پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه ای حسابرسی از جایگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی برای استفاده سرمایه گذاران


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه ای حسابرسی از جایگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی برای استفاده سرمایه گذاران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۵۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پایان نامه کسب شناخت اعضاء حرفه ای حسابرسی از جایگاه خود در جامعه و نقش آنها در اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی برای استفاده سرمایه گذاران نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول: کلیات   ۱
مقدمه   ۱
تشریح و بیان موضوع :   ۲
فصل دوم: پیشینه تحقیق   ۹
مقدمه   ۹
« بخش اول »   ۱۰
تعریف حسابداری   ۱۰
هدفهای عمده حسابداری   ۱۰
گزارشهای حسابداری   ۱۱
گزارشهای درون سازمانی   ۱۱
گزارشهای برون سازمانی   ۱۲
صورتهای مالی و گزارشگری مالی   ۱۲
گزارش مالی سالانه   ۱۳
گزارش مالی خاص   ۱۴
استفاده کنندگان گزارشهای مالی    ۱۷
سرمایه گذاران   ۱۸
سرمایه گذاران بالقوه   ۱۹
اعطاء کنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی   ۲۰
نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای حسابداری   ۲۴
« بخش دوم »   ۲۶
«مفاهیم بنیادی حسابرسی»   ۲۶
تعریف حسابرسی۱   ۲۶
رابطه بین حسابداری و حسابرسی   ۲۸
تفاوت بین حسابرسی و حسابداری۳ :   ۳۴
عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی۱   ۳۶
تأثیر حسابرسی بر ویژگی های کیفی اطلاعات   ۴۰
چگونگی پیدایش حرفه حسابرسی    ۴۱
سابقه حسابرسی در ایران    ۴۳
« بخش سوم »   ۴۸
ابعاد گوناگون نقش و جایگاه حرفه حسابرسی مستقل درجوامع   ۴۸
ی سرمایه گذاری خود را بالاتر ارزیابی   ۵۳
نقش اعتبار دهی (شهادت دهی ) حسابرس مستقل:   ۵۵
طرح این پرسش مفید است :   ۵۶
اعتبار ـ سهم حسابرسی مستقل در گزارشگری مالی   ۵۶
استانداردهای اعتبار دهی (شهادت دهی)   ۵۸
استانداردهای عمومی   ۵۸
استاندارهای اجرای عملیات   ۵۹
استاندارهای گزارشگری   ۵۹
« بخش چهارم »   ۶۱
تحقیقات پیشین   ۶۱
فصل سوم :روش تحقیق   ۷۰
مقدمه :   ۷۰
جامعه آماری و روش نمونه گیری :   ۷۱
نحوه گزینش نمونه :   ۷۳
انتخاب حجم نمونه لازم و نحوه تخصیص :   ۷۳
معیارهای سنجش اعتبار صورتهای مالی :   ۷۴
فرضیات تحقیق :   ۷۵
فرضیه اهم :   ۷۶
فرضیه های اخص :   ۷۶
روشهای آماری تحقیق :   ۸۰
آزمون : T دو نمونه ای   ۸۰
فصل چهارم : نتایج آماری   ۸۲
مقدمه   ۸۲
۲-۴) سیمای آزمودنی‌ها   ۸۳
۱-۲-۴) موقعیت شغلی پاسخگویان   ۸۴
۲-۲-۴) سن پاسخگویان   ۸۵
۳-۲-۴) میزان تحصیلات پاسخگویان   ۸۶
۴-۲-۴) تحصیل در رشته حسابداری پاسخگویان   ۸۸
۵-۲-۴) سابقة کار پاسخگویان   ۸۹
۳-۴) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش   ۹۱
۱-۳-۴) ارزش افزوده اطلاعات   ۹۱
۲-۳-۴) قابلیت اعتماد اطلاعات   ۹۲
۳-۳-۴) ارائه بی‌طرفانه اطلاعات حسابداری   ۹۴
۴-۳-۴) قابلیت مقایسه اطلاعات   ۹۶
۵-۳-۴) ثبات رویه اطلاعات   ۹۷
۶-۳-۴) ثبت کلیه دارائیها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها در صورت‌های مالی   ۹۹
۷-۳-۴) دقت کافی در تهیه صورتهای مالی   ۱۰۰
۸-۳-۴) عدم وجود تقلب و رویدادهای مالی خلاف مصالح شرکت طی سال   ۱۰۱
۹-۳-۴) عدم وجود اشتباه یا تحریف در صورتهای مالی   ۱۰۳
۱۰-۳-۴) مستندات کافی ارقام مندرج در اطلاعات   ۱۰۴
۱۱-۳-۴) رعایت قوانین و مقررات   ۱۰۶
۱۲-۳-۴) اطمینان از تداوم فعالیت شرکت   ۱۰۷
۴-۴) استنباطهای مربوط به فرضیه اهم تحقیق   ۱۱۰
۵-۴) استنباط‌های مربوط به فرضیات اخص تحقیق   ۱۱۲
۱-۵-۴) فرضیه اخص یک تحقیق   ۱۱۲
۲-۵-۴) فرضیه اخص دو تحقیق   ۱۱۴
۳-۵-۴) فرضیه اخص سه تحقیق   ۱۱۶
۴-۵-۴) فرضیه اخص چهار تحقیق   ۱۱۸
۵-۵-۴) فرضیه اخص پنج تحقیق   ۱۲۰
۶-۵-۴) فرضیه اخص شش تحقیق   ۱۲۲
۷-۵-۴) فرضیه اخص هفت تحقیق   ۱۲۴
۸-۵-۴) فرضیه اخص هشت تحقیق   ۱۲۶
فرضیه اخص هشت به صورت زیر می‌باشد:   ۱۲۶
۹-۵-۴) فرضیه اخص نه تحقیق   ۱۲۸
۱۱-۵-۴) فرضیه اخص یازده تحقیق   ۱۳۲
فصل پنجم: بحث‌، نتیجه گیری و پیشنهادات   ۱۳۵
مقدمه :   ۱۳۵
فرضیات و روش اجرای تحقیق :   ۱۳۷
تحلیل و نتایج آزمون فرضیات :   ۱۳۸
۲ – نتایج آزمون فرضیه دو تحقیق : ارائه بی طرفانه اطلاعات حسابداری   ۱۳۹
۳ – نتایج آزمون فرضیه سه تحقیق : قابلیت مقایسه   ۱۳۹
۴ – نتایج آزمون فرضیه چهار تحقیق : ثبات رویه   ۱۳۹
۵ – نتایج آزمون فرضیه پنجم  تحقیق : کامل بودن ( ثبت کلیه دارائیها ، بدهی ها ، هزینه ها و درآمدها )   ۱۴۰
۶ – نتایج فرضیه ششم تحقیق : دقت کافی در تهیه صورتهای مالی   ۱۴۰
۸ – نتایح فرضیه هشتم تحقیق : عدم وجود اشتباه یا تحریف در صورتهای مالی   ۱۴۱
۹ – نتایج فرضیه نهم تحقیق : مستند بودن کلیه ارقام مندرج در صورتهای مالی   ۱۴۱
۱۰ – نتایج فرضیه دهم تحقیق : رعایت کلیه قوانین و مقرات   ۱۴۲
۱۱ – نتایج فرضیه یازدهم تحقیق : تداوم فعالیت   ۱۴۲
۱۲ – نتایج آزمون فرضیه کلی تحقیق : ارزش افزوده اطلاعات حسابرسی شده   ۱۴۳
محدودیت تحقیق :   ۱۴۳
پیشنهادات :   ۱۴۴
پیشنهاد برای انجام تحقیقات آتی :   ۱۴۵
الف ـ منابع فارسی :   ۱۴۶
ب ـ منابع لاتین :   ۱۴۸

