پایان نامه موقعیت شهرستان حمیدیه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه موقعیت شهرستان حمیدیه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۳۳  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه موقعیت شهرستان حمیدیه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

طرح مسئله   ۱
اهمیت مسئله   ۲
مشکلات تحقیق :   ۳
مقدمه :   ۴
بخش اول : ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی   ۵
۱ ) موقعیت جغرافیایی و مساحت   ۵
۱-۱ ) موقعیت جغرافیایی استان خوزستان :   ۵
۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهر حمیدیه *   ۶
۳-۱-  منطقه حمیدیه :   ۷
بخش دوم :   ۹
۲- تاریخچه شهر حمیدیه   ۹
۱-۲- حمیدیه از نظر تاریخی :   ۹
۲-۲- بافت کهن و قدیمی شهر حمیدیه :   ۱۰
۳-۲- شناخت تاریخچه شهر ، نام و سابقة تاریخی شهر :   ۱۱
۴-۲- مراحل توسعه شهر در گذشته :   ۱۴
۵-۲- آثار باستانی شهر :   ۱۵
۶-۲- توپوگرافی :   ۱۶
۷-۲- شیب و ارتفاع از سطح دریا :   ۱۷
۸-۲- پستی و بلندی منطقة حمیدیه :   ۱۸
بخش سوم :   ۱۹
۳- رودخانه کرخه   ۱۹
۱-۳- میزان آب رودخانه کرخه وتوزیع فعلی فصلی آن درمنطقه دشت آزادگان :   ۲۰
۲-۳ رسوبات آبرفتی :   ۲۱
۳-۳ منابع آب :   ۲۲
۴-۳ منابع آبهای سطحی الارض :   ۲۳
۵-۳- نحوه دفع آبهای سطحی :   ۲۴
۶-۳- آبهای تحت الارضی :   ۲۴
بخش چهارم :   ۲۶
۴- زمین شناسی   ۲۶
۱-۴- وضعیت عمومی ، زمین شناسی :   ۲۶
۲-۴- خصوصیات لایه های آبدار :   ۲۶
۳-۴- خاکها:   ۲۷
۱-۳-۴ ) خاک دشتها ودره ها :   ۲۷
۲-۳-۴ )  خاک فلاتها :   ۲۸
۳-۳-۴) خاکهای تپه ماهور – کوهستانی :   ۲۸
۴-۳-۴ ) شناسایی خاک منطقه حمیدیه :   ۲۹
بخش پنجم :   ۳۱
۵- پوشش گیاهی :   ۳۱
بخش ششم :   ۳۲
۶- معادن حمیدیه :   ۳۲
بخش هفتم :   ۳۳
۷- بررسی اقلیمی و عوامل طبیعی   ۳۳
۱-۷ )  مشخصات عمومی آب وهوا   ۳۳
آب و هوا شهر حمیدیه   ۳۳
۲-۷ )  بارندگی :   ۳۳
۳-۷ ) دما :   ۳۴
۴-۷ ) رطوبت و نم نسبی :   ۳۴
۵-۷ ) تبخیر :   ۳۵
۶-۷ ) یخبندان   ۳۵
۷-۷) جهات وشدت وزش باد در حمیدیه :   ۳۶
۱- جمعیت و وضعیت اقتصادی شهر حمیدیه   ۳۷
جمعیت ونیروی انسانی   ۳۷
۲- وضعیت اقتصادی شهر حمیدیه   ۳۷
۳- جمعیت و پراکندگی آن :   ۳۸
۴-خصوصیات جمعیتی وترکیب آن در شهر حمیدیه :   ۳۹
۵-  توزیع جنسی جمعیت شهر حمیدیه :   ۴۰
۶- ترکیب سنی جمعیت :   ۴۱
۷- هرم سنی :   ۴۲
۸- نرخ رشد جمعیت :   ۴۲
۹- تراکم جمعیت :   ۴۳
۱۰- تراکم حیاتی جمعیت :   ۴۴
۱۱- مهاجرت :   ۴۴
۱۲- توزیع مهاجران بر حسب اقامت در محل سرشماری :   ۴۵
۱۳- وضعیت آموزش در شهر حمیدیه :   ۴۵
۱۴- ویژگیهای فرهنگی :   ۴۷
۱-۱۴- فرهنگ :   ۴۷
۲-۱۴ قومیت :   ۴۷
۳-۱۴- زبان   ۴۷
وضعیت اقتصادی شهر حمیدیه :   ۴۸
۱- خصوصیات اقتصادی شهر   ۴۸
۲- جنبه های اقتصادی شهر حمیدیه :   ۵۰
۳- بخشهای اقتصادی در شهرحمیدیه :   ۵۲
۱-۳- بخش کشاورزی :   ۵۲
۱-۱-۳- محصولات کشاورزی :   ۵۳
۲-۱-۳- مکانیزاسیون ( کشاورزی مکانیزه )   ۵۴
۲-۳- دامداری :   ۵۶
۳-۳- بخش صنعت :   ۵۶
۴-۳- بخش خدمات :   ۵۸
۴- جمعیت واشتغال :   ۶۰
