پروژه بازدارنده های خوردگی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه بازدارنده های خوردگی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۱۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه بازدارنده های خوردگی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول- مبانی نظری بازدارنده‎های خوردگی
۱-۱- بررسی مبانی نظری بازدارنده ها         ۵
۱-۱-۱- انواع بازدارنده ها               ۹
۱-۱-۲- اثرات بازدارنده‌های خوردگی بر روی سرعت خوردگی            ۱۰
۱-۱-۳- بازدارنده های فاز بخار            ۱۰
۱-۱-۴- خسارات ناشی از خوردگی در صنایع      ۱۲
۱-۲- اصول خوردگی               ۱۴
۱-۲-۱- بررسی ترمودینامیکی خوردگی         ۱۷
۱-۲-۲ پتانسیل پیل و جدول نیروی محرکه الکتریکی      ۲۳
۱-۲-۳- کاربردهای ترمودینامیک در خوردگی فلزات   ۲۴
۱-۲-۴- روشهای بیان سرعت خوردگی         ۲۶
۱-۲-۵- بررسی الکتروشیمیایی خوردگی         ۳۴
۱-۲-۶- انواع خوردگی               ۳۵
۱-۲-۶-۱- خوردگی یکنواخت            ۳۵
۱-۲-۶-۲- خوردگی گالوانیک یا دو فلزی         ۳۶
۱-۲-۶-۳- خوردگی شیاری            ۳۶
۱-۲-۶-۴- خوردگی حفره دار شدن         ۳۷
۱-۲-۶-۵- خوردگی بین دانه ای            ۳۷
۱-۲-۶-۶- خوردگی بصورت جدایش انتخابی      ۳۷
۱-۲-۶-۷- خوردگی سایشی            ۳۸
۱-۲-۶-۸- خوردگی توأم با تنش            ۴۰
۱-۲-۶-۹- ترکیب شیمیایی محلول         ۴۱
۱-۳- کنترل خوردگی و رسوب‌دهی در دیگهای بخار   ۴۱
۱-۳-۱- انواع بویلر و تجهیزات وابسته به آن         ۴۱
۱-۲-۱-۱- دیگهای فایر تیوب            ۴۲
۱-۲-۱-۲- دیگهای واتر تیوب            ۴۳
۱-۴- انواع بویلر بر اساس سیستم گردش آب      ۴۳
۱-۴-۱- سیستم گردشی طبیعی            ۴۴
۱-۴-۲- سیستم گردش اجباری            ۴۶
۱-۵- اجزای اصلی مدار چرخش آب و بخار و تجهیزات بویلرها            ۴۷
۱-۵-۱- کندانسور               ۴۷
۱-۵-۲- گرمکن‌های فشار ضعیف            ۴۸
۱-۵-۳- دی اربیتور ( هوا زدا )            ۴۸
۱-۵-۴-گرمکن فشار قوی            ۴۹
۱-۵-۵- اکونومایزر               ۴۹
۱-۵-۷- سوپر هیتر               ۵۱
۱-۵-۸- ری هیترها               ۵۲
۱-۶- واکنش خوردگی در بویلرهای حرارتی و مکانیزمهای مختلف آن         ۵۳
۱-۶-۱- نحوه درمان آب دیگ بخار         ۵۴
۱-۶-۲- روش فسفات – هیدروکسید         ۵۵
۱-۶-۳- روش هماهنگ فسفات            ۵۵
۱-۶-۴- استفاده از شلانت‌ها            ۵۶
۱-۶-۵- استفاده از بازدارنده‌های فرار         ۵۶
۱-۷- بازدارنده‌های مورد استفاده در دیگهای بخار صنعتی   ۵۷
۱-۷-۱- مواد جذب کننده اکسیژن            ۵۸
