پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در كشورهاي جهان سوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در كشورهاي جهان سوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 79  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در كشورهاي جهان سوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

« فصل اول»   1
چكيده تحقيق   2
مقدمه   4
بيان مسئله   6
ضرورت تحقيق   7
اهداف تحقيق   9
تعريف اصطلاحات   9
« فصل دوم»   11
پيشينه‌ي تحقيق   11
ويژگيهاي مشترك كشورهاي جهان سوم از نظر دكتر آشفته تهران   12
نوسازي فرهنگي و علمي نمودن آن: محور تحولات توسعه‌اي   14
آموزش و پرورش از ديدگاه دكتر ازكيا   15
روابط خارجي در ايران از ديدگاه دكتر ولايتي   19
موانع توسعه از ديدگاه دكتر لهسايي زاده   20
1)موانع داخلي توسعه   21
1 – موانع اقتصادي   21
1 – 1 كمبود سرمايه‌گذاري   22
2 – 1 توزيع نابرابر كالا و خدمات   22
3 – 1 رشد بي‌تناسب بخش خدمات   23
4 – 1 بيكاري و فقر   23
2 – موانع سياسي   24
1 – 2 استبداد   24
2 – 2  مديريت بد سياسي   25
3 – 2 دموكراسي ناقص   25
4 – 2 مشاركت ناقص سياسي   26
3 – موانع فني   27
1 – 3 فن‌آوري سنتي   27
2 – 3 فن‌آوري سرمايه‌بر   27
3 – 3 فن‌آوري وابسته   28
4 – 3 فن‌آوري معطوف به خارج   28
4 – موانع اجتماعي   29
1 – 4 جمعيت و مهاجرت   29
2 – 4 وضع بهداشت و تغذيه   30
3 – 4 بي‌سوادي و نقص نظام آموزشي   30
5 – موانع فرهنگي   31
1 – 5 روحیه تقدیرگرائی   31
2 – 5 تجدد ستيزي   32
3 – 5 كمبود شناخت علمي   32
4 – 5 تضادهاي قومي   33
6 – موانع زيست محيطي   33
1 – 6 كمبود آب كشاورزي   33
2 – 6 تخريب منابع طبيعي   34
3 – 6 استفاده بي‌رويه از مواد شيميايي   34
2) موانع خارجي توسعه   35
1 – اقتصاد بين‌الملل   35
1 – 1 مبادله نابرابر   35
2 – 1 انحصارات اقتصادي   36
3 – 1 انتقال مازاد اقتصادي   36
4 – 1 تحريم اقتصادي   36
2 – سلطه امپرياليستي   37
1 – 2 سركوب جنبشهاي ملي   37
2 – 2 كمك به ضد انقلاب   37
3 – 2 ژاندارمري مناطق   38
4 – 2 اعمال حق وتو   38
3 – فن‌آوري برتر   39
1 – 3 انتقال فن‌آوري مناسب   39
2 – 3 انحصار در عرضه قطعات يدكي   40
3 – 3 انحصار در علوم   40
4 – نظارت‌هاي اجتماعي   41
1 – 4 ارتقاي طبقات بالاي اجتماع   41
2 – 4 بر حق جلوه دادن شكاف طبقاتي   41
3 – 4 جذب نخبگان فكري   42
5 – نفوذ فرهنگي   42
1 – 5 مخدوش نمودن فرهنگ بومي   42
2 – 5 اشاعه فرهنگ غربي   43
3 – 5 جهاني كردن فرهنگ   43
4 – 5 ترويج مصرف‌گرايي   44
6 – تخريب محيط زيست   44
1 – 6 استيصال منابع طبيعي   44
2 – 6 آلودگي محيط زيست   45
6 – 3 تحميل سموم خطرناك   45
1 – سرآرتور لوئيس   46
2 – آلبرت هيرشمن   47
3 – رائول پره‌بيش   47
4 – هاني ديبوبسينگر:   48
5 – ژن تينبرگن:   48
ناهمگرايي بين كشورهاي غني و فقير از ديدگاه آنتوني گيدنز   49
« فصل سوم»   51
« وضعيت صنعت در ايران»   51
صنعت در ايران   52
صنعت در دنياي جديد   53
معناي نوين سياسيت صنعتي از ديدگاه دكتر امير احمدي   54
الف) الگوي آسياي شرقي   56
ب) الگوي تخصيص يابي انعطاف‌پذير   57
وضعيت بخش صنعت ايران از ديدگاه دكتر امير احمدي   57
سياست صنعتي در ايران از ديدگاه دكتر امير احمدي   62
« فصل چهارم»   69
تجزيه و تحليل ونتيجه‌گيري   69
نتيجه‌گيري   70
فهرست منابع:   73

