کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۸۴  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی بخش اداری مالی مخابرات نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

فصل اول   ۱
اداره مالی اداری   ۱
امور متقاضیان و امور مشترکین   ۲
واحد آبونمان   ۸
فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان :   ۱۱
فصل دوم   ۱۳
تشکیلات و روابط سازمانی   ۱۳
چارت سازمانی   ۱۴
فصل سوم   ۱۹
معاونت اداره کل مخابرات استان تهران – مخابرات دکتر حسابی   ۱۹
برنامه ریزی   ۲۵
قوانین عمومی‌مدیریت   ۲۷
مسائل پرسنلی   ۲۹
شماره گذاری و اجرای پروژه   ۳۳
خرید و تدارکات   ۳۵
سیستم‌های اطلاعاتی مالی و مدیریت   ۳۷
فصل چهارم   ۴۱
اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباط شهری   ۴۱
شبکه کابل و هوایی   ۴۲
بخش اطلاعات ۱۱۸   ۵۴
واحد تعمیر و نگهداری تلفن‌های همگانی   ۵۸
واحد واگذاری خطوط شهری   ۵۹
فصل پنجم   ۶۵
اداره نگهداری و بهره‌برداری ارتباطات راه دور   ۶۵
واحد تلفن راه دور و بین‌المللی   ۶۶
واحد تلفن بین‌الملل   ۶۹
اطاق دستگاه کاریر   ۷۳
مؤخره و نتیجه گیری :   ۷۵
منابع و ماخذ :   ۸۱

منابع و ماخذ :

۱-   بولتن گزارش فعالیت‌های مخابرات ( تاریخچه مخابرات کشور )

۲-   تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی تالیف جیمز – آ – سن

۳-   مصوبات هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران

۴-   نگرشی بر تلاش پانزده ساله مخابرات استان تهران

۵-   آمار سر شماری جمعیت سازمان آمار ایران

۶-   چارت سازمانی مخابرات دکتر حسابی

۷-   صورتحساب‌های مالی ، ترازنامه و صورتحسابهای سود و زیان مخابرات دکتر حسابی

۸-   مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها و دستور العمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی کشور

۹-   دفاتر واحد واگزاری خطوط مخابرات دکتر حسابی

۱۰- مدارک و اطلاعات موجود در واحدهای مختلف مخابرات دکتر حسابی .

اداره مالی اداری

اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشترکین تلفنی بصورت قبول تقاضا و اشتراک تلفن و تشکیل پرو.نده و رسیدگی به امور قبوض مشترکین و محاسبه در آمد و هزینه‌ها ، خدمات تدارکاتی و پرسنلی و حقوقی کلیه پرسنل و کارکنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد که اگر فعالیت و تدارکات و پشتیبانی به موقع این اداره نباشد شاید بتوان گفت به فعالیت بقیه واحدهای ادارات مختلف این مجموعه بی‌نتیجه و یا متوقف می‌ماند .

امور متقاضیان و امور مشترکین

با انتشار اگهی قبول تقاضای تلفن نسبت به ثبت نام متقاضیان تلفن و فروش فیش به آنان اقدام می‌شود این ثبت نام و فروش فیش بایستی در محدوده مرز خدمات تلفنی که در طرح ایجاد امکانات مخابراتی است بایستی صورت پذیرد پس از فراهم شدن امکانات فنی ، توسط واحد مذکور جهت کلی متقاضیان ردیف ودیعه تعیین و طی دعوتنامه ای از متقاضی نسبت به تکمیل پرونده اقدام می‌شود و جهت هر یک با رعایت حق تقدیم فرم سیمک شی صادر و به واحد مربوطه ارسال می‌نمایند . پس از عودت فرم مذکور از واحد زیربط به امور متقاضیان نصبت به صدور فرم دایری تلفن و ارسال آن به واحد‌های مربوطه نسبت به بر قراری ارتباط مشترکین اقدام می‌شود و پرونده مربوطه نیز از امور متقاضیان به امور مشترکین جهت استقرار در فایل مربوطه و بایگانی می‌گردد .

پس از دایری هر تلفن کلیه تغییرها و درخواستهای مشترکین در واحد امور مشترکین صورت می‌پذیرد که اهم آن بشرح ذیل می‌باشد .

۱-تغییر نام فیش بکلی ممنوع است مگر بصورت درجا به غیر فقط با تغییر مالک در صوتیکه خریدار ملک ، خریدار فیش مذکور باشد و یا اینکه متقاضی تلفن فوت نموده باشد واگذاری نوبت به احدی از ورّاث با اجازه سایر ورثه طبق گواهی مربوطه ملامانع است .

۲-تعویض آدرس فیش که با اخذ هزینه مربوطه و ارائه مدارک لازم و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت صورت می‌گیرد . چون نرخ هزینه تعویض آدرس فیش در سه دوره مورد مطالعه یعنی سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییر نکرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهایی که در زیل آمده‌است فقط بخاط تغییرات  می‌باشد که اشاره می‌شود .

