پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه   ۲
بیان مسأله   ۳
ضرورت و اهمیت پژوهش   ۵
اهداف پژوهش   ۷
هدف کلی پژوهش   ۷
اهداف ویژه پژوهش   ۷
فرضیه های پژوهش   ۸
فرضیه اصلی پژوهش   ۸
فرضیه های فرعی پژوهش   ۸
پیش فرض های پژوهش   ۹
محدودیت های پژوهش   ۹
تعاریف نظری   ۱۱
تعاریف عملیاتی   ۱۳
فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق
مقدمه   ۱۷
بخش اول : مبانی نظری پژوهش   ۱۸
–   مفهوم تربیت بدنی    ۱۸
–   تعریف ورزش   ۱۹
–   ورزش    ۱۹
–   تعاریف ورزش همگانی   ۲۳
–   مفهوم جهانی ورزش   ۲۶
–   مفهوم ورزش   ۲۷
–   کیفیت زندگی   ۲۹
–   حق به دنبال خوشحالی بودن   ۳۰
–   انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی   ۳۱
–   فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی   ۳۶
–   تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار   ۳۸
–   طبقه بندی ورزش های همگانی   ۳۹
–   گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت   ۴۲
–   تعادل در ورزش   ۴۳
–   مفهوم فراغت   ۴۴
–   توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان   ۴۹
–   فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن   ۵۴
–   نگرش و چارچوب مفهومی آن   ۵۷
–   تعریف نگرش   ۵۸
–   گرایش به ورزش و فعالیت بدنی   ۵۹
–   انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی   ۶۱
–   بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش   ۶۵
o   الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور   ۶۵
o   ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور   ۷۸
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه   ۹۰
روش پژوهش   ۹۱
جامعه آماری   ۹۲
نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۹۳
ابزار پژوهش   ۹۶
متغیرهای پژوهش   ۹۷
اعتبار و روایی ابزار پژوهش   ۹۸
شیوه جمع آوری داده ها   ۹۹
روش های آماری   ۹۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق   ۱۰۲
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی   ۱۰۲
ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی   ۱۱۴
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی   ۱۳۲
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی   ۱۳۴
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق    ۱۳۶
سایر یافته های پژوهش   ۱۵۱
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه   ۱۶۱
خلاصه ی پژوهش   ۱۶۱
یافته های اصلی پژوهش   ۱۶۱
سایر یافته های پژوهش   ۱۶۳
بحث و تحلیل و نتیجه گیری   ۱۶۶
روش های گسترش ورزش همگانی   ۱۷۱
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش   ۱۷۳
پیشنهادات برای محققین دیگر   ۱۷۳

منابع

منابع

الف) منابع فارسی

۱- الخولی : امین احد (۱۳۸۱) .” ورزش و جامعه”، ترجمه شیخی، حمیدرضا، انتشارات بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی

۲- انجمن تحقیقات ورزش بانوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۶) ، “بررسی نحوه گذران اوقات فراغت بانوان کشور با تاکید بر ورزش و فعالیتهای تربیت بدنی .”

پارکز ، ترانت بی، بیورلی، کی، زنگر و جروم کوارترمن، مترجم، محمد احسانی (۱۳۸۳) ،”مدیریت معاصر در ورزش”، انتشارات دانشگاه تربیت مدارس

۳- پورکرانی ، محمد (۱۳۷۹) ، “بررسی وضع موجود فضاهای ورزشی دانشگاههای سراسر کشور میزان بهره گیری از آن ها”، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی .

۴- ترکمانی، مهران (۱۳۷۶) ، “مطالعه ی عوامل موثر بر پیشرفت ورزش دانش آموزان دختر دوره ی متوسط اراک”، شورای تحقیقات اداره ی کل آموزش و پرورش استان مرکزی

۵- توحیدی اقدام، محمد حسین (۱۳۸۰)، “درآمدی به ورزش در اسلام”، نشر نصایح قم.

۶- توماس، ریمونو (۱۳۷۰) ، “روانشناسی ورزش”، ترجمه محمد حسین سروری، انتشارات یگانه تهران.

۷- حیدری، عزالدین (۱۳۸۶)  ورزش همگانی : پنهان زیر سایه ورزش قهرمانی / “تولید نشاط از مهدکودک تا خانه” .روزنامه ایران ، سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

۸- جاوید، سیروس (۱۳۵۰) ،” زمینه ورزش شناسی”، چاپخانه پیروز.

۹- خلجی، حسن (۱۳۷۸) ،” اصول و مبانی تربیت بدنی”، چاپ دانشگاه پیام نور.

۱۰- دباغ، ابوالقاسم (۱۳۶۸)، “روند شکل گیری و رشد ورزش های همگانی در جهان”، انتشارات دفتر امور فرهنگی و اجتماعی ورزش های همگانی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

۱۱- دبورا، آ، وست، چارلز، آ، پوچر، (۱۳۷۵) ترجمه احمد آزاد،” مبانی تربیت بدنی و ورزش” انتشارات .

۱۲- دهخدا، علی اکبر (۱۳۳۵) ، “لغت نامه”، جلد ۱۴ ، چاپ سرویس تهران.

۱۳- رحمانی نیا، فرهاد (۱۳۸۳)، مقاله “توسعه ورزش همگانی با ملاحظه گذران صحیح اوقات فراغت جوانان”، ورزش و ارزش شماره ۱۶۹٫

۱۴- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (آذر ۱۳۸۱) ، “طرح اجمالی سند راهبرد توسعه نظام جامع تربیت بدنی و ورزش” شرکت راد سامانه .

۱۵- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (اسفند ۱۳۸۱) “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش همگانی و تفریحی”، شرکت راد سامانه .

۱۶- سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران (خرداد ۱۳۸۲) ، “مطالعات تفضیلی توسعه فرهنگ ورزش”.

۱۷- صالحی، محمد تقی، (۱۳۷۹)”ورزش بزرگسالان و ورزش همگانی”، چاپخانه اطلاعات تهران.

۱۸- عبداللهی، حسین (۱۳۸۲) ، تلویزیون و ورزش، ناشر اداره کل پژوهش های سیما.

۱۹- غفوری، فرزاد (۱۳۸۴) ، “نقش و جایگاه تقاضای اجتماعی در جهت گیری راهبردهای ورزش” مجله حرکت ورزشی.

۲۰- فراهانی ف ابوالفضل (۱۳۸۳)،” تربیت بدنی عمدمی (۱)”، انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۱-فهیم دوبن، حسن (۱۳۸۶)، جزوه کلاسی” ورزش و تفریحات سالم”.

۲۲- کارگرفرد، مهدی، کامران صادقی (۱۳۸۲) ، “بررسی تعداد افراد شرکت کننده در فعالیتهای بدنی و ورزش شهر اصفهان”، چکیده ف مقالات، دومین کنگره، خاورمیانه ای ایچ بر، آکادمی ملی المپیک.