۵- منابع درآمد :   ۶۰
۶- هزینه ها :   ۶۲
۷- تعیین عملکردونقش غالب اقتصادی شهر در وضع موجود :   ۶۷
ویژگیهای کالبدی فیزیکی شهر حمیدیه :   ۶۸
۱ ) چگونگی بنیاد و وجه تسمیه شهر حمیدیه :   ۷۱
۲) ویژگیهای عمدة بافت :   ۷۱
۳ ) مشکلات وضع موجود :   ۷۲
۴- تراکمهای جمعیت :   ۷۳
۱-۴- تراکمهای جمعیتی :   ۷۳
۵- تأسیسات و خدمات آب آشامیدنی شهر :   ۷۴
۱-۵- امکانات و منابع آب اشامیدنی شهر حمیدیه :   ۷۴
۲-۵- وضعیت موجود آب شرب در شهر حمیدیه :   ۷۴
۶- روستاهای حمیدیه :   ۷۶
۱-۶- منظومه روستایی شماره یک :   ۷۶
۲-۶- منظومه شماره ۲ :   ۷۷
۳-۶- منظومه شماره ۳   ۷۷
۴-۶- منظومه شماره ۴ :   ۷۷
۵- منظومه شماره ۵ :   ۷۸
۶-۶- برق روستایی :   ۷۹
۷-۶- راه روستایی :   ۷۹
۸-۶- آب آشامیدنی روستایی :   ۸۰
۷- راه و ترابری   ۸۱
۱-۷- وضعیت شبکه ارتباطی :   ۸۱
۸- ناوگان حمل و نقل :   ۸۱
۹- مخابرات   ۸۲
۱۰- امور اجتماعی آموزش و پرورش و آموزش عالی   ۸۲
۱۱- بهداشت ودرمان   ۸۲
۱۲- نحوه استفاده از اراضی شهر حمیدیه :   ۸۳
۱۳- وضع مسکن در شهر :   ۸۴
۱-۱۳ محله شماره ( ۱ )   ۸۵
۲-۱۳- محله شماره ( ۲ )   ۸۶
۳-۱۳- محله شماره ( ۳ )   ۸۸
۴-۱۳ محله شماره ( ۴ )   ۹۰
۵-۱۳- محله شماره ( ۵ )   ۹۲
۶-۱۳- محله شماره ( ۶ )   ۹۳
۷-۱۳- محله شماره ( ۷ )   ۹۵
۸-۱۳- نوع مصالح :   ۹۷
۹-۱۳ قدمت بنا :   ۹۷
۱۰-۱۳ کیفیت ابنیه :   ۹۸
۱۴- شبکة معابر با پوشش آن :   ۹۸
۱۵- وضعیت و توزیع کاربریها   ۹۹
۱-۱۵مسکونی   ۹۹
۲-۱۵  اداری :   ۱۰۰
۳-۱۵ تجاری :   ۱۰۱
۴-۱۵ ) آموزشی :   ۱۰۱
۱-۴- تعداد دانش آموزان :   ۱۰۲
۲-۴-۱۵- مالکیت واحدهای آموزشی :   ۱۰۳
۳-۴-۱۵- مساحت زمینهای آموزشی :   ۱۰۳
۵-۱۵- درمانی و بهداشتی :   ۱۰۳
۶-۱۵ خدماتی :   ۱۰۴
۷-۱۵- مذهبی :   ۱۰۵
۱۶- تأسیسات وتجهیزات :   ۱۰۵
۱-۱۶- کارگاهی – صنعتی   ۱۰۵
۲-۱۶- باغ   ۱۰۶
۳-۱۶- پارک   ۱۰۶
۴-۱۶- صنایع و انبارها :   ۱۰۶
۵-۱۶- آب و برق :   ۱۰۶
۶-۱۶- آتش نشانی :   ۱۰۷
۷-۱۶- پمپ بنزین :   ۱۰۷
۸-۱۶- حمام عمومی :   ۱۰۷
۹-۱۶ نظامی – انتظامی   ۱۰۷
۱۰-۱۶- حمل ونقل و انبارها :   ۱۰۸
۱۱-۱۶- کشتارگاه :   ۱۰۸
۱۲-۱۶- گورستان و غسالخانه   ۱۰۸
۱۳-۱۶- معابر و دسترسیها :   ۱۰۸
۱۴-۱۶- اراضی خالی   ۱۰۹
۱۵-۱۶- کانال   ۱۰۹
۱۶-۱۶ مخابرات   ۱۰۹
۱۷-۱۶- پست برق :   ۱۰۹
۱- برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی شهر   ۱۱۰
۱-۱- مسکن :   ۱۱۰
۲-۱- واحدهای تجاری :   ۱۱۱
۳-۱- واحدهای آموزشی   ۱۱۳
۱-۳-۱- دبستان :   ۱۱۳
۲-۳- راهنمایی   ۱۱۳
۳-۳- دبیرستان   ۱۱۴
۴-۳- هنرستان :   ۱۱۵
۵-۳-۱- آموزش عالی   ۱۱۵
۴-۱- بهداشتی – درمانی   ۱۱۵
۵-۱- اداری   ۱۱۶
۶-۱- ورزشی   ۱۱۶
۷-۱- فرهنگی   ۱۱۶
۸-۱- مذهبی   ۱۱۶
۲- تأسیسات و تجهیزات   ۱۱۷
۱-۲- کارگاهی صنعتی :   ۱۱۷
۲-۲- فضای سبز   ۱۱۷
۳-۲- نظامی – انتظامی   ۱۱۷
۴-۲- حمل ونقل و انبارها :   ۱۱۸
۵-۲- جهانگردی پذیرایی   ۱۱۸
۶-۲- گورستان   ۱۱۸
۳- تعیین موانع و امکانات جهات وحدود منطقی توسعه شهر و مراحل مختلف آن در آینده   ۱۱۸
۴- مشکلات ونارساییهای شهر :   ۱۲۰
۵- آلترناتیو پیشنهادی :   ۱۲۳
منابع :   ۱۲۵

