پایان نامه مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان و ارائه راهکارهای مناسب


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان و ارائه راهکارهای مناسب مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۱  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مشکلات پیاده سازی عملیات بودجه بندی بانکهای استان و ارائه راهکارهای مناسب نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

پیشگفتار   ۱
فصل اول:کلیات تحقیق   ۳
۱-۱ مقدمه    ۴
۱-۲٫ بیان مسئله   ۴
۱-۳٫ضروریت و اهمیت تحقیق   ۶
۱-۴٫اهداف تحقیق   ۷
۱-۵٫فرضیه های تحقیق   ۷
۱-۶٫متغیرهای تحقیق   ۸
۱-۷٫روش تحقیق   ۸
۱-۸٫ابزار گردآوری داده های تحقیق   ۹
۱-۹٫جامعه آماری و نمونه گیری   ۹
۱-۱۰٫روش تجزیه و تحلیل داده ها   ۹
۱-۱۱٫قلمرو تحقیق   ۱۰
۱-۱۲٫تعاریف عملیاتی   ۱۰
۱-۱۳٫محدودیتهای تحقیق   ۱۴
۱-۱۴٫جمع‌بندی و نتیجه‌گیری   ۱۴

فصل دوم:پیشینه تحقیق   ۱۵
۲-۱ مقدمه    ۱۶
۲-۲٫بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی   ۱۷
۲-۲-۱-تعاریف بودجه   ۱۷
۲-۲-۲-مقاصد بودجه بندی   ۱۸
۲-۲-۳-وظایف بودجه بندی   ۱۸
۲-۲-۴-روشهای بودجه بندی   ۱۹
۲-۲-۵-اساس بودجه بندی عملیاتی    ۲۴
۲-۲-۶-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی   ۲۵
۲-۲-۷-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی    ۲۵
۲-۳٫ عوامل بودجه بندی   ۲۶
۲-۳-۱-عوامل محیطی   ۲۷
۲-۳-۲-عوامل فنی-فرایندی   ۳۱
۲-۳-۳-عوامل انسانی   ۳۷
۲-۴٫مبانی نظری بودجه عملیاتی   ۴۲
۲-۴-۱-طرز تنظیم بودجه عملیاتی   ۴۲
۲-۴-۲-چرا بودجه عملیاتی   ۴۴
۲-۴-۳-بازدهی بودجه بندی عملیاتی   ۴۵
۲-۴-۴-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی    ۴۶
۲-۴-۴-۱-کانادا   ۴۶
۲-۴-۴-۲-انگلیس   ۴۸
۲-۴-۴-۳-امریکا   ۵۰
۲-۴-۴-۴-ایرلند   ۵۴
۲-۴-۴-۵  هلند   ۵۶
۲-۴-۵-مزایای بودجه بندی عملیاتی   ۵۷
۲-۴-۶-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال   ۵۸
۲-۴-۷-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا   ۶۰
۲-۴-۸-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج    ۶۰
۲-۵ نتایج و جمع‌بندی      ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق   ۷۳
۳-۱٫مقدمه   ۷۴
۳-۲٫روش تحقیق   ۷۴
۳-۳٫اهداف تحقیق   ۷۵
۳-۴٫فرضیه های تحقیق   ۷۵
۳-۵٫متغیرهای تحقیق   ۷۶
۳-۶٫جامعه آماری   ۷۷
۳-۷٫ نمونه‌گیری   ۷۷
۳-۸٫روش گردآوری اطلاعات   ۷۹
۳-۹٫روایی   ۸۰
۳-۱۰٫پایایی   ۸۱
۳-۱۱- روش آزمون فرضیه ها   ۸۲
۳-۱۲ خلاصه و جمع‌بندی    ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها    ۸۷
۴-۱ مقدمه    ۸۷
۴-۲٫نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه   ۸۷
۴-۳-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی   ۹۱
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول   ۹۲
۴-۵-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم   ۹۵
۴-۶- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم   ۹۸
۴-۷ نتیجه فصل    ۱۰۵
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۰۶
۵-۱٫نتیجه گیری کلی   ۱۰۷
۵-۲٫پیشنهادها   ۱۰۹
منابع

منابع ومآخذ:

منابع فارسی:

۱ـ متزبوری، ح. ، ۱۳۷۵، حسابداری صنعتی ، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی ، ج دوم ، ص۱۴۲٫

