پروژه پیمانکاری


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

پروژه پیمانکاری مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۷۸  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود پروژه پیمانکاری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه  ۱
فصل اول : عملیات پیمانکاری
ارکان اصلی عملیات پیمانکاری  ۳
انواع قرارداد های پیمانکاری  ۳
ویژگیهای صنعت پیمانکاری  ۴
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری   ۵
مرحله اول : مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح  ۵
مرحله دوم : مطالعات تفصیلی طرح  ۶
مرحله سوم :اجرای طرح  ۶
۱)ارجاع کار به پیمانکار  ۶
۲)انعقاد قرارداد با پیمانکار  ۸
۳)اجرای کار ( شروع عملیات )   ۱۰
۴) پرداخت وجه صورت وضعیت موقت  ۱۱
۵)تحویل موقت  ۱۲
۶٫- تحویل قطعی  ۱۳
مثال  ۱۳
سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کردی )   ۱۸
حساب های شرکت پیمانکاری   ۱۹
فصل دوم:روشهای متداول حسابداری پیمانکاری
شناسایی درآمد  ۲۲
الف ) روش کار تکمیل شده  ۲۲
ب) روش درصد پیشرفت کار  ۲۳
برآورد کل درآمد یا مبلغ پیمان  ۲۳
برآورد کل هزینه پیمان  ۲۴
برآورد کل سود ناخالص پیمان  ۲۴
اندازه گیری میزان پیشرفت کار  ۲۴
محاسبه مبلغ درآمد ،هزینه و سودناخالص دوره جاری پیمان  ۲۷
روش شناخت درآمد به میزان مخارج قابل بازیافت  ۲۸
انتخاب روش شناسایی سود پیمانکاری  ۲۸
ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی  ۲۸
مثال  ۲۹
دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری  ۳۳
تعیین سود پیمان تکمیل شده   ۳۳
انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده   ۳۳
محاسبه سود پیمان نا تمام  ۳۴
نحوه محاسبه پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه  ۳۷
نحوه محاسبه استهلاک اموال ، ماشین آلات و تجهیزات  ۴۰
فصل سوم : مالیات و بیمه پیمانکاری
مالیات مقطوع   ۴۲
مالیات بر در آمد پیمانکاری   ۴۲
۱- در آمد مشمول مالیات پیمانکاری  ۴۲
۲- مالیات موسسات پیمانکاری  ۴۳
نحوه نگهدای حساب های مالیاتی   ۴۵
بیمه پیمانها  ۴۶
فصل چهارم: گزارش های مالی
صورت حساب سود و زیان   ۵۶
ترازنامه  ۵۶
تراز آزمایشی  ۵۷
فصل پنجم : استانداردهای حسابداری شماره ۹
حسابداری پیمان‌های بلند مدت  ۵۸
منابع  ۷۴

منابع

۱- راهنمای بکار گیری استاندارد حسابداری شماره -۹حسابداری پیمانهای بلند مدت -دکتر موسی بزرگ اصل

۲- حسابداری قراردادهای بلند مدت پیمانکاری تألیف مصطفی علی مدد و نظام الدین ملک آرایی-سازمان حسابرسی ۱۲۶مرداد۱۳۸۷

۳- مباحث جاری در حسابداری –دکتر شکراله خواجوی وسید حسین حسینی چاپ۱۳۷۸

۴- قانون مالیاتهای مستقیم

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

پیمانکار : شخصی حقیقی یا حقوقی است که به عنوان طرف دیگر قرارداد ، عملیات اجرایی پیمان را به عهده می گیرد .

قرارداد : رابطه حقوقی بین پیمانکار و کارفرما است که منشأ تعهد و التزام برای طرفین می باشد و شامل موضوع کار ، مدت انجام کار ، مبلغ قرارداد و تعهدات کارفرما و پیمانکار است . موضوع قراردادهای پیمانکاری معمولاً ساختن یک دارایی یا دارایی هایی است که در مجموع طرح واحدی را تشکیل می دهند . واز لحاظ طرح ، تکنولوژی و کاربری ،هدف یا استفاده نهائی کاملا ًبهم پیوسته و وابسته اند .

