پروژه سیستم کلینیک جراحی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه سیستم کلینیک جراحی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۰۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه سیستم کلینیک جراحی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک پروژه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

چکیده  ۱۱
مقدمه  ۱۲
تکنولوژی های مورد استفاده  ۱۳
۱  معرفی Actor  های سیستم  ۱۴
۱-۱  بیمار  ۱۴
۱-۱-۱  مواردی که باید برای بیمار ثبت شود  ۱۴
۲-۱-۱  فیلد های اطلاعاتی بیمار  ۱۴
۲-۱  مسئول پذیرش  ۱۵
۳-۱  مسئول ترخیص  ۱۵
۱-۳-۱  اعمال انجام شده در زمان ترخیص  ۱۵
۲-۳-۱  ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود  ۱۵
۴-۱  مدیر مرکز  ۱۶
۱-۴-۱  ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود.  ۱۶
۲-۴-۱  اطلاعات مهم برای مدیر  ۱۶
۵-۱  اپراتور اتاق عمل  ۱۶
۶-۱  پزشک (تیم پزشکی)  ۱۶
۲  Use Case های سیستم    ……..۱۷
۱-۲  مقدمه  ۱۷
۲-۲  Use Case های تعریفی  ۱۷
۱-۲-۲  Use Case تعریف پزشک   ۱۹
۲-۲-۲  Use Case تعریف گروه های پزشکی   ۱۹
۳-۲-۲  Use Case تعریف بیمه  ۲۰
۴-۲-۲  Use Case تعریف گروه های عمل  ۲۱
۵-۲-۲  Use Case تعریف عمل  ۲۲
۶-۲-۲  Use Case  تعریف بخش  ۲۳
۷-۲-۲  Use Case تعریف دارو  ۲۴
۸-۲-۲  Use Case تعریف نوع پذیرش  ۲۴
۹-۲-۲  Use Case تعریف سرویس  ۲۵
۱۰-۲-۲  Use Case تعریف کمک جراح  ۲۶
۱۱-۲-۲  Use Case تعریف نوع ترخیص  ۲۷
۱۲-۲-۲  Use Case انواع بیهوشی  ۲۸
۱۳-۲-۲  Use Case تعریف واحد های دارویی  ۲۸
۱۴-۲-۲  Use Case تعریف تعرفه ها  ۲۹
۱۵-۲-۲  Use Case تعریف کای عمل  ۳۰
۱۶-۲-۲  Use Case تعریف دارو های یک عمل  ۳۱
۱۷-۲-۲  Use Case تعریف ست های عمل  ۳۱
۱۸-۲-۲  Use Case تعریف استوک اتاق عمل  ۳۲
۱۹-۲-۲  Use Case شرح عمل  ۳۳
۲۰-۲-۲  Use Case تعریف کاربران  ۳۴
۳-۲  Use Case های عملی  ۳۵
۱-۳-۲  Use Case پذیرش بیمار  ۳۵
۲-۳-۲  Use Case درج مشخصات بیمار  ۳۶
۳-۳-۲  Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار  ۳۷
۴-۳-۲  Use Case اتاق عمل  ۳۸
۵-۳-۲  Use Case بخش  ۴۰
۶-۳-۲  Use Case  ترخیص  ۴۰
۴-۲  Use Case های گزارش گیری  ۴۲
۱-۴-۲  Use Case بیماران بستری شده بیمه  ۴۲
۲-۴-۲  Use Case بیماران سرپایی بیمه  ۴۳
۳-۴-۲  Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی  ۴۴
۴-۴-۲  Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی  ۴۵
۵-۴-۲  Use Case  همه بیماران  ۴۶
۶-۴-۲  Use Case شخصی پزشک  ۴۶
۷-۴-۲  Use Case مشخصات بیماران بستری شده  ۴۷
۸-۴-۲  Use Case عمل های انجام شده پزشکان  ۴۸
۹-۴-۲  Use Case عمل های یک بیمار  ۴۸
۳  BPM (Business Process Model) های سیستم  ۵۰
۱-۳  پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار  ۵۰
۱-۱-۳  بیمار در خواست پذیرش می کند  ۵۰
۲-۱-۳  مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند  ۵۰
۳-۱-۳  براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد.  ۵۰
۴-۱-۳  صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود  ۵۰
۵-۱-۳  صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود  ۵۱
۲-۳  بررسی  عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز  ۵۱
۳-۳  بررسی گزارشات مالی توسط پزشک  ۵۱
۴  شرح فنی ماژول(Form) ها  ۵۲
۱-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  پزشکان   ۵۲
۱-۱-۴  امکانات فرم  ۵۲
۲-۱-۴  فیلترهای فرم  ۵۲
۳-۱-۴  دکمه های فرم  ۵۲
۴-۱-۴  مشخصات ظاهری  فرم پزشک  ۵۲
۵-۱-۴  فیلترهای فرم   ۵۳
۶-۱-۴  دکمه های فرم  ۵۳
۲-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  گروههای پزشکی  ۵۳
۱-۲-۴  فیلترهای فرم   ۵۳
۲-۲-۴  دکمه های فرم  ۵۳
۳-۲-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی  ۵۴
۴-۲-۴  مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک  ۵۴
۵-۲-۴  اجزای فرم  ۵۴
۶-۲-۴  فیلترهای فرم  ۵۴
۷-۲-۴  دکمه های فرم  ۵۴
۳-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها  ۵۴
۱-۳-۴  امکانات فرم  ۵۴
۲-۳-۴  فیلترهای فرم  ۵۴
۳-۳-۴  دکمه های فرم  ۵۵
۴-۳-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها  ۵۵
۴-۴  مشخصات ظاهری فرم سازمانها  ۵۵
۱-۴-۴  اجزای فرم  ۵۵
۲-۴-۴  فیلترهای فرم  ۵۵
