پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه اي حسابرسي از جايگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشيدن به صورتهاي مالي براي استفاده سرمايه گذاران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه اي حسابرسي از جايگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشيدن به صورتهاي مالي براي استفاده سرمايه گذاران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای 158  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه اي حسابرسي از جايگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشيدن به صورتهاي مالي براي استفاده سرمايه گذاران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول: كليات   1
مقدمه   1
تشريح و بيان موضوع :   2
فصل دوم: پيشينه تحقيق   9
مقدمه   9
« بخش اول »   10
تعريف حسابداري   10
هدفهاي عمده حسابداري   10
گزارشهاي حسابداري   11
گزارشهاي درون سازماني   11
گزارشهاي برون سازماني   12
صورتهاي مالي و گزارشگري مالي   12
گزارش مالي سالانه   13
گزارش مالي خاص   14
استفاده كنندگان گزارشهاي مالي    17
سرمايه گذاران   18
سرمايه گذاران بالقوه   19
اعطاء كنندگان وام ، اعتبار و ساير تسهيلات مالي   20
نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان گزارشهاي حسابداري   24
« بخش دوم »   26
«مفاهيم بنيادي حسابرسي»   26
تعريف حسابرسي1   26
رابطه بين حسابداري و حسابرسي   28
تفاوت بين حسابرسي و حسابداري3 :   34
عوامل توجيه كننده تقاضا براي حسابرسي1   36
تأثير حسابرسي بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات   40
چگونگي پيدايش حرفه حسابرسي    41
سابقه حسابرسي در ايران    43
« بخش سوم »   48
ابعاد گوناگون نقش و جايگاه حرفه حسابرسي مستقل درجوامع   48
ي سرمايه گذاري خود را بالاتر ارزيابي   53
نقش اعتبار دهي (شهادت دهي ) حسابرس مستقل:   55
طرح اين پرسش مفيد است :   56
اعتبار ـ سهم حسابرسي مستقل در گزارشگري مالي   56
استانداردهاي اعتبار دهي (شهادت دهي)   58
استانداردهاي عمومي   58
استاندارهاي اجراي عمليات   59
استاندارهاي گزارشگري   59
« بخش چهارم »   61
تحقيقات پيشين   61
فصل سوم :روش تحقيق   70
مقدمه :   70
جامعه آماري و روش نمونه گيري :   71
نحوه گزينش نمونه :   73
انتخاب حجم نمونه لازم و نحوه تخصيص :   73
معيارهاي سنجش اعتبار صورتهاي مالي :   74
فرضيات تحقيق :   75
فرضيه اهم :   76
فرضيه هاي اخص :   76
روشهاي آماري تحقيق :   80
آزمون : T دو نمونه اي   80
فصل چهارم : نتايج آماري   82
مقدمه   82
2-4) سيماي آزمودني‌ها   83
1-2-4) موقعيت شغلي پاسخگويان   84
2-2-4) سن پاسخگويان   85
3-2-4) ميزان تحصيلات پاسخگويان   86
4-2-4) تحصيل در رشته حسابداري پاسخگويان   88
5-2-4) سابقة كار پاسخگويان   89
3-4) آمار توصيفي متغيرهاي اصلي پژوهش   91
1-3-4) ارزش افزوده اطلاعات   91
2-3-4) قابليت اعتماد اطلاعات   92
3-3-4) ارائه بي‌طرفانه اطلاعات حسابداري   94
4-3-4) قابليت مقايسه اطلاعات   96
5-3-4) ثبات رويه اطلاعات   97
6-3-4) ثبت كليه دارائيها، بدهي‌ها، درآمدها و هزينه‌ها در صورت‌هاي مالي   99
7-3-4) دقت كافي در تهيه صورتهاي مالي   100
8-3-4) عدم وجود تقلب و رويدادهاي مالي خلاف مصالح شركت طي سال   101
9-3-4) عدم وجود اشتباه يا تحريف در صورتهاي مالي   103
10-3-4) مستندات كافي ارقام مندرج در اطلاعات   104
11-3-4) رعايت قوانين و مقررات   106
12-3-4) اطمينان از تداوم فعاليت شركت   107
4-4) استنباطهاي مربوط به فرضيه اهم تحقيق   110
5-4) استنباط‌هاي مربوط به فرضيات اخص تحقيق   112
1-5-4) فرضيه اخص يك تحقيق   112
2-5-4) فرضيه اخص دو تحقيق   114
3-5-4) فرضيه اخص سه تحقيق   116
4-5-4) فرضيه اخص چهار تحقيق   118
5-5-4) فرضيه اخص پنج تحقيق   120
6-5-4) فرضيه اخص شش تحقيق   122
7-5-4) فرضيه اخص هفت تحقيق   124
8-5-4) فرضيه اخص هشت تحقيق   126
فرضيه اخص هشت به صورت زير مي‌باشد:   126
9-5-4) فرضيه اخص نه تحقيق   128
11-5-4) فرضيه اخص يازده تحقيق   132
فصل پنجم: بحث‌، نتيجه گيري و پيشنهادات   135
مقدمه :   135
فرضيات و روش اجراي تحقيق :   137
تحليل و نتايج آزمون فرضيات :   138
2 – نتايج آزمون فرضيه دو تحقيق : ارائه بي طرفانه اطلاعات حسابداري   139
3 – نتايج آزمون فرضيه سه تحقيق : قابليت مقايسه   139
4 – نتايج آزمون فرضيه چهار تحقيق : ثبات رويه   139
5 – نتايج آزمون فرضيه پنجم  تحقيق : كامل بودن ( ثبت كليه دارائيها ، بدهي ها ، هزينه ها و درآمدها )   140
6 – نتايج فرضيه ششم تحقيق : دقت كافي در تهيه صورتهاي مالي   140
8 – نتايح فرضيه هشتم تحقيق : عدم وجود اشتباه يا تحريف در صورتهاي مالي   141
9 – نتايج فرضيه نهم تحقيق : مستند بودن كليه ارقام مندرج در صورتهاي مالي   141
10 – نتايج فرضيه دهم تحقيق : رعايت كليه قوانين و مقرات   142
11 – نتايج فرضيه يازدهم تحقيق : تداوم فعاليت   142
12 – نتايج آزمون فرضيه كلي تحقيق : ارزش افزوده اطلاعات حسابرسي شده   143
محدوديت تحقيق :   143
پيشنهادات :   144
پيشنهاد براي انجام تحقيقات آتي :   145
الف ـ منابع فارسي :   146
ب ـ منابع لاتين :   148

