پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در کشورهای جهان سوم


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در کشورهای جهان سوم مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه موانع رشد و توسعه صنعت در کشورهای جهان سوم نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

« فصل اول»   ۱
چکیده تحقیق   ۲
مقدمه   ۴
بیان مسئله   ۶
ضرورت تحقیق   ۷
اهداف تحقیق   ۹
تعریف اصطلاحات   ۹
« فصل دوم»   ۱۱
پیشینه‌ی تحقیق   ۱۱
ویژگیهای مشترک کشورهای جهان سوم از نظر دکتر آشفته تهران   ۱۲
نوسازی فرهنگی و علمی نمودن آن: محور تحولات توسعه‌ای   ۱۴
آموزش و پرورش از دیدگاه دکتر ازکیا   ۱۵
روابط خارجی در ایران از دیدگاه دکتر ولایتی   ۱۹
موانع توسعه از دیدگاه دکتر لهسایی زاده   ۲۰
۱)موانع داخلی توسعه   ۲۱
۱ – موانع اقتصادی   ۲۱
۱ – ۱ کمبود سرمایه‌گذاری   ۲۲
۲ – ۱ توزیع نابرابر کالا و خدمات   ۲۲
۳ – ۱ رشد بی‌تناسب بخش خدمات   ۲۳
۴ – ۱ بیکاری و فقر   ۲۳
۲ – موانع سیاسی   ۲۴
۱ – ۲ استبداد   ۲۴
۲ – ۲  مدیریت بد سیاسی   ۲۵
۳ – ۲ دموکراسی ناقص   ۲۵
۴ – ۲ مشارکت ناقص سیاسی   ۲۶
۳ – موانع فنی   ۲۷
۱ – ۳ فن‌آوری سنتی   ۲۷
۲ – ۳ فن‌آوری سرمایه‌بر   ۲۷
۳ – ۳ فن‌آوری وابسته   ۲۸
۴ – ۳ فن‌آوری معطوف به خارج   ۲۸
۴ – موانع اجتماعی   ۲۹
۱ – ۴ جمعیت و مهاجرت   ۲۹
۲ – ۴ وضع بهداشت و تغذیه   ۳۰
۳ – ۴ بی‌سوادی و نقص نظام آموزشی   ۳۰
۵ – موانع فرهنگی   ۳۱
۱ – ۵ روحیه تقدیرگرائی   ۳۱
۲ – ۵ تجدد ستیزی   ۳۲
۳ – ۵ کمبود شناخت علمی   ۳۲
۴ – ۵ تضادهای قومی   ۳۳
۶ – موانع زیست محیطی   ۳۳
۱ – ۶ کمبود آب کشاورزی   ۳۳
۲ – ۶ تخریب منابع طبیعی   ۳۴
۳ – ۶ استفاده بی‌رویه از مواد شیمیایی   ۳۴
۲) موانع خارجی توسعه   ۳۵
۱ – اقتصاد بین‌الملل   ۳۵
۱ – ۱ مبادله نابرابر   ۳۵
۲ – ۱ انحصارات اقتصادی   ۳۶
۳ – ۱ انتقال مازاد اقتصادی   ۳۶
۴ – ۱ تحریم اقتصادی   ۳۶
۲ – سلطه امپریالیستی   ۳۷
۱ – ۲ سرکوب جنبشهای ملی   ۳۷
۲ – ۲ کمک به ضد انقلاب   ۳۷
۳ – ۲ ژاندارمری مناطق   ۳۸
۴ – ۲ اعمال حق وتو   ۳۸
۳ – فن‌آوری برتر   ۳۹
۱ – ۳ انتقال فن‌آوری مناسب   ۳۹
۲ – ۳ انحصار در عرضه قطعات یدکی   ۴۰
۳ – ۳ انحصار در علوم   ۴۰
۴ – نظارت‌های اجتماعی   ۴۱
۱ – ۴ ارتقای طبقات بالای اجتماع   ۴۱
۲ – ۴ بر حق جلوه دادن شکاف طبقاتی   ۴۱
۳ – ۴ جذب نخبگان فکری   ۴۲
۵ – نفوذ فرهنگی   ۴۲
۱ – ۵ مخدوش نمودن فرهنگ بومی   ۴۲
۲ – ۵ اشاعه فرهنگ غربی   ۴۳
۳ – ۵ جهانی کردن فرهنگ   ۴۳
۴ – ۵ ترویج مصرف‌گرایی   ۴۴
۶ – تخریب محیط زیست   ۴۴
۱ – ۶ استیصال منابع طبیعی   ۴۴
۲ – ۶ آلودگی محیط زیست   ۴۵
۶ – ۳ تحمیل سموم خطرناک   ۴۵
۱ – سرآرتور لوئیس   ۴۶
۲ – آلبرت هیرشمن   ۴۷
۳ – رائول پره‌بیش   ۴۷
۴ – هانی دیبوبسینگر:   ۴۸
۵ – ژن تینبرگن:   ۴۸
ناهمگرایی بین کشورهای غنی و فقیر از دیدگاه آنتونی گیدنز   ۴۹
« فصل سوم»   ۵۱
« وضعیت صنعت در ایران»   ۵۱
صنعت در ایران   ۵۲
صنعت در دنیای جدید   ۵۳
معنای نوین سیاسیت صنعتی از دیدگاه دکتر امیر احمدی   ۵۴
الف) الگوی آسیای شرقی   ۵۶
ب) الگوی تخصیص یابی انعطاف‌پذیر   ۵۷
وضعیت بخش صنعت ایران از دیدگاه دکتر امیر احمدی   ۵۷
سیاست صنعتی در ایران از دیدگاه دکتر امیر احمدی   ۶۲
« فصل چهارم»   ۶۹
تجزیه و تحلیل ونتیجه‌گیری   ۶۹
نتیجه‌گیری   ۷۰
فهرست منابع:   ۷۳

فهرست منابع:

۱٫      آشفته تهرانی، امیر / جامعه شناسی جهان سوم/ تهران انتشارات پیام نور/ شهریور ۷۸٫
۲٫      گروه مؤلفان/ کلیات علم اقتصاد/ تهران انتشارات پیام نور/ اردیبهشت ۷۴٫
۳٫      ازکیا، مصطفی/ جامعه‌شناسی توسعه/ انتشارات نشر کلمه/ چاپ چهاردهم، ۱۳۸۱٫
۴٫      گیدنز، آنتونی/ جامعه‌شناسی/ ترجمه: صبوری، منوچهر/ تهران انتشارات نشر نی۱۳۷۳٫
۵٫      لهسایی زاده، عبدالعلی/ جامعه شناسی توسعه/ انتشارات پیام نور ۱۳۸۱٫
۶٫  امیراحمدی، هوشنگ/ ابزارهای توسعه صنعتی (تداوم و گسست)/ ترجمه: طیب، علی‌رضا/ تهران انتشارات فاروس/ چاپ اول ۱۳۷۷٫

چکیده تحقیق

تحقیق حاضر در پی این است تا علل موانع رشد و توسعه صنعت را در کشورهای جهان سوم و ایران مورد بررسی قرار دهد به همین منظور ابتدا به منظور ابتدا با مطالعه چندین کتاب و بررسی نظرات صاحب‌نظرانی که در این زمینه تحقیقاتی انجام داده‌اند پرداخته و نتایجی از آن حاصل گردید که به شرح ذیل می‌باشد:

یکی از دلایل عدم رشد توسعه و صنعت در کشورهای جهان سوم وجود فقر و نابرابری بین شهر و روستا است که در این جوامع وجود دارد یعنی این که عده‌ای وضعیت بهتری پیدا می‌کنند در حالی که سایرین در نهایت اگر وضعیت بدتری پیدا نکنند در حالی که سایرین در نهایت اگر وضعیت بدتری پیدا نکنند در همان سطح باقی می‌مانند.
در جوامع صنعتی و توسعه یافته نه تنها ثروتمند‌تر و مرفه‌تر هستند بلکه تساوی طلبی نیز در آن‌ها به نسبت کشورهای توسعه نیافته مشهودتر است.
امروزه رشد ذهنی، توانمندی ، تفکر عقلانی، توانایی اختراع و اکتشاف وضع قانون و شناسایی آن به عنوان مؤلفه‌ای اساسی برایرشد صنعتی و اقتصادی مطرح است.
چنانچه جامعه‌ای از نظر نیروی انسانی متخصص فقیر باشد سایر امکانات مادی نمی‌تواند کمک زیادی به رشد صنعت و توسعه نماید .
موانع توسعه کشورهای در حال توسعه به ۲ دسته داخلی و خارج تقسیم می‌شوند.
مهم‌ترین وجه توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه را باید در میان برخی عناصر فرهنگی جستجو کرد و وجود امپریالیسم را در توسعه صنعت نمی‌توان نادیده گرفت.
به نظر صاحب‌نظران (ژن تینبرگن) یکی از مشخصه‌های آشکار توسعه نیافتگی کمبود سرمایه است که به طرق مختلف مشاهده می‌شود اختلاف بین اغنیاء و فقرا در کشورهای در حال توسعه به دو نکته دلالت دارد:
کمبود اختلاف در سرمایه انسانی
اختلاف در نیرو و قدرت
تأکید دولت ایران بر امر توسعه صنعت پس از پایان جنگ عراق علیه ایران افزایش چشمگیری یافته و حاصل آن توفیق نسبی در انجام برخی طرح‌های زیربنایی در زمینه فولاد – پتروشیمی – خودروسازی – برق رسانی – احداث سدها و راه‌ها و حمل و نقل و . . .  بوده است.