۲۳- کاشف، میر محمد (۱۳۷۵) ،” تاریخ تربیت بدنی”، انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲۴- کاشف ، میر محمدی (۱۳۷۵) ، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

۲۵- کاشف، میر محمد (۱۳۷۵)، “وضعیت ورزش همگانی در آذربایجان غربی”، دفتر تحقیقات و آموزش سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران.

۲۶- کوزه چیان، هاشم (۱۳۸۰) “ارزشیابی کمی و کیفی تاسیسات و تجهیزات آموزش خصوصی دانشکده های تربیت بدنی کشور”، دانشگاه تربیت مدرس.

۲۷- مظفری، سید امیر احمد (۱۳۶۶)، “اصول و مبانی تربیت بدنی” دانشگاه تربیت معلم.

۲۸- مقیمی ، سید محمد (۱۳۷۷)، “سازمان و مدیریت رویکر پژوهشی” تهران: انتشارات ترمه .

۲۹- نمازی زاده، مهدی ،    سلحشور (۱۳۶۶)” تربیت بدنی عمومی”، انتشارات سمت.

۳۰- نوربخش، بریونس؛ مزارعی، ابراهیم (۱۳۸۵) ،”مقایسه انگیزش شرکت دانش آموزان و دانشجویان پسر ورزشکار در فعالیتهای ورزشی”، نشریه المپیک، سال چهاردهم ، شماره ۲ ( ۳۴) تابستان ۱۳۸۵٫

۳۱- نوربخش، پریوش (۱۳۷۸)، “فشارهای روانی در بین معلمین تربیت بدنی و ورزش استان خوزستان”، رساله دکترا، دانشگاه تربیت معلم.

۳۲- نیک نژاد، فاطمه (۱۳۷۵)، “نظر خواهی از زنان تهران در مورد ورزش بانوان”.

منابع انگلیسی

۱ -Bttista,R.R.(2002)”Personal meaning : attraction to sport participation , Pereptual and motor skills”,vol.70,PP.1002-09.
2 Bucher, Charles A.,” physical Education Milestones, Changing Concepts of Physical Education: “foundations of physical Education”, the C. V . Mosby co., st. Louis, 1973, p.249.
3 Brunde, Avery, ” Olympic Academy, Olympia, Greece, 1963.
4 Calhoun, Donald W., “sport in the people,s Republic of china”, sport, Culture, and personality, Human Kinetics Campign, IIIinois 1987, p.1.2
5 Chang, Ju. Ho, “The sport for All leaders in fostering cooperation in the Asian community”, Keynote address at the international symposium on the Development of professional Leadership in Finess and sport for All:, a manuscript for his lecture at ICSSPE, Singapore, May 1983.
6 chang.ju ho, “sport for all and the international Olympic Committee” , paper presented at the 3rd world sport for all congress,Tampere, finland, 1990
7 Chang ju Ho, “Historical Development and principles of the sport for all movement”, presented at han yong university international seminar, seoul, 1985.
8 Chang, ju Ho.” Sport for All and the international Olympic Movement:”, paper presented at the international Olymic Symosium by the Ministry of sport and KOE, Hyatt Hotel, seoul, Korea, 1985.
9 Collins, M.F (2002). “Sport for all as a multifaceted produet of domestic and international influences”.Emoul <M.F. Collins @ iboro.
10 – Dacosta, L.p. and Ana, Miragaya (2002)”. Sport for all”,meyer and meyer sport (UK) 1td.
11 Decker,D.and Lasley (1995), “participation in youth sport,qender and the moral point of view” , physical educator.vol.52.PP.14.22.
13 Han Yang soon, ” Olympism”, Korea Broadcasting system , seoul, korea, 1985.
14 Kartakoullis,Nicos,louca (2000). “In search of the right measure for sport for all. “Email : keoe @ cytanet.com.cy.
15 – kelinske,B.,Mayer,B.W,Chen.k.l.,(2001)”. Perceived benefirs forom participation in sport:” a gender study ,woman in management review,vol.16,NO,2.PP75-84.
16 Kostkova, Jarmila,” sport for All and Women in the Third world”, fundamentals of sport for All international Congress, Frankfurt, Germany, 1989.
17 Larsen ,knud (2006). “Effects of professionalisation and commercialion of elite sport for all and sport consumption in Denmark”.published by center for leisure & sport research. Leeds Metro polotan University.
18 Landry fernand, ” The Olympic Movement. Grandeurs and Paradoxes of its Development successes “, paper presented at the seoul Olympiad Anniversary conference, soul, Korea, 12th– 16th September 1989.
19 lngkeek. J(1993) ” collective and private interest in receation and tourism”, leisure studies, 12,pp7,32. 
20 – Longhurst, K.,spink, K.S.(1987).” Participation motivation of Australian children involved in organized sport”, pub med- in dexed for MEDLINE ,1987 mor, 12(1) : 24-30
21 – Martindale,E,.Denlin,A.S.and vyse. S.A. (1990)”, participation in college sports : motivation differehces , perceptual and motor skills” ,vol,71,pp.1131-50
22 “Ministry of youth and sport”, ” Book of lawx of the Republic of Korea”, compiled by the ministry of sports, Government press, 1989.
23 Meshizuka,t.,” On the past, present, and Future of sport for all”  ,a manuscript for his lecture at the ICSS conference, Singapore, may 1983.
24 Oja, P and telama, R (1991). “Sport for all.” Elsovier science pulisher B.v
25 palm.jurgen,AND Wolfyang ,Baumann (2002). Sport for all as a departure into the unknown lands of sport. Heusenstamm,Germany.
26 Palm, Jurgen, ” sport for All is a World- Wide movement ” keynote address at the opening of the Trimand Fitness international Conference Toronto Canada, 18th– 23 th suxe 1989.
27 palm- Jurgen, ” Olympic movement and sport for All” . paper presented at the seoul Olymipcs sports seminar, Korean  Olympic committee, seoul, korea, 13th-17th November, 1989.
28 Park, Roberta j. ” Orientations of the president,s Council on physical Fitness and sport the official Journal for ICHPER” – ASIA, Autumn 1990, seoul, korea.
29 Pereira, Eduardo,Blanco (2002).”In search of and Instiutional and local model of sport for all”. Emoil info @ adept.com.
30 -Ryckman,R.M,and hamel,j (1995) .” male and female adolescents motivation velatced to involvement in organized team sport”. International journal of sport psychology,VOL.26,NO.3.PP.383-97.
31 saeki toshio, “Quality of  life and sport. Humanity for all in Achieving the future Japanese, sociery”. Sport for all- 1991 elsevier science publisher,s, PP: 389-397.
32 Samaranch,juan Antonio, “sport for all- today,s Greatest social Challenge to international  sport” . keynote address at the opening of the sport for all international congress,D.S.B., Frankfurt, Germany, 1986.
33 Savola,jorma (2002) .”The country where sport is for all “.Email: jorma.savola @ skul.fr.
34 Supitr, samahtio, (2002).”Sport for all”. Faculty of kasetsart University, Bangkok, Thailand.
35 – Trembath,E.M,szabo,A.,and Bax ter ,M.J.(2006).” Participation motives in leisure cehter physical activities.Athletic” Insight: the online Journal of sport psychology
36 Wade Michael A.W. (1995)– “in trodu- ction To sport for all” W.C.b browh Bench mark
37 Zahariadis,P.N.,8 Biddle,s.j.H(2000).” Goal orielntation and participation motives in physical education and sport: their relatiohship in English scool children,” Athletic insight: The online Journal of sport psychology.

 

مقدمه

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[۱]، ۲۰۰۲).

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

بیان مسأله

بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، ۱۳۸۰) .

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه  پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[۲] ، ۱۹۹۵).

قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[۳]، ۲۰۰۰) .

مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲).

در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.

برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به  ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.

ضرورت و اهمیت پژوهش

سلامتی موهبت و ودیعه ای الهی است و هر صاحب خردی با توجه به بیان مشهور «عقل سالم، در بدن سالم است» به تأثیرات متقابل روح و جسم بر یکدیگر اذعان می کند. این موضوع از سوی بسیاری از اندیشمندان چون شیلر[۴]، پستالوژی[۵]، فروبل[۶]، روسو[۷] و … تأکید شده است. تالیران[۸] معتقد است «جسم انسان حقی برای تربیت دارد که با انجام ورزش این حق ادا می شود» (جاوید، ۱۳۵۱).

جوامع با دیدگاه های متفاوت به ورزش نگاه کرده اند مثلاً توجه برخی از تمدن ها به این پدیده، انگیزه نظامی بود، برخی دیگر تنها به منظور پر کردن اوقات فراغت و به مثابه یک تفریح به آن نگاه کرده اند و در پاره ای از تمدن ها به عنوان شیوه ای تربیتی به کار گرفته شده است.

افراد جوامع نیز با انگیزه های متفاوت به ورزش پرداخته اند. بعضی از افراد انگیزه شرکت در ورزش به ویژه ورزش همگانی را کسب نشاط و احساس لذت، بعضی به منظور حفظ سلامتی و ایجاد مصونیت از ابتلا به بیماریها، برخی خصیصه فرح بخش بودن آن و گروهی نیز تعاملات اجتماعی و ارضای نیاز تعلق به گروه را علت گرایش فرد به ورزش می دانند.

ورزش در نزد بسیاری از افراد جامعه در ذات خود فعالیتی ارزشمند، مثبت و مفید ارزیابی می شود  و بدین لحاظ، انتظار می رود که اعضای جامعه ضمن تأیید ورزش در بعد نظری، به بعد عملی نیز با مشارکت ورزشی و انجام فعالیت های فیزیکی بر این نظریه صحت گذارده و فاصله میان نظر و عمل را به حداقل برسانند. مشاهدات تجربی حاکی از آن است که در جامعه ما مشارکت های ورزشی مردم در مقایسه با سال های قبل رشد محسوسی داشته است. اما این رشد در مقایسه با مشارکت های ورزشی مردم سایر کشورها قابل ملاحظه نیست و رسیدن به سطح مطلوب، تلاش های بیشتری را می طلبد (قره، ۱۳۸۲).

اگر هدف از مشارکت در ورزش همگانی کسب تندرستی در همه ابعاد آن بدانیم، انگیزش را عامل مهمی برای دسترسی به این هدف باید نام برد. برای مثال، انشل[۹] (۱۹۹۳) انگیزش را عاملی برای انتخاب و جهت دادن به رفتار و پایداری تا رسیدن به هدف تعریف می کند. بنابراین با توجه به نقش انگیزش در تحقق هدف، محقق هدف پژوهش حاضر را شناخت انگیزه های زنان و مردان برای شرکت در ورزش همگانی می داند و برای دستیابی به این هدف فرضیه های پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد.

اهداف پژوهش

الف) هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی و ارائه راهکار می باشد.

ب) اهداف ویژه

۱- توصیف آماری منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان در ورزش همگانی

۲- توصیف آماری داده های مربوط به منتخبی از متغیرهای تحقیق

۳- تعیین سهم هریک از عوامل مؤثر بر گرایش به ورزش همگانی

۴- مقایسه عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه برای مشارکت  در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت

۵- مقایسه عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه برای مشارکت  در ورزش همگانی در گروههای تحت بررسی، به تفکیک جنسیت

۶-مقایسه عامل پیشگیرنده و درمان به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروهای تحت بررسی،به تفکیک جنسیت

۷- مقایسه عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت

۸- مقایسه عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت

۹- مقایسه عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه برای مشارکت در ورزش همگانی در گروه های تحت بررسی، به تفکیک جنسیت

۱۰- بررسی رابطه عوامل تأثیرگذار در پرداختن به ورزش همگانی با منتخبی از مشخصات فردی شرکت کنندگان

فرضیه های پژوهش

الف ) فرضیه اصلی پژوهش

بین انگیزه مشارکت زنان و مردان به ورزش همگانی تفاوت معنی داری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی پژوهش

۱- بین عامل آرامش و فراغت به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

۲- بین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

۳- بین عامل پیش گیرنده و درمان بیماری ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

۴- بین عامل آمادگی جسمانی و تندرستی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

۵- بین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

۶- بین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه در پرداختن به ورزش همگانی در زنان و مردان تفاوت معنی داری وجود دارد .

پیش فرض های پژوهش

۱- پرسشنامه ی مورد استفاده در این پژوهش اهداف پژوهش را به دقت می سنجد.

۲- آزمودنی ها با صداقت، صحت و دقت سئوال ها را اعتبارگذاری و پاسخ می دهند.

۳- آزمودنی ها ازسئوال های پرسشنامه برداشت یکنواخت دارند.

محدودیت های پژوهش

الف) محدودیت هایی که توسط محقق اعمال می شود:

۱- محدودیت مکانی: این تحقیق در استان خراسان و شهر مقدس مشهد انجام گرفته است.

۲- محدودیت زمانی: زمان اجرای تحقیق و توزیع پرسشنامه در سال تحصیلی۸۷-۸۶ می باشد.

۳- آزمودنی ها: کلیه افراد شرکت کننده در ورزش همگانی که تحت نظارت هیئت ورزش همگانی اداره کل تربیت بدنی و مرکز ورزش و تفریحات سالم شهرداری مشهد در مکان های مشخص به فعالیت های مختلف ورزش همگانی  می پردازند، در دامنه تحقیق قرار دارند.

ب) محدودیت هایی که از اختیار محقق خارج می باشد:

۱- گستردگی موضوع تحقیق و موقعیت جغرافیایی.

۲- عدم همکاری های لازم مدیران و مسئولان ذینفع.

۳- بی علاقگی و اظهار نظرهای منفی بعضی از شرکت کنندگان در مورد پژوهش.

۴- عدم آگاهی و کنترل بر میزان فعالیت های بدنی و تجربیات حرکتی آزمودنی ها.

۵- سوگیری احتمالی پاسخ دهندگان که ممکن است بر دقت پاسخ دادن به پرسشنامه اثر گذار باشد.