الف ـ منابع فارسي :

1-            دكتر مجتهد زاده ، ويدا ، مجله حسابدار ، شماره 133 ، سال 1378 .

2-            نشريه شماره 145 ، سازمان حسابرسي ، استانداردهاي حسابداري ، سال 1380.

3-       دكتر مجتهد زاده ، ويدا ، بررسي حوزه هاي مسئوليت حسابرسان مستقل در رابطه با حسابرسي مالي از ديدگاه استفاده كنندگان خدمات حسابرسي و حسابرسان مستقل ، پايان نامه دكتري سال 1378 ، دانشگاه تهران .

4-              دكتر غلامرضا خاكي ، روش تحقيق ، با رويكردي به پايان نامه نويسي ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات درايت ، سال 1378 .

5-             نشريه شماره 113 ، سازمان حسابرسي ، مباني نظري و حسابداري و گزارشگري مالي در ايران ، سال 1376 .

6-             نشريه شماره 26 ، سازمان حسابرسي ، صورتهاي مالي اساسي ، سال 1366 .

7-             نشريه شماره 20 و 21 بررسي هاي حسابداري ، مقاله صورت گردش وجوه نقد از ديدگاه تئوري .

8-             نشريه شماره 97 ، سازمان حسابرسي ، صورت گردش وجوه نقد .

9-             دكتر نيكخواه آزاد ، علي ، بيانيه مفاهيم حسابرسي ، نشريه 121 سازمان حسابرسي ، چاپ دوم ، شهريور 1379 .

10-         الوين آ ، آرنر ، حسابرسي رويكردي يكپارچه ، چاپ هشتم ، ترجمه دكتر علي پارسائيان ، انتشارات ترمه .

11-    دكتر بزرگ اصل ، موسي ، برداشت حسابرسان مستقل و استفاده كنندگان از محتواي پيام هاي ارسال شده بوسيله گزارشهاي حسابرسي ، رساله دكتري ، سال 79 .

12-        خستويي ، هوشنگ ، تحولات گزارشگري در ايران ، حميد راوري ، گزارشگري حسابرسي ، ماهنامه حسابدار شماره 95/96 .

13-        ميگز ، دالتر بي و ديگران ، اصول حسابرسي ، جلد اول ، ترجمه عباس ارباب سليماني و محمود نفري ، انتشارات سازمان حسابرسي .

14-        دكتر ساروخاني ، باقر ، روش تحقيق ، جزوه ششم جامعه شناسي ، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه 1359 .

15-         افرس ، دي ، اي ، 1376 ، پيمايش در تحقيقات اجتماعي ، ترجمه نايبي ، هوشنگ ، تهران ، نشر ني ، چاپ اول .

