پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۷۲  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی و زنان بعد از عمل سزارین نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

فصل اول: طرح موضوع
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالها و فرضیه های پژوهش
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها.
فصل دوم: وارسی پیشینه ی پژوهش
۱ – ۲ –   توانایی فضایی
۲ – ۲-   سه دوره مجزا از تاریخچه ی تحقیق درباره تجسم فضایی.
۲ – ۳ –  حافظه
۲ – ۳ – ۱ – سه مرحله حافظه
۲ – ۳ – ۲ – حافظه فعال
۲ – ۳ – ۳ – انتقال از حافظه فعال به حافظه دراز مدت
۲ – ۳ – ۴- حافظه دراز مدت انباره های گوناگون برای اطلاعات گوناگون (حافظه آشکار و نا آشکار)
۲ – ۳ – ۶ – تمایز روانشناختی بین حافظه آشکار ونا آشکار
۲ – ۳ – ۷ – تمایز فیزیولوژیکی حافظه آشکار ونا آشکار …
۲ – ۴ – هیپوکمپ و توانایی فضایی
۲ – ۵ –  تخصص نیمکره ای  و نیمکره راست
۲ – ۶ – بخش های نیمکره ای مغز وقطعه آهیانه
۲ – ۷ –  معیارهای مطرح شده در اصول تصویر سازی ذهنی
۲ – ۸ –  توانایی فضایی در حاملگی و بعد از زایمان
۲ – ۸ – ۱ –  وضعیت فیز یولوژیکی
۲ – ۸ – ۲ –  نورترانسمیتر ها
۲ – ۸ – ۳ –  انعطاف پذیری مغز
۲ – ۸ – ۴ –  روانشناسی تکامل  ونظریه نو داروینی
۲ – ۸ – ۵ – ژنتیک
۲ – ۸ – ۶ –  تغیرات هورمونی در بارداری
۲ – ۸ – ۸ – غیر مورفولوژی
۲ – ۹ – عوامل موثر بر توانایی فضایی
۲ – ۹ – ۱ – روشهای مطالعه ساختار و عملکرد مغز
۲ – ۹ – ۲ – تفاوتهای ساختاری دو نیمکره ها
۲ – ۹ – ۲ – ۱ – عدم تقارن نرونی
۲ – ۹ – ۲ – ۲ – عدم تقارن وراثتی
۲ – ۹ – ۳ – تفاوتهای کارکرد نیمکره ها
۲ – ۹ – ۴ –  رویکرد فیزیولوژکال از دیدگاه دانشمندان علوم اعصاب
۲  – ۹ – ۴ – ۱ – مکانیسم عمل در حافظه کوتاه مدت
۲ – ۹ – ۴ – ۲ – مکانیسم عادت
۲ – ۹ – ۴ – ۳ – حافظه دراز مدت
۲ – ۹ – ۴ – ۴ – تثبیت حافظه
۲ – ۹ – ۵ – تفاوتهای جنسی
۲ – ۹ – ۵ – ۱ – مهارتهای حرکتی
۲ – ۹ – ۵ – ۲ – تحلیل فضایی
۲ – ۹ – ۵ – ۳ – استعداد ریاضی
۲ – ۹ – ۵ – ۴ – ادراک
۲ – ۹ – ۵ – ۵ – توانایی کلامی
۲ – ۹ – ۵ – ۶ – پرخاشگری
۲ – ۹ – ۶ – ژن یامحیط
۲ – ۹ – ۷ – ژنتیک
۲ – ۹ – ۸ – محیط
۲ – ۹ – ۹ – میزان رسش مغز
۲ – ۹ – ۱۰ – شیوه شناختی ترجیحی
۲ – ۹ – ۱۱ – تفاوتهای جنسی ساختار مغز
۲ – ۹ – ۱۲ – تفاوتها با توجه به عدم تقارن در مغز
۲ – ۹ – ۱۳ – سازماندهی مغز
۲ – ۹ – ۱۴ – اثرات محیطی عدم تقارن مغز و اپی ژنیک
۲ – ۹ – ۱۵ – تاثیر هورمونهای جنسی
استروژن
عمل اسنروژن
پروژسترون
عمل پروژسترون
۲ – ۹ – ۱۶ – نقش جنین در هورمون جنسی
۲ – ۹ – ۱۷ – استروید ها از دیدگاه بیوشیمی
۲ – ۹ –  ۱۸ – یافته های پژوهشی در گستره ی تحقیق

فصل     سوم: روش شناسی پژوهش
۳ –  ۱ – مقدمه
۳ – ۲ – طرح تحقیق
۳ – ۳ – جامعه آماری
۳ – ۴ – حجم نمونه
۳ – ۵ – روش نمونه گیری
۳ – ۶ – ابزار اندازه گیری توانایی فضایی
۳ – ۶ – ۱ –  آزمون  چرخش ذهنی
۳ – ۶ – ۲ – آزمون  تجسم دیداری
۳ – ۶ – ۳ – آزمون  کشیدن سطح خط آب
۳ – ۷ – اعتبار و پایایی ابزار گرد اوری داده ها
۳ – ۸ – روش اجرای تحقیق
۳ – ۹ – روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل چهارم: ارائه و تحلیل داده ها
ارائه ی یافته های کمی و آزمون  های آماری و پاسخ به فرضیه ها
۴ – ۱ – مقدمه
۴ – ۲ – یافته ها و نتایج تحقیق
۴ – ۲- ۱ – آمار توصیفی
۴ – ۲ – ۲ – آمار استنباطی
۴ – ۲- ۲- ۱- فرضیه ی اصلی :مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی، تجسم دیداری  وکشیدن سطح خط آب در زنان باردار سه ماهه سوم و زنان بعد از زایمان طبیعی  و زنان بعد از سزارین
تحلیل آماری فرضیه اول
تحلیل آماری فرضیه دوم
تحلیل آماری فرضیه سوم
تحلیل آماری فرضیه چهارم

فصل پنجم: جمع بندی و تحلیل نتایج

۵ – ۱ – مقدمه  جمع بندی و تبین یافته ها و نتیجه گیری و بحث
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
۵ – ۲ – محدودیت ها و موانع پژوهشی
۵ – ۳ – پیشنهادها
۵ – ۳ – ۱ – پیشنهادها کاربردی
۵ – ۳ -۲ – پیشنهادها پژوهشی

منابع

پرسشنامه

منابع

الف منابع فارسی

ابراهیمی، محمدعلی.(۱۳۸۷) فیزیولوزی اعصاب و غدد (عمومی) رشته روانشناسی. تهران: دانشگاه پیام نور

اتکینسون، ریتاال. (۱۳۸۵).زمینه روان‌شناسی هیلگارد.ترجمه: براهنی محمد نقی تهران: رشد. ص ۲۸۵ الی ص۳۵۵

استرنبرگ، رابرت.(۱۳۸۷). روان‌شناسی شناختی. ترجمه: خرازی، سیدکمال. حجازی، الهه. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها سمت.ص۲۶۸الی ص۳۸۲

آیزینگ، مایکل دبلیو. کین، مارک‌تی.(۱۳۸۶) . روان‌شناسی شناختی حافظه. ترجمه: زارع حسین تهران: آیثیرص۱۱۳الی ص۱۳۶

آیزنگ، مایکل، دبیلیو، کین، مارک تی (۲۰۰۳) ؛زارع،حسین(۱۳۸۸) ،روانشناسی شناختی حافظه ی انتشارات آییژ چاپ دوم

پالیزوان، محمدرضا. رجبیان، هاجر. میرزازاده، الهه. ژند، یحیی. غزنوی راد، احسان‌اله. (۱۳۸۷) . اثر تزریق پروژسترون به موش‌های صحرایی تازه متولد شده بر یادگیری فضایی آن‌ها پس از بلوغ، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک سال ۱۱، شماره ۴ (شماره پیاپی ۴۵) ص۳۱-۲۳

رئیسی.م (۱۳۸۴) بررسی و مقایسه ی تجسم فضایی دانش آموزان با و بدون نارسایی ویژه در یادگیری ریاضیات پایه دوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی ۸۵-۸۴٫ پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی استثنائی .دانشگاه علامه طباطبایی

روزنهان، دیویدال. سلیگمن، مارتین ای پی .(۱۳۸۷) . روان‌شناسی نابهنجار آسیب‌شناسی روانی. – ترجمه: سیدمحمدی یحیی تهران: ارسباران ص ۱۹۰-۱۹۱

ریو، جان مارشال (۱۳۸۷). انگیزش و هیجان، مترجم: سید محمدی و یحیی. تهران ویرایش بگلاور، جان ای. برونینگ، راجر اچ. (۱۳۸۷). روانشناسی تربیتی: اصول و کاربرد آن. ترجمه: فرازی، علینقی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

زارع،حسین .(۱۳۸۶) .روانشناسی یادگیری.تهران:دانشگاه پیام نور ص۲۱۱الی ص۲۳۵

سادوک، بنیامین جیمز.سادوک، ویرجینیا آلکوت .(۱۳۸۷). خلاصه روان‌پزشکی کاپلان. ترجمه: رضاعی فرزین تهران: ارجمند.ص۲۳۲الی ص۲۴۷

علی‌پور، احمد.(۱۳۸۴). مقدمات نور و پسیکولوژی. تهران: دانشگاه پیام نورص۳۲الی ص۸۹

کرمی نوری، رضا (۱۳۸۳) روانشناسی حافظه و یادگیری با رویکرد شناختی وتهران انتشارات سمت

کلایگمن، روبرت.(۲۰۰۶). مبانی طب کودکان نلسون ترجمه:رحمتی، محمد.رفیع خورگامی، محمّد. اناری، شراره. تهران: اندیشه رفیعص۳۲۰ الی ص۳۳۰

کنینگهام،گنت.گیلستروپ، لونو.(۱۳۸۰). بارداری و زایمان ویلیامز. ترجمه: جزایری،حمید.      تهران: سماط ص ۷۶الی ص۱۴۶

گایتون، هال آرتور. هال، ادوارد.(۲۰۰۶). فیزیولوژی پزشکی گایتون .ترجمه: سپهری حوری.تهران:اندیشه رفیع ص۱۰۱۳-۱۰۰۶-۱۰۳۲-۱۰۴۰

گیبز،اسکات. هانی،کارلان.(۱۳۸۴). بیماریهای زنان ومامایی دنفورث. ترجمه: ابراهیمی،فاطمه.  تهران: نسل فردا ص۵۱-۵۲ص۶۶

موری رابرت(۲۰۰۳)  بیوشیمی هارپر رسولیان، بهرام   تهران :تیمورزاده:طبیب

هرگنهان، بی آر. اسون، متیواچ. (۱۳۸۷) . مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری ترجمه: سیف علی اکبر تهران: نشر دوران.ص۴۳۴الی ص۴۷۳


ب منابع انگلیسی

A dolphs ,R.(2003) . Amygdala.InL.Nadel (Ed.) , Encyclopedia of cognitive science , Vol.1,pp.98-105.

