پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مدیریت سازمان های ورزشی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پایان نامه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول : ۱

مدیریت – فرایند اساسی مدیریت.. ۱

مدیریت.. ۱

تاکید این تعریف : ۱

مدیریت ورزشی : ۲

فرآیند مدریریت : ۲

آیا مدیریت علم  است یا هنر   ؟. ۳

هنر : ۳

مقصود مدیریت : ۳

سازمان و نیاز به مدیریت.. ۴

حرفه مدیریت بطور کلی به سوالات زیر پاسخ می دهد : ۴

حرکت افراد و گردش کار سازمانها از : ۵

مهارت های مدیران.. ۵

سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟. ۶

مدیریت موثر و موفق  : ۷

چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود ؟. ۸

نظریه ها و مکاتب مدیریت.. ۸

مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از : ۹

الف – مکتب کلاسیک… ۱۰

۱ – نظریه  مدیریت علمی : ۱۰

۲ – نظریه فرآیندی مدیریت : ۱۱

۳ – نظریه بوروکراسی ماکس وبر  -.. ۱۳

اصول و مفاهیم بوروکراسی.. ۱۴

ب )مکتب نئوکلاسیک / نظریه مدیریت رفتاری.. ۱۴

سازمانهای رسمی و غیر رسمی.. ۱۶

نظریه سلسله مراتب نیازها ۱۶

سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۱۷

سلسله مراتب نیازهای مازلو. ۱۹

اصول و مبانی مدیریت.. ۱۹

وظایف مدیریت : پژوهشگران و نظریه پردازان علم و هنر مدیریت بر ۵ وظیفه : ۱۹

۱ – برنامه ریزی : ۱۹

ضرورت برنامه ریزی : ۲۰

موفقیت هر سازمان : ۲۰

هدفهای برنامه ریزی : ۲۱

تعریف هدف.. ۲۱

هدف گذاری : ۲۱

تعریف برنامه : ۲۲

تعریف استراتژی : ۲۲

خط مشی : ۲۲

برنامه ریزی عملیاتی / تاکتیکی : ۲۳

برنامه ریزی جامع / استراتژی : ۲۳

عوامل برنامه ریزی : ۲۳

عوامل دیگری که در امر برنامه ریزی باید مدنظر قرار گیرند : ۲۴

کاربرگ برنامه ریزی برای رشته والیبال و تعیین هدفهای آن.. ۲۵

تعیین هدفهای گروهی : ۲۶

طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.. ۲۶

برنامه ریزی برای فصل تعطیل مسابقات.. ۲۸

ارزشیابی.. ۲۸

تجهیزات.. ۲۹

استاندارد بودن تجهیزات و ابزار ورزشی.. ۲۹

وسایل ورزشی با کیفیت خوب خریداری نمایید. ۳۰

سفارش به موقع وسایل ورزشی.. ۳۱

مصالح برنامه خود را در نظر داشته باشید. ۳۱

از شرکتهای قابل اطمینان خرید کنید. ۳۲

تا آنجا که امکان دارد از فروشندگان محلی خرید کنید. ۳۲

نگهداری از وسایل و تجهیزات ورزشی.. ۳۲

بودجه : ۳۳

جدول مسابقات.. ۳۳

رزرو نمودن تسهیلات.. ۳۴

مکاتبات.. ۳۴

۲ – سازماندهی.. ۳۴

تعریف سازماندهی : ۳۵

اصول مهم سازماندهی : ۳۶

تقسیم کار و تفویض مسئولیتها ۳۶

مراعات سلسله مراتب قدرت و اختیار. ۳۷

طراحی دستورالعمل های انضباطی.. ۳۸

اساس انتخاب ، شایستگی است نه شخصیت.. ۳۹

سازمان صف : ۳۹

سازمان ستاد : ۴۰

ساختار سازمانی : ۴۰

تقسیم بندی مختلف سازمان ها : ۴۱

۳ – بکارگیری نیروی انسانی.. ۴۱

۴- هدایت و رهبری : ۴۲

رهبری : ۴۲

سبکهای مدیریت و رهبری.. ۴۳

سبک مدیریتی دستوری.. ۴۳

مدیریت و رهبری حمایتی.. ۴۴

مدیریت و رهبری مشارکتی.. ۴۵

۵ – نظارت و کنترل.. ۴۵

مکانیزم نظارت و کنترل : ۴۶

فرایند کنترل : ۴۶

طراحی کنترل اثربخش برای برنامه های ورزشی.. ۴۷

تعریف کنترل.. ۴۷

فرایند کنترل : ۴۷

سنجش و اندازه گیری عملکرد واقعی.. ۴۸

اصلاح هر نوع انحرافات قابل ملاحظه. ۴۹

بودجه بندی به عنوان ابزار کنترل.. ۵۱

بودجه بندی به عنوان ابزار برنامه ریزی.. ۵۱

بودجه بر مبنای صفر. ۵۲

فصل دوم : ۵۴

آشنایی با سازمانهای ورزشی داخلی و بین المللی.. ۵۴

هدف کلی.. ۵۴

سازمانهای ورزشی.. ۵۴

۱ – سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک… ۵۵

الف ) کمیته بین المللی المپیک ( IOC ). 56

وظایف IOC.. 56

وظایف هیئت اجرایی.. ۵۷

اجلاس IOC.. 57

ب ) کمیته های ملی المپیک ( NOCS ). 57

ج ) کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.. ۵۹

وظایف کمیته ملی المپیک… ۵۹

ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک… ۶۰

مجمع عمومی.. ۶۰

هیئت رئیسه و هیئت اجرایی.. ۶۱

د ) فدراسیونهای بین المللی  (IFS ). 61

فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی : ۶۲

فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی : ۶۲

فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند : ۶۴

هـ ) فدراسیونهای ملی ( NFS ). 65

و ) فدراسیونهای ملی جمهوری اسلامی ایران.. ۶۵

اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است : ۶۶

فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران.. ۶۷

ز) انجمنهای ورزشی بانوان.. ۶۹

ح) هیئت ورزشی.. ۷۱

ط) المپیک سولیداریتی  ( همبستگی ). ۷۱

کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است : ۷۲

۲٫ جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی.. ۷۲

الف) سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.. ۷۳

تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی.. ۷۳

وظایف سازمانی تربیت بدنی.. ۷۵

شورای سازمان تربیت بدنی.. ۷۶

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی.. ۷۷

ب) وزارت  آموزش و پرورش… ۸۰

تاریخچه تشکیلاتی وزارت آموزش و پرورش… ۸۰

وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش… ۸۱

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش… ۸۳

د) وزارت فرهنگ و آموزش عالی.. ۸۴

تاریخچه تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی.. ۸۴

جایگاه تربیت بدنی در تشکیلات وزارت فرهنگ و آموزش عالی.. ۸۵

وظایف اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.. ۸۵

سازمان اداری و نمودار تشکیلاتی اداره کل تربیت بدنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.. ۸۶