انواع قراردادهای پیمانکاری :‌

قرارداهای پیمانکاری را در صورتی که مخالف قانون نباشد ،می توان به انواع مختلف بین کارفرما و پیمانکار منعقد کرد . قراردادهای متداول پیمانکاری به شرح زیر است :

نکته : یکی از خصوصیات قراردادهای پیمانکاری این است که مدت اجرای قرارداد معمولاً به بیش از یک دوره مالی تسری می یابد لکن طول مدت اجرای قرارداد نباید ملاک شناخت قراردادهای پیمانکاری قرار گیرد .

قرارداد براساس واحد بها:

در قرارداد براساس واحد بها ، پیمانکار تعهد می کند عملیا ت موضوع پیمان را براساس مبلغ معینی که برای واحد هر کار (مثلاً یک متر خاکبرداری ) پیشنهاد کرده است انجام دهد . در این نوع قرارداد برای محاسبه ضریب پیمان ، مبلغی را که پیمانکار بر اساس قیمتهای واحد مورد نظر برای مجموع کار محاسبه و پیشنهاد کرده است با برآورد مصوب مقایسه می کنند و اختلاف آن را به عنوان اضافه یا تخفیف در نظر می گیرند . با اعمال این درصد تخفیف یا اضافه بر روی برآورد مصوب ، هزینه کار قیمتهای واحد قرارداد بدست می آید.

قرارداد مقطوع :

درمواردی ممکن است کار مورد نظر یا قسمتی از آن به صورت مبلغ قطعی به پیمانکار واگذار شود. در قرارداد مقطوع ، پیمانکار توافق می کند عملیات موضوع پیمان را در برابر مبلغی به عنوان بهای کل کار انجام دهد .

قرارداد امانی :

در این نوع قراردادها، مخارج مجاز یا تعیین شده در قرارداد به پیمانکار پرداخت می شود  و در ازای خدماتی که انجام داده است درصد معینی از مخارج یا حق الزحمه ای ثابت دریافت می کند.

 قرارداد بر اساس مواد و دستمزد :

این نوع قرارداد مشابه قرارداد امانی است و طبق آن پیمانکار توافق می کند عملیات موضوع پیمان را در ازای دریافت دستمزد مستقیم با نرخ ساعتی معین و قیمت مواد و مصالح و سایر مخارجی که کرده است انجام دهد . پیمانکار نرخ ساعتی دستمزد را براساس بازیافت دستمزد و هزینه های غیر مستقیم و سود مورد انتظار تعیین می کند.

قرار داد مدیریت اجرا: 

در این نوع قرارداد ، پیمانکار در برابر دریافت حق الزحمه معمولاً مقطوع ، مدیریت اجرای طرح را به عهده می گیرد . در قرارداد مدیریت اجرا (یا مدیریت پیمان )تأمین مصالح، ماشین آلات و تجهیزات ونیروی انسانی مستقیم و سایر نیازهای انجام کار، به استثنای هزینه مدیریت کار (که به عهده پیمانکار عامل مدیریت است )بر عهده کار فرما می باشد.

در قرارداد نوع  سوم که قرارداد امانی می باشد حق الزحمه درصدی از هزینه هاست اما در قرارداد نوع پنجم حق الزحمه مبلغ مشخصی است و به هزینه ها مربوط نمی شود .

ویژگیهاى صنعت پیمانکارى:

برخی از ویژگیهای خاص صنعت پیمانکاری به شرح زیراست:

-اجرای عملیات موضوع پیمان از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار می شود و مدت اجرای طرح معمولاًبه بیش از یک دوره مالی تسری می یابد.

– عملیات اجرای پیمان مستلزم خدمات مشاوره (مطالعه ،طراحی و نظارت )است که معمولاً کارفرما یا خود به تنهایی آن را انجام می دهد و یا به مهندسان مشاور واگذار می کند.

– فعالیتهای پیمانکاری برخلاف سایر فعالیتهای تولیدی که معمولاً در فضای کارخانه انجام می گیرد درمحل اجرای طرح که کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میدهد انجام می گیرد.

– هر قرارداد پیمانکاری معمولاً به ساختن یک دارایی خاص می انجامد.

– قرارداد پیمانکاری پس از طی تشریفات مناقصه یا ترک مناقصه و یا توافق قیمت به پیمانکار واگذار می شود.

– مبلغ قرارداد به تدریج در طول دوره اجرای طرح از طریق تنظیم صورت وضعیت به پیمانکار پرداخت می شود.