۱-۷-۱-۱- بازدارنده هیدرازین            ۵۸
۱-۷-۱-۲- سولفیت سدیم            ۵۹
۱-۷-۱-۳- هیدروکنیون               ۶۰
۱-۷-۱-۴- دی اتیل هیدروکیسل آمین         ۶۱
۱-۷-۱-۵- متیل اتیل کتوکسیم            ۶۱
۱-۷-۱-۶- آمین‌های خنثی کننده            ۶۲
۱-۷-۱-۷- آمین‌های نوع لایه فیلمی         ۶۲
۱-۸- کنترل رسوب در دیگهای بخار          ۶۳
۱-۹- رسوبات مسیر آب تغذیه و آب دیگ بخار      ۶۳
۱-۹-۱- کربنات کلسیم               ۶۳
۱-۹-۲- رسوبات پایه فسفات            ۶۳
۱-۹-۳- رسوبات حاصله از محصولات خوردگی      ۶۴
۱-۱۰- مفاهیم جذب سطحی و مکانیسم اثر باز دارندگی  :    ۶۶
۱-۱۰-۱- جذب سطحی در محلولهای شیمیایی      ۶۶
۱-۱۰-۱-۱- ایزوترمهای جذب در محلول         ۶۶
۱-۱۰-۱-۲- معادلات ایزوترم جذب         ۶۷
۱-۱۰-۱-۳- ایزوترم جذب لانگمیر         ۶۸
۱-۱۰-۱-۴- تر کنندگی عوطه وری در سطح مشترک جامد ـ مایع
ضریب پوششی بازدارنده               ۷۱
۱-۱۰-۱-۵- محاسبه            ۷۳
فصل دوم – مواد و تجهیزات دستگاهی
۲-۱- تجهیزات دستگاهی               ۷۵
۲-۱-۱- دستگاه طیف سنج نشر نوری         ۷۵
۲-۱-۲- دستگاه اره نواری            ۷۶
۲-۱-۳- دستگاه فرز               ۷۷
۲-۱-۴- دستگاه سنباده نواری            ۷۸
۲-۱-۵- ترازوهای دیجیتالی            ۷۹
۲-۱-۶- دستگاه آون الکتریکی ( کنترل کننده دما) دیجیتالی   ۸۰
Vernier
2-1-7- دستگاه کولیس دیجیتالی            ۸۰
ساخت فرانسه    ۲ mm
2-1-8- دستگاه پانچ               ۸۰
Simplimet 2 Mounting – Mounting Press
2-1-9- دستگاه      ۸۱
Polishing  – ( Sample Preparation Systems )
2-1-10- دستگاه               ۸۲
ساخت ژاپن
۲-۱-۱۱- دستگاه میکروسکپ            ۸۳
۲-۲- ترکیبات شیمیایی               ۸۴
۲-۳- تهیه محلولهای شیمیایی            ۸۵
۲-۴- روش کار با دستگاهها  و تجهیزات آزمایشگاهی   ۸۶
۲-۴-۲- دستگاه اره نواری            ۸۷
۲-۴-۳- دستگاه فرز               ۸۷
۲-۴-۱- دستگاه Arc met 930
2-4-4- دستگاه سنباده نواری            ۸۸
۲-۴-۵- ترازوهای دیجیتالی            ۸۸
۲-۴-۶- دستگاه آون الکتریکی یا کوره الکتریکی (کنترل کننده دما             ۸۸
۲-۴-۷- دستگاه کولیس (ورنیه) دیجیتالی         ۸۹
۲-۴-۸- دستگاه پانچ               ۸۹
۲-۴-۹- دستگاه مانت کردن            ۸۹
۲-۴-۱۰- دستگاه پولیش               ۸۹
۲-۴-۱۱- دستگاه میکروسکوپ            ۹۰
۲-۵- مراحل مختلف انجام آزمایشات خوردگی      ۹۱
۲-۶- متالوگرافی      ۹۳
۲-۷- بررسی میکروسکپی سطح مقطع نمونه :      ۹۹
فصل سوم – نتیجه گیری
۳-۱- نتیجه گیری               ۱۰۰