طرح مسئله

 شهر اثر ماندگار تاریخی و در عین حال واحد جغرافیایی واجتماعی تکامل پذیر است با تأثیر از ایدئولوژی ناظر بر ناحیه سطح کابردی نیروی اقتصادی و تکنیکی را روی شهر مشخص میدارد .وبه مقتضای اندیشه های ارزشمند معماران وشهرسازان وهمیاری کارشناسان نظامهای علمی دیگر وبا بهره مندی از عادت اجتماعی ساکنان شهر و با ارائه و تصمیم نظام سیاسی بر پهنة زمین وروی محیط طبیعی شکل می گیرد ودر مسیر زمان در فضای جغرافیایی معین برحسب شیوة مبادلات اقتصادی و اجتماعی بر پویایی فضایی ، اقتصادی و اجتماعی خود تداوم می بخشد و در نهایت سیمای بیرونی و فیزیکی خود وحیات انسانهایی که در بطن خویش دارد دگرگون میکند گاهی رفاه و بهزیستی را و زمان نابهنجاری و دلواپسی را برای شهرنشینان عرضه میکند .

اهمیت مسئله

برنامه ریزی های مختلف از دیرباز در سطح مختلف و برای امور متفاوتی توسط انسان انجام می شده ولی با توجه به اینکه اساس برنامه ریزیهای شهری جمعیت رشد روزافزون جمعیت در دو قرن اخیر اهمیت این برنامه ریزی ها را به خوبی روشن ساخته ، تأثیر برنامه های مختلف شهرسازی می تواند باعث رشد و شکوفایی گشته ویا رکود وکاهش کارایی را سبب شده وشهر را دچار معضلاتی کند که در نهایت گریبانگیر جمعیت ساکن در آن شود .

با توجه به اینکه شهرها ، همچون موجود زنده بوده و رشد میکنند و با در نظر گرفتن پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط پیچیده حاکم بر جوامع شهری عوامل تأثیر گذار در شهر افزایش یافته و تلاش بی شائبه ای را برای برنامه ریزی شهری می طلبد .

شهر به عنوان واحد جغرافیایی ، حداکثر روابط اجتماعی را به مقتضای مکان یابی و استقرار راهها ، درخود دارد . همچنین نقش عوامل جغرافیایی ، خصوصاٌ اقلیم ، رشد شهرها را به گونه ای هدایت میکنند تا در آینده بتوانند جوابگوی نیازهای مادی ومعنوی ساکنین خود باشند .

مشکلات تحقیق :

 برای بهبود و هر محیطی ، تحقیق و بررسی آن امری ضروری است اما در راه پژوهش و تحقیق مشکلات وموانعی وجود دارد که این گروه با مشکلات زیادی چون به روز نبودن اطلاعات ، موجود نبودن طرح  هر منطقه و امکانات وابسته به آن ، کمبود برری های قبلی در مورد این مسئله ، عدم همکاری مسئولیت ذیربط ، عدم استقبال بعضی از مسئولین و ساکنان شهر با گروه تحقیق که علت آن را میتوان ترس از مأموران مالیاتی وشهرداری و … است .

کمبود وقت دانشجو و هزینه بالای تحقیق و غیره … می باشد .

مقدمه :

جامعه شهری که بر حسب تعارف آماری متشکل شده است از مراکزی که بیش از ۵۰۰۰ نفر جمعیت دارند .یکی از هدفهای اساسی سیاست شهری عبارتند از توزیع وظایف شهری ، که تا حد زیادی تعیین کننده رشد شهری است برنامه ریزی و تجهیزات شهری در سطح هر شهر و برنامه ریزیهای بخشیهای اقتصادی به طریق مناسب امکان پذیر نخواهد بود مگر با تصریع روشن و مشخص گزینشهای مطلوب در سطح سیاست تحول نظام مجموعه شهرهایی که جامعه شهری را تشکیل می دهد .سیاست توسعه شبکه ای شهرهای کوچک ، تأمین احتیاجات جامعه روستایی می باشد که در غالب این مجموعه شهرها تجمع مینمایند . این امر مستلزم یک استخوان بندی روستائی منطبق با شرایط خاص هر منطقه است که شامل چند سطح میباشد .سطح بالای این استخوان بندی باید متشکل شود از شهرهای کوچک مرتبط با نظام شهری کلی کشور .

این شهرهای کوچک که رابطه بین جامعه روستایی و جامعه شهری هستند یکی از          حلقه های اساسی سیاست برنامه ریزی شهری است  بعلاوه این شهرها باید به مهاجران روستائی امکان دهند تا با دسترسی به خدمات مورد نیاز خود ، حتی المقدور در منطقه موطن خود باقی بمانند . این شهرهای کوچک باید محل استقرار قسمت اعظم فعالیتهای صنعتی در محیط روستایی باشند .

بخش اول : ویژگیهای طبیعی و جغرافیایی

۱ ) موقعیت جغرافایی و مساحت

۱-۱ ) موقعیت جغرافیایی استان خوزستان :

 استان خوزستان که در جنوب غربی کشور قرار گرفته است با مساحتی حدود ۶۷۱۳۲ کیلومتر مربع بین ۴۷ درجه و ۴۱ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۳۹ دقیقه طول شرقی و ۲۹ درجه و ۵۸ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۴ دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ می باشد . این استان از شمال به استان ایلام و لرستان و از شرق استان چهار محال بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد و از جنوب به استان بوشهر و خلیج فارس و از مغرب به کشور عراق محدود است این استان حدود ۵/۴ درصد کل مساحت کشور را دارد.جلگة‌خوزستان سرزمینی صاف و بی عارضه ومستطیلی شکلی است که عرض آن از ۱۱۰ کیلومتر در شمال تا ۲۰۰ کیلومتر در جنوب تفاوت میکند . بلندترین نقاط آن جلگه دزفول که در۳۰۰ کیلومتری دریا واقع شده فقط ۱۸۰ متر ارتفاع دارد و با این ترتیب شیب عمومی جلگه خوزستان ۶۰ سانتی متر در کیلومتر بیشتر نیست .

۲-۱- موقعیت جغرافیایی شهر حمیدیه *

 دشت حمیدیه دب حردان درمنتهی الیه جنوب شرقی دشت ارایز تا محل سد کرخه و درطرفین آن بین عرض شمالی ْ۲۸ – ْ۳۱ تا ْ ۴۷ – ْ۳۱ و طولهای شرقی َ۱۰- ْ۴۸ تا            َ۲۷-ْ۴۸ قرار گرفته است . حد شرقی این محدوده با حد شرقی حوزة آب ریز کرخه در این ناحیه انطباق دارد .مساحت حوزه آبریزان آن ۱۸۰ کیلومتر مربع بوده که از آن ۳۹۳ کیلومتر مربع اراضی مسطحی در طرفین رودخانه کرخه قرار گرفته است .

