پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۹۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مقایسه‌ی عملکرد تحصیلی، مهارت های اجتماعی و مشکلات رفتاری (نوع پرخاشگری) بین دانش آموزان دختر تک زبانه و دو زبانه مقطع ابتدائی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده
فصل اول، کلیات تحقیق :
۱-۱ : مقدمه …..   ۱
۱-۲: بیان مساله .   ۴
۱-۳ : اهمیت و ضرورت مسئله …. .. ۹
۱-۴ : اهداف پژوهش . . . ۱۱
۱-۵ : فرضیات پژوهش .. …. ۱۱
۱-۶ : تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییر ۱۱
فصل  دوم : مبانی نظری تحقیق:
۲-۱ : مقدمه . …. ۱۴
۲-۲ : مبانی نظری تحقیق.  ۱۴
۲-۳ : تئوری ها و نظریه های زبان . …. ۱۶
۲-۳-۱: نظریه محتوایی چامسکی .. . ۱۶
۲-۳-۲: نظریه پردازشی …. .. ۱۶
۲- ۳-۳ : نظریه لنه برگ .. ….. . ۱۷
۲-۳-۴ : نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت  ….. ۱۷
۲-۳-۵ : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری .  …. ۱۸
۲-۴ : تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی  ۱۹
۲-۵ : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن) ۲۰
۲-۵- ۱ : روش های زبان آموزی طبیعی … .۲۰
۲- ۵-۲ : روش آموزشی( زبان‌آموزی هدایت شده.. ۲۱
۲-۵-۳ :کسب خود به خودی … .. ….۲۲
۲-۵-۴ : مدرسه ای .    ….. ۲۳
۲-۵-۵ : دو زبانگی فرهنگی  ۲۳
۲-۵-۶ : دو زبانگی برگزیدگان . ۲۳
۲-۵-۷ : دوزبانگی قومی .. ۲۳
۲-۶ : سن یادگیری دوزبانگی …. ۲۴
۲-۷ :  انواع دو زبانگی ….. ۲۴
۲-۷-۱: دوزبانگی همپایه .. ۲۵
۲-۷-۲ : دوزبانگی نا همپایه.. ۲۵
۲-۷-۳ : دوزبانگی شبه همپایه …. ۲۶
۲-۷-۴ : طبقه بندی بر اساس زمان شروع آموزش . ۲۶
۲-۷-۴-۱: دوزبانگی زود هنگام  ۲۶
۳-۷-۴-۱-۱: دوزبانگی همزمان .. ۲۶
۲-۷-۴-۱-۲ : دوزبانگی متوالی  ۲۶
۲-۷-۴-۲ :دوزبانگی دیرهنگام .. ۲۷
۲-۷-۵ : طبقه بندی بر اساس نیز میزان تسلط زبانی) . ۲۷
۲-۷-۵-۱: دوزبانگی غیر فعال ..۲۷
۲-۷-۵-۲: دوزبانگی غالب ….  . ۲۷
۲ -۷-۵-۳ : دوزبانگی متعادل .. ۲۷
۲-۷-۵-۴ : دوزبانگی همسان … ۲۷
۲-۷-۶: دوزبانگی همتراز و چیره   ۲۸
۲-۷-۷ : دو زبانگی افزایشی و کاهشی . ۲۸
۲-۸: عوامل موثر در ماهیت دوزبانگی . ۲۹
۲-۹: عوامل موثر در دوزبانگی . .۳۰
۲-۱۰: نقش والدین در رشد زبانی کودک ۳۲
۲-۱۱: آموزش و پرورش دوزبانگی . ۳۳
۲-۱۲: ویژگی های افراد دوزبانه  ۳۴
۲-۱۳: ملاک های مورد نیاز آموزش دوزبانه ۳۴
۲-۱۴: پیامد های آموزش دو زبانه …. ۳۵
۲-۱۴-۱: پیامد شناختی .. ۳۶
۲-۱۴-۲: پیامد های عاطفی و اجتماعی ۳۶
۲-۱۵: مهارتهای اجتماعی . ۳۸
۲-۱۶: عملکرد تحصیلی  . ۴۰
۲-۱۶-۱: پیشرفت تحصیلی  … ۴۱
۲-۱۷: تعاریف پرخاشگری ….۴۴
۲-۱۸: انواع پرخاشگری . ۴۵
۲-۱۸-۱: پرخاشگری وسیله ای …. ۴۵
۲-۱۸-۲: پرخاشگری خصمانه . ۴۶
۲-۱۹ : رابطه زبان با پرخاشگری در دانش آموزان   ۴۶
۲-۲۰  پیشینه پژوهش در ایران … ۴۷
۲-۲۱ : پیشنینه  پژوهش در جهان . ۵۱
فصل سوم – روش تحقیق:
۳-۱: مقدمه …. .۵۴
۳-۲ : روش تحقیق . ۵۴
۳-۳ : جامعه آماری  ۵۴
۳-۴ : نمونه آماری پژوهش  ۵۵
۳-۵ : شیوه نمونه گیری و فرآیند آن .۵۵
۳-۶ : ابزار گرد آوری اطلاعات . ۵۶
۳-۶-۱: مقیاس درجه بندی مهارت اجتماعی گرشام و الیوت..۵۷
۳-۷ : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   …. ۵۸
فصل چهارم-  تجزیه و تحلیل یافته ها :
۴-۱:مقدمه   ۵۹
۴-۲: یافته های توصیفی .. ۵۹
۴-۲-۱: توزیع فروانی کلاس دانش آموزان ….. ۵۹
۴-۲-۲: توزیع فروانی زبان دانش آموزان:.. .۶۰
۴-۲-۳ : توزیع پراکندگی عملکرد دانش آموزان ۶۲
۴-۲-۴ : توزیع پراکندگی مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان ۶۳
۴- ۲- ۵ : توزیع پراکندگی پرخاشگری دانش آموزان …. ۶۴
۴-۳ : آزمون فرضیه ها .. ۶۵
فرضیه ۱: عملکرد تحصیلی دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه متفاوت است ۶۵
فرضیه ۲: مهارتهای اجتماعی دانش‌آموزان یک زبانه در مقایسه بادانش‌آموزان دو زبانه متفاوت است۶۶
فرضیه۳ : نوع پرخاشگری دانش آموزان یک زبانه در مقایسه با دانش آموزان دو زبانه تفاوت وجود دارد…۶۷
فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری :
۵-۱: مقدمه  ….۶۹
۵-۲ : نتایج آمار توصیفی …     ۶۹
۵-۲: توزیع پراکندگی متغیرها …  ۶۹
۵-۳ : آزمون فرضیه ها   ۶۹
۵-۴ : محدویت های پژوهش   ..  ۷۴
۵- ۵ : پیشنهادات تحقیقی . ۷۵
۵-۶ : پیشنهادات کاربردی  ….. ۷۵

  منابع :

-قرآن کریم (سوره ابراهیم، آیه ۴)، ( سوره علق، آیه ۱،۲،۳ )، ( سوره قلم، آیه ۱).

– اتکنییسون ر.، و همکاران.، ۱۳۸۱، زمینه روانشناسی هیلگارد ترجمه براهنی، بیرشک و همکاران تهران: انتشارات رشد.

 –  احتشامی، ط. موسوی س.،  ۱۳۸۸، مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مناطق دو زبانه دانش آموزان تک زبانه استان اصفهان  مقاله ارائه شده در همایش دو زبانگی در سال تحصیلی ۸۸- ۱۳۸۷٫

– احمدپور، ن.، ۱۳۷۲، بررسی تاثیر دوزبانگی در جریان یادگیری دانش آموزان پایه اول استان  لرستان . پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران .

– ادیب، ی.،  ۱۳۸۵،  مقایسه تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دوره ابتدایی. مجموعه مقالات همایش نوع آوری در برنامه های درس دوره ابتدایی، دانشگاه شیراز.

– استاینبرگ، د.، ۱۳۸۷،  درآمدی بر روانشناسی زبان. ، ترجمه  ارسلان گلفام، سازمان  مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، تهران:سمت.

– اسدی، گ.،۱۳۸۸، روانشناسی زبان  اقتبای از وب سایت زبان فارسی

– اسفند آبادی، ح. ، سیف، ع.، ۱۳۸۱،  مطالعه سبک های یادگیری دانش آموزان یک  زبانه و دوزبانه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و جنسیت، موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری نشریه شماره ۲۱٫

– اصل فتاحی، ب.، ۱۳۷۳، بررسی و مقایسه‌ی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر یک زبانه و دو زبانه (شهرهای تهران و تبریز) مقطه ابتدایی در دروس فارسی واملاء ۷۳-۱۳۷۲،        پایان نامه چاپ نشده دانشگاه علامه طباطبایی تهران .

– انجمن علمی دانش پژوهان آموزش زبان فارسی ،۱۳۸۶، روشهای موثردرآموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 

– براهنی، م .، ۱۳۷۰،  سخنرانی، اولین سمینار برای سمینار ابعاد دوزبانگی، وزارت آموزش و پرورش.

– براهنی، م.، ۱۳۷۱،  زبان و پیامدهای آن، تهران:دبیر خانه شورای تحقیقات وزارت آموزش و پرورش .

– بدری، ر.،۱۳۸۰٫، ارزیابی اثربخشی دروره یکماه آمادگی تابستان در مناطق دوزبانه آذربایجان شرقی. شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش ا آذربایجان شرقی.

– پاشا شریفی، ح. ، ١٣۸۰، تدوین وهنجاریابی آزمون های پیشرفت تحصیلی زبان فارسی برای دورة ابتدایی و راهنمایی تحصیلی»، پژوهشکدۀ تعلیم و تربیت .گروه پژوهشی      اندا زه گیری و ارزشیابی آموزشی. شمارۀ ٣ و۴٫

– تیغ زن، خ.، ۱۳۸۸، تعیین میزان خشونت در بین دانش آموزان دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر عجبشیر و تحول اجتماعی موثر بر آن پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز .

– جوادی، م.، ۱۳۷۴، آموزش چند فرهنگی به عنوان یک رویکرد انتشارات تهران: دانشگاه.

– حداد عادل،غ.، ۱۳۷۷،  سخنرانی دومین مجمع علمی آموزش زبان و ادب فارسی

– حسینی، م.، ۱۳۷۱،  بررسی علل و عوامل افت تحصیلی. تبریز :مرکز تحقیقات ادارة کل آموزش و پرورش.

– خوش رو، و.، ۱۳۷۵،  بررسی رابطهء دو زبانه بودن در پیشرفت تحصیلی و هوش دانش آموزان بسر مقطع ابتدائی. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده؛ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علوم تربیتی .

– دلاور، ع .، ۱۳۸۴، احتمالات و آمارکاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی تهران:انشارات رشد چاپ نهم .

– دیناروند، ج.، ۱۳۷۳،  بررسی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوزبانه با دانش آموزان عادی شهر شیراز پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده ، دانشگاه تربیت مدرس .

– دیناروند، ج.، ۱۳۷۷،  عنوان دوزبانگی و پیشرفت تحصیلی  نشریه تربیت شماره هفتم سال سیزدهم  فروردین ۷۷ .

رحیم‌آبادی، ر. (۱۳۸۳). مقایسه عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان یک زبانه و دو زبانه در دوره‌ی ابتدایی. پایان‌نامه ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.

 – زندی، ب .، ۱۳۷۹،  روش تدریس زبان فارسی ( در دوره دبستان)، تهران:انتشارات سمت چاپ دوم .

– سرمدی، ز.، بازرگان، ع. ،  ۱۳۸۵،  روش‌های تحقیق در علوم رفتاری ، تهران : انتشارات آگه چاپ سیزدهم جلد اول .

    – سلیمان زاده، ع.، ۱۳۸۸،  بررسی رابطه بین مهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسط شهرستان ملکان در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.

   – سنگ بری، ب.، ۱۳۷۳،  بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدایی مناطق دوزبانه. سیستان و بلوچستان : مرکز تحقیقات ادارة کل آموزش و پرورش.

– سیف، ع.، ۱۳۸۰، روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش ( ویراست نو) .تهران: انتشارات رشد.

– سیگوان و مک کی.،  ۱۳۶۹، آموزش و مساله دوزبانگی. ترجمه واقدی و سایرین)، تهران: انشارات

ادیب پور.