۲ـ سجادی نژاد، ح. ، ۱۳۷۹، حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت، نشر پیشبرد، ص۱۶۶٫

۳ـ عالی‌ور، ح. ، ۱۳۸۱، حسابداری مالی، مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ص۱۴۳٫

۴ـ پناهی، ع. ، ۱۳۸۴، بودجه ریزی عملیاتی، ص۱۳٫

۵ـ حافظ نیا ، م. ، ۱۳۸۴،  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، سمت ، ص۱۵۵٫

۶ـ انصاری، ش. ، ۱۳۸۴، بودجه ریزی دولتی در ایران با تأکید بر بودجه عملیاتی، انتشارات ترمه.

۷ـ فرزیب, ع. ، ۱۳۸۴، نظام نوین بودجه ریزی در ایران، کارآفرینان فرهنگ و هنر.

۸ـ انواری، ح. ، رستمی، ر. ، ۱۳۸۲، ارزیابی مدلها و روشهای سنجش و ارزشهای        سرمایه های فکری شرکتها ، بررسی های حسابداری و حسابرسی.

۹ـ سعیدی، ر. ، مزیدی، ع. ، ۱۳۸۵،  بودجه ریزی عملیاتی ( مبانی ، مفاهیم و التزامات قانونی)، انتشارات فرهنگ.

 ۱۰ـ باباجانی، ج. ، ۱۳۸۲، تحلیل نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگوی،  انتشارات دانشگاه تهران، ص ۴٫

 ۱۱ـ قاسمی، ع. ، ۱۳۸۵، بودجه سال ۸۵ و تحولی به نام بودجه ریزی عملیاتی ، انتشارات ماهنامه نفت، ص ۳٫

۱۲ـ پناهی، ع. ، قاسمی، م. ، ۱۳۸۴، بودجه بندی عملیاتی الزامات و موانع آن در ایران، مرکز پژوهشهای مجلس.

۱۳ـ جلال آبادی، ا. ، سید نورانی، م. ، صانعی، م. ، ۱۳۸۱، تأثیر اصلاح طبقه بندی اقلام بودجه کشور بر بودجه بندی دانشگاههای وابسته به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، ص ۱۴٫

۱۴ـ اسعدی، م. ، ابراهیمی، م. ، باباشاهی، ج. ، ۱۳۸۶، شناسایی موانع استقرار بودجه عملیاتی در گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس مدل شه. کنفرانس بودجه ریزی عملیاتی

۱۵ـ سپهردوست، ح. ، ذکوری، و. ، ۱۳۸۶، بررسی موانع اجرایی بودجه ریزی عملیاتی، کنفرانس بودجه‌ریزی عملیاتی، ص ۱۶٫

۱۶ـ قاسمی، ب. ، ۱۳۸۲، مدیریت استراتژیک، انتشارات توحید، ص ۴۶٫

۱۷ـ شیروانی ، م. ، ۱۳۷۷، بررسی تأثیر مشارکت در بودجه بندی بر عملکرد مدیریت در صنعت نفت ایران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

۱۸ـ محمدی، ا. ، ۱۳۸۱، بررسی موانع بودجه بندی استان ایلام و ارائه راهکار مناسب، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

۱۹ـ سعادت، م. ، ۱۳۸۰، بودجه و بودجه ریزی، انتشارات وحدت.

۲۰ـ وزیری، م. ، ۱۳۸۲، بررسی سیستم بودجه بندی فعلی سازمان توانیر و ارائه یک مدل مناسب بودجه بندی عملیاتی برای آن، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران.

 منابع انگلیسی:

۱- Chod O., Consul T. , 2004, Budget Needs Assessment, Journal of Monetotry Economics, P.25

2- Mark B., 2003, Performance – Based Bused Budgeting Beyond Rohetoric ,World Bank, p.14

3- Marc R., Jim B., 2005, Does Performonce Budgeting Work, Accountiny review, p.18-22.

4- Robert, m., Francois m. , 2001, Examining the Prospects for Performance Budgeting in the Federal Goveernment, Journal Management.

5- Tyrone, M., 2004, Output Based Badgeting the Managment of Performance, IMF.

6- Gack d., 2003, Performance Budgeting Managing the Reform process , p.10-14.