A.H., et al., 2005. Motherhood mitigates aging-related decrements in learning ability. Learning and Individual Differences, 7, 363-379.Agrati, D., Zuluaga, M.J., Fernandez-Guasti, A., Meikle, A., Ferreira, A., 2008. Maternal condition reduces fear behaviors but not the endocrine response to an emotional threat in virgin female rats. Horm. Behav. 53, 232–۲۴۰٫

Ahuja .S.S , Rege.P.V , Chorghade.Lu(2005)

Altemus, M., Fong, J., Yang, R., Damast, S., Luine, V., Ferguson, D., 2004. Changes in and memory and positively affects brain aging in the rat. Brain Res. Bull. 66, 91–۹۸  and memory of ovariectomized rats. Menopause. 16(2) , 14-19. 1and post partum: changes in cognition and mood. Prog. Brain Res. 133, 303–

Andereano joseph M., and cahill larry (2007) . Glucocorticoid Release and memory cosolidation in mem and women.center for the Neurobiology of learning and memory , university of california.

Annett, M. (1994) . Handedness as a continuous variable with dextral shift: Sex, generation and family handedness in subgroups of left and right handers. Behavioral Genetics, 24, 51- 63.

Baenninger, M., & Newcombe, N. (1995) . Environmental input to the development of sexrelated differences in spatial and mathematical

Baulieu E, Schumacher M. Progesterone as a neuroactive neurosteroid, with special reference to the effect of Progesterone on myelination. Steroids. 2000; 65(10-11): 605-12

Bisiach, E., &Luzzatti, C.(1978) . Unilateral neglect of representation space .Cortex, 14, 129-33.blockade and synergism . Neurobiol . Learn .Mem . 68:172 _ 188

Bodensteiner. K.J, Cain. P, Ray A. S, Hamula L. A. Effects of Pregnancy on spatial cognition in female Hood Long- Evans rats. Mormons and Behavior. 2006; 40: 303-314.

 

Bodensteiner, K.J., Cain, P., Ray, A.S., Hamula, L.A., 2006. Effects of pregnancy on spatial cognition in female Hooded Long-Evans rats. Horm. Behav. 49, 303–۳۱۴ ۳۱۹٫ ۳۳۶-۳۴۷ .London Enyland:NaturepoblishingGrouphs as a cognitive map. New York: Oxford university press.

 

Brinton RD, Thompson RF, Foy MR, Baudry M, Wang J, Finch CE, et al. Progesterone receptors: form and function in brain. Frontiers in neuroendocrinology. 2008; 29(2): 313-39.

Brunton, P.J., Russell, J.A., Douglas, A.J., 2008. Adaptive responses of the maternal hypothalamic-pituitary-adrenal axis during pregnancy and lactation. J. Neuroendocrinol. 20, 764–۷۷۶٫

Buckwalter, J.G., Buckwalter, D.K., Bluestein, B.W., Stanczyk, F.Z., 2001. Pregnancy

Buckwalter, J.G., Buckwalter, D.K., Bluestein, B.W., Stanczyk, F.Z., 2001. Pregnancy and post partum: changes in cognition and mood. Prog. Brain Res. 133, 303–۳۱۹٫

Bulletin, 118, 55-107

Caplan .P.J, Crawford. M, Hyde .J.S, Richardson . T.E (1997)  Gender Differences In human Cognition .Oxford Universiy Press.

Casey, M.B. (1996) . Understanding individual differences in spatial ability within females: A nature/nurture interactionist framework. Developmental Review, 16, 240-

cerebrospinal fluid neurochemistry during pregnancy. Biol. Psychiatry 56, 386–۳۹۲

Collaer, M.L., & Hines, M. (1995) . Human behavioral sex differences: A role for gonadal hormones during early development? Psychological

culham, J.C.(2003) .Parietal cortex .Inl.Nadel (Ed.) , Encyclopedia of cognitive science, vol .3,pp .451-457.Condon , England: Nature publishing Group.

Darnaudery, M., Perez-Martin, M., Del Favero, F., Gomez-Roldan, C., Garcia-Segura,L.M., Maccari, S., 2007. Early motherhood in rats is associated with a modification of hippocampal function. Psychoneuroendocrinology 32, 803–۸۱۲٫

de Castilhos, J., Forti, C.D., Achaval, M., Rasia-Filho, A.A., 2008. Dendritic spine density of posterodorsal medial amygdala neurons can be affected by gonadectomy and sex steroid manipulations in adult rats: a Golgi study. Brain Res. 1240, 73–۸۱

De weerd, P. (2003)  Attention neural basis of InL.Nadel (Ed.)  ,Encyclopediaof cognitive science , Vol.I,pp.238-240. London , England: Nature Publishing Group.

Deweerd, p.(20mb) . Occipital cortex.Inl.Nadel (Ed.)  Encyclopedia of cognitive science , Vol.3,pp.408-414 London , England: Nature Publishing Group.

Duncane,E.,andBoary, T.(1983) . An examination of the effects of encoding and decision processes on the rate of mental protation. Journal of Mental imagery , 7(2) , 3-55.

Effect Of Age On Spatial Relation Perception Using Minnesota Spatial Relations Test. TH Indiana Journal Of Occupational/ Therapy: Vol.XXXVII; no. 1(Apri/05_july05)

Eidelman, A.I., Hoffmann, N.W., Kaitz, M., 1993. Cognitive deficits in women after        childbirth. Obstet. Gynecol. 81, 764–۷۶۷

Ekstrom R.B., Frenchj . W., HarinanH.H. and Dermen D.(1976)  Kit of factor – refrenced cognitive tests. Princeton , N.J: Educational testing service.

Farah,M.J.(1988)  the neuropsychology of mental imagery: converging evidence from brain damaged and nirmal.

farah,M.J.(1988) .is visual imagery really visual over looked evidence from neuropsychology.

Farrar DF ,”Pregnancy adversely affects spatial memory” Presented at: The Annual Society for Endocrinology BES meeting; March 15-18, 2010; Manchester, England

Finke, R.A. (1989) .principles of mental imagery. Cambridge, MA: MIT press.

Fleming, A.S., Rosenblatt, J.S., 1974a. Maternal behavior in the virgin and lactating rat. J. Comp. Physiol. Psychol. 86, 957–۹۷۲

Furuta, M., Bridges, R.S., 2005. Gestation-induced cell proliferation in the rat brain. Brain Res. Dev. Brain Res. 156, 61–۶۶٫

Galea, L.A., Ormerod, B.K., Sampath, S., Kostaras, X., Wilkie, D.M., Phelps, M.T., 2000. Spatial working memory and hippocampal size across pregnancy in rats. Horm.  Behav. 37, 86–۹۵٫

Gammie, S.C., Seasholtz, A.F., Stevenson, S.A., 2008. Deletion of corticotropinreleasing factor binding protein selectively impairs maternal, but not intermale aggression. Neuroscience 157, 502–۵۱۲

Gatewood, J.D., Morgan, M.D., Eaton, M., McNamara, I.M., Stevens, L.F., Macbeth,

Gazzaniga , M.S., and Hufsler , J.J.(1999)  .

Gazzaniga,M.S(1985)  .The social brain: Discoverity the networks of the mind. New York: Basic Books

Gazzaniga,M.S.,I vry ,R.B., and Mangum, G.R. (2002)  .cognitive hearoscience: the biology of the mind (2nded) . New York: Norton.

Graham, M.D., Rees, S.L., Steiner, M., Fleming, A.S., 2006. The effects of adrenalectomy and corticosterone replacement on maternal memory in postpartum rats. Horm. Behav. 49, 353–۳۶۱٫

Greb, W.Lehman, W.Heindel, V.Arolt and G.Konr , (2007) .Functional anatomy of visuo_apatial Working Memory During Mental Rotation Is Influnced By Sex, Men Strual Cycle , And Sex steroid Hormones.

Heaton , J.M. (1968) . The egeiphenomenology and psychology of function and disorder. London: Tavistock.

Hemispheric specialization .InR.A.Wilson and F.C. Keil (Eds.)  the MIT encyclopedia of the cognitive science (pp.369-372)  Cambridge ,MA: MIT press.

Hirtle,S.C, and Mascolo , M.F. (1986) . Effet of sematic clustering on the memory of spatial locations.