16-         دلاور ، علي ، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي ، انتشارات رشد ، سال 1373 .

17-        پارسائيان ، علي ـ اعرابي ، مديريت رفتار سازماني ، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، 1374 .

18-         مفاهيم و روشهاي اساسي آمار ، تهران مركز تحقيقات تخصصي حسابداري ، سازمان حسابرسي ، 1378 .

19-         دكتر بزرگ نيا ، ابوالقاسم ، مقدمه اي بر بررسي هاي نمونه اي ، سال 1381 .

20-         سل لي و ديگران ، فرهنگ حسابداران ، ترجمه تقوي ، مهدي ، تهران ؛ انتشارات فروردين .

 مقيمي ، سيد محمد ، سازمان و مديريت ، رويكردي پژوهشي ، چاپ دوم ، پائيز 1380 ، انتشارات ترمه .

ب ـ منابع لاتين :

1-     Robertk- Mautz and Hussein A. shara f. the philosophy of Auditing (Eranston: American Accouting Association, 1961 )

2-     A.A.A. statement of Auditing Concepts, 1973.

3-     Willan F. Messier.jr.auditing & assurance services – 2000.

4-     Arens & loebecke . Auditing Anintegrated approach – 1997.

5-     Epstein, Marcj., geiger, marshall A. – Inrestor views of assurance: Recent evidence of the expectation gap- journal of Accountoncy. Jan 94.

6-     the existence of Expectation Gap the usefulness of Auditors’s Report Manifah Noordin- MiA and Vice , 1999.

مقدمه

وجود اطلاعات مالي شفاف و قابل مقايسه ركن ركين پاسخگويي و تصميم گيريهاي اقتصادي آگاهانه از ملزومات بي بديل توسعه و رشد اقتصادي در بخش خصوصي و دولتي است . صاحبان سرمايه اعتبار دهندگان ، دولت و ديگر استفاده كنندگان براي تصميم گيري در زمينه خريد ، فروش ، نگه داري سهام ، اعطاي وام ، ارزيابي عملكرد و ديگر تصميمات اقتصادي مهم به اطلاعات مالي معتبر ، مربوط و قابل فهم نياز دارند . سرمايه گذاران زماني در يك واحد اقتصادي سرمايه گذاري مي كنند كه اولا درباره آن اطلاعات كافي ( شامل اطلاعات مالي ) داشته باشند و ثانيا به اين اطلاعات اطمينان كنند ، بنابراين در صورتي كه تصميمات آگاهانه تلف و اقتصاد كشور آسيب مي بيند . اگر چه اطلاعات مالي از منايع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهاي مالي هسته اصلي منابع اطلاعات مالي را تشكيل مي دهد و بنابراين بايد از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد.1

با در نظرگرفتن اين كه ميزان قابل توجهي از اطلاعات مورد نياز استفاده كنندگان توسط مديريت بنگاههاي اقتصادي تهيه ، پردازش و گزارش مي شود ، حصول اطمينان نسبي از كيفيت اين اطلاعات ضروري به نظر مي رسد . تئوريهاي موجود به ويژه تئوري نمايندگي (Agency Theory) بيانگر تضاد منافع بين توليد كننده اطلاعات و                     استفاده كنندگان آن است . اين تضاد منافع مولد انگيزه لازم براي مديريت در جهت بهينه نمودن منافع خويش بوده و منجر به انجام حركاتي (به عنوان مثال ، تحريفات صورتهاي مالي) مي گردد ، كه غالباً زيان سرمايه گذاري را در بر دارد . در اين شرايط وجود يك مكانيزم كنترلي كه به طور نسبي تضمين كننده شفافيت اطلاعات گزارش شده در صورتهاي مالي باشد ، ضرورت مي يابد . در يك اقتصاد آزاد كه در محيط ايران نيز حاكم است ، اين مكانيزم در قالب حسابرسي مالي و توسط حسابرسان مستقل ارائه مي گردد . 1

يكي از راههاي تلاش براي درك نقش حسابرسي و دستيابي به ديدگاههاي يكسان از حرفه حسابرسي ، حركت به سوي يك ديدگاه جستجو گرانه در مفاهيم اساسي كه نقش حسابرسي بر پايه آن بنا گرديده است ، مي باشد . چنين ارزيابي از نقش حسابرسي موجب ارائه امكانات مختلف با جنبه هاي متفاوت جهت پاسخگويي به تفاوت ديدگاههاي از نقش حسابرسي مي گردد . حال اگر حسابرسان به طور كامل نقش خود را در جامعه درك نكرده باشند ، چگونه مي توانند درانجام وظيفه حياتي خود انتظارات جامعه را برطرف نمايند و بر اساس منطق اقتصادي (آنچنان كه تئوري نمايندگي فرض مي‏كند) بتوانند در دراز مدت به عنوان يك فرآيند اقتصادي سودمند بقا داشته باشند . 2