شهر حمیدیه یکی از بخشهای شهرستان اهواز می باشد .در ۲۵ کیلومتری غرب اهواز در مسیر جادة اهواز به سوسنگر  واقع شده است . این شهر که در ارتفاع ۵۲ متری از سطح دریا  واقع شده است . طول جغرافیایی آن ۴۸درجه و ۱۱ دقیقه و عرض جغرافیایی آن ۳۱ درجه و ۲۹دقیقه می باشد .

۳-۱-  منطقه حمیدیه :

اراضی نسبتاٌ مسطح این منطقه از ارتفاع ۱۸ متر از سطح دریا در نزدیکی شهر حمیدیه در دورترین نقطة جنوبی منطقه مورد مطالعه تغییر میکند .به عبارت دقیقتر امتداد رودخانه کرخه کور از حدود روستای کوت به بعد و همچنین کانال انحرافی از آب پخش حمیدیه به کرخه کور منطقه مورد مطالعه را به سه قسمت متمایز به شرح زیر تقسیم می شود .

قسمت اول :  در شمال رودخانة کرخه کور وشرق کانال مذکور یک کاسه تو خالی محدود شده از سه طرف قرارگرفته است .شیب این اراضی از ساحل کرخه کور ملایم و به میزان ۱/۰ درصد در جهت شمال شرقی و از کانال انحرافی با میزان متغیر ما بین ۵% تا ۲/۰ درصد در جهت شرقی امتداد یافته است .در اراضی مرتفع شمالی شیب نسبتاٌ تند یک درصد جهت جنوبی بطور ناگهانی به شیب ۱/۰ درصد تیدیب می گردد . این قسمت از اراضی توسط یک رشته برآمدگی که از روستای سید حسین در کنار رودخانه کرخه کور شروع شده در امتداد یکی از کانالهای آبیاری در جهت شمال شرقی ادامه می یابد و ناحیه تقسیم می گردد .

قسمت سوم : که در جنوب رودخانه کرخه کور واقع شده است دارای شیب متغیر ما بین ۲/۰ درصد در کنار بستر قدیمی رودخانه تا ۵/۰ درصد در قسمتهای داخلی اراضی می باشد. این قسمت نیز توسط یک رشته برآمدگی در امتداد یکی از کانالهای آبیاری در جهت جنوبی به دوناحیه تقسیم می گردد .در حدود ۴ کیلومتری شرق روستای طراح یک برآمدگی با ارتفاع حدود یک متر بلندر تر از اراضی مجاور وبلافاصله در غرب روستای سید مجید نیز یک فرورفتگی به عمق تقریبی ۲ متر به بستر قدیمی رودخانه بوده است . شیب طبیعی اراضی واقع بین کرخه کور و خط مستقیم کوت – طراح در اثر ساختمان دوکانال آبیاری اصلی تا حدودی به هم خورده و وضع توپوگرافی تقریباٌ نامنظمی را به وجود آورده است .

قسمت سوم :  که در حد فاصل بین دو رودخانه کرخه و کانال انحرافی کرخه کور واقع شده است دارای وضعت توپوگرافی کاملاٌ نامنظم  با اراضی مرتفع در کناره های رودخانه وکم ارتفاع در منطقه مرکزی می باشد در نایحه جنوب این اراضی در امتداد رودخانه کرخه کور یک فرورفتگی به عمق تقریباٌ یکمتر پایین تر از اراضی مجاور دیده می شود .

بخش دوم :

۲- تاریخچه شهر حمیدیه

۱-۲- حمیدیه از نظر تاریخی :

* از نظر تاریخی ، حمیدیه دارای تاریخ کهن و درخشان است و در زمان ساسانیان ، اشکانیان و ایلامیان ، از شهرهای پرجمعیت و با رونق جنوب ایران به شمار می رفت . بعد از ظهور اسلام ، این منطقه چندی پایتخت سلسلة علویه ومشعشعیان شد و به نام             ( مله محسنه ) معروف بود . که آثار باستانی آن در تپه شرقی حمیدیه کشف شد . در زمان شیخ خزعل ، سرسپردة اجانب با توجه به سدی که سلسلة مشعشعیان بر روی رودخانه کرخه بسته بودند . این منطقه از نظر کشاورزی دارای اهمیت فروان بود .متأسفانه با شکسته شدن سد قدیمی سکنة آن متفرق شدند و با نصب تلمبه های آبی بار دیگر این خطه آباد شد و عشایر زیادی به سوی آن روی آوردند . در آن زمان شرکت فلاحتی خوزستان با سرمایه بیش از پنجاه میلیون ریال در این منطقه تشکیل شد و کشاورزی آن را تمام مکانیزه کرد وهزاران اصلة نخل ودرختان میوه متنوع در این سرزمین غرس شد .

 

2-2- بافت کهن و قدیمی شهر حمیدیه :

شهر حمیدیه از دیرباز در شرق و درکنار رودخانه کرخه بنا شده است و با توجه به تاریخچه آن و بافت شهری موجوددر طول سالهای گذشته نشانگر آن است که هستة‌ مرکزی در کنار رودخانة کرخه تشکیل شده واهالی آن بیشتر به کشاورزی                  می پرداختند و زمینهای حاصلخیز این ناحیه باعث گردیده که این شهر در طول تاریخ رشد نماید .

شهر حمیدیه همانطوری که در موقعیت محلی آن توضیح داده شد از شما به روستای وصیله خلاف و از شرق به روستای دهکده و از غرب به رودخانه کرخه و از جنوب به شبیشه قرار گرفته است با بررسی بافت شهری متوجه می شویم که یکی از عوامل توسعه شهر ، محور جادة اهواز سوسنگرد است و محور دیگری که شهر توسعه پیدا کرده است به سمت شمال است .در دو محور دیگر یعنجنوب و غرب که توسعه در طول تاریخ نداشته است به علت زمینهای کشاورزی در جنوب می باشد ودر غرب رودخانة کرخه که همیشه به عنوان یک خط محدودة شهری پابرجاست . همانگونه که بافت شهری بر روی نقشه شبکة معابر نشان می دهد . هستة  قدیمی شهر ،  بافت غیر منظم داشته و بافت های توسعه یافته شهر تدریجاٌ شکل هندسی ومنظم به خود گرفته است .بافت تجاری وخدماتی شهر در هستة مرکزیو قدیمی شهر درحال توسعه             می باشدو درنواحی توسعه یافته به صورت پراکنده بهمراکز تجاری و خدماتی بر         می خوریم . لازم به ذکر است که در چند سال اخیر مقدار کمی از زمینهای کشاورزی بخش جنوبی شهر به مناطق مسکونی تبدیل شده است که می بایست از این توسعه بی رویه جلوگیری نمود .