7- Gack d., 2003, From Program to Performance Budgeting the Challenge for Emerging Morket Economies, Accounting and Business research, P.25-28

8- Brech, M., 1995, The Principle and Practice of Manoyment , IMF.

9- Hogh w., 1987, Budgeing and the Manerial Process,Gao, P2.

10- Frank. J., 2004, Application of Budgeting Methods , Accountiny review.

11- Francio.y. , 2005, Planing , Prograning and Budgeting System, Sons.

12- Kahneman, T. , 2005, Comprace Budyet Country Exprence, Gao.

13- Laverne, M., 2005, An Examination and Analysis of the Application of Performance Based Budgeting Systems in California Urban Transit Agencies, OCED, p:21-26.

پیشگفتار:

     بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تاکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکرد، پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج، از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در اغلب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه‌ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت، از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

    اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که اگر سیاستگذاران، تصمیمات مالی را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثربخشی استوار سازند، آنگاه هم آنها و هم مردم
می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت را در مقابل قانونگذاران و مردم تقویت کند.

    بطور کلی فرآیند بودجه ریزی عملیاتی در پی پاسخگویی به این پرسش هاست، جایگاه کنونی ما کجاست؟ می خواهیم کجا باشیم؟ چگونه باید به این اهداف برسیم؟ چگونه باید پیشرفت خود را بسنجیم؟

    بودجه ریزی عملیاتی از دیرباز در زمره پیشنهادات اصلاحی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در ایران نیز ایده عملیاتی کردن بودجه در سالهای اخیر اولین بار در بند ” ب” تبصره ” ۲۳″ قانون بودجه ۱۳۸۱ کل کشور مطرح شد براساس این بند:

” معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی کشور (موظف شده بود) در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال ۱۳۸۲ برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است عمل نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را براساس نیاز دستگاهها و فعالیتهایی که صورت می گیرد انجام دهد. ”  این موضوع عیناً” در بند ” ر ” تبصره ” ۱″ قانون بودجه سال ۱۳۸۲ و بند ” ز” تبصره ” ۱″ قانون بودجه ۱۳۸۳ تکرار شد.

    با وجود این تعاریف همچنان اجرای بودجه ریزی عملیاتی همچنان با ابهامات فراوانی همراه بوده است. این تحقیق سعی‌ می‌نماید تا موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در  بانکهای  سپه استان یزد بعنوان یکی از دستگاههای اجرایی سهیم در بودجه کل کشور را بررسی و همچنین راه حلهایی برای رفع مشکلات و تسهیل پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در این سازمان و سایر سازمانهای دولتی مشابه ارائه نماید.

این تحقیق از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول مربوط به کلیات تحقیق که در این فصل مسئله تحقیق، فرضیه‌ها، جامعه آماری، محدودیتهای تحقیق و … ارائه شده است. فصل دوم مربوط به پیشینه تحقیق که این فصل به سه بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول بودجه‌بندی و روشهای بودجه‌بندی، بخش دوم عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی و بخش سوم مربوط به سابقه کشورها در زمینه بودجه‌ریزی است. فصل سوم مربوط به روش تحقیق که روش آزمون فرضیه‌ها در این فصل به تفسیر ارائه گردیده است. فصل چهارم تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق، که هر کدام از فرضیه‌ها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات مربوط به تحقیق که پیشنهادات تحقیق را به سه دسته پیشنهادات مربوط به نتیجه، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و پیشنهادات کاربردی تقسیم‌ نموده‌ایم.

۱-۱-مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود. ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم.

۱-۲- بیان مسئله:

    بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است. مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد. بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید.

    در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد که اصلاح نظام بودجه ریزی را کشور از سال ۱۳۸۰ در دستور کار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز کند. با این وجود به رغم این تاکیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه که در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد.

    با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان دریافت که ضرورت توجه به موانع پیاده سازی
بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد که توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه کارهایی جهت کاهش موانع ارائه گردد. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و کدامیک از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است که اثبات نماید هر یک از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر کدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق:

    اداره یک واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است. مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می کنند. بودجه بندی رکن اساسی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت به شمار میرود.

    نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند(سعادت، ۱۳۸۰).

    نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است. اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد. همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این کار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، ۱۳۸۰).

    از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی ، صورت می گیرد. شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود.

    اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وکنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند. در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می کند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود که انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانک، ۲۰۰۳).

۱-۴-اهداف تحقیق:

    بطور کلی اهداف این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و بیان مسئله به شرح زیر می باشد:

۱-  شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد.

۲-  اولویت بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی .

۳-  ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد .

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

    با توجه به بیان مسئله و اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح می گردد تا براساس آنها اطلاعات جمع آوری و نسبت به تائید یا رد فرضیه ها اقدام گردد.

    فرضیه اصلی:

عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

    فرضیه های فرعی:

۱- عامل انسانی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

۲- عامل فنی و فرایندی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

۳- عامل محیطی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد.

۱-۶- متغیرهای تحقیق:

    در این تحقیق ” عوامل مدیریتی ” با سه عامل ” عامل محیطی، عامل فنی و فرآیندی و عامل انسانی” از طریق سئوالات پرسشنامه اندازه گیری می شود . همچنین” مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی” متغییر وابسته که از طریق آزمون رتبه ای طیف لیکرت اندازه گیری      می شود.

۱-۷- روش تحقیق:

    این تحقیق در دو بخش مجزا تدوین و تنظیم شده است که بخش اول از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای برای تدوین مباحث درج شده است. بخش دوم تحقیق از روش پیمایشی و همبستگی استفاده گردیده است. هم چنین تلاش شده ضمن توصیف عینی، واقعی و منظم مسائل مورد بررسی، فرضیات تحقیق از طریق آزمونهای آماری مورد سنجش قرار  دهیم.


۱-۸- ابزار گردآوری داده های تحقیق:

    با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد می پردازد لذا مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتند از:

۱) منابع کتابخانه ای:

     در این تحقیق برای تدوین مبانی نظری و بخشهای تئوری از کتب و نشریات و مقالات فارسی و خارجی موجود در سایت اینترنتی و همچنینی کتابخانه سازمان راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر پژوهش مجلس استفاده گردیده است.

۱)   پرسشنامه :

     از طریق پرسشنامه هایی که به این منظور تهیه شده است و در اختیار مدیران و معاونین و کارشناسان بانکهای سپه استان یزد قرار گرفته است.

۱-۹- جامعه آماری و نمونه گیری:

    جامعه آماری کلیه مدیران و معاونین بانکهای سپه استان یزد می باشند که به نوعی با بودجه سازمان سروکار داشته اند. در این تحقیق از کل جامعه آماری که ۷۰  نفر از خبرگان (مدیران و معاونین و کارشناسان) هستند نمونه‌گیری کرده و حجم نمونه به دست آمده ۵۹ نفر است.

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

    به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش آمار توصیفی (اعلام فراوانی، درصد فراوانی نسبی)، استفاده گردیده و همچنین برای تائید یا رد فرضیه‌ها از آزمون فریدمن و برای آزمون رابطه بین تجربه،تحصیلات و رشته با عوامل مدیریتی نیز از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است و در پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS  بهره گرفته شده است.

۱-۱۱- قلمرو تحقیق:

    با توجه به موضوع پژوهش قلمرو تحقیق بشرح زیر می باشد:

    قلمرو موضوعی: بودجه (به ویژه بودجه ریزی عملیاتی)

    قلمرو سازمانی: بانکهای سپه استان یزد

    قلمرو زمانی: ۱۳۸۶

۱-۱۲- تعاریف عملیاتی واژه ها:

بودجه بندی عملیاتی:

    عبارتست از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته ها به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد (پناهی، ۱۳۸۴).

مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی:

    عوامل یا دلایلی است که باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردند.


عوامل محیطی:

    در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر عوامل سیاسی، پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه دارد که بعلت متغیر بودن شرایط سیاسی و فقدان پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و همچنین فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، ۱۳۸۴).

– عوامل سیاسی:

    به عواملی از قبیل نوع نظام و شرایط سیاسی، عدم توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه اطلاق می شود که متغیر بودن شرایط سیاسی و توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، ۱۳۸۴).

– پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه:

    ساده سازی هر چه بیشتر رویه های قانونی و حذف مقررات دست و پاگیر باعث اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گردد. بنابراین قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (مزیدی، ۱۳۸۵).

– پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه:

    الزام سازمان به پاسخگویی به منظور ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است. فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بندی عملیاتی می گردد (باباجانی، ۱۳۸۲).


عوامل فنی و فرآیندی:

     در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر برنامه ریزی استراتژیک، تعیین شاخص در بودجه، اعتبار شاخص در بودجه بندی و تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری دارد. فقدان این عوامل باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد.

– برنامه ریزی استراتژیک:

     فرآیندی است که در جهت تجهیز منابع انسانی و وحدت بخشیدن به تلاشهای آنان برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت با توجه به به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی. فقدان برنامه ریزی استراتژیک باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (قاسمی، ۱۳۸۲).

– تعیین شاخص در بودجه:

     مجموعه ای از استانداردها و راهبردها یا مقیاسها است که عملکرد بوسیله آنها بصورت واضح و رضایت بخشی معنی می شود. فقدان شاخصها در بودجه بندی باعث عدم اجرای صحیح بودجه‌بندی عملیاتی می گردد (پناهی، ۱۳۸۴).

– اعتبار شاخص در بودجه:

    شاخصی که مفهوم یا ساختار را می سنجد و مقیاس درستی برای آنچه که جهت سنجش مورد نظر قرار می گیرد. فقدان اعتبار شاخصها در بودجه بندی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، ۱۳۸۴).

– تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری

    استفاده از سیستم حسابداری براساس قیمت تمام شده و کاربرد ثبت حسابداری تعهدی به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه و فعالیتها. فقدان تغییر سیستم حسابداری براساس قیمت تمام شده و ثبت حسابداری تعهدی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (مزیدی، ۱۳۸۵).

عوامل انسانی:

-آموزش:

    تعداد ساعتهای آموزش هر فرد در سال می باشد که نبود آموزش باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، ۱۳۸۰).

– شرایط احراز مشاغل:

    تعیین خصوصیات تجربیات و مهارتهایی که متصدی شغل باید داشته باشد. که فقدان شرایط احراز مشاغل به لحاظ تجربی و تحصیلی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، ۱۳۸۰).

– نظام تشویق و تنبیه:

    ابزارهای مهمی که مدیران می توانند با استفاده از آن، انگیزش کارکنان را به سمت اهداف سازمان هدایت کنند. نبود نظام های تشویق و تنبیه برای انگیزش کارکنان باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، ۱۳۸۴).

– نظام حقوق و مزایای مناسب:

    تناسب حقوق و مزایا با هزینه زندگی و نوع حجم کار می باشد. بعلت عدم تناسب حقوق و مزایا با هزینه زندگی و نوع حجم کار باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، ۱۳۸۰).

۱-۱۳- محدودیتهای تحقیق

    در خصوص تحقیق حاضر، محدودیتی به شرح ذیل قابل ذکر می باشد:

کمبود اطلاعات در زمینه بودجه بندی عملیاتی در کتابخانه دانشگاهها و سازمانهایی همچون مدیریت و برنامه ریزی و دفتر پژوهش مجلس و سایر دستگاههای اجرایی یکی از محدودیتهای این پژوهش می باشد.

۱-۱۴- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

     در فصل اول ابتدا طرح تحقیق ارائه شده است که در این طرح، مسئله اصلی و مشکل بیان شده سپس اهداف تحقیق که شامل ۱- شناسایی موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی  ۲- اولویت بندی هر یک از عوامل  ۳- ارائه راهکار مناسب برای حل مشکل ارائه گردیده است و همچنین فرضیه های تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و غیره بیان شده است.

۲-۱-مقدمه

    فصل دوم اختصاص به پیشینه تحقیق و جنبه های تئوری تحقیق دارد که بیشتر بر روی بودجه‌بندی عملیاتی تاکید شده است. این فصل شامل سه بخش می باشد. در بخش اول تعریف بودجه‌بندی و انواع روشهای بودجه‌بندی و همچنین مزایا و معایب بودجه‌بندی عملیاتی نیز بیان می‌شود.

    بخش دوم مشکلات پیاده سازی بودجه‌بندی عملیاتی که شامل عامل محیطی،عامل فنی _ فرآیندی و عامل انسانی می باشد و بخش سوم نیز تجربه برخی کشورها در بودجه‌ریزی عملیاتی و همچنین فهرستی از تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور نیز آورده شده است.

۲-۲-  بودجه بندی وانواع روشهای بودجه بندی

 

110,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.