الف ـ منابع فارسی :

۱-            دکتر مجتهد زاده ، ویدا ، مجله حسابدار ، شماره ۱۳۳ ، سال ۱۳۷۸ .

۲-            نشریه شماره ۱۴۵ ، سازمان حسابرسی ، استانداردهای حسابداری ، سال ۱۳۸۰٫

۳-       دکتر مجتهد زاده ، ویدا ، بررسی حوزه های مسئولیت حسابرسان مستقل در رابطه با حسابرسی مالی از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی و حسابرسان مستقل ، پایان نامه دکتری سال ۱۳۷۸ ، دانشگاه تهران .

۴-              دکتر غلامرضا خاکی ، روش تحقیق ، با رویکردی به پایان نامه نویسی ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات درایت ، سال ۱۳۷۸ .

۵-             نشریه شماره ۱۱۳ ، سازمان حسابرسی ، مبانی نظری و حسابداری و گزارشگری مالی در ایران ، سال ۱۳۷۶ .

۶-             نشریه شماره ۲۶ ، سازمان حسابرسی ، صورتهای مالی اساسی ، سال ۱۳۶۶ .

۷-             نشریه شماره ۲۰ و ۲۱ بررسی های حسابداری ، مقاله صورت گردش وجوه نقد از دیدگاه تئوری .

۸-             نشریه شماره ۹۷ ، سازمان حسابرسی ، صورت گردش وجوه نقد .