تعریف واژه ها و اصطلاحات :

الف) تعاریف نظری

۱- ورزش همگانی:

پرداختن عامه مردم به ورزش، حتی در زمان کوتاه با توجه به امکانات موجود و شرایط افراد است (حیدری، ۱۳۸۶).

۲- ورزش:

فعالیتی نهادینه شده است که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی و با استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده بوسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل بیرونی و درونی تحریک می شوند (آزاد، ۱۳۷۴).

۳- انگیزش:

عبارتست از مجموعه ای از نیروها که باعث می شود فرد به روش های خاصی رفتار کند (مقیمی ۱۳۷۷).

۴- مشارکت ورزشی:

تمایل و آمادگی افراد برای شرکت در رقابت ها و فعالیت های ورزش گروهی و انفرادی است  (گرنیسیکی[۱۰] ،۱۹۹۳ ).

۵- گرایش :

گرایش ارزیابی احساسی واکنشی می باشد. این مفهوم که توسط لوئیس تورستن[۱۱] و برخی دیگر از متخصصان رفتاری ارایه شده مبین آن است که گرایش، نوعی احساس مطلوب یا نامطلوب نسبت به امور یا پدیده های مختلف است. مکاتب دیگر نظری مانند نظریات خوردن آلبورت گرایش را به عنوان تمایل واکنش به موضوع با پدیده ای خاص تلقی می کند (فرجاد، ۱۳۷۳).

۶-  عامل آرامش و فراغت (روانی) :

در این حیطه قابلیت ها و ویژگی های روانشناختی افراد مانند احساس لذت و نشاط، آرامش، پر کردن اوقات فراغت، دوری از تنش ها و فراموشی مشکلات… مورد بحث قرار می گیرند (آزاد، ۱۳۷۴).

۷- عامل اجتماعی :

ورزش یک پدیده اجتماعی است و به طور کلی ارزش ها، ساختار و نیروهای محرک جامعه را نشان داده و ویژگی های جامعه را منعکس می سازد. در کنار ورزش فرایندهایی چون اجتماعی شدن، رقابت و مسابقه، همکاری و دوست یابی، ایثار و گذشت، تحرک و تحول اجتماعی اتفاق افتاده و از اهداف آن محسوب می شود (آزاد، ۱۳۷۴).

۸-عامل پیش گیرنده و درمان :

این حیطه به ورزش و فعالیت های بدنی به عنوان عاملی برای پیشگیری و درمان (با توصیه پزشک) بعضی از بیماری ها اشاره می کند.

۹- عامل جسمانی :

این حیطه به ساخت توان بدنی از طریق برنامه های تمرینی ای که موجب توسعه و تکامل سیستم های ارگانیکی مختلف بدن می شوند مربوط است (آزاد، ۱۳۷۴).

۱۰- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :

این حیطه به انجام فعالیت های ورزشی سازمان یافته در جهت افزایش سلامتی و مهارت اطلاق    می شود. با انجام فعالیت های ورزشی فرد مهارت های جدید یاد می گیرد و مهارت های ورزشی خود را بهبود می بخشد.

۱۱- عامل اختصاصی :

این حیطه به ویژگی ها و جذابیت های اختصاصی ورزش همگانی مربوط می شود.

ب) تعاریف عملیاتی

۱- عامل آرامش و فراغت (روانی):

منظور از عامل روانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون احساس لذت و نشاط، داشتن اوقات خوب، کسب آرامش بیشتر، دوری از نگرانی های روزمره می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره ۱ تا ۵ پرسشنامه سنجیده می شود.

 ۲- عامل اجتماعی :

منظور از عامل اجتماعی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون توسعه خلق و خوی و رفتار اجتماعی، یافتن دوستان جدید، همکاری و تعاون، اجتماعی شدن، فرد در ورزش همگانی می باشند که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره ۶ تا ۱۲ پرسشنامه سنجیده می شود.

۳- عامل پیش گیرنده و درمان:

منظور از عامل پیش گیرنده و درمان استفاده از ورزش به عنوان عاملی برای پیشگیری از ابتلاء به بعضی از بیماری ها و درمان بعضی از آن ها (با توصیه پزشک) که در این پژوهش به وسیله سوالات ۱۳ تا ۱۶ پرسشنامه سنجیده می شود.

۴- عامل جسمانی :

منظور از عامل جسمانی گرایش به ورزش همگانی مجموعه شاخص های مطرحی چون زیبایی ظاهر و تیپ بدنی، حفظ تندرستی، کنترل وکاهش وزن، افزایش قدرت و حجم عضلانی و اصلاح ساختار بدنی می باشد که در این پژوهش به وسیله سئوالات شماره ۲۱ تا ۲۴ پرسشنامه سنجیده می شود.

۵- عامل بهبود و یادگیری مهارت ها :

منظور از عامل بهبود و یادگیری مهارت ها بهبود مهارت های ورزشی و یادگیری مهارت های جدید که در این پژوهش به وسیله سوالات ۱۷ تا ۲۰ پرسشنامه سنجیده می شود.

۶- عامل اختصاصی :

منظور از عامل اختصاصی گرایش به ورزش همگانی، مجموعه شاخص های مطرحی چون در دسترس بودن مکان، عدم نیاز به وسایل خاص و گرانقیمت، در این رشته می باشد که بوسیله سئوالات شماره ۲۵ تا ۳۰ پرسشنامه سنجیده می شود.

مقدمه

یکی از مشکلات مردم ما آن است که ورزش را فقط تربیت و فعالیت بدنی و آنهم ویژه جوانان و برای نیل به عنوان قهرمانی می دانند.در صورتی که ورزش قسمت عملی تعلیم و تربیت است. تربیت بدنی و ورزش خصوصاً آن بعدش که به بخش همگانی مربوط می شود از طریق داده های رفتاری و نتایج جسمانی،شناختی،اجتماعی و عاطفی که فرد کسب می کند نقش ارزنده ای ایفا می نماید.بدیهی است که پرداختن به ژرفای این رابطه بسیار فراتر از نگاه گذاریی است که در اینجا معنا می کنیم.

در میان سازمان ها ونهادها یی که در جهت توسعه و تعمیم سلامتی ونیرومندی جامعه تلاش می کنند، مسئولیت خطیر سازمان ها وادارات کل تربیت بدنی وشهرداری ها از همه شناخته شده است و لزوم فعالیت های جسمانی و ورزشی در بین اقشار مردم از نظر بهداشتی،اجتماعی،اقتصادی بیش از پیش مورد تاًکید است.در این راستا بررسی مبانی نظری پژوهش و مطالعات و تجربیات گذشتگان در این زمینه  می تواند در روش ها،برنامه ها و نیز رفع نواقص ما را یاری دهد.دراین فصل ابتدا به مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته سپس به یافته هایی که در این زمینه انجام شده است، اشاره خواهد شد.