خودآزمایی.. ۸۸

سازماندهی یک رویداد ورزشی.. ۸۹

سازماندهی یک رویداد ساده ورزشی.. ۸۹

شرح وظایف کمیته تبلیغات و انتشارات.. ۹۲

شرح وظایف کمیته نمایشگاهها . ۹۳

شرح وظایف کمیته روابط عمومی.. ۹۴

شرح وظیفه کمیته فوق برنامه و امور اجتماعی.. ۹۷

شرح وظایف کمیته بولتن و نشریات.. ۹۸

شرح وظایف کمیته امور تجهیز سالنهای ورزشی.. ۹۸

شرح وظیفه کمیته اردوهای تدارکاتی . ۹۹

شرح وظایف کمیته امور فنی مسابقات . ۱۰۰

شرح وظایف کمیته ارزیابی.. ۱۰۱

شرح وظایف کمیته امور مالی و تدارکات . ۱۰۲

شرح وظایف کمیته ترابری و امور نقلیه. ۱۰۳

شرح وظایف کمیته بهداشت ، درمان و خدمات پزشکی.. ۱۰۴

شرح وظیفه کمیته اسکان و امور خوابگاهها ۱۰۵

شرح وظیفه کمیته تغذیه و امور سلف سرویس . ۱۰۶

شرح وظیفه کمیته استقبال و تشریفات.. ۱۰۶

الف) امور مسافرت.. ۱۰۶

ب) استقبال و بدرقه. ۱۰۷

شرح وظایف کمیته مترجمین و راهنماها ۱۰۸

خودآزمایی.. ۱۰۹

فصل سوم : ۱۱۰

بـودجـه. ۱۱۰

بودجه ۱۱۰

تعریف بودجه. ۱۱۰

اصول بودجه بندی.. ۱۱۱

چرخه یا دوره بودجه بندی.. ۱۱۱

تهیه و تنظیم بودجه. ۱۱۲

تصویب بودجه. ۱۱۳

اجرای بودجه. ۱۱۳

نظارت بر بودجه. ۱۱۳

انواع بودجه. ۱۱۴

الف) انواع بودجه از نظر تکنیک تهیه و تنظیم یا بودجه ریزی.. ۱۱۴

ب) انواع بودجه از نظر ماهیت هزینه. ۱۱۵

بودجه عمومی دولت شامل : ۱۱۵

ج) انواع بودجه از نظر زمان ( چرخه بودجه ). ۱۱۶

بودجه ورزش در آموزش و پرورش… ۱۱۶

سازماندهی موفقیت آمیز عملیات افزایش اعتبار ( بودجه ). ۱۱۷

چرا مردم کمک مالی می کنند ؟. ۱۱۸

اصول موفقیت آمیز افزایش اعتبارات.. ۱۲۰

هدف : ۱۲۰

رهبری.. ۱۲۱

داوطلبان.. ۱۲۲

ارتباطات مردمی.. ۱۲۴

روشهای غیر مستقیم افزایش اعتبارات.. ۱۲۵

فصل چهارم : ۱۲۸

مدیریت جلسات و شوراهای تربیت بدنی و ورزش… ۱۲۸

اصول قابل توجه در تشکیل جلسات : ۱۲۹

۱٫ تعیین هدف.. ۱۲۹

۲٫ تهیه و تنظیم دستور جلسه ۱۳۰

۳٫تعیین زمان جلسه. ۱۳۱

جدول تنظیم برنامه  های هفتگی بر اساس روز و ساعت.. ۱۳۱

۴٫ تعیین و انتخاب مکان جلسه. ۱۳۲

۵٫ اطلاع قبلی.. ۱۳۳

نمونه دعوتنامه. ۱۳۴

۶٫ اداره و رهبری جلسه. ۱۳۵

۱-۶٫ در خدمت جمع باشد و نسبت به جلسه احساس تعهد کند. ۱۳۵

۲-۶ محیطی آرام و دوستانه ولی جدی برای کار فراهم آورد . ۱۳۵

۳-۶ هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث.. ۱۳۶

۴-۶ حفظ نظم و ترتیب.. ۱۳۶

۵-۶ توجه به حالات کلیه افرادی که در جلسه حضو دارند . ۱۳۷

۶-۶ شرکت دادن عادلانه افراد در بحث و گفتگو. ۱۳۷

۷-۶- رفع هرگونه سوء تعبیر از مباحثات.. ۱۳۹

۸-۶- حمایت از پیشنهادهای سازنده. ۱۳۹

۹-۶- کسب نتیجه و اتخاذ تصمیم. ۱۴۰

۱۰-۶- خلاصه کردن مذاکرات و جمع بندی.. ۱۴۱

۷ – تنظیم صورتجلسه ۱۴۱

خود آزمایی : ۱۴۲

سازمانهای ورزشی

در سازمانهای ورزشی فعالیت گروهی افراد سازمانی با توجه به هدف مشترکی که غالباً از اهداف ورزش نشات می گیرد اعمال می گردد. در این کتاب برای تشریح سازمانهای ورزشی ابتدا به آن دسته از سازمانهای ورزشی بین المللی ، منطقه ای و ملی که مستقیماً در راستای تحقق اهداف جنبش المپیک به وجود
آمده اند می پردازیم ( مانند : کمیته بین المللی المپیک فدارسیونهای بین المللی ، قاره ای و ملی ، کمیته ملی المپیک ، المپیک سولیداریتی ، هیئت ورزشی . . . ) .

و سپس برخی از سازمانهایی که زیر نظر مستقیم دولت مسئولیت تحقق اهداف ورزشی را در سطح کشور به عهده دارند ، مورد بررسی قرار می گیرند.

( مانند سازمان تربیت بدنی ، تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی ).

 

