پایان نامه محاسبه بهای تمام شده توليد يك متر كاشي


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه محاسبه بهای تمام شده توليد يك متر كاشي  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای  82  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه محاسبه بهای تمام شده توليد يك متر كاشي  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

چکیده     1
فصل اول کلیات پژوهش      2
مقدمه     3
بیان موضوع     4
مفهوم بهای تمام شده     4
مزیت شناخت عوامل بهای تمام شده     4
اهمیت موضوع     5
اهداف تحقیق     5
هدف کلی     5
هدف ویژه     5
اهداف کاربردی     6
سوال پژِوهشی     6
قلمرو پژوهش     6
روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات     7
تعریف واژه و اصتلاحات     7
فصل دوم ادبیات تحقیق     9
مقدمه     10
حسابداری بهای تمام شده     10
پیدایش حسابداری بهای تمام شده    11
سیر تحول حسابداری بهای تمام شده    12
نق و اهیت حسابداری بهای تمام شده     13
روش هزینه یابی     14
هزینه یابی سفارش کار    14
هزینه یابی مرحله ای     15
روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت     16
هزینه یابی هدف     17
هزینه یابی سنتی     18
خلاصه نکاتی درباره تولید کاشی     19
انواع سالن برای اجرای طرح تولید کاشی     19
تاسیسات به کار رفته در در یک سالن تولید کاشی     19
سوخت مصرفی یکسال کارخانه جات تولید کاشی     19
کارگر لازم برای تولید     20
پیشینه تحقیق     20
فصل سوم متدولوژی تحقیق     21
مقدمه     22
روش تحقیق     23
مطالعه موردی دارای مراحل زیر است     24
نوع تحقیق     27
جامعه آماری     27
قلمرو مکانی     28
هدف و سوال تحقیق     28
نحوه گر آوری اطلاعات     28
روش کتابخانه ای     29
روش میدانی     29
روش تجزیه و تحلیل     30
خلاصه فصل     30
فصل چهارم تحلیل داده ها     31
مقدمه     32
مراحل تولید کاشی     32
ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز یک سالن تولید     34
ساختمان و تاسیسات مورد نیاز یک سالن مدار بسته تولید     36
محوطه سازی در اطراف سالن تولید     37
سوخت مورد نیاز در یک دوره تولید     37
کارگر لازم در یک دوره تولید     38
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     69
خلاصه یافت ها و بحث و نتیجه گیری     70
پیشنهاد مبتنی بر نتایج  پژوهش    71
فهرست منابع و ماخذ     72

فهرست منابع و ماخذ:

منابع فارسی:

– مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، حسابداری صنعتی، جلد اول، چاپ ششم، ص50.

– سجادی نژاد، حسن، اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی، چاپ دوم، تهران، فروردین1371 ، جلد اول، ص3.

– عرب مازار یزدی، محمد، حسابداری صنعتی (1)، مرکز چاپ و انتشارات پیام نور، اسفند1374 ، ص16.

– قسیم عثمانی، محمد، حسابداری صنعتی (1)، انتشارات ترمه، 1388، ص3.

– نمازی، محمد، « بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن »، زمستان 1385.

– عالیور، عزیز، « هزینه یابی مبتنی بر فعالیت »، انتشارات سازمان حسابرسی، مهرماه 1385 .

– رهنمای رودپشتی، ف. حسابداری مدیریت راهبردی (مبتنی بر مدیریت هزینه ارزش آفرین) انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات ، 1387

– خوش طینت، محسن و اشرف جامعی، «هزینه یابی هدف، شناخت، کاربرد و ضرورت بکارگیری آن»، نشریه حسابرس شماره 16، سا ل چهارم، مهر و آبان 1381 .

– حجازی، رضوان، «مدیریت هزینه بر مبنای هدف» ، مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، سال پانزدهم، شماره 1، بهار 1382.

– ستایش، سحر، بررسی بهای تمام شده خدمات ارائه شده به روش ABC در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنندج، پاییز1387

– رحیمیان، نظام الدین، «مقایسه قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه به اضافه چند درصد و قیمت گذاری بر مبنای هدف»، نشریه حسابرس شماره 6 سال دوم، بهار 1379.

– عزتی، مرتضی، روش تحقیق درعلوم اجتماعی، موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس،1376.

– نادری، عزت اله و نراقی، مریم، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، چاپ هشتم، انتشارات بدر، 1374.

– خاکی، غلامرضا، روش تحقیق در مدیریت، چاپ سوم، انتشارات بازتاب، 1387، ص104

– چین لین، ب. حسابداری مدیریت با تاکید استراتژیک، ترجمه پارسائیان، علی، تهران، ترمه، 1387

– آبنوس، س. حسابداری صنعتی، جلد اول و دوم، انتشارات ترمه، 1372.

– سرخانی، م. حسابداری صنعتی ، جلد اول،  چاپ دوم ، انتشارات آیدین، 1382.

– عثمانی، م قاسم زاده، ع. حسابداری صنعتی، جلد اول و دوم، انتشارات ترمه، 1385.

– اسکندری، ج. حسابداری صنعتی، جلد اول چاپ هشتم،نشر حفیظ 1385.

– شباهنگ، ر. حسابداری مدیریت.مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سازمان حسابرسی، 1386.