تشريح و بيان موضوع :

بر اساس تئوري نمايندگي3 فرض بر تضاد منافع 4بين تهيه كنندگان اطلاعات و استفاده كننده آن است .از اين رو انجام حسابرسي مستقل ضرورت مي يابد و بر اساس تئوري نمايندگي پالايش اطلاعات ، منافع طرفين را تأمين مي كند . در صورتيكه اطلاعات ارائه شده حسابرسي نشود به دليل وجود تضاد منافع پيش گفته ، قابليت اعتماد ندارد و يا قابليت اعتماد كمي دارد . در نتيجه نياز به شخص ثالث براي ارا ئه خدمات اطمينان دهي1 تقويت مي شود .

از منظر اين تئوري دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي مستقل ، وظيفه اعتبار دهي است . اجراي اين نقش ، حسابرسان را در موقعيتي منحصر به فرد و بسيار اساسي در جامعه قرار مي دهد . تعجب آور نيست كه اعتبار دهي فراتر از صورتهاي مالي نيز گسترش مي يابد . امروزه حسابرسان مستقل به انواع گسترده اي از اطلاعات ديگر نيز اعتبار                   مي بخشند . كه اصلي ترين آن صورتهاي مالي مي باشد .

در بدو امر به نظر مي آيد كه ديدگاههاي حسابرسان و استفاده كنندگان از گزارشهاي آنها در مورد نتايج يافته هاي حسابرسي و مقوله اعتبار بخشي يكسان است .

با اين همه تحقيقات تجربي و مطالعه مقدماتي حكايت از تفاوت ديدگاههاي بين دو گروه مذكور دارد .

برخي از اين ديدگاهها صرفاً به معني تفاوت بين برداشت سهامداران و ساير                  استفاده كنندگان از صورتهاي مالي ويا مجامع عمومي از نقش از پيش تعيين شده حسابرسان مي باشد و گاهي اوقات به معني فاصله مقررات قانون گرايانه انتظارات از حرفه حسابرسي و تلقي حسابرسان از وظايف خود مي باشد . با عنايت به اينكه وظيفه اعتبار دهي يكي از دلايل اصلي وجود حرفه حسابرسي است اين سوال مطرح مي گردد كه :

آيا بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از ارزش افزوده اطلاعات حسابرسي شده تفاوت معني داري وجود دارد ؟

اهميت تحقيق:

حرفه حسابرسي مستقل كه در كشورهاي پيشرفته نيز نسبت به ساير حرفه ها ، پيشينه تاريخي كوتاهي دارد ، در كشور ما هنوز در آغاز راه است و تاكنون جايگاه واقعي خود را در جامعه احراز ننموده است . از جمله مواردي كه مي تواند به رشد و اعتلاي حرفه درجامعه كمك كند تقويت و پشتيباني از تشكيلات حرفه اي نظير جامعه حسابداران رسمي ، تدوين استاندارهاي ملي حسابداري و حسابرسي و آئين رفتاري حرفه اي و همچنين روشن شدن جايگاه قانوني حرفه است . با وجود اينكه اخيراً رشد جامعه حسابداران رسمي بيشتر از قبل سرعت گرفته و استاندارهاي حسابداري و استاندارهاي حسابرسي و آئين رفتار حرفه اي نيز توسط سازمان حسابرسي تدوين و انتشار يافته است ليكن به جايگاه قانوني حرفه حسابرسي مستقل كمتر عنايت شده است .

اهداف تحقيق

هدف از انجام اين تحقيق ، كسب شناخت اعضاء حرفه اي حسابرسي از جايگاه خود در جامعه و نقش آنها دراعتبار بخشيدن به صورتهاي مالي براي استفاده سرمايه گذاران و همچنين  شناساندن ضوابط حرفه اي و مراقبتهاي لازم درانجام خدمات از ابتداي قبول مسئوليت حسابرسي تا مرحله گزارش دهي شامل زمان بندي انجام عمليات ، رازداري ، دقت در انجام عمليات ، بررسي دقيق مدارك مثبته و جمع آوري اسناد و مدارك و مستند سازي محكم و قابل ارائه در صورت لزوم بعنوان پشتوانه اظهار نظر حرفه اي با استفاده از روشها و استانداردهاي حرفه اي مي باشد.  از ديگر اهداف اين تحقيق سوق دادن ديدگاهها نسبت به حرفه حسابرسي مستقل در جهت منافع حرفه و در قالب استاندارهاي حسابرسي و شناساندن نوع خدمات ، لزوم انجام و حدود آنها و ضوابط حاكم بر عمليات حسابرسي و نحوه صحيح استفاده از اين خدمات بمنظور اخذ تصميمات مقتضي براي سرمايه گذاران مي باشد .