Huffman , k., vernoy , M . and Vernoy , J.(1997) . Psychology in action (4thed) . New york: john willy and sons

Journal of experimental Psychology: learning ,Memory, and cognition , 12 (2) ,182-189.

Kandel . E.R,Schwartz.J. (2000)  . Principks Of Neural Science . Mc Graw Hill

Kimura.D.(1999) . Sex and cognition (Psychology)  tirst MiT.

Kinsley, C.H., Lambert, K.G., 2006. The maternal brain. Sci. Am. 294, 72–۷۹٫

Kolb B, WHishaw 1. Q . 2009 . fundamental of Human Neuro Psychology: Woods Catherine 309-341

Kosslyn,S.M., Ball,T.M., and Reiser ,B.J.(1978)  .

Lacreuse A, VerreaultM, Herndon JG. fluctuations in spatial recognition memory across the menstrual cycle in female rhosus monkeys. Psychoneuroendocrinology. 2001: 26: 623-639.

Lemaire, V., Billard, J.M., Dutar, P., George, O., Piazza, P.V., Epelbaum, J., et al., 2006. Motherhood-induced memory improvement persists across lifespan in rats but is abolished by a gestational stress. Eur. J. Neurosci. 23, 3368–۳۳۷۴

Levy ,J, Trevapthen,C. and sperry, R.W.(1972) perception of bilateral chimerpic figures following hemispheric deconnetion, Brain,95(1) , 61-78.

London, England: Nature Publishing Group.

Love, G., Torrey, N., McNamara, I., Morgan, M., Banks, M., Hester, N.W., et al., 2005. Maternal experience produces long-lasting behavioral modifications in the rat. Behav. Neurosci. 119, 1084–۱۰۹۶

Macbeth AH, Luine VN. Changes in anxiety and cognition due to reproductive experience: a review of data from rodent and human mothers. Neuroscience and Biobehavioral Review. 2010; (3) 34: 452-467

MacLusky NJ, Naftolion F. Sexual differentiation of the central nervous system. Science. 1981 20; 211 (4488): 1294-302

Mari. M.P, Rich B.J, Rosenbaum S.R. 2002. Implicit memory vapies across the menstrual cycle esteogen effects in young wo men. Neuropsy chologia. 2002; 40: 518-529

Markham J A, Jurasha J M. Social Recognition memory: influence of age, sex, and ovarian Hormonal status. Physiol Behav. 2007; 92(5): 881-888.

McClelland , J,L., McNaughton , B.C, and OReilly , R.C. (1995) . Why there are complementary karning systems in the hippocampus and neocortexilhsights from the saccesses and failures of connectionist models of learning and memory psychological Review,102 L,19/457.

MCEwen BS, Gould E, Orchinik M, Weiland NG, Woolley CS. Estrogens and the structural and functional plasticity of neurons: implicationsfor memory, ageing and neurodegenerative processes. Ciba foundation symposium 1995; 191: 52-66

Melancon . J,Developing Visualization And Spatial Skills. Available At

Meyer,A.S.andweddon ,L . R. (2003)  Phonological encoding of words.InL.Nadel (Ed.)  ,Encyclodia of cognitive science ,Vol. 3,pp.627-629 London, England: Nature Groppress.

Moltz, H., Lubin, M., Leon, M., Numan, M., 1970. Hormonal induction of maternal behavior in the ovariectomized nulliparous rat. Physiol. Behav. 5, 1373–۱۳۷۷٫

Neumann, I.D., Bosch, O.J., 2007. Maternal stress adaptations peripartum: mom’s innate anxiety determines maternal care and aggression. In: Bridges, R.S. (Ed.) , Neurobiology of the Parental Brain. Elsevier, Burlington, pp. 115–۱۳۰٫

Okeefe,J.(2003)  HippcampusLnLNadel(Ed) , Encyclopedia of cognitive science ,vol. L,pp.

Orpen, B.G., Furman, N., Wong, P.Y., Fleming, A.S., 1987. Hormonal influences on the duration of postpartum maternal responsiveness in the rat. Physiol. Behav. 40, 307–۳۱۵٫

Packard , MG. and Teather , L.A. (1997) .Post training estradiol injections enhance memory in ovariectomized rats: cholinergic

Pandaranandaka, J, Poonyachoti, S, & Kalandakanond-Thongsong, S (2009) . Differential effects of exogenous and endogenous estrogen on anxiety as measured by elevated T-maze in relation to the serotonergic system. Behavioural Brain Research. 198(1) , 142-148. 10

Pawluski, J.L., Vanderbyl, B.L., Ragan, K., Galea, L.A., 2006b. First reproductive experience persistently affects spatial reference and working memory in the mother and these effects are not due to pregnancy or ‘mothering’ alone. Behav. Brain Res. 175, 157–۱۶۵٫

Pedersen, C.A., Boccia, M.L., 2003. Oxytocin antagonism alters rat dams’ oral grooming and upright posturing over pups. Physiol. Behav. 80, 233–۲۴۱

Pedersen, C.A., Vadlamudi, S.V., Boccia, M.L., Amico, J.A., 2006. Maternal behavior deficits in nulliparous oxytocin knockout mice. Genes Brain Behav. 5, 274– ۲۸۱٫

Posner ,M.I.,andpetesen ,S.E.(1990)  the attention system of the human brain . Review of Neuroscience , 13,52-42.

Posner ,M.I.,andpetesen ,S.E., Fox .P.T, and Raichle , M.E.(1988) . Localization of cognitive operations in the human brain , science, 240 (4589)  ,۱۶۲۷-۱۶۳۱

Psychological Review ,95(3) ,307-317

Rebelsky, F. (1964) . Adult perception of the horizontal.Perceptual and Motor Skills, 19, 371-374.

Rees, S.L., Panesar, S., Steiner, M., Fleming, A.S., 2004. The effects of adrenalectomy and corticosterone replacement on maternal behavior in the postpartum rat. Horm. Behav. 46, 411–۴۱۹٫

Rendell, P.G., Henry, J.D., 2008. Prospective-memory functioning is affected during pregnancy and postpartum. J. Clin. Exp. Neuropsychol.1–۷

Review, 1, 274^283.

Rhodes, M.E.and Frye , C.A 2004.Estrogen has mnemonic enhacing effects in the inhibitory aroidence task ..Pharmacol.Biochem. Behav. 78:55/ _558

Rockland, K.S.(2000) .Brain. In A.E. kazdin (Ed)  Encyclopedia of psychology (vol.I.PP.447/455) .

Rosenblatt, J.S., Olufowobi, A., Siegel, H.I., 1998. Effects of pregnancy hormones on maternal responsiveness, responsiveness to estrogen stimulation of maternal behavior, and the lordosis response to estrogen stimulation. Horm. Behav. 33, 104–۱۱۴٫

Sadock , Benjamin J (2007)  . Kaplan and Sadock Synopsis of Psychiatry Behavioral 10th.Ed, c2007

Sansudin .K.A  And Ismail. A(2004)  The Improvement Of mental Rotation Through Computer Based Multimedia Tutor. Malasian Onlion Journal Of instrutional Thechnology ; 1(2)  , retrivedopri/30 ,2006 , From ,

Schantz SL, Widholm JJ. Cognitive effects of endocrine disrupting chemicals in animals. Envivohmental health Perspectives. 2001; 109(12): 1197-206

Schoning , S., A. Engelien , H.Kugel, S.Schafer , H. Schiffbauer, P.Zwitselood , E.Pletziger , P.Beizaj , A.Rersting, P.ohrmann,R.R.

Seip, K.M., Morrell, J.I., 2008. Exposure to pups influences the strength of maternal motivation in virgin female rats. Physiol. Behav. 95, 599–۶۰۸٫

Shanks, N., Windle, R.J., Perks, P., Wood, S., Ingram, C.D., Lightman, S.L., 1999. The hypothalamic-pituitary-adrenal axis response to endotoxin is attenuated during lactation. J. Neuroendocrinol. 11, 857–۸۶۵٫

Shempard, R.N., and Metzler, J.(1971) .Mental rotation of three-dimensional objects.science, 171 (3972) ,701-703

Silber, M., Almkvist, O., Larsson, B., Uvnas-Moberg, K., 1990. Temporary peripartal impairment in memory and attention and its possible relation to oxytocinconcentration. Life Sci. 47, 57–۶۵

Steffanci , L.(1999) . Amygdala , primate . InR.A.wilson and F.C. keil (Eds.)  the MIT encyclopedia of the cognitive sciences (pp.15-17)  Cambridge, MA:MIT press.

Strong  .S, Smith .R(2002)  Spatial Visua Lization: Fundamentals And Trends In Engineering Graphics.Journal Of Industrial Technology;18(1) /-6.

Stuss, D .T .,andfloden, D .(2003)  .frontal  Cortex .InL . Nadel (Ed.)  , Encyclopedia of cognitive Science , Vol . 2,pp.163 – ۱۶۹٫ London , England: Nature Publishing Group.

Thomas, H., & Jamison, W. (1981) . A test of the X-linked genetic hypothesis for sex differences on Piaget’s water-level task. Developmental

Tomizawa, K., Iga, N., Lu, Y.F., Moriwaki, A., Matsushita, M., Li, S.T., et al., 2003.Oxytocin improves long-lasting spatial memory during motherhood through MAP kinase cascade. Nat. Neurosci. 6, 384–۳۹۰

Toth, A.L., Varala, K., Newman, T.C., Miguez, F.E., Hutchison, S.K., Willoughby, D.A.,  et al., 2007. Wasp gene expression supports an evolutionary link between  maternal behavior and eusociality. Science 318, 441–۴۴۴٫

Vandenberg S.G- and kuse A.R.(1978)  Mental rotations , visualization. Perceptual and motor Skills, 47,599-601.

