پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی درکشورهای مختلف (اروپائی -اسلامی)


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی درکشورهای مختلف (اروپائی -اسلامی) مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۶  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود پایان نامه مقایسه نحوه برخورد با پدیده همجنس بازی درکشورهای مختلف (اروپائی -اسلامی)  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات ۱
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
اهمیت موضوع ۵
اهداف تحقیق ۶
از لحاظ بعد زمانی ۷
از لحاظ بعد مکانی ۷
فصل دوم: انحراف جنسی ۸
مقدمه ۹
تعریف انحراف جنسی ۱۱
تاریخچه انحراف جنسی ۱۳
واژة انحراف جنسی ۱۶
انحراف جنسی از دیدگاه های مختلف
۱- انحراف جنسی از نظر روان شناسان
۲- انحراف جنسی از نظر زیست شناسان
۳- انحراف جنسی از نظر علمای اخلاق
قانون و مقررات اجتماعی انحراف جنسی ۱۷
قضاوت جامعه دربارة انحراف جنسی ۱۸
فصل سوم: انواع انحراف جنسی ۲۱
انواع انحراف جنسی ۲۲
۱- استمناء یا خودارضایی
۲- بچه بازی
۳- همجنس بازی
پیامدهای انحراف جنسی ۲۵
انحراف در پسران ۲۶
انحراف در دختران ۲۷
فصل چهارم: جرم شناسی اختلالات و انحراف جنسی در حوزة خانواده ۲۸
بررسی اختلالات جنسی در اسلام ۲۹
جرم شناسی انحراف جنسی ۳۱
جرم انگاری انحراف جنسی در خانواده ۳۳
تأثیر اختلال انحراف جنسی در خانواده ۳۴
فصل پنجم: همجنس بازی ۳۵
مقدمه ۳۵
تعریف همجنس بازی ۳۶
همجنس بازی چیست ۳۹
همجنس گرایی و تاریخچه آن ۴۰
عوامل همجنس بازی ۴۱
۱- عوامل روان شناختی
۲- عوامل روانی اجتماعی
۳- عوامل زیستی (بیولوژیک)
آثار همجنس گرایی ۴۶
نظر ادیان در مورد همجنس گرایی ۴۸
۱- اسلام
۲- مسیحیت
۳- یهودیت
۴- جامعه شناسی
فصل ششم: انواع همجنس بازی ۵۳
۱- همجنس بازی در مردان (لواط)
۲- همجنس بازی در زنان (مساحقه)
الف- همجنس بازی در مردان (لواط) ۵۴
لواط ۵۷
مقدمه ۵۷
تعریف لواط ۶۰
انحراف جنسی به صورت تمایل مرد به مرد (لواط) ۶۲
محرمات به سبب لواط ۶۴
داستان لواط (قوم لوط) و هم خوابگی لوط با دخترانش ۶۶
مقایسه دو روایت توراتی و قرآنی داستان حضرت لوط (ع) ۶۸
ب- لواط از دیدگاه علم ۶۹
۱- لواط از نظر قرآن ۷۰
۲- لواط از دیدگاه معصومین ۷۸
۳- لواط از دیدگاه فقها ۸۵
۴- لواط در کشورهای غربی ۹۰
۵- طریق اثبات لواط در دادگاه ۹۴
فصل هفتم: انواع همجنس بازی ۹۸
۲- همجنس بازی در زنان (مساحقه) ۹۹
علل همجنس بازی زنان ۱۰۴
مقدمه ۱۰۷
تعریف مساحقه (سحق) ۱۰۸
سحق از دیدگاه علم ۱۰۹
۱- سحق از نظر قرآن ۱۰۹
۲- سحق از نظر معصومین ۱۱۲
۳- سحق از نظر فقها ۱۱۴
۴- اثبات سحق در دادگاه ۱۱۶
فصل هشتم: همجنس بازی در کشورهای دیگر ۱۱۸
– همجنس گرایی در اروپا ۱۱۸
– جنبش های همجنس گرایان ۱۲۰
– عواقب همجنس گرایی در کشورهای اسلامی ۱۲۳
– کانادا و همجنس بازان ۱۲۵
– تصویب قانون ازدواج همجنس بازان در کشورهای الگوی دموکراسی حزب مشارکت ۱۲۶
– ازدواج قانونی همجنس گرایان در بریتانیا ۱۲۶
فصل نهم: نتیجه گیری ۱۲۹
فهرست منابع ۱۳۳