 – سیله، و.،  ۱۳۸۸،  کودک هویت زبان مادری ،

 – شعاری نژاد، ع.،  ۱۳۷۷،  روانشناسی رشد (۱) تهران: انتشارات پیام نور.

– شعاری نژاد، ع .، ۱۳۷۵، مبانی روانشناختی تربیت. تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .

– شفیع آبادی، ع.،۱۳۸۶،  مشاورکودک .، تهران : انتشارات سمت  .

–  شفیعی، ع.، ۱۳۵۵، بحث در باره روش تدریس زبان فارسی در دبستان های آذربایجان غربی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی .

–  شیویاری، ف .،۱۳۷۸،  برسی تاثیر دوزبانگی بر سازگاری عاطفی و اجتماعی کودکان دوزبانه. (کارشناسی ارشدروانشناسی). ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .

           –  شهلایی،ف.، ۳۸۸۱، ترجمه تاثیرمهم زبان مادری در آموزش کودکان، تاریخ ۲۵/۱۰/۸۸٫

شهیم ، سیما .(۱۳۸۳). تحلیل عوامل مقیاس روش درجه بندی مهارت های اجتماعی برای کودکان پیش دبستانی . اهواز : مجله علوم تربیتی و روانشناسی ، شماره ۳و۴ سال یازدهم.

–  شهیم، س.، ۱۳۸۵،  پرخاشگری آشکارو رابطه ای در کودکان دبستانی، مجله پژوهشهای روان شناختی، دوره ۹، شماره ۱و۲ ،۴۴ .

–  صادقی، ا.، احمدی، و عابدی،م.، ۱۳۸۱،  آموزش گروهی مهار خشم به شیوه عقلانی رفتاری و عاطفی، رفتار پر خاشگری.مجله روانشناسی، سال ششم بهار ۱، صفحه ۵۲-۶۲٫

–  فرگوسن،۱۹۷۲،  زبان مجله زبانشناسی سال دوم – شماره دوم – پاییز ۱۳۶۴٫

– فرقانی رئیسی، ش .،  ۱۳۷۵،  مشکلات رفتاری جوانان و نوجوانان، تهران: معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش .

–  قاسم زاده، ح.، ۱۳۷۸،  شناخت وعاطفه:جنبه های بالینی و اجتماعی: انتشارات فرهنگیان.

–  قشلاقی، ر.،۱۳۷۶،  تاثیر مهارت خواندن در پیشرفت تحصیلی بروز رفتاری سازش یافته اجتماعی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی، پایان نامه کارشناسی ارشد. تهران چاپ نشده  دانشگاه آزاد اسلامی تهران .

–  قوامی لاهیج،س. ، ۱۳۸۸،  بررسی نظریه ها وعوامل مؤثر بر دوزبانگی مقاله ارائه شده در همایش دوزبانگی پژوهشکده تبریز، ۱۳۸۸٫

   –  عبدی، ن.، ۱۳۸۳، نگاهی به دو زبانگی.نشریه:  رشد آموزش زبان سال هجدهم شماره ۷۰ .

–  عسگری نیا، م.، ۱۳۷۷،  بررسی تأثیر دوره آمادگی بر فهم خواندن دانش‌آموزان کلاس  اول ابتدایی دوزبانه شهرستان ایوان. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

  –  عزیزی، ر.،  ۱۳۸۸،  تحقیقی در خصوص تحصیل به زبان محلی در نظام آموزشی به 

  –  علاقه بند، ع.،  ۱۳۸۷،  جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران: نشر روان.

– علاقمندبند، ع.، ۱۳۷۶،  جامعه شناسی آموزش و پرورش تهران: نشر روان.

– عراقی، ی.، ۱۳۸۴،  مقایسه کیفیت رابطه ولی فرزندی در دو گروه از دانش آموزان پرخاشگر و غیر پرخاشگر پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی تهران .

خنجرخانی،ذ.،  عارفی،م.، عموزاده تاًثیر زبان مادری، جنسیت و علایق فردی دانش­آموزان پایه چهارم شهر ارومیه در سواد خواندن فارسی۸۸٫

– کارتلج، ج و میلبرن، ج.، ۱۳۷۲،  آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان، ترجمه محمد حسین نظری نژاد. نشر آستان قدس رضوی،چاپ دوم.

– کاپلان، پ.، ۱۳۸۱،  روان شناسی رشد؛ سفر پرماجرای کودک .مترجم م فیروز بخت. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

– کشاورز، م.، ۱۳۸۵،  نظر به اهمیت موضوع دوزبانگی و نقش آن در کارآمدی سیستم آموزشی به ترجمه آن  

– کمالی، ب .، ۱۳۷۷، پیامد های آموزشی دوزبانگی در دانش آموزان پایه ی دوم دبستان تهران وزنجان. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشگاه تهران .

– کمالی، ب .، ۱۳۸۴،  زبان شناسی و آموزش و پرورش (۲). تهران: مدرسه .

– گنجی، ح .، ۱۳۸۲،  روانشناسی عمومی، نشریه ی ساوالان.

– گلستان، و.،  (۱۳۸۸، مقالات بررسی رابطه تلویزیون و زبان آموزی کودکان دو زبانه.وب شخصی وحید گلستان.

  – مام عبدالله، ا.، ۱۳۸۸، مقایسه مهارت های نوشتاری دانش آموزان دو زبانه (کرد و ترک) پایه های  چهارم و پنجم دبستان شهر های بو کان و شاهین دژ.پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

–  محمودی، ن .، ۱۳۸۸،  مقایسه قدرت خوانایی دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه در درس فارسی پنجم ابتدایی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی پایان نامه کار شناسی ارشد چاپ نشده  دانشگاه تبریز.

–  محی الدین، م.، ۱۳۵۳،  ترک بودن والدین و تاثیر آن در یادگیری خواندن و نوشتن.   پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده علوم تربیتی، دانشگاه تهران .

–  مدرس، س.، ۱۳۷۲، بررسی مسائل آموزشی کودکان دوزبانه آذربایجان شرقی. پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده  دانشگاه تهران.

–  مدرسی، ی.، ۱۳۶۸، در آمدی بر جامعه شناسی زبان . تهران: موسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی .

– مرتضی نژاد، ح.، ۱۳۸۲،  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر ابتدائی یک زبانه،   دو زبانه و سه زبانه در شهرستا ن ارومیه به منظور توصیه برای برنامه ریزی مناسب. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشکده علوم تر بیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز .

– مشکوه الدینی، م.، ۱۳۷۳،  قاعده سازی یادگیری مهارت بررسی فرضیه ای تازه در باره یادگیری زبان دوم. مجموعه مقالات دومین کنفراس زبان شناسی نظری و کاربردی، تهران : انتشارات دانشگاه طباطبائی.

– مک‌اینتایر، ت.، ۱۹۹۸،  ترچمه حسنلو، ط.، ۱۳۸۱،  مشکلات دانش آموزان. اقتباس از وب سایت روانشناسی.

– مک نامارا، ب.، و مک نامارا، ف.،  ۱۳۷۸، کلید های رویارویی با پدیده خشونت در کودکان و نوجوانان، ترجمه حاجی زاده، م، تهران : موسسه انتشارات صابری.

– مهرجو، و هادیان.، ۱۳۷۴،  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دو زبانه ء و یک زبانه ی پسر سال سوم ابتدائی در شهرستان اهواز پایان نامه ی کارشناسی ارشد چاب نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.

– نادری، ع.، سیف نراتی، م.،  ۱۳۷۲ ، روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انشارات بدر.

– نجاریان، ب.، و مکوندی، ب.، ۱۳۷۶،  مروری بر پیامدهای دوزبانگی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره ۵۲٫

– ناعمی، م .، ۱۳۷۹،  روانشناسی آموزش خواندن، تهران : انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

–  نرسیسیانس، ا.، ۱۳۸۲،  مباحثی در دوزبانگی از دیدگاه علوم اجتماعی. تهران: معاونت پژوهشی پژوهشکده مردم شناسی.

–  نلسون، ر.، و یکس،  ای.، الن، س.،  ۱۳۷۱،  اختلال های رفتاری کودکان. مترجم منشی طوسی، م  مشهد: آستان قدس رضوی.

–  نیلی پور، ر.، ۱۳۷۱، ماهیت و مفاهیم اساسی دوزبانگی  مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دوزبانگی، تهران .

–  نوریه، م.، گل محمدی، م.، و بهرامی، ب.،  ۱۳۷۱، ابعاد دوزبانگی در استان همدان. همدان: مرکز تحقیقات ادارة کل آموزش و پرورش.

–  نوروزی،و.،و سلیمی، م.، ۱۳۸۷، آشنایی با واژه دوزبانگی اقتباس از  دانشجویان زبان شناسی .

– یمنی دوزی سرخابی، م.، ۱۳۷۱، دشواریهای موقعیت ارتباطی دانش آموزان غیر فارسی زبان در نظام آموزش و پرورش، مقاله ارائه شده در سمینار بررسی ابعاد دو زبانگی تهران: انتشارات سمت.

–  هوسبیان ، ۱۳۷۸،  مقایسهءتوانایی معنی شناختی دانش آموزان یک زبانه و دو زبانه پایه های دوم و پنجم شهر تهران. پایان نامه کار شناسی ارشد چاب نشده دانشگاه تهران.

–  هومن، ح .، ۱۳۷۶، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، تهران: نشر پارسا.

  – هارجی، کریستین ، دیکسون.، ترجمه: بیگی، خ.،  فیروز بخت ، م. ۱۳۷۷،  مهارت اجتماعی در روابط بین فردی،. تهران : انتشارات رشد.

– ویسی تبار (۱۳۸۴) میزان نادیده گرفتن زبان مادری واستفاده کردن از زبان دیگر (دوزبانگی)در امر آموزش وپرورش، ترقی وسلامت روانی افراد را به خطر می اندازد. اقتباس از وب سایت دو زبانگی

– ویگوتسکی (۱۳۷۱). اندیشه و زبان . ترجمه دکتر حبیب الله قاسم زاده. انتشارات فرهنگیان.

۲-۱: مقدمه

این فصل شامل مقدمه و هم شامل  مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش در ایران و جهان است.

در این فصل ادبیات موجود و مبانی نظری در رابطه با عملکرد تحصیلی، مهارت اجتماعی، مشکلات رفتاری (ازنوع پر خاشگری) دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع  این پژوهش معرفی می گردد.

۲-۲ : مبانی نظری تحقیق

مساله دوزبانگی یکی از موضوعاتی است که همواره نسبت به آن نگرانی های زیادی وجود داشته است. این نگرانی ها بیشتر در جوامعی به چشم می خورد که در آنها تکلم به بیش از یک زبان  متداول نیست

اما امروزه تنوع مشاغل در اقصاء نقاط جهان  و پراکندگی حرفه های گوناگون  سبب شده است که نیاز  به زبان دیگر ی نیز در جامعه احساس شود. آموزش دو زبان می توان دو امکان متفاوت را برای           دانش آموز به وجود آورد. به این معنا که اگر با شیوه صحیح آموزش داده شود، مزایای  زبانی  و اجتماعی فروانی برای دانش آموز به ارمغان می آورد (عبدی،۱۳۸۳).

آموزش با دو زبان به معنی به کار گیری دو زبان در نظام آموزشی است. در سراسر جهان، جوامع مختلف  به طور زبان رسمی را در نظام آموزشی خود به کار می گیرند و این از قرنهای گذشته به جای مانده است. در طی قرن نوزدهم میلادی به دنبال تحولات بنیادی که در جهان پدید آمده نظام آموزشی نیز دستخوش تحول شد و آموزش با چند زبان در کشورهای مختلف رونق گرفت. بعدا” با دلایل گوناگون برنامه های به کارگیری دو زبان برای آموزش مورد توجه قرار گرفت و هر یک از برنامه ها اهداف خاصی را دنبال می کرد. علاوه بر این از آن جا که محیط زبانی –  اجتماعی  فراگیران و رورش به کار گیری زبان ها در نتیجه آموزش تاثیر دارد، برنامه هایی  با  اهداف گوناگون  طراحی  شد. هدف اصلی  بعضی از این برنامه، دو زبانه کردن کودکان و حفظ زبان بومی آنان  بود و هدف  بعضی دیگر یک زبانه کردن جامعه بود (کمالی، ۱۳۸۴).

انسان به وسیله ی زبان بود که توانست به اعماق  وجود دیگران نفوذ کند و به دیگران بپیوندد و نخستین اجتماعات بشری را شکل دهد. زبان  انسان را قادر ساخت که تمایز وتفاوت را احساس کند و توانست در

 سایه ی آن بنیان های پیشرفت وترقی را پایه ریزی کند. پس می توان ادعا کرد زبان مهمترین و بارزترین خصوصیت ذاتی انسان و وجه تمایز او با حیوانات  است. لذا درمورد اهمیت زبان می توان  اظهار داشت که زبان زندگی است و زندگی در زبان معنا می یابد چنان که هایدگر نیز “معتقد است که زبان خانه بودن است و همه چیز درآن هستی و معنا پیدا می کند”. زبان مقام و نقشهای ارزشمندی را در زندگی بشر ایفا نموده و می نماید. یکی از مهم ترین نقشهای زبان، نقش ارتباطی آن است. به صورتی که به  وسیله ی  زبان است که انسان با دیگران و با دنیای پیرامونش ارتباط برقرار می کند و دنیای خود را با دنیای دیگران پیوند می دهد و با کمک جستن از آن احساسات، عواطف، خواسته ها و اندیشه و تفکرات خود را ابراز می کند. یکی از مفاهیم مهمی که زبان مادری می تواند در شکل گیری و تعریف آن نیز نقش اسا سی داشته باشد، مفهوم هویت است. زبان مادری، در تبیین هویت فردی  و جمعی هر ملتی فاکتوری  است اساسی و هر فرد و جامعه ای در وجود زبان مادری است که می تواند کیستی، حضور و وجود خود را     به شیوه ای موثر در جهان ابراز دارد. به این خاطر که زبان مادری  معرف بنیادهای فرهنگی، اجتماعی فردی و جمعی یک  ملت  است (عزیزی، ۱۳۸۸).

نظریه ها و دیدگاه های مربوط به زبان دوم  در مورد یادگیری زبان دوم و در نتیجه دوزبانه شدن، دیدگا ها و نظریه های مختلفی وجود دارد که در این جا منحصرا به آن خواهیم پرداخت. بعضی از صاحبنظران معتقدندکه زبان آموزی نیز مانند کودکانی که زبان مادری خود را یاد می گیرند علیرغم گوناگونی مطالب درونداد زبان های مختلف، تقریبا” به طور مشابه زبان هدف را می آموزند در رابطه با یادگیری زبان  مادری توسط کودکان  نظریه های مختلفی وجود دارد (اسفند آبادی،سیف،۱۳۸۱).که در این بخش  به آنها می پردازیم.

۲-۳ : تئوری ها و نظریه های زبان

۲-۳-۱: نظریه محتوایی چامسکی :که به فطری بودن زبان معتقد است. زبان را عبارت از دانشی

 می داند که در ذهن هر انسانی قرار دارد به نظر وی در ذهن هر کس  دستور زبان جهانی شکل گرفته که  زبان های آموخته شده را کنترل می کند. او فرایند یادگیری زبان را مبتنی بر فرایندهای ذهنی دانسته، نقش عوامل محیطی را کم رنگ قلمداد کرده، توانایی یادگیری زبان راامری فطری دانسته و به هرکودک دارای نظام ذهنی به نام دستگاه فراگیری زبان است و حتی در معرض دروندادهای زبانی قرار می گیرد دستگاه مذبور او را قادر می سازد در حین فراگیری زبان فریضه سازی کند کودک فریضه ها را به طور نیمه آگاهانه طرح کرده، آن ها را در هنگام استفاده از زبان آزمایشی و به طو ر مداوم با دروندادهای   زبانی جدید که دریافت  می کند مطابقت داده، در این فرآیند یادگیری فریضه ها را تغییر و یا تعدیل        می کند (محمودی، ۱۳۸۸). چامسکی متعقد است که در وجود هر کودک  نظامی از قواعد وجود دارد که به وسیله آن می تواتد جمله های نا محدود زبان را ادا کند. کودک وقتی زبان مادری خود را یاد      می گیرد که به کمک آن قادر است جمله های نا محدود را به زبان خود تولید نماید بنابراین توانایی زبان یک استعداد ذاتی است هر چند که تقویت و تقلید در آن نقش مهمی را بازی می کند ( ناعمی، ۱۳۷۹).

۲-۳-۲ : نظریه پردازشی : نظریه پردازشی در باره نظریه محتوایی چامسکی که می گوید کودک با یک مقدار وسیع از اطلاعات مشخصی در باره هماهنگی زبان به دنیا می آید، بحث کردیم حال نظریه پردازشی که مدلی است به جای اطلاعات قبلی در باره زبان صاحب نوعی مکانسیم پردازشی است که وی را قادر می سازد تا اطلاعات دریافت شده زبانی را تجزیه و تحلیل کند و بپرواند. چهار عامل را که هر کدام از آنها می تواند به مکانسیم پردازشی کمک کرده یا آن را هدایت کند باید توجه شود.

الف) نیازهای روزمره کودک

ب)  تحول عمومی ذهن کودک       

ج) گفتار والدین

د) مشکل بودن نسبی ساختارهای گوناگون زبان

 این نظریه می گوید که کودکان ذاتا” دارای یک دستگاه مشکل گشا هستند که به کمک آن اطلاعات زبانی دریافت شده را پردازش می کند که بنابراین به نظریه پردازش این مجموعه حاصل کار و کوشش پرورش های تحلیلی ذاتی است در حالیکه بنا به نظریه محتوایی این مجموعه از همان آغاز تولد در ذهن کودکان وجود دارند (اسفند آبادی، سیف، ۱۳۸۱).

۲-۳-۳ : نظریه لنه برگ (عوامل زیستی در آموزش زبان) : اما نظریه دیگری که به یادگیری زبان اهمیت می دهد نظریه لنه برگ است. این نظریه مدلی است که بین زبان آموزی و پیشرفت آن و عوامل زیست به ویژه رشد مغز ارتباط نزدیکی وجود دارد. حامیان این نظریه معتقدند که یک دوره حساس و مهم برای زبان آموزان وجود دارد این دوره بیشتر انسانها در محدودی ۱۸ ماهگی تا بلوغ را شامل می شود و انتظار می رود زبان آموزان در این دوره به طور طبیعی انجام شود اما خارج از این محدوده ی سنی  اگر زبان آموزی غیر ممکن نباشد حداقل مشکل خواهد بود (ناعمی، ۱۳۷۹).

 ۲-۳- ۴: نظریه ویگوتسکی در مورد زبان و شناخت :  ویگوتسکی (۱۳۷۱) نظریه ای ارائه داده  که در مورد تاکید اثرات اجتماعی در رشد شناختی است . نظریه ویگوتسکی یک دیدگاه کلی از رشد انسان ارائه می دهد ونقش زبان را در فرایند رشد ذهنی پر رنگ می کند. تاکید این نظریه همچنین بر نقش والدین و ارتباط آنان با کودک است. در حقیقت، برای رسیدن به رشد شناختی مطلوب در کودک، همه این روابط ضروری است. کاربرد این نظریه آن است که توانایی ذهنی افراد از روابط اجتماعی اولیه آنان در طول رشد و کیفیت این روابط برخاسته است. اگر این روابط به شیوه ای بهینه گام بردارد آنگاه          می توان اذعان نمود که توانایی شناختی و زبان کودک نیز رشد قابل ملاحظه ای داشته است. اگر این روابط دچار اشکال بوده این تواناییها نیز با مشکل روبرو هستند. ویگوتسکی مفهوم زبان و شناخت را به بعد فرهنگی می کشاند. او می نویسد فرایندهای شناختی انسان در طول تاریخ شکل می گیرد و با  ابزارهای فرهنگی و اجتماعی از فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. فرهنگهای گوناگون با شیوه های اجتماعی متفاوت استفاده از نشانه ها را به کار  می گیرند. افراد دارای فرهنگهای گوناگون، کارکردهای شناختی متفاوت را بر اساس نیازهای ویژه فرهنگی خود رشد می دهند. ویگوتسکی این تفاوت های فرهنگی را بعدها در رشد شناختی مشخص می کند. مثلا در برخی از نوشته های او آمده که جوامعی که دارای زبان نوشتاری نیستند معمولا دارای حافظه دیداری قوی نسبت به حافظه منطقی اند. بنابراین، هر فرهنگی شیوه های خاص خود و دیدگاه ویژه خود را دارد نظریه ویگوتسکی اهمیت کیفیت تعامل اجتماعی و فرهنگی را در رشد زبان و رشد ذهنی نشان می دهد. ناگفته نماند که تئوری ویگوتسکی یک شرح بسیار فوق العاده ای را درباره چگونگی انتقال زبان به رشد شناختی ارائه می دهد که استفاده از زبان در حکم ابزار تفکر کنترل اجرایی کودکان را نسبت به عملیات شناختی افزایش می دهد(دیاز وکلینگر[۱]،۱۹۹۱)

۲-۳-۵ : نظریه برنشتاین درباره رمز گذاری گفتاری :  نظریه برنشتاین تلاش دارد که ارتباط میان طبقه اجتماعی با زبان و آموزش و پرورش را روشن نماید. او می گوید تفاوت الگوهای زبانی کودکان طبقات اجتماعی مختلف بر عملکرد تحصیلی آنان در مدرسه اثر می گذارد (علاقه مند، ۱۳۷۶). برنشتاین معتقد است که رمز گفتاری افراد طبقه متوسط با تجارب خانواده آنها همراهی دارد و ویژگی آن          انعطاف پذیری، جامع بودن ، و رها بودن از زمینه و بافت  است. برعکس، رمز گفتاری کودکان طبقه پایین در ضمن آنکه با تجارب خانوادگی آنان همراهی دارد، معمولا گفتار خشن، اختصاصی و وابسته به بافت

 و زمینه است. و یک زبان محدود و مقید را نشان می دهد. به نظر برنشتاین ، تکامل زبانی کودکان طبقه متوسط، برعکس کودکان طبقه پایین، متضمن فراگیری یک زبان بسط یافته است. یک شیوه سخنگویی که در آن معانی واژه ها می تواند فردیت یافته، با وضعیتهای خاص متناسب گردد. کودکانی که زبان گفتاری بسط یافته را فرا گرفته اند، بیشتر از کودکانی که از قالب زبان محدود فراتر نرفته اند، توانایی دارند تا از آموزش و پرورش رسمی بهره مند شوند. نتیجه گیری مذکور به این معنا نیست که کودکان طبقه پایین نوع گفتاری پست تر دارند، یا این که شکل گیری زبان در آنان ناقص است، بلکه شیوه ای که آنان از گفتار استفاده می کنند با فرهنگ آموزشی مدرسه هماهنگ نیست. آنان که بر زبان بسط یافته تسلط یافته اند، بسیار آسانتر در محیط مدرسه انطباق پیدا می کنند. تئوری برنشتاین نشان دهنده آن است که زبان مورد استفاده افراد در مکالمات روزمره هم شکل دهنده و هم منعکس کننده گروه اجتماعی آنان است. از این گذشته، روابطی که در داخل گروه وجود دارد  بر زبان مورد استفاده آن گروه و نوع گفتار مورد استفاده آنان، تاثیر می گذارد(به نقل از احتشامی، موسوی، ۱۳۸۸).

۲-۴: تعاریف زبان دوم یا دوزبانگی

صاحبنظران برای پدیده دوزبانگی فرد دو زبانه تعاریف متفاوتی کرده اند در این مقوله تعریف جامع و ساده ای ارائه می گردد که شامل کلیه  موارد دو زبانگی شود. از جمله،  فرد دو زبانه به کسی اطلاق

 می شود که می تواند به دو یا چند زبان که درجات مختلف از لحاظ نظام های  آوایی، واژگان و   دستوری  متفاوتی اند، تکلم کند( براهنی ،۱۳۷۱). هم چنین دو زبانگی را از جنبه های گوناگون تعریف کرده اند که بین کاربرد مطلق – همزمان – متناوب و استادانه دو زبان تا دانستن مقداری از یک زبان          دوم، علاوه  بر مهارتهای خود به خودی که هر فرد زبان مادری از آن برخوداراست در نوسان است             (واقدی و سایرین به نقل از اصل فتاحی، ۱۳۷۳).

سیگوان  و مک کی در تعریف پیشنهادی خود برای فرد دوزبانه اظهار داشتند فردی دوزبانه خوانده

می شود که علاوه بر زبان  اول  خویش دارای  مهارتهای هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی

 را داشته باشد که بتواند هر یک از آنها را به طور مساوی و در شرایط همانند، مورد استفاده قرار دهد و چنین تعریفی را از فرد دوزبانه را تعریفی ایده ال  و کامل می دانند(واقدی و سایرین به نقل از اصل فتاحی،  ۱۳۷۳).

۲-۵ : شیوهای یادگیری دوزبانگی (روشهای دوزبانه شدن )

یادگیری زبان دوم ممکن اسست به صورت طبیعی یعنی بدون هیچ گونه آموزش عمدی صورت بپذیرد

و یا برعکس از راه آموزش و یادگیری آگاهانه تحقق یابد. ویژگیهای این دو روند زبان آموزی از برخی جهات با یکدیگر متفاوت است. از این رو، از لحاظ برخی ویژگیهای یادگیری زبان دوم، بهتر است که به توضیح و تبین انواع یادگیری زبان دوم بپردازیم.

۲-۵-۱: روش های زبان آموزی طبیعی، در این حالت فرد از آغاز تولد یا در طول رشد خود در یک خانواده و یا یک جامعه دوزبانه زندگی می کند و بدون هیچ گونه آموزش رسمی، از دو زبان       بهره مند می شود و در نتیجه در هر دو زبان توانایی درک و کارکرد ارتباطی را بدست می آورد به          سخن دیگر، زبان‌آموزی طبیعی بدون هرگونه راهنمایی منظم آموزشی صورت می‌پذیرد، به این ترتیب که زبان‌آموز در جامعة زبان‌دوم به سر می‌برد و از طریق ارتباط اجتماعی با سخنگویان آن، زبان را فرا          می گیرد. اصطلاح زبان‌آموزی طبیعی به فراگیری زبان دوم بطور طبیعی یعنی از راه ارتباط  عادی         روزانه اطلاق می‌شود. بنابراین، زبان‌آموزی طبیعی دارای دو ویژگی اساسی است: یکی آن که در           جریان ارتباط روزانه و در محیط طبیعی خاص خود صورت می‌پذیرد، و دیگر آن که از هر گونه         آموزش عمدی و منظم آزاد است. بر اساس دیدگاههای نظری و پژوهشهای انجام یافته، اگر فرد در محیطی قرار داشته باشد که تواماً در معرض دو زبان قرار گیرد، بدون تلاشی آشکار هر دو زبان                را  می آموزد و نحوة آموختن او دقیقاً به همان شیوة یادگیری یک زبان منفرد است. او نه تنها دو سیستم  را می آموزد، بلکه از هم جدا نگه  می دارد و می تواند هرزمان که ایجاب می کند صحبت خود را         از این زبان به آن زبان  تغییر دهد و حتی خیلی زود در می یابد که دو سیستم وجود دارد. بنابراین               بر دوزبانه بودن خویش آگاهی دارد. دو زبانی که به این طریق کسب می شود بسیار وسیع است، برای اینکه کودک بر هر دو زبان تسلط کامل دارد.زیرا هر دو سیستم را کاملاً جذب کرده و قادر است به وسیلة هر دوی آنها بیندیشد. این شرط دوزبانه شدن معمولاً منجر به دو زبانگی برابر می شود، در این موقعیت ممکن است هر دو زبان برای فرد در حکم زبان مادری تلقی شود(کلین ۱۹۸۶، ص۱۶).

 ۲-۵-۲: روش آموزشی( زبان‌آموزی هدایت شده[۲]): زبان‌آموزی هدایت شده نیز به نوبة خود ممکن است در دو محیط زبانی متفاوت صورت بپذیرد، و از همین‌رو لازم است این تفاوت مورد توجه  قرار گیرد. یکی آن که زبان در محیطی فراگرفته شود که معمولاً در ارتباط اجتماعی به کار نمی‌رود. در این حالت، به آن «زبان خارجی»[۳] اطلاق می‌شود. در این مورد،زبان‌آموز زبان را معمولاً از راه آموزش        فرا می‌گیرد، و پس از آن که زبان را فرا گرفت، آن را در موقعیتهای عادی اجتماعی به کار نمی‌برد. زبانهای زنده‌ای که در برنامه‌های درسی گنجانده می‌شود از همین گونه است، مانند زبانهای انگلیسی، آلمانی، اسپانیولی، فرانسه و جز اینها .. مورد دیگر آن است که زبان ‌آموز در کنار زبان  بومی خود زبان دیگری را نیز به عنوان  ابزار ارتباط  اجتماعی به کار می‌برد. در این گونه موارد، به آن «زبان دوم»[۴] گفته می‌شود. از جمله، درکشورهایی که زبان رسمی با زبان بومی همه یا برخی نواحی متفاوت است، زبان رسمی به عنوان زبان دوم فرا گرفته می‌شود. همچنین، هنگامی که زبان‌آموز به جامعه‌ای با زبان دیگر مهاجرت می‌کند، و یا مدتی در آن به سر می‌برد، زبان را در محیط اجتماعی آن فرا می‌گیرد. مورد اخیر نیز گونة دیگری از یادگیری زبان دوم است. با این حال، باید توجه داشت که تمایز میان زبان خارجی و زبان دوم همواره روشن نیست. در واقع، بسیاری موارد میانی نیز وجود دارد(کلین ۱۹۸۶، ص ۱۹). از جمله برخی موارد، زبان هم در مدرسه و هم از راه قرار گرفتن در معرض آن در محیط طبیعی فرا گرفته می‌شود. یادآوری این نکته لازم است که  بویژه در این گونه  موارد آمیخته، جدا کردن و ارزیابی تأثیر آموزش که به هر حال برای یادگیری زبان بسیار مهم است مشکل به نظر می‌رسد (الس ۱۹۸۴، ص ۳۶-۳۵). با این حال، به نظر می‌رسد از لحاظ  عملکرد فرآیندهای درونی زبان‌آموز،  میان زبان خارجی و زبان دوم  تفاوت چندانی نمی‌توان  قائل شد، هر چند که در هر یک  از دو مورد  عوامل روان‌شناختی و اجتماعی متفاوتی را می‌توان تشخیص داد. یعنی، هرچند که دو موقعیت زبان‌آموزی یاد شده از لحاظ قرار گرفتن در معرض زبان [۵] اماکن ارتباط زبانی و نیز موقعیت به کارگیری زبان یکسان نیست، با این حال مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که در هر دو مورد، فرآیند یادگیری کم و بیش یکسان است. در واقع، ممکن است تنها سرعت یادگیری و فراگیری مهارتهای گفتاری و شنیداری و نیز ظرافت های زبانی متفاوت باشد(مشکوه‌الدینی، ۱۳۷۳).

۲-۵-۳:کسب خود به خودی : سومین راه  دو زبانه  شدن از طریق کسب خود به خودی  یک زبان دوم بعد از دوران کودکی است. یعنی در تماس دائم با جامعه ای که آن زبان در آن مورد استفاده قرار

 می گیرد. برای تشخیص تفاوت زبان مادری با زبان دوم گفتنی است که زبان مادری یا اولیه، زبانی است که فرد با آن هویت می یابد و آن را متعلق به خود می داند، زبانی که مهمترین نقش را در روابط شخصی او ایفا می کند و فرد برای تفکر و تخیلات خویش از آن استفاده می کند. بدین لحاظ که اولین مفاهیم

 با  این زبان در ذهن او شکل می گیرد. با توجه به مطالب فوق، دوزبانگی را می توان بر حسب  مشخصات مختلف به انواع و درجات مختلف طبقه بندی کرد. یکی از مشخصه های مهم، نوع  یا میزان مهارت فرد در هر یک از دو زبان است که  به آن دوزبانگی برابر یا دوزبانگی محض می گویند. ولی در صورت نابرابر بودن میزان مهارت  فرد در دو زبان، به آن دوزبانگی نابرابر یا دوزبانگی ناقص گفته می شود.

 (گلستان ،۱۳۸۸).

( نرسیسانس، ۱۳۸۲) روشهای دو زبانه شدن را اینگونه تعریف می کنند طرق دوزبانگی : الف) طبیعی که تقریبا همسوبا تعریفی که در بالا ذکر شد می باشد.

   ۲-۵- ۴: مدرسه ای:۱ شخص زبان دیگر را در روند آموزش رسمی و در مدرسه فرا می گیرند و معمولا” فرصت استفاده از زبان فرا گرفته شده در مدرسه را به  ندرت به دست می آوردند  و یا هیچگاه نمی تواند از این زبان در محیطی غیر از مدرسه و آن هم تنها در طی دوران تحصیل استفاده کند.

۲-۵-۵ : دو زبانگی فرهنگی۲ : بی شباهت  به دوزبانگی مدرسه ای نیست فقط با این تفاوت که عامل سن در این مقوله دخیل است و زبان جدید توسط بزرگسالان فرا گرفته می شود انگیزه فراگیری زبان

 می تواند به دست آوردن شغل و یا مسافرت باشند

۲-۵-۶: دو زبانگی برگزیدگان۳ دو زبانه های بر گزیده از طبقات مرفه یا متوسط بالای جامعه هستند که برای مدتی دو از وطن بوده با توجه به دلایل خاصی از جمله ادامه تحصیل یا  اینکه فرزند دیپلمات های اساتید  یا کارگزاران بین المللی بوده اند .

۲-۵-۷: دوزبانگی قومی ۴ این نوع دوزبانه ها از گروهای اقلیت هستند و یا از گروه های اکثریتی هستند که بنا به شرایط سیاسی زبان خارجی حاکم ( اقلیت )، بر آنها تحمیل شده است (نرسییاس،۱۳۸۲).

۲-۶ : سن یادگیری دوزبانگی

دوزبانه شدن می تواند در سه مقطع سنی آغاز شود: ۱) دوزبانگی دوران کودکی ۲) دوزبانگی دوران نوجوانی ۳) دوزبانگی دوران بزرگسالی. با توجه به نتایج تحقیقات مختلف در خصوص بهترین مقطع سنی برای یادگیری زبان دوم، میان متخصصان مربوطه اختلاف نظر وجود دارد  تکامل هر تجربه و از جمله زبان، تابع این است که کودک در نخستین سال های زندگی در معرض تحریکاتی با وجوه انگاره های گوناگون  قرار گیرد، زیرا کودک در مرحله رشد ذهنی است و ازلحاظ روان شناختی  و  عصب شناختی،  مساعدترین زمینه را برای یادگیری زبان دارد. از سوی دیگر، هر دو زبان در شرایط طبیعی و از راه تجربة مستقیم کودک با محیط زبانی فراگرفته می شود و به آموزش رسمی نیاز ندارد. شایان ذکر است که فراگیری دوزبانگی در نخستین سال های زندگی، اگر در شرایط محیطی مناسب یادگیری صورت گیرد، منجر به گسترش توانایی های شناختی کودک می گردد( نیلی پور ،۱۳۷۱). فلاد وسالوس معتقدند که مناسب ترین زمان برای شروع آموزش کودک دوزبانه در سال های پیش از دبستان، در فاصله سنین سه تا پنج سالگی است(نقل از نجاریان ومکوندی ،۱۳۷۶). در مجموع، نتایج بیشتر تحقیقات بیانگر آن است که دوران کودکی، بهترین مرحلة سنی برای یادگیری زبان دوم است ( نیلی پور، ۱۳۷۱).

در مواردی هم افراد یک کشور واحد با جوامع زبانی متنوع، بدلیل ضرورت یادگیری زبان مشترک

 و زبان: رسمی کشورشان، دوزبانه می گرددند. که حالا به انواع آن می پردازیم

۲-۷:انواع دو زبانگی


[۱] – Diaz & Klingler

[2] – Guided language learning

[3] – Foreign language

[4] – Second language

[5] – Exposure to language

 

1-school  bilgalism

2- cultural bilgalism

33- Elite  bilgalism

4- FolK  bilgalism

95,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پرسشنامه پرخاشگری
 • پرسشنامه پرخاشگری آیزنگ و گلین ویلسون
 • تحقیق علل پرخاشگری کودکان ، ناسزاگویی و بدهنی فرزندان و دانش آموزان
 • تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی
 • مقاله علل پرخاشگری
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.