۳-۴-۴  دکمه های فرم  ۵۶
۴-۴-۴  مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها:  ۵۶
۵-۴-۴  فیلترهای فرم  ۵۶
۶-۴-۴  دکمه های فرم  ۵۶
۷-۴-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها  ۵۶
۵-۴  مشخصات ظاهری فرم بخش  ۵۶
۱-۵-۴  اجزای فرم  ۵۶
۲-۵-۴  فیلترهای فرم  ۵۶
۳-۵-۴  دکمه های فرم  ۵۶
۶-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست داروها   ۵۶
۱-۶-۴  امکانات فرم  ۵۷
۲-۶-۴  فیلترهای فرم  ۵۷
۳-۶-۴  دکمه های فرم  ۵۷
۴-۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها  ۵۷
۵-۶-۴  مشخصات ظاهری فرم دارو   ۵۷
۶-۶-۴  فیلترهای فرم   ۵۸
۷-۶-۴  دکمه های فرم  ۵۸
۷-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو  ۵۸
۱-۷-۴  فیلترهای فرم   ۵۸
۲-۷-۴  دکمه های فرم  ۵۸
۸-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش  ۵۸
۱-۸-۴  فیلترهای فرم  ۵۸
۲-۸-۴  دکمه های فرم  ۵۸
۳-۸-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش  ۵۹
۴-۸-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست  سرویسها  ۵۹
۵-۸-۴  امکانات فرم  ۵۹
۶-۸-۴  فیلترهای فرم  ۵۹
۷-۸-۴  دکمه های فرم  ۵۹
۸-۸-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها  ۵۹
۹-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان  ۵۹
۱-۹-۴  فیلترهای فرم   ۵۹
۲-۹-۴  دکمه های فرم  ۶۰
۳-۹-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان  ۶۰
۴-۹-۴  مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان  ۶۰
۵-۹-۴  فیلترهای فرم   ۶۰
۶-۹-۴  دکمه های فرم  ۶۰
۱۰-۴  مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص  ۶۰
۱-۱۰-۴  فیلترهای فرم  ۶۰
۲-۱۰-۴  دکمه های فرم  ۶۰
۳-۱۰-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص  ۶۰
۴-۱۰-۴  مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج  ۶۱
۵-۱۰-۴  فیلترهای فرم  ۶۱
۶-۱۰-۴  دکمه های فرم  ۶۱
۱۱-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی  ۶۱
۱-۱۱-۴  فیلترهای فرم  ۶۱
۲-۱۱-۴  دکمه های فرم  ۶۱
۳-۱۱-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی  ۶۱
۴-۱۱-۴  مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی  ۶۱
۵-۱۱-۴  فیلترهای فرم  ۶۱
۶-۱۱-۴  دکمه های فرم  ۶۲
۱۲-۴  مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی  ۶۲
۱-۱۲-۴  فیلترهای فرم  ۶۲
۲-۱۲-۴  دکمه های فرم  ۶۲
۳-۱۲-۴  مشخصات ظاهری  فرم تعریف کای جراحی  ۶۲
۴-۱۲-۴  فیلترهای فرم  ۶۲
۵-۱۲-۴  دکمه های فرم  ۶۲
۱۳-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست ستها  ۶۲
۱-۱۳-۴  فیلترهای فرم  ۶۲
۲-۱۳-۴  دکمه های فرم  ۶۲
۳-۱۳-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها  ۶۳
۴-۱۳-۴  مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل  ۶۳
۵-۱۳-۴  فیلترهای فرم  ۶۳
۶-۱۳-۴  دکمه های فرم  ۶۳
۱۴-۴  مشخصات ظاهری فرم لیست عملها  ۶۳
۱-۱۴-۴  امکانات فرم  ۶۳
۲-۱۴-۴  فیلترهای فرم  ۶۳
۳-۱۴-۴  دکمه های فرم  ۶۳
۴-۱۴-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها  ۶۴
۵-۱۴-۴  مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر  ۶۴
۶-۱۴-۴  فیلترهای فرم  ۶۴
۷-۱۴-۴  دکمه های فر  ۶۴
۸-۱۴-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها  ۶۴
۱۵-۴  مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه  ۶۴
۱۶-۴  مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار  ۶۵
۱-۱۶-۴  امکانات فرم  ۶۵
۲-۱۶-۴  دکمه های این فرم  ۶۵
۳-۱۶-۴  مشخصات ظاهری  فرم مشخصات بیمار  ۶۶
۴-۱۶-۴  امکانات فرم  ۶۶
۵-۱۶-۴  فیلترهای فرم  ۶۶
۶-۱۶-۴  دکمه های فرم  ۶۶
۷-۱۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار  ۶۶
۸-۱۶-۴  مشخصات ظاهری  فرم مشخصات همراه بیما  ۶۷
۹-۱۶-۴  امکانات فرم  ۶۷
۱۰-۱۶-۴  فیلترهای فرم   ۶۷
۱۱-۱۶-۴  دکمه های فرم  ۶۷
۱۲-۱۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار  ۶۷
۱۷-۴  مشخصات ظاهری  فرم اتاق عمل  ۶۷
۱-۱۷-۴  امکانات فرم  ۶۷
۲-۱۷-۴  فیلترهای فرم  ۶۸
۳-۱۷-۴  دکمه های فرم  ۶۸
۴-۱۷-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل  ۶۸
۱۸-۴  مشخصات ظاهری  فرم بخش  ۶۹
۱-۱۸-۴  امکانات فرم  ۶۹
۲-۱۸-۴  فیلترهای فرم   ۶۹
۳-۱۸-۴  دکمه های فرم  ۶۹