۳-۲- شناخت تاریخچه شهر ، نام و سابقة تاریخی شهر :

از نظر تاریخی حمیدیه ، محل سکونت قوم بنی لام به ریاست شیخ غضبان بنیان بوده و نام آن عله بنام بانی ومؤسس آن علیوی نام داشته که قلعه ای به همین نام در آنجا بوده وقوم بنی طرف در همان قلعه متحصن وبا نیروی شیخ خزعلی جنگیده اند پس از اشغال عله توسط شیخ خزعلی و اعزام پسرش حمیدالدین به آنجا به نام حمیدیه موسوم گردید این نامه حمیدیه موسم گردید این نام تا به حال باقی است . تا سال ۱۳۵۵حمیدیه روستا بود که به علت افزایش جمعیت آن بیش از ۵ هزار نفر به شهر تبدیل شده که مجدداٌ در سرشماری سال ۱۳۶۵به علت عدم رشد وتوسعه مجدداٌ به روستا تبدیل شده که پس از جنگ وتوسعه ورشد مجدد منطقه در سرشماری ۷۰ از نظر تقسیمات کشوری شهر محسوب گردیده و عملاٌ از سال ۱۳۷۲ در آنجا شهرداری تأسیس و شروع به فعالیت نموده است ۱. سید محمد مشعشعی در سال ۸۷۰ ه-ق وفات یافت و پسرش سید علی که درحیات پدر قدرت یافته ودر سال ۸۶۱ ه – ق کشته شد و بعد از آن سید محمد مجدداٌ زمام امور رابدست گرفت. بعد از وفات سید محمد پسرش مولا محسن به فرمانروایی رسید واز آثار او ساحت با روی محسنیه هویزه است وعاقبت در سال ۹۰۵ ه – ق وفات یافت . مدفن سید محسن در غرب کرخه در حمیدیه فعلی است و فرار او به نام المحسن ابوعشمه ( یعنی صاحب مادیان سفید) نامیده می شود . علت انتصاب بهاین لقب این بوده است که اسبش سفید بوده .تاریخ حمیدیه به زمان مشعشعیان  که در قسمتی از ایران حکومت می کرده اند،میرسد

در تاریخ جغرافیایی خوزستان بوده استکه در سمت جنوب هویزه دشتی وسیع است که به سامان هبره و محمره ( خرمشهر ) منتهی می شود و آنرا « شلوه » گویند و طوائف بنی سکین وحمودی و غیره به شیوة عشایری در آن زندگی می کنند مرکز بنیسکین واجفر – جفیر ومرکزی حمودی را خویش گویند . در مشرق شلوه خاک شهد هاشم است .که طوائف بنی سقیم وبنی مالک وهواشیم در آن سکنی دارند .اما شهر هاشم در تشکیلات حالیه جزء‌ولایت اهواز محسوب می شود . « حمیدیه دهی از دهستان نهر هاشم بخش مرکزی شهرستان اهواز می باشد »۱.

نظر به اینکه سکنه موجود در منطقه از طوائف و عشایر عرب می باشند ارتباط اجتماعی وروابط آنها با روستاهای همجوار میتواند بر دو پایه روابط سیاسی و اقتصادی و روابط فرهنگی جغرافیایی استوار است .

از نظر روابط سیاسی واقتصادی عمدتاٌ بر پایه منابع خاص لایه های بالاتر وگروههای ذی نفوذ ایلی بوده که تاریخی پرماجرا و پر نوسان دارداز نظر روابط فرهنگی بیشتر مربوط به مردم عادی عشایر می باشد.مثلاٌ  ازدواج به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم و چند بعدی تابع موازین سنتی و فرهنگی دیرینه بوده و عموماٌ در بین توده های عشایری به صورت درون گروهی و در شبکه روابط خویشاوندی انجام میگفته است . چنانچه امر ازدواج در لایه های بالاتر و قدرتمند ایلی مشکل یک رابطه سیاسی دارد نه یک امر فرهنگی و شخصی .

روابط اجتماعی جامعه عشایری با اجتماهای بیابانگرد نوعی دیگر از روابط می باشد

کارهای صنعتی مثلآ از سوی بعضی از عشایر بطور سنتی تجهیز می شد . وسایلی از قبیل غربال- شانه – بافندگی و کالاهای دست ساز آهنگری و غیره را کولیها برای آنها میسازند ودر اختیارشان قرار می دهند . وجود سازمانهای دولتیدر شهرهای اطرف عامل مهمی برای گسترش ارتباط جامعه های عشایری با اینگونه شهرهاست. بیمارستانها –مراکزدرمانی –دادگاهها دفتر امورعشایری وتعاونی مصرف از جمله کانونهاییاست که ارتباط جامعه عشایری با جامعه شهری را استوارتر میکند .مبادلات اقتصادی بین عشایر کوچرو یکجانشین در گسترش و توسعه شهر  اثرخواهد گذاشت.اعراب خوزستان و از جملهاعراب ساکن در منطقهاز زمانهای گذشته تاکنون پیوسته دارای یک سازمان اجتماعی و سلسله مراتب قبیله ای بوده به این معنی که شیخ در رأس قبیله قرار داشته و لایه های بعدی عبارتند از : خاندان شیخ رؤسای طایفه ها ،  رؤسای حموله ها ، افراد شاخص هر حموله وسرپرست بیتهای کوچکتر وبالاخره افراد عادی حموله یا افراد عادی قبیله اکنون قدرت مطلقه شیخ ووسعت زمینهای اوکاهش یافته ولی این سازمان اجتماعی تاکنون همچنان حفظ شده است . علیرغم اسکان آنها اقلیتی دارای کوچهای کوتاه هستند . نقش  کشاورزی در ساختار قشربندی اجتماعی بسیار مهمتر از دامداری است شیوخ و رؤسای طوایف شخصاٌ ومستقیماٌ به انجام کارهای دامداری نمی پردازند و آن را دون شأن  خود می دانند . از جمله روابط دیگر فرهنگیواجتماعی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱ ) پسران شیوخ عرب نه تنها بادختران شیخ که با دختران خانواده های معمولی میتوانند ازدواج کنند . درحال حاضر افراد برجسته طوایف آنهایی کهتحصیلکرده هستند یا درآمد خوبی دارند ممکن است با دختران شیوخ ازدواج کنند ولی هنوز این امر به ندرت صورت می گیرد .