فرضيه هاي تحقيق:

با انباشتن حقايق علمي ، بدون ساختن فرضيه ، هيچگونه پيشرفت عميق در بينش علمي به وجود نمي آيد و بدون برخورداري از انديشه اي هدايت كننده ، ما نمي دانيم چه حقايقي را جمع آوري كنيم و نمي توانيم امور مربوط را از نامربوط بازشناسيم . (توماس كوهن)1

در تحقيق حاضر ، بر اساس بررسي هاي مقدماتي و در پي يافتن سؤال تحقيق ، يك فرضيه اهم و 11 فرضيه اخص به شرح ذيل تدوين شده است :

فرضيه اهم

  بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از ارزش افزوده اطلاعات حسابرسي شده تفاوت معني داري وجود دارد .

 

فرضيه هاي اخص

با توجه به اطلاعات حسابرسي شده مندرج در صورتهاي مالي

فرضيه اول : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از قابليت اعتماد اطلاعات ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه دوم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از ارائه بي طرفانه اطلاعات حسابداري ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه سوم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از قابليت مقايسه اطلاعات ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه چهارم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از ثبات رويه اطلاعات ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه پنجم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از ثبت كليه دارائيها ،                بدهي ها ، درآمد‏ها و هزينه ها در صورت هاي مالي ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه ششم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از دقت كافي در تهيه صورتهاي مالي  ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه هفتم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از عدم وجود تقلب و رويدادهاي مالي خلاف مصالح شركت طي سال ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه هشتم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از عدم وجود اشتباه يا تحريف در صورتهاي مالي ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه نهم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از مستندات كافي ارقام مندرج در اطلاعات ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه دهم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران از رعايت قوانين و مقررات ، تفاوت معني داري وجود دارد .

فرضيه يازدهم : بين ديدگاه حسابرسان مستقل و سرمايه گذاران در اطمينان از تداوم فعاليت شركت ، تفاوت معني داري وجود دارد .

تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح

حسابرسي : حسابرسي فرآيندي است منظم و با قاعده جهت جمع آوري و ارزيابي بيطرفانه شواهد درباره ادعاهاي مربوط به فعاليتها و وقايع اقتصادي ، بمنظور تعيين درجه انطباق اين ادعاها با معيارهاي از پيش تعيين شده و گزارش نتايج به افراد ذينفع .

تفاوت ديدگاهها از حسابرسي مستقل : عبارت است از تفاوت ميان آنچه كه عموم از وظيفه و مسئوليت حسابرسي تعبير مي نمايند با آنچه كه حسابرسي نيز از مسئوليت خود برداشت نموده و به آنها خدمت مي نمايد .

نقش اعتباردهي (شهادت دهي) : نقش اصلي حسابرسي مستقل ، در مواردي كه از وي خواسته مي شود تا نسبت به مسئله اي (معمولاً مطلوبيت صورتهاي مالي) نظر بيطرفانه و حرفه اي ارائه دهد . بدين ترتيب حسابرس مستقل با گواهي ، قابليت اعتماد و مطلوبيت صورتهاي مالي يا اعتبار صورتهاي مالي حسابرسي شده را افزايش مي دهد .

مفهوم تداوم فعاليت  : برداشت حسابداري كه در آن فرض مي شود عمليات يك واحد تجاري بطور نامحدود ادامه داشته و بنابراين دارائيها بايد بر اساس استفاده مداوم و نه ارزش بازار و يا ارزش انحلال ارزشيابي شود .

تقلب : تحريف حقايق با اهميت توسط شخصي كه مي داند مطلبش حقيقت ندارد يا ارائه حقايقي با بي‏ توجهي كامل نسبت به صحت يا سقم آن با قصد فريب دادن ديگران و با اين نتيجه كه طرف مقابل ، زيان ببيند .

يكنواختي : مفهومي كه به موجب آن استفاده از اصول حسابداري از يك سال به سال ديگر به گونه اي كه صورتهاي مالي سالهاي متوالي كه توسط يك شركت منتشر                   مي شود ، قابل مقايسه مي باشد .

قابليت اعتماد : عبارت است از ميزان اطمينان از گزارشها و ثبتهايي كه طي يك فرآيند و يكسري از كنترلها توليد شده اند .

عدم رعايت قوانين و مقررات : يعني انجام دادن يا ندادن كاري به سهو يا عمد توسط واحد مورد رسيدگي كه خلاف قوانين و مقررات جاري است .

