پایان نامه نقش گیاهان در علم پزشکی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه نقش گیاهان در علم پزشکی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه نقش گیاهان در علم پزشکی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه:  ۱
معرفی گیاه دارچین (۵)  ۷
انواع دارچین  ۸
مشخصات گیاه دارچین  ۱۰
فصل رویش و کشت گیاه  ۱۲
ترکیبات شیمیایی  ۱۴
روشهای مختلف کنترل های کیفی و کمی شیمیایی  ۱۷
مصرف غذایی  ۱۹
دارچین در طب سنتی  ۲۰
خواص دارویی و درمانی  ۲۳
خاصیت ضد میکروبی دارچین  ۲۵
مختصری در مورد بیماری دیابت  ۲۶
اثر آنتی دیابتیک دارچین  ۲۹
وظیفة ساختگی هورمون  ۳۶
عوارض جانبی دارچین  ۴۱
عوارض پوستی و آلرژیک  ۴۱
تداخلات دارویی  ۴۴
باروری، بارداری شیردهی:  ۴۵
قدرت جهش زایی و سرطان زایی  ۴۶
فهرست   منابع فارسی  ۴۹
فهرست منابع انگلیسی  ۵۱

فهرست   منابع فارسی

۱-  آینه چی –  یعقوب، مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران،  موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ۱۳۶۵ صفحات (۳۰۵ – ۳۰۷)

۲-   ابوعلی سینا – شیخ عبدالرئیس ، ترجمه عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)، قانون در طب، انتشارات سروش، چاپ دوم ۱۳۶۴ جلد دوم صفحات ۱۱۵ – ۲۵۵٫

۳-   امین – غلامرضا، گیاهان دارویی سنتی ایران، تهران: معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۱۳۷۰ جلد اول صفحه ۴۸٫

۴-   اشتال. ا.، ترجمه صمصام شریعت، تجزیه و شناسایی مواد دارویی گیاهی، ه. اصفهان، موسسه انتشاراتی مشعل ، ۱۳۶۸ صفحات ۸-۲۴۷

۵-    زاهدی – اسمعیل ، واژه نامه گیاهی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم ۱۳۷۳، صفحات ۴۸ و ۶۰

۶-   زرگری  – علی، گیاهان دارویی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران چاپ چهارم ۱۳۶۹، جلد چهارم صفحات ۳۲۸ – ۳۳۴

۷-   زرگری ، علی ، شناسایی گیاهان، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۱، صفحات ۱۱۰ – ۱۳۶

۸-  مظرفیان  – ولی الله، رده بندهی گیاهی ، کتاب اول مرفولوژی تاکزونومی، نشر دانش امروز، چاپ اول. تهران ۱۳۷ صفحات ۲۴۶ تا ۲۶۴

۹-   مظفریان ، ولی الله، رده بندی گیاهی، کتاب دوم،  دولپه ای ها، نشردانش امروز، چاپ اول، تهران ۱۳۷۳ صفحات ۱۴و ۱۵

۱۰-      مومنی – تاج خانم، دیانتی  –بنفشه، عوارض جانبی دادهای گیاهی، ناشرشهر  آب و آینده سازان، چاپ اول، تهران ۱۳۸۰ صفحات ۴۲ – ۵۳

۱۱-      میرحیدر – حسین ، معارف گیاهی – کاربرد گیاهان و پیشگیری و درمان ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامی – چاپ دوم ۱۳۷۵ – جلد دوم صفحات ۳۲۳ – ۳۲۸


فهرست منابع انگلیسی

۱٫ Berger F (1949) Handbuch der Drogenkunde. Vienna

2. Wichtl M (1988) In: Hartke K (ed) DAB 9- Kommentar. Stuttgart, pp 368-370

3. Wijeskera Ro (1978) The chemistry and  technology of cinnamon. CRC Crit Rev Food Sci Nur 10: 30

4. Hegnauer R (1966) Chemotaxonmie der Pflanzen vol 4. Basel, pp 350 – ۳۸۱

۵٫ Lawrence B (1969) Can Inst Food Technol J2: 178

6, Bullerman LB, Lieu FY, Seier SA (1977) Inhibition of growth and aflatoxin production by cinnamon and clove oils, cinnamic akdehyde and eugenole,Jfood Sci 42 : 1107 – ۱۱۰۹

۷٫ Hitokoto H,  Morozumi S et al. (1978) Inhibitory dffects of condiments and herbal drugs on the growth and toxin production of toxigenic fungi. Mycopatholo gia 66: 161 – ۱۶۷

۸٫ Yousef RT, Tawil GG (1980) Antimicrobial activity of volatile oils, pharmazie Ole zur Raumdesin fektion Arzneim Forsch 4: 319 – ۳۲۵

۹٫ kellner W, Kober W (1954) Moglichkeiten der verwendung atherischeR Ole zur Raumdesinfektion. Arzneim Forsch. 5:224-229.

10. Kellner W, Kober W (1955) Moglichkeiten der Verwendung atherischer Ole zur RAUMDESINFEKTION. Arzneim Forsch 6:768-772.

Kellner W, Kober W (1956) Moglichkeiten der Verwendung atherischer Ole zur Raumdesinfektion. Arzneim Forsch 6:768-772.
Deininger R (1985) Neues aus der Terpenforschung. Der Kassenarzt 7:47-55.
Harada M, Yano S (1975) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. II. Effects of cinnamaldeyde on the cardiovscular and digestive system, Chem pharm Bull 23:941-947.
Reiter M, Brandt W (1985) Relaxant effects on tracheal and ileal smooth muscles of the guineapig. Arzneim Forsch 35:408-414.
Plant OH, Miller GH (1926) Effects of carminative volatile oils on the muscular activity of the stomach and colon. J Pharmacol Exp Ther 27:149-164.
Plant OH (1921) Effects of carminative volatile oils on the muscular movements of the intestine. J Pharmacol Exp Ther 22:311-324.
Akira T, Tanaka S, Tabata M (1986) Pharmacological studies on the antiulcerogenic activity of Chinese cinnamon. Planta Med 52:440-443.
Harada M, Ozaki Y (1972) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. I. Central effects of cinnamaldehde. Yakugaku Zasshi 92:135-140.
Harada M, Fujii Y, Kamiya J (1976) Pharmacological studies on Chinese cinnamon. III. Electoencephalographic studies of cinnamaldeyde in the rabbit. Chem Pharm Bull 24:1784-1788.
Fundaro A, Cassone MC (1980) Azione degli olii essenziale dicamomilla, canella, assenzio, macis e origano su un comportamento operativo nel ratto. Boll Soc Ital Biol Sper 56:2375-2380.
Nagai H, Shimazawa T et al. (1982) Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). I.Anti-allergic action. Japan J Pharmacol 32:813-822.
Nagai H, Shimazawa T et al. (1982) Immunopharmacological studies of the aqueous extract of Cinnamomum cassia (CCAq). II. Effect of CCAq on experimental glomerulonephritis. Japan J Pharmacol 32:823-831.
Nohara T, KashiwadaY et al. (1981) Constituentsof cinnamomi cortex. V.Chem Pharm Bull 29:2451-2459.
Ministere des Affaires Sociales et de l’Emploi: Specialities Pharmaceutiques a Base de Plantes: Bull Off No 86 bis/20 Agust 1986.
Bundesgesetzblatt (Anlage) I, No. 12 of 4.4.1986.
Reynolds JEF, Prasad AB (1982) Martindale: the extra pharmaceutiques, 28th edn. London: the Pharmaceutical Press.
Tyler VE (1988) Pharmacognosy. 9th edn. Lea & Febiger, Philadelphia.
Meyer FR, Meyer E (1959) Perkutane Resorption von atherischen Olen und ihren Inhaltsstoffen. Arzneim Fordsh 8:516-519.
Friedmann E, Mai H (1931) Verhalten der Cinnamalessigsaure und des Zimtaldehyds im Tierkorper. Biochem Z 242:282-287.
Kunkel G.Flowering Trees in Subtropical Gradens. Boston: Dr.W.Junk  b.v.Publishers; 1978:40-1.
DAB 10 Kommentar, 11/4 Band. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 1993; Z1.
Bedevian A K. Polyglottic Dictionary of Plant Names. Cairo Medbouly Library, 1994: 177.
Newall C A, Aanderson L A, Phillipson J D. Herbal Medicines. London:Pharmaceutical Press, 1996: 63-4, 76-7.
Hooker JD. Flora of British India. Kent: L, Reeve & Co, Ltd, 1875:  ۱۳۱-۲٫
Trease G E, Evans WC. Pharmacognosy. London: 13th ed.: Balliere Tindall, 1989: 453-7.
The Royal Pharmaceutical Soceity. Martindale. The Extra Pharmacopoeia. 31th ed. London: The Pharmaceutical Press. 1996: 1691.
Wichtl M.Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. Translated and edited by Bisset NG. Medpharm GmbH Scientific Publishers. 1994: 148-50.
Nonaka G, Morimoto S, Nishioka I, et al. Tannins and related compounds. Part 13: Isolation and strutures of trimeric, tetrameric and pentameric proanthicyanidins from cinnamon. J. of Chem Soc Perk Trans 1, 4523, 4524.
Dictionary of Natural Products. London: Chapman & Hall, 1994: 1036, 4520, 4523, 4524.
Robbers J E, Speedie M K, Tyler V E. Pharmacognosy & Pharmacobiotechnology. Pennsyivania: Williams & Wilkins. 1996: 96.
British Herbal Pharmacopoeia. British Herbal Medicine Association. 1983:68.
Leung A Y, Foster S. Encyclopedia of Common Natural Ingredients. 2th ed. New York: John Wiley & Sons Inc, 1996: 167-9.
Poucher W A. Poucher’s Perfumes, Cosmetics & Soaps. 9th ed. London: Chapman & Hall. 1991 (Vol.1): 86-7.
Ali M. Textbook of Pharmacognosoy. New Delhi: CBS Publishers & Distributors. 1994: 153.
British Pharmacopoeia. London: HMSO, 1993(Vol 1): 161-2, (Vol 2): A49.
Wagner H, Bladt S. Plant Drug Analysis. 2th ed. Berlin: Springer-Verlag, 1996: 153, 170-1.
Tsai S Y, Chen S C. A fluorometeric assay of trans-cinnamaldehyde in Cinnamon. J Nat Prod 1984: 47:536.
Senanayake U M, Edwards R A, Lee T H. Simple solid injection method for qualitative and quantitative estimation of essential oils. J Chrom 1976; 116:468.
Archer A W. Determination of Cinnamaldehyde, counmarin and cinnamyl alcohol in cinnamon and cassia by high-performance liquid chromatography. J Chrom 1988; 447:272.

 

مقدمه:

گیاهان اولین موجودات خلقت و این جاندارن خاموش و نمودارهای زیبایی در طبیعت پس از گذشت میلیون ها سال که از پیدایش آنها برروی زمین می گذرد، در طی چند قرن اخیر، آثار  و خواص اعجاز انگیز خود را توسط  دست بشر به منصه ظهور رسانده‌اند.

طب و طبابت و به طور اعم معالجات از اولین مسائلی است که بشر برای حفظ اعتدال و توازن مزاج  در بروز امراض جهت اعاده سلامتی به آن روی آورده نسبت به وضع قوانین، امکانات، تحقیقات و گردآوی لازم ومسائل مربوطه نهایت باریک بینی و دقت را معمول داشته، زیرا به هر صورت جان آدمی گنجیه ودیعه ای است که حفظ آن ذاتی و غریزی است .

در طی قرون و اعصار متمادی مردم به خواص درمانی گیاهان پی برده اند و دانشمندان بزرگی  در اقصی نقاط جهان، دراین زمینه تحقیق و کار کرده اند و کتا بها نوشته اندو همزمان با سایر نقاط دنیا در ایران نیز استاتید و دانشمندان بلند پایه ای چون اوبو‌علی سینا، محمد زکریای رازی، سید اسماعیل جرجانی و ابونصر موفق هروی قرن های متمادی علم پزشکی ئ درمانی جهان را تحت تاثیر قرار داده و به حدی ارتقاء علمی یافته اند که آثار آنها به اروپا رفته وتا قرون شانزده و هفده، تعلیمات منحصر به فرد دانشگاهی را تشیکل داده وهنوز مضامین آن مورد تتبع و ترجمه و استفاده است.

فارماکوکنوزی که معنی تحت الفظی آن داروشناسی (علم الادویه) است، جزئی از هنر و علم پزشکی به شمار می آید و آغاز آن از زمانی است که بشر ب درمان بیماری‌ها پرداخته است. فارماکوگنوزی از تمدن های کهن، که در آنها از اجزای حیوانات و گیاهان، محلول های شفا بخش وتهیه می کردند و آنها را برای از  بردن آلام و کاستن رنج ومقابله با بیماری ها به کار می بردند و ریشه گرفته است. منشا اولیه فارماکوگنوزی را می توان در اسرار جادوگری قبایل بشری دانست که توانسته است دوره ثبت نشده اسرار طب انسانی را پشت سر بگذارد وسیر تکاملی خود را از مرحله بدوی تا به امروز که عصر استفاده  از عوامل اختصاصی است به خوبی طی نماید.

با آنکه امروزه درمان بیماری ها بیشتر از طریق مصرف داروهای صورت می گیرد که منشاء صنعتی دارد واختصاصا در‌آزمایشگاه تهیه می شوند و اثرات قاطع آنها نیز در درمان  بیماری ها موجب توسعه مصر ف آنها گردیده است، معهذا چون با مصرف  بعضی از داروها  زیانهایی به بدن می رسد، روز به روز به اهمیت گیاهان دارویی و فرآورده های آنها بیشتر توجه می‌شود و اعتقاد عمومی درباره آنها پیوسته تقویت می‌گردد.