Varadinova, MG, Docheva-Drenska, DI, & Boyadjieva, NI (2008) . Effects of anthocyanins on learning

Vasta R., light foot C. and COBX.D (1993)  understanding gender differences on the water – level problem: the role of spatial perception. Merrill-palmer Guarteruy , 39, 391-414.

Visual images preserve metric spatial information: Evidence from studies of image scanning. Journal of Experimental psychology: Human perception and perform ance ,4,47,60.

Washington, DC: American Psychological Association.

Weiten , W . (1992) . Psy chology: themes and Variation _ Pasific Grove: Brook/Cole Publishin Co.

Wharten Whitney , Hirshman Elliot, Merrih Paul , Doyle Lindsay < Paris Samantha And Gleason Cavey (2008) . Oral Contraceptires And Androgenicity :Influences On Visuospatial Task Performance In Younger Individuals.

Williams CL, Barnett AM, Meck WH. Organizational effects of early gonadal secretions on sexual differentiationin spatial memory. Behavioral neurosclence. 1990; 104(1): 84-97.

Zaidel,E.(1983) . aresponse to gazzaniga: language in the right hemisphere, convergent perspectives. American psychologist ,38(5)  ,۵۴۲-۵۴۶

Zuluaga, M.J., Agrati, D., Pereira, M., Uriarte, N., Fernandez-Guasti, A., Ferreira, A., 2005. Experimental anxiety in the black and white model in cycling, pregnant and lactating rats. Physiol. Behav. 84, 279–۲۸۶٫

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی مقایسه ی توانایی فضایی (چرخش ذهنی، تجسم دیداری، کشیدن سطح خط آب) بین زنان باردار سه ماهه سوم و زنان غیر باردار بعداز زایمان طبیعی و بعد از سزارین، پرداخته است. به این منظور۳۰۰ نفر از زنان با استفاده از روش نمونه گیری
خوشه­ای انتخاب و در سه گروه زنان حامله و زنان بعد از زایمان  طبیعی و زنان بعد از سزارین قرار گرفتند و پس از ارائه ی آزمون  بین گروهها مقایسه به عمل آمد. جهت ارزیابی توانایی فضایی(چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب) از آزمون چرخش ذهنی (وندنبرگ و کیوس۱۹۷۶)[۱] و آزمون  تجسم دیداری( اکستروم وفرنچ و هارمن و درمن۱۹۷۶)[۲] و آزمون کشیدن سطح خط آب( وستا و لایتفود و کوکس ۱۹۹۳)[۳] استفاده گردید.

داده های حاصل با استفاده از آزمون غیر پارامتریک من وتینی و کروکسال الیس مورد بررسی قرار گرفتند؛ نتایج مقایسه نشان داد که توانایی فضایی چرخش ذهنی و کشیدن سطح خط آب در زنان باردار و زنان بعد از عمل سزارین افزایش یافته بود و در زنان بعد از زایمان طبیعی کاهش یافته بود (p<0.001)  و توانایی فضایی تجسم دیداری معنی دار نبود.

نتایج با توجه به دیدگاههای زیستی، هورمونی، تکاملی، ژنتیکی، بیوشیمی، مورفولوژی، آناتومی­مغز، فیزیولوژی مغز، نروترانسمیترهای مغز و بر اساس نتایج تحقیقات دیگر تبیین شدند.

واژگان کلیدی:

  توانایی های فضایی چرخش ذهنی متصور ساختن تکلیف کشیدن خط سطح آب- زنان باردار زنان غیر باردار

          spatial ability–mentally  rotation – visualizing –  a water level task ability – woman pregnant and non pregnant

 


مقدمه

هیپوکمپ نقشی اساسی در شکل گیری حافظه دارد. کسانی که هیپوکمپ آنها برداشته شده باشد. هنوز هم قادرند حافظه موجود خود را به یاد اورند برای مثال می توانند دوستان قدیمی و اماکن را به یاد آورند اما نمی­توانند حافظه جدیدی را (در مقایسه با زمان آسیب) تشکیل دهند. اطلاعات جدید موقعیتها، افراد و اماکن جدید همواره جدید هستند. نشانگان کورسکف موجب از دست دادن کارکرد حافظه می شود. اعتقاد بر این است که این نقض با نابودی هیپوکمپ همراه است این نشانگان می تواند ناشی از استفاده بیش از حد الکل باشد. همچنین به نظر می رسد هیپوکمپ رد پای محل اشیا و چگونگی رابطه فضایی آنها با یکدیگر را نگه می دارد. (استرنبرگ، ۱۳۸۷)

دو نیمکره مغز ازنظر کارکرد تفاوت کیفی با هم دارند به این جانبی گرایی مغز گفته می شود. بسیاری از صاحب نظران استدلال کرده اند که پردازش زبان در نیمکره چپ انجام می گیرد در حالی که به نظر می­رسد توانایی تجسم فضایی عمدتا در نیمکره راست واقع شده است (فرح،۱۹۸۸)در بیش از ۹۵ درصد از راست دستها و۷۰ درصد چپ دستها نیمکره چپ بر پردازش زبان تسلط دارد (گازانیکا و هاتسلر، ۱۹۹۹) در نشانگان دو پاره مغز  تفاوت بین   نیمکره ها با عملکرد دست راست (نیمکره چپ ) ودست چپ (نیمکره راست) در کپی کردن شکلهای ساده به خوبی نشان داده می شود.نقاشیهای دست راست از نارسایی کلی در سازمان دنیای فضایی خبر می دهند. حالت سه بعدی شکلها از بین رفته، در حالی که این حالت در نقاشی های کشیده شده با دست چپ حفظ شده است یک راه برای خلاصه کرده تفاوتهای نیمکره ای این است که بگوییم نیمکره چپ از نظر تجزیه کردن داده ها به زنجیره های متوالی بهتر است در حالی که نیمکره راست در ترکیب کردن عناصر به کل و ایجاد باز نمایی های فضایی بهتر عمل می کند (برادشاو و نتلتون،۱۹۸۱)

در بررسی آسیب وارده به منطقه آهیانه  نشانگان بویژه جالبی به نام بی توجهی سمت چپ که عبارت است از اختلال کارکرد ادراکی سطح عالی، از آسیب وارده به منطقه آهیانه راست ناشی می­شود بیماران مبتلا به این نشانگان نسبت به نیمه چپ بدنشان و سمت چپ فضای مقابلشان بی توجه اند وقتی می خواهند لباس بپوشند نمی توانند دست چپ خود را داخل استین پیراهن کنند یا پای چپ  شان را به داخل شلوار کنند وقتی آنها می خواهند چیزی بنویسند ممکن است فقط از سمت راست کاغذ استفاده کنند و زمانی که یک شکل کپی می کنند ممکن است قسمت چپ ان را حذف کنند حتی زمانی که آنها چشمان خود را می بندند  و صفحه ای را تجسم می کنند مثلا یک میدان شهر یا اتفاق خاصی در منزلشان آنچه را که در سمت راست دید گاهشان تصور کردند شرح می دهند و توجهی به سمت چپ ندارند. (بی سیاج ولوزاتی،۱۹۷۸)

کسانی که دچار ادراک پریشی دیداری اشیایی هستند می توانند همه اجزای میدان دید را حس کنند. اما اشیایی را که می بینند معنایی برای آنها ندارد (کولب و ویشاو،۲۰۰۹) در ادراک پریشی فضایی فرد برای عبور از محیط روزانه خود با مشکلات جدی رو بروست برای مثال فردی که به ادراک پریشی فضایی دچار است ممکن است در راه منزل گم شود و برای رسیدن به محلی اشناگردش غلطی انجام دهد ونتواند حتی اشناترین علایم را باز شناسی کند به نظر می رسد این اختلال ناشی از آسیب  به قطعه آهیانه   ای مغز باشد. (هیتون،۱۹۶۸)

توانایی فضایی طی بارداری و پس از زایمان به طورغیرمستقیم وضعیت فیزیولوژیکی در پرورش فرزندان به مادرکمک می کند .درمطالعات غیر انسانی نشان داده شده که دربعد از زایمان اضطراب واسترس کاهش می یابد وشناخت حافظه فضایی بعد از۱۴روزافزایش می یابد که مادررا کارآمدتر می کند برای جستجوی غذا وترک لانه شناخت وحافظه فضایی دربارداری افزایش می­یابد وشناخت وحافظه فضایی در۱تا۴روزاول دوره بعد از زایمان کاهش می یابد (دارنادری،۲۰۰۷)  توانایی فضایی در بارداری افزایش می یابد (پاولسکی،۲۰۰۶) .از علل ان می تواند

–هورمون های داخلی مثل استروژن، پروژسترون و تستسترون که طی بارداری افزایش سطوح آنها مشاهده می شود .گیرنده های این هورمون ها بر روی هیپوکمپ مغز که نقش مهمی در توانایی فضایی دارد شناسایی شده است. (مکبث،۲۰۱۰)

–   تغییرات نروشیمیایی در مغز مانند نرواپی نفرین و گابا امینوبوتریک اسید قبل از زایمان در هفته های۳۸-۳۹در مایع مغزی نخایی بالا می رود و گیرنده های این نروترنسمیتر بر روی هیپوکمپ وجود دارد. (التموس، ۲۰۰۴ )

–   تغییرات ساختاری مورفولوژی وانعطاف پذیری در مغز که ساختارهایی  همچون هیپوکمپ و بولب بویایی در بارداری دستخوش تغییر می شود .(لوی،۲۰۰۴)