۱۹-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل  ۶۹
۲۰-۴  مشخصات ظاهری  فرم ترخیص  ۷۰
۱-۲۰-۴  امکانات فرم  ۷۰
۲-۲۰-۴  فیلترهای فرم   ۷۰
۳-۲۰-۴  دکمه های فرم  ۷۰
۴-۲۰-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص  ۷۱
۵-۲۰-۴  مشخصات ظاهری  فرم عمل  ۷۱
۶-۲۰-۴  فیلترهای فرم  ۷۲
۷-۲۰-۴  دکمه های فرم  ۷۲
۲۱-۴  کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف   ۷۲
۱-۲۱-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه  ۷۲
۲-۲۱-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم  ۷۲
۲۲-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه  ۷۳
۱-۲۲-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم  ۷۳
۲۳-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه تکمیلی  ۷۳
۱-۲۳-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم   ۷۳
۲۴-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه تکمیلی  ۷۴
۱-۲۴-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم   ۷۴
۲۵-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران  ۷۴
۱-۲۵-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم  ۷۴
۲۶-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده  ۷۴
۱-۲۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده  ۷۵
۲۷-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان  ۷۵
۱-۲۷-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده  ۷۵
۲۸-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان  ۷۵
۱-۲۸-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده   ۷۵
۲۹-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی  ۷۶
۱-۲۹-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده   ۷۶
۳۰-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل  ۷۶
۱-۳۰-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده   ۷۶
۳۱-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک   ۷۶
۱-۳۱-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک  ۷۶
۳۲-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل   ۷۷
۱-۳۲-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل  ۷۷
۳۳-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها   ۷۷
۱-۳۳-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها  ۷۷
۳۴-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای  ۷۷
۱-۳۴-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای آزاد بیماران بیمه ای  ۷۷
۳۵-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد  ۷۸
۱-۳۵-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد  ۷۸
۳۶-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران  ۷۸
۱-۳۶-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران  ۷۸
۳۷-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران  ۷۸
۱-۳۷-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای   ۷۹
۳۸-۴  فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان  ۷۹
۱-۳۸-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان  ۷۹
۳۹-۴  فرم مربوط به تغییر کلمه عبور  ۷۹
۱-۳۹-۴  فیلترهای فرم  ۷۹
۲-۳۹-۴  دکمه های فرم  ۷۹
۴۰-۴  فرم مربوط به تعویض کاربر  ۷۹
۱-۴۰-۴  فیلترهای فرم  ۷۹
۲-۴۰-۴  دکمه های فرم  ۸۰
۴۱-۴  فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان  ۸۰
۱-۴۱-۴  فیلترهای فرم  ۸۰
۲-۴۱-۴  دکمه های فرم   ۸۰
۳-۴۱-۴  مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان   ۸۰
۴۲-۴  فرم مربوط به ماشین حساب  ۸۰
۴۳-۴  فرم مربوط به پشتیبان گیری  ۸۰
۱-۴۳-۴  فیلترهای فرم  ۸۰
۲-۴۳-۴  دکمه های فرم  ۸۱
۴۴-۴  فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری  ۸۱
۱-۴۴-۴  فیلترهای فرم  ۸۱
۲-۴۴-۴  دکمه های فرم  ۸۱
۴۵-۴  فرم مربوط به بازیابی پشتیبان  ۸۱
۱-۴۵-۴  فیلترهای فرم  ۸۱
۲-۴۵-۴  دکمه های فرم  ۸۱
۴۶-۴  فرم مربوط به تغییر پنل  ۸۱
۱-۴۶-۴  فیلترهای فرم  ۸۲
۲-۴۶-۴  دکمه های فرم  ۸۲
۵  ERD های سیستم  ۸۳
۱-۵  اصلی  ۸۴
۲-۵  عمل ها  ۹۴
۳-۵  روابط میان پزشکان و سرویس ها  ۹۵
۴-۵  شرح حال برای عمل  ۹۵
۵-۵  شرح حال کلی  ۹۸
۶-۵  تخصیص دارو برای عمل  ۹۹
نتیجه گیری    ۱۰۰
منابع و ماخذ    ۱۰۱