اشتباهات : عبارت است از خطاهاي سهوي در صورتهاي مالي و مدارك                   حسابداري ، از جمله اشتباه در بكارگيري اصول حسابداري .

قابليت مقايسه : فرآيند مشاهده موارد تشابه يا اختلاف يك قلم خاص مندرج در صورتهاي مالي از يك دوره به دوره ديگر .

مستند بودن : يعني اينكه كليه ارقام گزارشهاي مالي كه طي يكسري رويدادهاي مالي به وجود آمده اند طبق مدارك و اسناد مثبته مي باشد .

صورتهاي مالي : عبارتند از ترازنامه ، صورت سود و زيان ، صورت سود و زيان جامع و صورت جريان وجوه نقد .

فصل دوم: پيشينه تحقيق

مقدمه

  اين فصل به چهار بخش مجزا تفكيك شده است . در بخش اول تعريف و هدف حسابداري ، گزارشهاي حسابداري و استفاده كنندگان گزارشهاي مالي و نيازهاي اطلاعاتي آنها بطور خلاصه بيان گرديده است . در بخش دوم مفاهيم بنيادي حسابرسي و فلسفه وجودي آن مطرح شده است . در بخش سوم به بررسي ابعاد گوناگون نقش و جايگاه حرفه حسابرسي مستقل در جوامع از بعد اجتماعي ، قانوني و اعتبار دهي پرداخته شده است و در بخش چهارم تحقيقات پيشين مطرح شده است .

« بخش اول »

تعريف حسابداري1

  حسابداري ، دانشي توصيفي تحليلي مي باشد كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي كند ، هر سيستم حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي ، كنترلي و خدماتي دارد .

مهمترين عملكرد سيستم حسابداري يا عملكرد مسلط آن عملكرد اطلاعاتي است . به اين دليل حسابداري اساساً سيستمي اطلاعاتي محسوب مي شود .

هدفهاي عمده حسابداري

هدفهاي عمده حسابداري را مي توان بشرح ذيل خلاصه نمود :

–           تأمين نيازهاي اطلاعات مالي اداره كنندگان واحدهاي اقتصادي

–                  ارائه خدمات مالي و اطلاعاتي به مديريت اجرائي جهت اداره موثر و كارآمد واحدهاي اقتصادي

–       فراهم كردن اطلاعات مالي مورد نياز سرمايه گذاران ، اعطا كنندگان وام و اعتبار ، مراجع قانوني ، كاركنان و ساير اشخاص ذيحق ، ذينفع و ذيعلاقه به واحدهاي اقتصادي از طريق ارائه گزارش هاي مالي.

–                  فراهم كردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالياتها ، عوارض ، بيمه هاي اجتماعي و ساير حقوق دولتي .

–                  مستند كردن معاملات و آثار مالي رويدادهاي مؤثر بر واحدهاي اقتصادي و اقامه دليل در قبال ساير اشخاص .

گزارشهاي حسابداري

  محصول پردازش اطلاعات مالي توسط هر سيستم حسابداري ، گزارشهاي متعدد و متنوعي است كه گزارشهاي حسابداري ناميده مي شود . گزارشهاي حسابداري را مي توان در دو گروه متمايز به شرح مندرج در ذيل طبقه بندي نمود .

گزارشهاي درون سازماني

“به مجموعه گزارشهايي كه توسط هر سيستم حسابداري در طول دوره مالي با هدف انجام خدمات مالي و ارائه اطلاعات تفصيلي تهيه مي شود ، گزارش هاي درون سازماني مي گويند “. منظور از تهيه و ارائه اين گزارشها عمدتاًً رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت واحدهاي اقتصادي در برنامه ريزي و كنترل است . اما برخي از آنها علاوه بر كمك به مديريت ، اطلاعاتي را به اشخاص و افرادي كه با واحد اقتصادي داد و ستد يا ارتباط مستمر دارند ، ارائه مي دهد . ويژگي اصلي گزارشهاي درون سازماني در اين است كه معمولاً به شكل تفصيلي و در فواصل زماني كوتاه و حتي گاه روزانه تهيه مي شود .

گزارشهاي برون سازماني

  به گزارشهايي كه توسط سيستم حسابداري در پايان سال مالي يا مقاطع ديگري از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طيف وسيعي از اشخاص ذيحق ، ذينفع و ذيعلاقه به يك واحد اقتصادي تهيه مي گردد ، گزارش برون سازماني گفته مي شود . صوتهاي مالي كه محصول نهايي پردازش اطلاعات مالي توسط سيستم حسابداري است اصلي ترين بخش گزارشهاي برون سازماني مي باشد . ويژگي اصلي گزارشهاي برون سازماني در اين است كه مجموع اطلاعات مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را به شكل خلاصه و طبقه بندي شده همراه با توصيفات و تفاسير لازم بطور يكجا ارائه مي كند .