منابع

منابع:

۱-کتاب مهندسی خوردگی تالیف :mars g.fontana

1- M.G.S Ferreira,J.L.Dawson, “Crevice Corrosion Of Austenitic Stainless Steel in 3% NaCl Solution,” ۳-۷ June 1984 International Congress On Metalic Corrsion , Vol. 4,(Natinal research Council Of   Canada Ottawa K1A 0R6 Canada )

2- J.L.Dawson, D.Gearey, W.M.Cox, “Recent Experience Of Monitoring Condensed Acid Corrosion In Boiler Flue Gas Ducts,”۱۶-۱۸ Nov.1982, 193-198, Uk Natinal Corrosion Conference ,(The Institution Of  Corrosion Science and Technology, Exeter House, 48 Holloway Head, Birmingoham B1 1NQ, UK”.

۳- S.G.McKenzie, “Techniques foror Monitoring Corrosion of Steel in Concrete,” Feb. 1987, CORROS.PRE.CONTORL 34,(1), 11-17.

4- M.G.S.Ferreira, A.M.P.Simoes, “The Need for the Use of Several Techniques in Corrosion Studies,” MATER .SCI.FORUM.8, 373-382, 1986.

5- A.M.P.Simoes, MG.S.Serreira, “Some Aspects of the initiation Phase of Crevice Corrosion of Stainless Steel in Chloride Solution,” KEY ENG MATER 20-28, (4), 3125-3128 1988.

6- D.Liu, F.wang, C.Cao, H.lou. “Influence of Phase Composition on Pitting Corrosion Resistance of Sputtered Layer of  ۱Cr18Ni9Ti Stainless Steel,”ACTAMETALL. SIN.(CHINA)25, (5), B299-B302 Oct. 1989.

7- Dlin, F.Wang, Ch Cao, H.lou, L.Zhang, H.Lin, “The Pitting Corrosion Resistance of Microcrystalline Coatings of Sputtered 321 Stainless Steel,” CORROSION 46,(12), 957-977 Dec. 1990.

8- P.C.Pistorius, T.von Moltke, “Pitting Corrosion of Heat-Tinted stainless Steel,”  Modifications of  Passive Films, Paris, France, 15-17 Feb. 1993,(The Institute of Materials, 1Carlton House Terrace, London, SW1Y 5DB, UK, 1994, 316-321, Book No.577.

9- A.M.Brennenstuhl, T.S.Gendron, R.Cleland, “Mechanisms of Underdeposit Corrosion in Freshwater Cooled Austenitic Alloy Heat Exchengers,”CORROS.SCI.35,(1-4),699-711 1993.

 ۱۰- C.Boulleret, D.Gorse, B.Baroux, “ The pitting susceptibility of stainless steels after a stay at open circuit in acidified chloride contaning solution,” CORROSION SCIENCE 38,(6),99-1002 June 1996