۱-۱ بیمار

بیمار تنها مشتری در این سیستم می باشد، او محوری ترین نقش را در این سیستم ایفا می کند.

بیمار به پزشک مراجعه می کند. بر اساس نوع بیماری و اینکه او نیاز به انجام عمل جراحی دارد به یک مرکز جراحی یا بیمارستان معرفی می شود تا در آنجا مورد معالجه قرار گیرد. سایر نقش های این سیستم برای سرویس دادن به بیمار طرح می شوند.

 در طول دوره درمان خدماتی به او ارائه می شود که باید بهای آنهعا را بپردازد. هر بیمار ممکن است از یم طرف یک یا چند سیستم بیمه مورد حمایت باشد، که در نتیجه باید در انجام محاسبات مالی بیمار تغییراتی صورت گیرد.

یک بیمار ممکن است برای چندین بار به یک مرکز مراجعه نماید. بنابراین باید برای وی یک پرونده پزشکی تشکیل شود. این سابقه می تواند در انجام اعمال احتمالی  بعدی برای پزشکان معالج و در نتیجه خود بیمار مفید باشد.

۱-۱-۱ مواردی که باید برای بیمار ثبت شود:

مشخصات فردی

نوبت های بستری

اعمال انجام شده

سرویس های ردیافتی

داروهای مورد استفاده

اطلاعات مالی

اطلاعات همراهان

 ۲-۱-۱فیلد های اطلاعاتی بیمار

نام انگلیسی

نام فارسی

شرح

DocNumber

شماره پرونده

شماره پرونده بیمار

Lastname

نام خانوادگی

نام خانوادگی بیمار

FirstName

نام

نام کوچک بیمار

FatherName

نام پدر

نام پدر بیمار

Gender

جنسیت

جنسیت بیمار

MStatus

تاهل

وضعیت تاهل

SHSH

شماره شناسنامه

شماره شناسنامه بیمار

BornDate

تاریخ تولد

تاریخ تولد بیمار

Age

سن

سن بیمار

BornPlace

محل تولد

محل تولد بیمار

MSH

محل صدور شناسنامه

محل صدور شناسنامه

نام انگلیسی

نام فارسی

شرح

Job

شغل

شغل بیمار

JobPlace

محل کار

محل کار بیمار

Addr

آدرس

آدرس محل سکونت بیمار

Tel

تلفن

تلفن محل کار یا سکونت بیمار

Relig

مذهب

مذهب بیمار

۲-۱ مسئول پذیرش

تنها وظیفه او گرفتن اطلاعات شخصی و درمانی بیمار و ثبت آن اطلاعات می باشد.

۳-۱ مسئول ترخیص

پس از اینکه به بیمار خدمات ارائه شد و پس از بهبود او  در هنگام ترک مرکز باید عملیاتی انجام شود که به آن ترخیص می گویند.

۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص

انجام محاسبات دارویی
انجام محاسبات عمل های انجام شده
انجام محاسبات بیمه ای
بررسی نطر دکتر در مورد ترخیص و اطلاع آن به بیمار
ارائه اسناد مالی بیمار به مقامات بالا دست(حسابداری)

۲-۳-۱ ثبت هایی که باید توسط ترخیصگر انجام شود

مشخصات نهایی بیمار
سند مالی بیمه
سند مالی پزشک
سند مالی مرکز
سند مالی بیمه
ثبت کلیه اسناد فوق به صورت مجزا در اسناد روزانه، ماهیانه و سالانه

۴-۱ مدیر مرکز

این نقش کاملا نظارتی می باشد.

۱-۴-۱ ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود.

ثبت مالی بیمه ها
ثبت مالی پزشکان
اسناد مرتبط با بانکها و سایر نهادهای خارج از مرکز

۲-۴-۱ اطلاعات مهم برای مدیر

در امد هر پزشک
دریافت گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه از وضعیت بیماران هم مالی و هم وضعیت خدمات
میزان موارد مصرفی به صورت گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه

۵-۱  اپراتور اتاق عمل

ثبت وقایع در اتاق عمل
ثبت مورد مصرفی در اتاق عمل
صدور گزارشات مربوط به اتاق عمل

۶-۱ پزشک (تیم پزشکی)

در مراکز جراحی بیمار فقط برای انجام عمل معرفی می شود، معاینات اولیه پزشکی و سایر عملیات درمانی اولیه اکثرا در مطب شخصی پزشکان صورت می گیرد.

لیست اطلاعاتی که از یک پزشک نگهداری می شود به صورت زیر می باشد:

نام
نام خانوادگی
شهر
تخصص
تلفن
آدرس
شماره نظام پزشکی

Use Case های سیستم

 ۱-۲  مقدمه

 Use Case چیست؟

Use Case مدلی برای بیان یک رفتار می باشد. Use Case ها را می توان با روشهای مختلفی ایجاد کرد. امروزه استفاده از UML بسیار مرسوم می باشد. اما ایجاد Use Case  به صورت نوشتاری همچنان از محبوبیت ویژه ای برخوردار است. کاربرد این گونه Use Case ها فقط برای روشن شدن ذهن خواننده می باشد. این Use Case ها اگر به صورت روان نوشته شوند بسیار تاثیر گذار  خواهند بود. اما  نرم افزار های مهندسی نرم افزار مانند Rational از ساختار Uml  استفاده می کنند. زیرا این ساختار برای تولید نرم افزار در این گونه ابزار ها مفید می باشد.

با توجه به اینکه مجریان این پروژه از ابزار های تولید نرم افزار استفاده نکرده اند، Use Case ها فقط جنبه مستند سازی دارد. امید است که این Use Case ها در بیان روش های کار نرم افزار مفید واقع شوند.

در این نوشتار Use Case ها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-   Use Case های تعریفی : این نمونه برای تمامی ثبت های تعریف یکسان می باشد.

۲-    Use Case های عملیاتی : که با توجه به نوع عملیات این Use Case ها متفاوت می باشند.

۲-۲   Use Case های تعریفی

نام تعریف

شرح

پزشک

در این قسمت اطلاعات مربوط به پزشکان ثبت می شود

گروه های پزشکی

از گروه های پزشکی می توان در جدا سازی رفتار های نرم افزاری پزشکان در برنامه استفاده نمود. این گروه بندی همجنین می تواند کمک شایانی در تولید گزراشهای مفید بکند.

بیمه

در این بخش به ثبت مشخصات بیمه های مختلف که مرکز با آنها در ارتباط می باشد می پردایم.

گروه های عمل

این گروه برندی یا جدا سازی به مانند گروه بندی پزشکان می تواند در تولید گزراش های کارآمد مفید باشد.

عمل

ثبت مشخصات عمل های مختلف در برنامه باید در این قسمت صورت گیرد.

بخش

بخشش های مختلف مرکز را می توان در این قسمت از برنامه ثبت نمود

دارو

در صورت وجود قسمتی در مرکز که به توزیع دارو می پردازد می توان از این بخش در جهت ثبت این دارو ها استفاده نمود. البته اکثر داروهای موجود در بازار باید به صورت پیش فرض در این قسمت از برنامه وجود داشته باشند. در این قسمت باید همچنیین نام ارگان های حمایت کننده نیز معلوم شود. البته این مورد فقط برای داروهای خاصی است که در مرکز استفاده می شود و نیازس به کامل کردن این مشخه برای تمامی داروهای موجود در سیستم می باشد.

نام تعریف

شرح

نوع پذیرش

در مراک مختلف پذیرش های متفاوتی انجام می شود. که برنامه باید توانایی تفکیک آنها را داشته باشد.

سرویس

با توجه به انواع پذیرش که در هر مرکز صورت می گیرد ممکن است که سرویس ها متفاوتی نیز برای مشتری آماده باشد. از این جهت برنامه می باید توانایی ثبت این سرویس ها را داشته باشد. در این قسمت باید همچنیین نام ارگان های حمایت کننده نیز معلوم شود.

کمک جراح

کمک جراهان پزشک نمی باشند از این رو پرونده های آنها باید به صورت مجزا نگهداری شود. این افراد می توانند کارمند مرکز باشند و یا به صورت پاره وقت در مرکز مشغول به کار باشند. در هر صورت با توجه به نوع ثبت های برنامه کابران می باید مشخصات کمک جراحان را ئر برنامه ثبت نمایند.

نوع ترخیص

فقط جنبه Data Catalog دارد . در آن می باید انواع حالت های جسمی بیمار هنگام ترک مرکز وارد شود.

انواع بیهوشی

برای بهبود گزارش گیری و انعطاف پذیری برنامه، کاربران باید بتوانند با توجه به علم روز انواع بیهوشی را در برنامه وارد نمایند.

واحد های دارویی

این بخش نیز برای بهبود گزارش گیری ها و انعطلف برنامه اضافه می شود.

تعرفه

تعرفه به قیمت های ثابتی کفته می شود که از طرف مقامات بالای درمانی کشور اعلام می شود. این قیمت ها باید توسط تمامی مراکز درمانی دریافت شوند تا در محاسبات مالی بیماران لحاظ شوند. این بخش برای ثبت این قیمت ها در برنامه ایجاد شده است.

کای عمل

سازمان های بیمه گر برای عمل های جراحی مختلف درصد خاصی از هزینه را نتحمل می شوند. این درصد خاص را کای عمل می گویند. این ضرایب به صورت مستقیم در محاسبات مالی بیمار شرکت می کنند. هر عمل ممکن دارای جندین کای مختلف باشد، که حداکثر آنها می تواند به تعداد سازمانهای بیمه گر طرف قرار داد  مر کز باشند.

داروهای یک عمل

در هر عمل جراحی همیشه تعدادی داروی ثابت وجود دارند. برای راحتی کاربران سیستم و جلوگیری از خطاهای احتمالی بهتر می باشد که این داروها برای عمل هایشان ثبت شوند.

ست های جراحی

در هنگام عمل بیماران همیشه دسته ای از وسایل ثابت مورد استفاده قرار می گیرد. البته ممکن است بنا به نیاز وسایل دیگری نیز استفاده شوند . اما ایین وسایل اصلی به صورت مجموعه هایی قابل دسترس می باشند. استفاده از این مجموعه ها محدودیت زمانی دارد. از این رو برای عدم جلوگیری از بروز مشکل در هنکام عمل این مجموعه ها در این قسمت از نرم افرار باید تائئید شوند.

استوک اتاق عمل

ممکن است بعد از یک عمل جراحی تعدادی از وسایل مصرفی در اتاق بدون استفاده و نو مانده باشند. از این رو اپراتور اتاق عمل باید این وسایل یا دارو ها را در این قسمت از نرم افزار وارد نماید.

شرح عمل

برای هر عمل جراحی رفتار های خاصی وجود دارد. به طور مثال حالت های بیمار بعد و قبل از عمل. از این رو اپراتور ها می توانند با وارد نمودن این حالت ها در این بخش از برنامه گزارشات

نام تعریف

شرح

شرح عمل

سیستم را برای بیمار و پزشک معلج او مفید تر نمایند..

نام تعریف

شرح

کاربران

برای تعریف کاربران برنامه و انواع دسترسی هایی که هر کاربر باید داشته باشد .این بخش در برنامه تعریف شده است.

۱-۲-۲Use Case   تعریف پزشک :

پیش فرض :

   برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

Actor (های) انجام دهنده:

۱-    مسئول پذیرش

۲-    مسئول ترخیص

۳-    مدیریت مرکز

رفتار کاربر :

۱-    کاربر با کلیک روی گزینه مورد نظر فرم را باز می کند.

۲-    فرم لیست پزشکان باز می شود.

۳-    کاربر با انتخاب یکی ازجهار گزینه زیر عملی را برای انجام انتخاب می کند:

عمل اضافه : با انتخاب آن کاربر به مرحله ۴ می رود.
عمل ویرایش : برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید. سپس به مرحله ۴ می رود.
عمل حذف: برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید . سپس عمل را انجام دهد.
انصراف : با انتخاب این گزینه فرم لیست پزشکان بسته شده و برنامه به حالت پیش فرض می رود.

۴-    فرمی با گزینه های مربوط به این بخش باز شده است،در صورت خالی بودن فیلد های فرم ‌کاربر محتویات آن را پر می کند و در صورت مقدار داشتن کاربر مقادیر آنرا به دلخواه تغییر می دهد.

۵-    در این مرحله کاربر ۲ انتخاب دارد:

عمل ذخیره سازی: کاربر با انتخاب این عمل مقادیر وارد شده را ذخیره می کند.
عمل انصراف : کاربر با انتخاب این عمل تمامی عملیاتی را که قبلا انجام شده است را کنسل می کند.

۶-    فرم ورود داده بسته می شود.

۷-    برنامه  در فرم لیست پزشکان قرار دارد.

۸-    کاربر می تواند کار را از مرحله ۳ شروع کند.

۲-۲-۲   Use Case تعریف گروه های پزشکی :

پیش فرض :

 برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

)Actor های) انجام دهنده:

                         مدیریت مرکز

رفتار کاربر :

۱-    کاربر با کلیک روی گزینه مورد نظر فرم را باز می کند.

۲-    فرم لیست گروه پزشکان باز می شود.

۳-    کاربر با انتخاب یکی ازجهار گزینه زیر عملی را برای انجام انتخاب می کند:

عمل اضافه : با انتخاب آن کاربر به مرحله ۴ می رود.
عمل ویرایش : برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید. سپس به مرحله ۴ می رود.
عمل حذف: برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید . سپس عمل را انجام دهد.
انصراف : با انتخاب این گزینه فرم لیست گروه پزشکان بسته شده و برنامه به حالت پیش فرض می رود.

۴-    فرمی با گزینه های مربوط به این بخش باز شده است،در صورت خالی بودن فیلد های فرم ‌کاربر محتویات آن را پر می کند و در صورت مقدار داشتن کاربر مقادیر آنرا به دلخواه تغییر می دهد.

۵-    در این مرحله کاربر ۲ انتخاب دارد:

عمل ذخیره سازی: کاربر با انتخاب این عمل مقادیر وارد شده را ذخیره می کند.
عمل انصراف : کاربر با انتخاب این عمل تمامی عملیاتی را که قبلا انجام شده است را کنسل می کند.

۶-    فرم ورود داده بسته می شود.

۷-    برنامه  در فرم لیست گروه پزشکان قرار دارد.

۸-    کاربر می تواند کار را از مرحله ۳ شروع کند.

۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه

پیش فرض :

                        برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

)Actor های) انجام دهنده:

۱-    مسئول ترخیص

۲-    مدیریت مرکز

رفتار کاربر :

۱-    کاربر با کلیک روی گزینه مورد نظر فرم را باز می کند.

۲-    فرم لیست بیمه باز می شود.

۳-    کاربر با انتخاب یکی ازجهار گزینه زیر عملی را برای انجام انتخاب می کند:

عمل اضافه : با انتخاب آن کاربر به مرحله ۴ می رود.
عمل ویرایش : برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید. سپس به مرحله ۴ می رود.
عمل حذف: برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید . سپس عمل را انجام دهد.
انصراف : با انتخاب این گزینه فرم لیست بیمه بسته شده و برنامه به حالت پیش فرض می رود.

۴-    فرمی با گزینه های مربوط به این بخش باز شده است،در صورت خالی بودن فیلد های فرم ‌کاربر محتویات آن را پر می کند و در صورت مقدار داشتن کاربر مقادیر آنرا به دلخواه تغییر می دهد.

۵-    در این مرحله کاربر ۲ انتخاب دارد:

عمل ذخیره سازی: کاربر با انتخاب این عمل مقادیر وارد شده را ذخیره می کند.
عمل انصراف : کاربر با انتخاب این عمل تمامی عملیاتی را که قبلا انجام شده است را کنسل می کند.

۶-    فرم ورود داده بسته می شود.

۷-    برنامه  در فرم لیست بیمه قرار دارد.

۸-    کاربر می تواند کار را از مرحله ۳ شروع کند.

۴-۲-۲ Use Case تعریف گروه های عمل:

پیش فرض :

                        برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

)Actor های) انجام دهنده:

۱-    مسئول پذیرش

۲-    مسئول ترخیص

۳-    مدیریت مرکز

رفتار کاربر :

۱-    کاربر با کلیک روی گزینه مورد نظر فرم را باز می کند.

۲-    فرم لیست گروه های عمل باز می شود.

۳-    کاربر با انتخاب یکی ازجهار گزینه زیر عملی را برای انجام انتخاب می کند:

عمل اضافه : با انتخاب آن کاربر به مرحله ۴ می رود.
عمل ویرایش : برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید. سپس به مرحله ۴ می رود.
عمل حذف: برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید . سپس عمل را انجام دهد.
انصراف : با انتخاب این گزینه فرم لیست گروه های عمل بسته شده و برنامه به حالت پیش فرض می رود.

۴-    فرمی با گزینه های مربوط به این بخش باز شده است،در صورت خالی بودن فیلد های فرم ‌کاربر محتویات آن را پر می کند و در صورت مقدار داشتن کاربر مقادیر آنرا به دلخواه تغییر می دهد.

۵-    در این مرحله کاربر ۲ انتخاب دارد:

عمل ذخیره سازی: کاربر با انتخاب این عمل مقادیر وارد شده را ذخیره می کند.
عمل انصراف : کاربر با انتخاب این عمل تمامی عملیاتی را که قبلا انجام شده است را کنسل می کند.

۶-    فرم ورود داده بسته می شود.

۷-    برنامه  در فرم لیست گروه های عمل قرار دارد.

۸-    کاربر می تواند کار را از مرحله ۳ شروع کند.

۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل

پیش فرض :

   برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

)Actor های) انجام دهنده:

۱-    مسئول پذیرش

۲-    مسئول ترخیص

۳-    مدیریت مرکز

رفتار کاربر :

۱-    کاربر با کلیک روی گزینه مورد نظر فرم را باز می کند.

۲-    فرم لیست عمل باز می شود.

۳-    کاربر با انتخاب یکی ازجهار گزینه زیر عملی را برای انجام انتخاب می کند:

عمل اضافه : با انتخاب آن کاربر به مرحله ۴ می رود.
عمل ویرایش : برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید. سپس به مرحله ۴ می رود.
عمل حذف: برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید . سپس عمل را انجام دهد.
انصراف : با انتخاب این گزینه فرم لیست عمل بسته شده و برنامه به حالت پیش فرض می رود.

۴-    فرمی با گزینه های مربوط به این بخش باز شده است،در صورت خالی بودن فیلد های فرم ‌کاربر محتویات آن را پر می کند و در صورت مقدار داشتن کاربر مقادیر آنرا به دلخواه تغییر می دهد.

۵-    در این مرحله کاربر ۲ انتخاب دارد:

عمل ذخیره سازی: کاربر با انتخاب این عمل مقادیر وارد شده را ذخیره می کند.
عمل انصراف : کاربر با انتخاب این عمل تمامی عملیاتی را که قبلا انجام شده است را کنسل می کند.

۶-    فرم ورود داده بسته می شود.

۷-    برنامه  در فرم لیست عمل قرار دارد.

۸-    کاربر می تواند کار را از مرحله ۳ شروع کند.

۶-۲-۲ Use Case  تعریف بخش

پیش فرض :

  برنامه باز شده و کاربر با طراحی منو های برنامه آشنایی کامل دارد.

)Actor های) انجام دهنده:

۱-    مسئول پذیرش

۲-    مسئول ترخیص

۳-    مدیریت مرکز

رفتار کاربر :

۱-    کاربر با کلیک روی گزینه مورد نظر فرم را باز می کند.

۲-    فرم لیست بخش ها  باز می شود.

۳-    کاربر با انتخاب یکی ازجهار گزینه زیر عملی را برای انجام انتخاب می کند:

عمل اضافه : با انتخاب آن کاربر به مرحله ۴ می رود.
عمل ویرایش : برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید. سپس به مرحله ۴ می رود.
عمل حذف: برای انتخاب این عمل کاربر می باید یکی از گزینه های لیست را انتخاب نماید . سپس عمل را انجام دهد.
انصراف : با انتخاب این گزینه فرم لیست بخش ها بسته شده و برنامه به حالت پیش فرض می رود.

۴-    فرمی با گزینه های مربوط به این بخش باز شده است،در صورت خالی بودن فیلد های فرم ‌کاربر محتویات آن را پر می کند و در صورت مقدار داشتن کاربر مقادیر آنرا به دلخواه تغییر می دهد.

۵-    در این مرحله کاربر ۲ انتخاب دارد:

عمل ذخیره سازی: کاربر با انتخاب این عمل مقادیر وارد شده را ذخیره می کند.
عمل انصراف : کاربر با انتخاب این عمل تمامی عملیاتی را که قبلا انجام شده است را کنسل می کند.

۶-    فرم ورود داده بسته می شود.

۷-    برنامه  در فرم لیست بخش ها قرار دارد.

۸-    کاربر می تواند کار را از مرحله ۳ شروع کند.

۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو

100,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    چهارشنبه, ۲۷ دی , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.