۱ – سازمانهای ورزشی وابسته به جنبش المپیک

دور جدید بازیهای المپیک توسط پیردوکوبرتن در سال ۱۸۹۴ بنیاد نهاده شد. امروزه ۱۸۳ کشور جهان توسط کمیته ملی خویش به جنبش المپیک پیوسته است. بعضی از کمیته های ملی عضو جنبش المپیک دارای تشکیلاتی ضعیف و فعالیتی محدود هستند و برخی دیگر از چنان وسعتی برخوردار هستند که در کلیه ورزشهای المپیک تابستانی و زمستانی شرکت می کنند.

طبق منشور کمیته بین المللی المپیک کشوری می تواند کمیته ملی المپیک خویش را تاسیس نماید که حداقل ۵ رشته ورزشی در آن کشور متداول و رایج باشد.

کلیه کمیته های ملی المپیک در کشورهای جهان یک رشته اصول را که توسط کمیته بین المللی المپیک تدوین و تصویب گردیده است، به عنوان سرلوحه کار خود پذیرفته اند. آنها مانند یک تعاونی بزرگ در راه پیشبرد اهداف بازیهای المپیک تلاش می کنند.

فدراسیونهای بین المللی ورزشی مراجع اصلی تصمیم گیری در مورد ورزشهای خود هستند و تا کنون ۳۹ فدراسیون بین المللی ورزش توسط کمیته بین المللی المپیک مورد شناسایی قرار گرفته که ۲۹ فدراسیون مربوط به ورزشهایی است که در برنامه بازیهای المپیک به مورد اجرا گذاشته می شود.

جنبش المپیک در حقیقت حاصل همکاریهای کمیته بین المللی المپیک، کمیته های ملی المپیک، فدراسیونهای بین المللی المپیک و سایر سازمانها و افرادی است که با طرز فکر مشترک آروزمند پیشبرد و بسط آمال المپیک و بازیهای المپیک هستند.

 

 

الف ) کمیته بین المللی المپیک[۱] ( IOC )

IOC در سال ۱۸۹۴ در پاریس تاسیس گردید. IOC تشکیلاتی است مستقل و خصوصی که هادی و حاکم بر جنبش المپیک است. اصول کار IOC در منشور المپیک گردآوری شده است و حاوی کلیه قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به بازیهای المپیک می باشد.

اعضای IOC توسط خود این سازمان انتخاب می شوند در سال ۱۹۸۵ ، ۹۲ عضو از ۷۸ کشور در IOC عضویت داشتند.

دفتر مرکزی IOC در لوزان سوئیس است. یک ساختان جدید اداری و یک موزه المپیک و یک مرکز مطالعات در سوئیس ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرند. رئیس IOC هیئت اجرایی و اجلاس IOC ارکان اصلی تصمیمگیری بین المللی را تشکیل می دهند.

وظایف IOC

·   توسعه نهضت المپیک در سراسر جهان
·   واگذاری امتیاز برگزاری و نظارت و شرکت در برگزاری بازیهای المپیک زمستانی و تابستانی
·   کمک به پیشرفت ورزش
·   کمک و مساعدت به کمیته های ملی المپیک و فدراسیونهای بین المللی ورزش
·   پرورش و پیشبرد صفات جسمانی و اخلاقی که تشکیل دهنده مبنا و اساس ورزش هستند.

وظایف هیئت اجرایی

·   دقت در اجرای کامل قوانین و مقررات IOC
·   اخذ تصمیم درباره مسائل غیر فنی مورد اختلاف درباره جنبش المپیک و بازیهای المپیک
·   تنظیم دستور جلسه اجلاسهای IOC
·   تسلیم اسامی اشخاص به IOC جهت عضویت در این سازمان
·   مسئولیت در امور مالی IOC و تسلیم گزارش سالیانه
·   انتصاب مدیر IOC
·   تصویب نمودار سازمانی IOC و مسئولیت نهایی در کلیه امور اداری

اجلاس IOC

اجلاس IOC با شرکت کلیه اعضای این سازمان تشکیل می شود. تصمیمات مهم درباره IOC توسط کلیه اعضا در اجلاس اتخاذ می شود و اختیارات آن برتر از سایر ارکان است. چندین کمیسیون توسط IOC تشکیل گردیده است که این سازمان را در کارهایش یاری می دهد. کمیسیون المپیک سولیداریتی یکی از
کمیسیون ها است.

ب ) کمیته های ملی المپیک ( NOCS )

هر کمیته ملی المپیک با تصویب IOC به وجود می آید و برای خود اساسنامه ای دارد که باید با اصول و قوانین منشور المپیک مطابقت داشته باشد . اینک ۱۸۳ کمیته ملی المپیک در سراسر جهان وجود دارد .