فهرست منابع

الف- کتابها
۱- قرآن کریم
۲-اکبری ابوالقاسم. مشکلات نوجوانی و جوانی . نشر ساوالان نوبت چاپ اول و دوم پاییزو زمستان ۱۳۸۱
۳-قائمی علی . خانوده و مسائل جنسی کودکان – انتشارات انجمن اولیاء و مربیان –چاپ یازدهم ۱۳۸۲
۴-مطلق پیروز مهدی ، رازهای نهفته جنسی – چاپ سعدی پائیز ۱۳۸۱
۵-کی نیامهدی ، علوم جنایی چاپ بیجاوبینا سال ۱۳۶۷
۶-انصاری مسعود، روان شناسی جرائم و انحرافات جنسی . ناشر صفار اسلامی چاپ دوم ۱۳۸۱
۷-ستوده هدایت الله . آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات . انتشار آوای نور چاپ دهم ۱۳۸۲
۸- اوحدی بهنام دکتر، تمایلات و رفتار جنسی طبیعی و غیر طبیعی انسان، نشر اگرواپات چاپ اول ۱۳۷۹
۹-واحد ابراهیم دکتر. اختلالات و انحرافات جنسی ، انتشارات اگروپات سال ۱۳۷۸
۱۰-مطهری احمد ، کنترل رابطه جنسی . ناشر:دارالتبلیغ الاسلامی سال ‏۱۳۸۰‏-‏
۱۱-یزدان پرست حمید ، داستان پیامبران درتورات ، تلمود، انجیل و قرآن و بازتاب آن درادبیات فارسی،انتشارات اطلاعات چاپ اول ۱۳۸۰ چاپ دوم ۱۳۸۴
۱۲-بازگیریدلله ، قانون مجازات اسلامی درآئینة آراد دیوان عالی کشور حد و جرائم اخلاق حسنه . نشر نخستین نوبت چاپ ۱۳۷۸
۱۳-کجباف محمدباقر. روان شناسی رفتار جنسی (نظریه ها و دیدگاهها )نشر روان چاپ دوم پائیز ۱۳۸۱
۱۴-سرخی اصفهانی نجفی موسوی علی آثار سوء روابط نامشروع – تهران حافظ نوین چاپ ۱۳۸۱
۱۵-ماجراجو محسن . روابط نامشروع دختران و پسران . انتشارات لاهوت چاپ بهار آذر ۱۳۸۴٫
۱۶-صادقی محمد . محرومین جنسی و اضطراب – چاپ حیدری –بهارسال ۱۳۷۳
۱۷-منصور جهانگیر . قانون مجازات اسلامی –انتشارات آگاه –چاپ بیست و هشتم (ویرایش سوم) سال ۱۳۸۳
۱۸-هاشمی فردمیراحمد، مسائل و اختلالات جنسی زن و مرد. ناشر. شرکت سهامی چهر. چاپ پنجم سال ۱۳۶۳
۱۹-گرجی ابوالقاسم دکتر با جمعی از همکاران، حدود وتعزیرات و قصاص انتشارات دانشگاه تهران پائیز ۱۳۸۱
۲۰-گودرزی فرامرز دکتر- پزشکی قانونی – انتشارات انیشتین چاپ حیدری چاپ سوم ۱۳۷۳
۲۱-حقوق کیفری اسلام . ترجمه وتعزیرات قصاص و دیات ، ازکتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک القهام شهید ثانی