– اگرچه پرداخت مخارج اجرای طرح به عهده پیمانکاراست اما کلیه کارها و تدارکاتی که بهای آنها پرداخت شده است  در طول دوره ساخت به کارفرما تعلق دارد.

– مخارج پیمان و مبلغ صورت وضعیتهای تأیید شده ،در طول اجرای طرح انباشته می شود و این امر مدیریت ، حسابداری و حسابرسی قراردادهای پیمانکاری را دشوار می سازد.

– موضوع عملیات پیمان در ده مرحله موقت و قطعی به کارفرما تحویل می شود .

– پیمانکار در طول اجرای طرح ،به ویژه در قراردادهای مقطوع ،با خطر ذاتی از جمله حوادث قهری و غیر مترقبه مواجه است .

– کارفرما برای جبران خسارتهای احتمالی واطمینان از مسئولیت پذیری پیمانکار، علاوه بر پوششهای بیمه ای معمولاً ضمانتنامه های متعددی (ضمانتنامه های شرکت در مناقصه ، انجام تعهدات ، پیش پرداخت ،سپرده حسن انجام تعهدات ) را از پیمانکار اخذ می کند.

مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری :

مراحل اجرای طرحهای بلند مدت پیمانکاری در موسسات خصوصی و عمومی تفاوت ماهوی ندارند ، و موسسات خصوصی در اجرای عملیات پیمانکاری کمابیش از تشریفات دولتی تبعیت می کنند اجرای طرحهای عمرانی در موسسات خصوصی همانند موسسات بخش عمومی تابع تشریفات خاصی است که ذیلاً در ۳ مرحله جداگانه آورده شده است :

مرحله اول: مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

موسسات بخش خصوصی معمولاً طرح های ساختمانی ، تأسیسات و تجهیزات خود را با در نظر گرفتن منابع مالی ، پیش بینی و سپس نقشه ها و اسناد و مشخصات اجرایی را بارؤسا یا با کمک مهندسان مشاور تهیه می کنند . مخارج مطالعات مقدماتی طرح در دفاتر پیمانکاری ثبتی ندارد ولی در دفاتر کارفرما ثبت زده می شود.

مطالعات مقدماتی طرح شامل اقدامات زیر است :

۱-۱-خدمات تحقیقاتی و بنیادی :

مطالعات این مرحله شامل : مطالعات منطقه ای، اجتماعی و اقتصادی است که بر مبنای نتایج حاصل از آنها، تصمیم گیری کلی در مورد برنامه ها و شناخت طرح ها به عمل می آید .

۱-۲- مطالعات شناسایی طرح :

مطالعات این مرحله شامل : تحقیقات و بررسی های مربوط  به تعیین هدف طرح ، شناخت اجزای تشکیل دهنده ، داده ها و ستانده ها همچنین امکانات فنی و اجرایی طرح  با توجه به نوع مصالح ساختمانی ، تجهیزات ، نیروی انسانی ، سایر امکانات و محدودیت ها و بالأخره حجم سرمایه گذاری ، طول مدت اجرای طرح ، تشخیص و بررسی اجمالی گزینه های احتمالی و توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح است .

حاصل این مطالعات به شکل گزارشی تدوین می گردد که مبنای تصمیم گیری در مورد پذیرش طرح یا رد طرح قرار می گیرد .

۱-۳- تهیه طرح مقدماتی:

پس از اتمام و تصویب گزارش شناخت طرح ، اقدامات مربوط به تهیه طرح مقدماتی بوسیله کارفرما آغاز می شود. مطالعات این مرحله شامل تحقیقات ، بررسیها و آزمایشهای لازم به منظور طراحی و تهیه نقشه های مقدماتی و مشخصات کلی طرح و انجام مطالعات برای گزینه یابی ، انتخاب مناسبترین گزینه وتوجیه پذیری آن است .فعالیتهای مربوط به تهیه طرح مقدماتی را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:

بررسی گزینه های مختلف برای اجرای طرح و تعیین نکات مثبت  و منفی هر گزینه .
تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از بکارگیری هر گزینه .
مقایسه گزینه ها و انتخاب مناسبترین گزینه .
توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی گزینه انتخابی .