مسئولیت پیشبرد اهداف جنبش المپیک در هر کشور و انتخاب و اعزام تیمهای المپیک به بازیهای المپیک از اختیارات و مسئولیتهای اعضای کمیته ملی المپیک آن کشور است. در ضمن کمیته ملی المپیک هر کشور تنها مرجع استفاده کننده از حلقه ها و علائم و سمبولهای المپیک است. چنانچه سازمانی بخواهد از علائم و سمبولهای المپیک استفاده نماید می بایست از کمیته های ملی المپیک خویش مجوز لازم را کسب نماید.

کمیته های ملی المپیک کشورهای مختلف جهان برای خود یک انجمن یا کانون دارند  تحت عنوان انجمن جهانی کمیته های ملی المپیک ( ANOC ) که دفتر آن در پاریس است و در هر دو سال یکبار کنگره عمومی دارد.

در هر قاره جهان یک انجمن قاره ای کمیته های ملی المپیک نیز وجود دارد نام این انجمنها در قاره های مختلف عبارتند از :

۱ – شورای المپیک آسیا ( اُس – آ – OCA )  [۲]

۲ – انجمن کمیته های ملی المپیک اروپا ( انوکه – ANOCE ) [3]

3 – سازمان ورزشی پان آمریکن ( پاسو – PASO  ) [۴]

۴ – انجمن کمیته های ملی افریقا ( انوکا – ANOCA ) [5]

5 – انجمن کمیته های ملی اقیانوسیه ( انوکر – ANOCO ) [6]

 

ج ) کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول اساسنامه کمیته بین المللی المپیک به منظور تعلیم و تربیت نیروهای جوان و حمایت از جنبش المپیک و بازیهای مربوط به آن و همچنین ورزش آماتوری در ایران تشکیل شده است . این کمیته سازمانی است مستقل ، غیر انتفاعی ، دارای شخصیت حقوقی ، استقلال مالی و به دور از هر گونه منظورهای نژادی ، مذهبی و سیاسی .

وظایف کمیته ملی المپیک

کمیته ملی المپیک وظایف متعددی را عهده دار است اما اهم وظایف آن عبارت اند از :

·   اجرای قوانین و مقررات کمیته بین المللی المپیک
·   تایید و معرفی فدراسیونهای ملی و ارگانهای ورزشی ایران به مجامع بین المللی ورزشی و حفظ حقوق آنان
·   فراهم ساختن مقدمات شرکت ورزشکاران منتخب ایران در بازیهای المپیک، آسیایی، دانشجویی و دانش آموزی و اردوهای تدارکاتی به منظور شرکت در مسابقات بین المللی.
·   آشنا نمودن عامه مردم به مرام بازیهای المپیک و تشویق آنان برای پشتیبانی از نهضت بازیهای المپیک .
·   اعزام نمایندگان کشور به مجامع مربوط به بازیهای المپیک و آسیایی و جهانی
·   تشکیل کلاسهای آموزشی اعم از داخلی و بین المللی در ایران با همکاری سازمانهای مربوطه در داخل و خارج کشور.
·   ارتباط دائم با کمیته بین المللی المپیک ، کمیته های ملی المپیک کشورها، فدراسیونهای بین المللی و قاره ای و شورای المپیک قاره ای برای حفظ جنبش المپیک و منافع فدراسیونهای ورزشی کشور.
·   همکاری در انجام امور فدراسیونهای ورزشی آسیایی ، بین المللی که احتمالاً دفاتر آنها در ایران باشد.

ارکان تشکیلات کمیته ملی المپیک

ارکان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر می باشند.

۱ – مجمع عمومی                      ۲ – هیئت رئیسه            ۳ – هیئت اجرایی          ۴ – دبیرخانه کل

۵ – کمیته تدارکاتی بازیهای المپیک و آسیایی

 

مجمع عمومی

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری کمیته المپیک است که از افراد و مقامهای زیر تشکیل می شود.

·   هر ایرانی که عضویت کمیته بین المللی المپیک را داشته است.
·   رئیس یا نماینده هر فدراسیون ورزشی که ورزش ان جزء برنامه های المپیک و آسیایی باشد.  نمایندگان نهادهای ورزشی کشور به شرح زیر :
·   مسئول ورزشی کشور ( سرپرست سازمان تربیت بدنی ) به همراه چهار نفر از افراد مطلع در امور ورزشی و بازیهای المپیک به معرفی او.
·   اعضای هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک
·   دو نفر از ایرانیان عضو در کنفدراسیونهای بین المللی و قاره ای با معرفی سازمان تربیت بدنی
·   نماینده ورزش کارگران با معرفی ورازت کار و امور اجتماعی
·   نماینده ورزش کشاورزان با معرفی وزارت جهاد سازندگی
·   نماینده ورزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
·   نماینده ورزش ارتش جمهوری اسلامی ایران
·   نماینده ورزش نیروهای انتظامی با معرفی وزیر کشور
·   نماینده انجمنهای ورزشی خواهران با انتخاب مسئولین انجمنها و معرفی سرپرست سازمان

هیئت رئیسه و هیئت اجرایی

اعضای هیئت رئیسه متشکل از ۵ نفر است تحت عناوین رئیس ، دو نایب رئیس دبیرکل و خزانه دار، اعضای هئیت اجرایی متشکل از ۱۱ نفر است که عبارتند از اعضای هئیت رئیسه و شش نفر عضو. این اعضا در یکی از جلسات مجمع عمومی از بین اعضا انتخاب و تا پایان بازیهای المپیک بعدی انجام وظیفه می نمایند. این اعضا می بایست سمت نمایندگی فدراسیونهای ورزشی را داشته باشند.