۲۲-خرمشاهی بهاء الدین . دانشنامه قرآن وقرآن پژوهشی ج ۲ .انتشارات دوستان –چاپ اول ۱۳۷۷٫
ب- کتابهای فقهی
۱-شهید اول، مترجم شیروانی علی – ترجمه لمعه دمشقیه ج ۲ انتشارات دارالفکر چاپ ۲۲ بهار ۱۳۸۳٫
۲-تحریر الوسیله امام خمینی ج۴ ترجمه علی اسلامی، انتشارات اسلامی.
۳-محقق حلی ، شرایع الاسلام جلد ۳ . ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی بکوشش محمد تقی دانش پژوه – انتشارات دانشگاه تهران . چاپ ششم اسفند ۱۳۷۴
۴-تحریرالوسیله امام خمینی جلد ۲ ترجمه علی الاسلامی . انتشارات اسلامی
ت – کتابهای تفسیری
۱-مکارم شیرازی و جمعی ازاستادان تفسیر نمونه ج ۹ چاپ ۲۷سال ۱۳۸۳
۲-مکارم شیرازی و جمعی ا زاستادان تفسیر نمونه جلد ۶ چاپ ۲۸ سال ۱۳۸۳ .
۳-مکارم شیرازی و جمعی از استادان . تفسیر نمونه ج ۱۵ چاپ ۲۲ سال ۱۳۶۷٫
۴-علامه بزرگوار مرحوم طبرسی . تفسیرالمیزان ، انتشارات فراهانی . چاپ مشعل آزادی.
س – مقاله ها
۱-فرهمند مریم-کتاب زنان فیمینیسم و لزیسیم سال هفتم ش ۲۸ تابستان ۱۳۸۴٫
۲-تریقان اسکندری محمدرضا ، هم جنس گرایی، ابهام جنسی ، نشریه اندیشه جامعه ش ۳۰ سال ۱۳۸۴
۳-اسدی لیلا. مساحقه جرمی علیه زنان (هم جنس گرایی) نشریه کتاب زنان – ش ۲۰
۴-یزدی محمد . نکته ای درمجازات لواط نشریه فقه اهل بیت ش ۳۳
۵-عواقب همجنس گرایی درکشورهای اسلامی نشریه ترجمان سیاسی ۲۹ دی –۸۰
ش – پایان نامه ها
۱-رمضانی محمد، پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته فقه و مبانی حقوق (بررسی نابرابری زن ومرد درحدود مسئولیت جزائی) تابستان ۱۳۸۳
۲-عمرانی محمد صامت، پایان نامه گروه مطالعات خانواده (حد از دیدگاه حقوق اسلامی تابستان ۱۳۸۰
ج – سایت های اینترنتی
۱-سایت اینترنتی google / عنوان همجنس گرایی و حقوق همجس گرایان/ نیلوفر بیضایی
۲-سایت اینترنتی google/ عنوان هم جنسی گرایی و همجنس بازی
۳-سایت اینترنتی google/ محمد حسن قدیری ابیانه
ه – ماهنامه ها
۱-تعالی خانواده ۱۷-۱۶ ماهنامه آموزشی – خبری مجتمع قضایی خانواده یک سال دوم/ بهمن و اسفند ۱۳۸۴

 

مقدمه

انسان دارای دو بعد ملکوت و ناسوت است که مراتب این دو بعد شامل عقل، روح و غرائز و تمایلات می شود. شگفتی انسان دربرخورداری از این دو بعد متضاد است و هنرمندی انسان در ایجاد تعادل بین ابعاد می باشد که با کنترل امیال و غرائز حاصل می گردد. شهوت یکی از این غرایز است همانند غرایز دیگر، نه باید سرکوب گردد و نه آن که بی هیچ محدودیتی پروبال داده شود. درتاریخ ملل و مذاهب راه حل هایی برای سازماندهی این غریزة سازنده و در عین حال مخرب اندیشیده شده است یکی ازاین راه حل ها که با هدف تهذیب  اخلاق و تحکیم مبانی خانوادگی است، پیوندی از قواعد طبیعی تولیدنسل است زیرا انحراف جنسی، مخرب و عامل ویرانی فرهنگ ها و جوامع قلمداد می شود . چون انسان موجودی اجتماعی بوده و هر اجتماعی از کنش های متقابل اجتماعی ساخته شده است، لذا هنجارهای اجتماعی چگونگی روابط اجتماعی را معین می نماید.

هدایت غریزة شهوت درکانال قواهد تکوین شده دراجتماع امری ضروری و خروج از آن مسیر انحراف جنسی تلقی می گرددکه علاوه بر تزلزل بنیان های اخلاقی و دینی جامعه ، اثرات مخرب برجسم و روان فرد می گذارد چون اصلی ترین مشخصه انسان اجتماعی بودن است و هراجتماعی دارای هنجارهایی برای تنظیم روابط فیمابین اعضای خویش است. لذا عدول و تخطی از این هنجارها گاه آن قدر مهم می نماید که انحراف نامیده می‌شود. اگر چه انحراف درهر جامعه ای معنایی نسبی داشته و وابسته به طرز تلقی جامعه ارزش ها است و با این معنا چه بسا عملی درجامعه ای انحراف و حتی جرم تلقی شود و درجامعه ای دیگر آن عمل درچارچوب  هنجارها و روابط قانونی باشد. اما چون بسیاری از ارزش ها جنبه مطلق داشته به طور ذاتی ارزش محسوب گردیده و تخصلی  جوامع از آن ها موجب سقوط جامعه به پرتگاه انحراف خواهد شد۱٫


بیان مسئله

هم جنس بازی را نوعی ارتباط جنسی بین افراد یک جنس ذکر کرده اند که درهمه مذاهب و دربسیاری ازجوامع لغزش بزرگ به حساب آمده و حتی برای آن عقوبت ها و کیفرهائی را درنظر گرفته اند.

این امر که مقدمات آن حتی ممکن است دردوران کودکی گذارده شده و صورت ناآگاهانه‌ای داشته باشد درسنین تمیز و نوجوانی سبب پیدایش و دامنه دار شدن انحراف شده عوارض سخت و نگران کننده برای افراد پدید می آورد .

درفلسفه احکام و درباب تحریم و نهی از این گونه روابط ناروا یکی این مسأله ذکر شده است که تداوم و بقای نسل براثر شیوع این رفتار به خطر می افتد و رغبت و تمایلی به داشتن خانواده و زندگی درافراد پدید نمی آید.

 

اهمیت موضوع

درریشه یابی انحراف هنوز امری به غیر از جنبه غریزی و گرایش و تمایل نسبت به ارضاء به چشم نمی آید که این حالت براساس تحقیق خود ناشی از یکی از جنبه های زیر است:

۱-   عدم دست یابی به ازدواج برای آنها که درسنین بلوغند و تمنای داشتن همسر درآنان وجود دارد .

۲-   دگرگونی احساس محبت نسبت به یک فرد که خود ناشی از انحرافی روانی است و حکایت از اختلال آن دارد.

درعین حال محققان صاحب نظر از دو دسته عوامل و انگیزه ها دراین رابطه نام می برند و معتقدند که وجود و حضور آنها ممکن است سبب پیدایش انحرافی ایجاد کند که حاصل آن تن دردادن به همجنس بازی می گردد. آن عوامل کلاً‌ عبارتند از: عوامل و انگیزه های اجتماعی، عوامل و انگیزه های روانی است.[۱]


اهداف موضوع

۱-شناسایی این که ریشه این انحراف درافراد ارثی است یا اینکه افراد براساس گرایش و غریزه جنسی خود دست به این عمل می زنند.

۲-آیا اینکه این انحراف که در افراد ایجاد می شود و گرایش به جنس موافق خود دارند براثر چه عواملی است و ازکجا این عوامل ایجاد می شود.

۳-شناسایی این که انحراف همجنس بازی درمردان بیشتر گرایش دارد یا درزنان که به این عمل دست می زنند.


روش تحقیق

به صورت اسنادی و کتابخانه ای است.

مقدمه

قبل از اینکه مسایل جنسی از نظر علمی مورد مطالعه قرار گیرد قوانین مذهبی برچنین اعمالی حکم می کرد و مردم آنچه مذهب دستور می داد می پذیرفتند مردم هم اکنون نیز درمسایل جنسی تا حدودی پایبند مذهبند لیکن مذهب بیشتر روی قانون طبیعی این غریزه و طرز استفاده مشروع آن نظر دارد که هدف آن تولید مثل و بقای نسل است با چنین دیدی آنچه دراین قالب و طرز فکر قرار نگیرد انحراف جنسی خواهد بود. بطور کلی دانشمندان علوم الهی قرون وسطی اعتقاد داشتند همان طور که چشم برای دیدن است آلت تناسلی انسان نیز فقط برای تولید نسل ایجاد شده و وظیفه ی طبیعی آن تنها ایجاد نسل است.

دراین دوره اعمالی که برای جلوگیری از آبستنی صورت می گرفت نیز نوعی انحراف شناخته شده لذا دانشمندان علوم دینی آن زمان معتقدبودند افرادی که به مبانی دینی و اصول ماوراء الطبیعه اعتقاد ندارند اعمال جنسی را به خاطر لذت آن انجام می دهند نه به منظور تولید نسل که هدفی طبیعی است. با توجه به این طر تفکر به شوهرها و خصوصاً زنها چنین القا نموده بود که این عمل صرفاً برای تولید نسل است و هنگام مقاربت نباید از آن لذت برد و عمل زناشوئی فقط برای بچه دار شدن است چنان چه زنی درهنگام مقاربت دچارلذت می شد آن را یک نوع انحراف می دانستند. چنین طرز تفکری قرنها اعمال جنسی زن و شوهر را هدایت می کرد و حتی هنوز هم بعضی افراد از این طرز تفکر پیروی می کنند۱.


تعریف انحراف جنسی

انحراف جنسی عبارت است از منحرف شدن از حالت هنجار رفتار جنسی.

به عبارت دیگر اگر رفتار جنسی ازچهارچوب موازین مقبول خود خارج شود به انحراف تعبیر می شود. البته انحراف مسأله ای نسبی است به عبارت دیگر آنچه دریک فرهنگ و جامعه انحراف خوانده می شود ممکن است درفرهنگ و جامعه دیگر انحراف تلقی نشود موازین اخلاقی، فرهنگی و عرض جامعه تعیین کننده حوزة روابط جنسی سالم است.

نکته حائز اهمیت آن است که رفتارهای جنسی به صورت یک طیف نمی باشد و نمی توان افراد را به دو گروه سالم یا منحرف تقسیم کرد دامنة حالات جنسی از رفتارهای سالم تا منحرف گسترده بوده و دربین آن افراد با درجات انحراف مختلف دیده می شود. دربعضی انحراف خفیف و دربعضی شدید بوده و گاهی چند انحراف باهم دیده           می شود[۱].

درتببین انحراف جنسی عقاید مختلفی ابراز شده عده ای معتقدند چون ترشح غدد جنسی امری طبیعی محسوب می شود پس اتخاذ هر روشی از جمله همجنس بازی برای ارضای انحراف جنسی سلسله وسیعی از رفتارهای جنسی است که تعدادی از آن ها شایع بوده و اجتماع در مقابل آن به تجاهل متوسل می‌شود در حالی که انحراف شدیدتر کمتر رواج داشته اما اجتماع (و قانون) آن را مذموم می شمارد و تقبیح می نماید.[۲] در علل انحراف جنسی که به معنای تمام شامل سادیسم، مازوخیسم حیوان بازی، بچه بازی، خودنمایی جنسی، هم جنس بازی و … می‌شود سخن بسیار رفته است زیست شناسان اختلال در جفت کروموزوم ها و عدم توازن غدد و مخصوصاً هورمون ها را در بروز انحراف مؤثر می دانند.[۳] روان شناسان معتقدند که اکثر منحرفان جنسی به اختلالات شخصیتی و بیماری‌های مختلف روانی از جمله جنون، عصبانیت، آسیب های مغزی اختلال منش (پسیکوپات) و نقص عقل مبتلا بوده و به ضعف کنترل های حقیقی، اخلاقی و پرورش معیوب روابط جنسی دچار می باشند به عنوان مثال شخص سادیست به علت طرد از جامعه و سرخوردگی یا خصومت و رفتار مخرب این ناکامی را جبران می‌کند آن طبیعی محسوب می شود و عده ای دیگر کسانی را منحرف می دانند که احساس لذت جنسی آنها یا رفتار اکثریت مردم عادی متفاوت باشد[۴].

خداوند متعال به طور طبیعی نیاز به جنس مخالف را درغریزة آدمی نهاده است و درجهت تأمین این نیاز طبیعی ازدواج را به عنوان عامل وحدت جسمی و روانی انسان ها برای ساختن نهاد خانواده درمسیر همفکری و مساعدت دررفع نیازهای مادی و روحی مجاز شمرده و نسبت به آن تشویق نموده است اما هدایت غلط غریزه سبب برآورده نشدن نیاز واقعی و ایجاد نیاز کاذب دروجود انسان میگردد. این انحراف گاه ریشه درفقر و عدم وجود امکانات ازدواج داشته و گاهی توجه زودرس و بیش از اندازه به غریزه شهوت موجب دلزدگی از جنس مخالف می شود البته از شرایط اجتماعی نیز نباید غافل بود.


تاریخچه انحراف جنسی

درگذشته قواعد و مقررات مذهبی بر اعمال جنسی حاکم بود و افراد مردم آنچه را که مذهب درباره اعمال جنسی مقرر داشته بود، در مناسبات جنسی خود رعایت می کردند. البته اصولی که مذهب برای این اعمال تعیین کرده بود بسیار است ولی مهمترین آنها پیروی از قاعده طبیعی درامور جنسی بود. بر طبق این قاعده، یگانه هدف عمل جنسی، تولید نسل تقلی شده بود و هرنوع عمل جنسی که درورای این هدف انجام می گرفت انحراف تلقی می گردید.

می دانیم که انجیل مقرر داشته است: «درتولید و تکثیر نسل کوشش کن» همچنین می‌دانیم که «اونان» به علت اینکه از تولید نسل خودداری می کرد مجازات شد و عمل وی به عنوان اونانیسم» یک انحراف جنسی شناخته شد.

بنابراین هرنوع عمل جنسی که درگذشته به منظور تولید نسل انجام نمی گرفت انحراف شناخته می شد واین اعمال حتی شامل بعضی از عملیات مقدماتی معاشرت های جنسی نیز می شد.

حتی جلوگیری از آبستی و کلیه اعمالی که بدین منظور انجام می گرفت انحراف شناخته می شد و فهرستی که برای انحرافات جنسی تهیه شده بود فهرست بسیار طویلی بود که به غیر از اعمالی که به منظور تولید نسل انجام می گرفت بقیه را انحراف نشان می داد.

