پروژه حسابداری پیمانکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه حسابداری پیمانکاری در شرکت پژواک مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه حسابداری پیمانکاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات پیمانکاری…۱
مقدمه…۲
ارکان اصلی پیمانکاری..۳
کارفرما.۳
پیمانکار.۳
قرارداد.۳
انواع قراردادهای پیمانکاری…۴
قراردادمقطوع۴
قرارداد امانی..۴
ویژگیهای صنعت پیمانکاری.۴
وظیفه قسمت حسابداری۵
مراحل اجرای طرح..۵
مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح..۶
مرحله دوم:مطالعات تفصیلی طرح..۶
۱- تهیه نقشه های تفصیلی….۶
مرحله سوم:اجرای طرح…..۷
۱- ارجای کار به پیمان کار.۷
مناقصه عمومی۷
مناقصه محدود۷
ترک مناقصه.. ۷
شرکت درمناقصه.۸
انتخاب پیمانکار…۸
۲- انعقاد قرارداد۹
تنظیم قرارداد پیمانکاری…..۹
– مشخصات طرفین قرارداد. …۹
– موضوع پیمان..۹
– مبلغ پیمان…۹
– تغییر مقادیر کار وکارهای جدید۹
– مدت پیمان…۱۰
– تائیدات وتعهدات پیمانکار..۱۰
– تعهدات واختیارات کارفرما۱۰
– دوره تضمین کارها..۱۰
– نظارت دراجرای عملیات۱۱
–  تعدیل آحاد بها…۱۱
– پیش بینی آموزش نیروی انسانی…۱۱
– جبران خسارت…..۱۱
ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه…۱۱
تسلیم ضما نتنامه پیش پرداخت….۱۱
تاً دیه پیش پردا خت..۱۱
۳-عملیات اجرایی..۱۲
– ایجاد کارگاه۱۲
– تخصیص تنخواه گردان به کارگاه۱۲
– مخارج اجرای طرح.۱۳
– مخارج اجرای طرح بوسیله کارگاه…..۱۳
– مخارج اجرای طرح بوسیله دفتر مرکزی.۱۳
۴- تنظیم وپرداخت صورت وضعیت کارها.۱۳
– تنظیم صورت وضعیت موقت کارها…..۱۴
– پرداخت وجه صورت وضعیت کارها…۱۴
۵-تحویل موقت…..۱۴
– برچیدن کارگاه…۱۵
فصل دوم:حسابداری مراحل اجرای کارکارفرما…۱۶
مرحله ۱ – مطالعات مقدماتی طرح…۱۷
۱-۱مخارج مقدماتی طرح.۱۷
مرحله۲-ارجاع کار به پیمانکار…..۱۷
۱-۲ فروش اسناد مناقصه….۱۷
۲-۲ اخذ ضمانت نامه شرکت در مناقصه.۱۷
مرحله ۳- انعقاد قرار داد با پیمانکار..۱۸
۱-۳ اختصاص شماره خاص و حسابهای جداگانه برای پیمانهای مختلف…..۱۸
۲-۳ انتقال مخارج مقدماتی طرح به حساب دارایی در جریان تکمیل..۱۸
۳-۳ اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات۱۸
۴-۳ ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه..۱۸
۵-۳ اخذ ضمانت نامه پیش پرداخت۱۹
۶-۳ پیش پرداخت..۱۹
مرحله ۴- اجرای کار ( شروع عملیات ) .۱۹
۱۲-۴ تنظیم صورت وضعیت موقت .۱۹
۱۳-۴ ثبت صورت وضعیت شماره (۱) ….۲۰
۱۴-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۱).۲۰
۱۵-۴ ثبت صورت شماره(۲) .۲۱
۱۶-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۲).۲۱
۱۷-۴ ثبت صورت وضعیت شماره ی(۳).۲۲
۱۸-۴ پرداخت وجه صورت وضعیت شماره(۳).۲۲
مرحله ۵ – خاتمه کار..۲۳
۱-۵ تحویل موقت..۲۳
۲-۵ ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت….۲۳
۳-۵ ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات….۲۳
۴-۵ هزینه های بعد از تحویل موقت(در دوره تضمین)..۲۳
۵-۵ تهیه صورت وضعیت قطعی…۲۳
۶-۵ استرداد نصف سپرده حسن انجام کار(وجه الضمان) ۲۴
۷-۵ تحویل قطعی…۲۴
۸-۵ استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار(وجه الضمان)…۲۴
دفاتر کل کارفرما(تعیین بهای تمام شده پیمان تکمیل شده)..۲۴
محاسبه سود پیمان ناتمام…۲۶
محاسبه سود ناتمام براساس مخارج واقعی..۲۶
محاسبه سود پیمان ناتمام شماره(۴) .۲۸
فصل سوم:حسابداری مراحل اجرای کار دفاترپیمانکار…۲۹
مرحله ۱- مطالعات مقدماتی طرح۳۰
مرحله۲- ارجاع کار به پیمان کار۳۰
۱-۲ خرید اسناد شرکت در مناقصه .۳۰
۲-۲ تسلیم ضمانت نامه شرکت در مناقصه…۳۰
مرحله۳-انقاد قراراد با پیمانکار….۳۱
۱-۳ اختصاص شماره خاص و حساب جداگانه برای پیمان….۳۱
۲-۳ انتقال هزینه های شرکت در مناقصه به حساب پیمان…..۳۱
۳-۳ صدور ضمانت نامه انجام تعهدات….۳۱
۴-۳ ابطال ضمانت نامه شرکت در مناقصه..۳۲
۵-۳ ضمانت نامه پیش پرداخت…۳۳
۶-۳ اخذ پیش پرداخت….۳۳
مرحله۴- اجرای کار(شروع عملیات) ….۳۴
۱-۴ ارتباط دفتری با کارگاه.۳۴
۲-۴ مخارج کارگاه.۳۴
۳-۴ مخارج کارگاه.۳۴
۴-۴ گزارش وضعیت نقدینگی ….۳۶
۵-۴ مخارج اجرای طرح توسط دفتر مرکزی…۳۶
۶-۴ مواد ومصالح پای کار۳۷
۷-۴ دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه.۳۸
۸-۴ استهلاک اموال،ماشین آلات و تجهیزات…۳۹
۹-۴ مخارج کارگاه۴۰
۱۰-۴ هزینه های سربار…..۴۲
۱۱-۴دفتر معین پیمانکاری.۴۲
۱۲-۴تنظیم صورت وضعیت…۴۲
۱۳-۴ثبت صورت وضعیت شماره(۱) …..۴۲
۱۴-۴دریافت وجه صورت وضعیت شماره(۱) …۴۳
۱۵-۴ثبت صورت وضعیت شماره (۲) ….۴۳
۱۶-۴دریافت وجه صورت وضعیت شماره(۲) …۴۴
۱۷-۴ ثبت صورت وضعیت شماره(۳) ….۴۴
۱۸-۴ دریاقت وجه صورت وضعیت شماره(۳) ..۴۵
مرحله ۵ – خاتمه کار..۴۵
۱-۵ تحویل موقت..۴۵
۲-۵ ابطال ضمانت نامه پیش پرداخت….۴۶
۳-۵ ابطال ضمانت نامه انجام تعهدات….۴۶
۴-۵ هزینه های بعد از تحویل موقت (در دوره تضمین ) …..۴۶
۵-۵ هزینه های بعد از تحویل موقت…..۴۷
۶-۵ استرداد نصف سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)۴۷
۷-۵ تحویل قطعی…۴۷
۸-۵ استرداد نصف دیگر سپرده حسن انجام کار (وجه الضمان)..۴۷
تعین سود پیمان تکمیل…..۴۷
انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده….۵۰
روش اول- محاسبه سود هر پیمان به طور جداگانه….۵۰
روش دوم- محاسبه سود پیمان ها به طور یکجا۵۰
نتیجه گیری و پیشنهادات…۵۱
منابع و ماخذ.۵۲

منابع و مأخذ:

 ۱- حسا بداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت (حسن سجادی نژاد)

۲- نظری حسابداری و گزارشگری مالی در ایران هیات تدوین مبانی (سازمان حسابرسی)

 ارکان اصلی پیمانکاری

کارفرما

 شخصی حقیقی یاحقوقی است که اجرای عملیات معینی را به پیمانکار واگذار می کند . کارفرما که تامین کننده منابع مالی طرح است برای مطالعه  وطراحی  و نظارت بر اجرای عملیات  موضوع  پیمان معمولا ازخدمات مهندسان مشاور بهره می گیرد. جانشین  یا نمایندگان قانونی کارفرما در حکم کارفرما محسوب می شوند.

پیمانکار

 شخصی حقیقی یاحقوقی است که مسئولیت اجرای کامل عملیات موضوع پیمان را تا تکمیل نهایی ان به عهده می گیرد. پیمانکارمعمولا به منظوراسان کردن اجرای قسمت یا قسمتهای خاصی ازعملیات موضوع پیمان نظیر لوله کشی واهنگری و نقاشی  قراردادهایی را با اشخاص یا پیمانکاران جزء منعقد می کند.درمواردی که  انجام دادن یک طرح خاص  یا  اجرای طرحهای  بزرگ نیازمندهمکاری چند شرکت پیمانکاری با تخصصهای مختلف باشد برای افزایش توان مالی وعملیاتی و توزیع  خطرات  ناشی  از اجرای عملیات موضوع  پیمان می توان  ازهمکاری یا مشارکت و یا ادغام  چند شرکت پیمانکاری گروه شرکتهای پیمانکاری بوجود اورد.شرکتهای تشکیل دهنده این گروه درعین حال شخصیت حقوقی خود را برای  سایر کارها  حفظ می کنند.

قرارداد

رابطه ای حقوقی بین پیمانکاروکارفرماست که منشاء تعهدوالتزام برای طرفین می باشد.کارفرما برای انجام دادن موارد زیرمعمولا قرارداد هایی راباموسسات مشاوره ای یا پیمانکاری منعقد می کند:

 ۱- مطالعات بنیادی وتحقیقاتی طرح

۲- تهیه طرح

۳- اجرای طرح

۴- نظارت براجرای طرح

بستن قرارداد  مهمترین بخش  از فعالیت  پیمانکاری است. موضوع  این قراردادها معمولاساختن یک دارایی یا دارایی هایی است که درمجموع طرح واحدی را تشکیل  می دهند. قراردادهایی که  موضوع آنها  ارائه خدمات است ومستقیم  به  قرارداد  ساخت  یک  دارایی مربوط  می شود  نیزجزو قرارداد پیمانکاری به شمار می آید.قراردادهای خدماتی مانند مدیریت تهیه طرح ومدیریت اجرا ومعماری ومحاسبات فنی که  به ساختن  یک  دارایی ارتباط پیدامی کندازجمله این قراردادهاست.

 

انواع قراردادهای پیمانکاری

-قرارداد براساس واحد بها:  دراین نوع قرارداد  پیمانکارتعهد می کند عملیات موضوع  پیمان را  براساس مبلغ معینی  که برای  واحد هر کارمثلا یک مترمربع پیشنهادکرده است انجام دهد.

قرارداد مقطوع

 درمواردی ممکن است کارموردنظریاقسمتی ازان به صورت مبلغ  قطعی به  پیمانکار واگذارشود. درقرارداد مقطوع پیمانکار توافق می کند عملیات موضوع پیمان را دربرابرمبلغی به  عنوان  بهای   کل کارانجام دهد.

قرارداد امانی

 دراین نوع قرارداد مخارج مجاز یاتعیین شده درقرارداد  به پیمانکارپرداخت می شود ودرازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی ازمخارج یا حق الزحمه ای ثابت دریافت می کند.قراردادامانی با روش انجام کاربه طورامانی تفاوت دارد. درروش امانی کارفرما برای اجرای طرح قراردادی با پیمانکار منعقد نمی کند بلکه طرح را با استفاده ازعوامل و کارکنان خود اجرا وهزینه های مربوطه را راساً پرداخت می کند.قرارداد براساس مواد ودستمزد: دراین نوع  قرارداد  پیمانکار توافق می کند عملیات موضوع پیمان رادرازای دریافت دستمزد مستقیم بانرخساعتی معین وقیمت مواد ومصالح وسایرمخارجی که کرده است  انجام دهد. پیمانکارنرخ ساعتی دستمزد رابراساس بازیافت دستمزدوهزینه های غیرمستقیم وسود موردانتظار تعیین می کند.قرارداد مدیریت اجرا:دراین نوع قرارداد پیمانکاردربرابردریافت حق الزحمه معمولا مقطوع مدیریت اجرای طرح را به عهده  می گیرد. در قرارداد  مدیریت اجرا  یا مدیریت پیمان  تامین مصالح و ماشین آلات وتجهیزات و نیروی انسانی مستقیم  و سایرنیازهای انجام کار  به استثنای هزینه  مدیریت کار که  به عهده  پیمانکار عامل مدیریت است  برعهده کارفرما می باشد.درهریک ازقراردادهای پیمانکاری می توان مبلغ قرارداد رابراساس تغییرشاخص قیمتها تعدیل کرد.

ویژگیهای صنعت پیمانکاری

۱- اجرای عملیات موضوع پیمان  ازطریق عقد قرارداد  به پیمانکار واگذار می شود ومدت اجرای طرح معمولا به بیش ازیک دوره مالی تسری می یابد.

۲- عملیات اجرایی پیمان مستلزم خدمات مشاوره مطالعه وطراحی ونظارت است که معمولا کارفرما یاخود به تنهایی ان را انجام می دهدویا به مهندسان مشاور واگذارمی کند.

۳- فعا لیتهای پیمانکاری  برخلاف سایر فعا لیتهای تولیدی  که  معمولا در فضای کارخانه انجام  می شود  درمحل اجرای طرح  که   کارفرما دراختیار پیمانکارقرارمی دهد صورت می گیرد.

۴- هرقرارداد پیمانکاری معمولا به ساختن یک دارایی خاص می انجامد.

۵- قراردادپیمانکاری پس ازانجام تشریفات مناقصه ودرمواردی ازطریق ترک مناقصه یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار می شود.

۶- مبلغ قرارداد به تدریج  درطول دوره اجرایی طرح  ازطریق  تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود.

۷- اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح  به عهده پیمانکار است اما  کلیه کارها وتدارکاتی که بهای انهاپرداخت شده است درطول اجرای طرح به کارفرما تعلق دارد.

۸- مخارج پیمان  ومبلغ صورت وضعیتهای  تائید شده  درطول  اجرای   طرح انباشته می شود واین امرمدیریت وحسابداری وحسابرسی قراردادهای پیمانکاری رادشوار می سازد.

۹- کارفرمابرای جبران خسارتهای احتمالی واطمینان ازمسئولیت پذیری پیمانکار علاوه برپوششهای بیمه ای  معمولا ضمانتنامه های متعددی نیزازپیمانکار می گیرد.

۱۰- موضوع عملیات پیمان دردومرحله موقت وقطعی به کارفرما تحویل می شود.

۱۱-  پیمانکار درطول اجرای طرح  به ویژه  درقراردادهای مقطوع  با خطرات  ذاتی ازجمله حوادث قهری وغیر مترقبه مواجه است.

وظیفه قسمت حسابداری

۱-    تطبیق برگ سفارش خرید وگزارش دریافت مواد ومصالح با قبض انبار

۲-    رسیدگی وپرداخت فاکتور فروشندگان

۳-    کنترل ورسیدگی  مخارج کارگاه  وتفکیک صحیح ان  به جاری وسرمایه ای

۴-    ثبت مخارج وصورت وضعیتهای پیمان دراسناد ومدارک مالی

۵-    تهیه گزارش دوره ای  ازپیشرفت  وهزینه های  اجرای پیمان

۶-    تهیه  صورتهای  مالی  پایان دوره  طبق  اصول  پذیرفته  شده حسابداری وتعیین سود یا زیان پیمان.

مراحل اجرای طرح

مراحل اجرای طرحهای پیمانکاری درموسسات بخش عمومی وبخش خصوصی تفاوت ماهوی ندارد وموسسات بخش خصوصی دراجرای عملیات  پیمانکاری  کما بیش از تشریفات مورد عمل بخش عمومی پیروی می کنند. طرحهای پیمانکاری درسه مرحله مطالعات مقدماتی ومطالعات تفصیلی واجرا ونظارت انجام می شود.

۱-    مطالعات مقدماتی طرح

    مطالعات شناسایی طرح

    تهیه طرح مقدماتی

۲-    مطالعات تفصیلی طرح

     تهیه نقشه های تفصیلی

     تهیه اسناد ومدارک مناقصه

۳-    اجرای طرح

    ارجاع کاربه پیمانکار

    انعقاد قرارداد پیمانکاری

    عملیات اجرایی

     تنظیم وپرداخت صورت وضعیتها

     تحویل موقت

     تحویل قطعی

مرحله اول : مطالعات مقدماتی طرح

مطالعات  این مرحله شامل تحقیقات وبررسیهای مربوط به تعیین هدف طرح و شناخت اجزای تشکیل دهنده  و داده ها و ستانده ها  وهمچنین امکانات فنی واجرایی با توجه به نوع مصالح ساختمانی وماشین الات وتجهیزات ونیروی انسانی وسایر امکانات ومحدودیتها وبالاخره حجم سرمایه گذاری ریالی وارزی وطول مدت اجرای طرح وتشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی وتوجیه فنی واقتصادی واجتماعی وزیست محیطی امکان سنجی اولیه طرح است. حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می شودکه مبنای تصمیم گیری  درمورد  پذیرش طرح توصیه به سرمایه گذاری  یا رد طرح وتوصیه به خودداری ازسرمایه گذاری قرارمی گیرد. پس ازاتمام وتصویب گزارش شناخت طرح اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله کارفرما اغازمی شود.مطالعات این مرحله شامل  تحقیق وبررسیها وازمایشهای لازم به منظور طراحی وتهیه نقشه های  مقدماتی و مشخصات کلی طرح و انجام مطالعات  برای گزینه یابی و انتخاب مناسبترین گزینه وتوجیه پذیری ان است. فعالیتهای مربوط به   تهیه طرح مقدماتی رامی توان به شرح زیر تقسیم کرد:

۱-    بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح وتعیین نکات مثبت ومنفی

۲-    تجزیه وتحلیل نتایج حاصل ازبکارگیری هرگزینه

۳-    مقایسه گزینه هاوانتخاب مناسبترین گزینه

۴-    توجیه فنی واقتصادی واجتماعی وزیست محیطی گزینه انتخاب مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد که بتوان برپایه آن ابعاد وحجم کارومخارج اجرای طرح وهزینه بهره برداری رابرای تصمیم گیری منطقی وتوجیه فنی واقتصادی واجتماعی امکان سنجینهایی برآورد کرد.

 مرحله دوم:مطالعات تفصیلی طرح

۱- تهیه نقشه های تفصیلی

طراحی تفصیلی و اجرایی طرح شامل بررسیها وتحقیقات و کاوشهای سطحی وزیرسطحی ونقشه برداریها وطراحی های دقیق وازمایشهای لازم به منظور تعیین مشخصات فنی طرح ومقادیر دقیق کار وبرنامه زمانی اجرای کار ومنابع تهیه مصالح وتهیه نقشه های تفصیلی واسناد ومشخصات  اجرایی طرح  برای  گزینه انتخابی است  که در مرحله طرح مقدماتی پیشنهاد وتوجیه شده است.

اسنادمناقصه شامل شرایط عمومی وخصوصی پیمان ومشخصات فنی عمومی وخصوصی ومقادیر کار و  براورد هزینه اجرای طرح  براساس اخرین فهرست بها استعلام  ویا بوسیله  مشاور ازروی نقشه های کلی وتفصیلی است.اسنادومدارک مناقصه  باید به شکلی  تنظیم و فراهم شود که پیمانکار درصورت تمایل به شرکت درمناقصه  بدون هیچ گونه ابهامی بتواند براساس انها مبلغ پیشنهادی خود را برای اجرای طرح به سادگی ودقت محاسبه کند.شروع اقدامات مربوط به اجرای طرح موکول به اتمام مطالعات تفصیلی وپذیرش طرح واطمینان یافتن ازوجود اعتبار موردنیاز تا اتمام وتکمیل کار ونیز تامین سایر منابع ازقبیل زمین وپروانه ساختمان وآب وبرق است.

مرحله سوم:اجرای طرح

۱- ارجای کار به پیمان کار

پس ازآماده شدن اسناد ومدارک مناقصه واطمینان ازمهیابودن زمین یامحل اجرای طرح به یکی ازراههای زیرازپیمانکاران برای اجرای طرح دعوت می شود:

مناقصه عمومی

 دراین روش باچاپ آگهی درروزنامه ها ازپیمانکاران برای اجرای طرح دعوت می شود. در اگهی مناقصه نکاتی از قبیل موضوع مناقصه ومشخصات ومقادیر کار ومدت ومحل اجرای کارونام کارفرماودستگاه نظارت ونام دستگاه مناقصه گزار ومیزان  مبلغ سپرده  یا ضمانتنامه  شرکت  در مناقصه  و میزان  پیش  پرداخت درصورتی که به تشخیص کارفرما  پرداخت ان به پیمانکار لازم  باشد ومحل توزیع یافروش اسنادمناقصه وروز ومحل قرائت پیشنهادها درج می شود.

مناقصه محدود

 در این روش دعوتنامه شرکت در مناقصه برای پیمانکارانی فرستاده می شودکه صلاحیت انهابرای شرکت در مناقصه قبلا تعیین ونام انها در فهرست  واجدین  شرایط  شرکتهای پیمانکاری لیست خاص درج شده باشد. مقررات  مربوط  به  مناقصه عمومی در صورتی که با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیزرعایت شود.

ترک مناقصه

 درصورتی که به علت وجود شرایط خاص بر اساس گزارش توجیهی کارفرما  وبنا به تشخیص هیئت ترک مناقصه انجام مناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد پیمانکار از طریق ترک  مناقصه انتخاب می شود.فروش یا توزیع اسناد ومدارک مناقصه دردعوتنامه شرکت درمناقصه محل فروش یاتوزیع اسناد مناقصه مشخص می شود.هریک از پیمانکاران که براساس مراتب یادشده واجدشرایط ومایل به شرکت درمناقصه باشنداسناد ومدارک مناقصه را ازکافرما یامهندسان مشاورخریداری می کنند وبرای بررسی ومطالعه  دراختیار کادر فنی  خود قرارمی دهند.مهندسان مشاور یا کار فرما برای هر مناقصه مقادیر وقیمتهای واحد وکل هزینه های کار راتعیین می کنندوبه ضمیمه اسنادمناقصه دراختیار پیمانکاران متقاضی  برای شرکت درمناقصه  قرارمی دهند.

شرکت درمناقصه

 چنانچه کادرفنی پیمانکارپس ازمطالعه اسناد و مدارک مناقصه اجرای طرح راباتوجه به امکانات پیمانکار عملی و اقتصادی تشخیص دهد وپیمانکار تمایل به شرکت در مناقصه داشته باشد  قیمت کل کار را ازروی نقشه ها محاسبه وبا افزودن سود مورد انتظار به  آن  پیشنهاد می کند.  قیمت پیشنهادی نباید  به  صورت تخفیف یا  افزودن  ارقام براوردی مندرج دراسناد ومدارک مناقصه باشد.  هریک ازپیمانکاران برای  تضمین  اجرای  طرح  به  قیمتی  که  پیشنهاد  کرده اند  باید ضمانتنامه ای ازبانک  دریافت  و به  کارفرما  تسلیم  کنند  بنابراین ضمانتنامه شرکت  در مناقصه  درواقع ضمانت بانک ازپیمانکار در   مقابل  کارفرماست  مبنی بر اینکه  اگر برنده مناقصه  حاضربه عقد قرارداد نشود بانک  بنابه  تقاضای کارفرما  وجه ضمانتنامه را به وی پرداخت خواهد کرد. صدور ضمانتنامه  شرکت درمناقصه  ازطرف بانکها موکول به دریافت وثیقه ازطرف پیمانکار است. پیشنهاد دهندگان می توانند به جای ضمانتنامه بانکی سپرده نقدی نیز به عنوان تضمین به حساب  مناقصه گزار  واریز کنند. قیمت  پیشنهادی  پیمانکار برای اجرای طرح همراه با سایراسناد ذکرشده دراگهی مناقصه در دو پاکت جداگانه یکی حاوی  اسناد  مناقصه  ازجمله  ضمانتنامه  شرکت درمناقصه و دیگری  حاوی قیمت پیشنهادی درموعد مقرر به دستگاه مناقصه گزار تسلیم می شود.

انتخاب پیمانکار

 درمناقصه مربوط به طرحهای عمرنی برنده مناقصه بوسیله کمیسیون مناقصه وبه ترتیب زیرانتخاب می شود:دستگاه مناقصه گزار پس ازاتمام مدت  مناقصه کمیسیون تعیین برنده مناقصه را  تشکیل می دهد.  این کمیسیون هنگام  گشودن  پیشنهادهانخست پاکتهای گروه اول رابازمی کند وپس ازبررسی چنانچه مدارک این پاکتها کامل باشد وپیمانکار تمامی شرایط مندرج دراگهی مناقصهرارعایت کرده باشد وکلیه مدارک را ارسال کرده باشد پاکتهای گروه دوم را که حاوی  برگ  پیشنهاد قیمت است  بازمی کند. سپس  قیمت پیشنهادی پیمانکاران واجد شرایط  مشخص می شود. انگاه این قیمتها ازمبلغ کمتر به بیشتر مرتب شده و درجدول مقایسه  پیشنهادها  درج می شود.کمیسیون مناقصه بارعایت مفاد ائین نامه تعیین برنده مناقصه و سایرمقررات و دستورالعملها  پس  از ارزیابی  پیشنهادهای  رسیده ازبین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه رادارا باشدوازلحاظ قیمت خارج ازاعتدال نباشد مناسبترین پیشنهاد را ازنظرمالی وسایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند. پس ازاعلام  نتیجه چنانچه برنده مناقصه حاضربه بستن قرارداد نشود سپرده یاضمانتنامهوی به نفع کارفرما ضبط خواهدشد وازشخصی که پیشنهادش درمرتبه دوم است برای بستن قرارداد دعوت می شود.

۲- انعقاد قرارداد

پس ازانکه پیمانکار ازطریق مناقصه عمومی  مناقصه  محدود  یا ترک مناقصه انتخاب شد  قرارداد  پیمانکاری براساس  قیمت پیشنهادی اوتنظیم می شود  و عملیات اجرایی پیمان  به ترتیب زیر انجام می گیرد:

گرفتن ضمانتنامه حسن انجام تعهداتپیمانکارقبل ازبستن قراردادبایدبرای تضمین حسن انجام تعهدات خود معادل%۵مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه ازبانک بگیرد ویا سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز کند.ضمانتنامه یادشده باید تا تاریخ صورتمجلس تحویل موقت معتبر باشد  و تا هنگامی که تحویل موقت  انجام  نشده پیمانکار مکلف  است ان را  به  دستور کارفرما  تمدید  کند. بنابراین ضمانتنامه انجام  تعهدات  درواقع ضمانت  بانک  ازپیمانکار  درمقابل کارفرماست  مبنی براینکه  اگرپیمانکار  نتواند قراردادپیمانکاریرا طی مدت مقرر بنحوی صحیح انجام دهد بانک بنا به تقاضای کارفرما وجه ضمانتنامه  را  به  وی  پرداخت  خواهد کرد.  بانکها  برای  صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بروثیقه وکارمزد معمولا %۱۰ مبلغ ضمانتنامه رابه عنوان سپرده نقدی ازپیمانکار مطالبه می کنند.

تنظیم قرارداد پیمانکاری

پس از انکه  ضمانتنامه  انجام تعهدات  به  کارفرما  تسلیم شد قرارداد پیمانکاری بین کارفرماوپیمانکار بسته می شود.هزینه تنظیم قرارداد دردفتراسناد رسمی به عهده پیمانکاراست.به موجب ماده۲۳ قانون برنامه وبودجه کشور درکلیه پیمانهای کارهای ساختمانی وتاسیساتی مربوط به طرحهای عمرانی باید دفترچه پیمان مورد استفاده وعمل قرارگیرد.مهمترین نکاتی که درقراردادپیمانکاری نوشته می شود عبارتنداز:

– مشخصات طرفین قرارداد

چنانچه پیمانکار شخص حقیقی باشد مشخصات فردی و درصورتی که شخص حقوقی باشدنام وشماره وتاریخ ثبت ان دراداره ثبت ونامدارندگان  امضای مجاز  برای اسناد  تعهد  اور درقرار داد  نوشته  می شود .

– موضوع پیمان

عبارت است ازاجرای کامل عملیات موضوع پیمان براساس مفاد پیمان ومدارک و مشخصات فنی ونقشه های پیوست به آن که  به رویت ومهر وامضای پیمانکار می رسد و جزو لاینفک پیمان تلقی می شودو پیمانکاربا اطلاع از کمیت و کیفیت انها  تعهد را پذ یرفته است.

–  مبلغ پیمان

مبلغی است که پیمان براساس ان بسته می شود وباتوجه شرایط عمومی پیمان مبلغی به ان اضافه یا ازان کسرمی گردد.

تغییر مقادیر کار وکارهای جدید

درصورتی که پس ازبستن قراردادودرحین اجرای کار تغییراتی درمشخصات فنی و نقشه های اجرایی ازطرف کارفرما به  پیمانکار ابلاغ شودبه گونه ای که این تغییرات نوع مصالح یاحجم  عملیات کار رانسبت به نقشه های اولیه تغییر دهدپیمانکار مکلف به  انجام کاربانرخهای پیمان خواهد بود مشروط براینکه خمع کل مبلغ پیمان بادرنظرگرفتن کارهای جدید بیش از % ۲۵ نسبت  به  مبلغ  اولیه تغییر نکند.

– مدت پیمان

مد تی است که پیمانکار تعهد می کند طی ان موضوع عملیات پیمان ر اجرا کند وشامل دوبخش است:

الف- مدت تشکیل وتجهیز کارگاه

ب- مدت اجرای عملیات

شروع پیمان عبارت است از تاریخ  اولین صورت  مجلس  تحویل کارگاه که پس ازمبادله پیمان تنظیم می شود.

– تائیدات وتعهدات پیمانکار

 الف- کلیه اسناد ومدارک ونقشه ها را کاملا مطالعه کرده و ازمفاد ان مطلع شده است.

ب- نسبت به تامین کارگران ساده ومتخصص کافی اطمینان داردوهمچنین میزان دستمزد وهزینه حمل ونقل را تا پای کار درمحاسبه خود منظورکرده است.

ج- درموردتهیه مواد ومصالح  درحدود  مشخصات  تعیین  شده در محل یا ازنقاط دیگر اطمینان دهد.

د- هزینه ناشی ازاجرای قوانین کار وتامین اجتماعی وقوانین وائین نامه های مربوط به مالیات وعوارض رادرتاریخ تسلیم پیشنهاد در محاسبات خود منظورکرده است.

ه- هنگام تسلیم مبلغ پیشنهادی  برای اجرای طرح سودمورد انتظار راجزو ان منظورکرده است.پیمانکار باامضای قرارداد تائیدمی کند که هنگام تسلیم پیشنهاد قیمت برای اجرای طرح ومطالعات کافی به عمل اورده وهیچ نکته ای که دراینده درمورد ان به جهل خود استناد کند وجود ندارد.

– تعهدات واختیارات کارفرما

الف- کلیه زمینه هایی راکه برای تاسیس واجرای کارگاه وانجام عملیات موضوع پیمان مورد نیازاست درتاریخهایی که دربرنامه تفصیلی اجرایی منضم به پیمان پیش بینی شده است رایگان به پیمانکار تحویل دهد.

ب- به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار وانجام سریع تجهیزکارگاه وسایر مقدمات ضروری طرح درصدی ازمبلغ اولیه پیمان رابه وی پیش پرداخت کند.

ج- درفواصل زمانی معین صورت وضعیت کارهایی را که پیمانکاراز شروع پیمان تاتاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است تایید کند وبراساس نرخهای منضم به پیمان تقویم وبه پیمانکار بپردازد.

– دوره تضمین کارها

حسن انجام عملیات موضوع پیمان ازتاریخ تحویل موقت برای مدتی که درقرارداد مشخص شده تضمین می شود.هزینه بهره برداری ونگاهداری عملیات موضوع پیمان دردوره تضمین به عهده کارفرماست.


– نظارت دراجرای عملیات

60,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله حسابداری پیمانکاری
 • مقاله طرح حسابداری پیمانکاری
 • پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.