د ) فدراسیونهای بین المللی [۷] (IFS )

فدراسیونهای بین المللی سازمانهایی مستقل از کمیته بین المللی المپیک ( IOC ) و کمیته های ملی المپیک ( NOCS ) هستند. IOC 23 فدراسیون در ورزشهای المپیک تابستانی و ۵ فدراسیون بین المللی در ورزشهای بازیهای المپیک زمستانی را مورد شناسایی قرار داده است. یک فدراسیون بین المللی مشترک نیز در هر دو المپیک شناسایی شده است.

فدراسیونهای بین المللی از طرف IOC به عنوان عالیترین مرجع حاکم بر ورزش جهان شناخته می شوند.

از و ظایف اساسی فدراسیونهای بین المللی می توان به برگزاری مسابقات جهانی، همکاری در برگزاری بازیهای المپیک، انتخاب داوران و مسئولان فنی بازیهای المپیک ، تدوین قوانین و مقررات مسابقات و آموزش داوران ، اشاره نمود. فدراسیونهای بین المللی برای خود یک انجمن جهانی به نام انجمن عمومی فدراسیونهای بین المللی ورزش [۸] تشکیل داده اند ( GAISF ). گاهی اوقات این سازمان جلساتی را به منظور بررسی مسائل مربوط به فدراسیونهای بین المللی برگزار می نمایند.

تصمیم در مورد ورزشهایی که در برنامه المپیک قرار می گیرد بر عهده IOC است و فدراسیونهای بین المللی همراه با کمیته برگزار کننده بازیهای المپیک ، مسئول برگزاری مسابقات هر رشته طبق قوانین و مقررات فنی رشته مربوط به خود هستند.

لیست فدراسیونهای بازیهای المپیک زمستانی و بازیهای المپیک تابستانی به شرح ذیر است.

فدراسیونهای ورزشهای المپیک زمستانی :

۱ – اتحادیه بین المللی پنتاتلون و بیاتلون . ( U.I.P.M.P ) ورزش مشترک هر دو المپیک .

۲ – فدراسیون بین المللی سورتمه رانی . ( F.B.T ) . سورتمه با دو سرنشین .

۳ – فدراسیون بین المللی هاکی روی یخ . ( I.I.H.F )

4 – فدراسیون بین المللی لوژ ( F.I.L ) سورتمه با یک سرنشین .

۵ – فدراسیون بین المللی اسکی ( F.I.S )

6 – اتحادیه بین المللی اسکیت ( روی یخ ) ( I.S.U )

فدراسیون های ورزشهای المپیک تابستانی :

۱ – فدراسیون بین المللی تیر و کمان ( F.I.T.A )

2 – فدراسیون بین المللی دو و میدانی آماتور ( I.A.A.F )

3 – فدراسیون بین المللی بدمینتون ( IBF )

4 – فدراسیون بین المللی بکستبال آماتور ( F.I.B.A )

5 – انجمن بین المللی بوکس آماتور ( A.I.B.A )

6 – فدراسیون بین المللی قایق رانی ( F.I.C )

7 – فدراسیون بین المللی دو چرخه سواری ( F.I.A.C )

8 – فدراسیون بین المللی شمشیربازی ( F.I.E )

9 – فدراسیون بین المللی فوتبال ( F.I.F.A )

10 – فدراسیون بین المللی ژیمناستیک ( F.I.G )

11 – فدراسیون بین المللی هاکی ( I.H.F )

12 – فدراسیون بین المللی جودو ( I.J.F )

13 – اتحادیه بین المللی پنتاتلون و بیاتلون ( U.I.P.M.B ) ورزش مشترک هر دو المپیک

۱۴ – اتحادیه بین المللی تیراندازی ( U.I.T )

15 – انجمن بین المللی شنای آماتور ( F.I.N.A )

16 – فدراسیون بین المللی تنیس روی میز ( I.T.T.F )

17 – فدراسیون بین المللی تنیس ( I.T.F )

18 – فدراسیون بین المللی والیبال ( F.I.V.B )

19 – فدراسیون بین المللی وزنه برداری ( I.W.F )

20 – انجمن بین المللی کشتی آماتور ( F.I.L.A )

21 – اتحادیه بین المللی قایق بادبانی ( I.Y.R.U )

22 – فدراسیون بین المللی سوارکاری ( F.E.L )

23 – فدراسیون بین المللی قایقرانی ( F.I.S.A )

24 – فدراسیون بین المللی بدمینتون ( F.I.B.F )

25 – انجمن بین المللی بیس بال ( I.B.A )

 

فدراسیونهای ورزشی که توسط ( IOC ) مورد شناسایی قرار گرفته اند ولی جزء برنامه بازیهای المپیک قرار نگرفته اند :

 

1– کمیته هماهنگی بین المللی ورزشهای جهانی برای معلولین ( I.C.C )

2 – فدراسیون بین المللی بولینگ ( F.I.Q )

3 – اتحادیه سازمانهای جهانی کاراته ( W.U.K.O )

4 – اتحادیه جهانی اسکی روی آب ( U.M.S.N )

5 – فدراسیون جهانی تکواندو ( W.T.F )

6 – فدراسیون بین المللی اسکواش ( I.S.R.F )

7 – فدراسیون ورزشهای اکروباتیک ( I.F.S.A )

8 – فدراسیون بین المللی سافتبال ( I.S.F )

9 – فدراسیون بین المللی راکت بال آماتور ( I.A.R.F )

هـ ) فدراسیونهای ملی ( NFS )

فدراسیونهای ملی ، بر طبق مقررات منشور المپیک ، اکثریت اعضای هر کمیته ملی المپیک را تشکیل
می دهند. به علت همین اصل است که در واقع کمیته های ملی المپیک در وهله اول کنفدراسیونی از فدراسیونهای ملی ورزشی محسوب می شود.