– تاری وردی، یدا…، حسابداری مالی (حسابداری میانه) ،انتشارات عابد، 1383.

– جهانگیر، منصور، قانون مالیات مستقیم، نشر دیدار،1385.

–  آقایی میبدی، م. تعیین بهای تمام شدهمحصولات سفالی منتخب بر حسب اهمیت در شهرستان میبد، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،1388.

– علیوند زمهریری، ع. کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) جهت محاسبه بهای تمام شده خدمات شرکت شهرک های صنعتی،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد یزد، 1387.

Reference

– Barnum, H, An analysis of resource use and cost-generating factors in a German medial intensive care unit employing the therapeutic intervention scoring system, German,2002.

– Hussey-B, A. ABC within a service organization, management-accounting , Dec 1993.

-G.Alparsalan and m.Ozdogan; the effects  of diet containing  Fish oil on some blood parameters And the performance value of  Broilers And cost efficiency;2006.

– M. Daskiran and R.G. Teeter; Effects of Dietary L-Carnitine (Carniking) Supplementation on Overall Performance and Carcass Characteristics of Seven-Week-Old Broiler Chickens;2001.

چکیده:

حسابداری بهای تمام شده یا آنچه اصطلاحا” در کشور ما حسابداری صنعتی خوانده می شود، حوزه ای از حسابداری است که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سر و کار دارد.افزایش روزافزون رقابت در بازار عرضه مواد پروتئینی، تولید کنندگان را ناگزیر به تولید محصولات با کیفیت و در عین حال با بهای تمام شده کمتر به منظور رقابت در بازار نموده است. امروزه مدیران بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند بدانند، کدام محصولاتشان سودآورترند و کدامیک از اقلام بهای تمام شده بیشتر باید مورد کنترل و تحت مراقبت قرار گیرند.

تحقیق حاضر بررسی موردی در واحد كاشي نارین ميبد واقع در شهرك صنعتي جهان اباد  می باشد و از سیستم هزینه یابی مرحله اي برای محاسبه بهای تمام شده استفاده شده است.

 بهای تمام شده توليد يك مترمربع كاشي 1000ریال برآورد گردید.

واژه کلیدی: سیستم بهای تمام شده ، توليد كاشي به متر مربع.

1-2- بیان موضوع

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تخصیص بهینه منابع مالی و بهره وری حداکثراز امکانات موجود است. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر محسوس است که سازمان با محدودیت امکانات ومنابع مالی مواجه است و بقا و توسعه موسسه ، منوط بر تشخیص، ارزیابی و انتخاب مناسبترین امکانات سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به آنها است.مدیران برای تصمیم گیری در نحوه تخصیص منابع و کنترل آن و حصول اطمینان از بکارگیری موثر و کارایی منابع در اختیارشان، به اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری نیازمندند.

لذا محقق در پی محاسبه بهای تمام شده یک متر كاشي است؟

 

 

3-1 – مفهوم بهای تمام شده:

حسابداری بهای تمام شده ، به شاخه‌ای از حسابداری اطلاق می‌شود که وظیفه‌اش جمع‌آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه، محاسبه بهای تمام‌شده محصولات و خدمات و همچنین ارائه روش‌های تقلیل بهای تمام‌شده تولیدات از طریق تجزیه و تحلیل گزارش‌ها و بررسی شیوه‌های تولید است.

1-4- مزیت شناخت عوامل بهای تمام شده:

در واقع  حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیار مهم در اختیار مدیریت می باشد تا مدیران را در برنامه ریزی، کنترل و نظارت و بررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.

مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.

مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایر تصمیم گیریها و در راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهند شد. امروزه مدیران بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند بدانند، کدام محصولاتشان سودآورترند و کدامیک از اقلام بهای تمام شده بیشتر باید مورد کنترل و تحت مراقبت قرار گیرند وباید سهم هر کدام از عوامل را در بهای تمام شده محصول بشناسند.

1-6-2- هدف ویژه:

تعیین بهای تمام شده توليد يك متر كاشي

1-6-3- اهداف کاربردی:

1-    معرفی کاربرد بهای تمام شده در صنعت كاشي.

2- ایجاد شفاف سازی از لحاظ مخارج و سودآوری برای سرمایه گذاران این صنعت .

3- تعیین عوامل موثر وتعیین درصد هر کدام از عوامل تولید در بهای تمام شده كاشي .

لازم به ذکر است که  سازمان های بیمه ای، بانک ها، خصوصاً كاشيداران می توانند از نتایج این پژوهش استاده کنند.

1-7- سئوال پژوهشی:

بهای تمام شده توليد یک متر مربع كاشي  در شهرستان میبد چند ریال است؟

1-8- قلمرو پژوهش:

    1-8-1- قلمرو زمانی: ،اطلاعات مالی و زماني برای واحد كارخانجات توليد كاشي مورد نظرمورد توجه قرار خواهد گرفت. در این صورت اطلاعات نسبتاً جدید بوده و با شرایط اقتصادی روز همخوانی دارد.

80,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق مدیریت قیمت تمام شده
 • مقاله حسابداري صنعتي بهای تمام شده
 • پروژه هزینه یابی مرحله ای شرکت توليد پاكت فريزر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی