پایان نامه مجموعه گردشگری سوران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مجموعه گردشگری سوران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مجموعه گردشگری سوران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول :  طرح  مسئله
۱-۱-‌ ضرورت طرح پروژه..۱
۱-۲- روش مطالعه و تحقیق…۲
۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه…۲
۱-۴- تعریف پروژه..۲
فصل دوم : شناخت
-۱-۲مقدمه…۴
-۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر…۴
-۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر…۴
-۲-۲اقامت…۵
-۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت…۵
-۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..۶
-۳-۲-۲بررسی در سطح ایران۶
-۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی…۶
-۱-۳-۲ ساباط..۶
-۲-۳-۲کاربات۶
-۳-۳-۲کاروانسرا۷
۲-۳-۴-  دسکره یا مهمانخانه.۷
-۵-۳-۲ نتیجه گیری.۷
-۴-۲فضای باز.۷
-۱-۴-۲تعریف فضای باز…۷
-۲-۴-۲تقسیم بندی فضاهای باز شهری۸
-۵-۲فضای سبز…۹
-۱-۵-۲تعاریف فضای سبز شهری۹
-۲-۵-۲تقسیم بندی فضای سبز شهری…۱۰
-۳-۵-۲نتیجه گیری۱۰
-۶-۲انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری۱۰
-۷-۲طبقه بندی منابع تفرجگاهی.۱۱
-۱-۷-۲طبقه بندی کلاوسون…۱۱
-۱-۱-۷-۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند…۱۱
-۲-۱-۷-۲مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند..۱۱
-۳-۱-۷-۲خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون۱۲
-۸-۲تعریف پارک۱۴
-۱-۸-۲انواع پارکها.۱۴
-۲-۸-۲طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.۱۵
-۳-۸-۲طبقه بندی پارکهای شهری…۱۶
-۱-۳-۸-۲پارکهای شهر در مقیاس همسایگی۱۶
-۲-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس محله.۱۶
-۳-۳-۸-۲ پارک شهری در مقیاس ناحیه.۱۶
-۴-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس منطقه۱۷
-۴-۸-۲طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور…۱۷
-۱-۴-۸-۲پارک محله ای۱۷
-۲-۴-۸-۲پارک های منطقه ای شهری…۱۸
-۳-۴-۸-۲پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ..۱۸
-۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل۱۸
-۵-۴-۸-۲کمربندهای سبز..۱۸
-۹-۲سیر تحول معماری منظر..۱۹
-۱-۹-۲باغ‌های دوران باستان..۱۹
-۲-۹-۲باغ‌سازی در قرون میانی (قرن ۵ تا ۱۵) …۲۰
-۳-۹-۲ باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷) ..۲۱
-۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸٫٫۲۲
-۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹٫٫۲۳
-۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰٫٫۲۴
-۷-۹-۲نتیجه‌گیری۲۴
-۱۰-۲باغسازی.۲۴
-۱-۱۰-۲تعریف باغ.۲۴
-۲-۱۰-۲انواع باغ و ویژگیهای آن..۲۵
-۳-۱۰-۲ باغ ایرانی تاثیر آن بر دیگر هنرها.۲۶
-۴-۱۰-۲معرفی باغهایی با ارزش معماری.۲۷
-۱۱-۲خاور دور…۳۱
-۱۲-۲معرفی باغسازی در ایران..۳۴
-۱-۱۲-۲ باغسازی دوره صفویه..۳۴
-۲-۱۲-۲نمونه های باغهای ایران…۳۴
-۱۳-۲خصوصیات باغ ایرانی.۴۵
-۱-۱۳-۲هندسه باغ ایرانی..۴۷
-۲-۱۳-۲ابعاد تمثیلی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی..۴۷
-۳-۱۳-۲سایر خصوصیات باغ ایرانی…۴۸
-۴-۱۳-۲آب در باغ.۴۹
-۵-۱۳-۲گیاهان در باغ ایرانی.۵۲
-۶-۱۳-۲پوشش گیاهی باغهای ایرانی.۵۳
-۱۴-۲مباحث نظری۵۴
-۱-۱۴-۲اوقات فراغت…۵۴
-۲-۱۴-۲تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت..۵۴
-۳-۱۴-۲ مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر۵۵
-۴-۱۴-۲نقش و کارکرد اوقات فراغت…۵۶
-۵-۱۴-۲آثار و نتایج اوقات فراغت…۵۶
-۱۵-۲تفریح و تفرج…۵۷
-۱-۱۵-۲تعریف واژه تفریح۵۷
-۲-۱۵-۲تعریف تفرج.۵۸
-۳-۱۵-۲منابع تفرجگاهی۵۸
-۴-۱۵-۲پیش بینی تقاضای تفرجگاهی…۵۸
-۵-۱۵-۲رابطه جمعیت و تفرج..۵۹
-۶-۱۵-۲الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی۶۰
-۱۶-۲توریسم و جهانگرد…۶۱
-۱-۱۶-۲تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ۶۲
-۲-۱۶-۲توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.۶۳
-۱-۲-۱۶-۲تئوریهای جهانگردی.۶۳
-۴-۱۶-۲اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان…۶۴
-۵-۱۶-۲ارزشهای فرهنگی و جهانگردی…۶۵
-۶-۱۶-۲ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.۶۵
-۷-۱۶-۲بررسی تاثیر جهانگردی بر عوامل مختلف۶۶
-۸-۱۶-۲اهداف توسعه جهانگردی.۶۷
-۹-۱۶-۲موانع توسعه جهانگردی…۶۷
-۱۰-۱۶-۲جهانگردی پایداری و توسعه آن..۶۸
-۱۱-۱۶-۲نتایج…۶۹
فصل سوم :  مطالعات پایه
بررسی استان خراسان..۷۰ -۱-۳
-۱-۱-۳پیشینه تاریخی.۷۰
-۲-۳ جغرافیای طبیعی خراسان.۷۱
-۱-۲-۳ موقعیت۷۱
-۲-۲-۳ پستی وبلندیها..  ۷۲
-۳-۳ آب و هوای استان خراسان.۷۲
بادها…۷۳-۱-۳-۳
-۲-۳-۳ تنوع آب و هوایی استان خراسان۷۴
-۴-۳تقسیمات کشوری۷۴
-۵-۳جمعیت استان..۷۵
-۱-۵-۳جمعیت و اهمیت آن  ۷۵
-۲-۵-۳رشد جمعیت۷۶
-۳-۵-۳تراکم جمعیت.۷۷
-۴-۵-۳سواد.۷۷
-۵-۵-۳زمینه های اشتغال۷۷
-۶-۵-۳مسکن.۷۸
صنایع دستی۷۸ -۷-۵-۳
..۸۰ جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -۶-۳
بناهای یادبود تاریخی..۸۲ -۷-۳
بناهای یادبود مذهبی۸۲ -۸-۳
فرهنگ و هنر۸۳ -۹-۳
معرفی چند بنای تاریخی مشهد۸۴ -۱۰-۳
بررسی کلان شهر مشهد۸۶ -۱۱-۳
. ۸۶ تاریخچه شکل گیری شهر -۱-۱۱-۳
موقعیت جغرافیایی .۸۸  -۱۲-۳
جهت و نوع توسعه شهر…۸۸  -۱-۱۲-۳
۸۹ عوامل موثر در تعیین جهات گسترش -۲-۱۲-۳
مطالعات زمین‌شناسی و زلزله‌شناسی۹۲ -۱۳-۳
اقلیم…۹۳   -۱۴-۳
دمای هوا …۹۳-۱-۱۴-۳
تابش آفتاب۹۴  -۲-۱۴-۳
میزان بارندگی.۹۵-۳-۱۴-۳
رطوبت نسبی…۹۵-۴-۱۴-۳
وزش باد…۹۵-۵-۱۴-۳
توصیه های اقلیمی..۹۶ -۶-۱۴-۳
نقش شهر مشهد در استان خراسان۹۶ -۱۵-۳
وضعیت فرهنگی .۹۷-۱۶-۳
پوشش گیاهی…۹۸-۱۷-۳
بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.۹۹ -۱۸-۳
تعداد جمعیت و میزات رشدآن۹۹ -۱-۱۸-۳
ترکیب جنسی و سنی جمعیت.۱۰۰ -۲-۱۸-۳
توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.۱۰۰ -۱۹-۳
تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..۱۰۱-۱-۱۹-۳
عوامل افزایش زائر و مسافر.۱۰۲  -۲-۱۹-۳
بررسی روند توریسم در مشهد.۱۰۲-۲۰-۳
۱۰۲ توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن -۱-۲۰-۳
بررسی خصوصیات توریسم در مشهد۱۰۳ -۲-۲۰-۳
نوسان تعداد مسافران و زائران.۱۰۵ -۳-۲۰-۳
پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال۱۳۹۵٫۱۰۶-۴-۲۰-۳
پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری۱۰۷-۵-۲۰-۳
بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد۱۰۷ -۲۱-۳
کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد…۱۰۸-۲۲-۳
معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد..۱۰۸ -۲۳-۳
جاذبه های توریستی شهر مشهد۱۰۸-۲۴-۳
نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد…۱۰۹ -۲۵-۳
نگاهی به تاریخ شاندیز…۱۱۱-۲۶-۳
ساختار شهری شهر شاندیز۱۱۲-۱-۲۶-۳
-۲-۲۶-۳منظر و ارتباط فضایی..۱۱۳
-۳-۲۶-۳ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.۱۱۴
سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار…۱۱۶ -۴-۲۶-۳
تنگناها و محدودیت‌ها…۱۱۷-۵-۲۶-۳
فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی۱۱۷-۶-۲۶-۳
فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری…۱۱۷-۷-۲۶-۳
فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.۱۱۸-۸-۲۶-۳
امکانات و قابلیت‌ها…۱۱۹-۹-۲۶-۳
تهیه طرح‌های ویژه گردشگری…۱۱۹-۱۰-۲۶-۳
مشکلات و محدودیت‌ها۱۱۹ -۱۱-۲۶-۳
توان‌ها و قابلیت‌‌ها…۱۲۰-۱۲-۲۶-۳
الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..۱۲۱ منابع و جاذبه‌های گردشگری : -۲۷-۳
ترکیب گردشگران…۱۲۲-۲۸-۳
الگوها و رفتارهای گردشگری…۱۲۳-۲۹-۳
طرح‌های توسعه..۱۲۴-۳۰-۳
فصل چهارم :  مطالعات تکمیلی
گردشگری به عنوان یک سیستم۱۲۷-۱-۴
عناصر اصلی سیستم گردشگری..۱۲۸-۲-۴
اصول بین المللی گردشگری۱۳۰ -۳-۴
بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران۱۳۴ -۴-۴
طرح توسعه ملی گردشگری ایران۱۳۵-۵-۴
انواع گردشگری۱۳۵-۶-۴
گردشگری روستایی..۱۳۷-۷-۴
گردشگری شهری..۱۳۸-۸-۴
گردشگری درطبیعت (طبیعت گردی) …۱۴۰ -۹-۴
گردشگری پایدار۱۴۳-۱۰-۴
اصول گردشگری پایدار.۱۴۴-۱۱-۴
گردشگری فرهنگی.۱۴۵-۱۱-۴
اکوتوریسم..۱۴۷-۱۲-۴
گردشگری و تکنولوژی..۱۴۸-۱۳-۴
انواع جاذبه ها گردشگری..۱۵۲-۱۴-۴
شاخصهای کیفی طراحی منظر…۱۵۴-۱۵-۴
طراحی محیط و منظر۱۵۴ -۱-۱۵-۴
-۲-۱۵-۴برنامه‌ریزی تفرجی.۱۵۵
-۳-۱۵-۴بستر طراحی و امکان سنجی و محدودیتها..۱۵۶
-۴-۱۵-۴پوشش گیاهی.۱۵۶
-۵-۱۵-۴پوشش گیاهی منطقه.۱۵۸
-۶-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی( الف)..۱۵۸
-۷-۱۵-۴انتخاب گیاهان برای استقرار در طراحی(ب)…۱۶۰
-۸-۱۵-۴بافت…۱۶۱
-۹-۱۵-۴معرفی و انتخاب گیاهان قابل رشد در سایت..۱۶۱
-۱۰-۱۵-۴ترکیب عملکردی درختان..۱۶۲
-۱۶-۴گذرها در طراحی سایت۱۶۲
-۱۷-۴ آب در طراحی سایت.۱۶۴
-۱۸-۴«آب» در طراحی فضای سبز..۱۶۴
-۱۹-۴اشکال استفاده از آب در معماری و شهرسازی۱۶۵
-۲۰-۴نگرش‌های گوناگون انسان نسبت به آب..۱۶۶
ویژگی‌های خاص خط، فرم، رنگ و بافتی…۱۶۷-۲۱-۴
تکنیک‌‌های استفاده از آب..۱۶۸-۲۲-۴
مبلمان و المان‌های سایت. ۱۷۰-۲۳-۴
نتیجه‌گیری…۱۷۲ -۲۴-۴
فصل پنجم :  ضوابط طراحی منظر
-۱-۵ضوابط طراحی پارک و فضای سبز۱۷۳
-۱-۱-۵ضوابط شهرسازی.. ۱۷۳
-۲-۱-۵ضوابط اجرایی۱۷۳
-۳-۱-۵ ضوابط مربوط به شهرسازی۱۷۳
-۲-۵تعیین ابعاد و اندازه فضاها..۱۷۴
-۳-۵ضوابط گذرها..۱۷۴
-۴-۵ضوابط کف سازی …۱۷۵
-۵-۵ضوابط تجهیزات .۱۸۱
-۶-۵بخش خدماتی .۱۸۶
-۱-۶-۵رستوران مجموعه.۱۸۶
-۲-۶-۵ اغذیه …۱۸۷
-۳-۶-۵تریا …۱۸۷
-۴-۶-۵چایخانه ۱۸۷
-۵-۶-۵فضاهای لازم  چایخانه‌ سنتی…۱۸۸
-۶-۶-۵ رستوران سنتی .۱۸۸
-۷-۶-۵ کیوسکهای فروش تنقلات ..۱۸۹
-۸-۶-۵نگهبانی و اطلاعات ..۱۹۰
-۹-۶-۵سرویسها .۱۹۰
-۱۰-۶-۵ پارکینگ …۱۹۰
 -۱۱-۶-۵اداری.۱۹۱
-۷-۵ بخش فرهنگی ..۱۹۲
-۱-۷-۵  حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای رفاهی خدماتی .۱۹۲
-۲-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای تجاری …۱۹۴
-۳-۷-۵ حداقل مساحت مورد نیاز فضاهای اداری..۱۹۴
-۸-۵ درک ارزشهای بصری مناظر…۱۹۵
-۱-۸-۵پوشش گیاهی مجموعه… ۱۹۵
-۲-۸-۵ارزیابی پوشش گیاهی .۱۹۶
-۳-۸-۵طراحی مبلمان در فضای سبز..۱۹۸
-۴-۸-۵سکوهای نشیمن در فضای سبز…۱۹۹
-۵-۸-۵ تدوین برنامه فیزیکی ..۲۰۰
فصل ششم :    مطالعات تطببقی
نمونه‌ پارک‌های داخلی..۲۰۳ -۶
-۱-۶ باغ سنگی (پارک جمشیدیه، تهران) …۲۰۳
-۲-۶ طراحی فضاهای عمومی و بناها۲۰۴
-۳-۶ حرکت آب۲۰۷
-۴-۶ مصالح۲۰۸
-۵-۶ پارک گلدن گیت..۲۱۰
-۶-۶ باغ‌ها..۲۱۲
-۷-۶ یادبودها.۲۱۴
مجسمه ها و المانها ..۲۱۷ -۸-۶
فصل هفتم :  مطالعات کالبدی
۷-۱- بررسی سایت و تجزیه و تحلیل آن …۲۱۸
۷-۱-۱مشخصات سایت..۲۱۸
۷-۱-۲- محل قرار گیری سایت..۲۱۸
۷-۱-۳- آنالیز سایت انتخابی…۲۱۸
۷-۱-۴- آنالیز سایت سوران(بررسی ساختاری) .۲۱۹
فصل هشتم :  فرآیند طراحی پروژه
-۱-۸چگونگی شکل گیری ساختار ( مبانی برنامه ریزی  طرح )…۲۲۹
اصول ساختار فضایی در طرح و برنامه‌ریزی پیش از طرح۲۲۹-۲-۸
تعریف فضا و درک فضایی۱ ۲۲۹ -۱-۲-۸
زبان الگوهای رفتاری (دستیابی به الگوهای رفتاری برای طراحی) ۲۳۱ -۲-۲-۸
شناسایی تمایلات رفتاری مخاطبین سایت سوران.۲۳۴ -۳-۸
شکل گیری ساختار و ایده .۲۳۶ -۴-۸
-۱-۴-۸ نقش ایده در طراحی …۲۳۷
نقش ایده در طراحی تفرجگاه۲۳۸ -۲-۴-۸
در جستجوی ایده.۲۳۹-۳-۴-۸
شناسایی استفاده کنندگان از منبع تفرجگاه سوران..۲۴۰-۵-۸
نتیجه گیری۲۴۱-۶-۸
اصول و مبانی نظری پروژه۲۴۲-۱-۶-۸
آنالیز ایده اصلی۲۴۳-۲-۶-۸
منابع و ماخذ …۲۴۴