هر فدراسیون ملی باید راساً در فدراسیون بین المللی مربوط به خود عضویت داشته و عضو کمیته ملی المپیک کشور خود نیز باشد.

از سوی فدراسیون بین المللی، فقط یک فدراسیون ملی، به عنوان تنها مقام آن رشته ورزشی در کشور خود محسوب می شود و مسئولیت کلیه برنامه های ملی در آن رشته ورزشی را عهده دار است. کلیه و یا اغلب فدراسیونهای ملی یک کشور عضو فدراسیون بین المللی مربوط به خود هستند، اما متداول است که کشورهای جهان برای احیاء و اشاعه ورزشهای ملی و بازیهای سنتی خویش، و معرفی آن به سایر ملل و جوامع جهانی ورزش، به ایجاد فدراسیونهای خاص مبادرت می نمایند.

فدراسیونهای مزبور عضویت فدراسیون خاصی را در سطح بین المللی و کمیته ملی المپیک کشور خویش ندارند. به عنوان مثال می توان در کشور ما انجمن ورزشهای بومی و محلی و فدراسیون ورزشهای باستانی و کشتی پهلوانی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.

و ) فدراسیونهای ملی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون سازمانی است مردمی ، دارای شخصیت حقوقی که به منظور برنامه ریزی ، هماهنگی، نظارت، ارزیابی و اجرای قوانین و مقررات خاص رشته ورزشی بر اساس اصول آماتوری و منشور المپیک ایجاد و زیر نظر سازمان تربیت بدنی فعالیت می نماید و بالاترین مرجع ذیصلاح فنی رشته مربوطه در سطح کشور
می باشد.

 

اهم وظایف فدراسیون به شرح زیر است :

۱ – برگزاری انواع مسابقات در سطح کشور اعم از ( رسمی، دوستانه ، تشویقی و . . . ) در رده های مختلف سنی ( نونهالان ، نوجوانان ، امید، بزرگسالان ) بر اساس تقویم ورزشی مصوب.

۲ – تشکیل و برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری در رده های مختلف ( ارتقاء ، توجیهی ، در سطح ملی و بین المللی با همکاری مراکز علمی ورزشی داخلی و خارجی .

۳ – انتخاب ورزشکاران نمونه به منظور تدارک و تشکیل تیمهای ملی در رده های مختلف سنی .

۴ – ارتباط با فدراسیونهای بین المللی ، کنفدراسیونهای قاره ای ، فدراسیونهای ملی سایر کشورها با هماهنگی دفتر امور بین المللی سازمان و کمیته ملی المپیک .

۵ – انتخاب مربیان تیمهای ملی در رده های مختلف سنی با توجه به دستورالعملهای صادره از سوی سازمان تربیت بدنی .

۶- معرفی و اعزام مربیان و داوران واجد شرایط به کلاسهای آموزشی ، تمرینی یا قضاوت در مجامع ورزشی
( قاره ای ، بین المللی ، المپیک ) که برای مربیگری و یا مدیریتهای ورزشی در داخل و خارج با همکاری کمیته ملی المپیک تشکیل می گردد .

رئیس فدراسیون از طرف سرپرست سازمان تربیت بدنی منصوب می گردد . نایب رئیس و دبیر فدراسیون به پیشنهاد رئیس فدراسیون و حکم معاون فنی و امور فدراسیونهای سازمان تربیت بدنی منصوب می شوند . سایر اعضای هیئت رئیسه نیز به همین منوال تعیین می گردند.

هر فدراسیون به منظور حسن انجام امور جاری و استفاده بیشتر از تخصص های م تواند کمیته هایی را بر حسب ضرورت و تأئید هیئت رئیسه با مشارکت افراد ذیصلاح تشکیل دهد .

مانند کمیته مربیان ، کمیته داوران ، کمیته مسابقات ، کمیته آموزش ، کمیته فنی ، کمیته برنامه ریزی ، کمیته اجرایی و … مسئولین کمیته ها از سوی فدراسیون انتخاب و احکام آنان از سوی رئیس فدراسیون صادر می شود .

درآمد هر فدراسیون از محل کمکهای مستقیم سازمان تربیت بدنی تحت عنوان بودجه سالانه (ماده ۱۷) و کمکهای مستقیم و غیر مستقیم ارگانها ، سازمانها ، نهادهای دولتی ، غیر دولتی و مردمی و همچنین از محل درآمد حاصله از فروش بلیط مسابقات ، فروش نشریات ، حق عضویت باشگاهها و … تأمین می شود .

 

فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون های ورزشی در کشور ما عبارتند از :

۱٫  فدراسیون اسکی

۲٫ فدراسیون اسکواش

۳٫      فدراسیون ورزش باستانی و کشتی پهلوانی

۴٫فدراسیون بسکتبال

۵٫فدراسیون بدمینتون

۶٫ فدراسیون بوکس

۷٫فدراسیون بولینگ

۸٫      فدراسیون بیس بال

۹٫ فدراسیون پزشکی

۱۰٫     فدراسیون پینگ پنگ
۱۱٫     فدراسیون تکواندو
۱۲٫    فدراسیون تنیس
۱۳٫   فدراسیون تیراندازی
۱۴٫   فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین و نابینایان .
۱۵٫   فدراسیون جودو
۱۶٫    فدراسیون دوچرخه  سواری
۱۷٫   فدراسیون دو و میدانی
۱۸٫   فدراسیون ژیمناستیک
۱۹٫    فدراسیون سوارکاری
۲۰٫    فدراسیون شطرنج
۲۱٫    فدراسیون شمشیر بازی
۲۲٫   فدراسیون شنا
۲۳٫  فدراسیون فوتبال
۲۴٫   فدراسیون قایقرانی و اسکی روی آب
۲۵٫  فدراسیون کاراته
۲۶٫   فدراسیون کشتی
۲۷٫  فدراسیون کوهنوردی
۲۸٫  فدراسیون گلف
۲۹٫   فدراسیون موتورسواری و اتومبیل رانی
۳۰٫   فدراسیون ورزشهای ناشنوایان
۳۱٫   فدراسیون نجات غریق
۳۲٫  فدراسیون والیبال

۳۳٫ فدراسیون وزنه برداری

۳۴٫ فدراسیون هاکی

۳۵٫ فدراسیون هندبال

۳۶٫  فدراسیون ورزشهای همگانی

۳۷٫ فدراسیون ورزشهای رزمی و کونگ فو ، رزم آوران .