مطالعات این مرحله باید به اندازه ای جامع باشد که بتوان بر پایه آن ابعاد و حجم کار و مخارج اجرای طرح و هزینه بهره برداری را برای تصمیم گیری منطقی و توجیه فنی ، اقتصادی و اجتماعی (امکان سنجی نهایی) برآورد کرد.

مرحله دوم :مطالعات تفصیلی طرح

مطالعات تفصیلی طرح را نیز کارفرما معمولاً به تنهایی یا به کمک مهندسان مشاور انجام می دهد . در این صورت مخارج مطالعات تفصیلی طرح در دفاتر پیمانکار ثبتی ندارد ، ولی در دفاتر کارفرما ثبت زده می شود.

۱٫     تهیه نقشه ها و مشخصات اجرائی طرح :

تصویب طرح مقدماتی توسط دستگاه اجرایی ( مجری طرح )‌مبنای تهیه نقشه ها و مشخصات اجرایی طرح قرار خواهد گرفت . خدمات این مرحله شامل انجام مطالعات ، بررسی ها ، تحقیقات و نقشه برداری ها و آزمایش های لازم به منظور تهیه کلیه اسناد عملیات اجرائی طرح از جمله : نقشه های اجرایی و مشخصات فنی اختصاصی ، نقشه محل دقیق آزمایش ها ، برنامه زمانی اجرای کار ، صنایع تهیه مصالح ، بر آورد مقادیر کار و پیش بینی دقیق مخارج اجرای طرح می باشد .

۲٫    تهیه اسناد ومدارک مناقصه :

اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و خصوصی پیمان ، مشخصات فنی عمومی وخصوصی ، مقادیر کار وبرآورد هزینه اجرای طرح براساس آخرین فهرست بها ، استعلام ویا بوسیله مشاور از روی نقشه های کلی و تفصیلی است . بعد از تصویب گزارش ها ، نقشه ها و سایر اسناد و عملیات اجرایی  و حصول اطمینان از مهیا بودن زمین یا محل اجرای طرح ، اسناد و مدارک مناقصه تکثیر و در اختیار شرکت کنندگان در مناقصه قرار می گیرد .

مرحله سوم : اجرای طرح

۱) ارجاع کار به پیمانکار

در ارجاع کار به پیمان کار مراحل زیر باید طی شود :

۱٫۱٫ دعوت از پیمانکاران برای انجام طرح :

بعد از آماده شدن اسناد و مدارک مناقصه ، پیمانکاران به طریق زیر از نوع و مشخصات طرح مطلع می شوند و در صورتی که مایل به اجرای طرح باشند ، اسناد و مدارک مناقصه را از کارفرما یا مهندسین مشاور خریداری و برای بررسی و مطالعه در اختیار کادر فنی خود قرار می دهند . مخارجی را که کارفرما در این مرحله برای چاپ آگهی و دعوت از پیمانکاران انجام می دهد به حساب هزینه مطالعاتی طرح منظور می کند ودر دفاتر پیمانکار ثبتی زده نمی شود.


الف) مناقصه عمومی .

در این روش مبلغ و مشخصات طرح و شرایط شرکت در مناقصه از طریق درج آگهی در جراید به اطلاع داوطلبان شرکت در مناقصه می رسد .

ب) مناقصه محدود .

در این روش دعوتنامه شرکت در مناقصه برای شرکت هایی ارسال می شود که صلاحیت آنها برای شرکت در مناقصه قبلاً تعیین و نام آنها در لیست واجدین شرایط شرکت های پیمانکاری ( لیست خاص ) درج شده باشد پس به دلیل تخصصی بودن یا ویژگی خاص کار از تعداد محدودی پیمانکار دعوت به عمل می آید .

ج) ترک مناقصه :

در مواردی که تحت شرایط خاص و بنا به تشخیص  مقامات اجرایی انجام مناقصه ممکن و یا به صرفه و صلاح نباشد . پیمانکار از طریق ترک مناقصه مستقیماً انتخاب می شود .

د) توافق قیمت :

در این روش در مواردی که انجام مناقصه میسر و یا به مصلحت نباشد می توان طرح را با توافق قیمت به پیمانکار ارجاع داد .

۲٫۱٫ تسلیم قیمت پیشنهادی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه :

چنانچه کادر فنی پیمانکار انجام پیمان را با توجه به امکانات پیمانکار عملی تشخیص می دهد ، ‌قیمت کل کار را از روی نقشه ها محاسبه و پیشنهاد می کند قیمت پیشنهادی پیمانکار برای اجرای طرح همراه با سایر اسناد و مدارک مذبور در آگهی مناقصه ، در دو پاکت جداگانه پاکت” الف “حاوی ضمانت نامه بانکی وکلید اسناد و مناقصه و پاکت ” ب ” فقط شامل برگ پیشنهاد مبلغ کل  به مناقصه گزار (کارفرما) تسلیم می شود .

نکته : در صورتی که اسناد و مدارک مناقصه بوسیله کارفرما بفروش رسد به حساب هزینه مطالعاتی طرح یا درآمد متفرقه بستانکار می شود.

۳٫۱٫انتخاب پیمانکار :

کمیسیون مناقصه برای تعیین برنده مناقصه ، پیشنهادهای واصله را با رعایت آئین نامه معاملات دولتی افتتاح و قرائت می کند . کمیسیون مزبور ابتدا پاکت الف را باز می کند و در صورتی که پیمانکار تمامی شرایط مزبور در مناقصه را رعایت و کلید مدارک را ارسال کرده باشد . مبادرت به افتتاح پاکت ب ( برگ پیشنهاد مبلغ ) می کند . مناقصه گزار پس از ارزیابی پیشنهاد ها و تهیه جدول مقایسه ، از بین پیشنهادهایی که تمامی شرایط مناقصه را دارا باشد و از قیمت خارج از اعتدال نباشد . مناسبترین پیشنهاد از نظر مالی و سایر شرایط انتخاب و به عنوان برنده مناقصه معرفی می کند . ضمانت نامه شرکت در مناقصه در صورتی که برنده مناقصه از انعقاد قرارداد امتناع ورزد و به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و از نفر دوم برای عقد قرارداد دعوت می شود .در این مرحله سه وضعیت زیر را برای پیمانکار می توان تصورکرد:

الف- پیمانکار برنده مناقصه نباشد . در این صورت ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی آزاد خواهد شد و تمام مخارجی که برای شرکت در مناقصه انجام داده است به عنوان هزینه دروه جاری در صورت سود وزیان گزارش می شود.

ب- برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد نباشد : دراین صورت ، ضمانتنامه شرکت در مناقصه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد وتمام مخارج مربوط به شرکت در مناقصه جزو هزینه دوره جاری به حساب می آید در ضمن پرداخت مبلغ ضمانتنامه به عنوان زیان دوره شناسایی و در صورت سودوزیان گزارش می شود.

ج- برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد : پس از اعلام نتیجه ، چنانچه برنده مناقصه حاضر به عقد قرارداد باشد هزینه شرکت در مناقصه در دفاتر پیمانکار به حساب پیمان در دست اجرا و هزینه مطالعاتی طرح در دفاتر کارفرما به حساب دارایی در جریان ساخت انتقال می یابد.

۲)انعقاد قرارداد پیمانکاری :

بعد ازاینکه برنده مناقصه تعیین شد قراردادی بین پیمانکار و کارفرما منعقد و ضمانت نامه های شرکت در مناقصه آزاد می شود اهم مواردی که در قرارداد ( پیمان ) پیش بینی می شود ، شامل نکات زیر است:

۱٫۲٫تنظیم قرارداد پیمانکاری:

مشخصات طرفین قرارداد :

چنانچه پیمانکار شخص حقیقی باشد مشخصات فردی ودر صورتی که شخص حقوقی (شرکت یا مؤسسه ) باشد نام و شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت ، نام دارندگان امضای مجاز برای اسناد تعهد آور در قرار داد نوشته می شود .

موضوع پیمان :

عبارتست از اجرای کامل عملیات موضوع پیمان بر اساس مفاد پیمان و مدارک و مشخصات فنی و نقشه های پیوست به آن که کلاً به رؤیت و مهر و امضای پیمانکار می رسد و جزو لاینفک پیمان تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها تعهد را پذیرفته است.

 مبلغ پیمان :

مبلغی که پیمان بر اساس آن منعقد می شود و با توجه به شرایط عمومی پیمان مبلغی به آن اضافه یا کسر می گردد .

دستگاههای اجرائی موظفند در ارجاع کارهای اضافی به پیمانکار یا تغییر در مقادیر کار مفاد بخشنامه امحاقید به شرایط عمومی پیمان را رعایت کنند .

مدت پیمان :

مدتی است که پیمانکار تعهد می کند در طی آن کارگاه را تجهیز و موضوع عملیات پیمان را اجرا کند .

 تأییدات و تعهدات پیمانکار :

 به طور خلاصه پیمانکار تایید می کند که هنگام تسلیم پیشنهاد ، مطالعات کافی به عمل آورده وهیچ نکته ای باقی نمانده است که بعداً بتواند در مورد آن به جهل خود استناد نماید .

تعهدات و اختیارات کارفرما :

کارفرما متهعد است کلیه زمین هایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است در تاریخ هایی که در برنامه تفصیلی اجرائی منضم به پیمان پیش بینی شده است طبق صورت جلسه به پیمانکار تحویل دهد .همچنین کارفرما در مدت اجرای پیمان می تواند توسط دستگاه نظارت ، مهندس مقیم و یا مأمورین دیگری عملیات پیمانکار را بازرسی کند .

۲٫۲٫ضمانت نامه انجام تعهدات :

درحال حاضر موسسات پیمانکاری باید پیش از تنظیم قرارداد ، برای تضمین انجام تعهدات خود معادل ۵% مبلغ اولیه پیمان ضمانتنامه از بانک دریافت کنند و یا سپرده نقدی به حساب کارفرما واریز نمایند. ضمانتنامه یاد شده باید تا تاریخ صورت مجلس تحویل موقت معتبر باشد وتا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده پیمانکار مکلف است آن را به دستور کارفرما تمدید کند . بانکها برای صدور ضمانتنامه انجام تعهدات علاوه بر وثیقه و کارمزد معمولاً ۱۰% مبلغ ضمانتنامه را به عنوان سپرده نقدی از پیمانکار مطالبه می کنند .

 ۳٫۲٫پیش پرداخت و ترتیب واریز آن :

کارفرما موافقت می کند به منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار و تکمیل تجهیزات وی درصدی از مبلغ اولیه پیمان را به عنوان پیش پرداخت در مقابل ضمانت نامه بانکی پرداخت کند .

۴٫۲٫ تأدیه پیش پرداخت:

پس از آنکه ضمانتنامه پیش پرداخت به کار فرما تسلیم شد پیمانکار پیش پرداخت را از کارفرما می گیرد و با منابع مالی خود تلفیق و عملیات اجرایی پیمان را شروع می کند.

میزان پیش پرداخت متعلق به کارهای پیمانکار در حال حاضر ۲۰%مبلغ اولیه پیمان است که در سه قسط به ترتیب زیر به پیمانکار پرداخت می شود.

الف- قسط اول برابر ۸% مبلغ اولیه پیمان بلافاصله پس از تحویل زمین

ب- قسط دوم برابر ۵/۶% مبلغ اولیه پیمان پس از تهیه و حمل حدود ۶۰% ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز کار و تجهیزات کارگاه

ج- قسط سوم برابر ۵/۵% مبلغ اولیه پیمان پس از انجام کارهایی معادل ۳۰% مبلغ پیمان طبق صورت وضعیت های ماهانه.

۵٫۲٫جریمه تأخیر :

اگر کسی تعهد به امری کند یا تعهد نماید از انجام امری خودداری کند ، در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است ، مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد . ضرر شامل کلیه زیان هایی است که بر اساس عدم انجام تعهد یا تأخیر در آن به متعهد له وارد شده است . توافق طرفین درباره میزان خسارت ممکن است به این شکل باشد که میزان خسارت را قبلاً ارزیابی نمایند و در قرارداد مبلغ مقطوعی را معین کنند که در صورت اجراء  یا عدم اجراء یا در صورت تأخیر ( مثلاً : هر روز یا هر ماه تأخیر ) قابل پرداخت باشد جریمه تأخیر معمولاً در موارد جداگانه ای در قراردادهای پیمانکاری پیش بینی می شود و خسارت و جرائم قابل پرداخت توسط پیمانکار که ناشی از تأخیر و تکمیل کارها یا سایر علل باشد ، تماماًبه عنوان هزینه پیمان تلقی می گردد .