۲ ) نوع و شکل لباس در بین لایه های مختلف اجتماعی اعراب تفاوت چندانی ندارند یعنی لباس عمومی مردان شامل دشداشه ،‌زیرشلواری ، عبا وکت و پالتو است تفاوت لباس مربوط بهمرغوبیت پارچه و مهارت در دوخت آن است که این مسئله درمروردزنان نیز مصداق دارد . بسیاری از روابط درونی وبیرونی  در بینعشایر منطقه وجود دارد که ارتباطی باموضوع این گزارش ندارد.

۴-۲- مراحل توسعه شهر در گذشته :

 از نظر تاریخی حمیدیه ، دارای تاریخ کهن ودرخشان است و در زمان ساسانیان ، اشکانیان وایلامیان از شهرهای پرجمعیت وپررنق جنوب ایران به شمارمی رفت .بعد از ظهر اسلام ، این منطقه چندی پایتخت سلسله علویه ومشعشعیان شد وبنام(مله محسنه )  معروف بود که آثارتاریخی آن درتپة شرقی حمیدیه کشف شد . در زمان شیخ خزعل ، سرسپردة اجانب با توجه به سدی که سلسله مشعشعیان بر روی رودخانه کرخه بسته بودند ، این منطقه از نظر کشاورزی دارای اهمیت فراوان بود متأسفانه با شکسته شدن سد قدیمی ، سکنه آنمتفرق شدند وسپس با نصب تلمبه های آبی بار دیگر این خطه آباد شدوعشایر زیادی به سوی آن روی آوردند ودر آنجا سکونت کردند .در آن زمان شرکت فلاحتی خوزستان ، سرمایه ای بیش از پنجاه میلیون ریال در این منطقه تشکیل شد و کشاورزی آن را تمام مکانیزه کرد و هزاران اصله نخل ودرختان میوه متنوع در این سرزمین کاشته شد.

با شروع جنگ جهانی دوم اجانب برای از بین بدون ارزاق عمومی مردم ، کشاورزی این منطقه را نابود کردند و غلات آنها را به بهانه کشت نیشکر از بین بردند . اما بعداٌ  باتلاش ومقاومت مردم بار دیگرکشاورزی آن رونق یافت و با ایجادسد کرخه جدید ، حمیدیه  جان دوباره گرفت .

۵-۲- آثار باستانی شهر :

 در غرب شهر حمیدیه –جنب پایگاه سپاه پاسداران –سابق قصر قدیمی شیخ خزعلی واقع است . ولی در حال حاضر از این ساختمان که تنها بنای تاریخی حمیدیه می باشد استفاده تاریخی نمیگرددوسپاه پاسداران – شبکه آبیاری کرخه و شاوور ، جهت استفاده آینده در آن عملیات ساختمانی و تغییرات انجام می دهند .

در شرق شهر تپه ایست به شعاع یک کیلومترکه گفته می شود جندی پیش در آن طلا یافت شده است و احتمال اینکه آثار باستانی باشند میرود ، ولی اکنون در این محل ساختمان احداث می نمایند . به جز موارد ذکرشده در شهر آثار باستانی دیگری وجود نداردولی در فاصله ۱۵ کیلومتری شهر مقبرة سید هادی که حدود ۵۰ سال قدمت دارد از مکانهای مقدس به شمار می آید وساکنین حمیدیه و اطراف جهت زیارت به آنجا می روند . در نزدیکی مقبرة سید هادی به فاصلة ۱۴ کیلومتر از حمیدیه ساختمانی وجود دارد که قدمت آن را به جنگ جهانی دوم تخمین زده اند . این بنا در روستای گمبوعه قرار دارد ودرحال حاضر جهادسازندگی از آن استفاده می نماید .

۶-۲- توپوگرافی :

 فلات ایران سرزمین مرتفعی است که مساحت آن حدود ۵/۲ کیلومترمربع میباشد که بخش داخلی آن مجموعه ای از حوضه های کوچک وبزرگ است که با ارتفاعاتی از هم جدا شده اند. حاشیة این مجموعه را رشته کوههای مرتفعی احاطه کرده که از سمت خارج به دریا ویا دشتهای پست مشرف هستند . در جنوب غربی ایران که منطقة حمیدیه نیز قرارداردو در قسمت شمال آن و همچنین درمسیر جادة اهواز به سوسنگرد ادامة کوه های زاگرس دیده میشوند که این کوه ها الله اکبر در بستان واقع در دشت آزادگان کشیده می شوند وبهدشت پست بین النهرین (عراق و خلیج فارس ) مشرف می باشد.

۷-۲- شیب و ارتفاع از سطح دریا :

بر اساس نقشه های موجود ارتفاع متوسط حمیدیه از سطح آبهای آزاد حدود ۱۸متر می باشد دشت حمیدیه دارای شیب معادل کمتر از یک درصد می باشد . شیب توپوگرافی این دشت از ناحیه شمال شرقی به طرف نواحی جنوب غربی و غرب بوده است . و ضمن آن دارای شیب عمومی به طرف رودخانه کرخه نیز میباشد . در بافت کلی شهر حمیدیه دو بلندی با حداکثر ارتفاع ۲۵ متر وجود داردکه کوی شهید بیت سعید ودولت آباد به روی آن واقع شده اند و سایر نقاط شهر حمیدیه (کوی کارگران ) مشتضعفین ، کوی شهید مطهری و کوی اسلام آباد مسطح بوده ودارای اندک شیب عمومی به طرف رودخانه کرخه می باشند.

