پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

مقاله استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۸صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

فصل اول : مباحث تئوری
۱ – ۱ ) مقدمه ای بر سنتزهای بدون حلال                   ۲
۱– ۲ )  انجام واکنش ها در غیاب حلال                          ۳
۱ – ۲ – ۱ ) مثال هایی از واکنش های در غیاب حلال                ۴
۱ – ۲ – ۱ – ۱ ) واکنش های احیا                         ۴
۱ – ۲ – ۱ – ۲ ) واکنش های اکسایش                      ۴
۱ – ۲ – ۱ – ۳  ) تشکیل پیوند کربن – کربن                   ۵
۱ – ۳ )واکنش های چند جزئی                        ۶
۱ – ۳ – ۱ ) مروری گذرا بر سیر تکاملی  واکنش های چندجزئی            ۷
۱ – ۴ ) واکنش های چندجزئی با ترکیبات کربونیل دار               ۷
۱ – ۴ – ۱ ) واکنش مانیخ                                                                                      ۷
۱ – ۴ – ۲ ) واکنشهای بیجینلی                        ۸
۱ – ۴ – ۳ ) واکنش بوچلر- برگر                        ۸
۱ –۴ – ۴ )واکنش جی والد                        ۸
۱ –۴ -۵) سنتز هانتیچ                           ۹
۱ – ۴ – ۶ ) واکنش کاباچنیک                          ۹
۱ – ۴-۷ ) واکنش استریکر                        ۹
۱ – ۴ – ۸ ) واکنش کایندلر                        ۱۰
۱ – ۴ – ۹ ) واکنش پاسرینی                        ۱۰
۱ – ۴ – ۱۰ ) واکنش یوگی                        ۱۱
۱ – ۵ ) واکنش تراکمی چند جزئی بیجینلی                   ۱۲
۱ – ۵ – ۱ ) مطالعات و بررسی های مکانیسم واکنش بیجینلی             ۱۳
۱ – ۵ – ۲ ) شرایط واکنش بیجینلی                      ۱۴
۱ – ۶ ) واکنش های بیجینلی نا متقارن                      ۲۰
فصل دوم : فعالیتهای آزمایشگاهی                        ۲۲
۲ – ۱ ) مواد و وسایل مورد استفاده                      ۲۳
۲ – ۲ ) روش تهیه بورسولفوریک اسید تثبیت شده بر روی بستر سیلیکاژل       ۲۴
۲ – ۳ ) روش عمومی انجام واکنش تراکم چند جزئی بیجینلی بین آلدهید
،اتیل استو استات و اوره                            ۲۵
۲ – ۳ – ۱ )واکنش تراکمی بنزالدهید،اتیل استواستات و اوره            ۲۵
۲ – ۳ – ۲ )واکنش تراکمی ۲ کلرو بنزالدهید ،اتیل استواستات و اوره           ۲۶
۲ – ۴ ) روش عمومی انجام واکنش تراکم چند جزئی بیجینلی بین آلدهید ، اتیل استو استات و تیو اوره                                  ۲۶
۲ – ۴ – ۱ )واکنش تراکمی ۲ هیدروکسی بنزالدهید ،اتیل استواستات و تیو اوره        ۲۷
۲ – ۴ – ۲ ) واکنش تراکمی ۵ برومو ۲ هیدروکسی بنزالدهید، اتیل استواستات و تیو اوره   ۲۷
۲ – ۵ ) روش عمومی انجام واکنش تراکم چند جزئی بیجینلی بین آلدهید
، استیل استون واوره                            ۲۸
۲ – ۵ – ۱ )واکنش تراکمی سینام بنزالدهید ،  استیل استون و اوره          ۲۹
۲ – ۵ – ۲ ) واکنش تراکمی ۲ برمو بنزالدهید ، استیل استون و اوره         ۲۹
۲ – ۶ ) روش عمومی انجام واکنش تراکم چند جزئی بیجینلی بین آلدهید
، استیل استون و تیو اوره                         ۲۹
۲ – ۶ – ۱ )واکنش تراکمی ۴ سیانو بنزالدهید ، استیل استون و تیو اوره         ۳۰
۲ – ۶ – ۲ )واکنش تراکمی ۴ کلرو بنزالدهید ، استیل استون و تیو اوره          ۳۰
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری                        ۳۲
۳ – ۱ )تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تراکم بیجینلی در حضور بورسولفوریک اسید به عنوان یک اسید جامد ، در شرایط بدون حلال                     ۳۳
۳ – ۲ ) انجام واکنش تراکمی بین الدهید های آروماتیک ، اتیل استو استات ، و اوره      ۳۷
۳ – ۳ ) انجام واکنش تراکمی بین الدهید های آروماتیک ، اتیل استو استات ، و تیو اوره    ۴۰
۳ – ۴ ) انجام واکنش تراکمی بین الدهید های آروماتیک ، استیل استون و اوره       ۴۴
۳ – ۵ ) انجام واکنش تراکمی بین آلدهید های آروماتیک ، استیل استون  و تیو اوره   ۴۷
۳ – ۶ ) نتیجه گیری                            ۵۰
طیف ها   و مراجع                              ۵۱

منابع

[ ۱ ]. Toda , F . ; synlett , 1993 , 303 .

[ 2 ] . Clark , H . ; Rhodes , Rs . c , clean systhesis using Inorganic solid catalysts and supported Reagents , 2000

[ 3 ] . Toda , F . ; 1933 , 303

[ 4 ] . Hajipour , A . R . ; Emall akpour . s . ; synth . , Commun , 2001 , 31,1177 .

[ 5 ] . Kaboudin , B . ; Tetrahedron lett , 2000 , 41 , 3169 .

[ 6 ] . yoshi zawa , K . ; Toyota , S . ; Toda . F . ; Tetrahedron Lett , 2001 , 42 , 7983 .

[ 7 ].WWW.organic-chemistry.org

[8].Tye,H .;Whittaker.;P.Biomol .Chem,2004,2,813-815.

[9] Biginelli , p . ; Gazz , chim . tal , 1893 , 23 , 360-413 .

[ 10 ] . Folkers , k . ; Johnson , T.B . ; J , Am . Chem . soc , 1933 , 55 , 3781 – ۳۷۹۱ .

[ ۱۱ ] . Sweet . F.S . ; Fissekis . J.D . ; J . Am . Chem  . soc , 1973 , 95 , 8741-8749 .

[ 12 ] . Ehsan , A . ; Karimullah , Pakistan J . Sci . Ind . Res , 1967 , 10 , 83 – ۸۵ .

[ ۱۳ ] . Bose , D.S . ; Fatima , L . ; Mereyala . H . B . J . org . chem. , 2003 , 68 , 587 – ۵۹۰ .

[ ۱۴ ] . peng , J . ; Deng , y . ; Tetrohedron lett ,  ۲۰۰۱ , ۴۲ , ۵۹۱۷ – ۵۹۱۹ .

[ ۱۵ ] . peng . , J . ; Deng , y.Q . ; youji Huaxue , 2002 , 22 , 71 – ۷۳

[ ۱۶ ] . Hu , E . H . ; sidler , D . R . ; Dolling , U . H , ; J

[ 17 ] . Lu , j . ; Bai , y . J . ; wang  z . j . ; yang , B . ; Ma , H . R , Tetrahedron lett , 2000 , 41 , 9075 – ۹۰۷۸

[ ۱۸ ] . Bai , y . j . ; Lu , j . ; Guo , Y. H . ; wang , z . j . ; Ma , H . R , chin . J . chem. , 2002 , 20 , 681 – ۶۸۷ .

[ ۱۹ ] . L u , j . ; Ma , H . R , ; Li , W . H , chin . j . org . chem. , 2000 , 20 , 815 – ۸۱۸ .

[ ۲۰ ] . Lu , j . ; Chen , W . Y. ; He cheny Huaxue , 2001 , 9  , ۴۶۲ – ۴۶۴ .

[ ۲۱ ] . Baai , y . ; Lu . j . ; synthesis ,2002 , 466 – ۴۷۰ .

[ ۲۲ ] . Lu , j . ; chen . w . y . ; Bai . y . j . ; Li . w . H , youji Huaxue , 2002 , 22 , 788 – ۷۹۲ .

[ ۲۳۱ ] Ma , y . ; Qian , c . ; wang , L . M . ; yang . M , J . org . chem , 2000 , 65 , 3864 – ۳۸۶۸ .

[ ۲۴ ] . wang , L . C . ; Qian , H . T . ; Ma , y , synth , Commun , 2003 , 33 , 1459 – ۱۴۶۸ .

[ ۲۵ ] . Don doni , A . ; Massi , A . ; sabatini , s . ;  Tetro hedron Lett , 2002 , 43 , 5913 – ۵۹۱۶ .

[ ۲۶ ] . Chen , R . F . ; Qian , C . T . ; chin . j . chem. , 2002 , 20 , 427 – ۴۳۰ .

[ ۲۷ ] . Ranu , B . C . ; Hajra , A . ; jana , U , J . org . Chem , 2000 , 65 , 62 70 – ۶۲۷۲ .

[ ۲۸ ] Fu . N . y . ; youn , F . y . ; Cao . z . ; wang , s . w . wang  , j . T . ; peppe , C . ; Tetrahedron 2002 , 58 , 4801 – ۴۸۰۷ .

[ ۲۹ ] . Shanmuam . p . ; Annie , G .; perumal , p . T . ; J . Hetrocycl . chem. . 2003 , 40 , 879 – ۸۸۳ .

[ ۳۰ ] . Baruah , p.p . ; Gadhwal , s . ; projapati , D . ; Sandhu , J . S . ; chem. . lett . 2002 , 1038 – ۱۰۳۹ .

[ ۳۱ ] . Maiti , G . ; kandu , p . ; Guin , C . ;  Tetra hedron Lett . 2003 , 44 , 2757 – ۲۵۵۸ .

[ ۳۲ ] . Lu , j . ; Bai , y . j . ; Guo , y . ; wang , z . J . ; Ma , H . R . ; chin . j . chem. . 2002 ,20 . 681 – ۶۸۷ .

[ ۳۳ ] . Roma linga , k . ; vijayalaksh mi , p . ; Kaimal , T . N . B .; syn lett . 2001 , 863 – ۸۶۵ .

[ ۳۴ ] . yadav , j . s . ; Reddy , B.V.S . ; srinivas , R . ; venu gopal , c . ; R amalingam , T . ; synthesis . 2001 , 1341 – ۱۳۴۵ .

 [۳۵].Kumar,K.A.;Kasthuraiah,M.;Reddy,C.S, ;Tetrahedron Lett .2001,42,7873-7875.

[36]. Reddy,C.V.;Mahesh,M.;RaJu,P.V.K.;Babu,T.R.;Reddy.V.V.N.;Tetrahedron Lett,2002,43,2657-2659.

[37].Paraskar,A.S.;Dewkar,G.K.;Sudaliaa,G.K.S.;Tetrahedron Lett,2003,44,3305-3308.

[38].Gohain,M,;PraJapati,D.,Sandhu.J.S.;Synlett ,2004,235-238.

[39].Varala,R.,Alam,m.m.,Adapa,S.R.;Synlett,2003,67-70.

[40].Bose ,D.S.;Fatima,L.;Mereyala,H.B.;J.org.Chem,2003,68,587-590.

[41].Sabitha,G.;Reddy,G.S.K,;Reddy ,K.B.;yadav,J.S,TetrahedronLett,2003.44,6497-6499.

[42].Xu,H.;Wang,Y.G.;Chin.J.Chem,2003,21,427-430.

[43].Xu,H.,Wang,Y.G,Ind .J.Chem,2003,42B,2604-2607.

[44]. Xu,H.,Wang,Y.G,J.Chem.Res.S,2003,377-379.

[45].Zhang ,X.;Fan,X.;Zhang,Y.;J.Chem.Res.S,2002,436-438.

[46].Bigi,F.;Carloni,S.;Frullati,B.;Maggi.R.;Sartori,G.;Tetrahedron Lett ,1999,40,3465-3468.

[47].Kidawi,M.;Sapra,P.;Synth.Commun,2002,32,1639-1645.

[48].Zhang,T.S.;Zhang ,S.L.;Zhang,S.Y.;Guo,J,J.;Li,T.S.;J.Chem.Res.s,2002,37-39.

[49].Li,J.T.;Han,J.F.Yang,J.H.;Li,T.S.;Ultrasonice.Sonochem,2003,10,119-122.

[50].Reddy,K.R.;Reddy,C.V.;Mahesh,M.;RaJa,P.V.K.;Reddy,V.V.N.;Tetrahedron Lett,2003,44,8173-8175.

[51].Jin,T.S.;Zhang,S.L.;Li,T.S.;Synth.Commun,2003,32,1847-1851.

[52].Tu,S.J.;Fang,F.;Miao,C.B.;Jiang,H.;Shi,D.Q.;Jiegou Huaxue,2003,22,617-619.

[53].Kappe,C.O.;Tetrahedron 1993,49,6937-6963.

[54].Kappe,C.O.;Falsone,S.F.;Synlett,1998,718-720.

[55].Kappe,C.O.;Kumar,D.;Varma ,R.S .;Synthesis ,1999,1799-1803.

[56].Foroughifar,N.;Mobini khaledi,A.;FathineJad iJirandehi,H.;Phosphorus,Sulful,Silicon Relat.Elem,2003,178,1241-1246.

[57].Sabitha,G.;Kumar,G.S.K.;Reddy,C.S.;Yadav,J.S.;Synlett, 2003,858-860.

[58].Zavyalov,S.I.;Kulikova,L.B.;ZH,Khim Farm.;1992,26,116-117.

[59].Bose,D.S.;Kumar,R.K.;Fatima,L.;Synlett,2004,279-282.

[60].Fang,F.;Tu,S.;Miao,C.;Jiang,H.;Feng,y.;Y.;Shi,D.;Wang,X.;TetranedronLett, 2003,44,6153-6155.

[61].Fang,F.;Jiang ,H.;Li,T.J.;Zhu,S.L.;Zhang.x.J.;Xuzhou Shifan Daxue xuebao,Ziran Kexueban,2003,21,75-78.

[62].Tu,S.;Fang,F.;Zhu,S.;Li,t.;Zhang,x.;Zhang ,Q.;Synlett,2004,537-539.

[63].Tu,S.;Fang ,F.;Miao,C.;Jiang,H.;Shi,D.;Wang ,X.;J.Chem.Res.s,2003,544-545.

[64].Shanmugam ,P.;Permal ,P.T.;J.Chem.Res.s,2003.601-602.

[65].Folkers,K.;Johnso,T.B.;J.Am.Chem.Soc,1933,55,3781-3791.

[66].Kappe,C.O.;J.org.chem,1997 ,62,7201-7204.

[67].Banerjee,K.;Mitra,A.K.;J.Ind.chem.Soc .2003,80,51-52.

[68].Xue.S.;Shen,Y.C.;Li,Y.L.;Shen,X.M.;Guo,Q.X.;ChineseJ .org .chem.2002,20,385-389.

[69].Kidawi,M.;Sapra,P.;Synth.Commun.2002,32,1639-1645.

[70].Choudhary,V.R.;Tiliu,V.H.;Narkhede,V.S.;Borate,H.B.;Warkharkar,R.D.;Catal.Commun.2003,4,449-453.

[71].Li,J.T.;Han,J.;F.;Yang.H.J.;Li,T.S.Vltrasonics Sonochem.2003,10,119-1220.

[72].Yadav.J.S.;Reddy,B.V.S.;Reddy,K.B.;RaJ,K.S.;Prasad,A.R.;J.Chem .Soc.;Perkin.Trans.2001,1939-1941.

[73].Perez,R.;Beryozkina,T.;Zbruyev,O.I.;Hass.W.;Kappe,C.O.;Combo,J.; Chem.2002,4,501-510.

[74].Wipf,p.;Cunningham,A.;Tetrahedron Lett.1995,36,7819-7822.

[75].Xia M.;Wang,Y.G.;Tetrahederon Lett.2002,43,7703-7705.

Xia,M.;Wang,Y.G.;Synthesis,2003,262-266.

Vanden.Eynde,J.J.;Watte,O.;Arkivoc.2003,4,93-101.

[76].Abdel-Fattah,A.A.A,Synthesis.2003,2385-2362.

[77].Taguchi,H.;Yazawa,H.;Arnett,J.F.;Kishi,Y,Tetrahedron Lett .1977,627-630.

[78].Kishi,Y,Hetrocycle 1980,14,1477-1495.

[79].Mcdonold,A.I.;Overman ,L.E,J.org.Chem.1999,64,1520-1528.

[80].Franklin,A.S.;Ly,S.K.;Mackin,G.H.;Overman,L.E.;Shaka.A.J.J.Org.Chem. 1999,64,1512-1519.

[81].Cohen.F.;Overman ,L.E.;LY,S.K.;,Org.Lett,1999.1,2169-2172.

[82].Overman .E.;Rabinowitz,M.H.;Renhwe,P.A.;Am,J.Chem.Soc.1995,117,2657-2658.

[83].Coffy.D.S.;Mcdonald.A.I.;Overman,L.E.;Stappenback.;Am,Chem .Soc.1999,121,6944-6945.

[84].Coffy,D.S.;Overman,L.E.;Stappen beck,F.;Am.J.Chem.Soc,2000,122,4909-4914.

[85].Coffy,D.S.;Mcdonald,M.H.;Renhowe,P.A.;Am,J.Chem.Soc .2000,122,4893-4903.

[86].Coffy,D.S.;Overman.L.E.;Am,J.Chem.Soc.2001,123,10782-10783.

[87].Overman,L.E.;Wolfe,J.P,J.org.Chem.2001,66,3167-3175.

[88].Cohin,F.;Collins,S.K.;Overman,L.E,Org.lett.2003,5,4485-4488.

[89].Kappe,C.O.;Eur.J.Med Chem.2000,35,1043-1052.

[90].Tu.S.J.;Fang.;Miao.C.B.;Jiang ,H.;Shi,D.Q,ChineseJ.Chem.2003,21,706-709.

1 ۱ ) مقدمه ای بر سنتزهای بدون حلال

حلال از دیرباز در واکنش های شیمیایی رایج بوده است و شیمیدانها واکنش های شیمیایی را در حضور حلال ، حتی بدون اینکه دلیلی برای این کار داشته باشند انجام می دادند و درک این مسئله که بسیاری از واکنش های شیمیایی در غیاب حلال انجام پذیرند ، برایشان سخت بود .

امروزه به اثبات رسیده است که بسیاری از واکنش های شیمیایی در فاز جامد و بدون استفاده از حلال ، حتی با راندمان های بالاتر و گزینش پذیری بیشتری نیز انجام پذیرند . استفاده از حلال در انجام واکنش های شیمیایی معایبی دارد که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست ، وقت گیر بودن ، سمی بودن برخی از حلال های آلی و مشکل بودن جداسازی محصول اشاره نمود . در حالی که واکنش های بدون حلال از مزایایی نظیر تسهیل در جداسازی ، هزینه های پایین تر ، انرژی کمتر ، گزینش پذیری بیشتر و انجام یک فرایند ساده تر برخوردارند که عوامل بسیار مهمی جهت انتخاب یک روند برتر در صنعت و آزمایشگاه به شمار می روند . ] ۱ [

یکی از اهداف سنتزهای آلی بدون حلال جلوگیری از مضرات ناشی از استفاده از حلال های سمی و کاهش خطرات  زیست محیطی است که در راستای برنامه های زیست محیطی سازمان ملل می باشد . با استفاده بهتر از کاتالیزورها ، کاهش مراحل سنتری ، استفاده از امواج ماوراء بنفش و مایکروویو و غیره می توان باعث تسهیل در انجام واکنش ها شد وهمچنین استفاده از حلالهای سمی در شیمی آلی را با انجام این فرایندها فراموش نمود . ] ۲ [

  ۱ ۲ )  انجام واکنش ها در غیاب حلال

تا پیش از آشکار شدن معایب حلال ها ، تصور انجام واکنش در غیاب حلال بسیار بعید می نمود . در واقع اثرات مخرب زیست محیطی و دشواری انجام واکنش ها در حضور این دسته از مواد ، دانشمندان را بر آن داشت تا در پی ابداع روش های جایگزین برایند ، روشهایی که از ایمنی و کارایی بهتری نیز برخوردار باشند . امروزه ، استفاده از اصول دوازده گانه شیمی سبز تا حدودی لزوم استفاده از حلال های آلی را از میان بر داشته است . به گونه ای که اثرات مهلکی چون نازکی لایه اوزون ، سرطان زایی اختلال در سیستم عصبی و سایر پیامدهای استفاده از حلال ها تا مقادیر بسیار تنزل یافته اند . در عین حال مشکلاتی نظیر پایین بودن راندمان واکنش ها در حضور حلال ها رنگ باخته و جای خود را به روش های بهتر و ایمن تر داده اند . استفاده از شرایط بدون حلال یکی از تمهیداتی است که دانشمندان برای پرهیز از اثرات سوء حلال ها از آن بهره می جویند . در واقع واکنش های  در غیاب حلال  به آن دسته از واکنش هایی اطلاق می شود که مواد یا به صورت مستقیم و یا در حضور یک بستر شیمیایی با یکدیگر مخلوط شده ، واکنش دهند بدون آنکه در حین واکنش نیاز به خالص سازی احساس شود . در حقیقت این واکنش ها به دلیل غلظت بالای مواد واکنش دهنده و در دسترس بودن مکانهای مورد نیاز انجام واکنش ، از راندمان بهتری برخوردارند . به علاوه سهولت جداسازی ، انتخاب گری بالا ، کم شدن میزان اتلاف انرژی و زمان ، انجام واکنش ها به صورت تمیزتر و راحت تر از ره آوردهای دیگر این روش محسوب می شود در صورتی که در حضور حلال حصول این نتایج بسیار دشوار می نمود . ] ۳ [

 ۱ ۲ ۱ ) مثال هایی از واکنش های در غیاب حلال

امروزه بسیاری از واکنش های سنتری در غیاب حلال انجام می پذیرند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می شود .

۱ ۲ ۱ ۱ ) واکنش های احیا

حاجی پور و همکارانش روشی برای احیاء انواع کتون ها ، آلدهیدها و اسید کلریدها توسط معرف   ( بوتیل تری فینل فسفونیوم تترابورات ) پبشنهاد کردند . در این روش که به وسیله سایش انجام می شود ، بسیاری از آلدهیدها و کتونها به الکلهای متناظر خویش تبدیل می گردند .

 

1 – ۲ – ۱ – ۲ ) واکنش های اکسایش

استفاده از عوامل اکسید کننده متداول بر روی بستر آلومینا و سیلیکاژل به عنوان اکسید کننده در چند دهه اخیر مورد توجه شیمیدانهای آلی بوده است از معروفترین این ترکیبات CrO3 تثبیت شده است بر روی بستر آلومینا است که برای اکسیداسیون دسته وسیعی از ترکیبات آلی قابل اکسیداسیون مورد توجه قرار گرفته است این مخلوط به راحتی توانایی اکسید کردن ۱ – هیدروکسی فسفونات ها را دارد .

۱ ۲ ۱ ۳  ) تشکیل پیوند کربن کربن

ایجاد پیوند کربن – کربن ، همواره از اصلی ترین اهداف طراحی واکنش های شیمیایی است . واکنش تراکمی کلایزن از متداولترین واکنش هایی است که توسط آن طول اسکلت کربنی ترکیبات افزایش می یابد . این واکنش نیز در فاز جامد به راحتی انجام و گزارش گردیده است .

 

1 ۳ ) واکنش های چند جزئی

واکنش های چند جزئی به فرایندهایی اطلاق می شود که در آن سه جزء یا بیشتر در یک مرحله واکنش به آسانی با هم ترکیب و در پایان محصولی تولید می شود که قسمت هایی از همه موارد اولیه ورودی را در خود دارا می باشد .

واکنشهای چند جزئی مجموعه ای از واکنش های تعادلی اند که با یک مرحله برگشت ناپذیر به پایان می رسند . واکنش های چند جزئی به عنوان یک روش سنتزی جالب برای تهیه آسان و دسترسی سریع به حجم وسیعی از ترکیبات آلی با استخلاف های گوناگون توسعه یافته اند به طوری که واکنش های چند جزئی ، واکنش هایی تک ظرفند که نسبت به سنتزهای چند مرحله ای آسانتر صورت می گیرند . خواص مفید و قابل توجه واکنش های چند جزئی در شیمی نوین آلی و توانایی آنها برای ساخت منابعی بزرگ از ترکیبات موجب شده ، به عنوان تکنیکی مهم به شمار رود .

 از مهمترین مزایای واکنش های چند جزئی می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱ – کاهش تعداد مراحل لازم برای سنتز یک ترکیب .

۲ – معمولا محصولات با خلوص نسبی بالایی ایجاد می شوند زیرا در واکنش های تعادلی حالت واسط محصولات جانبی رخصتی برای تشکیل نمی یابند .

۳ – می توان واکنش را در یک محیط حلال خاص و مناسب انجام داد در صورتی که برای واکنش های چند مرحله ای ممکن است برای هر مرحله یک حلال خاص مناسب باشد .

۴ – زمان لازم برای انجام واکنشها و خالص سازی محصولات به طور چشمگیری نسبت به فرایندهای چند مرحله ای کاهش می یابد .

۱-۳-۱) مروری گذرا بر سیر تکاملی واکنش های چند جزئی

 اگر چه در سالهای اخیر حجم واکنش های چند جزئی گزارش شده در منابع کتابخانه ای بسیار چشمگیر است اما سیر تکاملی این نوع واکنشها را از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۶۱ می توان در جدول ۱ – ۳ مشاهده کرد .

جدول ( ۱ – ۳ ) سیر تکاملی واکنش های چند جزئی از سال ۱۸۵۰ تا ۱۹۶۱

تاریخ

نام واکنش

ردیف

۱۸۵۰

Strecker

1

1882

Hantzsch

2

1893

Biginelli

3

1912

Mannich

4

1921

Passerini

5

1934

Bucherer-Bergs

6

1958

Asinger

7

1959

Ugi

8

1961

Gewald

9

بیشترین گزارشات به انجام واکنش های چند جزئی بر روی گروه های کربونیل بوده است که در ادامه به معروفترین آنها اشاره می شود .

۱ ۴ ) واکنش های چند جزئی با ترکیبات کربونیل دار

۱ ۴ ۱ ) واکنش مانیخ ۱] ۷ [

شمای کلی واکنش مانیخ که منجر به تشکیل بتا آمینوکتون می شود  در واکنش ۱ – ۴ آورده شده است .

۱ ۵ ) واکنش تراکمی چند جزئی بیجینلی


۱Mannich

1– Gewald

2-Kindler

3-Passerini

 

55,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.