ز) انجمنهای ورزشی بانوان

انجمنهای ورزشی بانوان وظایف مشابه وظایف فدراسیون های همنام خود در سطح کشور بر عهده دارند . این انجمنها در رابطه با ورزش بانوان کشور فعالیت می نمایند و عبارتند از :

۱٫  انجمن آمادگی جسمانی بانوان کشور

۲٫ انجمن اسکی بانوان کشور

۳٫      انجمن بدمینتون بانوان کشور

۴٫انجمن بسکتبال بانوان کشور

۵٫انجمن پینگ پنگ بانوان کشور

۶٫ انجمن تیراندازی بانوان کشور

۷٫انجمن دو و میدانی بانوان کشور

۸٫      انجمن کاراته بانوان کشور

۹٫ انجمن تکواندو بانوان کشور

۱۰٫     انجمن جودو بانوان کشور
۱۱٫     انجمن ژیمناستیک بانوان کشور
۱۲٫    انجمن سوارکاری بانوان کشور
۱۳٫   انجمن شطرنج بانوان کشور
۱۴٫   انجمن شنا بانوان کشور
۱۵٫   انجمن شمشیربازی بانوان کشور
۱۶٫    انجمن معلولین و جانبازان بانوان کشور
۱۷٫   انجمن نجات غریق بانوان کشور
۱۸٫   انجمن والیبال بانوان کشور
۱۹٫    انجمن هندبال بانوان کشور
۲۰٫    انجمن کوهنوردی بانوان کشور
۲۱٫    انجمن پزشکی بانوان کشور
۲۲٫   انجمن ورزش همگانی بانوان کشور
۲۳٫  انجمن قایقرانی بانوان کشور

 

ح) هیئت ورزشی

هیئت ورزشی یکی از ارکان فدراسیون می باشد که فعالیتهای مربوط به یک رشته ورزشی را در سطح استان مورد نظارت قرار داده و اداره می نماید .

هدف هیئت فراهم نمودن زمینه های مساعد برای گسترش رشته ورزشی مربوطه و ایجاد انگیزه جهت جذب افراد به امر ورزش است .

هیئتهای ورزشی استان در سطح استان تشکیل می شود و در هر یک از شهرستانهای استان و مرکز استان هیئتهایی به نام هیئتهای ورزشی شهرستان در هر یک از رشته های ورزشی ( بنا به نیاز) تشکیل می شود .

رئیس هیئت استان توسط اداره کل تربیت بدنی استان به طور کتبی به فدراسیون پیشنهاد می شود که پس از بررسی و تأئید ، حکم لازم از طریق رئیس فدراسیون صادر می شود .

ط) المپیک سولیداریتی [۹] ( همبستگی )

المپیک سولیداریتی یا همبستگی المپیک از سال ۱۹۷۳ به منظور کمک رسانی به کمیته های ملی املپیک بنا به پیشنهاد اعضای IOC   تشکیل گردید .

دفتر المپیک سولیداریتی به عنوان دفتر توسعه و رشد کمیته بین المللی المپیک محسوب می شود و اداره مرکزی آن در لوزان سوئیس است .

این دفتر هر ساله در زمینه تربیت بدنی و آموزش مربی ، ورزشکار و مدیر به کمیته های ملی المپیک کمک می کند . المپیک سولیداریتی از لحاظ مالی مستقل و ریاست آن بر عهده رئیس آی.او. سی و نیابت ریاست آن بر عهده رئیس انوک ( انجمن جهانی کمیته های المپیک [۱۰])  است .

اهم اهداف المپیک سولیداریتی عبارتند از :

·   پیشبرد جنبش المپیک و اصول آن
·   بسط اطلاعات فنی ورزشی مربوط به کلیه رشته های المپیکی در سطح جهان
·   کمک به فدراسیون های بین المللی در رسیدن به هدف های مشترک
·   کمک به کمیته های ملی المپیک کشورهای متقاضی و نیازمند .

 

کمکهای المپیک سولیداریتی خاص اجرای برنامه های زیر است :

·   اجرای دوره های آموزشی در زمینه های مدیریت و امور فنی در کشورهایی که کمیته های المپیک آنها توسط IOC به رسمیت شناخته شده اند .
·   کمک به فدراسیونهای ملی که ورزش آنها جزء برنامه های المپیک قرار دارد و از طرف فدراسیون بین المللی مربوطه به رسمیت شناخته شده اند .
·   هزینه مسافرت کارشناسان و متخصصان فنی خصوصاً جهت حضور در مجامع بین المللی و مسابقات المپیک

بودجه این کمکها از اختصاص یک سوم درآمد IOC   که از بابت فروش حق نمایش تلویزیونی برنامه های المپیک تأمین می گردد ، قابل پرداخت است . دو سوم باقیمانده بین IOC و فدراسیون های بین المللی تقسیم می شود .

۲٫ جایگاه ورزش در ساختار نظام دولتی

همانگونه که شرح داده شد ، کمیته ملی المپیک ، فدراسیونها و هیئتهای ورزشی برابر مفاد منشور المپیک در هر کشوری به وجود آمده اند و علی رغم آنکه با هماهنگی کامل وزارت ورزش آن کشور ( که در کشور ما سازمان تربیت بدنی است ) در جهت تعمیم و گسترش و رشد و ارتقای ورزش می کوشند و از حمایتهای مادی و معنوی دولت به طور مستمر برخوردار می باشد لیکن در اساسنامه به عنوان بخشی مستقل و غیر دولتی محسوب می گردند . به همین جهت در بخش سازمانهای ورزشی مربوط به جنبش المپیک تشریح گردیدند .

جایگاه اصلی ورزش در ساختار نظام دولتی جمهوری اسلامی ایران در سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است . در کنار سازمان تربیت بدنی و با هماهنگی آن هر یک از وزارتخانه های دولتی نیز به فراخور وضعیت و نیروهای انسانی تحت پوشش ، بخشی از تشکیلات خویش را به ورزش اختصاص داده اند که مهمترین آنها عبارتند از وزارت آموزش و پرورش ، وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، وزارت کار و امور اجتماعی می پردازیم .

الف) سازمان[۱۱] تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه تشکیلاتی سازمان تربیت بدنی

تاریخچه تاسیس سازمان تربیت بدنی به سال ۱۳۱۳ بر می گردد . اولین دستگاه عهده دار امور تربیت بدنی و ورزش کشور در سال ۱۳۱۳ با عنوان « انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی ایران» به وجود آمد و شعب مختلف آن در مراکز استانها ، فرمانداریهای کل، شهرستانها و بخشها با شخصیت حقوقی ایجاد و در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۲۵ رسماً به ثبت رسید.

در مرداد ماه ۱۳۲۹ تغییرات عمده ای در اساسنامه قبلی داده شد و اساسنامه ای مشتمل بر ۸ ماده ، ۸ تبصره و ۵ بند جایگزین اساسنامه قبلی گردید. که به موجب آن تشکیلات سازمانی انجمنها دگرگون شده و وظایف و نقشهای انجمنهای تابعه و هیئتهای مدیره آن تغییرات اساسی یافت. تعداد فدراسیونهای ورزشی بر اساس اساسنامه جدید به ۱۹ فدراسیون رسید و برای هر یک از آنها آیین نامه ها و مقررات خاصی تدوین شد که برابر آن مصوبات اداره می شدند. و روسای کلیه فدراسیونها در شورای عالی انجمن مرکزی عضویت داشتند. به دنبال این اقدام و به منظور تقویت انجمن به تدریج لفظ پیشاهنگی از عنوان انجمن  حذف گردید و این سازمان به نام انجمن ملی تربیت بدنی در چهارچوب اساسنامه مزبور به انجام وظیفه پرداخت .

در فروردین ۱۳۳۶ اساسنامه دیگری با ۲۸ ماده، ۱۱ تبصره و ۲۰ بند تهیه و تغییرات جدیدی به متن اساسنامه قبلی اضافه گردید، تعداد اعضای هیئت مدیره انجمن افزایش یافت و دبیرخانه کل آن که مسئولیت حسن اجرای آیین نامه ها، اساسنامه ها و امور فدراسیونها و باشگاههای ورزشی و رسیدگی به امور سازمانهای وابسته و انجمنهای تربیت بدنی شهرستانها را  به عهده داشت توسعه سازمانی یافت.

در شهریور ۱۳۳۷ به سازمان تندرستی جوانان و تربیت بدنی ایران تغییر نام یافت که این عنوان به سازمان ملی تربیت بدنی و تفریحات سالم تبدیل و اساسنامه ای با ۱۷ ماده و ۳ تبصره تنظیم و در اردیبهشت ماه ۱۳۴۳ به تصویب رسید و به مرحله اجرا گذاشته شد. این تشکیلات تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و تا سال ۱۳۵۰مدیریت آن به عنوان یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به نام معاونت ورزش اداره امور می نمود.

در مرداد ماه ۱۳۵۰ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی از تصویب مجلسین وقت گذشت و کلیه داراییها ، مطالبات ، دیون و تعهدات سازمان قبلی به این سازمان منتقل گردید و کارکنان شاغل پس از تهیه و تصویب تشکیلات تفصیلی سازمان در تاریخ اسفندماه ۱۳۵۰ تحت پوشش قانون استخدام کشوری قرار گرفته و به مستخدم رسمی تبدیل وضعیت پیدا کردند .

در تاریخ مرداد ماه ۱۳۵۵ سازمان تربیت بدنی ایران منحل و به حالت تعلیق درآمد و به طور موقت تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت که این تصمیم انفعالی بیشتر به سبب ناکامی ایران در  مسابقات المپیک ( المپیک ۱۹۷۶) بود و قانون انحلال نیز در شهریورماه ۱۳۵۶ از تصویب مجلسین وقت گذشت که به موجب این قانون وظایف و اختیارات سازمان به دبیرخانه سازمان ورزش ایران و وزارت آموزش و پرورش واگذار گردید. امّا هنوز اقدامات مربوط به تهیه و تنظیم تشکیلات سازمانی و سازماندهی جدید سازمان ورزش به پایان نرسیده بود که پیروزی انقلاب اسلامی آن را معوق باقی گذارد و به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۴/۳/۸۵ شورای انقلاب ، قانون انحلال سازمان تربیت بدنی لغو و قانون جدید قابل اجرا گردید و سازمان به عنوان یکی از سازمانهای تعابعه نخست وزیری قلمداد گردید .

از سال ۱۳۶۸ با حذف پست نخست وزیری از قانون اساسی و نظام اداری کشور واگذاری کلیه اختیارات نخست وزیر به ریاست جمهور ، در حال حاضر سازمان تربیت بدنی یکی از سازمانهای وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و سرپرست سازمان در حال حاضر معاون ریاست جمهور نیز می باشد .

وظایف سازمانی تربیت بدنی

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    دوشنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.