منابع و ماخذ :

      – کتب :

–      ارزش ها و نگرش های ایرانیان (یافته های پیمایش در مشهد) ، ویرایش اول ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،  دفتر طرحهای ملی ، تابستان ۱۳۸۱ .

–      اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران ، جلد اول ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ، وزارت مسکن و شهرسازی ، دوره دوم ، محمود توسلی ، چاپ دوم ۱۳۶۹ .

–              اصول و مبانی هنرهای تجسمی (جلد اول) ، حلیمی محمد حسین ، چاپ شرکت افست ، چاپ اول ۱۳۷۲ .

–              انسان دوستی و هنر ، زی منکو ولادیسلاو ، علوی نیا جلال ، نشر محور ، چاپ اول ۱۳۷۸ .

–      رفتارهای فرهنگی ایرانیان (یافته های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در کل کشور ) ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر طرح های ملی ، تابستان ۱۳۸۲ .

–      فضای شهری و روابط اجتماعی – فرهنگی ، نامه پژوهش فرهنگی (فصلنامه تحقیقات فرهتگی ) ، سال هفتم ، دوره جدید ، شماره ۵ ، بهار ۱۳۸۲ .

–              مبانی هنرهای تجسمی ، نامی غلامحسین ، انتشارات توس ، چاپ اول ۱۳۷۱ .

–              نگرشی نو بر هنر معاصر ، هادی سهراب ، چاپ تندیس ، ۱۳۷۹ .

–              هنر و جامعه ، رژه باستید ، حسینی غفار، انتشارات توس ، چاپ اول ۱۳۷۴ .

 مقالات :

۱-  مقاله بررسی تحولات اندیشه‌های مؤثر بر شکل‌گیری اصول طراحی منظر شهر در قرن ۲۰ نوشته: شهرزاد فریادی

۲-  جزوه تاریخ معماری با طبیعت و مقاله سیر تغییر پارک‌های شهری از قرن ۱۵ به امروز نوشته: هما بهبهانی

۳- حکمت – علی اصغر ، سرزمین هند (بررسی تاریخی و اجتماعی و سیاسی و ادبی هندوستان از ادوار باستان تا عصر حاضر ) دانشگاه تهران ، ۱۳۳۷ ص ۱۱۹

۴-  سامی – علی، شیراز دیار سعدی و حافظ ، شیراز ، ۱۳۴۷ ، ص ۳۹ و ۴۰

۵- توکل – محمدسعید ، نگرشی بر تاریخچه باغسازی در دوران تیموریان در هند (۱۷۰۷-۱۵۰۸ م) فصلنامه علمی فضای سبز- سال سوم – زمستان ۷۳ – شماره نهم و دهم – ص ۷۳و۷۲

۶- روحانی – غزاله ، طراحی باغ و احداث فضای سبز تهران،انتشارات فرهنگ جامع , ۱۳۷۱ ص ۵۶

۷- گروتر – یورگ، «زیباشناختی در معماری» پاکزاد – جهانشاه ، همایون – عبدالرضا – تهران، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵، ص ۴۱۶

۸-Tang Dinesty  ( ۹۰۶-۶۱۸ میلادی)

۹- Ming Dinesty (1644-1366 میلادی)

 – مجلات :

–              معمار ۲ ، معماری در فضای بینابین ، رضایی رضا.

–              معمار ۳ ، اصول و الگوهای معماری ایرانی ، صدر هومن.

–              معمار ۳ ، کیاسما شمایل تقاطع ها ، طاهری فرزانه.

–              معمار ۹ ، تکنیک های خلاقیت ، افشار نادری کامران.

–              معماری و فرهنگ ۱۸ و ۱۹ ، معماری نوگرای ایرانی ، قبادیان وحید .

 پایان نامه های کارشناسی ارشد :

–              پارک – موزه مشاهیر ایران زمین ، سعید احدیان ، تابستان ۱۳۸۳ .

–              طراحی فرهنگسرا در مشهد ، کیاوش قزوینی ، تابستان ۱۳۸۵ .

–              هتل شهر جدیدگلبهار ، فرشاد اصفهانی زاده ، بهار ۱۳۸۴

۱-۱- ضرورت طرح پروژه

نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.

پس چه خوب است بدین منظور بستری مناسب در فضایی پاک و عاری از آلودگی‌های صوتی و محیطی یک کلان شهر ایجاد کرد که بتوان ضمن پاسخگویی به نیازهای مسافرن از پتانسیل‌های خاص این فضاها نیز بهترین استفاده را برد. منطقه سوران یکی از مناطق اطراف شهر مشهد است که به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای در کنار شهر مشهد و در حد فاصل (مشهد- شاندیز) بنیان نهاده شده است.

 ولی این منطقه با گذشت زمان چندان به جلو پیش نرفته است و نیاز خاصی در این باره ضروری به نظر می‌رسد. با چنین نگرشی بحث اوقات فراغت هر چه بیشتر خودنمایی می‌کند. با توجه به مقوله فرهنگ و اهمیت به هدایت آن به سمت و سویی خاص که گفته شد، منطقه گردشگری سوران هنوز فاقد یک قطب مناسب تفریحی- اقامتی است. با توجه به نیازهای این منطقه به چنین فضاهایی به نظر می‌رسد طراحی یک مجموعه گردشگری با کیفیت از جمله نیازهای رده اول این ناحیه از اطراف مشهد است.

۱-۳- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه

پیش‌بینی این که پروژه در حال طراحی تا چه حد نزدیک به واقعیت است، یکی از ابعاد مهم تصمیم‌گیری‌ها در این مرحله‌ می‌باشد. در اینجا بایستی به نکات مهمی توجه داشت که فاکتورهای زیادی را برای تشخیص این امر در نظر گرفت. از مهم‌ترین این فاکتورها بحث اجرایی بودن و ایجاد کششی مناسب در مخاطبین آینده خود است. میزان و نوع تعدد کاربری‌ها در پروژه‌های موردنظر از دیگر فاکتورهاست. باید توجه داشت که تعدد کاربری‌ها در این مجموعه تا چه حد می‌تواند پاسخگو باشد.

 شناخت دقیق نوع مخاطب پاسخ اصلی این سؤال است. قطعاً متناسب با نوع جنس و سن مخاطب بایستی به خلق فضاهای خاص پرداخت. چرا که عدم توجه به این مسأله خود رکودی را ایجاد خواهد کرد که غیر قابل جبران است. پس کاربری‌های موردنیاز یک توریست از درجه مهمی در این تقسیم‌بندی برخوردار است.

بحث مربوط به زیبایی‌شناسی پروژه و ایجاد توجه به تمامی موارد ذکر شده می‌تواند پروژه را هر چه بیشتر به سمت اجرایی شدن و بالا بردن ضریب اطمینان بالا از کسب موفقیت سوق دهد.

۱-۴- تعریف پروژه

منظور بررسی اهداف مشترکی است که در طراحی یک مجموعه گردشگری می‌توان در نظر گرفت. این اهداف عبارتند از:

-‌ چه قشری از جامعه را باید طلب کند؟

– این مجموعه از چه نوع و دارای چه سطح کیفی است؟

– چه نوع سرویس و یا امکانات رفاهی باید در آن ارایه شود؟

– بر کدام یک از فعالیت‌های عمومی آن باید تأکید کرد؟

در این رابطه تهیه لیستی از خلاصه کاربری‌های عمومی و اصلی الزامی است. تهیه فهرست دقیق از فضاهای درآمدزا، که بر مبنای آن فضاهای خدماتی و پشتیبانی طراحی گردد.

این فهرست هسته مرکزی طرح و توسعه فضا را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که حتی تهیه لیست اجمالی از ملزومات مربوط به رستوران، کافی شاپ و… بر ابعاد و اندازه آنها در طراحی فضایی مثل آشپزخانه بسیار مؤثر است. به منظور پاسخگویی به سؤالات فوق به طور اجمالی می‌توان گفت:

۱-‌‌ عموم افراد جامعه علی‌الخصوص جامعه ایرانگردان، جهانگردان، مسافران و زائران مشهد مقدس که در طول مسیر به این مکان می‌رسند، می‌توانند از امکانات این مجموعه بهره‌مند شوند.

۲- کلیه فضاهای موردنیاز یک توریسم به منظور اقامت راحت در این مکان تعبیه گردیده است.

۳- فضاهای این مجموعه گردشگری را به سه بخش فضاهای عمومی، خدماتی و اقامتی (سوئیت) می‌توان تقسیم کرد. در هر بخش بسته به نوع کاربری فضا سعی شده است که امکانات رفاهی خاصی طراحی شود.

 -۱-۲مقدمه:

در دومین گام از این رساله مبحث شناخت مطرح می شود.

در این مبحث (مطالعات پایه) با توجه به مفاهیم رساله (توریستی ، تفریحی ، اقامتی) به بررسی مفاهیم پایه و تعاریف لازم که برای مواجه شدن با این پروژه آشنائی با آنها ضروری به نظر می رسد می پردازیم .

مباحث در نظر گرفته شده در این بخش از رساله عبارتند از :

اوقات فراغت ، توریسم و جهانگرد ، اسکان و اقامت ، فضای باز ، تنوع و تفرج ، باغ ایرانی .

-۱-۱-۲ نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر :

در چند دهه اخیر با بروز انواع مسائل زیست محیطی و روشن شدن ضرورت‌های حفاظت محیط زیست و سیر به سوی پایداری، تأکید می‌شود که تنظیم محیط برای یک زندگی مطلوب نه فقط حق انسان، بلکه حق انواع حیات است (مک هارت ۱۳۷۵) و توجه به همین جنبه بوده است که طراحی منظر را در دهه‌های اخیر به شدت با برنامه‌ریزی کاربری زمین و اکولوژی منظر متصل ساخته است.

«طراحی منظر عبارت است از فرآیند آگاهانه سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی و ایجاد تغییرات کالبدی- فضایی در منظر که شامل سازمان‌دهی عملکردی و بصری مکان‌ها می‌گردد. به طوری که نتیجه حاصل در مجموع تعادل طبیعی محیط زیست را بر هم نزند».

 -۲-۱-۲نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر[۱]:

نگرش‌های اساسی در رابطه انسان و طبیعت که به منظر مربوط می‌شود، حاصل دو جهان‌بینی متضاد نسبت به جهان هستی است. اولی دیدگاهی است که انسان را تابع طبیعت و دومی انسان را حاکم بر آن فرض می‌نماید. دیدگاه اول به مفهوم وابستگی و پیوستگی همه چیز در طبیعت است و انسان نیز به عنوان جزئی از آن، همبستگی متقابلی با طبیعت دارد. در دیدگاه دوم، انسان در مرکز جهان ایستاده تا از آن بهره‌‌برداری و محافظت کند.

گروتر در این مورد توضیح می‌دهد که در دیدگاه اول که منشأ آن را شرق زمینی می‌داند، رابطه انسان و طبیعت و خداوند درون یک رشته به هم پیوسته برقرار می‌شود. در نتیجه حتی آنچه خدائی تلقی می‌‌شود، در ارتباط نزدیک و حتی یگانه با طبیعت قرار دارد و به این ترتیب با خود انسان نیز مرتبط و به آن پیوسته است (گروتر ۱۳۷۵). اما در نگرش دوم که ریشه در فلسفه انسان‌گرایی غربی دارد، انسان‌گرایی تنها فلسفه زندگی تلقی می‌گردد و لذا هر فرد در جستجوی منافع خود است و سعی می‌کند حتی با نادیده گرفتن همه چیز، آن را به دست آورد.

البته باید توجه داشت که این دو نگرش در تلفیق با دیدگاه‌های اجتماعی و امکانات علمی و فنی و هنری در دوران مختلف، تأثیرات متفاوتی را به ویژه بر منظر شهری به جای گذارده‌اند. نگرش اول از لحاظ اجتماعی بیشتر فردگراست و لذا شکل منظر از خلاقیت‌های فردی تبعیت می‌کند، در این نگرش تمایزی بین خصوصیات هنری و جنبه‌های علمی وجود ندارد و از هر دو شیوه جسم- هنری و علمی- منطقی استفاده می‌‌شود.

نگرش دوم جامعه‌گرا است و طراحی منظر از تصمیماتی که برای کل جامعه اتخاذ می‌شود، متأثر می‌گردد. در این نگرش تمایز بین هنر و علم که از دوران ساده‌گرایی، فلسفه دکارتی و علم نیوتنی آغاز می‌شودف تشدید شده و به تدریج شیوه‌های علمی- منطقی به جای روش‌های حسی- هنری مسلط می‌گردد. در مورد علم و فناوری نیز این پیوند آنها است که حداقل از ۱۸۵۰ به بعد باعث افزایش دخالت انسان در محیط و تغییر منظر شهری، روستایی و حومه‌ای به ویژه در شهرهای صنعتی می‌گردد  مجموع این تضادها در واقع نشان دهنده یک دوگانگی اساسی در نحوه تفکر و عمل طراحی منظر شهری در طول تاریخ است، انسان همراه با طبیعت و انسان در مقابل طبیعت.

 -۲-۲اقامت

 -۱-۲-۲بررسی تاریخ اقامت :

نخستین اتاق  های پذیرایی از مهمانان در زمان قدیم، قسمتی ازخانه های مسکونی  شخصی بود و از مسافران مانند اعضای خانواده پذیرایی می شد. در دوران باستان در خاورمیانه و کشورهای شرقی از رباطها، کاروانسراها و مسافرخانه ها استفاده می شد . اما در روزگاران مدرن تر همزمان با استفاده از دلیجان ، قطار ، کشتی ، اتومبیل ، اتوبوس و هواپیما در کنار افزایش تعداد مسافران ، نیاز به مسکن نیز افزایش یافت و در نتیجه هتل ها، متل  ها، مسافرخانه ها و … افزایش یافتند.

 -۲-۲-۲تعریف اماکن اقامتی (موقت) :

اماکن اقامتی موقت به مکانهای گفته می شود که مسافران و جهانگردان مدتی(معمولاً بیش از سه روز و کمتر از یک ماه)  را در آن مکان برای گذراندن اوقات فراغت و تعطیلات و استراحت به دور  از هیاهوی شهر مقیم شوند. این مکانها شامل هتل ها ( از یک تا پنج ستاره) ، متلها، مسافرخانه ها ، پلاژها ، ویلاها، کمپینگ ها و سایر اماکن اقامتی می باشند .

 -۳-۲-۲بررسی در سطح ایران :

در گذشته فضاهایی مانند ساباط، رباط ، کاربات ، کاروانسرا، خان ، مهمانخانه و دسکره و … نقش مهمی را در ایجاد امکانات سیر و سفر در داخل ایران ایجاد می کردند.

در حال حاضر  اماکن اقامتی به مکانهایی گفته می شود که مسافران و جهانگردان مدتی را در آن مکان برای گذران اوقات فراغت و تعطیلات و استراحت ، تفریح ، بازدید از مناطق تاریخی و دیدنی و سایر مقاصد در آن مقیم می شوند . این مکانها شامل هتلها، متلها، مسافرخانه  ها ، پلاژها ، ویلاها ، کمپینگ ها و سایر اماکن اقامتی می باشد .

-۳-۲ نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی

-۱-۳-۲ ساباط :

ساباط به کلیه بناهایی که به منظور آسودن بپا می شده ، چه در شهر و چه در بیرون از آن؛ اطلاق می شده است . در شهرهای جنوبی  ایران هنوزهم این واژه درست در جای خود به کار می رود ولی امروز ساباط را به طور اخص برای بنای سرپوشیده کوچکی به کار می برند که بر روی جاده های بیرون شهر و یا کنار آنها ساخته شده و منحصر است به چند تختگاه و یک آب انبار و گاهی یک یا دو اتاق کوچک که تنها می توان به منظور رفع خستگی و اندکی آسودن پس از پیمودن راه خسته کننده آن را مورد استفاده قرار داد .

  -۲-۳-۲کاربات :

کاربات چنانکه پیداست خانه کاروان است ؛ و پیش از اسلام به جای کاروانسرا به کار می رفته و آن نیز مانند رباط دارای اطاق و حوض و یا پایاب است؛ و گاهی فقط دو یا سه اطاق دارد؛  و نمونه آن در آبادیهای کنار شاه راه کهن فارس خودنمایی می کند.

  -۳-۳-۲کاروانسرا  :

به رباطهای بزرگ و جامع کاروانسرا می گویند ؛ چه در شهر و چه در بیرون از آن باشد.کاروانسرا علاوه بر اطاق و ایوان دارای باره بند و طویله و انبار است، و اغلب ورودی آن را بازار کوچکی به نام علاف خانه تشکیل می دهد؛ و بر روی سر دران چند اطاق پاکیزه قرار گرفته که به کاروانسرا اختصاص دارد .

-۴-۳-۲ دسکره یا مهمانخانه :

در کنار شهرهای نامی و آباد ، به ویژه پایتختها، کاروانسراهای بزرگ و زیبا و با شکوهی دیده می شود که بیشتر آنها مهمانخانه بوده است،  و پادشاهان وامیران و فرمانروایان مهمانان نامدار و گرامی خود را در آنجا پذیرایی می کردند از جمله مهمانخانه بزرگ شاه عباسی در کاشان و کاروانرای مادرشاه (جای مهمانسرای شاه عباسی) اصفهان و کاروانسرای وزیر در قزوین است .

 -۵-۳-۲نتیجه گیری

ایجاد امنیت جانی و مالی برای مسافر و توریست شرط لازم  است که می بایست تأمین گردد.پس از امنیت اولین و ضروری ترین امکانات و تأسیسات مورد نیاز جهانگردان ، اقامتگاههای موقت و هتلها می باشند. اقامتگاهها و هتل ها اساساً باید خدمات و سرویس  محل اقامت و غذا را به مسافران ارائه نمایند. سایر عملکردها از قبیل فروشگاهها و فضاهای ورزشی وسالنهای جشن و کنفرانس و نمایندگی های فروش بلیط و  از جمله  فضاهای محل های اقامتی می باشند که در صورت لزوم می بایست به جهانگردان سرویس دهی لازم را ارائه نمایند .

  -۴-۲فضای باز

 -۱-۴-۲تعریف فضای باز :

 ریچارد فوستر فضای باز را این گونه تعریف می کند: فضای باز (Open Space) به همه اراضی اعم از آبی، خشکی، شهری یا غیر شهری روبازی گفته می شود که ویژگیهای زیر را دارا باشند:

۱- تحت مالکیت عمومی و یا خصوصی باشند.

۲-  قابلیت دسترسی داشته باشد.

۳-  محدودیتهایی داشته باشند.

۴- امکان انتخاب آزادانه  فعالیتهای مختلف و استفاده از چشم انداز را داشته باشند.

۵- امکان فراهم آوری خدمات برای انسان و طبیعت را داشته باشند و زیر بنای گسترش در زمینه  های خدمات آموزشی، تزئینی ، تولیدی ، حفاظتی و تفرجگاهی  را در حد ظرفیت خود تأمین کنند.

 -۲-۴-۲تقسیم بندی فضاهای باز شهری

به منظور  ایجاد فضاهایی از قبیل سبز، ورزشی،  میادین ، نمایشگاهها، سطوح آب (آب نماها) ، محوطه مراکز اداری شبکه های ارتباطی و غیره پیش بینی شده باشند.  فضای سبز همواره بخشی از فضای باز به شمار می آید . انواع فضاهای باز شهری به قرار زیرند:

 (محوطه مسکونی، محوطه خدمات شهری، شبکه های ارتباطی ، محوطه نمایشگاهها ، مناطق ورزشی و استادیومها ، سطوح آب نما، محوطه بیمارستانها ، فضای سبز، محوطه مراکز آموزشی، محوطه پارکها، حریمها، محوطه سازمانهای اداری، اراضی   کشاورزی و بایر، محوطه کارخانجات و آرامگاهها

 -۵-۲فضای سبز :

سعیدی آشتیانی فضای سبز را به منطقه ای پوشیده از گیاهان در داخل و اطراف شهرها می گوید که بیشتر دارای دو کارکرد مهم برای شهرها می باشند.  تعدیل دما  و تلطیف هوا و زیبایی آفرینی .

 -۱-۵-۲تعاریف فضای سبز شهری :

آن بخش از فضای سبز که در محدوده  شهر طراحی و بنا شده ، فضای سبز شهری نامیده می شود:

بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است.

فضای نسبتاً بزرگ، متشکل از گیاهان با ساختی جنگلی و برخوردار از بازدهی  زیست محیطی و اکولوژیک معین و در خور شرایط زیست محیطی حاکم بر شهر.

 بخشی از استخوان بندی یا مورفولوژی شهری ،به بیان دیگر  فضای سبز در کنار اسکلت فیزیکی شهر تعیین کننده اندام و به طور کلی سیمای شهر است . فضای سبز باید از یک سو  برای شهر باز دهی اکولوژیک  داشته و از طرف دیگر نیازهای زیست محیطی پیرامون خود را برآورده سازد.

 -۲-۵-۲تقسیم بندی فضای سبز شهری

 محورهای درون شهری فضای سبز :

 الگوهای فضای سبز حاشیه شهری  به قرار زیرند:

 -۱کمربندهای سبز محاط کننده:  برای تحدید حدود شهر، کنترل گسترش شهر، جلوگیریاز رشد بی رویه و به هم خوردن تناسب ساخت مورفولوژی  شهر به کار می رود. این کمربندها در روند پویش شهر، نقش اولیه  خود را ممکن است از دست  بدهند ولی نقش بالقوه آنها به عنوان فضای سبز تعادل بخشنده تفرجگاه درون شهری و نقش فرعی آنها به عنوان شاخص زنده جهت تشخیص روند شهر، پا برجا باقی می ماند.

 -۲کمانهای سبز : کمربندهای سبز عریضی می باشند که برای مهار رشد بی رویه  شهرها و هدایت آنها در جهت دلخواه،  برقراری پیوند میان هسته اصلی شهر و شهرکهای اقماری از یک سو و جدا کردن فضای اصلی شهر از فضای حومه به کار می روند.

 -۳محورهای سبز: این محورها مشتمل بر محورهای سبز درون شهری(فضای سبز امتداد خیابان  شهر)  و برون شهر( فضای سبز جاده هایی که  به طور مستقیم یا از طریق کمربندی به درون شهر)  راه می یابند.

 -۳-۵-۲نتیجه گیری

بر اساس تعاریف بررسی شده در کل، دو بخش مشترک و مهم را می تواند استنباط کرد.

 اول : مجموعه ای  از پوشش سبزینه ای شامل درختان، درختچه ها، گلها ،  بوته ها و چمن که مفهوم فضای سبز را از نظر فیزیونومی و شکل ظاهری القا می کند.

دوم : برآورد انتظارات و وظایفی شامل بهبود کیفیت زیست محیطی انسان، تأمین زیبایی و سایر نیازهای اکولوژیک که به عنوان هدف و وظیفه در احداث فضاهای سبز مستتر باشد.

 -۶-۲انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری  :

طبقه بندی مناطق، بر حسب قابلیت و سازگاری آ نها با انواع فعالیتها

واحدهای ساحلی حاشیه دریا

الف) مناطق مناسب برای شنا و اردو

ب) مناطق مناسب برای فعالیتهای تفریحی در ابهای عمیق

ج) مناطق مناسب برای زیست حیات وحش و تالابها از نظر شکار یا تماشا

واحدهای آبی

الف) شنا و تماشا

ب) ماهیگیری

ج) تالابهای ( زیستگاههای حیات وحش)

واحدهای زمینی

الف) مناطق مناسب برای تماشا و مسافرت

ب) مناطق مناسب برای شکار یا تماشای مناظر کوهستانی

ج) تالابها ( زیستگاههای حیات وحش) برای شکار یا تماشا

روشهای دیگر نیز به وجود آمده اند که مناطق را نه بر حسب خصوصیات فیزیکی یا پتانسیل آنها، بلکه با توجه به استفاده از آنها طبقه بندی می کنند. بنابراین قابلیت دسترسی مردم از شهرهای بزرگ در تعیین تقاضای تفرجگاهی نقش عمده ای پیدا می کند.

 -۷-۲طبقه بندی منابع تفرجگاهی :

طرح ریزی تفرج  گاهها بر اساس منابع تفرج گاهی با توجه به مفهومی که طرح ریزان از آن دارند متفاوت است:

 -۱-۷-۲طبقه بندی کلاوسون :

 -۱-۱-۷-۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند:

این مناطق کیفیت کاملاً طبیعی و تغییر نیافته ای دارند و از نظر تفرجگاهی دارای ارزش زیادی اند. این دسته از مناطق در جنگلها یا پارکهای ملی یافت می شوند. طبیعت بارز و غالب این مناطق برجستگی دسته ازمناطق در جنگلها یا پارکهای ملی یافت می شوند؛ طبیعت بارز و غالب این مناطق برجستگی خصوصیات فیزیکی و جنبه های زیبایی طبیعی آنها است. کیفیت مراکز تفریحی یکی از عوامل اصلی افزایش تقاضا است ولی این ویژگی  به دلیل دوری ای مناطق از اماکن مسکونی تعدیل پیدا می کند.

 -۲-۱-۷-۲مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند :

این دسته از مناطق تفرجگاههایی می باشند که به دلیل موقعیت مکانی خود مورد تقاضا قرار می گیرند  و به همین دلیل برای فعالیتهای تفریحی طیف گسترده ای از مردم طرح ریزی و تجهیز می شوند . این گونه  مناطق نزدیک به محل زندگی استفاده کنندگان قرار دارند . مکانند پارکهای شهری ، زمینهای بازی ، باغ وحشها و  غیره ، یکی از بارز ترین صفات مشخصه آنها قابلیت دسترسی آنها برای جمع زیادی از مردم است.

 -۳-۱-۷-۲خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون

 -۱مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند :

موقعیت کلی : منابعی که نزدیک  به استفاده کنندگان قرار دارند، خصوصیات فیزیکی برجسته ای ندارند فقط آسانی دسترسی به آنها فاکتور برجسته آنها است.

انواع فعالیتها : انواع بازیها نظیر شنا، تنیس ، پیاده روی، گردش ، انواع بازیهای کودکان.

زمان اصلی استفاده: پس  از ساعات کار و برای طبقات سنی پایین پس از مدرسه ، برای خانواده ها در طول روز و  برای بزرگسالان  پس از فراغت از کار.

اندازه تقریبی: یک تا چند اکر

سازمانهای مسئول: سازمان پارکهای شهری ـ  سازمانهای دو لتی یا خصوصی یا سازمانهای ملی در  ایران : شهرداری ـ سازمان پارکها و فضای سبز

مناطق حد وسط :

موقعیت کلی: مناطقی که در فاصله نه چندان دوری  از استفاده کنندگان قرار دارند و شرایط نیمه طبیعی  دارند. ویژگیهای کاملاً بینابینی دارند.

انواع فعالیتها: اردو ، پیک نیک (خورگشت) ، پیاده روی ،شنا ؛ شکار و ماهیگیری

زمان اصلی استفاده : تعطیلات یک روزه یا آخر هفته

اندازه تقریبی : از چند تا چند هزار اکر .

سازمانهیا مسئول : سازمانهای مسئول ایالتی ، در ایران، سازمان پارکها و فضای سبز سازمان جنگلها و مراتع .

 -۲مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند :

موقعیت کلی : مناطقی که دارای منابع   بر جسته و منحصر به فرد  بوده و در مسافت بسیار دوری از مراکز جمعیتی قرار دارند و خصوصیات بارز آنها سیمای طبیعی واستثنایی آنها است.

انواع فعالیتها: بازدید از مناطق علمی ، تاریخی، پیاده روی های طولانی، کوهنوردی ، اردو ماهیگیری و شکار تعطیلات .

  -۸-۲تعریف پارک :

در فرهنگهای مختلف، تعاریف متفاوت و گوناگونی برای واژه پارک(park) ارائه شده است. از آن جمله در فرهنگ آکسفورد ۱۹۶۲ چنین آمده :

پارک قطعه زمین آرایش یافته ای است که برای استفاده تفرجگاهی اختصاص داده شود.

پارک به قطعه زمین بزرگ، محصور و عموماً با درختزار و چمن می گویند. همچنین در فرهنگ آمریکن هریتاژ (۱۹۸۲) چنین آمده است:

پارک ، یک میدان طراحی شده شهری است.

پارک ، قطعه زمینی است که به حالت طبیعی نگهداری نشود .

و یا در فرهنگ جنگکلداری انجمن جنگلداران آمریکا  (۱۹۷۱)

پارک به هر نقطه بازی در داخل جنگل گفته شود. بدین ترتیب مشاهده می شود که هر فرهنگی بنا بر دیدگاه خود پارک را تعریف می نماید . اما تعریف بهتری که فرهنگ استاندارد دانشگاهی (۱۹۵۷) ارائه کرده و. با این اهداف این تحقیق سازگارتر می باشد . بدین شرح است:

پارک ، قطعه زمینی است که در داخل با نزدیک شهرها، که معمولاً با امکاناتی نظیر زمینهای بازی ، گردشگاهها و زمینها ورزشی برای استفاده عمومی تجهیز می شود.

نکته جالب اینکه این تعریف که مربوط به سال ۱۹۵۷ می باشد بیانگر نوع دیدگاه کشورهای اروپایی به پارک می باشد که وجود فضاهای بازری و فضاهای ورزشی را در پارکها الزامی می داند .

 -۱-۸-۲انواع پارکها :

پارکها به حفظ مضمون خود بر حسب نوع استفاده موقعیت یا ارزش، عناوین مختلفی پیدا کرده اند که بدون توجه به طبقه بندی آنها نام تعدادی از آنها عبارتند از :

پارک عمومی                                         Public parko

پارک شهر                                                  city park

پارک حومه                                         country  park

پارک ایالتی                                     Provincial  park

پارک میان راه                                     Highway park

پارک ملی                           Historic wational park

پارک ملی تاریخی                 Memorial National park

پارک ملی یادمان                             Memorial National Park

پارک ملی نظامی                          Battlefiehe National Park

پارک ملی حیات وحش              wild life National park

پارک نیمه ملی                           Quasi National park

ذخایر ملی علمی                    scientific national park

پارک بین المللی ملی                       Intermatinal park

پارک جنگلی ملی                        National forest park

پارک طبیعی                                          Natural park

توجه : در تقسیم بندی پارکها و  تفرجگاهها ، پارکهای ورزشی تفریحی علیرغم نشانه اسمی ، جزء تفرجگاهها قرار گرفته اند. از طرفی در تقسیم بندی فضاهای ورزشی نیز پارک های ورزشی تفریحی به عنوان قرار می گیرد

 -۲-۸-۲طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه  ها:

۱ـ پارکهای کوچک بیشتر در داخل مناطق  شهری و در مکانهای پرتراکم تجاری یا مسکونی ساخته می شوند و اندازه های آنها بین ۴-۱ هکتار است.

۲ـ پارکهای متوسط:پارکهای سرویس دهنده محلات و نواحی مسکونی شهرند و  دارای تسهیلات  تفرجگاهی فعال و غیر فعالند. گسترش آنها نباید کمتر از ۱۲ هکتار باشد.

۳ـ  پارکهای بزرگ: پارکهای سرویس دهنده کل  شهر یا چندین محله است. تسهیلات تفرجگاهی فعال و غیر فعال در آنها متنوع بوده و در شهرهای ساحلی بخشی از کناره دریا را نیز در بر می گیرد  حداقل اندازه این پارکها در حدود ۳۰ هکتار است.

۴ـ پارکهای شهری و منطقه ای این پارکها در خارج از شهرها قرار گرفتند  و تا حدی نیز سیمان طبیعی خود را حفظ کرده اند تسهیلات تفرجگاهی در آنها بر اساس طرح ریزی مستقر می شود. فعالیتهای نظیر چادرزدن ، اقامتگاههای کوتاه مدت، پیاده روی و استراحت در آنها انجام می گیرد . حداقل گسترش این پارکها ۴۰۰ هکتار است.

۵ـ پارکهای ملی: پارکهایی با طبیعت کاملاً دست نخورده اند که در فاصله دوری از اماکن مسکونی قرار دارند. سیمای فیزیکی آنها متنوع بوده و از کوهها، رودخانه ها، آبشارها و اشکال ویژه طبیعی تشکیل شده اند. گسترش این پارکها بیش از هزار هکتار باید باشد.

 -۳-۸-۲طبقه بندی پارکهای شهر ی:

پارک شهری شامل تمام پارکهای تفریحی می باشند که به مناطق مختلف  شهر(مقیاس شهری) خدمات ارائه می کنند. پارکهای  شهری بر اساس مقیاسهای مشخص به ۴ گروه زیر تقسیم می شوند:

پارکهای شهر در مقیاس همسایگی

پارکهای شهر در مقیاس محله

پارکهای شهر در مقیاس ناحیه

پارکهای شهر در مقیاس منطقه

 -۱-۳-۸-۲پارکهای شهر در مقیاس همسایگی:

به پارگی گفته می شود که در یک واحد همسایگی  قرار داشته و دارای مساحتی کمتر از نیم هکتار بوده و ارتباط پیاده طبق استاندارد برای کودک ۹ ساله از دورترین نقطه واحد همسایگی تا پارک به معیارعددی از قدم بیانجامد و در مسیر طی شده نباید از خیابان سریع رو عبور کند.

 -۲-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس محله:

به پارگی گفته می شود که در یک واحد«محله» قرار داشته و مساحت آن دو برابر مساحت پارک در مقیاس همسایگی بوده و ارتباط پیاده برای کودک ۹ ساله از دورترین واحد تا پارک نیز به حدود دو برابر معیار همسایگی برسد و در مسیر  طی شده می تواند از خیابان کندرو عبور کند.

-۳-۳-۸-۲ پارک شهری در مقیاس ناحیه :

به پارگی گفته می شود که در یک «ناحیه»  قرار داشته و مساحت آن تا چهار برابر  مساحت پارک در مقیاس محله بوده و ارتباط پیاده طبق مشخصات برای ساکنین از د ورترین نقطه واحد ناحیه تا پارک به ضریبی از دقیقه می رسد و در مسیر طی شده، می تواند از دسترسی های مختلف عبور کند.

 -۴-۳-۸-۲پارک شهری در مقیاس منطقه:

به پارگی گفته می شودکه در یک «منطقه » قرار داشته و مساحت آن حداقل دو برابر اندازه حداکثر پارک در مقیاس ناحیه در نظر گرفته شود و طبق استاندارد مراجعه کننده می تواند از دورترین نقطه منطقه با وسیله نقلیه در مدت زمانی از یک چهارم ساعت یا بیشتر، خود را به پارک مزبور برساند.

 -۴-۸-۲طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور :

۱ـ پارکهای محله ای شهری

۲ـ پارکهای منطقه ای شهری

۳ـ پارکهای بسیار بزرگ

۴ـ پارک های حاشیه ای

۵ـ فضای سبز

۶ـ فضای سبز تزئینی

۷ـ فضاهای ربط دهنده

۸ ـ کمربند سبز

۹ـ باغهای شهری

 -۱-۴-۸-۲پارک محله ای :

پارکهایی می باشند با وسعت کم و قابلیت دسترسی زیاد بیشتر به صورت پیاده ، استفاده کنندگان این پارکها را خردسالان و افراد مسن تشکیل می دهند . تجهیزات این گونه پارکها  نیز در این جمعیت برنامه ریزی می شود. این پارکها توسط شهرداریهای مناطق ، ساخته می شوند. پارکهای عمومی محله ای عمومی در داخل شهرها به طور معمول بیش از یک هکتار گسترش ندارند . ولی گاهی  بین ۱۰۰۰ متر مربع کمتر از ۵۰۰۰ متر مربع نیز بعلت فقدان زمین این گونه پارکها ساخته شده اند. معمولاً تجهیزات این پارکها عبارتند از :  زمین بازی برای کودکان ۱۰ سال، بخشهای اختصاص یافته  برای استراحت، کف پوش چمنی و تعدادی درخت سایه انداز

  -۲-۴-۸-۲پارک های منطقه ای شهری :

وسعت این پارکها از ۲ تا ۱۶ هکتار متفاوت است . منطقه شهری بخشی از شهر است با ساختمانهای همگن و خدمات لازم برای زیست جمعیت اسکان یافته در آنها. عملکرد پارک های منطقه ای شری عبارت است از ایجاد تنوع و فاصله بین ساختمانهای عادی شهری و تمرکز فضای سبز بین انها جهت تغییر بیعی هوای آلوده  در جایی که تراکم جمعیت بیشتر و ساختمانها فشرده تر باشند پارکهای منطقه ای شهری به عنوان یک چشم انداز سبز اهمیت و نقش موثری پیدا می کنند. این پارکها دارای زمینهای بازی برای کودکان، بخشهایی برای استراحت خردسالان و بزرگسالان، کتابخانه و سایر خدمات عمومی است.

 -۳-۴-۸-۲پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) :

پارکهای حاشیه ای به طور معمول وسعتی بین ۱۰۰۰ -۵۰۰ هکتار دارند. سطح پارکهای خارج از شهر را باید حداقل  ۵/۱ تا ۵/۲ برابر مجموع فضای سبز درون شهر ( تقریباً ۱۰ تا۲۵ متر مربع برای هر نفر) در نظر گرفت. عملکرد این پارکها عبارت است از : تفرج و استفاده از فراغت، تحدید حدود شهر، جبران کمبود فضای سبز در نقاط متراکم.

 -۴-۴-۸-۲باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل

این نوع فضای سبز برای تقسیم ترافیک  ایجاد می شود و به همین دلیل  آرایش و ساختن آنها باید در این جهت برنامه ریزی شود. دقت، نظم و فرم و تجمع این نوع باغچه ها جدا از بالا بردن سطح زیبایی کارآیی آنها را نیز می تواند افزایش دهد . عرض این گونه فضاها نباید کمتر از ۲ متر باشد . باغچه های جلوی منازل نیز از ۲ تا ۴ متر قابل ساختند.

 -۵-۴-۸-۲کمربندهای سبز

۱- ساخت این کمربندها در پیرامون شهرها نقشهای زیر را ایفاء می کنند.

۲- جلوگیری از انهدام زمینهای قابل کشت حومه در اثر گسترش شهرها

۳- تصفیه و تلطیف هوای شهر و غربال باهای ورودی شهر

۴- استفاده معقول و مفید از آبهای سطحی زمین

۵- جلوگیری از گسترش بی رویه شهر بهره برداری اقتصادی با بازدهی مفید از سرمایه گذاری انجام شده

 -۹-۲سیر تحول معماری منظر[۲]

بررسی و مطالعه در مورد چگونگی پیدایش منظر و پارک و تحول و تبدیل آن به فضاهای گردشی و تفریحی سالم برای عموم مردم مستلزم نگرشی به گذشته و بررسی پارک در طی ۶ دوره به ترتیب زیر می‌باشد:

۱-‌ باغ‌های دوران باستان

۲- باغ‌های قرون میانی

۳- باغ‌های رنسانس

۴- باغ و پارک در قرن ۱۸

۵- پارک در قرن ۱۹

۶- پارک در قرن ۲۰٫

 -۱-۹-۲باغ‌های دوران باستان

الف: دروان باستان، بین‌النهرین (۳۵۰۰ سال قبل از میلاد) رابطه ستایش‌آمیز با طبیعت

-‌ زمین به عنوان زمین- مادر

– احترام به محیط طبیعی و تقدیس آن

– آب عنصری برای تولید و بقاء

– تجلی این اعتقادات در باغ‌های معلق بابل

ب: دوران باستان، مصر (۳۵۰۰ سال قبل از میلاد) الهام از طبیعت و آمیختگی معماری با آن

-‌ طراحی باغ‌ها تحت تأثیر فاکتورهای اقلیمی و محیط

– سیستم باغسازی به صورت باغ‌های کشاورزی

– باغ‌ها، قطعات مسطح با دیوار بلند و گیاهان کاشته شده منظم

– الگوی مشخصی برای باغ‌سازی در غرب.

ج: دوران باستان، یونان (قرن ۵ قبل از میلاد تا قرن ۴) طبیعت به عنوان مکانی مقدس

-‌ نظم هندسی معماری در نظم طبیعت ادغام شد

– شیوه معماری در بستر طبیعت به فضا ابعاد و مضامین نمادین بخشید.

– بر مبنای تفکر راسیونالیستی، شهرها به عنوان ملاک زیبایی شناخته شدند.

– باغ‌سازی بعد از اسکندر اهمیت یافت و با غلبه رومیان توسعه یافت.

د: دوران باستان، روم (اواخر قرن ۴ قبل از میلاد تا قرن ۵) بهره‌وری از طبیعت- ساخت ویلا- باغ و توانایی تکنیکی و صحنه‌آرایی و ارتباط با طبیعت

-‌ طبیعتی مورد ستایش بود که حضور انسان در آن حس می‌شد.

– زیبایی، در رابطه با سودمندی قرار داشت.

– نوسازی در منظر طبیعی با کاشت متقارن درخت همراه بود.

– فرم‌های هندسی برای المان‌های طبیعی نظیر هرس درختان رواج یافت.

– در ویلا- باغ عناصر معماری نظیر آب، مجسمه و گیاهان هرس شده شکل می‌یافتند.

ه: دوران باستان، ایران (قرن ۵ قبل از میلاد تا قرن ۷) باغ بهشت و باغ شهر با نماد خنکی و حاصلخیزی منشأ هستی و آفرینش و عامل تسلط بر دنیای بیرونی

-‌ مانند تمدن بین‌النهرین باغ تصویری از جهان جاودانه بود و نظم هندسی باغ ایده جهان را تداعی می‌کرد.

– باغ- بهشت نمایانگر یگانگی آسمان و زمین بود.

– نظم هندسی باغ از اصل تقارن پیروی می‌کرد.

– کاشت درختان به صورت منظم بود.

– در دوران ساسانیان، باغ به تصوری که از جهان آفرینش وجود داشت و با دو محور عمود بر هم و کوشکی در وسط، به چهار قسمت تقسیم می‌شد.

 -۲-۹-۲باغ‌سازی در قرون میانی (قرن ۵ تا ۱۵)

تمایز بین فرهنگ غرب و شرق آشکار شد و در غرب ترس از طبیعت شکل گرفت. از این رو معماری شهرها به درون حصارها در منظر طبیعی پناه برد.

الف: قرن ۵ تا قرن ۱۱: جنگ و خونریزی و گرایش به ایزوله شدن

-‌ منظر دوران روم از بین رفت.

– سیستم آبیاری رها شد.

– زمین بایر افزایش یافت.

– شهرها مجدداً شکل گرفت و صنایع توسعه یافت.

– ضرورت دفاع از فضاهای باز محل زیست، به وسیله معماری حصارها مطرح شد.

ب: قرن ۱۱ به بعد: ایجاد نوعی بی‌اعتمادی نسبت به طبیعت

– باغ‌ها در یک فضای بسته درونی همراه با قطعات کشاورزی به وجود آمد.

– منظر این دوره با معماری قلعه قابل توصیف است.

ج: باغ‌های اندرونی خلفای بنی‌امیه در اندلس: (قرن ۸ تا قرن ۱۵، اسپانیا در این زمان پلی بود بین غرب و شرق)

-‌ در باغهای این دوره دو گرایش عمده غالب بود:

۱-‌ شیوه باغ‌سازی قرن میانی

۲- شیوه باغ‌سازی دوره باستانی ایران و روم

-‌ در ترکیب فضایی باغها عمدتاً از سنت رومی و شکل پاسیوهای مغربی استفاده می‌شد و کاخ از یک سری پاسیو تشکیل می‌شد.

– پاسیو، اتاقی بود که اطراف آن به وسیله دیوارها محاصره می‌شد و سقف آن را آسمان تشکیل می‌داد.

-۳-۹-۲ باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن ۱۵ تا قرن ۱۷)

الف: دوران انسانگرایی (از قرن ۱۵ تا اواخر قرن ۱۶): جنبش شکاف در نظم و ارزش‌های قرن میانی با شاخص عمده تفسیر طبیعت و کنترل  آن به وسیله منطق

-‌ احیاء دوران باستان و فراگیری روش طراحی معماری و باغ‌سازی دوران کهن با استفاده از هنر صحنه‌آرایی آن دوران.

– کاربرد بیشتر آثار هنری برای نمایش اندیشه انسان و تجلی ظهور منظره در آثار نقاشی به عنوان توجه نوین به طبیعت.

– پذیرفته شدن معمار به عنوان طراح همزمان با ابداع تکنولوژی.

– وحدت فضا به وسیله پرسپکتیو با تعیین یک نقطه گریز مرکزی.

– مفهوم منظر زیبا سبب به وجودن آمدن ویلا، باغ، منظر شد که ضرورت استقرار بنا به سوی محیط اطراف را مطرح کرد.

– شکل هندسی باغ‌ها ایده حاکمیت بر طبیعت از طریق منطق را تداعی کرده و باغ، مکانی برای برخورد انسان با طبیعت بود.

– منظر کشاورزی با تسخیر فضاهای قابل کشت و پیشرفت تکنیک کشاورزی به قطعات منظم و بزرگی تبدیل شد.

– تفکر علمی در زمینه گیاه‌شناسی موجب به وجود آمدن نخستین باغ‌های گیاه‌شناسی شد.

ب: دوره باروک (قرن ۱۷): درک مفهوم نوین فضا و رواج نقاشی منظر

-‌ پرسپکتیو با نقطه گریز در بی‌نهایت جایگزین فضاهای با پرسپکتیو مرکزی و محدود دوره رنسانس می‌شود.

– آثار این دوره از فضاهای نمایشی با پرسپکتیو نامحدود تشکیل شده و ترکیبی از فضاهای متضاد ایستا و پویا را ارایه می‌دهند.

– مفهوم فضای بی‌نهایت به خدمت خلاقیت هنرمندان در عرصه نقاشی معماری و معماری منظر درآمده است.

– در مجموع اکثر هنرمندان این دوره از منظر به عنوان پس زمینه‌ای برای بیان موضوع اصلی آثارشان استفاده می‌کردند.

– باغ‌های این دوره با توجه به شکل‌گیری اشرافیت جدید به صورت ویلا- پارک تجلی یافته است.

 -۴-۹-۲باغ و پارک در قرن ۱۸

الف: عصر روشنگری (قرن ۱۸): توجه به طبیعت جزو اصول طراحی قرار گرفت و ایده‌های طبیعت‌گرایانه و رمانتیسیم تحت عناوین بازگشت به طبیعت و ستایش آن الگوی طراحی قرار داده شد.

-‌‌ توسل به شیوه‌های معماری دوران باستان و جایگزینی معماری کلاسیک به جای باروک به وسیله منطق‌گرایی.

– از بین رفتن شکل‌های منظم هندسی، نداشتن نقاط دید متمرکز و جایگزین شدن خطوط نامنظم و متنوع.

– شکل‌گیری فضاهای نوین شهری نظیر میدان و بولوار در کنار باغ‌ها و گردشگاه‌ها.

– استفاده از اصول معماری منظر در نوسازی و طراحی شهرها.

– استفاده از اصول طراحی لونوتر نظیر استفاده ماهرانه از محور تقارن، پرسپکتیو نامحدود، ترکیب فضاها و کنترل زوایای دید بر طراحی فضاهای شهری.

– ورودی المان گیاهی به درون فضاهای شهری و احداث خیابان‌های مشجر در شهرها و استفاده استراحت و تفریح از آنها.

ب: باغ‌های منظره‌ای در انگلستان (قرن ۱۸): این دوره نوسانی است بین رمانتیسیم و کلاسیسیزم و گرایش غیر فرمال باغ‌های منظره‌ای، بازتابی است از رمانتیسیم و ناتورالیسم.

-‌ منطق‌گرایی و ارزش‌های دوره روشنگرایی منسوخ شناخته شد و شور، احساس، عواطف فردی و تخیل‌گرایی جایگزین ملاک‌های کلاسیسیزم گردید.

– شعر و ادبیات به ستایش زیبایی روستایی و طبیعت بکر پرداخت و تقدیر و تقلید از طبیعت در آثار هنری رواج پیدا کرد.

– مفهوم فضایی این باغ‌ها از طریق ایجاد صحنه‌های متوالی سکانس دریاچه، دره و تپه، همچنین ایجاد ابعاد و فرم‌های آرمانی که طبیعت بکر را به نمایش می‌گذاشتند تعریف می‌شد.

– نمونه‌های معروف این دوره استوهاوس، روشام و استورهه می‌باشد.

 -۵-۹-۲پارک در قرن ۱۹

الف: دوران انقلاب صنعتی (نیمه اول قرن ۱۹): لزوم ایجاد مکانی طبیعی و سالم در تضاد با سیمای زشت و ناسالم شهرها، ایده «بازگشت به طبیعت» در شهرها متجلی شد.

-‌ ایده شهر سالم و جنبه‌های انسان دوستانه آن سبب تغییراتی در سیمای شهرها گردید.

– استفاده از پارک‌ها و فضای سبز به عنوان رکنی اساسی در طراحی شهرها تبلور یافت.

– با بیرون راندن گورستان‌ها از شهر، تخریب حصار شهرها و از بین بردن محله‌های غیر بهداشتی، همه آنها تبدیل به فضاهای سبز شد.

– از فضای سبز گورستان‌های خارج شهر به عنوان پارک‌های عمومی و گذران اوقات استفاده می‌شد.

ب: دوره مدرن (اواخر قرن ۱۹): رشد سریع صنعتی شدن شهرها افزایش اوقات فراغت و چگونگی گذران آن و افزایش نیازهای اجتماعی منجر به ارایه تعریفی نوین از پارک شد.

-‌ طراحی باغ و پارک به مثابه تجسمی از جایگاه انسان در جهان پذیرفته شد و اندیشه‌ها و باورهای گوناگون در پیرامون آن شکل گرفت.

– طبیعت در درون شهرها به وسیله ایجاد فضاهای سبز شهر ادغام شد.

– ایده بازگشت به طبیعت توسط هوارد (Howard) با ایجاد باغ شهرها، به عرصه ظهور رسید.

– پارک و فضای باز عمومی شهرها دارای اساسنامه خاصی برای خود شد و رده‌بندی و پراکندگی آنها در شهرها برنامه‌ریزی شد.

– ارزش‌های تساوی و عدالت اجتماعی در طراحی پارک‌ها مطرح شد و به عنوان بخشی در سیستم شهری ادغام گردید.

– پارک‌ها علاوه بر بهسازی محیط به نیازهای تفریحی و گردشی مردم پاسخ داده و به عنوان مکانی عمومی در شهرها برای گذران اوقات فراغت در نظر گرفته شد.

 -۶-۹-۲پارک در قرن ۲۰

در شهرسازی عملکردگرایی پارک به عنوان یک فضای عمومی و خدماتی مورد توجه شهرسازان قرار گرفت و به پیروی از تقسیم‌بندی شهر به محله، منطقه و واحد همسایگی پارک‌های محلی، شهری و واحد همسایگی شکل می‌گیرند.

-‌ ادغام طبیعت در شهر با واژه فضای سبز شهری، رابطه تنگاتنگ با مسکن یافت.

– گارنیه و لوکوربوزیه، توجه به اینگونه فضاها را مورد توجه قرار داند تا آنجا که الگوهای شهری را بر مبنای ادغام نظام مصنوع و نظام طبیعی ارایه کردند.

– پارک به عنوان یک فعالیت تفریحی- فرهنگی مطرح و بر حسب نوع فعالیت به پارک‌های ورزشی، تفریحی و فرهنگی تفکیک شدند.

– پارک به عنوان فضای عمومی و خدماتی از ترکیب فرم عملکردی و بیان تصویر شکل گرفته و در زیباسازی منظر شهری نقش مهمی ایفا کرد.

 -۷-۹-۲نتیجه‌گیری


[۱] . مقاله بررسی تحولات اندیشه‌های مؤثر بر شکل‌گیری اصول طراحی منظر شهر در قرن ۲۰ نوشته: شهرزاد فریادی

[۲] . جزوه تاریخ معماری با طبیعت و مقاله سیر تغییر پارک‌های شهری از قرن ۱۵ به امروز نوشته: هما بهبهانی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • اکوتوریسم
 • پایان نامه گردشگری
 • مقاله جایگاه ایران در اقتصاد جهانی گردشگری
 • پایان نامه فرهنگ اصیل یزد شناسی و جذب گردشگری
 • پایان نامه راههای تقویت مشارکت مردم در توسعه ی صنعت گردشگری در استان خوزستان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.