پایان نامه مروری بر تاریخچه اکتشافی نفت و گاز ایران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مروری بر تاریخچه اکتشافی نفت و گاز ایران  مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مروری بر تاریخچه اکتشافی نفت و گاز ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه   ۱
فصل اول:   ۳
مروری بر تاریخچه اکتشافی نفت و گاز ایران   ۳
۱-۱-مقدمه   ۴
۱-۲-   مروری بر تاریخچه نفتی ایران   ۴
۱-۳-حوضه های رسوبی ایران و بلوکهای عملیات اکتشافی      ۹
۱-۴- حوضههای مهم رسوبی و سازندهای سیستم هیدروکربوری آنها   ۱۰
۱-۴-۱-حوضه های زاگرس، ایران مرکزی و خلیج فارس   ۱۰
فصل دوم   ۱۲
مبانی زمین شناسی نفت   ۱۲
۲-۱- مقدمه   ۱۳
۲-۲- نفت  چیست   ۱۳
۲-۳- مراحل تشکیل نفت :   ۱۴
۲-۴- عوامل لازم جهت تجمع اقتصادی نفت و گاز :   ۱۴
۲-۴-۱- ویژگی های سنگ منشأ   ۱۴
۲-۴-۲-پدیده ی مهاجرت نفت   ۱۵
۲-۴-۳- سنگ مخزن  و ویژگی های آن   ۱۵
۲-۴-۴- سنگ پوش  و ویژگی های آن   ۱۷
۲-۵-جنس سنگ و تأثیر آن در رفتار مخزن   ۱۷
فصل سوم   ۱۹
مبانی زمین شناسی نفت جنوب و جنوب غرب ایران( فروافتادگی دزفول)   ۱۹
۳-۱-  توصیف سازند های مورد حفاری  زاگرس ایران در مناطق نفت خیز جنوب ایران (فرو افتادگی دزفول)   ۲۰
۳-۲- زمین شناسی نفت فرو افتادگی دزفول   ۲۹
۳-۳-۱- سیستم نفتی فرو افتادگی دزفول   ۳۲
فصل چهارم   ۳۵
مبانی نمودارگیری درصنعت حفاری نفت وگاز   ۳۵
۴-۱- مقدمه   ۳۶
۴-۲- بررسی‌های الکتریکی   ۳۶
۴-۲-۱-نمودار پتانسیل خودزا   ۳۷
۴-۳- نمودارهای مقاومت الکتریکی   ۴۰
۴-۳-۲- نمودارهای الکتریکی غیر متمرکز   ۴۰
۴-۳-۳- نمودارهای الکتریکی متمرکز   ۴۱
۴-۳-۵- نمودار های القایی   ۴۲
۴-۴- چاه نگاری هسته ای   ۴۲
۴-۴-۱- نگار اندازه‌گیری پرتو زایی گامای طبیعی (چاه‌نگاری‌GR)   ۴۳
۴-۴-۲- چاه‌نگاری گاما‌- گاما یا چگالی   ۴۴
۴-۴-۳- چاه‌نگاری نوترون   ۴۴
۴-۴-۴- اثر فوتو الکتریک(Photo electrical Absorption Factor)(لاگ PEF)   ۴۵
۴-۴-۵- چاه نگاری صوتی   ۴۷
۴-۴-۶- نمودار قطر سنج   ۵۰
۵-۱- مبانی تعبیر وتفسیر پتروفیزیکی لاگ های چاه پیمایی   ۵۲
۵-۱- ۱- مارن و شیل   ۵۳
۵-۱-۲- انیدریت   ۵۴
۵-۱-۳- نمک   ۵۵
۵-۱-۸- ریزش دیواره چاه   ۵۸
منابع

منابع ومآخذ:

شرکت ملی نفت ایران، ماهنامه انتشارات روابط عمومی

صیرفیان،زمین شناسی نفت، پژوهش شرکت ملی نفت ایران

افشارحرب،عباس،۱۳۷۴ ،زمین شناسی نفت، انتشارات دانشگاه پیام نور

درویش زاده،علی،۱۳۷۰، زمین شناسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران

مطیعی، همایون،۱۳۷۴، زمین شناسی نفت زاگرس جلد۱، انتشارات زمین شناسی کشور

. مطیعی، همایون،۱۳۷۴، زمین شناسی نفت زاگرس جلد۲، انتشارات زمین شناسی کشور

رضایی، محمدرضا،۱۳۸۱، زمین شناسی نفت، سازمان آموزشی وانتشارات علوی

انصاری،عبدالحمید،۱۳۷۶،چاه پیمایی در هیدروژیولوژی،دومینو کاپلر

امیر بختیاری، محمد حسین،۱۳۸۸، زمین شناسی نفت ایران، انتشارات دانشگاه صنعت نفت آبادان

Takin, M., Dezful Embayment Surveys, N.I.O.C., Geological Laboratories, (unpub.)

(1970).

James, G. A. and Wynd, J. C., A. A. P. G. Bulletin, 49, 12 (1965).

3. . Paul GloveR, Petrophysics MSc Course Notes, The Litho-Density Log4

4.مراد زاده، قوامی، علی، رضا، ۱۳۸۰، چاه پیمایی برای مهندسین، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهرود

 

مقدمه

در ارزیابی سازند ها واکتشافات منابع هیدرکربنی میتوان از اطلاعات حاصل از روش های مختلفی اکتشافی استفاده کرد. به طور کلی میتوان این اطلاعات را به دو گروه سطحی وزیر سطحی تقسیم کرد.اطلاعات سطحی معمولا گسترش وسیعی دارند اما از قدرت تفکیک مناسبی برخوردار نیستند. روش های زمین شناسی سطحی برای تعیین ساختارهایی که احتمال وجود سیال در آن باشد کمک مینماید ولی قادر به پیش بینی وجود هیدروکربن در آن نیست. در حال حاضر برای تعیین دقیق وجود هیدروکربن در طبقات، راه حل دیگری به غیر از حفاری وارزیابی سازندهای زیرزمینی وجود ندارد. . این متدها را میتوان به نمودارهای عملیات حفاری، بررسی مغزه، نمودارهای چاه پیمایی و آزمایشهای تولیدی تقسیم کرد. واضح است که انجام تمام روشهای فوق در یک چاه ضرورتی ندارد.

از میان روش های موجود برای اکتشافات زیرزمینی، استفاده از گمانه های اکتشافی وثبت خواص فیزیکی سنگ های پیرامون آن ها در اعماق مختلف، در تمامی مراحل اکتشافی اعم از بررسی های اولیه تا اکتشافات تفضیلی از اهمیت بالایی برخوردار است.اما گاهی اوقات به دلیل خرد شدگی سنگ ها در اعماق ویا در مواردی که سنگ ها وکانه ها سختی کمتری دارند حتی حفاری اکتشافی که به عنوان یکی از دقیق ترین روش ها جهت اکتشافات محسوب میشود قادر به فراهم نمودن اطلاعات کامل نمی باشد.در این صورت استفاده از عملیات چاه پیمایی توانسته در کنار اطلاعات موجود نقش بسیار مهمی در تکمیل اکتشافات و یا رفع ابهامات ناشی از نبود مغزه های حفاری ایفا نماید. نقش نمودارگیری از چاه ها در صنعت نفت بحدی است که بصورت چشم انسان عمل مینماید و میتوان گفت که ارزیابی دقیق مخازن، تعیین وضعیت لایه ها در اعماق زمین، وضعیت سیمان در پشت لوله جداری و ده ها مورد دیگر بدون استفاده از این نوع نمودارها تقریبا غیر ممکن است. نمودار های حاصل از عمیات چاه پیمایی نیز در شناخت خواص فیزیکی سنگ ها مانند سنگ شناسی، تخلخل و نوع خلل و فرج ونفوذ پذیری بسیار مفید می باشند.اطلاعات حاصل از نمودار ها جهت شناخت بخش های مفید تولیدی، ضخامت وعمق این بخش ها وتشخیص نوع هیدروکربن وتخمین مقدار ذخیره هیدرو کربن مخزن، بسیارموثر به حساب می آیند