فهرست منابع:

1.      آشفته تهراني، امير / جامعه شناسي جهان سوم/ تهران انتشارات پيام نور/ شهريور 78.
2.      گروه مؤلفان/ كليات علم اقتصاد/ تهران انتشارات پيام نور/ ارديبهشت 74.
3.      ازكيا، مصطفي/ جامعه‌شناسي توسعه/ انتشارات نشر كلمه/ چاپ چهاردهم، 1381.
4.      گيدنز، آنتوني/ جامعه‌شناسي/ ترجمه: صبوري، منوچهر/ تهران انتشارات نشر ني1373.
5.      لهسايي زاده، عبدالعلي/ جامعه شناسي توسعه/ انتشارات پيام نور 1381.
6.  اميراحمدي، هوشنگ/ ابزارهاي توسعه صنعتي (تداوم و گسست)/ ترجمه: طيب، علي‌رضا/ تهران انتشارات فاروس/ چاپ اول 1377.

چكيده تحقيق

تحقيق حاضر در پي اين است تا علل موانع رشد و توسعه صنعت را در كشورهاي جهان سوم و ايران مورد بررسي قرار دهد به همين منظور ابتدا به منظور ابتدا با مطالعه چندين كتاب و بررسي نظرات صاحب‌نظراني كه در اين زمينه تحقيقاتي انجام داده‌اند پرداخته و نتايجي از آن حاصل گرديد كه به شرح ذيل مي‌باشد:

يكي از دلايل عدم رشد توسعه و صنعت در كشورهاي جهان سوم وجود فقر و نابرابري بين شهر و روستا است كه در اين جوامع وجود دارد يعني اين كه عده‌اي وضعيت بهتري پيدا مي‌كنند در حالي كه سايرين در نهايت اگر وضعيت بدتري پيدا نكنند در حالي كه سايرين در نهايت اگر وضعيت بدتري پيدا نكنند در همان سطح باقي مي‌مانند.
در جوامع صنعتي و توسعه يافته نه تنها ثروتمند‌تر و مرفه‌تر هستند بلكه تساوي طلبي نيز در آن‌ها به نسبت كشورهاي توسعه نيافته مشهودتر است.
امروزه رشد ذهني، توانمندي ، تفكر عقلاني، توانايي اختراع و اكتشاف وضع قانون و شناسايي آن به عنوان مؤلفه‌اي اساسي برايرشد صنعتي و اقتصادي مطرح است.
چنانچه جامعه‌اي از نظر نيروي انساني متخصص فقير باشد ساير امكانات مادي نمي‌تواند كمك زيادي به رشد صنعت و توسعه نمايد .
موانع توسعه كشورهاي در حال توسعه به 2 دسته داخلي و خارج تقسيم مي‌شوند.
مهم‌ترين وجه توسعه نيافتگي كشورهاي در حال توسعه را بايد در ميان برخي عناصر فرهنگي جستجو كرد و وجود امپرياليسم را در توسعه صنعت نمي‌توان ناديده گرفت.
به نظر صاحب‌نظران (ژن تينبرگن) يكي از مشخصه‌هاي آشكار توسعه نيافتگي كمبود سرمايه است كه به طرق مختلف مشاهده مي‌شود اختلاف بين اغنياء و فقرا در كشورهاي در حال توسعه به دو نكته دلالت دارد:
كمبود اختلاف در سرمايه انساني
اختلاف در نيرو و قدرت
تأكيد دولت ايران بر امر توسعه صنعت پس از پايان جنگ عراق عليه ايران افزايش چشمگيري يافته و حاصل آن توفيق نسبي در انجام برخي طرح‌هاي زيربنايي در زمينه فولاد – پتروشيمي – خودروسازي – برق رساني – احداث سدها و راه‌ها و حمل و نقل و . . .  بوده است.

مقدمه

گسترش و دگرگوني اجتماعي و اقتصادي در جامعه‌هاي پرجمعيت جهان سوم هنوز مسئله روز است. از آنجا كه كشورهاي جهان سوم نزديك به  جمعيت جهان را در خود جاي داده‌اند موضوع عقب‌ماندگي و عدم رشد صنعت در اين كشورها از جامعه جهاني نمي‌تواند مورد فراموشي سپرده شود.

در واقع آنچه موجب كندي و آهستگي آهنگ پيشرفت اقتصادي به شمار مي‌رود همانا شرايط اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي شيوه‌هاي رفتار و نظامهاي فرآوري و آموزش و پرورش در جامعه است. تجزيه و تحليل پيشرفت اقتصادي (كشاورزي و صنعتي) انديشه سياستمداران و جامعه‌شناسان را به خود سرگرم كرده است. و هر يك از ديدگاه ويژه دانش خود به اين موضوع مي‌نگرند.

گروهي بر اهميت نابرابري اقتصادي، گروهي بر وجود هدف كشورهاي استعمارگر، گروهي بر اعمال نفوذ دولت‌هاي بيگانه و شركت‌هاي چند مليتي و كارتل‌ها و تراست‌ها و . . . تأكيد مي ورزند.

در كشورهاي جهان سوم كه بيشتر مردم در روستاها زندگي مي‌كنند ميزان بيكاري و بيكاري پنهان بسيار زياد است و مهاجرت داخلي فراوان ديده مي‌شود و فاصله زيادي ميان لايه‌هاي اجتماعي وجود دارد و صنعتي شدن پيشرفت چنداني ندارد و آنچه در راه صنعتي شدن صورت مي‌گيرد بيشتر صنايع مونتاژ يا صنايع كوچك است كه تازه آن هم در بسياري موارد به حد كمال نمي‌رسد و راه پيشرفت واقعي تكنولوژي را نمي‌گشايد.

اما در جامعه‌هاي جهان سوم دو پديده مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

متحول ساختن جامعه و پديد آوردن و عملي كردن آموزش‌ و پرورش نوين كه در نتيجه موجب دگرگوني ساختارهاي جامعه مي‌شود.
نوسازي جامعه با بكارگرفتن تكنولوژي به اين منظور كه بازده سرانه افزايش پيدا كند و در واقع اين اصطلاح ما را به مفهوم صنعتي شدن يا گسترش ساختار صنعت نزديك مي‌سازد . امروزه صنعتي شدن مورد آرزوي مردم كشورهاي جهان سوم است.

بسياري از نگره‌پردازان و سياستمداران و دولتمردان اين كشورها تنها راه رهايي از عقب‌ماندگي اقتصادي را در رشد صنعتي بخش‌هاي گوناگون فرآوري و تحول در كل سيستم اقتصادي – اجتماعي كشور مي‌دانند.

بيان مسئله

در كشورهاي موسوم به جهان سوم علي رغم تلاش فراواني كه در قالب برنامه‌هاي عمراني جهت كاهش توسعه نيافتگي، فقر و نابرابري صورت گرفته ليكن مشكلاتي چون فقر و نابرابري به قوت خود باقي است. به تعبيري جريان توسعه اقتصادي جدا از نابرابري‌هاي به جا مانده از پيش به خودي خود غالباً طوري است كه طي آن عده‌اي وضعيت بهتري پيدا كرده‌اند در حالي كه سايرين و در نهايت اگر وضعيت بدتري پيدا نكنند و در همان سطح باقي مي‌مانند.

ملاحظه مي‌شود كه درصد بالايي از كساني كه در زير خط قرمز زندگي مي‌كنند ساكن روستاها هستند كه اين خود بيانگر عميق از لحاظ نابرابري در درون كشورهاي توسعه نيافته در بين جمعيت‌هاي روستايي و شهري است.

در كشور ايران نيز درصد بالايي از جمعيتي كه دچار فقر و محروميت هستند. در مناطق روستايي ساكن هستند ارتباطي بين سطوح توسعه يافتگي و ميزان جمعيتي كه در زير خط قرمز قرار مي‌گيرند وجود دارد بدين ترتيب كه هر چه بر سطح توسعه نيافتگي و عقب‌ماندگي كشور افزوده مي‌شود.

از يك سو بر ميزان جمعيت زير خط فقر افزوده مي‌شود و از سوي ديگر فاصله بين جمعيت زير خط قرمز در مناطق روستايي در مقايسه با مناطق شهري افزايش مي‌يابد. به عبارت ديگر در كشورهاي توسعه يافته‌تر فاصله بين ميزان فقر روستايي با ميزان فقر شهري كمتر از مناطق كشورهاي توسعه يافته‌تر است.

بر اين مناسبت كه گفته مي‌شود جوامع صنعتي و توسعه يافته نه تنـها ثروتمندتر و مرفه‌تر هستند بلكه تساوي طلبي نيز در آن‌ها به نسبت كشـورهاي توسـعه نيافته مشهودتر است در زمينه توسعه اجتماعي بايد عدالت اجتماعي بين شهر و روستا و جامعه عشايري به يك شكل و اندازه رعايت گردد و بالاخره در توسعه‌ي فرهنگي بايد مردم را از غنا و موهبت ديگر فرهنگ‌هاي موجود در جهان بي‌بهره نگذاريم.

ضرورت تحقيق

دانش و تكنولوژي فرآيند توسعه را شتاب مي‌بخشد و در اين شرايط پيشبرد هدفهاي فني اهميت پيدا مي‌كند. توســـعه يــك فـرآيند مجموعه‌اي است و بستگي به سازه‌هاي متعدد داردكه عبارت است از مواد خام، امـكانـات سرمـايـه‌اي ، فـرهـنگ و باورهاي مردم، وجود صنعت و افزارهاي فني، برنامه‌ريزي‌هاي دورنگر بسيار سنجيده‌ در امور اقتصادي و اجتماعي، وجود نظام سياسي مناسب و انساني، تسلط‌جو آزادي‌خواهي و انسان دوستانه ، استفاده از پژوهش در فني و دانش‌هاي كاربردي و پديد آوردن شرايط مناسب اجتماعي و رواني در جامعه آموزش نيروي انساني – اراده و تصميم به منظور انجام دگرگوني گسترده در سطح ملي، گذر از اقتصاد متعارف به اقتصاد صنعتي امروزه اين جستار كاملاً روشن است كه پيشرفت در توليد (فرآوردن ساختن) بر پايه پيشرفت‌هاي صنعتي و فني استوار است و اين خود وابسته به پيشرفت‌هاي دانش است.

صنعت و فن مستلزم كاربرد عملي آگاهي‌هاي نوين است كه همراه با سرمايه‌گذاري لازم انجام مي گيرد و كشوري كه سرمايه مورد نياز را در اختيار ندارد نخواهد توانست به صنعت و فنون كاربردي دست يابد.

در ايران مانند همه كشورهاي جهان سوم كار توسعه صنعت به چندين عامل نيازمند است از آن ميان اراده ملي و عامل زمان در شتاب بخشيدن براي گذر تاريخي از دوران نيم صنعتي به دوران صنعتي داراي اهميت ويژه است كشورهاي پيشرفته اكنون به دوران فرا صنعتي با شتاب در حال حركت‌اند در حالي كه كشورهاي جهان سوم هنوز به دوران نيمه صنعتي گذشته دست نيافته‌اند.

پس با توجه به اهميت و ضرورت موضوع مي‌كوشيم فرآيندهاي توسعه و صنعت را در كشورهاي جهان سوم و ايران بازگو نماييم.

اهداف تحقيق

از آنجا كه رشد صنعت در كشورهاي جهان سوم رابطه مستقيمي با امكانات اين جوامع دارد و در اكثر اين جوامع مشكلات زيربنايي زيادي ديده مي‌شود كه مانع رشد و توسعه صنعت است در اين تحقيق مي‌كوشيم به سؤالات زير پاسخ دهيم:

عوامل داخلي و خارجي توسعه چه نقشي در فرآيند رشد صنعت دارند؟
نقش استعمار و استبداد در توسعه جوامع عقب مانده چگونه بوده است و آيا باعث رشد اين جوامع شده است؟
آيا روند رشد توسعه و صنعت در ايران از مطلوبيت برخوردار است؟

تعريف اصطلاحات

كشورهاي جهان سوم: كشورهايي كه داراي خصوصياتي نظير بالا بودن بي‌سوادي فقر و گرسنگي، فزوني جمعيت و مهاجرت به شهر، عدم رشد توسعه و صنعت و نبودن بهداشت و زاغه‌نشيني و عدم توسعه صنايع پيشرفته مي‌باشند.