شیب و توپوگرافی شهر ، محدودیت خاص رااز لحاظ ساخت و ساز و توسعه شهر ایجاد نمی کند  .

۸-۲- پستی و بلندی منطقة حمیدیه :

 دشت حمیدیه منطقه کاملاٌ مسطحی است ، رود کرخه و انشعابات آن بریدگیهایی در دشت حمیدیه به وجود آورده .وجود شیب بسیار کم از حمیدیه به طرف هورالعظیم  ( حدود ۲/۰-۱/۰ در هزار ) بزرگترین مشکل پیاده نمودن سیستمهای مدرن آبیاری وزهکشی را تشکیل می دهد . ناهمواریهای مختصر موجود ناشی از نحوة رسوب گذاری تشخیص داده شده است وحداکثر اختلاف این ناهمواریها از یک متر کمتر است . هر چند که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران زمینهای این دشت را از نظر پستی و بلندی بهم زده لکن با توجه به اینکه سنگرها وخاکریزها مجدداٌ در جای خود تسطیح گردیده پیش بینی می شود که این عمل تغییرات محسوسی در وضع توپوگرافی منطقه به وجود نیاورد .

بخش سوم :

۳- رودخانه کرخه

رودخانه کرخه به عنوان منبع اصلی تغذیه این دشت ( دشت حمیدیه ) کلیه روان آب آبخیز خود را به دشت سرازیر می کند . تعقیدات جریان آب این رودخانه در طول سالهای تر ، خشک و نرمال بسیار زیاد بوده و به دلایل مختلف از جملهکوتاهی ارتفاع قسمت اعظمی از آبخیز و نزولات جوی به صورت رگبارهای شدید به حوضچه ریزش می نماید .ظرفیت جریان آبریز به دلیل اینکه مسیر کرخه در انتهای خوزستان بر اساس جریان متوسط کمرودخانه به وجود آمده کم می باشد. طغیان و ایجاد سیلاب روی اراضی اطراف در دشت آزادگان امری است که مرتباٌ  تکرار می گردد .

جریان رودخانه کرخه برای شهر حمیدیه اهمیت زیادی دارد و به همین جهت نیز ایستگاههای اشل نگاری ( ۲۲ ایستگاه در تمامی منطقه جریان مسیرهای وارده رودخانه را نظارت می نماید . همچنین سازمان آب و برق خوزستان مرتباٌ آمار مربوط به استحصال آب به وسیلة پمپهای مستقر در رودخانه کرخه و فرعیات آن را ثبت می کند.

۱-۳- میزان آب رودخانه کرخه وتوزیع فعلی فصلی آن درمنطقه دشت آزادگان :

از آنجایی که طول رودخانه کرخه از سرچشمه آن تا محل خروج  آن از خاک ایران درحدود ۹۰۰ کیلومتر است .این رودخانه در محلی بنام پای پل وارد دشت خوزستان می شود .پس از طی ۱۷۰ کیلومتر مسیر پرپیچ وخمی پیدا می کند و نهایتاٌ پس از عبور از سد انحرافی کرخه ومنطقة حمیدیه در نزدیکی شهرستان سوسنگرد بهدوشاخه اصلی وچند روز شاخه تقسیم که کلیه شعبات آن نهایتاٌ  به هورالعظیم ختم می شود . دبی متوسط جریان آب رودخانه  کرخه در ایستگاه پای پل برای یک دوره ۲۸ ساله آماربرداری شده از سال ( ۱۳۳۱ -۱۳۵۹ ) برابر ۱۷۹متر مکعب در ثانیه می باشد. حداقل دبی های اندازه گیری شده در ایستگاه پای پل ۳۳ متر مکعب درثانیه و حداکثر آن ۳۰۰۰ متر مکعب در ثانیه در موقع طغیانی بوده است . بنابراین ملاحظه می شود که در دشت آزادگان آب به حد کافی وجود دارد ولی توزیعفصلی منطقه ای آن بسیار نامناسب است .

۲-۳ رسوبات آبرفتی :

 منطقه حمیدیه تقریباٌ بطور عمده از رسوبات رودخانه ای کرخه وکارون تشکیل یافته که این مواد رسوبی به وسیله باد به قسمتهای مختلف پراکنده شده اند.به احتمال خیلی قوی این تغییرات مواد رسوبی در اثر جریان رودخانه ها و حرکات جزر ومدریا در طول ۵۰۰۰ سال اخیر به وجود آمده است.بنابراینوجود خاکها با بافت ریز از شرایطی است که درچنین حالتی بایستی انتظارداشت. اکثر دشت خوزستان ازجمله حمیدیه پوشیده از رسوبات عهد حاضر است که به وسیله رودخانه های کرخه و کارون و دز و… حمل ورسوبگذاری شده است و عمدتاٌ شامل رس ، سیلت ، ماسه ، گاهی شن می باشد .

 

۳-۳ منابع آب :

 استان خوزستان به علت موقعیت خاص طبیعی از نزولات آسمانی نسبتاٌ مناسبی برخوردار بوده و یکی از پرآبترین استانهای ایران است و بزرگترین و پرآب ترین رودخانه های کشور در آن جریان دارد به همین علت منابعی از آبهای دائمی و سطحی وعمقی در مناطق مختلف آن جریان دارند که از لحاظ اقتصادی امکانات عدیده ای را فراهم آورده و می آورد.منابع آبی این استان و به خصوص منطقه حمیدیه را بهدو قسمت ، آبهای سطحی وآبهای تحت الارض تقسیم می کنیم.