در این پروژه به کمک نرم افزارHampson Russell اقدام به ارزیابی اختصاصات مخزنی هیدروکربوری واقع در شرق دزفول شمالی گردیده است که شامل: مطالعه پارامترهای پتروفیزیکی نظیر تخلخل، نفوذپذیری و اشباع سیالات؛ تغییرات لیتولوژیکی نسبت به عمق و اختصاصات هیدروکربنی از جمله ضخامت مفید، غیرمفید و ستون مفید هیدروکربوری است.

این پروژه در ۵ فصل تنظیم شده است.در فصل اول مروری کوتاه بر تاریخچه نفتی ایران شده است.در فصل دوم به مبانی زمین شناسی نفت اشاره ای شده است.در فصل سوم به زمین شناسی نفت جنوب وجنوب غرب ایران در فرو افتادگی دزفول پرداخته شده است.در فصل چهارم مبانی نمودار گیری درصنعت حفاری نفت وگاز ومعرفی لاگ های چاه پیمایی توضیح داده شده است.در فصل اخر هم با تکیه بر مبانی تعبیر وتفسیر پتروفیزیکی و اشاره ای بر کاربرد نرم افزار Hampson Russell  وچگونگی عملکرد این نرم افزار، به تعیین لیتولوژی دیواره چاه پرداخته شده است و بامحاسبه پارامترهایی چون درصداشباع هیدروکربوروآب و درصد تخلخل، تعبیروتفسیرداده های پتروفیزیکی چاه نفتی صورت گرفته است. درآخر هم نتیجه گیری وجمع بندی اقدامات فوق ارائه گردیده است ودر انتها جهت بهبود وسهولت انجام مراحل بعدی پیشنهاد هایی شده است.

 

1-1-    مقدمه

 

یک قرن جستجو و اکتشاف مخازن هیدروکربوری در ایران( ۱۳۸۷- ۱۲۸۷)همراه با خاطرات شیرینی چون اکتشاف میادین فوق عظیم گازی پارس جنوبی و نفتی آزادگان در تاریخ صنعت نفت و گاز بوده است. ایران دارای بیش از صد مخزن نفتی و گازی است یعنی در طی این صد سال گذشته هر سال، دست کم یک اکتشاف مخزن هیدروکربوری جدید داشته­ است. مخازن نفتی مسجد سلیمان)۱۲۸۷(، هفتکل (۱۳۰۶)، گچساران (۱۳۱۰)، آغاجاری (۱۳۱۵)، اهواز (۱۳۳۷)، بینک (۱۳۲۸(، بی بی حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲) و پارسی و رگ سفید (۱۳۴۳) از جمله مخازن قدیمی می باشند. در طول ۱۰ سال اخیر (۸۶ -۱۳۷۷) بیشترین فعالیت های اکتشافی جهت کشف نفت و گاز پس از انقلاب اسلامی توسط مدیریت اکتشاف در کشور انجام پذیرفته است به طوری که در سال ۱۹۹۹ ایران رتبه اول اکتشاف منابع هیدروکربوری در جهان را کسب کرد. تمامی مخازن اکتشافی در این سالها مربوط به حوضه زاگرس/ایران مرکزی/خلیج فارس بوده است.

۱-۲-  مروری بر تاریخچه نفتی ایران

کشورهای خاورمیانه که شامل ایران، بحرین، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است،۶٠ در صد مخازن قطعی نفت جهان و ۴٠ درصد مخازن گاز طبیعی دنیا را دارا هستند[۱]. مخازن خاورمیانه عمدتاً سن مزوزوئیک، تله از نوع ساختمانی، سنگ مخزن کربناته، عمق مخزنی متوسط (کمتر از ۵/۴ کیلومتر) و قابلیت بازیافت دارند که در ۶٠ سال اخیر اکتشاف یافته اند[۲].

کشور ما از لحاظ منابع نفتی و گازی به ترتیب مقام سوم و دوم را در جهان دارد. در واقع ١٠ درصد کل نفت کره زمین (۵/١٣٢ بیلیون بشکه) و ١۶ درصد کل گاز کشف شده جهان (٩٧١ تریلیون فوت مکعب) در سرزمین ما قرار دارد. تنها کشورهای عربستان سعودی و کانادا ذخیره نفتی بیشتری از ایران دارند. در مورد مخازن گازی نیز کشور روسیه رکورد بالاتری از ایران را داراست[۳].

تاریخچه تولید اقتصادی نفت در خاورمیانه با اکتشاف مخزن نفتی (مسجد سلیمان) در سال ١٩٠٨ در ایران آغاز شد در سالهای بعد اکتشافات با میادین نفتی در کویت (١٩٣٧) و عربستان صعودی (۱۹۳۸) ادامه یافت[۴].

قسمت اعظم مخازن ایران در پهنه زمین شناسی زاگرس و حوضه خلیج همیشه فارس واقع شده است. در شمال شرق (کپه داغ) و شمال غرب (دشت مغان) کشور نیز اکتشافاتی صورت گرفته است و هم اکنون پی جویی ها برای یافتن مخازن جدیدتر در این قسمت ها نیز در حال انجام است.

برخی از این مخازن در مرز سیاسی بین ایران و کشورهای همسایه توسعه یافته است. این مخازن از  لحاظ زمین شناسی یکپارچه و از لحاظ مالکیت مشترک است. بزرگترین میادین نفتی و گازی کشف شده ایران تاکنون جزء مخازن مشترک محسوب شده اند. میدان نفتی فوق عظیم آزادگان که در ۸۰ کیلومتری غرب اهواز و نزدیک مرز ایران و عراق واقع است با ذخیره ۳۱ میلیارد بشکه نفت درجا و وسعت ۱۴۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۷۸ کشف شده است و احتمالاً یک مخزن مشترک باشد و قسمتهایی از آن تا کشور عراق توسعه یافته باشد. تاکنون فعالیت اکتشافی در این رابطه در طرف همسایه جهت تأیید این مسئله صورت نگرفته است. بزرگترین مخزن گازی دنیا (میدان پارس جنوبی به همراه میدان شمال قطر) نیز یک مخزن مشترک است که به تنهایی ١٩ درصد گاز کل دنیا را در خود ذخیره کرده است. سهم ایران از این مخزن مشترک ۵ درصد (در میدان پارس جنوبی) و قطر۱۴درصد (در میدان شمال)است[۵].

در حدود ۴٣ درصد مخازن ایران جزء مخازن بزرگ و بسیار بزرگ محسوب گشته اند که تعداد ۶۴ مخزن گازی و نفتی را شامل شده است. صرفاً از لحاظ تعداد مخازن و بدون توجه به حجم هیدروکربورها تقریباً ٩٠ درصد مخازن بزرگ ایران کربناته و ١٠ درصد ماسه سنگی است که  از این تعداد ۱۲/۵۳ درصد مخازن بزرگ٬ نفتی و ۸۷/۴۶ درصد آن گازی می باشد. به نظر رسیده است که  از لحاظ حجم هیدروکربوری نیز نسبت مخازن کربناته به ماسه سنگی تقریباً ۹ به ۱صادق باشد[۶]. مخازن اهواز، نوروز، فریدون، ابوذر، فروزان، ساختار(B) ، سروش از مخازن بزرگ ماسه سنگی و برخی از مشهورترین مخازن بزرگ کربناته شامل میدان پارس جنوبی،آزادگان، آسماری، هفت کل، بی بی حکیمه و خانگیران  است . اکتشاف میادین هیدروکربوری جدید و توسعه میادین در حال تولید فعلی، ارائه گزارش های دقیق از ذخیره قطعی هیدروکربوری کشورمان را بسیار دشوار ساخته است. این در حالی است که برخی حوادث نیز چون بلایای طبیعی و بعضاً نا آرامی های مرزی حمایت شده از طرف کشور های استعماری این ارقام را تحت الشعاع قرار داده است.

برای مثال طی جنگ تحمیلی ١٩٨٠ چندین میدان هیدروکربوری توسط رژیم بعث عراق از بین رفت[۷]. بسیاری از نام های میادین نفتی و گازی ایران  بعد از انقلاب اسلامی تغییر یافت و گزارشی دقیق از آن ارائه نشد. گاهاً برخی میادین دارای دو نام متفاوت هستند و یا با تلفظ های مختلف بیان شده اند. برای مثال میادین کوشک و حسینیه امروزه با یک نام (یادآوران) مصطلح می باشد یا میادین ابوذر (اردشیر سابق) و دورود (داریوش سابق) از مثال های تغییر نامی می باشد. این چنین تغییرات اسمی اجتناب ناپذیر است و در اکثر کشور های دیگر نیز رایج است. مثلاً بعد از فروپاشی رژیم بعث عراق میدان نفتی صدام به آجیل تغییر نام یافت.

در کنار این مسائل، دشواری دسترسی به اطلاعات به روز شده و دقیق، خلأ یک بانک اطلاعاتی برای کشوری که جز سه کشور اول از لحاظ منابع انرژی هیدروکربوری است را نشان داده است. داشتن اطلاعاتی کلی درباره موقعیت وپراکندگی، ذخیره قطعی، نوع تله مخزنی، سنگ مخزن، سنگ منشاً، سنگ پوش و معلوماتی از این قبیل بسیارضروری است. بر اساس تخمین مجله نفت و گاز در سال ٢٠٠۵ مخازن قطعی نفتی ایران به ۸/۱۲۵ بیلیون بشکه (١٠ درصد کل نفت دنیا) رسیده است. با محاسبه گزارش وزارت نفت بعد از کشف میادین کوشک و حسینیه در ایالت خوزستان ذخیره قطعی به ۱۳۲/۵ بیلیون بشکه افزایش یافت. اکثر مخازن نفتی ایران در میادین بزرگ خشکی[۸] در منطقه خوزستان و نزدیک مرز عراق قرار دارد. بطور کلی ایران ۴٠ مخزن تولیدی بزرگ ( ٢٧ میدان در خشکی و ١٣ میدان در دریا[۹]( دارد. میادین نفتی خشکی به ترتیب اهمیت و حجم تولید عبارتند از:

اهواز، آسماری ، گچساران، بنگستان، مارون، آغاجاری، کرنج،پارسی، رگه سفید، بی بی حکیمه، پازانان.

همچنین میادین نفتی سلمان، دورود ، ابوذر، سیری EوA، سروش و نوروز به ترتیب از مهم ترین میادین نفتی دریایی هستند[۱۰].

متد اکتشاف اکثر مخازن هیدروکربوری ایران بررسی های لرزه ای و زمین شناسی بوده است ولی در برخی موارد تراوش هیدروکربورها به سطح زمین موجب اکتشاف میادینی شده است. برای مثال مخازن مسجد سلیمان، نفت شاه، آغاجاری، نفت سفید به این طریق یافت شده اند. عمدتاً مخازن در ایران دارای تله های ساختمانی طاقدیسی می باشند و تعدادی نیز تله های ساختمانی در ارتباط با نفوذ توده های به وجود آمده اند (میدان رخش).