–توانایی بقا و تولید مثل، اساس نظریه تکاملی داروین است رفتارهای مادرانه و مراقبت از فرزندان،  بهتر یادداشتن مکان غذایی وجستجوی غذا ولانه که نوعی توانایی فضایی است جزیی از رفتارهای مادرانه است محسوب می گردد که متضمن بقا است۰(لاو،۲۰۰۵)

–تغییرات غیر مورفولوژی درون سلولی که فعالیت نروترنسمیتر دوپامین نرواپی نفرین سروتونین درهیپوکمپ افزایش می یابد. (لمار،۲۰۰۶)

– رفتارهای مادرانه مثل جستجوی غذا، جستجوی لانه زیر بنای  ژنتیک دارد(توث،۲۰۰۷) و همچنین توانایی فضایی هم زیربنای ژنتیکی دارد.(کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

–  تغییرات فیزیولوژیکی به پرورش فرزندان کمک می کند حافظه فضایی طی بارداری افزایش می یابد که این در راستای جستجوی غذا وترک لانه  و توانایی فضایی است. ( بودنیستر، ۲۰۰۶ )  (وکالا. ۲۰۰۰)

 

از علل تفاوتها در پردازش فضایی

تفاوت در ساختار مغز

تفاوتهای ساختاری مغز از جمله ناحیه آهیانه‌ای در نیمکره راست درست پشت محل شیار انگولار در چپ بزرگتر است و ارتباطات سیناپسی بیشتری دارد این ناحیه با ادراک دیداری[۴] و پردازش فضایی[۵] مرتبط است. شکنج‌ماشل [۶] که در جلوی پلانوم گیجگاهی است و محل کرتکس شنیداری اولیه محسوب می‌شود در نیمکره راست بزرگتر از نیمکره چپ است.(کلب و ویشاو، ۲۰۰۹)  تفاوت‌های ساختاری یاد شده باعث شده است که در نیمکره چپ در قیاس با نیمکره راست هم بزرگتر و هم سنگین‌تر باشد این نیمکره نیمکره غالب است یعنی بر نیمکره راست تسلط دارد و در بیش از۹۰% افراد تسلط نیمکره‌ای بر عهده نیمکره چپ یا نیمکره زبانی است.(علی پور،۱۳۸۴)

تفاوت در عملکرد مغز

نیمکره‌های مغزی از لحاظ کارکرد نیز با هم تفاوت دارند و این تفاوت‌ها را جانبی شدن[۷] کارکرد می‌نامند در اکثر افراد نیمکره چپ برای کلیه کارکردهای زبانی همچون خواندن نوشتن فهم و تولید گفتار غالب است. این پردازش‌ها مستلزم کارکرد متوالی است به همین دلیل به این نیمکره تحلیل‌کننده[۸] می‌گویند. تسلط نیمکره چپ بر کلمات حروف، صداهای کلامی، حرکت پیچیده، حرکت همسو، حافظه کلامی، فهم معانی ودر خاطرات، زبان خواندن، نوشتن، حساب است .نیمکره راست اغلب برای پردازش اطلاعات بینایی و فضایی اهمیت دارد بازشناسی اشیا وضعیت قسمت‌های مختلف بدن در حین حرکت و روابط فضایی اشیا با نیمکره راست انجام می‌شوند به همین دلیل برخی محققان به این نیمکره ترکیب‌کننده[۹] می‌گویند چرا که به جای پرداختن به اجزاء به کل‌ها می‌پردازد تسلط نیمکره راست چهره‌ها الگوهای هندسی بیان هیجانی اصوات غیر زبانی موسیقی الگوهای لمسی بریل حرکات در الگوهای فضایی حافظه غیرکلامی جنبه‌های ادراکی خاطرات محتوا هیجانی چرخش ذهنی اشکال هندسه جهت فاصله از لحاظ عاطفی نیز تفاوت‌هایی بین دو نیمکره وجود دارد و از این لحاظ به نیمکره راست مغز هیجانی[۱۰] می‌گویند.

تفاوتهای جنسی از جمله مهارتهای حرکتی و تحلیل فضایی واستعداد ریاضی و توانایی کلامی و  ادراک دردو جنس متفاوت است. (کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

فرضه‌ای برای توانایی فضایی بر روی ژن مغلول X قرار دارد در کروموزم شماره بیست و سه یک الل از مادر والل دیگر از پدر به ارث می‌رسد در پسران ژنوتیپ به صورت XY است بنابراین پسران آن را در فنوتیپ خود ظاهر می‌کنند. ژنوتیپ دختران به صورت XX است. بنابراین در فنوتیپ آنان ظاهر نمی‌شودژن مغلوب ایکس اغلب در مردان بیان شده است.(توماس و جمسون، ۱۹۸۱)    

میزان رسش مغز در دختران به طور کلی رسش فیزیکی زودتری نسبت به پسران دارند و در پسران رسش مغزی آهسته‌تر از مغز دختران صورت می‌گیرد ومیزان رسش یک شاخص برای عدم تقارن مغزی است یعنی هر اندازه یک کودک آهسته‌تر رسش پیدا کند عدم تقارن مغزی بیشتر می‌شود در تحقیقی که دبرا وبرا بدون توجه به جنس نوجوان که دارای بلوغ زودرس بودند در آزمون­‌های توانایی کلامی بهتر از آزمون  فضایی عمل کردند در حالی که در نوجوانانی که دارای بلوغ دیررس بودند عکس این مشاهده شد از آنجایی که دخترها زودتر از پسرها رسش پیدا می‌کنند برتری توانایی فضایی پسرها ممکن است با کندی نسبی رسش‌شان مرتبط باشد.(کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

از همان ابتدا دختران و پسران راهبردهای شناختی برای حل مسایل به کار می‌گیرند با هم متفاوت است دختران ترجیح می‌دهند از راهبردهای کلامی استفاده کنند و پسران راهبردهای فضایی استفاده می‌کنند به این دلیل در طول زندگی با هم متفاوت هستند.(کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

تفاوتهای جنسی با توجه به ساختار مغز که حتی در سایز برابر بدنی یکسان مغز مردان صد گرم از زنان بیشتر است و این در حدود ۴ میلیون سلول است. تفاوت‌های مشاهده شده در نواحی از مغز زنان که بزرگتر است شامل نواحی مرتبط با کارکرد زبانی- نواحی پارا لیمبیک میانی- نواحی پیشانی کناری- از نظر اناتومیکی قسمت خاکستری بیشتر در لوب تمپورال گیجگاهی- کورتکس فشرده‌تر ماده خاکستری بیشتر- تفاوت‌های مشاهده شده در نواحی از مغز مردان که بزرگتر است شامل نواحی پیشانی میانی- سینگولار کمربندی- امیگدال و هیپوتالاموس- ماده سفید بیشتر- بطن‌های مغزی بزرگتر- تعداد سلول‌های نرونی بیشتر- مغز بزرگتر- تفاوت‌ها از لحاظ سلولی مشخص کرده که سلول‌های مغزی در آقایان بیشتر است ولی مغز خانم‌ها دنباله‌های عصبی بیشتری دارند.(کلب و ویشاو،۲۰۰۹)  

اثرات محیطی عدم تقارن مغز اپی ژنیک باوجود اینکه به نظر می رسد تجربه و محیط احتمالا سازمان یافتگی مغز را تغییر می­دهند به ماهیت تغییرات مرتبط با تجربه در سازمان بندی مغز هنوز پی نبرده ایم به نظر می رسد داشتن تجربه پاتولوژیک در نوباوگی و اوایل دوران کودکی به شدت تحول مغز را تحت تاثیر قرار می دهد اما دانسته های اندکی در مورد تفاوتهای ظریف مبتنی بر تجربه نظیر تجارب مشاهده شده در فرهنگهای مختلف وجود دارد. اپی ژنیک روشی را تدارک می بیند که به واسطه ان محیط می تواند کارکردها ی مغز را تحت تاثیر قرار دهد اپی ژنیک به تغیرات تنظیم ژنی اشاره دارد که بدون تغییر در توالی ژنوتیپ اتفاق می افتد همه ژنها در یک ژنوتیپ در هر زمان خاصی فعال نمی شوند تغیرات در تظاهر ژنها ممکن است به طور خود به خود یا در پاسخ به عوامل محیطی رخ دهد. تاثیر قدرتمند تجربه روی اپی ژنیک را می توان در تحلیل دو قلو های تک تخمکی مشاهده کرد. به هنگام تولد، دو قلو های تک تخمکی دارای ژنو تیپی مشترک هستنند، اما با افزایش سن، اغلب مشاهده می شود که آنها همسان نیستند .از قرار معلوم عدم تقارن مغز در نهایت توسط تظاهر ژن در دوران تحول کنترل می شود، بنا براین ما در می یابیم که تغییرات در تظاهر ژن در سراسر دوره زندگی می­ تواند کارکرد مغز را تحت تاثیر قرار دهد. این مکانیزم می تواند ابزاری قدرتمند برای فرهنگ، جنس یا تجارب نا بهنجار برای تحت تاثیر قرار دادن فعالیت مغز تدارک ببیند. (کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

کلاً هورمون‌های جنسی روی تحول رفتاری و مغز تأثیر دارند و این اثر هم به صورت سازماندهی و هم به صورت القایی است. خانم کیمورا و هامپسون با اندازه‌گیری سطوح هورمونی از طریق بزاق که در طول سیکل قاعدگی افزایش یاکاهش پیدا می‌کند افزایش سطوح استروژن نسبتاً با افسردگی توانایی فضایی و توانایی موتور مرتبط  است اثرات استروژن در طول سیکل قاعدگی به دو روش غیر مستقیم ومستقیم است کاتکولامین‌هایی مثل اپی‌نفرین و دوپامین تحت تأثیر استروژن هستند نظر به اهمیت نروترنسمیتر در جنبش و رفتار، استروژن به وضوح می‌تواند رفتار را از طریق تحریک گیرنده‌های دوپامین تغییر دهد گیرنده‌های دوپامین در قسمت پیشانی و گیجگاهی مغز بیشتر یافت می‌شوند. از طرفی استروژن به طور مستقیم روی ساختار نرون تأثیر دارد. برآمدگی‌های دندریتی و تعداد سیناپس‌ها را در هیپوکمپ افزایش می‌دهد این تغییرات در هیپوکمپ موش‌های ماده در یک سیکل چهار روزه دیده شده است.(کلب و ویشاو،۲۰۰۹)

سطوح تسترون در مردان در فصل پاییز بالاتر از فصل بهار است و در طی روز درصبح بالاتر از عصر است کیمورا نشان داد که عملکرد نمرات تست‌های فضایی وابسته به سطوح تسترون است زمانی که سطوح تسترون پایین بود بیشترین نمرات در تست‌های فضایی دیده می‌شد درحقیقت یک سطحی بهینه از تسترون لازم است و با افزایش سطوح تسترون عملکرد شناختی اختلال پیدا می‌کند مردان در آزمون ‌های فضایی در فصل بهار و عصر بهتر عمل کردند به طور متوسط در سطح پایین تسترون در آزمون ‌های فضایی و ریاضی بهتر عمل کردند.