توسعه: فرآيندي خاص از تغيير و تحول كه در نهايت محيط زيستي كاملاً نو و تازه براي مردم فراهم مي‌آورد و زندگي مرفه‌تري را براي اقشار وسيع‌تر جمعيت امكان‌پذير مي‌سازد به عبارت ديگر به گفته «بروگفيلد» توسعه عبارت است از پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش نابرابري كاهش بيكاري و فقر.

انقلاب صنعتي: انقلابي كه از كشور انگلستان آغاز شد و باعث دگرگوني در توليدات كشاورزي، صنعتي، شهرنشيني و مهاجرت و دگرگوني در شيوه‌هاي توليد كالا شد و عامل سرعت و شتاب را به توليدات كارخانه‌ها و كالاها افزود.

رشد: در واقع رشد هر جامعه تغييرات كمي در سطوح فني، صنعتي و كشاورزي است اما بايد در نظر داشت كه جنبه‌هاي ديگر جامعه يعني جنبه‌هاي جمعيتي فرهنگي و سياسي نيز رشد دارند اما در تعريف رشد تأكيد بيشتر بر جنبه‌هاي اقتصادي هر جامعه است كه شاخص و معيار رشد به شمار مي‌آيد. رشد يكي از شاخص‌هاي توسعه است.

ويژگيهاي مشترك كشورهاي جهان سوم از نظر دكتر آشفته تهران

پايين بودن سطح مصرف
آلودگي هوا
نبودن بهداشت در سطح شهر
آلودگي محيط زيست
تباهي اجتماعي
انواع جرايم و تنش‌هاي مزمن اجتماعي
بد خوراكي يا كم‌خوراكي كه يكي از همگاني‌ترين دردهاي اجتماعي كشورهاي روبه رشد شناخته مي‌شود.
بالا بودن نسبت بي‌سوادان

 تغذيه نامطلوب و نابسنده موجب بيماري و ناتواني تن و روان كودكان و نوجوانان به ويژه كاستيهاي نيروي مغزي نزد آنان مي‌شود ملاك تغذيه با ميزان درآمد افراد جامعه ارتباط مستقيم دارد و مردم همه درآمد خود را براي خريد مواد خوراكي هزينه نمي‌كنند.

بخشي براي آموزش و پرورش و بخش ديگر براي تفريح و سرگرمي و جزء آن هزينه مي‌شود. مسائل حاد كشورهاي جهان سوم سبب آن است كه اولويت‌هاي بنيادي، اقتصادي و اجتماعي فرو گذارده مي‌شود يا به دست فراموشي سپرده مي‌شود و رويدادهاي ديگر مانند تحولات سياسي و كودتا و جنگ و جز آن اين حالت را شدت بخشد.

از جمله باورهايي كه در كشورهاي كم رشد امروزه مورد توجه و طرفداري است يگانگي ملي و استقلال فرهنگي و خود بسندگي اقتصادي ، افزايش توان ملي و اتكا به خود است. اما اين شعارها و باورها چه چيزي را به ارمغان مي‌آورد؟

ارمغان اين باورها كاهش وابستگي به كالاهاي وارداتي (مواد نفتي – مواد خوراكي) و افزايش چگالي فرآوري كشور و دگرگوني نوع مصرف و ساز وبرگ‌هاي سرمايه‌اي و خود بسندگي نيروي انساني كارشناسي را به دنبال مي‌آورد. اما اكنون كه بشر به دوره تكنولوژي پيشرفته رسيده آيا مي‌توان بدون صنعتي كردن كشور به اين مهندسي زندگي اجتماعي دست يافت؟

اجراي برنامه‌هاي توسعه تنها بر روي ميزان كلي رشد اقتصادي و الگوي تازه توزيع درآمدها و ثروت‌ها استوار نيست بلكه بر پايه‌ي توسعه معنوي و ارزشهاي اخلاقي و نيز بر شالوده تغيير الگوهاي مصرف و مالكيت دولت و بخش‌هاي بزرگ فرآوري (مشروط بر آن كه دولت از عهده‌ي اداره آنها به خوبي برآيد استوار است .

نوسازي فرهنگي و علمي نمودن آن: محور تحولات توسعه‌اي

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی