پایان نامه پمپ های سانتریفوژ


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه پمپ های سانتریفوژ مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه پمپ های سانتریفوژ نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه               a
چکیده               b
فصل اول (اصل اساسی و طبقه بندی پمپهای سانتریفوژ)      ۱
۱-۱ اصل اساسی             … ۲
۲-۱ ولوت یا مارپیچ          …… ۲
۳-۱ اصطلاحات و طبق بندی پمپهای سانتریفوژ        ….. ۶
۴-۱ تقسیم بندی اصلی               …… ۱۱
a-4-1 پمپ یک مرحله ای               .. ۱۱
b-4-1 پمپ چند مرحله ای               . ۱۳
۵-۱ اصول کار پمپهای سانتریفوژ (تعریف)           …. ۱۶
۶-۱ قسمتهای اصلی یک پمپ سانتریفوژ      . ۱۷
a-6-1 پروانه                 ۱۷
b-6-1 پوسته             …… ۱۷
c-6-1 پروانه‌و رینگ آب بندی            .. ۲۶
d-6-1 تعداد طبقات در پمپهای سانتریفوژ           …… ۳۳
e-6-1 شافتها و بوش شافتها            …. ۳۶
f-6-1 کاسه نمدها و آب‌بندها            … ۴۰
g-6-1 یاتاقانها             …. ۴۴
h-6-1 کوپلینگها             .. ۴۶
i-6-1 نیروی پیشرانه محوری            .. ۵۰
j-6-1 مواد ساختمانی پمپهای سانتریفوژ       ۵۶
فصل دوم (تئوری شکل گیری پمپهای سانتریفوژ)        . ۶۳
۱-۲ تعریف                … ۶۴
۲-۲ معادلة اساسی پمپهای سانتریفوژ      …. ۶۶
۳-۲ مشخصة‌ پمپ نظری – درجة واکنش       ۷۱
۴-۲ پروانه با تعداد پره های محدود         . ۷۷
۵-۲ اتلافات هیدرولیکی               …… ۸۱
۶-۲ راندمان پمپ             . ۸۶
۷-۲ فرمول های تشابه           ۸۹
۸-۲ سرعت ویژه و بستگی آن به ابعاد هندسی پروانه     .. ۹۳
۹-۲ رابطة بین راندمان و سرعت ویژه      …. ۹۸
۱۰-۲ جریان             …… ۱۰۸
فصل سوم (مشخصه و منحنی مشخصه پمپهای سانتریفوژ)       …. ۱۱۸
۱-۳ مشخصة پمپ          …. ۱۱۹
۲-۳ منحنی مشخصات پمپ            …. ۱۲۴
۳-۳ منحنی مشخصات لوله کشی (مشخصات سیستم)          …… ۱۲۵
۴-۳ نقطه کار پمپ بر روی منحنی         .. ۱۲۶
۵-۳ مشخصات مکش پمپ            …… ۱۲۷
a-5-3 NPSH لازم          … ۱۲۷
b-5-3 NPSH موجود               …… ۱۲۷
۶-۳ تغییر مشخصات پمپ            …… ۱۳۰
a-6-3 سرعت  دورانی               …. ۱۳۰
b-6-3 تغییر دادن سرعت دورانی         .. ۱۳۰
c-6-3 کم کردن قطر پروانه (تراش پروانه)           .. ۱۳۲
d-6-3 پمپاژ مایعات با ویسکوزیتة زیاد       ۱۳۳
e-6-3 روش استفاده از تسمه و پولی برای تغییر مشخصات       … ۱۳۴
۷-۳ ترکیب پمپها              ۱۴۱
a-7-3 ترکیب موازی           ۱۴۱
b-7-3 ترکیب سری          .. ۱۴۲
فصل چهارم (انتخاب و کاربرد پمپهای سانتریفوژ)     ….. ۱۴۵
۱-۴ دبی پمپ             ….. ۱۴۸
۲-۴ ظرفیت یا اندازة پمپ               . ۱۵۱
۳-۴ ارتفاع پمپ             .. ۱۵۲
۴-۴ تعیین اتلاف ارتفاع در خطوط لوله ، شیرآلات و اتصالات       .. ۱۵۸
a-4-4 اتلافات ارتفاع در لوله ها         ….. ۱۵۹
b-4-4 قطر اقتصادی در لوله ها         …. ۱۶۱
c-4-4 اتلافات‌ارتفاع‌ناشی از انبساط تدریجی مقطع لوله (تبدیل افزایشی) ۱۶۴
d-4-4 اتلافات ارتفاع ناشی از انقباض ناگهانی مقطع لوله ها       ….. ۱۶۴
e-4-4 افت فشار مایعات با ویسکوزیتة زیاد در لوله های مستقیم    … ۱۶۵
f-4-4 اتلاف ارتفاع ناشی از زانوئی ۹۰ درجه        ….. ۱۶۶
g-4-4 اتلاف ارتفاع در شیرآلات و اتصالات            ۱۶۸
h-4-4 اتلاف ارتفاع در صافی            . ۱۷۴
۵-۴ تنظیم پمپهای سانتریفوژ            .. ۱۷۴
a-6-4 توان لازم برای پمپاژ            … ۱۷۸
b-6-4 محاسبة توان مصرفی پمپ         . ۱۷۹
c-6-4 محاسبه قدرت موتور            … ۱۷۹
d-6-4 موتور محرک پمپ های سانتریفوژ           … ۱۸۰
e-6-4 روش محاسبه و انتخاب کلید ، فیوز و کابل     ….. ۱۸۳
۷-۴ انتخاب در طراحی پمپ            …. ۱۸۸
۸-۴ مصالهای نمونه در مورد انتخاب پمپ           … ۱۹۱
۹-۴ برگة سفارش پمپ               …. ۲۰۳
فصل پنجم (تجهیزات پمپ)            …… ۲۰۵
۱-۵  صافی و شیر پایاب               . ۲۰۶
۲-۵  لولة مکش با اتصالات            ….. ۲۰۷
۳-۵ شیر تنظیم             .. ۲۰۸
۴-۵ لولة رانش با اتصالات            …… ۲۰۸
۵-۵ واسطة انتقال          ….. ۲۰۹
۶-۵ محور (شافت) انتقال               . ۲۱۲
a-6-5 انتقال مستقیم           ۲۱۲
b-6-5 انتقال با شافت کوتاه            … ۲۱۲
c-6-5 انتقال با میل گاردان            ….. ۲۱۲
d-6-5 شافت بلند          ….. ۲۱۳
e-6-5 محاسبة قطر شافت            …… ۲۱۴
f-6-5 سرعت بحرانی شافت            … ۲۱۵
۷-۵ محاسبة پوسته          .. ۲۱۹
۸-۵ محاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مکش پمپ        .. ۲۲۱
۹-۵ روش کارگذاری و اندازه های مربوط به لولة مکش          …. ۲۲۳
فصل ششم (نصب و نگهداری و رفع عیوب)           . ۲۲۶
۱-۶ نصب پمپهای سانتریفوژ ۲۲۷
۲-۶ راه اندازی پمپهای سانتریفوژ         . ۲۳۴
a-3-6 کاویتاسیون یا حفرگی در پمپهای سانتریفوژ     .. ۲۳۸
b-3-6 شرایط حفرگی در پمپهای سانتریفوژ            ۲۴۰
۴-۶ ضربة قوچ در پمپهای سانتریفوژ      … ۳۴۸
۵-۶ نگهداری ضمن بهره برداری         … ۲۵۴
۶-۶ عیب یابی پمپهای سانتریفوژ         … ۲۵۶
فهرست منابع             ….. ۲۷۷

فهرست منابع :

۱٫Dr.Jagdish Lal , Hydraulic Machines , Metropolitan Book Co. , Delhi-6, 1974 .

2.Harold . Babbitt , Plumbing , McGraw-Hill Book Co. , 1960 .

3.Carrier air conditioning Co.,Handbook of air conditioning system design , McGraw – Hill Book Co.,1976 .

4.Ernest W.Steel , Water Supply and sewerage , McGraw – Hill Book Co. 1960 .

5.A.K. Chatterjee , Water Supply and Sanitary Engineering , Khanna Publishers , Delhi-6 , 1979 .

6.A.Chernov,N.Bessere Brennikov , Fundamentals of Heat Engineering and Hydraulics , Mir Publishers Moscow 1969 .

7.B.Nekrasov , Hydraulics , Mir Publishers Moscow 1969 .

8.Igor J.Karassik (edited by) , Pump Handbook , McGraw-Hill Book Co. , 1976 .

9.Theodors Baumeister , Editor , Standard Handbook for Mechanical Engineers vols . 1&2.McGraw Hill Book Co. , 1967 .

10.R.Kinasoshuivli, Strength of Materials , Mir Publishers Moscow , 1972 .

11.V.DoBrovolsky and Others , Machine Elements , Mir Publishers , Moscow , 1968.

12.Tyler G.Hicks and Theodore W. Edwards , Pump Application Eng . , McGraw – Hill , 1971 .

13-حرارت مرکزی و تهویة مطلوع ، تبرید . دکتر بهمن خستو ، دانشکده صنعتی پلی تکنیک ۱۳۵۵ .

۱۴-جزوة کارهای آبی ، دکتر منزوی ، دانشکده فنی تبریز ، ۱۳۵۴ .

۱۵-جزوة ماشین های آبی ، مهندس هاشمی نژاد ، دانشکدة فنی تبریز ، ۱۳۵۳٫

۱۶-روش انتخاب موتور پمپ در چاههای آب ، محمد حسین رشیدی ، پرویز بیرقی ، غلامعلی خلخالی ، وزارت نیرو ، امور‌ آب ، ۱۳۵۹ .

۱۷-طراحی آبرسانی شهری ، مهندس جلال آشفته ، ناشر سید ابوالفضل حسینیان ، تاریخ انتشار ، ۱۳۵۹ .

مقدمه :

نیاز انسان در درجة اول به آب و در درجات بعدی به سیالات دیگر که او را در تولید ، حرکت و ادامة حیات یاری می کنند ، وی را بر آن داشته که حرکت و انتقال بخش مورد نیاز سیالات را در دست گیرد و هر جا که نیاز به حرکت سیال از سطح پائین تر به بالاتر یا از محیط کم فشار به محیط پرفشار احساس می شود ، وجود یک پمپ الزامی است . این نیاز گسترده موجب گستردگی سطح تنوع پمپها چه از لحاظ اساس عملکرد و چه از لحاظ حجم سیالی که می توانند جابجا کنند ، گردیده است .

نوعی از پمپها که بر اساس نیروی گریز از مرکز سیال در حال گردش طراحی شده ، پمپ سانتریفوژ است .

این نوع پمپ دارای کاربردهای فراوانی از قبیل استفاده در آبرسانی ، آبیاری ، دفع فاضلاب ، کنترل و تغییر مسیر سیلابها ، صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی و اطفاء حریق می باشد .

به دلیل اهمیت این نوع از پمپها ، به شیوة طراحی و اصول محاسبات آنها در کاربردهای مختلف خواهیم پرداخت .

چکیده :

اصل اساسی و تعاریف ابتدایی پمپهای سانتریفوژ ، انواع تقسیم بندی ، اصول کار ، معرفی قطعات ، نیروهای مؤثر و مواد ساختمانی قطعات این نوع پمپها عناوینی است که در فصل اول به آنها خواهیم پرداخت .

پس از آشنایی اولیه با پمپهای سانتریفوژ تئوری شکل گیری آنها و معادلة اساسی پمپهای سانتریفوژ را در فصل دوم بررسی می کنیم . سپس مشخصة پمپ نظری که یک پمپ ایده‌آل با پره های نامحدود است را بدست آورده و با محدود کردن تعداد پره ها مشخصة پمپ با پره های محدود که انواع واقعی پمپها هستند را بدست خواهیم آورد .

پس از آن راندمان پمپها را با توجه به اتلافات هیدرولیکی در آنها بررسی می‌کنیم . سرعتهای ویژه و بستگی آن به ابعاد هندسی پروانه ، رابطة بین راندمان و سرعت ویژه و جریان مباحث دیگری است که در فصل دوم خواهند آمد .

در فصل سوم اصول ترسیم منحنی مشخصة پمپها ، منحنی مشخصات لوله‌کشی ، بدست آوردن نقطة کار پمپ روی منحنی مشخصة پمپ ، مشخصات مکش پمپ و روشهای تغییر مشخصات پمپ را از نظر خواهیم گذراند . ترکیب پمپها نیز بخشی است که در فصل سوم به آن اشاره گردیده است .

برای آنکه بدانیم یک پمپ برای چه کاربردی مناسب است باید مواردی از قبیل دبی و ظرفیت پمپ را بدانیم و بتوانیم با توجه به مدار گردشی سیالی که پمپ موردنظر را شامل می شود ، اتلافات ارتفاع و افت فشار سیال را در مسیری که می پیماید محاسبه نمائیم . همچنین باید توان مصرفی پمپ را بدانیم تا موتوری که پمپ را به گردش در خواهد آورد بتوانیم انتخاب کنیم .

دبی ، ظرفیت ، ارتفاع پمپ و اتلافات آن ، محاسبه توان مصرفی پمپ و محاسبة قدرت موتور مورد نیاز ، عناوینی است که در فصل چهارم به بررسی آنها می پردازیم . همچنین در این فصل مثالهای نمونه در مورد انتخاب پمپ و برگه سفارش پمپ آورده شده اند .

در فصل پنجم به معرفی تجهیزات مورد نیاز پمپ جهت انتقال سیال و نیز انتقال نیرو از موتور به پمپ می پردازیم . همچنین روشهای مختلف انتقال نیرو از موتور به پمپ و محاسبة‌ قطر شافت از طریق نیروهایی که از موتور و سیال جاری پمپ به آن وارد می شود در این فصل خواهد آمد ، از دیگر عناوین آمده در این فصل می توان به محاسبة اندازه و ابعاد حوضچة مکش ، روش کارگذاری و اندازه های مربوط به لولة مکش اشاره نمود .

نصب ، راه اندازی ، مشکل کاویتاسیون و ضربة قوچ در پمپهای سانتریفوژ ، نگهداری ضمن بهره برداری ، عیب یابی و رفع عیوب پمپهای سانتریفوژ را در فصل ششم مطالعه خواهیم کرد . جهت کمک به درک مفاهیم آمده در فصلهای مختلف ، جداول و نمودارهایی در بخش ضمائم آمده که می توان در انتخاب این مجلد به آن مراجعه نمود .

جهت مطالعه گسترده تر علاقمندان در مورد پمپهای سانتریفوژ و انواع دیگر پمپها ، نام و منابع و مآخذ مورد استفاده در آخرین صفحات این پایان نامه آمده است .

-۱- اصل اساسی :

قطعه دواری که در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حرکت سریع خود موجب گردش آب می گردد . در نتیجه این عمل ، آب تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز واقع شده و از مجرای خروجی خارج می گردد . در نتیجه ایجاد خلاء نسبی ، فشار آتمسفر باعث دخول آب به بدنه پمپ می گردد . تا زمانی که آب در داخل پمپ وجود داشته و پره آن به حرکت دورانی خود ادامه دهد مراحل فوق الذکر نیز تکرار می گردند . قطعه دواری که در داخل پمپ های گریز از مرکز قرار دارد پره نامیده می شود . پره مذکور در داخل بدنه پمپ گردش می‌کند . مجرای ورود یا مکش آب در مرکز پره قرار داشته و سوراخ خروجی در پیرامون بدنه واقع شده است . در موقع کار ، آب از مجرای ورودی مکیده شده و پس از اینکه تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز قرار گرفت از طریق مجرای خارج می گردد .

۲-۱-ولوت یا مارپیچ

ولوت یا مارپیچ منحنی است که گرد یک نقطه دوران کرده و فاصله آن بطور ثابتی از مرکز دور می شود ، البته در مقایسه با یک مخروط مارپیچی باید توجه داشت که در اینجا مارپیچ موردنظر ما در یک صفحه واقع است . در حقیقت ولوت یا مارپیچ نامی است که به فرم قسمت داخلی پوسته یک پمپ گریز از مرکز مارپیچی که پروانه آن را احاطه می کند داده شده است . پوسته‌های مارپیچی مجرای منبسط شونده جالبی را ایجاد می کند که پروانه دوار پمپ ، آب را براحتی در آن تخلیه می کند . به این ترتیب مجرای شکل مزبور آب خارج شده از پروانه را جمع آوری کرده و آن را به طرف دریچه خروجی هدایت می کند . بدنه مارپیچی پمپ را طوری می سازند که سرعت جریان آب در سراسر محیط یکسان بوده و سرعت جریان آبی که از طرف پروانه بطرف مجرای خروجی جریان دارد ، قدری کاهش یابد .

بهرحال غرض کلی از این کار این است که سرعت آب خروجی به فشار تبدیل شود .

انحنای تیغه های پروانه

اگر بخواهیم انحنای پره ها را طوری در نظر بگیریم که دقیقاً با اصول ریاضی منطبق باشند ، با هر تغییر در شرایط کار ، به یک پره متفاوت دیگر نیاز پیدا می کنیم . هر چند انجام این عمل میسر نیست زیرا در اینصورت به پره های بسیار زیادی احتیاج خواهیم داشت . در شکل (۳-۱) نحوه طراحی پره های بزرگی که ارتفاع آب خروجی پمپ مربوطه ، ۶۰ فوت یا بیشتر باشدنمایش داده شده است .

برای تعقیب نحوه طراحی بشرح زیر عمل کنید :

۱-دایره ای رسم کرده و برای مثال آن را به شش قسمت تقسیم کنید .

۲-شعاعها را رسم کرده و هر کدام را نصف کنید .

۳-نقطه ای مانند نقطه B را مرکز فرض کرده و قوس BC و قوسهای مشابه را رسم کنید .

هر کدام از قوسهای حاصل نمایش دهنده یکی از تیغه های پروانه پمپ هستند. از نظر ریاضی باید توجه داشت که رابطه زیر همواره صادق است .

 ۳-۱-اصطلاحات وطبقه بندی پمپ های سانتریفوژ

قسمتهای مهم پمپ های سانتریفوژعبارتند از :

الف – قطعات متحرک ، شامل شافت وپروانه .

ب – قطعات ثابت شامل پوسته ،کاسه نمدها ویا تاقانها.

ج – قطعات دیگر نظیر رینگ های آب بندی کاسه نمد ها ویاتاقانها.

برای عملکرد بهتر واقتصادی ترماشین در شرایط مختلف پیش بینی می شود.

نامگذاری قطعات پمپ های سانتریوفوژبر طبق پیشنهاد انستیتو هیدرولیک آمریکا در جدول(۱-۱) براساس شکلهای(cوbوa4-1) داده شده است.

دریک پمپ سانتریفوژسیال با فشار هوای آزاد یا هر فشار دیگری وارد تعدادی پره در حال چرخش که تشکیل پروانه را می دهند می شود. پروانه در اثر نیروی گریز از مرکز سیال را در فشار وسرعت بالاتری به محیط خود و به داخل پوسته تخلیه می نماید. سپس قسمت زیادی از انرژی جنبشی ناشی از سرعت سیال بوسیله پوسته حلزونی یا یک سری پره افشان ثابت در اطراف پروانه بنام پره‌های راهنما به انرژی فشاری تبدیل می گردد. پمپ های با پوسته حلزونی را پمپ حلزونی وپمپ های دارای پره های افشان را پمپ افشان می نامند. طرح پمپ افشان از توربین فرانسیس اقتباس گردیده است. بدین دلیل به آنها پمپ توربینی نیز می گویند. عبارت پمپ توربینی امروزه بیشتر به پمپ سانتریفوژ افشان چاه عمیق اطلاق می شود.

طرح مکانیکی پوسته ممکن است بصورت یک تکه ای استوانه ای ، دوتکه ای با برش افقی برش قائم وبرش اریب باشد.

پمپ های سانتریفوژ را از نقطه نظرهای دیگری نیز مورد تقسیم بندی قرار می‌دهند. برخی از این تقسیم بندی ها به حالت های پروانه مربوط است. در وهله اول پروانه ها برطبق جهت جریان سیال نسبت به محور دوران تقسیم بندی می‌شوند. پمپ های سانتریفوژ ممکن است دارای پروانه هائی با جریان :

الف – شعاعی ،  ب- محوری و ج – مختلط باشند.

بعلاوه پروانه ها برحسب جهت ورود سیال به آن بصورت :

الف – یک طرفه با ورود یک جانبه از یک طرف و  ب- دو طرفه که در آن سیال بطور قرینه از دو طرف پروانه وارد می شود. وبر حسب ساختمان مکانیکی آنها بصورت :   الف – پروانه بسته که در آن پره ها را دو صفحه یا لفافه از دو طرف در بر می گیرد     ب- پروانه باز بدون لفافه های جانبی   ج ـ پروانه های نیمه باز تقسیم می شوند.

از نظر وضعیت قرار گرفتن محور پمپ های سانتریفوژ بصورت های :

الف ـ پمپ های افقی   ب ـ پمپ های قائم وگاهی پمپ های کج تقسیم می‌شوند.

پمپ های سانتریفوژ افقی را بر حسب وضعیت دهنه مکش آنها به :

۱- مکش انتهائی ،  ۲- مکش جانبی ،  ۳- مکش پائینی و ، ۴- مکش بالائی تقسیم می کنند.

بعضی از پمپ ها را باید حتما از مایع پایاب بیرون نصب کرد وبه وسیله لوله رابطی آنرا به مایع پایاب مربوط نمود. پمپ های دیگر ( معمولا پمپ های قائم) را می توان در داخل آب فرو برد. بنابراین از این نقطه نظر پمپ ها را می‌توان بصورت پمپ خشک وپمپ شناور شناخت. امروزه پمپ شناور بیشتر به پمپ‌های توربینی قائمی که با موتور الکتریکی سرهم می شوند وکل دستگاه در داخل آب قرار می گیرد اطلاق می گردد.

تمام انواع پمپ های سانتریفوژ پیش گفته ممکن است یک طبقه و یا چند طبقه باشند. هرگاه یک پروانه روی محور پمپ قرار گیرد پمپ یک طبقه واگر چند پروانه روی یک محور بطور متوالی سوار شوند پمپ چند طبقه است. شکل (۵-۱) طبقه بندی پمپ‌های سانتریفوژ را نشان می دهد.

۴-۱-تقسیم بندی اصلی

طرحهای اساسی پمپ های گریز از مرکز به اصول مختلف عمل کرد آنها بستگی دارد بطور عموم پمپ های گریز از مرکز را نسبت به موارد زیر طراحی می کنند :

۱-وضعیت مجرای ورودی مثل یک راهه یا دوراهه

۲-وضعیت مراحل از قبیل یک مرحله ای و چند مرحله ای

۳-وضعیت خروجی از نظر میزان سیال خارج شده مثل پمپ با خروجی زیاد ، متوسط و یا کم .

۴-وضعیت پروانه مانند نوع پره ها ، تعداد تیغه ها و وضعیت بدنه پمپ .

a-4-1-پمپ یک مرحله ای

این پمپ ها بیشتر برای مواردی که ارتفاع خروجی کم یا متوسطی مورد نظر است ساخته می شوند . ارتفاع خروجی یک پمپ تک پرواه ای تابعی از سرعت

مماسی آن است .

 در عمل با استفاده از یک پمپ یک مرحله ای می توان به ارتفاع خروجی در حدود ۱۰۰۰ فوت دست پیدا کرد در حالیکه عملاً وقتی ارتفاع بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ فوت مورد نظر باشد بهره گیری از پمپ های چند مرحله ای عاقلانه تر است . بطوریکه در شکل (۶-۱) هم نمایش داده شده است پمپ های یک راهه یا دو راهه در انواع یک یا چند مرحله ای ساخته می شوند .

مهمترین اشکال پمپ های یک راهه این است که ارتفاعی که آب را بوسیله آنها می توان تا آن حد پمپاژ نمود ، محدود است . البته با استفاده از پمپ های دوراهه یک مرحله ای براحتی می توان مقادیر زیادی از آب را تا ارتفاع بیشتری پمپاژ نمود . یک مزیت دیگر پمپ های دو راهه این است که پروانه در امتدادمحور خود از تعادل هیدرولیکی مناسبی برخوردار است زیرا نیروی محوری ناشی از ورود سیال از یک طرف با نیروی وارد شده از مجرای مقابل خنثی می گردد .

b-4-1- پمپ چند مرحله ای

این پمپ ها قادرند آب را تا ارتفاع نسبتاً زیادی پمپاژ نموده و فشار قابل توجهی را نیز در اختیار بگذارند . بسته به اندازه ارتفاع پمپاژ ، آنها را بصورت دو یا چند مرحله ای طراحی می کنند . با وجودی که همه پروانه ها به یک محور واحد متصل بوده و در داخل یک بدنه واقع شده اند ، هر مرحله را می‌توان عمل یک پمپ مجزا فرض کرد . برای مثال در داخل یک بدنه واحد می‌توان از ۸ مرحله متفاوت استفاده نمود . در اولین مرحله آب منبع موردنظر، مستقیماً از طریق مجرای ورودی تحویل گرفته شده و فشار آن به اندازه فشار ناشی از یک پمپ تک مرحله ای افزایش می یابد و به مرحله بعدی ارجاع می شود . در هر مرحله ، فشار ، کمی زیاد می شود تا جائی که فشار و حجم آب خروجی به میزانی که موردنظر است برسد و مراحل خاتمه یابد . نحوه عبور آب از داخل پروانه های یک یا دو راهه یک پمپ چند مرحله ای در شکل (۷-۱) نشان داده شده است .

پمپ های یک مرحله ای را در انواع مختلفی ساخته و از آنها هم بصورت ثابت و هم بصورت قابل حمل و نقل استفاده می کنند . پمپ های پرتابل را با استفاده از موتورهای هوائی ، برقی و گازوئیلی یا بنزینی بحرکت در می‌آورند. بسیاری از شرکت های ساختمانی و مقاطعه کاری از این نوع پمپ‌ها استفاده می کنند .


و اما مرسوم ترین موارد استفاده پمپ های یک مرحله ای ثابت بهره گیری از آنها در چاه های عمیق منازل جهت تامین آب آشامیدنی مورد نیاز اهالی می‌باشد.

یک نمونه دیگر از موارد استفاده پمپ های یک مرحله ای ثابت ، استفاده از آنها در تامین ماده مبرد لازم جهت خنک کاری افزار برنده در ماشین های افزار است .

وقتی حجم و فشار آب مورد نیاز در صنعت یا موارد استفاده خانگی زیاد باشد از پمپ های چند مرحله ای استفاده می کنند .

 

۵-۱-اصول کار پمپ های سانتریفوژ

تعریف :

پمپ سانتریفوژ وسیله ای است که با ایجاد فشار لازم به کمک عمل گریز از مرکز برای انتقال سیالات از نقطه ای به نقطه دیگر بکار می رود بطور کلی می توان از آن بعنوان ماشینی نام برد که با افزایش انرژی فشاری سیال افت انرژی اصطکاکی در خطوط لوله وتجهیزات مربوطه را جبران نموده وانرژی پتانسیل بین نقاط هندسی بالا وپائین تاسیسات را تامین می کند.

۶-۱-قسمتهای اصلی یک پمپ سانتریفوژ عبارت است از :

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.