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

سال ۶۸

سال ۷۰

سال ۷۲

۵۲۱۷

۱۳۱۸۹

۲۴۲۲۱

۲۶۰۸۵۰۰

۶۵۹۴۵۰۰

۱۲۱۱۰۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

تفاوت در آمد تعویض آدرس فیش در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۳۹۸۶۰۰۰ ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال ۷۲ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۹۵۰۲۰۰۰ ریال بوده است .

تفاوت در ا‚د تعویض آدرس فیش در سال ۷۲ نسبت به سال ۷۰ مبلغ ۵۵۱۶۰۰۰ ریال بوده است .

۳-تغییر نام تلفن که با تنظیم فرم مربوطه و رعایت آئین نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزینه تغییر نام تلفن نیز طی سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییری نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذیل می‌باشد.

سال

تعداد تعویض آدرس فیش

در آمد بریال

نرخ بریال

سال ۶۸

سال ۷۰

سال ۷۲

۲۱۹

۶۵۸

۱۱۳

۱۰۹۵۰۰

۳۲۹۰۰۰

۵۵۶۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۵۰۰

تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۲۱۹۵۰۰ ریال بوده است .

تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۷۰ مبلغ ۲۲۷۵۰۰ ریال بوده است .

تفاوت تغییرات در آمد تغییر نام تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۴۴۷۰۰ ریال بوده است .

۴-تغییر مکان تلفن که با درخواست مشترک همراه است با در نظر گرفتن امکانات فنی و رعایت آئین نامه و مقررات شرکت بلامانع است .

۵-تعویض شماره تلفن با در خواست کتبی صاحب امتیاز تلفن با ذکر دلیلی مزاحمت یا آزاد نشدن به موقع و یا نیاز به پی در پی نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امکانات فنی و یا بنا به نیاز شرکت مخابرات به شمارة مذکور و تعویض آن به شماره دیگر انجام می‌شود . توسط امور مشترکین مخابرات دکتر حسابی و به درخواست مشترکین در سال ۷۲ هشتاد و پنج مورد و در سال ۷۳ یکصد و نود و دو مورد تعویض شماره انجام شده است .

۶-قطع و وصل تلافن با تقاضای کتبی صاحب امتیاز آن و یا قائم مقام قانونی وی با تکنیل فرم‌های مربوطه پس از تسویه حساب و پرداخت بدهیهای معوقه و هزینة قطع و وصل انجام خواهد شد و یا اینکه قطع ارتباط صاحب امتیاز بعلت عدم پرداخت بدهی و یا دخالت غیر مجاز در سیمکشی و تغییر مکان و منصوبات تلفن صورت می‌گیرد .

با بررسی بعمل آمده چون نرخ هزینه قطع و وصل تلف در طی سالهای ۶۸و۷۰و۷۲ تغییری نداشته است لذا فقط به اعلام تغییرات در آمدها اکتفا میگردد .

سال

در آمد از قطع وصل تلفن

نرخ قطع تلفن    بریال

نرخ وصل تلفن   بریال

سال ۶۸

سال ۷۰

سال ۷۲

۳۸۶۲۰۰۰

۴۲۳۴۰۰۰

۶۰۳۳۲۷۵۰

۱۵۰۰

۱۵۰۰۰

۱۵۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

۱۰۰۰

تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال ۷۰ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۳۷۲۰۰۰ ریال بوده است .

تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۷۰ مبلغ ۵۶۰۹۸۷۵۰ ریال بوده است .

تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال ۷۲ نسبت به سال ۶۸ مبلغ ۵۶۴۷۰۷۵۰

ریال بوده است .

۷-مزاحمت‌های تلفنی ، در صورا تایجاد مزاحمت تلفنی ، شاکی با در خواست کتبی خود و ارائه آن به امور مشترکین اقدام می‌نمایند واحد مذکور با صدور فرم کشف مزاحمت نسبت به درخواست وذکور رسیدگی و پس از کشف مزاحم طبق قانون با خاطی برخورد می‌نمایند .

که در سال ۷۲ به تعداد ۱۲۷۲ مورد و در سال ۷۳ ۱۵۴۰ مورد کشف مزاحم شده که با تمامی‌آنان طبق مقررات برخورد گردیده است .

با توجه به اینکه با مزاحمین تلفی طبق آئینامه شرکت مزاحمت ایران برای مزاحت بار اول ارتباط تلفنی مشترک به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی و برای بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع می‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موکود به اخذ تعهد کتبی از مشترک یا قائم مقام قانونی وی می‌باشد .

در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفنی مشترک موقتاً قطع و پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون رسیدگی به مزاحمت‌های تلفنی احاطه می‌گردد تا در صورت تائید وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتیاز می‌گردد (۱) .