۴-۳ منابع آبهای سطحی الارض :

اصولاٌ منابع آبهای سطحی خوزستان شامل رودخانه های اصلی کرخه ، کارون ، دز و جراحی و هندیجان می باشد که از ارتفاعات دنا ، بویر احمد ، زردکوه بختیاری ، باختران فارس وکوههای زاگرس سرچشمه می گیرد وپس از عبور از دشت خوزستان به خلیج فارس  می ریزند . رودخانة کرخه یکی از رودهای مهم وجاری در دشت خوزستان می باشد.از کوههای زاگرس سرچشمه گرفته که درگذر از مسیر پرپیچ و خم از حمیدیه نیز میگذرد و وارد دشت آزادگان میشود و سپس به خلیج فارس می ریزد . مروری بر سوابق گذشته وتاریخی اثرات تخریبی سیلابهای خوزستان وخسارات ناشی از آنها را نشان می دهد .که سیلابهای کرخه نیز جزء آنها می باشد . در سالهای ۱۳۰۷ ، ۱۳۱۶ ، ۱۳۱۸ ، ۱۳۲۸ رودخانه های این استان بهحالت طغیان درآمده و باعث خسارات وضایعات فراوانی گردیده است . در سال ۱۳۴۷ یکی از عظیم ترین سیلابهای کرخه به وقوع می پیوندد . که طی آن قسمت اعظم کشاورزی نابود وخسارات جانی ومالی فراوانی به مردم به ویژه حاشیه نشینان این رودخانه از جمله مردم حمیدیه و دشت آزادگان وارد گردید .سیلاب ۱۳۵۸ آخرین سیلاب رودخانه های خوزستان بوده است .منطقه کرخه که حمیدیه نیز جزء آن می باشد با وسعت تقریبی ۱۶۰۰۰ هکتار در قسمت غرب اهواز واقع می باشد . در سالهای اخیر با توجه بهاحداث سدها از جمله احداث سد کرخة بزرگ در نزدیکی اندیمشک جلوی بسیاری از این سیلابها و طغیانها گرفته شد. اگر چه تدابیر امنیتی در این شهر ، برای جلوگیری از طغیان رودخانه توسط اداره راه و ترابری و همچنین شهرداری حمیدیه صورت گرفته و اقدام به مرتفع نمودن و بالا بردنجاده کنار ساحلی این رودخانه نموده است .چنانچه در دو طرف ساحل کرخه که در حمیدیه جریان دارد ، خوب نظاره گر شویم متوجه می شویم که کرانه های ساحل از نیزارهاو علفزارها و همچنین درختان گز پوشیده شده است . این درختان و نیزارها که روئیده اند تأثیری که برجریان آب رودخانه خواهند داشت اصولاٌ حداکثر سرعت جریان رود در وسط جریان دارد .در واقع می توان گفت که دبی آب در وسط رود جریان دارد .اما در اطراف رود این علفزارها و نیزارها در واقع از میزان دبی می کاهد و به عنوان یک عامل اصطحکاک  از میزان دبی آب می کاهد و به عنوان یک عامل اصطحکاک از میزان نیروی آب می کاهد و  همچنین در خیلی مواقع هنگام طغیان رودخانه از وارد کردن خسارت می کاهد .

۵-۳- نحوه دفع آبهای سطحی :

 با توجه به دانه بندی بافت خاک و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی در منطقه حمیدیه زمین زهکشی طبیعی مناسبی برای دفع آبهای سطحی نبوده و لذا آب در سطح زمین جمع می شود در این خصوص کم بودن شیب زمین نقش زیادی دارد .

۶-۳- آبهای تحت الارضی :

 به علت موقعیت طبیعی خاص استان خوزستان از نظر واقع شدن در دامنه ارتفاعات برف گیر زاگرس منابع آبهای زیر زمینی این منطقه فوق العاده غنی است . سفره ی این آبها بستگی به ارتفاع نسبت به سطح رودخانه وخلیج فارس داردکه در هر حال نسبتاٌ کم عمق می باشند . یعنی عمق سطح آب زیرزمینی از ۳۰ متر در دامنه ارتفاعات تا نیم متر در سواحل رودخانه ها وخلیج فارس نوسان دارد . به علت وفور آبهای سطحی و عدم توسعه کاربر و تکنیکهای نوین کشاورزی تاکنون از این منابع غنی استفاده شایانی به عمل نیامده است . طبق تجربیات انجام گرفته روشن شده که هر چه میزان زمان بهره برداری از آبها زیادتر باشد شوری آنها افزایش می یابد .  این امر بدان جهت است که اولاٌ لایه های گچی و آرژیلی در نواحی پست منطقه  بیشتر است . ثانیاٌ  میزان تبخیر آب در قسمتهای کم عمق بیشتر می گردد . این مسئله موجب شده که از منابع آبهای زیرزمینی استفاده کمتری به عمل آید .

بخش چهارم :

۴- زمین شناسی

۱-۴- وضعیت عمومی ، زمین شناسی :

تنها ارتفاعات شمالی داشت که دارای جهت شمال غربی – جنوب شرقی است و ادامه همان ارتفاعات شمال شهر اهواز می باشد . این سازند از سنگهای ماسه ای تا سیلیتی وخمیره ای از آهک شکل گرفته ولذا از نظر کیفی و کمی بر سفره           نمی تواند به خصوص  با محدودیت وسعت اثر چندانی داشته باشد. رسوبات عهد حاضر از آبرفت های رودخانه کرخه بوده و شامل رس وسیلیت وماسه های ظریف به صورت افق های نازکی از شن و ماسه است.

۲-۴- خصوصیات لایه های آبدار :

 سنگ کف از جنس همان سازند آغاجاری است .عمق آبرفت در نواحی شمال حداقل و به طرف جنوب غربی ممکن است به بیشتر از ۱۰۰ متر برسد ، سفره آب گسترده و فقیری در آبرفت های این محدوده وجود دارد. سطح برخورد به آب در نواحی شمال وشمال شرقی حداکثر ودر حد ۱۰ الی ۱۵ متر است و به طرف نواحی غربی و جنوب غربی ناچیز می گردد .جهت جریان از توپوگرافی پیروی نموده و به رودخانه کرخه زهکشی می شود .


۳-۴- خاکها:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.