به طور کلی حتی اگر عمل جنسی با توجه به جنبه های لذت آور و تلذذ بخشش انجام می‌گرفت یک نوع انحراف جنسی تلقی می شد و دانشمندان علوم دینی آن زمان معتقد بودند افرادی که به مبانی دینی و اصول ماوراء الطبیعه و متافیزیک اعتقادی ندارند اعمال جنسی را به خاطر لذت آن ها انجام می دهند نه به منظور تولید نسل که هدف طبیعی و واقعی این اعمال است.

بنا به علل مذکور، افرادی دیندار و پارسا شناخته می شوند که عمل جنسی را فقط به منظور تولید نسل انجام می دادند و سعی می کردند هنگام انجام این عمل هرچقدر که ممکن است کمتر لذت جنسی کسب کنند بسیاری از افراد نیز برای این که هنگام عمل مزاجعت کمتر لذت به دست بیاورند به بعضی شیوه های عجیب و قریب دست می زند مخصوصاً‌ معتقد بودند که زنان هنگام عمل جنسی هیچ نوع لذتی نباید کسب بکنند و اگر زنی عمل مزاجعت را به خاطر کسب لذت جنسی انجام می داد عمل وی را یک نوع انحراف جنسی می دانستند.

دربین کلیه اعمالی که درآن زمان انحراف جنسی شناخته می شدند اعمالی که به منظور جلوگیری از آبستنی انجام می گرفت ازسایر انحرافات جنسی شدیدتر و خطرناک تر تلقی می گردید. عمل استناد و هم جنس بازی نیز مخصوصاً از انحرافات بسیار خطرناک جنسی به شمار می رفتند و قرن ها عمل هم جنس بازی چون مخالف قواعد طبیعی بود مجازات مرگ داشت و افرادی که به این عمل مبادرت می کردند اعدام می شدند. تحقیقات علمی ربع قرن اخیراً‌ درباره روش های جنسی معتقدات زمان گذشته را تأیید نمی کند و حتی علوم«پسیک آنالیز» و «پسیکیا تری»  چنین طرز فکری را درباره امور و مسائل جنسی محکوم می کند و آن هارا برای بشریت گمراه کننده و مضر می داند ازکلیه تحقیقاتی که درسال های اخیر درباره امور و مسائل جنسی به عمل آمده نتیجه گرفته می شود اگر مابخواهیم آن دسته از اعمال جنسی را که به خاطر تولید نسل انجام نمی گیرد انحراف بدانیم باید بطور کلی اصولاً کلیه اعمال جنسی را انحراف تلقی کنیم زیرا به طور یقین می توان گفت تعداد مردان و زنانی که اعمال جنسی را فقط به منظور تولید نسل انجام می دهند آنقدر نادر است که اصولاً نمی توانند رقمی را درتحقیقات علمی حائز شود.

ازتمام مباحث مذکور که بگذریم امروزه علم «پسیکیاتری» ثابت کرده است که بسیاری از هیجانات روحی افراد بشر به وسیله آنچه که ما آنرا عشق می نامیم و همچنین اعمال جنسی تشفی پیدا می کند. [۵]۱ . اکبری ابوالقاسم، مشکلات نوجوانی و جوانی. صفحات ۱۴۶-۱۴۵

[۱]  . مطلق پیروز، مهدی. عنوان رازهای نهفته جنسی. ص ۱۱۳

[۲]  . کی نیا مهدی، علوم جنایی، ص ۹۷

[۳] . اسدی لیلا سادات، مساحقه جرمی علیه زنان، ص ۳

[۴] . دانش . دکتر تاج زمان. مجرم کیست، جرم شناسی چیست، صفحات ۱۸۳-۱۸۲

[۵] . انصاری مسعود دکتر، روان شناسی جرائم و انحرافات جنسی.صفحات ۳۹-۳۶

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • تحقیق بررسی وضعیت فردی ، اجتماعی و خانوادگی زنان روسپی
 • بررسی رابطه آگاهی جنسی و رضایت زناشویی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.