بخش اول:زیر بنای نظری پژوهش

مفهوم تربیت بدنی

ژرژهپر[۱] فرانسوی در تعریف تربیت بدنی اظهار می دارد که « تربیت بدنی عملی منظم , اصولی , تدریجی و مداوم است که از سن کودکی تا کهولت به منظور تقویت کامل بدن , کسب سلامتی , بالا بردن قدرت و استقامت دستگاه های مختلف بدن و پرورش استعدادهای افراد برای هر نوع فعالیت می باشد » . لوبوش[۲] نیز تعریف جامعی از تربیت بدنی ارائه داده است . به نظر وی « تربیت بدنی مجموع روش هایی است که جهت تبدیل بدن به یک وسیله مورد اعتماد و تطابق و همگامی با محیط های بیولوژیکی ( قدرت و استقامت دستگاه های گردش خون و تنفس ) و عوامل روانی ـ حرکتی که خود باعث به وجود آمدن کنترل و مهارت های بدنی که یکی از عوامل مهم رفتار و شخصیت آدمی است می باشد » .

تربیت بدنی بخشی مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکت و ورزش جریان رشد را در تمام ابعاد انسان تسهیل و هماهنگ کرده و به شکوفایی و تکوین استعدادهای مطلوب کمک  می کند (مظفری, ۱۳۶۶).

تعریف ورزش

در فرهنگ نفیسی , ورزش در لغت , رسم , دستور , عادت , شغل , کار , عمل , صفت , سعی و کوشش و جهد , فایده , حاصل و منفعت و پرهیز و اجتناب و زهد آمده است و در اصطلاح , به معنی ریاضت و حرکات و اعمال مخصوص است که برای قوت اعمال بدنی , همه روزه آن را به جای می آورند .

در فرهنگ برهان قاطع , ورزش را بر وزن لرزش به معنی ملکه کردن و ورزیدن است .

در فرهنگ معین , ورزش اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل قوای جسمی و روحی آمده است ( نمازی زاده , ۱۳۶۶ ) .

در فرهنگ عمید , ورزش به معنای ورزیدن و حرکت دادن پیاپی اعضای بدن برای تقویت اعصاب و عضلات و هرگونه عمل و حرکتی که برای تقویت اعضاء به منظور تندرستی به تنهایی یا  دسته جمعی انجام داده می شود , می باشد .

ورزش

اسم مصدری است از فعل ورزیدن که به طور کلی به معنی عمل کردن , انجام کار پیاپی , به کارگماری فکری و جسمی و یا اجرای مرتب تمرینات بدنی به منظور تکمیل قوای جسمانی و روحی ( توحیدی اقدام, ۱۳۸۰ ) .

ورزش از نظر لغوی اسم مصدر است به معنای ورزیدن و برزیدن مصدر آن است , یعنی کار کردن , عمل کردن , کوشیدن , پیاپی انجام دادن و ریاضت کشیدن , معادل کلمه ورزش در زبان انگلیسی Sport است که به هرنوع فعالیت بدنی و بازی که منجر به انجام مسابقه و نمایش مهارت بین دو فرد و یا دو گروه شود و آنها ملزم به انجام تمرینات مداوم و فراگرفتن مهارت در یک حرکت یا رشته ورزشی می باشند , اطلاق می گردد ( دهخدا , ۱۳۳۵ ) .

کواکلی[۳] : ورزش عبارت است از یک فعالیت رقابتی نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند ( خلجی , ۱۳۷۸ ).

ورزش به معنای ورزیدن و مهارت یافتن و معادل واژه Sport در زبان رایج انگلیسی برگرفته از واژه disport انگلیسی می باشد که خود از کلمه desport فرانسه قدیم و مرکب از پیشوند نفی des و فعل port به معنای حمل کردن , بر دوش کشیدن , زیربار بودن است . بنابراین در آغاز disport به معنای رها شدن و رستنی از فشارهای معمول زندگی بوده است (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۱).

ورزش عبارت است از انجام دادن حرکات بدنی و تکرار آنها به گونه ای که موجب افزایش توان و ورزیدگی بیشتر می شود ( کاشف , ۱۳۷۵ ) .

واندر زواگ[۴] (۱۹۸۸) ورزش نوعی فعالیت جسمی رقابتی است که از تجهیزات و امکانات ویژه ای با ابعاد زمانی و مکانی واحدی بهره می گیرد و تلاش برای کسب امتیاز اهمیت بسیار چشم گیری دارد.

شنایدر[۵] (۱۹۸۹) و اسپراتیزر[۶] (۱۹۸۹) ورزش فعالیت های جسمی آدمی است که تحت قوانین مدون انجام می گیرد .

لوی[۷] (۱۹۶۸)  ورزش باید سرشت بازی داشته باشد , شامل پاره ای عناصر رقابتی باشد , مبتنی بر دلاوری جسمی باشد , شامل عناصری از مهارت و تدبیر و بخت باشد , نتیجه آن ناآشکار باشد .

پیتز فیلدینگو میلر[۸]  هرگونه فعالیت, تجربه , فعالیت های شرکت های تجاری در جهت ایجاد تناسب اندام , تفریح , فعالیت های قهرمانی یا اوقات فراغت را تعریف کاربردی ورزشی عنوان می کند  (احسانی , ۱۳۸۲).

ریموند توماس [۹] ورزش فعالیتی است که به صورت رقابت آمیز انجام می شود و دارای قواعد و دستورالعمل های ویژه ای می باشد و ممکن است به فعالیت حرفه ای تبدیل شود ( توماس , ۱۳۷۰) .

ورزش نوعی بازی سازمان یافته است که در آن تمرین حرکات به منظور تقویت قوای جسمانی و روحی و کسب مهارت اجرا می شود , در این وسیله تربیتی معمولاً مسابقه و رقابت به عنوان انگیزه مطرح است (مظفری , ۱۳۶۶ ) .

نمازی زاده  ورزش صور مختلفی از فعالیت های جسمی و تربیت بدنی است ( نوربخش , ۱۳۷۸).

سقراط  معتقد است که اصل در زندگی انسان سلامتی است که از طریق ورزش می توان آن را به دست آورد .

افلاطون  ورزش وسیله آماده شدن مردان صالح برای رسیدن به مدینه فاضله است .

دالکروز[۱۰]  ورزش فعالیتی است که به نظم اجتماعی منتهی می شود , ارزش های فرهنگی را ترویج می کند , موجب افزایش همدلی می شود و ویژگی های مطلوب را در بین مردم اشاعه می دهد (عبداللهی , ۱۳۸۲ ) .

برخی از جامعه شناسان ورزش را دین مدنی جامعه معاصر دانسته اند  (سازمان تربیت بدنی ، ۱۳۸۱).

ورزش عمده ترین ابزار تربیت انسان است (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۲) .

تربیت بدنی و ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است ( نوربخش , ۱۳۷۸ ).

یونسکو  تربیت بدنی و ورزش , رکن بنیادین تربیت مستمر در نظام تربیت و آموزش همگانی است و باید توانایی و اراده تک تک افراد را تقویت نموده و قدرت تسلط انسان ها را برخودشان افزایش داده , جذب آنها را در جامعه تسهیل نماید ( الخولی , ۱۳۸۱ ).

تعاریف ورزش  همگانی

ورزش همگانی و پرداختن به ورزش به عنوان ابزاری برای گذراندن اوقات فراغت فعالیتی است که نیاز به مهارت خاص یا ارادة قوی ندارد و هرکس می تواند با توجه به علاقمندی و هدف مورد نظرش برای بهتر شدن در آن شرکت نماید. ورزش به عنوان عاملی برای اوقات فراغت به این معناست که هرکس بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، توانایی و وابستگی اجتماعی جهت تأمین سلامتی و بهبود زندگی با کمترین هزینه به آن بپردازد(فهیم دوین، ۱۳۸۶) .

ورزش همگانی از دیدگاه کمیته بین المللی المپیک : ورزش همگانی فعالیتی است که قدرت و برتری را به انسان باز می گرداند و موجبات رشد و گسترش سلامتی , آمادگی و احساس خوب بودن را به وسیله فعالیت های ورزشی به مردمی که می توانند به آن عادت کنند , در هر سن , جنس , نگرش , شرایط اقتصادی و فرهنگی ( محلی یا منطقه ای ) را فراهم می آورد (دبورا[۱۱] و همکاران  , ۱۳۷۵ ).

یوکا و وری[۱۲] (۲۰۰۲)  ورزش همگانی یعنی لذت , رضایت , آرامش , تعادل , تسلط , موفقیت ,  تهیج , نشاط , دوستی , آشنایی , بازی جوانمردانه , ادراک , رشد و تکامل , سلامتی , آمادگی جسمانی و خوب بودن .

کیم [۱۳] ( ۱۹۹۹) ورزش همگانی فعالیتی است که نیاز به مهارت خاص یا اراده ای قوی ندارد و هر کس     می تواند با توجه به علاقه مندی و هدف موردنظرش برای بهتر شدن در آن شرکت کند  (کارنوکولیس[۱۴] ، ۲۰۰۳) .

کارل سون [۱۵] (۲۰۰۰)  ورزش همگانی شرکت در ورزشی است که انسان آن را کاملاً آزادانه انتخاب کرده باشد ( کولین [۱۶], ۲۰۰۲ ) .

یورگن پالم[۱۷]  (۱۹۹۱)  ورزش همگانی یعنی ورزش برای همه , بدون درنظر گرفتن سن , جنس , توانایی و وابستگی اجتماعی .

یورگن پالم  (۲۰۰۰)  منظور از ورزش همگانی , تأمین سلامتی و بهبود زندگی همه انسان ها به وسیله ورزش با کم هزینه ترین برنامه هاست .

یورگن پالم (۲۰۰۱)  ورزش همگانی یک حرکت ماندگار جهانی است که انرژی های ذخیره شده در افراد و جوامع را سازمان می دهد و آن را به قدرت تبدیل می سازد (صالحی , ۱۳۷۹ ) .

والدر تروجر[۱۸]  رئیس کمیسیون ورزش همگانی کمیته بین المللی المپیک معتقد است که : ورزش همگانی حرکتی است که بتواند در حد ممکن انگیزه ورزش کردن را در تمام مردم و در تمام اوقات زندگی شان بوجود آورد ( ساوولا[۱۹]  , ۲۰۰۲) .

سامارانژ [۲۰] (۱۹۹۶) رئیس سابق کمیته بین المللی المپیک , ورزش همگانی پدیده ایست که مختصاتی منحصر به خود را دارد که آن را از تمام طبقه بندی های موجود جدا می کند , ورزش مردمی , ورزش همگانی , سلامتی جسمانی یا رقابت با خود (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۲).

مفهوم ورزش همگانی به معنی « همه مردم بایستی ورزش کنند » می باشد که این تعبیر می تواند در قالب فرم های ورزشی با فعالیت های جسمانی که ضرورت همه مردم می باشد , شکل پذیرد , خواه این ضرورت قبلاً وجود داشته , خواه نیاز به ایجاد آن باشد (پرسیرا ,۲۰۰۲ ) .

یورگن پالم  بازی های المپیک مربوط به همه افراد نیست و ورزش برای افراد عادی , بزرگسالان و اکثریت مردم در آن منظور نشده است , باید نظریه کامل تری در باره ورزش و اثرات آن در اجتماع مورد نظر قرار گیرد و آن عبارت است از ورزش برای همه ( صالحی , ۱۳۷۹ ) .

ورزش همگانی به فعالیت های ورزشی گوناگونی گفته می شود که در بیرون از ورزشگاه های رسمی که دارای مقررات سخت و دست و پاگیر هستند , و به دور از چشم تماشاگران متعصب , در کمال آزادی و سادگی برگزار می شود ( پرسیرا[۲۱]  , ۲۰۰۲ ) .

فرانکو بریسون[۲۲]   المپیک یعنی ورزش همگانی ( دباغ , ۱۳۶۸ ) .

ورزش همگانی به مانند لزوم خوردن و خوابیدن در زندگی انسان اجتناب ناپذیر است ( پرسیرا , ۲۰۰۲ ) .

نه ورزش به طور اعم و نه ورزش همگانی به عنوان یک فعالیت نمی تواند مستقل از ارزش ها و فرهنگ مردم ادامه حیات دهد (پرسیرا، ۲۰۰۲) .

 مفهوم جهانی ورزش همگانی

یک جنبش , کوششی جمعی و منظم است برای تصحیح , تغییر , یا توسعه کمبودهایی که در  نظام های اجتماعی وجود دارد , و شهروندان به طور داوطلبانه در آن جنبش شرکت می کنند (چانگ[۲۳]  , ۱۹۹۵ ) .ورزش همگانی , وظیفه ارتقای رفاه و آسایش تمام شهروندان و همچنین تعلیم و تربیت آنها را عهده دار است .

ورزش همگانی با سیاست های ورزش های جامع ارتباط دارد . هدف ورزش همگانی کوشش برای رواج دادن ورزش بین تمام اقشار جامعه است که این کار آثار بهداشتی , اجتماعی , تعلیم و تربیتی و توسعه فرهنگی دارد . ورزش همگانی نماینده یک سیاست برای ورزش است که بر فراهم کردن بهترین فرصت های ممکن برای بیشترین تعداد مردم , تحریک شرکت کننده های با سطوح عملکردهای مختلف , نسبت به ورزش تأکید وافر دارد . اصطلاح « ورزش همگانی » یک شعار است و درصدد تشویق مردم برای اظهار نظر کردن و شرکت در ورزش همچنین دعوت از آنان برای تلاش در جهت فراهم کردن فرصت ها برای همه مردم است . این امور باید به شکلی تدوین و طراحی شوند تا هر شرکت کننده با بلند همتی و     توانایی های خود , حق قهرمان شدن را داشته باشد .

الف) مفهوم ورزش

امروزه در حدود ۵۰ ورزش درجهان به خوبی شناخته شده است . این ورزش ها بازی های المپیک در سطح جهانی تا دویدن های آرام روزانه فردی را شامل می شود . آیا این دویدن های آرام یا راه رفتن نوعی ورزش است ؟ پیش از این که ورزش همگانی برای اولین بار تعریف شود , مفهوم ورزش کم و بیش با ابهام همراه بود . پیش تر , ورزش شامل فعالیت هایی بود که نوعاً طبیعت رقابتی و مسابقه ای داشتند . به هر حال , دویدن , تا جایی که به ورزش دو و میدانی , فوتبال , راگبی , یا شبیه به این ها ارتباط نداشته باشد , ورزش نیست و به صورت یک تمرین بدنی باقی خواهد ماند . به نظر می آید هر زمان ما در باره ورزش صحبت می کنیم , تنها تمرینات جسمانی در ورزش های سازمان یافته , دارای قانون و دستورالعمل را در نظر داریم که تا زمانی که آن ها را رعایت کنیم     می توانیم به بازی و مسابقه بپردازیم .

ورزش سازمان یافته می تواند به انواع مختلف تمرینات بدنی , حرکات , و رفتار تقسیم شود .

هیچکس نیست نتواند پایه های یک حرکت را انجام دهد , مانند گرفتن که حتی بچه ها هم می توانند آن را انجام دهند . اگر این نوع حرکات ساده به عنوان یک قسمت از حرکت تلقی شود , در نتیجه ورزش       می تواند به وسیله هرکس مورد استفاده قرار گیرد و به عنوان یک تمرین یا ورزش طبقه بندی گردد . بنابراین , دویدن آرام یا حرکات نرمش های سوئدی بر روی کف اتاق نیز قسمتی از ورزش هستند .

منشور اروپا در سال ۱۹۶۶ ورزش را در چهار گروه طبقه بندی کرد . این چهار طبقه عبارتند از :

بازی ها و ورزش های رقابتی
فعالیت های در فضای باز
حرکات ظریف و زیبا
فعالیت برای آمادگی جسمانی

این توصیف , مفهوم ورزشی همگانی شد و در سال ۱۹۷۷ رسمیت جهانی یافت . بعد از این که این منشور اعلام گردید , واژه های « تربیت بدنی » و « تفریحات سالم » در اروپا تغییر پیدا کردند و به واژه « ورزش » تبدیل شدند . در آسیا , « ورزش » زیر چتر واژه تربیت بدنی به کار می رود , گرچه مفهوم ورزش همگانی پذیرفته شده است .

ب) کیفیت زندگی

در هر حال و هر زمان , نوع بشر زندگی می کند , بدن برای حرکت و ارتباط یک پیش نیاز است . بنابراین , بدن ما چیزی است که از نظر تمام فرهنگ های مختلف مشترک است , ما می توانیم از طریق زبان بدنی ارتباط برقرار کنیم , بازی و حرکت کنیم , بدون این که سبک زندگی یکدیگر را بفهمیم . زندگی ما برپایه جسم ما است . این معنی زیادی برای کیفیت زندگی دارد , حتی تحت شرایط شدید غیر مطلوب , ورزش و مسابقات می توانند در برخوردهای اجتماعی , و شرکت در تحکیم روابط اجتماعی , حتی در شرایط غیرمطمئن زندگی , ساعات خوشی را فراهم کنند . آیا تجارب نشان داده شده در بازی بچه ها , در مسابقات بدنی در بین جوانان , و در فستیوال های کهنسالان , به عنوان قسمتی از حق انسانی برای لذت بردن و شاد بودن در زندگی نیست ؟ کیفیت زندگی منحصر به ثروت مادی نیست . حرکت ورزش همگانی باید در توسعه کیفیت زندگی شرکت داشته باشد , چیزی که برای بشر بسیار مهم است .

فستیوال[۲۴] بازی , ۲۸ آپریل ۱۹۹۱ , در کره جنوبی و در پارک المپیک نمونه ای واقعی از غنای کیفیت زندگی از طریق ورزش را نشان داد . این فستیوال , که ۳۸ ورزش مدرن و بازی های سنتی را نشان داد , حدود پنجاه هزار نفر را جذب کرد . بچه ها با والدین , فامیل ها , دوستان , و اقوام برای شرکت در ورزش و بازی ها آمده بودند و وقت خوشی را با عشق و دوستی سپری کردند . بازی های فستیوال فرصتی را برای آنها فراهم ساخت تا لحظات خاصی را از طریق بازی دست در دست هم حلقه بزنند پیاده روی کرده بخندند و تمرین کنند . چهره های با نشاط و نورانی شرکت کننده ها مرا نسبت به اهمیت این نوع وقایع متقاعد ساخت . آیا تجارب شادی بخش  از طریق نمایش عشق و دوستی , کیفیت حقیقی زندگی نیست ؟

ج) حق به دنبال خوشحالی بودن

اگر قبل از هر چیز حقی وجود داشته باشد , این حق شامل سلامتی و خوشحالی است . همه ما یک بدن داریم , در نتیجه , همه ما حق داشتن بدنی سالم همچنین حق شرکت کردن در زندگی فعال با کمک این بدن را داریم . ما حق داریم تجاربی با بدنمان داشته باشیم , و به این دلیل است که ورزش همگانی برای احقاق حقوق بشر و برای تساوی در بین مردم مبارزه می کند .

ماده ۱ : منشور تربیت بدنی و ورزش تصریح می کند که « پرداختن به تربیت بدنی و ورزش حقی است واجب برای همه » همان گونه این ایده و اصل اولیه برای ورزش همگانی است ( کوگلان[۲۵] , ۱۹۸۳) .

هر انسانی حقی اساسی برای دسترسی به تربیت بدنی و ورزش را دارد , چیزی که برای رشد و توسعه شخصیت او ضروری است . آن منشور تصریح می کند که آزادی برای رشد جسمانی , ذهنی و قوای روحی از طریق تربیت بدنی و ورزش باید از دو جهت نظام آموزشی و سایر جنبه های زندگی اجتماعی تضمین گردد , و هر فرد باید بر طبق سنت ملی ورزشی خود , برای پرداختن به تربیت بدنی و ورزش , توسعه آمادگی جسمانی , و رسیدن به سطوحی از موفقیت فرصت های کافی , داشته باشد , که موفقیتی مبتنی بر توانایی های اوست .

دولت کره جنوبی همچنین اهمیت درون ارتباطی بین بهداشت و نشاط را مطرح ساخت و آن دو را از بشر دانست . در مقدمه قانون اساسی کره جنوبی چنین آمده است : « ما , نسل ما , دختران و پسران ما , باید پیوسته آزادی , سلامتی , و نشاط ما را تأمین کنند ( ۱۹۸۹ ) . در کره جنوبی , دولت وظیفه دارد حقوق فردی افراد را از تجاوز احتمالی مصون نگه دارد .

انگیزه گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش های همگانی

توجه به ورزش همگانی در بین کشورها از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ میلادی با نگرش های متفاوتی صورت پذیرفت که از آن جمله غنی سازی اوقات فراغت یا ترویج بهداشت و سلامتی و یا هردو نگرش در بین مردم بود . انگیزه گرایش به ورزش همگانی در برخی از کشورهای عبارت بودند از : انگیزه مردم آمریکای لاتین در گرایش به ورزش همگانی : پر کردن اوقات فراغت . مردم آمریکای شمالی : سلامتی . مردم کره : یک حرکت فرهنگی . مردم سنگاپور : فعالیتی برای اوقات فراغت و سلامتی و شادی . مردم استرالیا : زندگی در سراسر عمر با ورزش . مردم مالزی : حاکمیت ارزش های قومی و سنتی بود .

گردشگران از عوامل مؤثری در گسترش ورزش همگانی در کشورهای استرالیا , اسپانیا ,  لهستان , بلغارستان و ایتالیا بوده اند و بازگشت به طبیعت عامل اصلی توجه مردم آلمان , استرالیا , فنلاند , ایتالیا , رومانی و بلغارستان به ورزش همگانی بوده است . انگیزه تفریحات سالم در قرن بیستم موجب گرایش مردم آمریکا به ورزش همگانی و انعکاس آن موجب پیشرفت ورزش همگانی در آلمان و یونان را فراهم آورد .

 در آفریقای جنوبی , ورزش همگانی قبل از دهه ۱۹۷۰ جزء اهداف و برنامه های اقلیت سفید پوست قرار داشت و بعد از آن سنگال ورزش همگانی را مورد توجه قرار داد و سپس اقوام مختلف با فروپاشی رژیم نژاد پرست آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ به ورزش همگانی گرایش پیدا کردند . موزابیک در دهه ۱۹۷۰ برنامه های ورزش همگانی را در رژیم سوسیالیستی خودش گنجانید .

در اروپا ۷ کشور ورزش همگانی را قبل از سال ۱۹۴۵ تجربه کرده بودند که ۵ کشور آن در شرق اروپا قرار داشتند . در انگلستان ورزش همگانی دردهه ۱۹۷۰ , در فنلاند فرهنگ ورزش همگانی به عنوان یک سنت جهت پرکردن اوقات فراغت و تأمین سلامتی و در یونان و لهستان نیز ورزش همگانی با توجه به علاقه مردم در دهه ۱۹۸۰ گسترش یافت .

در فنلاند , استرالیا , ایتالیا , پرتقال , بلغارستان و لهستان ورزش همگانی بیشتر مورد توجه کارگران بود و در فنلاند نیز از ورزش همگانی استقبال زیادی نمودند .

فوتبال عامل اصلی توجه مردم مجارستان به ورزش همگانی گردید و خدمات داوطلبانه مردم به ورزش همگانی موجبات رشد آن را در بلغارستان , لهستان و شرق اروپا فراهم آورد (سوپیتر [۲۶], ۲۰۰۲ ) .

المپیک عامل نفوذ ورزش همگانی در ۶ کشور اروپایی گردید و فنلاند اولین کشوری بود که شعار برندگان المپیک = شهروندان سالم را به صورت یک فرهنگ رواج داد .

در آمریکای لاتین چهار کشور قبل از سال ۱۹۴۵ برنامه های ورزش همگانی را اجرا می کردند که در بین آنها برزیل و آرژانتین در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ به ورزش همگانی توجه نمودند و اروپا ورزش همگانی را از دیدگاه پر کردن اوقات فراغت , تفریحات سالم و سلامتی مردم مورد توجه قرار می داد و همین امر موجب گسترش ورزش همگانی در کشورهای آمریکای لاتین بالاخص برزیل شد . علاقه مندی مردم شیلی به ورزش های قهرمانی مانع اصلی گرایش مردم این کشور به ورزش همگانی گردیده بود , مسابقات بین المللی موجبات رشد و گسترش ورزش همگانی در بین مردم اروگوئه , کلمبیا , شیلی , ونزوئلا و مکزیکو را فراهم آورد ( اوجا[۲۷] , ۱۹۹۱ ) .

به طور کلی قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی , سلامت و آمادگی جسمانی قرن ورزش های المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی ـ تفریحی معطوف کرده اند (دیویس[۲۸]، ۲۰۰۲) .

در دانمارک تأکید مردم از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است . این رویکرد در کشورهای دیگر نیز کم و بیش به چشم می خورد (امپین، ۱۹۹۴) [۲۹] . رویکرد اخیر به معنی قبول یکی و رد بخش دیگر نیست , بلکه میزان تقاضای اجتماعی را مد نظر دارد . در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه فرانسه موج جدیدی از نیازها مورد توجه است . ساختن زمین های اسکیت و فضاهای تفریحی در اولویت قرار گرفته است . در اسکاتلند نیز ورزش های رایج , اینک کمتر در مرکز توجه قرار گرفته اند و توجه ویژه روی توسعه فضاهای تفریحی ـ ورزشی با رویکرد گذران اوقات فراغت متمرکز شده است این اولویت ها در مدل مول[۳۰] و همکاران (۱۹۹۷) به خوبی تعیین شده اند . این مدل نشان دهنده گرایش و روندی رو به رشد در هزاره سوم میلادی است .

  چنانچه شکل ۱-۲ نشان می دهد , بیشترین سطح شرکت کردن مربوط به قاعده هرم است و هر چه به سمت رأس هرم حرکت کنیم از تعداد شرکت کنندگان در ورزش کاسته می شود . از سوی دیگر , تعداد تماشاچیان در ورزش حرفه ای بیشترین و در ورزش آموزشی و ورزش همگانی به کمترین تعداد می رسد . به عقیده دو تن از پژوهشگران , گسترش ورزش قهرمانی و در نهایت حرفه ای در گرو توسعه ورزش همگانی است . اما عکس آن صادق نیست ( کاپستین[۳۱] ، میچل[۳۲]، ۲۰۰۲ ). ورزش همگانی و قهرمانی با هم درآمیخته اند , اما در جهت های مختلف توسعه می یابند . جهانی سازی و فناوری ارتباطات از عوامل تعیین کننده تقاضای اجتماعی و یکسان شدن آن به شمار می روند . صرف نظر از جنبه های منفی تفکر جهانی سازی , باید اذعان کرد که این پدیده در ورزش هم در حال وقوع است ( غفوری , ۱۳۸۴ ) .

فوائد شرکت در فعالیت های ورزش همگانی


[۱]. Zhorzhhapper

[2] . Lubosh

[3] . Kovakly

[4]. Vander Zwaay

[5] . suyder

[6] . spreitzer

[7] . loy

[8].  Ats feldinfg and miller

[9]. Rimond tomas

[10] . Dalkruz

[11] . debora

[12] . Ukka vvori

[13] . Kim

[14] . Karnocolis

[15] . Carlson

[16] . Collins, M . F

[17] . Juryen palm

[18] . wather troeger

[19] . savola , jorma

[20] . Antonio samaranch

[21] . percira

[22] . Jean – frangois Brisso

[23] . chang , ju.

[24] . Festival

[25] . Coghlan , john f

[26] . Supitr

[27] . oja

[28] . Bavis Bob

[29] . Iumpkin

[30] . Mull

[31] . Kapustin peter

[32] . tchernishev michael

[1] .  Larsen

[2] . wade

[3] . Davis , B

[4] . Shiler

[5]. pestalozzi

[6]. Forbel

[7]. Roussau

[8]. Taleiran

[9] . Anshel

[10]. Griensky

[11]. Toresten,L

120,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.