ایران دارای مخازن شکسته بزرگ و بسیار بزرگی است که غالباً سنگ مخزن آنها سازند آسماری با سن الیگو میوسن است. مخازن آغاجاری، بی بی حکیمه، هفت کل، سلیمان (کوه آسماری)، کازرون (کوه دشتک)، لالی (کوه پابده-گورپی)، گچساران (کوه پاهین)، پارسی، پازنان، کرنج، پر سیاه، مسجد سلیمان از این جمله مخازن هستند. همچنین شکستگی گروه بنگستان در مخزن بل حوران و یاماما در مخزن دورود (هر دو به سن کرتاسه) عامل اصلی ایجاد مخزن بوده است.

عمدتاً شیل ها و سنگ آهک های آرژیلیتی سازند های گورپی و کژدمی سنگ منشأ اکثر میادین را تشکیل داده اند. در برخی مخازن نیز، سازند گرو، برخی از سازندهای گروه بنگستان (بویژه سروک و ایلام) و برخی از سازندهای گروه خامی (بویژه گدوان و بخش زیرین سورمه) سنگ منشأ نفت و گاز شناخته شده است.

سنگ مخازن نفتی ایران عمدتاً سن کرتاسه و ترشیری دارند . سازند آسماری در مخازن شکسته و همچنین در مخازن لبه سفید، رگه سفید، بینک، خرگ، کوپال، مارون، نفت شاه، نفت سفید از اصلی ترین سنگ مخازن ایران است. برخی مخازن دارای سنگ مخزن ماسه تحکیم‌نیافته هستند که مخازن سیروس (بورگان) و فروزان از آن جمله هستند[۱۱].

سنگ مخزن مخازن گازی ایران عمدتاً سن پرموتریاس داشته و در گروه دهرم (سازند های فراقون، دالان و کنگان) واقع شده است. تولید مخازن بسیار بزرگ گازی کوه مند، پارس جنوبی و پارس شمالی، نار، دالان، آغار، سمند، کنگان، هما ، تابناک وعسلویه در ایران و سایر میادین در منطقه خلیج فارس و کشورهای پیرامون آن نیز از این توالی های کربناته صورت گرفته است. بقیه مخازن سنی جوانتر دارند همچون میدان های تنگ بیجار در سازند سروک. مخازن پارس جنوبی ، پارس شمالی، کنگان، نار در حوضه خلیج فارس و خانگیران ( حوضه شمال شرق) به ترتیب بیشترین حجم گاز را دارا هستند[۱۲].

سنگ پوش مخازن نیز اغلب سازند گچساران و بنگستان بوده و همچنین سازندهای کژدمی، هیث، بورگان، سروک، گدون، گورپی، گروه خامی، بخش زیرین سورمه، بخش زیرین فارس، جهرم در میادین مختلف سنگ پوش هستند. سازند گچساران در هفت کل، کرنج، مسجد سلیمان، پرسیاه، پارسی، پازانان، آغاجاری، بی بی حکیمه، بینک، خرگ، لبه سفید، مارون، نفت سفید، رگه سفید، اهواز، میدان گچساران ، منصوری، نفت شاه سنگ پوش می باشد. سازند بنگستان هم در میادین بل حوران، نفت سفید، آغاجاری، بینک، لبه سفید، مارون، گچساران، بحر گانسار و کوپال و سازند کژدمی در مخازن رخش، رستم، منصوری، نوروز و سولابدار (به همراه گروه خامی) سنگ پوش هستند.[۱]