زنان با سطوح بالاتر تسترون عملکرد بهتری در آزمون ‌های فضایی و ریاضی داشتند و سطوح بهینه از این هورمون بر توانایی‌های شناختی تأثیر دارد.

می‌کنند پروژسترون یکی از هورمون‌های استروئیدی است که توسط تخمدان‌ها جفت بیضه‌ها غدد فوق کلیوی سلول‌های گلیال و نورون‌ها ساخته می‌شود برای سال‌ها عقیده بر این بودکه پروژسترون صرفاً یک هورمون جنسی است با این حال در اوایل سال‌های ۱۹۴۰ سلای و ماسون نشان دادند که پروژسترون دارای اثرات سلاتیو بی‌حسی دهند و ضد تشنجی نیز هستند. (سلی،۱۹۴۲)

در سال‌های ۱۹۸۰ توجه بر روی اعمال پروژسترون بر روی سیتسم اعصاب مرکزی بیشتر شد و در نتیجه این تحقیقات پورژسترون به عنوان یک نورواستروئیدها تقسیم‌بندی شد نرواستروئید نوعی از ترکیبات استروئیدی است که در مغز ساخته می‌شود امروزه پروژسترون را به عنوان نورواستروئیدها می‌شناسند که تحریک‌پذیری سیستم اعصاب مرکزی راتغییر می‌دهند.(بایلیو، ۱۹۹۰)  و از این طریق می‌تواند اثر خود را بر روی حافظه و یادگیری اعمال نماید گیرنده‌های پروژسترونی بر روی مناطق مختلفی ازمغز از قبیل قشر فرونتال هیپوکمپ هیپوتالاموس نیز یافت شده است .(برینتون،۲۰۰۸) مطالعات حیوانی نشان داد که اثرات سازمانی آندروژن و متابولیت‌های آن‌ها در زمینه مزیت توانایی فضایی در بسیاری از گونه‌ها را نشان داده شدها ست شواهد غیر مستقیم از مطالعات از مردم مبتلا به اختلالات غدد درون‌ریز است که دختران با هیپرپلازی آدرنال برای مثال در جنینی که در سطوح بالای آندروژن قرار گرفته بود توانایی‌های فضایی بالاتر از دختران دیگر گزارش شده بود.(هاپسون،۱۹۹۸)

 

بیان مسئله

به نظر می رسد ما آدمیان هر چه داری یا هر چه می کنیم از برکت حافظه است اندیشه ها و تصورات ما حاصل کار حافظه است و ادراک و اندیشه و حرکت های ما از آن سرچشمه می گیرد (اتیکسون، ۱۳۸۵)

بازنمایی دانش شامل روشهای مختلفی است که ذهن ما از طریق آن ساختار های ذهنی باز نمای چیزی را که درباره دنیای بیرون از ذهن خود میدانیم خلق می کند. بازنمایی دانش شامل اشکال دانش اخباری،اشکار (دانستن انکه)  و غیر اخباری، غیر اشکار(دانستن چگونه)  است ما با تصویر سازی ذهنی، ساختارهای ذهنی مشابهی را خلق می کنیم که مصرف چیزهایی است که در حال حاظر اعضای حسی ما آنها را حس نکرده اند. تصویر سازی ذهنی ممکن است در گیر هر یک از اعضای حسی باشد اما نوع تصویر سازی ذهنی که افراد عادی از همه بیشتر گزارش کرده اند و روان شناسان شناختی بیش از همه مورد مطالعه قرار داده اند تصویر سازی دیداری فی نفسه ممکن است مرکب از دو نظام جداگانه بازنمایی ذهنی باشد. یک نظام شامل صفات دیداری غیر فضایی مانند رنگ شکل نظام دیگر شامل صفات فضایی مانند محل جهت گیری و سنجش اندازه، یا فاصله است، تصویر ها به شکلی بازنمایی می شوند که از نظر کارکردی هم ارز مدرکات اند هر چند تصویر ها واقعا برابر با مدرکات نیستند. مطالعات چرخش ذهنی اندازه گیری تصویر و پویش تصویر نشان می دهند که عملکرد در تکلیف تخیلی هم ارز کارکرد عملکرد در تکلیف ادراکی است. مطالعاتی که روی بیماران دوپاره مخ و بیماران دچار آسیب  مغزی انجام گرفته است گرایش به تخصص نیمکره ای را نشان میدهد اطلاعات فضایی دیداری ممکن است عمدتا در نیمکره راست پردازش شود مطالعات روی آزمودنیها عادی نشان می دهد که به نظر می رسد همان مناطقی از مغز که در تکالیف دیداری تصویر سازی ذهنی در گیرند در تکالیف دیداری ادراکی نیز درگیر باشند (استرنبرگ، ۱۳۸۷) .

برای مطالعه ساختار های مغز و ارتباط آن با رفتار، روشهای متنوعی وجود دارد که این روش ها را می­توان به صورت زیر طبقه بندی کرد.

۱- روشهای تصویر برداری ساختاری شامل [۱۱]CT

انژیوگرافی مغز MRI  [۱۲]

۲ – روشهای اندازه گیری عملکرد EEG [13] پتانسیل مربوط به عمل الکتروکورتیکو گرافی منگو آنسفالوگرافی جریان خون مغزی ناحیه ای PET [14] و FMRL  [۱۵]

۳- روش تخریب که قسمتی از مغز حیوان تخریب می­شود.

۴- مطالعه اجزاء دارای نا بهنجاریهای رفتاری شناختی.

۵- جراحی مغز دو پاره مخ.

۶- مطالعه جانبی در افراد بهنجار و دست برتری است.

مهمترین راه ارتباطی دو نیمکره جسم پینه ای است که در صورت قطع آن در بیماران دچار صرع شدید ارتباط دو نیکره قطع می شود که به این جراحی مغز دو پاره می گویند بعد از این جراحی نیمکره ها دیگر ارتباطی با یکدیگر ندارند و هر یک مستقل از دیگری عمل می کنند مثلا اگر نیمکره راست چیزی را ببیند نیمکره چپ چون از محتوای آن اطلاع ندارد نمی تواند آن را نام ببرد حدود ۹۰ % افراد راست دست هستند و ۹۹% آنها نیمکره چپ برای تکلم مسلط است مغز افراد راست دست با مغز افراد چپ دست متفاوت است پژوهشگران علت چپ دستی و راست دستی را ژنتیک و هورمون تسترون می دانند (علی پور، ۱۳۸۴)

از لحاظ ساختار در مغز معلوم شده است که سایز مغز وزن مغز تعداد گیرنده های هورمونی در مغز در دو جنس متفاوت است و این تفاوتها باعث رفتارهای متفاوت در دو جنس شده است .زنان دارای حجم بیشتری از مغز در فورنتال و پارالمبیک هستند و مردان دارای حجم بیشتری در فورنیکس وانگولا هستند و محل گیرنده های هورمونهای جنسی نیز متفاوت است (کلب و ویشاو، ۲۰۰۹)

از لحاظ عملکردی معلوم شده است که نیم کره چپ عمدتا مسئول فرایندهای تحلیل پردازش زنجیره ای است و نیم کره راست مسئول پاره ای مهارت های فضایی موسیقیایی است و اطلاعات را همزمان و کلی پردازش می کند و کاملا آشکار گشت که هر یک از دو نیم کره مغز مستقل از دیگری قادر به درک یادگیری و یادآوری و احساس است (هرگنهان،۱۳۸۷)

خانم کیمورا پنج شناخت از حافظه پیدا کرد که در دو جنس زن و مرد متفاوت بود آنالیز فضایی – مهارت های حرکتی – استعداد ریاضی – ادراک – توانایی کلامی از دیگر تفاوتهای وابسته به جنس کشیدن خط آب در نصف لیوان در حالی که لیوان کمی خم می باشد .

برای این تفاوت ها ۵ دلیل ذکر شده است :

۱- ژنتیک: فرضیه هایی برای توانایی فضایی ژن مغلوب روی کروموزوم X قرار دارد که در کروموزوم شماره بیست و سه که یک الل از مادر و الل دیگر از پدر به ارث می رسد و در پسران ژنوتیپ به صورت XY است بنابر این پسران آن در فنوتیپ خود ظاهر می سازند .

۲- میزان رسش: در پسران رسش مغز آهسته تر از مغز دختران صورت می گیرد میزان رسش یک شاخص برای عدم تقارن مغزی است برتری توانایی فضایی مردان ممکن است با آهستگی رسش مغزشان مرتبط باشد مغز مردان دارای عدم تقارن بیشتری نسبت به زنان است .

۳- محیط و تجربه: هرچند در مورد آزمایش کشیدن سطح آب لیوان آموزش هم داده شده بود در مورد زنان با وجود کسب تجربه باز هم اشتباه مشاهده می شد بنابرانی محیط و تجربه در این زمینه حافظه فضایی موثر نیست .

۴- روش شناختی ترجیحی از همان ابتدا دختران و پسران راهبردهای شناختی برای حل مسایل به کار می گیرند با هم متفاوت است دختران ترجیح می دهند از راهبردهای کلامی استفاده کنند پسران راهبردهای فضایی استفاده می کنند .

۵- هورمونها: میزان توزیع گیرنده های استروژنی و پروژسترونی و اندروژنی در زنان و مردان متفاوت است و این تفاوت ها با MRI روی آزمودنیها غیر انسانی اندازه گیری شده بود و این در دوران تحول رشد اتفاق می افتد (کلب و ویشا و، ۲۰۰۹)[۱۶]

با توجه به اینکه در طی بارداری سطوح مختلف هورمونها بالا می رودو تغیراتی در ساختار و عملکرد مغز و میزان نروترانسمیتر ها بوجود می آید به نظر می رسد بارداری و توانایی فضایی (چرخش ذهنی تجسم دیداری – تکلیف کشیدن خط سطح آب) رابطه وجود داشته باشد .

چنانچه توضیح داده شد خانم کیمورا بر روی دو جنس زن و مرد در مورد حافظه فضایی و کشیدن خط سطح آب بررسی بعمل آورده بودند ولی طی حاملگی چنین بررسی انجام نشده است.

حافظه اصطلاح جامع ای است که شامل حفظ تمام انواع مطالب در دوره های مختلف و نیز انواع گوناگون واکنش هاست به همین دلیل کسی که فردی را از نظر عصب روان شناسی ارزیابی می کند به جای استفاده از یک مورد آزمون  هایی که اطلاعات مختصری در زمینه های مختلف کارکرد به دست می دهد و یک نمره کلی ارایه می دهد بیشتر تمایل دارد که آزمون  های اختصاصی به بیمار بدهد (سادوک، ۱۳۸۷ )

بنابر این تست ها به صورت تخصصی  جهت ارزیابی توانایی فضایی (چرخش ذهنی تجسم دیداری کشیدن سطح خط آب) از آزمون  چرخش ذهنی (وندنبرگ و کیوس ۱۹۷۶) [۱۷] و آزمون  تجسم دیداری( اکستروم وفرنچ و هارمن و درمن ۱۹۷۶)[۱۸] و آزمون  کشیدن سطح خط آبوستا (ولایتفود و کوکس۱۹۹۳)[۱۹] استفاده گردید. به جامعه زنان باردار و غیر باردار بعداز زایمان طبیعی و بعد از عمل سزارین در سه گروه، هر گروه ۱۰۰ نفره که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گشت و مورد مقایسه قرارگرفتند در این تحقیق توصیفی تحلیلی ۳۰۰ نفر از زنان مورد بررسی و مقایسه قرار  گرفتند سپس با روش آماری کورسکال والیس  و من وتنی  تحلیل صورت  گرفت.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

امروزه یک از جالب ترین بخش های روان شناسی شناختی در حد فاصل بین سطوح شناختی و سطوح زیست شناختی تحلیل قرار دارد به عنوان مثال در سالهای اخیر این امکان به وجود آمده تا فعالیت مغزی مربوط به فرایندهای شناختی گوناگون مکان یابی شود با این حال باید در پذیرش فعالیت زیست شناختی به عنوان عامل نسبی فعالیت شناختی دقت کافی داشت پژوهش ها نشان می دهند یادگیری موجب تغییراتی در مغز می شوند و به عبارتی دیگر در بسیاری از سطوح روی می دهد (استر نبرگ، ۱۳۸۷)

گرچه محل خاص حافظه هنوز شناسایی نشده است ساختار خاص در گیر در کارکرد حافظه جایابی شده اند امروزه به نظر می رسد ساختار های زیر قشر مخ که در حافظه نقش دارند شامل هیپو کمپ تالاموس هیپو تالاموس و حتی هسته های قاعده ای و مخچه باشد قشر مخ نیز بر بیشتر انبار، حافظه دراز مدت دانش اخباری حاکم است به نظر می رسد ناقلان عصبی سروتونین استیل کویین برای کارکرد حافظه حیاتی باشند. تحریک مکرر مدار های عصبی خاص موجب افزایش احتمال شلیک سلولها می شود به طور خاص به نظر می رسد در یک پیوند گاه خاص تغییرات فیزیولوژیک در دندریتهای سلول عصبی دریافت کننده پدید آید این تغییرات احتمال رسیدن سلول به آستانه شلیک مجدد را افزایش می دهد عوامل فیزیولوژیک دیگر نیز بر کارکرد حافظه تاثیر دارند مانند هورمونهای طبیعی بدن. (استرنبرگ، ۱۳۸۷)

مغز دارای دو نیمکره است. نیمکره چپ و نیکره راست، این دو نیمکره با گیرنده های حسی نیمه مخالف بدن ارتباط دارند و ماهیچه های قسمت مخالف را کنترل می کنند اگر چه در ظاهر دو نیمکره شباهت دارند قرنیه هستند اما دقت بیشتر نشان دهنده عدم تقارن آنها از لحاظ ساختار و عملکرد است به این دلیل تقارن و تخصص یافتگی جانبی شدن می گویند (کلب و ویشاو، ۲۰۰۹)

از لحاظ ساختاری دو نیمکره با هم متفاوتند لوب پیشانی راست به جلو امتداد دارد شیار سیلویوس در سمت چپ بلندتر پلانوم گیجگاهی در نیمکره چپ بزرگتر سیناپس های ناحیه بروکا در نیمکره چپ بیشتر شکنج انگولار در نیمکره چپ بزرگتر ناحیه آهیانه   ای در نیمکره راست بزرگتر و شکنج ماشل   نیز در نیمکره راست بزرگتر است لذا نیکره چپ هم بزرگتر و هم سنگین تر از نیمکره راست است.نیمکره راست برای پردازش اطلاعات بینایی و فضایی بازشناسی فضایی اشیا و پردازش عاطفی تخصصی یافته که به آن ترکیب کننده هیجانی می گویند.

از لحاظ ساختار مغز به غیر از اینکه دو نیمکره با هم متفاوتند به طور کلی مغز مونث ها در نواحی مرتبطه با کارکرد زبانی در نواحی پارالمبیک میانی و برخی نواحی قطعه پیشانی دارای حجم بیشتری است. زنان مقدار بیشتری ماده خاکستری در پلانوم گیجگاهی و توده های فشرده نورونی در آنها بیشتر است بر عکس در مردان نواحی پیشانی میانی سینگولار کمربندی بزرگتر است بادامه هیپوتالاموس و بطن ها در آقایان بزرگتر است.

از لحاظ عملکردی نیز نیمکره ها با هم متفاوتند نیمکره چپ عمدتا مسئول فرایندهای تحلیلی و پردازش زنجیره ای است و نیمکره راست مسئول مهارتهای فضایی و موسیقیایی و اطلاعاتی را به صورت کلی پردازش می کند.

از لحاظ سلولی هم معلوم شده است نورونهای مغزی در آقایان بیشتر است ولی مغز مونث ها دنباله های عصبی بیشتر و دندریت بیشتری دارد تفاوت های جنسی در ساختار مغزی با تفاوت در توزیع گیرنده های هورمونهای جنسی در دوران رشد و تحول مرتبط است (کلب ویشا و، ۲۰۰۹)  .

خانم کیمورا [۲۰] پنج نوع شناخت را در حافظه شناسایی کرد که در دو جنس متفاوت بود توانایی فضایی، مهارتهای حرکتی، استعداد ریاضی، ادراک و توانایی کلامی و برای این تفاوتها در دو جنس ۵ دلیل ذکر شده است. ۱- ژنتیک ۲- روش شناختی ترجیحی ۳- میزان رسش ۴- محیط و تجربه ۵- هورمونها .(کیمورا، ۱۹۹۹)

با توجه به اینکه در طی بارداری میزان هورمونها افزایش می یابدو ساختار و عملکرد مغز ومیزان نورو ترانسمیتر ها تغییر می کند به نظر می رسد بین بارداری و توانایی فضایی چرخش ذهنی – تجسم دیداری – تکلیف کشیدن سطح آب )  رابطه ای وجود دارد .

لازم به ذکر است که زبان و نوشتار (جواب دادن به تستهای نوشتاری)  مختص انسان است و تعمیم دادن عملکرد حیوان در زمینه های مذکور جای تامل دارد خانم کیمورا از این تست ها برای بیان تفاوتهای عملکرد مغزی جنسی زنان و مردان استفاده نموده است. (با استفاده از مورد انسانی)

  زنان یاداوری اینکه چه چیزی را کجا دیده اند اسانتر می بینند (حافظه مکان فضایی)  مردان چرخش ذهنی تصویرهای فضایی را راحتتر می یابند. بیشتر آزمون های تواناییهای فضایی شامل چرخش ذهنی است .لذا مردان در آزمون های رایج مهارتهای فضایی نسبت به زنان عملکرد بهتری دارند (استرنبرگ، ۱۳۸۷) .به نظر می رسد تجدید نظر در مورد تستهای رایج ضروری باشد.