۳) اجراء کار ( شروع عملیات ) :      

۱٫۳٫ تحویل ، تأسیس و تجهیزکارگاه :

بعد از اینکه پیمان منعقد شد ، کارفرما کلیه زمینهایی را که برای تأسیس و ایجاد کارگاه و انجام عملیات موضوع پیمان مورد نیاز است به صورت بلاعوض به پیمانکار تحویل و شخص یا مؤسسه ای را به عنوان دستگاه نظارت به پیمانکار معرفی می کند . همچنین کارفرما یا دستگاه نظارت برای کنترل مستقیم عملیات کارگاه ، شخصی را به عنوان ناظر مقیم تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می نماید . پیمانکار نیز برای شروع کار و اجرای طرح ، شخصی را به عنوان رئیس کارگاه تعیین و کتباً با کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی می کند . پیمانکار مسئولیت حسن اجرای تمامی کارهای موضوع پیمان را بر اساس مشخصات و نقشه های تفصیلی و محاسبات فنی به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما یا نمایندگان او ، در اجرای طرح می شود از میزان این مسئولیت نمی کاهد . پیمانکار دست اول می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت هایی از عملیات موضوع پیمان موافقت نامه هایی با شخص یا اشخاص یا پیمانکاران جزء ( دست دوم ) منعقد کند، مشروط بر آنکه آنان را از واگذاری کار به غیر ممنوع دارد . به هرحال ارجاع کار به پیمانکاران جزء تحت هیچ عنوان از مسئولیت و تعهدات پیمانکار نخواهد کاست . از این مرحله بخشی از مخارج اجرای طرح از محل تخواه گردانی که به هر کارگاه اختصاص می یابد پرداخت می شود .

۲٫۳٫مخارج دوره اجرای طرح :

پیمانکاران دارای یک دفتر مرکزی هستند که عموماً در تهران یا در مرکز استان واقع است بعد از امضاء قرارداد معمولاً کارگاه جداگانه ای در محل اجرای هر طرح احداث می گردد دوره ای که هزینه های مربوط به یک قرارداد شناسایی می شود با امضاء قراداد آغاز و تا تکمیل آن پایان می یابد . هزینه های قبل از انعقاد قرارداد در صورتی که قابل تشخیص و شناسایی باشند به حساب پیمان انتقال می یابد در غیر این صورت جزء هزینه های دوره وقوع محسوب خواهد شد مخارج دوره اجرای طرح قبل از تنظیم قرارداد صرفاً به وسیله دفتر مرکزی و بعد از آن توسط دفتر مرکزی و کار گاه پرداخت می شود . طبق بند ۱۲استاندارد شماره ۹ایران ، مخارج پیمان باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

۱٫مخارجی که مشخصاٌمربوط به یک پیمان خاص است (مخارج مستقیم )

۲٫مخارج مشترک بین پیمانها که قابل تخصیص است (مخارج غیرمستقیم)

۳٫سایر مخارجی که طبق پیمان به طور مشخص باید به حساب کارفرما منظور شود.(نوعی مخارج مستقیم)

به طور کلی مخارج پیمان شامل مخارج مستقیم پیمان (مانند مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم وسایر مخارج مستقیم) و مخارج غیر مستقیمی است که قابل تخصیص به پیمانهاست .

اگر قرار باشد که جمع هزینه های  پیمان در خاتمه عملیات پرداخت شود پیمانکار باید مبلغ متنابعی سرمایه گذاری کند . از این رو ، معمولاً در فواصل معینی دستگاه نظارت ( مهندس ناظر ) با کمک نماینده پیمانکار بر مبنای پیشرفت فیزیکی کارها ، صورت وضعیت تمامی کارهائی را که پیمانکار را از شروع کار تا تاریخ تنظیم صورت وضعیت انجام داده است و همچنین وضعیت مصالح و تدارکات لازمی که در پای کار موجود می باشد تعیین و پس از تأیید بر اسا س نرخ های منضم به پیمان، تقدیم و تسلیم کارفرما می کند .

۴) پرداخت وجه صورت وضعیت موقت :

 

75,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • گزارش کارآموزی پیمانکاری
 • پایان نامه بررسی اجرای موضوعات HSE در اجرای پروژه های مختلف و عملیات عظیم پیمانکاری
 • مقاله طرح حسابداری پیمانکاری
 • پروژه مراحل حسابداری پیمانکاری
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۳ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.