دارچین معمولاً به عنوان پوست درخت  Cinnamomum zeylanicum شناخته می‌شود. در پرتغال و اسپانیا به عنوان  Canela ، در فرانسه Cannelle  و در آلمانی به عنوان Zimt  شناخته می‌شود. در هند و ایران دراچین خوانده می شود که بمعنی چوب درخت چینی است که درقیق ترین توضیح برای دارچین است . اسم آن از « kayumanisk» به معنای چوب شیرین زبان  مالاکا گرفته شده که معادل عبری آن «qinnkmn» است که منشا کلمة cinnamon  است. کلمة Canolla توسط ایتالیایی ها استفاده می شده  تا دارچین را توضیح بدهند به عنوان «little cannan tubes» (لوله های توپی کوچک) که شبیه پوست ساقة لوله شده دارچین است. تجارت دارچین در قرن ها سیرزدهم و چهاردهم در کنترل ونیس بود  که به همین علت این شهر بسیار ثروتمند شده بود (۶۷)

مصری های دارچین را به همراه مر درمومیایی کردن استفاده می کردند، شاید به خاطر سینامیک اسید که خاصیت آنتی باکتریال دارد. عبری ها از دارچین درمراسم مذهبی  استفاده می کردند و در همین حال در مکزیک،‌کشورهای آسیایی، عربستان  و در شمال آفریقا دارچین  در آشپزی استفاده  می شده ولی بع عنوان ادویه د آشپزی استفاده نمی‌شده است.

در قرون رسطی و بعد از آن دارچین از مصر  صادر می شد که  خود توسط تاجران عرب از سیلان آورده می شد. دارچین  تبدیل به یک طعم محبوب در تعدادی زیادی از غذاها شد و به عنوان محرک اشتها، هاضمه و درمان برای سرفه و گلو درد شناخته شد. در حال حاضر  در آمریکا دارچین به طور عمده برای طعم دادن به دسرها و چاشنی ها استفاده می‌شود. در حالیکه پودر آن در ترکیبات گرانی که به نوشیدنی ها و قهوه اضافه می‌شود استفاده می‌شود. (۶۸)

دارچین  حقیقی در آشپزی مکزیکی و در قهوه و چای بسیار محبوب است.

احتمالا دارچینی که مصری ها در زمان فراعنه استفاده می کردند و به طور عمده از چین می آمده جایی که درختستان هایی  از دارچین در جایی اطراف شهر kweikin که اکنون Guilin  (Kwei  به معنای دارچین  و lin  به معنای جنگل است)  خوانده می‌شود و روئید. دارچین حقیقی سیلان که اکنون سریلانکا نامیده می‌شود توسط پرتغالی ها در اوایل قرن  شانزدهم کشف شد و بعد از آن تجارت آن به طور ظالمانه ای توسط آنها کنترل شد. (۶۵)

درخواست رو به رشد برای دارچین منجر به جنگی بین هلندی ها و پرتغالی ها شد و در اواسط قرن هفدهم هلندی ها تجارت سیلانی تحت کنترل  درآوردند. در قرن هفدهم خیلی از هلندی ها در سریلانکا درتلاشی برای شکستن قوانین ظلمانه مستعمره نشین های جدید قتل عام شدند . اما این منجر به تلافی و پیشرفت پرتغالی ها درکنترل کاشت دارچین جزیره شد.

هلندی ها به زور امتیاز انحصاری دارچین را گرفتند. برای اینکه قیمت ها را بالا نگهدارند در سال ۱۷۶۰ مقدار زیادی دارچین را در آمستردام سوزاندند تا دارچین کم یاب شود. شاید این رفتارخصمانه دوستداران خیالباف دارچین را در سایر کشورها قانع کرد که آن ادویه بیش از اندازه در خوراک پزی استفاده شده . (۶۸)

 در هر حال در سال ۱۷۹۵ انگلیسی ها کنترل سیلان را با این امید که علاقة مردم را نسبت به دارچین  دوباره زنده کنند به دست گرفتند خیلی قبل از این نهال های دارچین  توسط هلندی ها برای کاشت در اندونزی منتقل شد.  اهمیت  دارچین  به طور مستمر و تدریجی  رو به کاهش گذاشت چون  استفاده از این ادویه  در آشپزی و ساختن شراب از مد افتاد اکنون علاقه به دارچین در مصر روبه رشد است. در قرن نوزدهم در مصر دارچین توسط فرانسوی هایی که نهال های آن را در Jardin de plantes  پاریس می کاشتند و معرفی شد. درهرحال  بعد از آن اهمیت  دارچین  در آشپزی فرانسوی کاهش یافت با این حال هنوز در غذهای سنتی  فرانسوی کانادا استفاده می‌شود.

امروزه دارچین به عنوان یک ماده معطر فوق العاده در غذهای پخته شده مصرف می‌شود. ولی مزه‌آن تعداد محدودی را جذب می کند.و به طور مشابه دارچین به طور گسترده به عنوان دارو یا نگه دارنده غذا یا بخور استفاده می‌شود. ولی تعداد محدودی را جذب می کند از نظر محبوبیت زیاد و جدال های فراوان برای تجارت  آن در هزاره گذشته، این ادویه باستانی بدون شک  امروزه شایستگی بیشتری برای تحسین دارد.

معرفی گیاه دارچین (۵)

دارچین،  شامل پوست تنه خشک شده ساقه گیاه Cinnamonum zeylanicm Blume  از خانواده برگ بو (Lauraceae)  است که عاری از بافت چوب پنبه ای خارجی و پارانشیم زیر آن بوده و حدقل  دارای ۲/۱ درصد ( حجمی / وزنی) اسانس می باشد.

نام های مختلف گیاه به شرح زیر می باشد:

لاتین:

انگلیسی:

فرانسه:

آلمانی:

ایتالیایی:

اسپانیایی:

چینی:

هندی:

عربی:

هندی:

Cinnamomum zeylanicum Blume

Common cinnamon tree ceylan cinnawon

Cannelies de ceylan, cinnamone

Zimtbaum

Cannelle

Canela

Yook gway

Dal –  chini,  dorchini

دارچینی ، سلخجه

دراچین

دارچین در لغت به معنای «چوب آمده از چین » می باشد که البته بیشتر منظور دارچین ازگونه کاسیا می باشد.

انواع دارچین

گونه دارچین به نام دارچین سیلان و دارچین کاسیا از قدیمی ترین ادویه های جهان هستند که اعصار کهن مورد شناخت بشر بوده اند واسناد مکتوب تاریخ قدمت آنها را به ۴۰-۳۰ قرن پیش می رساند .

از نظر کیفیت این دو نوع دارچین باهم یکسان نیستند ولی به علت شباهت زیادی که از نظر خواص وعطر باهم دارند از همان قرنها پیش همیشه دو گونه :C.verun  وC.cassia با هم اشتباه می شده و حتی در حال حاضر نیز دراغلب  مناطق دنیا برای این دو گونه دارچین  اختلافی قائل نیستند .

در بازار امریکا تقریبا تمام ادویه ای که به نام دارچین فروخته می‌شود عملا از نوع C.cassia است ونام دارچین را امریکایی ها از هر نوع Cinnamon می گویند .در انگلیستان  مرسوم است در بازار در محافل عملی نام Cinnamon برای گونه مرغوب C.zeylanicum ونام Cassia برای گونه C.cassia به کار می رود . در صورتی که در امریکا طبق مقررات مواد غذایی دارویی مربوط به سال ۱۹۳۸ اجازه داده شده است که کلمه Cinnamon  رای هر دو نوع یعنی C. zeylanicum ویا C.cassia  به کار رود .

حکمای طب سنتی از جمله گالن طبیب نامدار یونانی در قرن دوم پس از میلاد در کتابش دارچین سایگون ویا C.cassia  را هم ردیف با C.zeylanicum یا دارچین سیلان اعلام کرده ومعتقد است که در مصارف طبی می توان به جای دارچین سیلان از دارچین سایگون استفاده کرد ولی از نظر مقدار باید مقدار مصرف دارچین سایگون دو برابر دارچین سیلان باشد .(۱۱)

در تجارت بالاخص در صنعت مواد غذایی پوست سایر انواع دارچین به خصوص دارچین چین  Cinnamomum  aromaticum  nees، دارچین پادانگ ،Cinnamomum  burmnii Blumeودارچین سایگون Cinnamomum  loureirii Nees  نقش بزرگی دارند.

پوست این انواع دارچین به راحتی ، مخصوصا  زمانی که پودر شوند ، با پوست دارچین قابل عوض شدن می باشد که به واسطه بوی ضعیف تر و به خصوص میزان نسبتا دبالای کومارین ، در این نوع دارچین ها قابل تشخیص است . (۱۱)

55,000 ریال – خرید

 تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله نقش گیاه دارچین در درمان بیماری ها
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   جمعه, ۲۹ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.