مقدمه

هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه افزایش مدت عمر سیستم های حرارتی می باشد و همانطور که از عنوان این موضوع تحقیق برمی آید می توان با اضافه کردن باز دارنده‌های خوردگی در آب دیگهای بخار نیروگاهی – اثرات خوردگی مانند اثر خورندگی یون کلراید بر روی آلیاژهایی مانند فولاد A240 Type 304را به حداقل رساند و در نتیجه مدت عمر این نوع دستگاهها را افزایش داد بعنوان مثال با جلوگیری از اثرات خوردگی کلرورهای موجود در آب دیگهای بخار می توان هزینه ها را بمقدار قابل توجهی کاهش داد و باعث صرفه جویی اقتصادی شد. در ایران با توجه به اینکه شرکت آذر آب یک صنعت مادر است یعنی سازنده دیگهای بخار نیروگاهی از جمله دیگهای حرارتی، توربین‌های آبی، دیگهای سیکل ترکیبی، مخازن پتروشیمی، مبدلهای حرارتی، مخازن MTBE ، پارس جنوبی، برجهای عسلویه و غیره می باشد و مواد A240 Type 304 در قسمتهایی ازبویلرها استفاده شده است بنابراین این تحقیق می تواند برای این چنین کارخانجات نیز مفید باشد. برای انجام این تحقیق در ابتدا نمونه هایی از مواد مورد استفاده در سیستم های مورد نظر را انتخاب کرده و در مرحله ۱ آزمایشهای مختلف خورندگی کلراید با غلظت  را در دماهای مختلف ۲۵oC ، ۵۰oC ، ۷۵oC ، ۱۰۰oC ، ۱۲۵oC در زمانهای ثابت یعنی Rate = f(T) و t=cte بدون استفاده از باز دارنده های خوردگی ( مانند سدیم نیتریت ، منواتانل آمین ، C2H7ON بر روی مواد استنلس استیل A240TyPe3o4 انجام داده در مرحله ۲ این آزمایشها را در دمای ثابت ولی زمانهای متغیر
انجام داده – در مرحله سوم این آزمایشها را با استفاده از بازدارنده سدیم نیتریت انجام داده و در مرحله چهارم این آزمایشها را با استفاده از بازدارنده منواتانل آمین انجام داده و در مرحله پنجم این آزمایشها را با استفاده از تغییر غلظتهای بازدارنده سدیم نیتریت و منواتانل آمین انجام داده و نتایج را بدست آورده و در هر مرحله منحنی تغییرات سرعت خوردگی نسبت به دماو زمان و غلظت محلول خورنده و بازدارنده را رسم کرده کرده و مقایسه ای بین بازدارنده ها انجام داده ایم و در پایان بر اساس آزمایشات انجام شده پارامترهای سیننیکی و ترمودینامیکی بدست آمده است .

 

۱-۱- بررسی مبانی نظری بازدارنده ها

بازدارنده ها موادی هستند که وقتی بمقادیر کم به یک محیط خورنده اضافه شوند سرعت خوردگی را کاهش داده و در واقع باز دارنده را می توان یک کاتالیزور بازدارنده فرض کرد. باز دارنده های بسیار زیادی با ترکیبات مختلف موجود می باشند. اکثراً این مواد با آزمایشات تجربی پیدا شده و اصلاح یافته اند و بسیاری از آنها با نامهای تجارتی عرضه می گردند و ترکیب شیمیایی آنها مخفی نگه داشته می شود به همین دلیل فرآیند حفاظت برای این ترکیبات بطور کامل روشن و مشخص نیست. بازدارنده ها را می توان بر حسب مکانیزم اثر و ترکیب آنها طبقه‌بندی کرد.

۱-۱-۱- انواع بازدارنده ها

بطور کلی سه نوع مشخصه برای اثر بازدارندگی را می توان نام برد .

نوع اول : این نوع بازدارنده لایه یا فیلمی محافظ روی سطح فلز تشکیل داده یا نوعی واکنش با فلز انجام می دهد ( مانند روئین کردن )

نوع دوم : موادی که قدرت خورندگی محیط را کم می کنند . نوع سوم : این نوع بازدارنده ها می توانند با فلز واکنش انجام داده و قدرت خورندگی محیط را کم کنند، ولی همیشه یکی از خاصیتها حاکم بر دیگری است. مثلاً در نوع سوم – الف، ابتدا لایه‌های محافظ بوجود آمده بعد قدرت خورندگی محیط کم می شود ولی در نوع سوم – ب : ابتدا PH بالا رفته بعد لایه های محافظ بوجود می آیند . بازدارنده های نوع اول بسیار متداول است و مثالهای متعددی دارد مانند استفاده از سدیم نیتریت و یا سدیم نیترات و یا کرومات و یا دی کرومات ( پتاسیم یا سدیم ) و یا فسفات برای فولادهایی که در معرض آب بویلرها و یا دیگر سیستم ها قرار می گیرند. بازدارنده‌های نوع دوم کمتر متداول هستند اگر چه بعضی از آنها کاملاً شناخته شده‌اند مانند سولفیت سدیم و یا هیدرازین که به آب اضافه می کنند تا اکسیژن حل شده را خارج کند،

 NH2-NH2+O2N2+2H2O                Na2SO3 + 1/2 O2Na2SO4

 

اضافه کردن اوره به اسید نیتریک که اسید نیترو را خارج می‌کند. بازدارنده های نوع دوم را بعنوان غیر

فعال کننده ها [۱]و بازدارنده های نوع اول را بعنوان روئین کننده ها [۲] نامگذاری کرده اند.

بازدارنده های نوع سوم ب مانند سدیم هیدروکسید، کربنات سدیم و آهک در حالیکه PH محلول را بالا می‌برند، باعث تشکیل لایه‌های مقاوم اکسیدی و یا کربناتی هم می شوند. طبقه‌بندی دیگری نیز وجود دارد که طبق آن انواع اصلی بازدارنده ها بترتیب زیر دسته بندی می‌شوند.

نوع ( ۱- الف ) : بازدارنده هایی که سرعت خوردگی را کم می کنند ولی کاملاً مانع خوردگی نمی‌شوند مانند بازدارنده هایی که به محلولهای اسید شوئی اضافه می گردند[۳].

 نوع ( ۱- ج ) : بازدارنده های روئین کننده که لایه های رویین بر سطح فلز تشکیل می دهند این لایه ها غالباً اکسید یا نمکهای غیر محلول فلز هستند مانند NaNo2 ، فسفات و کرمات برای فولاد ، سولفات برای سرب ش (۱- ج)

باید داشت که هنگام اضافه کردن روئین کننده ها نوع ( ۱-ج ) به محلول همیشه مقداری خوردگی ابتدایی پیش می آید چون فلز برای تشکیل لایه بازدارنده واکنش انجام می دهد ولی برای آنکه فلز کاملاً‌حفاظت شود باید لایه های پیوسته روئین بر روی سطح آن تشکیل گردد .

اگر مقدار بازدارنده ای که به محلول اضافه می گردد کم باشد لایه های ناپیوسته تشکیل می شود که ممکن است خوردگی حفره ای یا حمله تسریع شده موضعی بوجود آید . بهمین دلیل است که استفاده از بازدارنده های روئین کننده غالباً خطرناک می باشد چون اضافه کردن مقدار کم از آن باعث تشدید حمله بر فلز می شود . مثلاً در محلول NaCl 1% که برای جلوگیری از خوردگی به آن %۰-۰٫۱  بازدارنده NaNo2 زده باشند فولاد سریعتر سوراخ می شود ولی در  NaNo2 1 % فولاد بدون آنکه سوراخ شود کاملاً‌ روئین می گردد.

بطور مشابه هنگام استفاده از بازدارنده های روئین کننده شرایط غوطه وری جزئی برای اطمینان از حفاظت کامل فلز در مسیر آب مهم است و دیده شده است که فسفات ها و سیلیکائها در داخل محلول مانع حمله خوردگی می شوند ولی در سطح آب باعث تشدید حمله می گردند.

نوع ۲ (الف) ‌باز دارنده هایی هستند که واکنش خوردگی را آهسته می کنند بدون آنکه کاملاً‌مانع آن شوند یعنی شبیه نوع ۱- ب. این بازدارنده ها غالباً در ضمن عمل حفاظت مصرف می شوند مانند NH2-NH2 هیدرازین و سولفیت سدیم.

نوع (۲ – ب) : بازدارنده هایی هستند که در اثر ترکیب با موادی که باعث خوردگی در یک محیط مشخص می شوند، خوردگی را به تأخیر می اندازند مانند آمینهای آلی که اسیدهای آلی را در روغنها و شیرابه‌ها خنثی می کنند. بطور کلی، بازدارنده های نوع (۱- الف) (۱- ب) (۲- ب) ترکیبات آلی هستند در حالیکه انواع (۱- ج) و (۲- الف) مواد معدنی می باشند که البته استثناهایی هم در این موارد  وجود دارد.

      ۱-۱-۲- اثرات بازدارنده‌های خوردگی بر روی سرعت خوردگی

مکانیزم عمل بازدارنده ها متفاوت است ولی بازدارنده های نوع اول بیشتر مطالعه شده است. بازدارنده های نوع (ا- الف) و (۱-ب) در اثر واکنش با فلز، یک لایه بر سطح  فلز تشکیل می‌دهند یا ممکن است ترجیحاً جذب مناطق فعال کاتدیا آند در سطح فلز گردند. این عمل جذب شدن حتی اگر واکنش شیمیایی بین فلز و بازدارنده انجام نشود باعث پلاریزاسیون آندی یا کاتدی خواهد گردید که در نتیجه یا خوردگی متوقف شده یا از سرعتش کاسته می گردد. بسیاری از بازدارنده های (۱- ب) باعث توقف خوردگی می شوند مثلاً بنزوتری آزول برای مس در اثر واکنش با فلز تولید نوعی ترکیب حلقوی (Chelate) می کند و تا زمانی که این ترکیب حلقوی در سطح فلز وجود داشته باشد یا فلز خورده نمی شود یا سرعت خوردگی کم می گردد. خوردگی دوباره زمانی شروع خواهد شد که محیط، این ترکیب حلقوی یا هر لایه سطحی دیگری را از بین ببرد یا تجزیه کند. از انواع بسیار مؤثر بازدارنده های نوع اول آنهایی هستند که جذب فلز می شوند و در اثر واکنش با آن تولید یک لایه از موادی می کنند که از طرق شیمیایی جذب می گردند. نوع فیلم مخصوصاً ضخامت لایه سطحی آن، مؤثر بودن بازدارنده را تعیین می کند. بسیاری از بازدارنده ها مانند (ا- الف) و (۱- ب)  جذب سطح فلز می شوند ولی لایه های با ضخامت لازم را تشکیل نمی دهند.

       ۱-۱-۳- بازدارنده های فاز بخار [۴]

در بسیاری از موارد انجام دادن عملی با فلز و یا محیط برای جلوگیری از خوردگی نامناسب و غیر عملی است. برای جلوگیری از خوردگی نمی توان همیشه وسایل فلزی مخصوصاً وسائل دقیق مهندسی و الکتریکی را آبکاری کرده یا رنگ زد و در ضمن اشیاء هنگام حمل و نقل تحت تأثیر تغییرات زیاد رطوبت، درجه حرارت و اتمسفر قرار می گیرند. تحت چنین شرایطی لایه های تقطیر شده رطوبت بر سطح فلز تشکیل می شود و چنین لایه هایی حاوی مواد خورنده متنوعی هستند. برای جلوگیری از خوردگی تحت چنین شرایطی معمولاً از بازدارنده های (VPI) در درون جعبه های بسته بندی استفاده می کنند. بازدارنده های فاز بخار معمولاً بازدارنده های فاز بخار معمولاً بازدارنده های قابل حلی می باشند که قدرت لایه سازی دارند مانند نیتریتها، بنزوات یا کربناتها که به یک کاتیون آلی بزرگ چسبیده‌اند. کاتیون بزرگ آلی بعنوان چتری برای آنیون بازدارنده عمل می کند مثل دی سیکلو هگزیل آمونیوم نیتریت. انتخاب دقیق کاتیون آلی و آنیون غیر آلی، مولکولی با فشار بخار تقریبی ما بین ۰٫۱ تا ۱ میلی متر جیوه (در درجه حرارت محیط) درست خواهد کرد. به این ترتیب بازدارنده بتدریج بخار شده و سطح فلز را با مقدار کافی از خود پوشانده و آنرا حفاظت خواهد کرد ولی سرعت تبخیر نباید آنقدر زیاد باشد که بازدارنده در زمان کوتاهی مصرف گردد.

       ۱-۱-۴- خسارات ناشی از خوردگی در صنایع

مخارج سالانه خوردگی و جلوگیری از آن در ایالات متحده حدود ۸ میلیارد دلار تخمین زده شده است. اگر توجه کنیم که در هر جا که فلزات و مواد دیگر بکار برده می شوند، خوردگی باشدتهای مختلف اتفاق می‌افتد، رقم بزرگ فوق تعجب آور نخواهد بود. بعنوان مثال یک کارخانه سالانه            ۲ میلیون دلار (حدود ۲ میلیارد تومان) صرف رنگ تجهیزات فولادی می کند تا از زنگ آنها جلوگیری نماید. یک کارخانه بزرگ مواد شیمیایی سالانه چهار صد هزار دلار صرف تعمیرات خسارتهای ناشی از خوردگی در واحد تولید اسید سولفوریک می‌نماید، در حالیکه شرایط کلر از نظر خوردگی خیلی حاد نبوده است در یک پالایشگاه فرآیند جدیدی بکار گرفته شد و تنها بعد از ۴ ماه کار مسائل خوردگی حادی بوجود آمد، بعضی قطعات تا عمق ۳mm خورده شدند. هزینه سالانه خوردگی در سیستم بنزین اتومبیل ۱۰۰ میلیون دلار، در رادیاتور حدود ۵۰ میلیون دلار، در اگزوز ماشین ۵۰۰ میلیون دلار می باشد، سالانه حدود ۳ میلیون آبگرمکن خانگی باید تعویض شوند . در حقیقت اگر خوردگی اتفاق نمی افتاد، اقتصاد جامعه بشدت دگرگون می شد. مثلاً دیگر نیازی به رنگ کردن یا پوشش دادن اتومبیلها، کشتیها، خطوط لوله های زیر زمینی  و لوازم خانگی نبود. صنایع فولاد زنگ نزن بوجود نمی آمدند و مس فقط برای مصارف الکتریکی بکار می‌رفت ولی متآسفانه خوردگی در تمام صنایع وجود دارد. در داخل و خارج منازل، در جاده‌ها در دریاها، در نیروگاهها، در کارخانجات و غیره … . در حالیکه خوردگی امری اجتناب ناپذیر است، ولی مخارج ناشی از آنرا می توان تقلیل داد. شستشوی اتومبیل برای تمیز کردن و زدودن لکه‌ها و املاح موجود در آن عمر رنگ و بدنه اتومبیل را افزایش می دهد. انتخاب صحیح فلز و آلیاژ و طراحی صحیح می تواند در کاهش هزینه های خوردگی نقش مهمی داشته باشد. اجرای یک برنامه تعمیر و نگهداری رنگ کاری چندین برابر مخارج خود در جلوگیری از خوردگی صرفه جویی خواهد نمود. غیر از هزینه های مستقیم از نظر اقتصادی، خوردگی باعث از بین رفتن منابع و ذخائر طبیعی بشر می گردد و از این نظر نیز مسئله ای جدی می باشد. مثلاً فولاد از سنگ آهن بدست می آید و ذخائر پر عیار سنگ آهن که مستقیماً قابل استفاده باشند روز بروز در حال کاهش است. یک فاکتور مهم دیگر ذخائر فلزی جهانی است. توسعه صنعتی سریع بسیاری از کشورها نشان می دهد که قیمت فلزات در بازارهای جهانی بطور دائم در حال افزایش است.

۱-۲- اصول خوردگی


۱- Deactivators

2- Passivators

3- Pickling Inhibitors

1- Vapour phase inhibitors

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی شرکت سایپا
 • مقاله مطالعه و بررسی دلایل خوردگی در خطوط لوله حمل نفت
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   پنجشنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.