مقدمه

گسترش و دگرگونی اجتماعی و اقتصادی در جامعه‌های پرجمعیت جهان سوم هنوز مسئله روز است. از آنجا که کشورهای جهان سوم نزدیک به  جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند موضوع عقب‌ماندگی و عدم رشد صنعت در این کشورها از جامعه جهانی نمی‌تواند مورد فراموشی سپرده شود.

در واقع آنچه موجب کندی و آهستگی آهنگ پیشرفت اقتصادی به شمار می‌رود همانا شرایط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شیوه‌های رفتار و نظامهای فرآوری و آموزش و پرورش در جامعه است. تجزیه و تحلیل پیشرفت اقتصادی (کشاورزی و صنعتی) اندیشه سیاستمداران و جامعه‌شناسان را به خود سرگرم کرده است. و هر یک از دیدگاه ویژه دانش خود به این موضوع می‌نگرند.

گروهی بر اهمیت نابرابری اقتصادی، گروهی بر وجود هدف کشورهای استعمارگر، گروهی بر اعمال نفوذ دولت‌های بیگانه و شرکت‌های چند ملیتی و کارتل‌ها و تراست‌ها و . . . تأکید می ورزند.

در کشورهای جهان سوم که بیشتر مردم در روستاها زندگی می‌کنند میزان بیکاری و بیکاری پنهان بسیار زیاد است و مهاجرت داخلی فراوان دیده می‌شود و فاصله زیادی میان لایه‌های اجتماعی وجود دارد و صنعتی شدن پیشرفت چندانی ندارد و آنچه در راه صنعتی شدن صورت می‌گیرد بیشتر صنایع مونتاژ یا صنایع کوچک است که تازه آن هم در بسیاری موارد به حد کمال نمی‌رسد و راه پیشرفت واقعی تکنولوژی را نمی‌گشاید.

اما در جامعه‌های جهان سوم دو پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد:

متحول ساختن جامعه و پدید آوردن و عملی کردن آموزش‌ و پرورش نوین که در نتیجه موجب دگرگونی ساختارهای جامعه می‌شود.
نوسازی جامعه با بکارگرفتن تکنولوژی به این منظور که بازده سرانه افزایش پیدا کند و در واقع این اصطلاح ما را به مفهوم صنعتی شدن یا گسترش ساختار صنعت نزدیک می‌سازد . امروزه صنعتی شدن مورد آرزوی مردم کشورهای جهان سوم است.

بسیاری از نگره‌پردازان و سیاستمداران و دولتمردان این کشورها تنها راه رهایی از عقب‌ماندگی اقتصادی را در رشد صنعتی بخش‌های گوناگون فرآوری و تحول در کل سیستم اقتصادی – اجتماعی کشور می‌دانند.

بیان مسئله

در کشورهای موسوم به جهان سوم علی رغم تلاش فراوانی که در قالب برنامه‌های عمرانی جهت کاهش توسعه نیافتگی، فقر و نابرابری صورت گرفته لیکن مشکلاتی چون فقر و نابرابری به قوت خود باقی است. به تعبیری جریان توسعه اقتصادی جدا از نابرابری‌های به جا مانده از پیش به خودی خود غالباً طوری است که طی آن عده‌ای وضعیت بهتری پیدا کرده‌اند در حالی که سایرین و در نهایت اگر وضعیت بدتری پیدا نکنند و در همان سطح باقی می‌مانند.