حاملگی قسمتی از زندگی زنان را تشکیل می دهدنگرش صحیح از حافظه طی بارداری تاثیر مثبت در دیدگاه زنان دارد.

بررسی فرایندهای مغزی برای تمامی انسان ها مهم است و زنان نیمی از جامعه را تشکیل می دهند و حاملگی دوره ای از زندگی زنان را تشکیل می دهد از این تست برای مقایسه حافظه فضای چرخش ذهنی – تجسم دیداری – تکلیف کشیدن سطح آب )  زنان باردار سه ماه سوم و غیر بارداری بعد از زایمان طبیعی و بعد از سزارین بعمل خواهد آمد یافتن استعداد و جاری کردن آن در مسیر خود با توجه به تفاوتهای ذکر شده ضرورت دارد.

هدف‌های کلی:

۱- مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف کشیدن خط سطح آب در زنان باردار سه ماهه سوم بارداری و غیر باردار زایمان طبیعی کرده و سزارین

 

هدف‌های جزئی:

۱- مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف خط سطح آب در زنان سه ماه سوم بارداری با زنان غیر بارداربعد از سزارین

۲- مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف کشیدن خط سطح آب در زنان بعد از زایمان با زنان باردار سه ماهه سوم

۳- مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف کشیدن خط سطح آب در زنان بعد از زایمان با زنان بعد از عمل سزارین

۴-مقایسه توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف کشیدن خط آب در زنان باردار سه ماهه سوم و بعد از سزارین

اهداف کاربردی: 

زنان یاداوری اینکه چه چیزی را کجا دیده اند اسانتر می بینند (حافظه مکان فضایی) مردان چرخش ذهنی تصویرهای فضایی را راحتر می یابند. بیشتر آزمون های تواناییهای فضایی شامل چرخش ذهنی است .لذا مردان در آزمون های رایج مهارتهای فضایی نسبت به زنان عملکرد بهتری دارند.(استرنبرگ، ۱۳۸۷) به نظر می رسد تجدید نظر در مورد تستهای رایج ضروری باشد .حاملگی قسمتی از زندگی زنان را تشکیل می دهدنگرش صحیح از حافظه طی بارداری تاثیر مثبت در دیدگاه زنان دارد.

 

سؤالات:

۱- آیا توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف سطح آب در زنان باردار سه ماه سوم با زنان غیر باردار بعد از زایمان وبعد از سزارین متفاوت است؟

۲- آیا توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری و تکلیف سطح آب در زنان بعد از زایمان طبیعی از زنان باردار کمتر است؟

۳- آیا توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری و تکلیف سطح آب در زنان بعد از زایمان از زنان بعد از عمل سزارین کمتر است؟

۴- توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف کشیدن خط آب در زنان باردار و بعد از سزارین متفاوت است؟

 


فرضیه‌ها:

۱- توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف سطح آب در زنان باردار سه ماهه سوم با زنان غیر بارداربعد از زایمان وبعد از سزارین متفاوت است.

۲- توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری و تکلیف سطح آب در زنان بعد از زایمان طبیعی از زنان باردار کمتر است.

۳- توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری و تکلیف سطح آب در زنان بعد از زایمان از زنان بعد از عمل سزارین کمتر است.

۴- توانایی فضایی چرخش ذهنی تجسم دیداری تکلیف کشیدن خط آب در زنان باردار و بعد از سزارین متفاوت است

 

کشیدن سطح خط آب

بازتاب اصلی وکلی این است که اب در سطحی افقی در سراسر ظرف قرار می گیرد و این صرف نظر از جهت گیری از ظرف است تغییرات کار شامل ارایه کج ظرف به تنهایی وبا مقداری اب که سطح ان با استفاده از نقاشی نشان داده می شود که ظرف چگونه اب را نگه می دارد. (کوکس و لایتفود و وستا،۱۹۹۳)

 

تعریف عملیاتی کشیدن سطح اب

از ازمودنی ها خواستندکه سطح اب را در حالی که در یک لیوان نیمه پر از اب در موقعیت های  عمودی، کمی کج  و خیلی کج را نقاشی کنند .

 

تجسم فضایی:

کاپلان و همکاران (۱۹۹۷)  نیز اشاره می کنند که تجسم فضایی به توانایی پردازش اطلاعات فضایی به منظور فهم رابطه ی بین اشیاء در فضا می باشد.مک گی (۱۹۷۹ به نقل از آهوجا، رج، چورگید ۲۰۰۵)تجسم فضایی را به عنوان توانایی چرخش تصویری اشیاء یا قسمت هایی ازآنها در فضای سه بعدی توصیف می نمایند. (کاپلان و همکاران ۱۹۹۷) اظهار می دارند که ادراک فضایی شامل توانایی تشخیص و تعیین محل  عمودی واقعی در حضور اطلاعات منحرف کننده می باشد.

تعریف عملیاتی تجسم فضایی

تصویری از صفحه ای کاغذ صاف که از وسط دو تا شده و سپس توسط سنجاق یک گوشه ان سوراخ شده را مشاهده و در صورتی که مجددا کاغذ به حالت اولیه صاف شود رد سوراخ شدگی توسط سنجاق را مشخص کنند

 

چرخش ذهنی :

شامل توانایی تجسم اشیایی که در فضا چرخیده اند، همان طوری که دیده می شوند، می باشد.(کاپلان و همکاران ۱۹۹۷) ( اروین۲۰۰۰) چرخش ذهنی را بعنوان توانایی چرخاندن اشیاء دو یا سه بعدی در ذهن تعریف می کند.. (باست و کارپنتر۱۹۸۲) چرخش ذهنی را این چنین تعریف می کنند: توانایی ایجاد بازنمایی ذهنی از یک ساختار دو یا سه بعدی و سپس ارزیابی ویژگی های آن یا انجام تغییر در آن.چرخش ذهنی عبارت از گشتار تصویر دیداری ذهنی یک شی از طریق چرخش است. (تاکانووا و اوکوبو،۲۰۰۳) . مطالعات نشان می دهند که چرخش ذهنی با سرعت خاصی اتفاق می افتد و بین زاویه ی چرخش شیء و سرعت چرخش ذهنی رابطه ی معکوس وجود دارد. یعنی هر چه زاویه ی چرخش شیء بیشتر باشد چرخش ذهنی کمتر می شود (رئیسی ، ۱۳۸۴ )

تعریف عملیاتی چرخش ذهنی

اشکال سه بعدی هندسی که از صفر تا ۱۸۰ درجه چرخانده شده بود و به ازمودنی ها همزمان با شکل درست اشکالی به عنوان محرکهای مزاحم نشان داده شده بود ازمودنی باید بگوید که ایا یک شکل معین حاصل  چرخش محرک اصلی بوده یا نه

زایمان:

طبق تعریف عبارت است از انقباضات منظم که منجر به زایش واتساع گردن رحم می شود در صورتی که سن تخمینی حاملگی دقیق باشد معمولا زایمان به فاصله دو هفته از تاریخ تخمینی زایمان که برابر با ۲۸۰ روز است یعنی ۴۰ هفته بعد از اولین روز اخرین دوره قاعدگی. (گیبزوهمکاران،۱۳۸۴)

بعد از زایمان دوره نفاس:

عبارت است از ۶تا۸ هفته پس از خروج جفت که طی ان رحم به حالت طبیعی خود باز می گرددپس ازخروج جفت رحم به سرعت منقبض می شود واندازه اش نصف اندازه قبل از وضع حمل می رسد پس رفتی که طی چندهفته بعد در رحم رخ می دهد در زنانی که از پستان خود به نوزاد شیر می دهند سریعتر صورت می گیرد.(گیبز وهمکاران،۱۳۸۴)

 

تعریف عملیاتی بعد از زایمان طبیعی

یک ساعت بعد از زایمان طبیعی تا ۷۲ ساعت

 

سزارین:

لفظ برش سزارین اصطلاحی است که در مامایی به منظور توصیف زایمان یک جنین زنده از طریق ایجاد برش برروی جدارشکم (لاپاراتومی) و جدار رحم (هستروتومی) بکار می رود درطی قرن گذشته وضع حمل به روش سزارین در کاهش میزان مرگ میر و عوارض مادر وجنین نقش عمدهای داشته است. هدف اولیه از انجام این نوع جراحی نجات جان مادری بود که بعلت توقف زایمان در معرض خطر مرگ قرار داشتند.(گیبز وهمکاران، ۱۳۸۴)

 

تعریف عملیاتی بعد از سزارین

زنان یک ساعت بعد از عمل سزارین تا ۷۲ ساعت

 

2- 1 توانایی فضایی

[۱] Vandenberg S.G- and kuse A.R.(1978)

[2] Ekstrom R.B., Frenchj. W., HarinanH.H. and Dermen D .(1976)

[3] Vasta R., light foot C. and COBX.D (1993)

[4] visual perception

[5] spatial processing

[6] Mashle

[7] lateralization

[8] analyzer

[9] synthesizer

[10] emotional brain

[11] computerized axial tomography

[12] magnetic resonance imaging scan

[13] electroencephalogram

[14] positron emission tomography

[15] functional magnetic resonance imaging

[16] kolb&whishaw

[17] Vandenberg S.G- and kuse A.R.(19

[18] Ekstrom R.B., Frenchj. W.,HarinanH.H. and Dermen D.(1976)

[19] Vasta R., light foot C. and COBX.D (1993)

[20] KIMURA

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حافظه و فراموشی
 • مقاله حافظه‌های جانبی
 • مقاله آشنایی با سخت افزار RAM
 • مقاله حافظه
 • مقاله حافظه و تفکر
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۶ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.