  بنابراين سيستم حسابداري از لحاظ گزارشگري غالباً دو جنبه متمايزدارد ، يك جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي درون سازماني و ديگري جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي برون سازماني . جنبه برون سازماني را اصطلاحاً «گزارشگري مالي» مي نامند .

صورتهاي مالي و گزارشگري مالي

  صورتهاي مالي مجموعه اي است از صورت هاي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر كه اساساً وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد اقتصادي را نشان مي دهد . گزارشهاي مالي كه بخش محوري آنرا صورتهاي مالي تشكيل مي دهد ، محصول گزارشگري مالي و عمده ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است . اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه بطور مستقيم يا غير مستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش توسط سيستم حسابداري ارتباط دارد ، دربر مي گيرد . در گزارشهاي مالي ، اطلاعاتي كه بنابر الزامات قانوني يا عرف ، افشاي آن ضروري است و يا اطلاعاتيكه مديريت يك واحد اقتصادي آگاهي از آنرا براي اشخاص ذيحق ، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم                   مي داند ، ارائه مي شود . هر گزارشي كه مشتمل برصورتهاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورتهاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منضم به صورتهاي مالي باشد ، گزارش مالي محسوب مي شود .

انواع گزارشهاي مالي برون سازماني

انواع گزارشهاي مالي به شرح ذيل است :

گزارش مالي سالانه

  گزارش سالانه كه توسط هيأت مديره شركتهاي سهامي به مجمع عمومي صاحبان سهام يا توسط مديريت شركتهاي غير سهامي و ساير مؤسسات به صاحبان سرمايه شركت يا اركان تصميم گيرنده مؤسسه ارائه مي شود و ساير اشخاص ذينفع و ذيعلاقه نيز قاعدتاً بايد به آن دسترسي داشته باشند ، مهمترين نوع گزارش مالي است .

  گزارش سالانه علاوه برصورتهاي مالي ، يادداشتهاي توصيفي ، جداول تفصيلي و صورتهاي مكمل ، شامل اطلاعات ديگري است كه از پردازش سيستم حسابداري به دست نيامده است يا اساساً جنبه غيرمالي دارد ، اما ارائه آنها بنابراحكام قانوني يا عرف تجاري لازم است يا مديريت قصد افشاء آنها را دارد يا قابليت استفاده و اعتبار صورتهاي مالي را افزايش مي دهد . بدين ترتيب ، گزارش هيأت مديره يا مديران و گزارش بازرسان و حسابرسان ، در صورت وجود الزام قانوني ، از جمله اجزاي تشكيل دهنده گزارشهاي سالانه محسوب مي شوند .

گزارش مالي خاص

  هر واحد اقتصادي بنابر الزامات قانوني يا قراردادي و يا در جهت رفع نيازهاي اطلاعاتي اشخاص يا مراجع معيني ممكن است گزارشهاي خاصي را نيز تهيه و ارائه كند . اين قبيل گزارشها مشروط بر اينكه متكي بر صورتهاي مالي باشند يا در قالب اطلاعات مالي منعكس در صورتهاي مالي تهيه و ارائه شوند . گزارش مالي خاص محسوب مي شود .

نمونه هايي از گزارشهاي مالي خاص به شرح ذيل مي باشد :

–                    گزارش مالي كه به بورس اوراق بهادار ارائه مي شود

–                    گزارش مالي كه بمنظور دريافت وام ، اعتبار يا تسهيلات مالي به بانكها و ساير مؤسسات مالي و اعتباري ارائه مي شود .

–                    گزارش مالي كه به مراجع قانوني و سازمانهاي دولتي هدايت كننده اقتصاد جامعه ارائه مي شود .

–                    پيشنهاد افزايش سرمايه درشركتهاي سهامي . (گزارش توجيه افزايش سرمايه توسط هيأت مديره)

–                    اظهار نامه مالياتي شركتها و ساير اشخاص حقوقي و حقيقي كه متكي به صورتهاي مالي مي باشد .

در پردازش اطلاعات حسابداري مالي و همچنين در تهيه و ارائه صورتهاي مالي اعم از اينكه بعنوان بخشي از گزارش مالي يا به شكل مستقل ارائه شود ، رعايت اصول و استاندارهاي حسابداري و گزارشگري مالي الزامي است .