۱-۳- حوضه های رسوبی ایران و بلوکهای عملیات اکتشافی

یک حوضه رسوبی بخشی از پهنه زمین­شناسی است که دارای ضخامت قابل توجه توالی رسوبی از رسوبات دورانهای مختلف بوده و تاریخچه رسوبی تکتونیکی تقریباً یکسانی داشته باشد. معمولاً حوضه هایی بیشتر دارای امید اکتشاف مخازن هستند که همراه با نفوذ توده های آذرین نبوده و سنگ منشأ مناسب و به مرحله بلوغ رسیده را داشته باشند. علاوه بر این دارای سنگ مخزن، سنگ پوش و تله زمین شناسی و دیگر عوامل موثر برای ایجاد مهاجرت و حفظ سیالات هیدروکربوری باشند. حوضه­های رسوبی ایران که در زمان های مختلف زمین شناسی دارای مخازن هیدروکربوری با امکان اکتشاف هستند، با نام های مختلفی نامگذاری شده اند که حوضه های رسوبی در نواحی زاگرس ، خلیج فارس، ایران مرکزی، کپه داغ و گرگان، عمان، مکران و شرق ایران، مغان، خزر و سواحل آن از حوضه های بزرگ و شناخته شده هستند. کلیه حوضه های رسوبی دارای اولویت یکسان برای عملیات اکتشافی نیستند. از کل مساحت کشور در خشکی و دریا حدود ۹۰۰ هزار کیلومتر مربع با درجه اولویت های متفاوت (از قوی تا بسیار ضعیف) قابلیت ایجاد نفت و گاز را دارند. در طول مدت ۱۰۰ سال گذشته فعالیت های اکتشافی از نقشه برداری و زمین شناسی تا حفاری به مرور در همه حوضه های رسوبی کشور انجام شده است. کلاً پنج منطقه در نقشه، اولویت سرمایه گذاری برای تولید مخازن نفت و گاز تهیه شده در کشور را دارا هستند که به ترتیب اولویت شامل:

۱- مناطق زاگرس، خلیج فارس و دشت سرخس (با مساحت تقریبی ۳۷۰ هزار کیلومتر مربع(

۲- منطقه مرکزی ایران (با مساحت تقریبی ۷ هزار کیلومتر مربع(

۳- بخش هایی از ایران مرکزی، زاگرس مرتفع، دریای خزر، کپه داغ، گرگان (با مساحت تقریبی ۲۰۰ هزارکیلومتر مربع(

۴- مکران و دریای عمان، بخش هایی از ایران مرکزی، طبس، سواحل دریای خزر، مغان، کپه داغ مرکزی و شرقی، بینالود و البرز (به مساحت تقریبی ۲۲۰ هزار کیلومتر مربع(

۵- بخش هایی از ایران مرکزی، تربت جام، جازموریان، زابل (به مساحت تقریبی ۷۰ هزار کیلومتر مربع(

هر حوضه رسوبی به طور کلی به بلوکهای عملیات اکتشافی تقسیم شده است. کل مناطق اکتشافی کشور به ۹۶ منطقه نقسیم بندی شده است که در حال حاضر در۱۱ بلوک نفتی با وسعت ۷۹۰۰ کیلومتر مربع شرکتهای خارجی (نروژ، روسیه، چین، ایتالیا، سوئد، مالزی، اتریش، اسپانیا، شیلی، هند، برزیل و تایلند) مشغول به انجام عملیات اکتشاف هستند. بلوکهای فروزان، ساوه، اناران، زواره کاشان، منیر، فارسی، کوهدشت، خرم آباد و گرمسار از جمله بلوکهای عملیاتی خشکی و بلوک های لاله، تابان، فردوس، توسن، ایران مهر و فروز از بلوکهای اکتشاف دریایی است.

در سالهای اخیر مخازن متعدد نفتی (عمدتاً نفت سبک) و گازی در این بلوکهای یاد شده یافت شده است. امروزه بیشتر مخازن هیدروکربوری جدید در طبقات دیگر مخازن قدیمی عمدتاً یافت می شوند.

۱-۴- حوضه­های مهم رسوبی و سازندهای سیستم هیدروکربوری آنها

[۱] Riazi  & AliMansoori, 2006

[2] Horn, 2003

[3] Saxton& Bahmannia, 2006

[4] Riazi et al, 2004

[5] Kessler, 2006

[6] Horn, 2006

3 Alsharhan and Nairn, 1997

[8] Onshore

[9] Offshore

[10]  EIA, 2006

[11] Horn, 2006

[12] Bahmannia,2006

 

65,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۱ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.