وصل مجدد تلفن مشترک در مزاحمت‌های بار اول و دوم مستلزم اخذ هزینه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاری شرکت مخابرات می‌باشد .

 لذا با توجه به هزینه دریافتی از مزاحمین تلفنی جهت قطع و وصل تلفن ( ۱۵۰۰-۱۰۰۰ ریال )(۲) در مقایسه با در آمدی که شرکت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌های یاد شده از دست می‌دهد بسیار نا چیز می‌باشد ولی به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمین تلفنی و ایجاد محیط امن و آرامش جهت کلیه مشترکین ، خود را ملزم به رعایت مفاد مذکور می‌باشد .

واحد آبونمان

پس از واگذاری امتیاز خط تلفن به مشترک ابتدا دائری تلفن به واحد آبونما ارسال می‌گردد تا این واحد مشخصات دائری از قبیل نام ، نام خانوادگی ،‌آدرس ، شماره کنتور ، تاریخ دائری را به مرکز کامپیوتر اعلام یا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب کارکرد اقدام شود . صورت حساب کارکرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال می‌گردد ،  کنتر برداری قبوض در ابتدای هر سیکل دو ماهه انجام و به مرکز کامپیوتر ارسال می‌کردد تا با توجه به کنتر قبلی کارکرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه کارکرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال می‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتی به اداره پست جهت توضیع ارسال  گردد.

قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعویض به اداره پست جهت توضیع تحویل پاسخگویان آبونمان داده می‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشترکین مقرض به کارکرد و هزینة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشکالی از قبیل اشتباه پانچیست در پانچ اطلاعات کنتور و غیره بود رفع و اصلاح نمایند .

پس از پرداخت مبالغ کارکرد تلفن‌ها طی قبوض صادره توسط مشترکین به بانک ، هر روزه وصولیهای قبوض تحویل کارکنان حسابدار این واحد می‌گردد تا با حسابرسی‌های خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مرکز کامپیوتر دسته بندی و ارسال نمایند . مشترکینی  که در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام ننمایند توسط مرکز کامپیوتر لیستی تهیه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌های بدهکار داده می‌شود که این واحد پس از بررسی تلفن‌ها به مرکز مربوطه جهت اجرا ارسال می‌دارد و پس از مراجعه مشترکین بدهکار جهت پرداخت بدهیها پس از وصول بدهی نسبت به وصل مجدد تلفن‌های مذکور اقدام می‌نمایند .

چنانچه مشترکی بخواهد تلفن خود را از محلی به محل دیگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذکور می‌بایستی تغییر نماید از طریق امور مشترکین فرم تغییر مکان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحیه آدرس به این واحد ارسال می‌گردد تا این واحد مقدمات کار و تغییر آدرس در قبوض را برای انجام به مرکز کامپیوتر انجام دهد.

چنانچه مشترکی نسبت به کارکرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصی برای تلفن مذکور تهیه و به مرکز تلفن مربوطه ارسال می‌گردد تا نسبت به کنترل کنتور تلفن مذکور اقدام نمایند و نتیجه سالم و یا معیوب بودن کنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتیجه به مشترک معترض اعلام شود .

با توجه به استفاده از تکنولوژی و تعدیل نیروی انسانی در این واحد نکاتی چند ضروری بنظر می‌رسد چون روزبروز کامپیوتر در زندگی انسان‌ها تاثیر بسزائی را به جا می‌گذارد و مردم با تکیه بر سرعت و افزایش حجم کارها و تعدد وظایف خود بیشتر به این ماشین روی می‌آورند لذا باعث گردیده که امروزه ادارات ، شرکتها و مؤسسات دولتی به جای نیروی کار انسانی رو به کامپیوتر نموده تا جائیکه امکان دارد از آن برای انجام فعالیت‌های خود کمال استفاده را بنمایند این قائده برای شرکت مخابرات نیز مستثناء نبوده و باعث تعدیل نیروی انسانی در این شرکت هم گردیده که دارای فوائد و مضراتی بوده که مختصرا توضیح داده می‌شود .

فوائد و مضرات استفاده از کامپیوتر در آبونمان :


(۱)             ماده ۱۰و۱۱و۲۷ آئین نامه اجرائی قانون مجازات مزاحمین تلفنی مصوبه شماره ۳۱۸۵ – ۲۱/۱۰/۷۳ .

(۲)             مجموعه مقررات و آئین نامه‌ها دستورالعمل‌ها و تعرفه‌های خدمات مخابراتی صفحه ۱۵۳ بند ۴و۵ .

80,000 ریال – خرید
 

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله چیپهای خانواده ی DSP و کدینگ G729
 • کارآموزی اداره مخابرات
 • کارآموزی مخابرات
 • مقاله کاربردهای لیزر در مخابرات
 • کارآموزی اداره مخابرات
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   چهارشنبه, ۲۲ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.