ملاحظه می‌شود که درصد بالایی از کسانی که در زیر خط قرمز زندگی می‌کنند ساکن روستاها هستند که این خود بیانگر عمیق از لحاظ نابرابری در درون کشورهای توسعه نیافته در بین جمعیت‌های روستایی و شهری است.

در کشور ایران نیز درصد بالایی از جمعیتی که دچار فقر و محرومیت هستند. در مناطق روستایی ساکن هستند ارتباطی بین سطوح توسعه یافتگی و میزان جمعیتی که در زیر خط قرمز قرار می‌گیرند وجود دارد بدین ترتیب که هر چه بر سطح توسعه نیافتگی و عقب‌ماندگی کشور افزوده می‌شود.

از یک سو بر میزان جمعیت زیر خط فقر افزوده می‌شود و از سوی دیگر فاصله بین جمعیت زیر خط قرمز در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر در کشورهای توسعه یافته‌تر فاصله بین میزان فقر روستایی با میزان فقر شهری کمتر از مناطق کشورهای توسعه یافته‌تر است.

بر این مناسبت که گفته می‌شود جوامع صنعتی و توسعه یافته نه تنـها ثروتمندتر و مرفه‌تر هستند بلکه تساوی طلبی نیز در آن‌ها به نسبت کشـورهای توسـعه نیافته مشهودتر است در زمینه توسعه اجتماعی باید عدالت اجتماعی بین شهر و روستا و جامعه عشایری به یک شکل و اندازه رعایت گردد و بالاخره در توسعه‌ی فرهنگی باید مردم را از غنا و موهبت دیگر فرهنگ‌های موجود در جهان بی‌بهره نگذاریم.

ضرورت تحقیق

دانش و تکنولوژی فرآیند توسعه را شتاب می‌بخشد و در این شرایط پیشبرد هدفهای فنی اهمیت پیدا می‌کند. توســـعه یــک فـرآیند مجموعه‌ای است و بستگی به سازه‌های متعدد داردکه عبارت است از مواد خام، امـکانـات سرمـایـه‌ای ، فـرهـنگ و باورهای مردم، وجود صنعت و افزارهای فنی، برنامه‌ریزی‌های دورنگر بسیار سنجیده‌ در امور اقتصادی و اجتماعی، وجود نظام سیاسی مناسب و انسانی، تسلط‌جو آزادی‌خواهی و انسان دوستانه ، استفاده از پژوهش در فنی و دانش‌های کاربردی و پدید آوردن شرایط مناسب اجتماعی و روانی در جامعه آموزش نیروی انسانی – اراده و تصمیم به منظور انجام دگرگونی گسترده در سطح ملی، گذر از اقتصاد متعارف به اقتصاد صنعتی امروزه این جستار کاملاً روشن است که پیشرفت در تولید (فرآوردن ساختن) بر پایه پیشرفت‌های صنعتی و فنی استوار است و این خود وابسته به پیشرفت‌های دانش است.

صنعت و فن مستلزم کاربرد عملی آگاهی‌های نوین است که همراه با سرمایه‌گذاری لازم انجام می گیرد و کشوری که سرمایه مورد نیاز را در اختیار ندارد نخواهد توانست به صنعت و فنون کاربردی دست یابد.

در ایران مانند همه کشورهای جهان سوم کار توسعه صنعت به چندین عامل نیازمند است از آن میان اراده ملی و عامل زمان در شتاب بخشیدن برای گذر تاریخی از دوران نیم صنعتی به دوران صنعتی دارای اهمیت ویژه است کشورهای پیشرفته اکنون به دوران فرا صنعتی با شتاب در حال حرکت‌اند در حالی که کشورهای جهان سوم هنوز به دوران نیمه صنعتی گذشته دست نیافته‌اند.

پس با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع می‌کوشیم فرآیندهای توسعه و صنعت را در کشورهای جهان سوم و ایران بازگو نماییم.

اهداف تحقیق

از آنجا که رشد صنعت در کشورهای جهان سوم رابطه مستقیمی با امکانات این جوامع دارد و در اکثر این جوامع مشکلات زیربنایی زیادی دیده می‌شود که مانع رشد و توسعه صنعت است در این تحقیق می‌کوشیم به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

عوامل داخلی و خارجی توسعه چه نقشی در فرآیند رشد صنعت دارند؟
نقش استعمار و استبداد در توسعه جوامع عقب مانده چگونه بوده است و آیا باعث رشد این جوامع شده است؟
آیا روند رشد توسعه و صنعت در ایران از مطلوبیت برخوردار است؟

تعریف اصطلاحات

کشورهای جهان سوم: کشورهایی که دارای خصوصیاتی نظیر بالا بودن بی‌سوادی فقر و گرسنگی، فزونی جمعیت و مهاجرت به شهر، عدم رشد توسعه و صنعت و نبودن بهداشت و زاغه‌نشینی و عدم توسعه صنایع پیشرفته می‌باشند.

توسعه: فرآیندی خاص از تغییر و تحول که در نهایت محیط زیستی کاملاً نو و تازه برای مردم فراهم می‌آورد و زندگی مرفه‌تری را برای اقشار وسیع‌تر جمعیت امکان‌پذیر می‌سازد به عبارت دیگر به گفته «بروگفیلد» توسعه عبارت است از پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش نابرابری کاهش بیکاری و فقر.

انقلاب صنعتی: انقلابی که از کشور انگلستان آغاز شد و باعث دگرگونی در تولیدات کشاورزی، صنعتی، شهرنشینی و مهاجرت و دگرگونی در شیوه‌های تولید کالا شد و عامل سرعت و شتاب را به تولیدات کارخانه‌ها و کالاها افزود.

رشد: در واقع رشد هر جامعه تغییرات کمی در سطوح فنی، صنعتی و کشاورزی است اما باید در نظر داشت که جنبه‌های دیگر جامعه یعنی جنبه‌های جمعیتی فرهنگی و سیاسی نیز رشد دارند اما در تعریف رشد تأکید بیشتر بر جنبه‌های اقتصادی هر جامعه است که شاخص و معیار رشد به شمار می‌آید. رشد یکی از شاخص‌های توسعه است.

ویژگیهای مشترک کشورهای جهان سوم از نظر دکتر آشفته تهران

پایین بودن سطح مصرف
آلودگی هوا
نبودن بهداشت در سطح شهر
آلودگی محیط زیست
تباهی اجتماعی
انواع جرایم و تنش‌های مزمن اجتماعی
بد خوراکی یا کم‌خوراکی که یکی از همگانی‌ترین دردهای اجتماعی کشورهای روبه رشد شناخته می‌شود.
بالا بودن نسبت بی‌سوادان

 تغذیه نامطلوب و نابسنده موجب بیماری و ناتوانی تن و روان کودکان و نوجوانان به ویژه کاستیهای نیروی مغزی نزد آنان می‌شود ملاک تغذیه با میزان درآمد افراد جامعه ارتباط مستقیم دارد و مردم همه درآمد خود را برای خرید مواد خوراکی هزینه نمی‌کنند.

بخشی برای آموزش و پرورش و بخش دیگر برای تفریح و سرگرمی و جزء آن هزینه می‌شود. مسائل حاد کشورهای جهان سوم سبب آن است که اولویت‌های بنیادی، اقتصادی و اجتماعی فرو گذارده می‌شود یا به دست فراموشی سپرده می‌شود و رویدادهای دیگر مانند تحولات سیاسی و کودتا و جنگ و جز آن این حالت را شدت بخشد.

از جمله باورهایی که در کشورهای کم رشد امروزه مورد توجه و طرفداری است یگانگی ملی و استقلال فرهنگی و خود بسندگی اقتصادی ، افزایش توان ملی و اتکا به خود است. اما این شعارها و باورها چه چیزی را به ارمغان می‌آورد؟

ارمغان این باورها کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی (مواد نفتی – مواد خوراکی) و افزایش چگالی فرآوری کشور و دگرگونی نوع مصرف و ساز وبرگ‌های سرمایه‌ای و خود بسندگی نیروی انسانی کارشناسی را به دنبال می‌آورد. اما اکنون که بشر به دوره تکنولوژی پیشرفته رسیده آیا می‌توان بدون صنعتی کردن کشور به این مهندسی زندگی اجتماعی دست یافت؟

اجرای برنامه‌های توسعه تنها بر روی میزان کلی رشد اقتصادی و الگوی تازه توزیع درآمدها و ثروت‌ها استوار نیست بلکه بر پایه‌ی توسعه معنوی و ارزشهای اخلاقی و نیز بر شالوده تغییر الگوهای مصرف و مالکیت دولت و بخش‌های بزرگ فرآوری (مشروط بر آن که دولت از عهده‌ی اداره آنها به خوبی برآید استوار است .

نوسازی فرهنگی و علمی نمودن آن: محور تحولات توسعه‌ای

 

70,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۳۰ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.