک ولتاژ ثابت است که یک منبع مهم در مونیتورینگ ترانسها و ارزیابی شرایط بوشینگ است. در حالت کلی تجهیزات اندازه گیر (Power factor)با سه مد پایه ای عملگر همراه است.

۱- ground specimen test (GST)

2- GST grounde

3- ungrounded specimen test (UST)

این سه مد اندازه گیری هرکدام به تنهایی و یا با همدیگر می توانند جریان نشتی و یا نفوذی را اندازه گیری کنند. در حالت کلی اگر یک Power factor حدود ۱% باشد خوب است اگر بین ۲%- ۱% باشد سوال برانگیز است و اگر بالای ۲% باشد. حتماً اتفاقی افتاده است البته لازم به ذکر است که در ارزیابی دیتاهای یک نقطه (Power factor) تاریخ تغییر (power factor) نیز اهمیت دارد.

اندازه گیری خازن ترانسفورماتور و (Power factor) در یک ولتاژ بالای ۱۰ کیلوولت و ۵۰ یا ۶۰ هرتز برای مدت طولانی این دو تست برای پیش بینی عیبهای درونی مورد استفاده قرار می گرفتند و مقدار قابل قبول برای آنها کمتر از ۵/۰% است.

طبقه بندی (Power factor) در داخل سیم پیچی ها عبارتند از: ۵/۰%< خشک، ۵/۱%< متوسط و ۵/۱%> مرطوب یا تر، همچنین برای انجام این تست برروی ترانسفورماتور اولاً بایستی ترانسفورماتور در حالت ایزوله از شبکه باشد در ثانی این تست می تواند به ترتیب برروی سیم پیچی ولتاژ بالا نسبت به زمین، سیم پیچی ولتاژ بالا نسبت به ولتاژ پایین، سیم پیچی ولتاژ پائین نسبت به زمین، سیم پیچی ولتاژ بالا نسبت به ثالثیه ولتاژ سیم پیچی ولتاژ پایین نسبت به ثالثیه ولتاژ و ثالثیه نسبت به زمین که این تستها برای ارزیابی مشکلات بوشینگها و ارزیابی ساختار عایقی روغن و ترانس به کار برده می شود.

۳-۱-۱) مقاومت سیم پیچی ها

مقاومت سیم پیچی ها برای نشان دادن شرایط هادی سیم پیچی ها و تب چنجر بکار می رود. این تست نیازمند یک اهم متر با دقت بالا یعنی اینکه قادر به اندازه گیری مقاومت از ۲۰ اهم به پائین تا چنددهم اهم باشد.

مقاومت سیم پیچی ها با دما متغیر است و با دمای روغن در طول تست تغییر می کند بنابراین برای انجام تست مربوطه بایستی دما ثابت باشد. برای مقایسه بیشتر لازم است به وسیله یک مبدل مقاومتی/ گرمایی مقاومت را به دما تبدیل کرد یا به وسیله یک رفرنس مقاومت را به دما ارجاع داد. که مطابق بررسیهای انجام شده یک تغییر بالای ۵% ممکن است وجود خطر در هادیهای سیم پیچها باشد. تست اندازه گیری مقاومت سیم پیچی ها نیز مانند Power factor نیازمند ایزوله کردن ترانسفورماتور از شبکه است که در واقع یکی از نقاط ضعف این قبیل تستهاست.

۴-۱-۱) ترموگرافی

تست تابش امواج مادون قرمز برای چک کردن دمای سطوح خارجی ترانسفورماتور به صورت on-line به کار برده می شود و همچنین آن ابزار مفیدی برای شناسایی مشکلات گرمایی ترانسفورماتور نظیر گرفتگی سیستم گرمایی ترانسفومر، پیداکردن نقاط دارای اتصال الکتریکی و نقاط حرارت بالا می باشد. امواج فروسرخ در واقع با شناسایی امواجی که از سطح حرارت بالا ساطع می شود می توانند سطوح حرارت بالا را شناسایی کنند البته یکی از معایب این روش این است که امواج نمی توانند سطوح داخل تانک ترانس را ببینند. با استفاده از امواج فروسرخ می توان یک الگوی حرارتی را برای تجهیزاتی که توسط این امواج اسکن می شوند تهیه کرد و هر شرایط غیرنرمالی می تواند از این طریق ردیابی شود. شدت حرارت ناشی از اسکن توسط امواج مادون قرمز می تواند همانند زیر تقسیم بندی شود.

Classification           Temperature

Attention:                 ۰-۹oC

Intermediate:            ۱۰-۲۰oC

Serious:                   ۲۱-۴۹oC

Critical:                    >50oC

افزایش دما بین یک نقطه رفرنس و دما در حالت نرمال و همچنین دما در یک نقطه حرارت بالا بسیار متفاوت است.

۲- روشهای غیرسنتی


[۱]- power factor testing

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۴ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.