۹-             دکتر نیکخواه آزاد ، علی ، بیانیه مفاهیم حسابرسی ، نشریه ۱۲۱ سازمان حسابرسی ، چاپ دوم ، شهریور ۱۳۷۹ .

۱۰-         الوین آ ، آرنر ، حسابرسی رویکردی یکپارچه ، چاپ هشتم ، ترجمه دکتر علی پارسائیان ، انتشارات ترمه .

۱۱-    دکتر بزرگ اصل ، موسی ، برداشت حسابرسان مستقل و استفاده کنندگان از محتوای پیام های ارسال شده بوسیله گزارشهای حسابرسی ، رساله دکتری ، سال ۷۹ .

۱۲-        خستویی ، هوشنگ ، تحولات گزارشگری در ایران ، حمید راوری ، گزارشگری حسابرسی ، ماهنامه حسابدار شماره ۹۵/۹۶ .

۱۳-        میگز ، دالتر بی و دیگران ، اصول حسابرسی ، جلد اول ، ترجمه عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری ، انتشارات سازمان حسابرسی .

۱۴-        دکتر ساروخانی ، باقر ، روش تحقیق ، جزوه ششم جامعه شناسی ، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه ۱۳۵۹ .

۱۵-         افرس ، دی ، ای ، ۱۳۷۶ ، پیمایش در تحقیقات اجتماعی ، ترجمه نایبی ، هوشنگ ، تهران ، نشر نی ، چاپ اول .

۱۶-         دلاور ، علی ، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد ، سال ۱۳۷۳ .

۱۷-        پارسائیان ، علی ـ اعرابی ، مدیریت رفتار سازمانی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، ۱۳۷۴ .

۱۸-         مفاهیم و روشهای اساسی آمار ، تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری ، سازمان حسابرسی ، ۱۳۷۸ .

۱۹-         دکتر بزرگ نیا ، ابوالقاسم ، مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای ، سال ۱۳۸۱ .

۲۰-         سل لی و دیگران ، فرهنگ حسابداران ، ترجمه تقوی ، مهدی ، تهران ؛ انتشارات فروردین .

 مقیمی ، سید محمد ، سازمان و مدیریت ، رویکردی پژوهشی ، چاپ دوم ، پائیز ۱۳۸۰ ، انتشارات ترمه .

ب ـ منابع لاتین :

۱-     Robertk- Mautz and Hussein A. shara f. the philosophy of Auditing (Eranston: American Accouting Association, 1961 )

2-     A.A.A. statement of Auditing Concepts, 1973.

3-     Willan F. Messier.jr.auditing & assurance services – ۲۰۰۰٫

۴-     Arens & loebecke . Auditing Anintegrated approach – ۱۹۹۷٫

۵-     Epstein, Marcj., geiger, marshall A. – Inrestor views of assurance: Recent evidence of the expectation gap- journal of Accountoncy. Jan 94.

6-     the existence of Expectation Gap the usefulness of Auditors’s Report Manifah Noordin- MiA and Vice , 1999.

مقدمه

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است . صاحبان سرمایه اعتبار دهندگان ، دولت و دیگر استفاده کنندگان برای تصمیم گیری در زمینه خرید ، فروش ، نگه داری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد و دیگر تصمیمات اقتصادی مهم به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند . سرمایه گذاران زمانی در یک واحد اقتصادی سرمایه گذاری می کنند که اولا درباره آن اطلاعات کافی ( شامل اطلاعات مالی ) داشته باشند و ثانیا به این اطلاعات اطمینان کنند ، بنابراین در صورتی که تصمیمات آگاهانه تلف و اقتصاد کشور آسیب می بیند . اگر چه اطلاعات مالی از منایع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد.۱

با در نظرگرفتن این که میزان قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان توسط مدیریت بنگاههای اقتصادی تهیه ، پردازش و گزارش می شود ، حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می رسد . تئوریهای موجود به ویژه تئوری نمایندگی (Agency Theory) بیانگر تضاد منافع بین تولید کننده اطلاعات و                     استفاده کنندگان آن است . این تضاد منافع مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به انجام حرکاتی (به عنوان مثال ، تحریفات صورتهای مالی) می گردد ، که غالباً زیان سرمایه گذاری را در بر دارد . در این شرایط وجود یک مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی باشد ، ضرورت می یابد . در یک اقتصاد آزاد که در محیط ایران نیز حاکم است ، این مکانیزم در قالب حسابرسی مالی و توسط حسابرسان مستقل ارائه می گردد . ۱

یکی از راههای تلاش برای درک نقش حسابرسی و دستیابی به دیدگاههای یکسان از حرفه حسابرسی ، حرکت به سوی یک دیدگاه جستجو گرانه در مفاهیم اساسی که نقش حسابرسی بر پایه آن بنا گردیده است ، می باشد . چنین ارزیابی از نقش حسابرسی موجب ارائه امکانات مختلف با جنبه های متفاوت جهت پاسخگویی به تفاوت دیدگاههای از نقش حسابرسی می گردد . حال اگر حسابرسان به طور کامل نقش خود را در جامعه درک نکرده باشند ، چگونه می توانند درانجام وظیفه حیاتی خود انتظارات جامعه را برطرف نمایند و بر اساس منطق اقتصادی (آنچنان که تئوری نمایندگی فرض می‏کند) بتوانند در دراز مدت به عنوان یک فرآیند اقتصادی سودمند بقا داشته باشند . ۲

تشریح و بیان موضوع :

بر اساس تئوری نمایندگی۳ فرض بر تضاد منافع ۴بین تهیه کنندگان اطلاعات و استفاده کننده آن است .از این رو انجام حسابرسی مستقل ضرورت می یابد و بر اساس تئوری نمایندگی پالایش اطلاعات ، منافع طرفین را تأمین می کند . در صورتیکه اطلاعات ارائه شده حسابرسی نشود به دلیل وجود تضاد منافع پیش گفته ، قابلیت اعتماد ندارد و یا قابلیت اعتماد کمی دارد . در نتیجه نیاز به شخص ثالث برای ارا ئه خدمات اطمینان دهی۱ تقویت می شود .

از منظر این تئوری دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل ، وظیفه اعتبار دهی است . اجرای این نقش ، حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می دهد . تعجب آور نیست که اعتبار دهی فراتر از صورتهای مالی نیز گسترش می یابد . امروزه حسابرسان مستقل به انواع گسترده ای از اطلاعات دیگر نیز اعتبار                   می بخشند . که اصلی ترین آن صورتهای مالی می باشد .

در بدو امر به نظر می آید که دیدگاههای حسابرسان و استفاده کنندگان از گزارشهای آنها در مورد نتایج یافته های حسابرسی و مقوله اعتبار بخشی یکسان است .

با این همه تحقیقات تجربی و مطالعه مقدماتی حکایت از تفاوت دیدگاههای بین دو گروه مذکور دارد .

برخی از این دیدگاهها صرفاً به معنی تفاوت بین برداشت سهامداران و سایر                  استفاده کنندگان از صورتهای مالی ویا مجامع عمومی از نقش از پیش تعیین شده حسابرسان می باشد و گاهی اوقات به معنی فاصله مقررات قانون گرایانه انتظارات از حرفه حسابرسی و تلقی حسابرسان از وظایف خود می باشد . با عنایت به اینکه وظیفه اعتبار دهی یکی از دلایل اصلی وجود حرفه حسابرسی است این سوال مطرح می گردد که :

آیا بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از ارزش افزوده اطلاعات حسابرسی شده تفاوت معنی داری وجود دارد ؟

اهمیت تحقیق:

حرفه حسابرسی مستقل که در کشورهای پیشرفته نیز نسبت به سایر حرفه ها ، پیشینه تاریخی کوتاهی دارد ، در کشور ما هنوز در آغاز راه است و تاکنون جایگاه واقعی خود را در جامعه احراز ننموده است . از جمله مواردی که می تواند به رشد و اعتلای حرفه درجامعه کمک کند تقویت و پشتیبانی از تشکیلات حرفه ای نظیر جامعه حسابداران رسمی ، تدوین استاندارهای ملی حسابداری و حسابرسی و آئین رفتاری حرفه ای و همچنین روشن شدن جایگاه قانونی حرفه است . با وجود اینکه اخیراً رشد جامعه حسابداران رسمی بیشتر از قبل سرعت گرفته و استاندارهای حسابداری و استاندارهای حسابرسی و آئین رفتار حرفه ای نیز توسط سازمان حسابرسی تدوین و انتشار یافته است لیکن به جایگاه قانونی حرفه حسابرسی مستقل کمتر عنایت شده است .

اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق ، کسب شناخت اعضاء حرفه ای حسابرسی از جایگاه خود در جامعه و نقش آنها دراعتبار بخشیدن به صورتهای مالی برای استفاده سرمایه گذاران و همچنین  شناساندن ضوابط حرفه ای و مراقبتهای لازم درانجام خدمات از ابتدای قبول مسئولیت حسابرسی تا مرحله گزارش دهی شامل زمان بندی انجام عملیات ، رازداری ، دقت در انجام عملیات ، بررسی دقیق مدارک مثبته و جمع آوری اسناد و مدارک و مستند سازی محکم و قابل ارائه در صورت لزوم بعنوان پشتوانه اظهار نظر حرفه ای با استفاده از روشها و استانداردهای حرفه ای می باشد.  از دیگر اهداف این تحقیق سوق دادن دیدگاهها نسبت به حرفه حسابرسی مستقل در جهت منافع حرفه و در قالب استاندارهای حسابرسی و شناساندن نوع خدمات ، لزوم انجام و حدود آنها و ضوابط حاکم بر عملیات حسابرسی و نحوه صحیح استفاده از این خدمات بمنظور اخذ تصمیمات مقتضی برای سرمایه گذاران می باشد .

فرضیه های تحقیق:

با انباشتن حقایق علمی ، بدون ساختن فرضیه ، هیچگونه پیشرفت عمیق در بینش علمی به وجود نمی آید و بدون برخورداری از اندیشه ای هدایت کننده ، ما نمی دانیم چه حقایقی را جمع آوری کنیم و نمی توانیم امور مربوط را از نامربوط بازشناسیم . (توماس کوهن)۱

در تحقیق حاضر ، بر اساس بررسی های مقدماتی و در پی یافتن سؤال تحقیق ، یک فرضیه اهم و ۱۱ فرضیه اخص به شرح ذیل تدوین شده است :

فرضیه اهم

  بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از ارزش افزوده اطلاعات حسابرسی شده تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

فرضیه های اخص

با توجه به اطلاعات حسابرسی شده مندرج در صورتهای مالی

فرضیه اول : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از قابلیت اعتماد اطلاعات ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه دوم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از ارائه بی طرفانه اطلاعات حسابداری ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه سوم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از قابلیت مقایسه اطلاعات ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه چهارم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از ثبات رویه اطلاعات ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه پنجم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از ثبت کلیه دارائیها ،                بدهی ها ، درآمد‏ها و هزینه ها در صورت های مالی ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه ششم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از دقت کافی در تهیه صورتهای مالی  ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه هفتم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از عدم وجود تقلب و رویدادهای مالی خلاف مصالح شرکت طی سال ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه هشتم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از عدم وجود اشتباه یا تحریف در صورتهای مالی ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه نهم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از مستندات کافی ارقام مندرج در اطلاعات ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه دهم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران از رعایت قوانین و مقررات ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

فرضیه یازدهم : بین دیدگاه حسابرسان مستقل و سرمایه گذاران در اطمینان از تداوم فعالیت شرکت ، تفاوت معنی داری وجود دارد .

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح

حسابرسی : حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی ، بمنظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع .

تفاوت دیدگاهها از حسابرسی مستقل : عبارت است از تفاوت میان آنچه که عموم از وظیفه و مسئولیت حسابرسی تعبیر می نمایند با آنچه که حسابرسی نیز از مسئولیت خود برداشت نموده و به آنها خدمت می نماید .

نقش اعتباردهی (شهادت دهی) : نقش اصلی حسابرسی مستقل ، در مواردی که از وی خواسته می شود تا نسبت به مسئله ای (معمولاً مطلوبیت صورتهای مالی) نظر بیطرفانه و حرفه ای ارائه دهد . بدین ترتیب حسابرس مستقل با گواهی ، قابلیت اعتماد و مطلوبیت صورتهای مالی یا اعتبار صورتهای مالی حسابرسی شده را افزایش می دهد .

مفهوم تداوم فعالیت  : برداشت حسابداری که در آن فرض می شود عملیات یک واحد تجاری بطور نامحدود ادامه داشته و بنابراین دارائیها باید بر اساس استفاده مداوم و نه ارزش بازار و یا ارزش انحلال ارزشیابی شود .

تقلب : تحریف حقایق با اهمیت توسط شخصی که می داند مطلبش حقیقت ندارد یا ارائه حقایقی با بی‏ توجهی کامل نسبت به صحت یا سقم آن با قصد فریب دادن دیگران و با این نتیجه که طرف مقابل ، زیان ببیند .

یکنواختی : مفهومی که به موجب آن استفاده از اصول حسابداری از یک سال به سال دیگر به گونه ای که صورتهای مالی سالهای متوالی که توسط یک شرکت منتشر                   می شود ، قابل مقایسه می باشد .

قابلیت اعتماد : عبارت است از میزان اطمینان از گزارشها و ثبتهایی که طی یک فرآیند و یکسری از کنترلها تولید شده اند .

عدم رعایت قوانین و مقررات : یعنی انجام دادن یا ندادن کاری به سهو یا عمد توسط واحد مورد رسیدگی که خلاف قوانین و مقررات جاری است .

اشتباهات : عبارت است از خطاهای سهوی در صورتهای مالی و مدارک                   حسابداری ، از جمله اشتباه در بکارگیری اصول حسابداری .

قابلیت مقایسه : فرآیند مشاهده موارد تشابه یا اختلاف یک قلم خاص مندرج در صورتهای مالی از یک دوره به دوره دیگر .

مستند بودن : یعنی اینکه کلیه ارقام گزارشهای مالی که طی یکسری رویدادهای مالی به وجود آمده اند طبق مدارک و اسناد مثبته می باشد .

صورتهای مالی : عبارتند از ترازنامه ، صورت سود و زیان ، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد .

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه

  این فصل به چهار بخش مجزا تفکیک شده است . در بخش اول تعریف و هدف حسابداری ، گزارشهای حسابداری و استفاده کنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها بطور خلاصه بیان گردیده است . در بخش دوم مفاهیم بنیادی حسابرسی و فلسفه وجودی آن مطرح شده است . در بخش سوم به بررسی ابعاد گوناگون نقش و جایگاه حرفه حسابرسی مستقل در جوامع از بعد اجتماعی ، قانونی و اعتبار دهی پرداخته شده است و در بخش چهارم تحقیقات پیشین مطرح شده است .

« بخش اول »

تعریف حسابداری۱

  حسابداری ، دانشی توصیفی تحلیلی می باشد که معاملات و رویدادهای دارای اثر مالی بر واحدهای اقتصادی را توصیف و تحلیل می کند ، هر سیستم حسابداری سه عملکرد اطلاعاتی ، کنترلی و خدماتی دارد .

مهمترین عملکرد سیستم حسابداری یا عملکرد مسلط آن عملکرد اطلاعاتی است . به این دلیل حسابداری اساساً سیستمی اطلاعاتی محسوب می شود .

هدفهای عمده حسابداری

هدفهای عمده حسابداری را می توان بشرح ذیل خلاصه نمود :

–           تأمین نیازهای اطلاعات مالی اداره کنندگان واحدهای اقتصادی

–                  ارائه خدمات مالی و اطلاعاتی به مدیریت اجرائی جهت اداره موثر و کارآمد واحدهای اقتصادی

–       فراهم کردن اطلاعات مالی مورد نیاز سرمایه گذاران ، اعطا کنندگان وام و اعتبار ، مراجع قانونی ، کارکنان و سایر اشخاص ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه به واحدهای اقتصادی از طریق ارائه گزارش های مالی.

–                  فراهم کردن اطلاعات لازم جهت محاسبه انواع مالیاتها ، عوارض ، بیمه های اجتماعی و سایر حقوق دولتی .

–                  مستند کردن معاملات و آثار مالی رویدادهای مؤثر بر واحدهای اقتصادی و اقامه دلیل در قبال سایر اشخاص .

گزارشهای حسابداری

  محصول پردازش اطلاعات مالی توسط هر سیستم حسابداری ، گزارشهای متعدد و متنوعی است که گزارشهای حسابداری نامیده می شود . گزارشهای حسابداری را می توان در دو گروه متمایز به شرح مندرج در ذیل طبقه بندی نمود .

گزارشهای درون سازمانی

“به مجموعه گزارشهایی که توسط هر سیستم حسابداری در طول دوره مالی با هدف انجام خدمات مالی و ارائه اطلاعات تفصیلی تهیه می شود ، گزارش های درون سازمانی می گویند “. منظور از تهیه و ارائه این گزارشها عمدتاًً رفع نیازهای اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی در برنامه ریزی و کنترل است . اما برخی از آنها علاوه بر کمک به مدیریت ، اطلاعاتی را به اشخاص و افرادی که با واحد اقتصادی داد و ستد یا ارتباط مستمر دارند ، ارائه می دهد . ویژگی اصلی گزارشهای درون سازمانی در این است که معمولاً به شکل تفصیلی و در فواصل زمانی کوتاه و حتی گاه روزانه تهیه می شود .

گزارشهای برون سازمانی

  به گزارشهایی که توسط سیستم حسابداری در پایان سال مالی یا مقاطع دیگری از زمان در جهت ارائه اطلاعات به طیف وسیعی از اشخاص ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه به یک واحد اقتصادی تهیه می گردد ، گزارش برون سازمانی گفته می شود . صوتهای مالی که محصول نهایی پردازش اطلاعات مالی توسط سیستم حسابداری است اصلی ترین بخش گزارشهای برون سازمانی می باشد . ویژگی اصلی گزارشهای برون سازمانی در این است که مجموع اطلاعات مالی مربوط به یک واحد اقتصادی را به شکل خلاصه و طبقه بندی شده همراه با توصیفات و تفاسیر لازم بطور یکجا ارائه می کند .

  بنابراین سیستم حسابداری از لحاظ گزارشگری غالباً دو جنبه متمایزدارد ، یک جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی درون سازمانی و دیگری جنبه تأمین نیازهای اطلاعاتی برون سازمانی . جنبه برون سازمانی را اصطلاحاً «گزارشگری مالی» می نامند .

صورتهای مالی و گزارشگری مالی

  صورتهای مالی مجموعه ای است از صورت های مجزا و در عین حال مرتبط با یکدیگر که اساساً وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد اقتصادی را نشان می دهد . گزارشهای مالی که بخش محوری آنرا صورتهای مالی تشکیل می دهد ، محصول گزارشگری مالی و عمده ترین وسیله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادی است . اما گزارشگری مالی منحصر به تهیه و ارائه صورتهای مالی نیست بلکه سایر طرق ارائه و تفسیر اطلاعات را که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با اطلاعات مالی حاصل از پردازش توسط سیستم حسابداری ارتباط دارد ، دربر می گیرد . در گزارشهای مالی ، اطلاعاتی که بنابر الزامات قانونی یا عرف ، افشای آن ضروری است و یا اطلاعاتیکه مدیریت یک واحد اقتصادی آگاهی از آنرا برای اشخاص ذیحق ، ذینفع و ذیعلاقه به امور آن واحد لازم                   می داند ، ارائه می شود . هر گزارشی که مشتمل برصورتهای مالی باشد یا بخش عمده آن را صورتهای مالی تشکیل دهد یا متکی و منضم به صورتهای مالی باشد ، گزارش مالی محسوب می شود .

انواع گزارشهای مالی برون سازمانی

انواع گزارشهای مالی به شرح ذیل است :

گزارش مالی سالانه

  گزارش سالانه که توسط هیأت مدیره شرکتهای سهامی به مجمع عمومی صاحبان سهام یا توسط مدیریت شرکتهای غیر سهامی و سایر مؤسسات به صاحبان سرمایه شرکت یا ارکان تصمیم گیرنده مؤسسه ارائه می شود و سایر اشخاص ذینفع و ذیعلاقه نیز قاعدتاً باید به آن دسترسی داشته باشند ، مهمترین نوع گزارش مالی است .

  گزارش سالانه علاوه برصورتهای مالی ، یادداشتهای توصیفی ، جداول تفصیلی و صورتهای مکمل ، شامل اطلاعات دیگری است که از پردازش سیستم حسابداری به دست نیامده است یا اساساً جنبه غیرمالی دارد ، اما ارائه آنها بنابراحکام قانونی یا عرف تجاری لازم است یا مدیریت قصد افشاء آنها را دارد یا قابلیت استفاده و اعتبار صورتهای مالی را افزایش می دهد . بدین ترتیب ، گزارش هیأت مدیره یا مدیران و گزارش بازرسان و حسابرسان ، در صورت وجود الزام قانونی ، از جمله اجزای تشکیل دهنده گزارشهای سالانه محسوب می شوند .

گزارش مالی خاص

  هر واحد اقتصادی بنابر الزامات قانونی یا قراردادی و یا در جهت رفع نیازهای اطلاعاتی اشخاص یا مراجع معینی ممکن است گزارشهای خاصی را نیز تهیه و ارائه کند . این قبیل گزارشها مشروط بر اینکه متکی بر صورتهای مالی باشند یا در قالب اطلاعات مالی منعکس در صورتهای مالی تهیه و ارائه شوند . گزارش مالی خاص محسوب می شود .

نمونه هایی از گزارشهای مالی خاص به شرح ذیل می باشد :

–                    گزارش مالی که به بورس اوراق بهادار ارائه می شود

–                    گزارش مالی که بمنظور دریافت وام ، اعتبار یا تسهیلات مالی به بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری ارائه می شود .

–                    گزارش مالی که به مراجع قانونی و سازمانهای دولتی هدایت کننده اقتصاد جامعه ارائه می شود .

–                    پیشنهاد افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی . (گزارش توجیه افزایش سرمایه توسط هیأت مدیره)

–                    اظهار نامه مالیاتی شرکتها و سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که متکی به صورتهای مالی می باشد .

در پردازش اطلاعات حسابداری مالی و همچنین در تهیه و ارائه صورتهای مالی اعم از اینکه بعنوان بخشی از گزارش مالی یا به شکل مستقل ارائه شود ، رعایت اصول و استاندارهای حسابداری و گزارشگری مالی الزامی است .