 

صورتهاي مالي اساسي1

در حال حاضر براي تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي صورتهاي مالي اساسي زير تهيه و ارائه مي شود :

 1. صورت وضعيت مالي يا ترازنامه كه منابع اقتصادي (دارائيها) ، تعهدات اقتصادي (بدهيها)و علايق سهامداران يا مالكين (حقوق صاحبان سرمايه) را در يك مقطع زماني گزارش مي كند .
 2. صورتهايي كه تغييرات واقع شده طي يك دوره زماني مشخص را گزارش مي كنند

الف ـ  صورت حساب سود و زيان

ب ـ صورت سود (يا زيان) انباشته

ج ـ صورت گردش وجوه نقد

ترازنامه 2

ترازنامه صورتي است كه اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي ، تعهدات اقتصادي يا علايق صاحبان سهام نسبت به منابع واحدهاي تجاري در يك تاريخ مشخص را از طريق گزارش دارائيها ، بدهيها و حقوق صاحبان سهام واحد تجاري در پايان هر دوره مالي فراهم مي كند .

صورت حساب سود و زيان

  صورت حساب سود و زيان تغييرات ناشي از عمليات (درآمدها ، هزينه ها ، سود و زيانهاي غير عملياتي ) را در يك دوره زماني گزارش مي كند .

صورت حساب سود و زيان  انباشته

  صورت حساب سود و زيان انباشه اغلب بعنوان مكمل صورت حساب سود و زيان و ترازنامه ارائه مي شود زيرا ارائه آن از لحاظ تحقق ضرورتهاي افشاي كامل الزامي است . هدف از ارائه صورت سود و زيان انباشته گزارش كليه تغييرات در سود (زيان) انباشته طي يك دوره حسابداري ، تطبيق مانده ابتدا و انتهاي دوره سود و (زيان) انباشته  و انعكاس حلقه ارتباطي بين صورت حساب سود و زيان و ترازنامه است .

صورت گردش وجوه نقد 1

صورت گردش وجوه نقد بر آن است تا اطلاعاتي درمورد تغييرات در وجه نقد و معادل نقد در طي يك دوره حسابداري را ارائه نمايد و صورتي است كه استفاده كنندگان را براي درك بهتر عمليات ، ارزيابي فعاليت مالي بخش نقدينگي و توان واريز بموقع بدهيها ، تقسير اطلاعات مربوط به سودآوري و نهايتاً ارزيابي فعاليتهاي تأمين مالي و سرمايه گذاري واحدهاي انتفاعي مفيد مي باشد .

ارتباط بين صورتهاي مالي اساسي

  صورتهاي مالي اساسي با يكديگر ارتباط ذاتي دارند زيرا همگي جنبه هاي مختلف عمليات و رويدادهاي مالي يگانه اي را گزارش مي كنند . اگر چه هر يك از صورتهاي مالي اساسي اطلاعات متفاوتي را ارائه مي كنند اما از هيچيك انتظار نمي رود كه به تنهايي هدف واحدي را تأمين يا كليه اطلاعات مفيد براي نوع بخصوص ارزيابي يا تصميم گيري را فراهم سازد .

استفاده كنندگان گزارشهاي مالي 11-     نشريه شماره 145 ، سازمان حسابرسي ، استانداردهاي حسابداري ، سال 1380 .

 1- دكتر مجتهد زاده ، ويدا ، مجله حسابدار ، شماره 133 ، سال 1378 ، ص 54-46 .

2- دكتر مجتهد زاده ، ويدا ، پايان نامه دكتري ، سال 1378 .

3 – Agency theory

4 – Conflict of Interest

1 – Assurance services

1 -دكتر غلامرضا خاكي ، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي ، چاپ اول، تهران ، انتشارات درايت ، سال 1378 ، ص 114

1-نشريه شماره 113 سازمان حسابرسي مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران ، سال 1376 ، صفحات 17 تا 21

 1-     نشريه شماره 145  ـ سازمان حسابرسي ، استاندارهاي حسابداري

2-نشريه شماره 26  ـ سازمان حسابرسي ، صورتهاي مالي اساسي

 1- نشريه شماره 20 و 21 بررسيهاي حسابداري ـ مقاله صورت گردش وجوه نقد از ديدگاه تئوري و نشريه شماره 97 سازمان حسابرسي صورت گردش وجوه نقد .

 1-      نشريه شماره 113  ـ سازمان حسابرسي مباني نظري حسابداري و گزارشگري مالي در ايران (صفحه 23 تا 31)

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابرسی عملكرد و عملیاتی
 • پایان نامه حسابداري و حسابرسي دولتي
 • مقاله نقش قضاوت حرفه ای در تصمیمات حسابرسی
 • مقاله حسابرسی مستقل
 • مقاله شواهد چه نوع و چه مقدار؟
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی