کارآموزی طراحی لباس در آموزشگاه


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

کارآموزی طراحی لباس در آموزشگاه مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۷  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود کارآموزی طراحی لباس در آموزشگاه نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه :   ۱
فصل اول :   ۲
آشنایی کلی با مکان کارآموزی   ۲
محل کارآموزی :   ۲
فصل دوم   ۴
ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز   ۴
مقایسه واحد کارآموزی با دانشگاه :   ۴
فصل سوم :   ۶
آزمون آموخته ها و نتایج   ۶
انواع دامن   ۶
طرز کشیدن کادر الگوی دامن :   ۷
طرز کشیدن پنس های دامن :   ۸
جلوی دامن :   ۹
کنترل کمر :   ۱۰
انواع الگوی دامن   ۱۰
دامن تنگ (شماره یک ) :   ۱۰
دامن چهار اوزمان (شماره ۲ ) :   ۱۱
دامن هشت اوزمان (شماره ۳ ) :   ۱۱
دامن ده اوزمان (شماره ۴ ) :   ۱۲
دامن پیلی دوقلو در وسط پشت :   ۱۲
دامن تنگ جیب دار :   ۱۳
دامن دوپیلی در جلو روی زانوها (به حالت یک طرفه )   ۱۳
دامن پیلی دو قلو روی زانو :   ۱۴
دامن پلیسه اریب :   ۱۴
پلیسه راسته :   ۱۵
دامن شش ترک :   ۱۵
دامن ۸ ترک بدون الگو   ۱۵
دامن شلواری با پیلی :   ۱۶
دامن شلواری بدون پیلی :   ۱۷
دامن برش دار :   ۱۷
دامن چهار ترک کلوش:   ۱۸
دامن نیم کلوش :   ۱۸
دامن تمام کلوش یا کلوش چادر نمازی :   ۱۹
دامن بادبزنی (شانل ) :   ۲۰
دامن لنگی (اسکاتلندی – پرت فوی‌) :   ۲۰
بخش دوم : الگوی بالاتنه   ۲۱
اصول تهیه الگوی بالاتنه :   ۲۱
نتیجه گیری :   ۲۲

انواع دامن

اندازه های لازم جهت کشیدن کادر دامن :

قد جلو تا زمین

۳۶-۱۰۳

بخش اول

قد پلهو تا زمین

۳۶-۱۰۴

قد پشت تا زمین

۳۶-۱۰۲

دور باسن کوچک

۹۴

بلندی باسن کوچک نصف

دور باسن بزرگ

۱۰۰

بلندی باسن بزرگ است

بلندی باسن

۱۸

دور کمر

۶۴

باید توجه داشت که خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن اندازه‌ می‌گیریم. در ضمن برای پیدا کردن قد دامن از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می‌کنیم و از سه قد اصلی کم کرده تا قد دامن ما به دست آید.

در اینجا ۳۶ سانت می باشد.

برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره را اندازه می‌گیریم (قسمت بالای برجستگی باسن)

طرز کشیدن کادر الگوی دامن :

ابتدا  دور باسن بزرگ را پیدا کرده سپس +۱ می کنیم (برای افراد چاق  دور باسن + cm2 و برای افراد لاغر cm+ 1 می‌باشد). سپس بلندی جلو و بلندی پهلو و بلندی پشت را منهای اختلاف از زمین تا زیر زانو که در هر هیکل متفاوت است ولی برای هر سه اندازه ثابت می باشد نمود،‌باقیمانده حاصل بدست آمده قد اصلی دامن می باشد.

برای طرز کشیدن الگو از سمت چپ کاغذ بلندی پشت را کشیده (الف) (ب) از (ب)  دور باسن را که در اینجا +۱ کرده به سمت راست رفته نقطه (ذ) بلندی قسمت جلو را برای پیدا کردن خط وسط جلو بالا رفته (د) برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن خط (ب) (ذ) را نصف کرده چون قسمت جلوی دامن بزرگتر از پشت می‌باشد یعنی :

نصف دور باسن

۵۱ = ۱+۵۰=۲ : ۱۰۰

 دور باسن

۵/۲۵=۲ : ۵۱

در جلو

۵/۲۷=۲+۵/۲۵

در پشت

۵/۲۳=۲-۵/۲۵

از نقطه (ذ) اندازه جلو را به سمت چپ رفته (س) بلندی پهلو را بالا رفته (ش) از (ش) به (الف) و (د) وصل می کنیم که این خط ، خط کمر می باشد.

اینک بلندی باسن کوچک را از خط وسط پشت در قسمت کمر پائین آمده خطی مستقیم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود (پ ) (ت) به همین ترتیب بلندی باسن بزرگ را از قسمت چپ روی خط وسط پشت از خط کمر پائین آمده باز هم به وسیله گونیا یا خط کش به خط وسط جلو وصل می کنیم می شود (ج) (چ) خط باسن کوچک و خط باسن بزرگ به دست می آید.

تا اینجا کادر دامن تکمیل است

طرز کشیدن پنس های دامن :

پشت دامن روی کمر د قسمت پشت الگو ۲ سانتی متر روی خط کمر داخل شده (ل) به باسن بزرگ وصل می کنیم محل زیپ مشخص می گردد و روی کمر در قسمت پهلو از خط مشترک پهلو جلو و پشت هم ۲ سانتی متر به سمت چپ رفته (ک) از (ک) به وسیله خط هلالی به باسن بزرگ وصل می کنیم انحنای خط پهلوی پشت مشخص می گردد. فاصله باقیمانده خط کمر را روی الگوی پشت سه قسمت می کنیم.  آن را از محل زیپ از خط وسط پشت ۳+ سانتی متر داخل شده انتهای پنس پشت به دست می آید (ق) قطر پنس روی خط کمر ۳ سانتیمتر می باشد از (ز) ۳ سانتیمتر به سمت چپ رفته (ژ) نقاط به دست آمده را به هم وصل می کنیم پنس پشت به دست می آید.

جلوی دامن :

روی خط کمر در قسمت پهلو از خط صاف مشترک پهلوی جلو و پشت ۲ سانتیمتر به سمت راست داخل شده (گ) به باسن بزرگ وصل می کنیم باقیمانده خط کمر را در قسمت جلو تا خط صاف جلو سه قسمت نموده  آن را از خط صاف جلو داخل شده علامت می‌گذاریم (هـ ) همین  را ۱+ سانتیمتر کرده از خط صاف جلو داخل خط باسن بزرگ داخل شده علامت می‌گذاریم (خ) قطر پنس بزرگ جلو ۳ سانتیمتر می باشد از نقطه (هـ ) ۳ سانتیمتر به سمت چپ رفته (ی) نقاط مشخص شده را به هم وصل می کنیم پنس بزرگ جلو به دست می آید. برای پیدا کردن محل پنس کوچک از سمت چپ پنس بزرگ جلو تا انحنای خط پهلوی جلو از نصف کرده علامت می گذاریم (ص) از نقطه به دست آمده تا خط صاف جلو را اندازه گرفته همان اندازه را روی خط باسن کوچک از خط صاف جلو داخل شده علامت می گذاریم یک عمود به دست می آید. دو طرف این عمود روی خط کمر از نقطه (ص) ۱ سانتیمتر علامت گذاشته به شکل پنس تا باسن کوچک ختم می کنیم.

توضیح : بلندی پنس های بزرگ را به دلخواه به نسبت باسن بزرگ می توان کوتاه کرد.

کنترل کمر :

بعد از آماده شدن الگوی اولیه دامن کمر را کنترل می کنیم. به این ترتیب که فاصله بین پنس ها را روی الگوی جلو و پشت با هم جمع کرده باید مساوی با  دور کمر باشد. در صورتی که اضافه داشت در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده بعد از کنترل باسن کوچک که آن هم به همان شکل کنترل کمر است که فاصله بین پنس ها را روی باسن کوچک حساب می کنیم. در صورتی که اضافه داشت در طرف خط پهلو نصف از جلو و نصف از پشت علامت گذاشته نقاط کنترل شده را به شکل هلالی به باسن بزرگ ختم می کنیم.

انواع الگوی دامن

دامن تنگ (شماره یک ) :

از الگوی کنترل شده دامن رولت می کنیم و پنس بلند جلو را بین (۹ تا ۱۲) سانتی متر و پنس بلند پشت را بین (۱۰ تا ۱۵) سانتیمتر اندازه می زنیم و به وسیله گونیا اشل اصلاح می‌کنیم. از خط پهلو در لب دامن ۲ سانتیمتر به طرف جلو و پشت دامن اندازه می‌زنیم

از نقاط به دست آمده به محل تقاطع خط باسن بزرگ و خط پهلو وصل می کنیم. لب دامن تنگتر می شود البته بستگی به طرح مورد نظر دارد.

دامن چهار اوزمان (شماره ۲ ) :

25,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله طراحی لباس
 • برچسب ها : , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   دوشنبه, ۳۰ بهمن , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.