 

صورتهای مالی اساسی۱

در حال حاضر برای تحقق هدفهای حسابداری و گزارشگری مالی صورتهای مالی اساسی زیر تهیه و ارائه می شود :

 1. صورت وضعیت مالی یا ترازنامه که منابع اقتصادی (دارائیها) ، تعهدات اقتصادی (بدهیها)و علایق سهامداران یا مالکین (حقوق صاحبان سرمایه) را در یک مقطع زمانی گزارش می کند .
 2. صورتهایی که تغییرات واقع شده طی یک دوره زمانی مشخص را گزارش می کنند

الف ـ  صورت حساب سود و زیان

ب ـ صورت سود (یا زیان) انباشته

ج ـ صورت گردش وجوه نقد

ترازنامه ۲

ترازنامه صورتی است که اطلاعات مربوط به منابع اقتصادی ، تعهدات اقتصادی یا علایق صاحبان سهام نسبت به منابع واحدهای تجاری در یک تاریخ مشخص را از طریق گزارش دارائیها ، بدهیها و حقوق صاحبان سهام واحد تجاری در پایان هر دوره مالی فراهم می کند .

صورت حساب سود و زیان

  صورت حساب سود و زیان تغییرات ناشی از عملیات (درآمدها ، هزینه ها ، سود و زیانهای غیر عملیاتی ) را در یک دوره زمانی گزارش می کند .

صورت حساب سود و زیان  انباشته

  صورت حساب سود و زیان انباشه اغلب بعنوان مکمل صورت حساب سود و زیان و ترازنامه ارائه می شود زیرا ارائه آن از لحاظ تحقق ضرورتهای افشای کامل الزامی است . هدف از ارائه صورت سود و زیان انباشته گزارش کلیه تغییرات در سود (زیان) انباشته طی یک دوره حسابداری ، تطبیق مانده ابتدا و انتهای دوره سود و (زیان) انباشته  و انعکاس حلقه ارتباطی بین صورت حساب سود و زیان و ترازنامه است .

صورت گردش وجوه نقد ۱

صورت گردش وجوه نقد بر آن است تا اطلاعاتی درمورد تغییرات در وجه نقد و معادل نقد در طی یک دوره حسابداری را ارائه نماید و صورتی است که استفاده کنندگان را برای درک بهتر عملیات ، ارزیابی فعالیت مالی بخش نقدینگی و توان واریز بموقع بدهیها ، تقسیر اطلاعات مربوط به سودآوری و نهایتاً ارزیابی فعالیتهای تأمین مالی و سرمایه گذاری واحدهای انتفاعی مفید می باشد .

ارتباط بین صورتهای مالی اساسی

  صورتهای مالی اساسی با یکدیگر ارتباط ذاتی دارند زیرا همگی جنبه های مختلف عملیات و رویدادهای مالی یگانه ای را گزارش می کنند . اگر چه هر یک از صورتهای مالی اساسی اطلاعات متفاوتی را ارائه می کنند اما از هیچیک انتظار نمی رود که به تنهایی هدف واحدی را تأمین یا کلیه اطلاعات مفید برای نوع بخصوص ارزیابی یا تصمیم گیری را فراهم سازد .

استفاده کنندگان گزارشهای مالی ۱۱-     نشریه شماره ۱۴۵ ، سازمان حسابرسی ، استانداردهای حسابداری ، سال ۱۳۸۰ .

 ۱- دکتر مجتهد زاده ، ویدا ، مجله حسابدار ، شماره ۱۳۳ ، سال ۱۳۷۸ ، ص ۵۴-۴۶ .

۲- دکتر مجتهد زاده ، ویدا ، پایان نامه دکتری ، سال ۱۳۷۸ .

۳ – Agency theory

4 – Conflict of Interest

1 – Assurance services

1 -دکتر غلامرضا خاکی ، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، چاپ اول، تهران ، انتشارات درایت ، سال ۱۳۷۸ ، ص ۱۱۴

۱-نشریه شماره ۱۱۳ سازمان حسابرسی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران ، سال ۱۳۷۶ ، صفحات ۱۷ تا ۲۱

 ۱-     نشریه شماره ۱۴۵  ـ سازمان حسابرسی ، استاندارهای حسابداری

۲-نشریه شماره ۲۶  ـ سازمان حسابرسی ، صورتهای مالی اساسی

 ۱- نشریه شماره ۲۰ و ۲۱ بررسیهای حسابداری ـ مقاله صورت گردش وجوه نقد از دیدگاه تئوری و نشریه شماره ۹۷ سازمان حسابرسی صورت گردش وجوه نقد .

 ۱-      نشریه شماره ۱۱۳  ـ سازمان حسابرسی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران (صفحه ۲۳ تا ۳۱)

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • پاورپوینت اخلاق حرفه‌ای در حسابداری و حسابرسی
 • مقاله حسابرسی عملکرد و عملیاتی
 • پایان نامه حسابداری و حسابرسی دولتی
 • مقاله نقش قضاوت حرفه ای در تصمیمات حسابرسی
 • مقاله حسابرسی مستقل
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۸ دی , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.