گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی تصفیه خانه همدان نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

مقدمه  ۱
تصفیه فیزیکی آب  ۳
تصفیه شیمیایی آب  ۳
شرح مراحل تاسیسات تصفیه وکاریردآنها ۴
حذف گازهای همراه آب   ۹
مشکلات ناشی ازانحلال گازها درآب     ۱۲
حذف گازهای مزاحم ازآب     ۱۴
روشهای حذف گازها ازآب     ۱۵
بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی    ۲۰
فرآیندهای انعقادولخته بندی     ۲۱
کاهش وحذف بارالکتریکی سطحی کلوییدها ۲۲
ته نشینی شیمیایی  ۳۲
فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز     ۳۶
نگهداری وتعمیرات  ۴۳
ساختمان وروش کلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمرکب بهره گیرنده ازبسترلجن   ۵۶
روش کلی راه اندازی   ۵۹
متوقف ساختن حوض زلال ساز درکوتاه مدت ۶۱
کلیاتی درمورد مکانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب  ۶۳
صاف سازی      ۶۴
بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی ۶۵
ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن     ۶۶
تنظیم صافی      ۶۸
سیستمهای تنظیم کننده  ۷۰
سرعت صافی سازی  ۷۲
زمان کارکرد صافی      ۷۳
تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل      ۷۴
صافیهای تند تحت فشار  ۷۵
را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار     ۷۶
نگهداری صافیهای تحت فشار   ۷۸
روشهای سالم سازی   ۷۹
کلر    ۷۹
اوزون    ۸۶
روش تهیه اوزون      ۸۷
انواع ژنراتورهای گاز اوزون   ۸۸
ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون      ۹۱
واحدهای تولید      ۹۴
روشهای مختلف اوزناسیون آب   ۹۴
موارد کاربرد اوزون   ۹۵

مقدمه:

مجموعه عملیاتی که به منظور آماده کردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی که عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یکرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باکیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور کلی آبی است که بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، که مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف کننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی که در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح کیفیت آب اجرا میشود،بستگی به کیفیت آب منابعی داردکه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این که آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به کار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب که به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به کار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. برکه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیک یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی که در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد کرد وبه همین جهت مطالعه کیفیت فیزیکی،شیمیایی ومیکروبیولوژیکی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یک سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می کند.

۱- هدف:

هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است که در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینکه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است که دربرگیرنده نکات عمومی ومشترک است وباید به صورت   راهنمای کلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است که در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط کلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را که برای کارکنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای کارها نظاره کنند.

۲- دامنه کاربرد:

این دستورالعمل شامل کلیه تاسیساتی است که در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا که مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است که در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

۳فرآیندهای تصفیه آب:

از نظر کلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود که براساس بررسی کیفیت آب که قبلا انجام شده،ممکن است به کار گرفته شوند.

تصفیه فیزیکی آب: هرگونه تصفیه ای که در آن به وسیله روشهای فیزیکی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیکی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد.

 تصفیه شیمیایی آب:

هرگونه تصفیه ای که در ان به کمک مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،کلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است.

 سالم سازی آب :

هرگونه روش فیزیکی ویا شیمیایی که موجب حذف عوامل بیولوژیکی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،کلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و… ازاین گروه است.

شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وکاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی که برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به کار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل کاربرد دارند:

–         پیش تصفیه

–          تصفیه اصلی

–          مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی

–          ایجاد تعادل شیمیایی

 پیش تصفیه :

تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یک ویا چند رشته از عملیات زیر که به منظور بهبود کیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممکن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگیری و حذف ماسه

الف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبکه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبکه ها مواد شناوری راکه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممکن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یکبار باید تمیز شود. موادی که روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیکی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.

ب- حذف ماسه:  این بخش از تاسیسات در برداشت آبهای زیرزمینی در صورتی که چاه ویا چاههای مورد بهره برداری ماسه دهی داشته باشد،نصب میشود تاماسه ونرمه ماسه را قبل از ورود آب به بخشهای دیگر تصفیه حذف کرده باشند. دستگاهی که معمولا به کاربرده میشود. به نام ؛سیلکون؛خوانده شده وروزانه حداقل یک مرتبه شیر تخلیه تحتانی راکه ماسه جمع آوری شده را بیرون می دهد وباز وبسته می کنند. درمورد برداشت از آبهای سطحی از ته نشینی ساده برای حذف مواد قابل ته نشینی از جمله ماسه ونرمه ماسه استفاده میشود.

 کلرزنی آب خام:هدف از کلرزنی آب خام،سالم سازی آب ورودی به تاسیسات به منظور اکسیداسیون وحدف نسبی آلاینده های آلی مولد بووطعم نامطلوب ،حذف نسبی آلاینده های معدنی مولد رنگ مانند :آهن ، منکنز،فلزات سنگین وته نشینی آنها در مرحله زلال سازی وجلوگیری از رشد بعدی میکروارگانیسم ها وگیاهان آبی در تاسیسات تصفیه خانه است.کلرزنی آب خام باید در حدی انجام شود که در اب خروجی از فیلترها مقدار کلرآزاد باقیمانده در حدود ۲/۰تا۳/۰ میلی گرمبرلیتر در زیر صافی ها موجود باشد.در ارتباط با تجهیزات وبهره بردای این قسمت .موضوع به طور مشروح در بخش ۴-۲-۵-۱ آمده است.

تبصره: در صورت احتمال ایجاد تری هالومتانها و ترکیبات کلر؛سمی وخطرناک حتی المقدور از کلرزنی آب خام پرهیز گردد واز روشهای توضیح داده شده در بخش تری هالومتانها بهره گیری شود.

پیش ته نشینی: اصولا سیستمهای زلال ساز از هرنوع مانند:پولساتورها ،آکسیلاتورها و..برای زلال سازی آب خام با کدورت مشخصی طراحی می شوند.چنانچه کدورت آب خامبه بیش ازحد طراحی سیستمهای زلال ساز برسد،نیاز به پیش ته نشینی است که این واحد پیش ته نشینی میتواند به صورت ته نشینی ساده فیزیکی یابا کمک موادشیمیایی و فرآیندهای زلال سازی طراحی گردد.برای حذف مواد معلق بزرگتر از ۲۰۰ میکرون ته نشینی ساده وبرای مواد معلق کوچکتر وباوزن مخصوص پایین معمولا نیاز به ته نشینی به کمک مواد شیمیایی منعقد کننده است.حوضهای پیش ته نشینی ممکن است در محل آبگیر درجوار رودخانه وخارج از تصفیه خانه طراحی گردد،دراین صورت از نظر دفع مواد شناور ومواد ته نشین شده درحوض پیش ته نشینی مشکلی وجود نخواهد داشت. مواد زاید راکه همراه آب رودخانه است ودرحوض پیش ته نشینی  ته نشین شده است، میتوان به طریق مقتضی دفع نمود. بدین منظور تعداد ویاچند واحد حوض پیش ته نشینی طراحی می شود که یک یاچند واحد ازآنها درحال بهره برداری و بقیه درحال شستشو یادرانتظار راه اندازی خواهند بود. ازآب خروجی از سرریز این واحدها که در حال بهره برداری است،مرتبا نمونه های آب، بااستفاده ازیک شیشه دهند گشاد، برداشت و آزمایش می شود،تاهرزمان که نمونه برداشت شده دارای ماسه نرم باشد، حوض درحال بهره برداری رااز سرویس خارج کنند وبه موازات آن یکیاز حوضهای آماده بهره برداری رادر سرویس قرار دهند.حوضهای پیش ته نشینی مجهز به دریچه ورود آب،شیر تخلیه وشیر آب شستشو هستند. حوضهای پیش ته نشینی ممکن است با مقطع دایره یا مستطیل باابعاد متناسب طرح شوند واگر مستطیل باشند،کف حوض دارای شیب درعکس جهت حرکت آب خواهد بود. چنانچه این نوه حوضها درکنار رودخانه قرار داشته باشند، شیر تخلیه در عمیق ترین نقطه حوض قرار میگیرد.اغلب حوضهای پیش ته نشینی دارای لجن روب وسیستم تخلیه خودکار لجن هستند.درموقع شروع به بهره برداری ازیک حوض پیش ته نشینی،آب رابه تدریج درحوض وارد می کنند  تاحوض به آرامی پرشود.دراین حالت دریچه خروج آب ازحوض پیش ته نشینی کاملا باز می شود،برای شستشوی حوض پیش ته نشینی ابتدا شیر ورود به حوض رابسته وشیر تخلیه را باز می کنند، زمانی که سطح آب پایین رفت وگل ولای و ماسه ظاهر شد،شیر آب شستشو راکه آب رااز حوضچه آب ته نشین شده یااز حوض مجاور که در حال بهره برداری است دریافت می کند، باز می کنند تاجریان این آب گل ولای وماسه ته نشسته رادر امتداد شیب کف حوض به طرف مجرای خروجی براند واز شیر تخلیه خارج سازد. دربعضی از تاسیسات که شن وماسه ونرمه ماسه همراه آب وارد حوض پیشته نشینی می گردد،وسایل مکانیکییا نیروی انسانی برای تخلیه رسوبات حوض پیش بینی شده است. نگهداری ابنیه وشیرآلات ودریچه های ورود آب، طبق راهنمای کلی نگهداری تاسیسات خواهد بود. مدت زمان بهره برداری از حوض پیش ته نشینی بستگی به میزان مواد معلق وکیفیت آن در آب خام دارد، زیرا به لحاظ جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی بیولوژیکی وپرشدن لجن لازم است حوض ها به تناوب برای شستشو از سرویس خارج شوند. این حوض ها نیز بااشکال مختلف با مقاطع مستطیل ودایره طراحی میشوند ودر هرحال وسیله لجن روبی وتغلیظوتخلیه مواد معلق،به منظورکاهش میزان اتلاف آب در طرح پیش بینی می گردد.بهره برداری از حوض پیش ته نشینی چه بااستفاده از عوامل انعقاد وچه بدون استفاده از آنها ساده طبق دستورالعمل وراهنمای بهره برداری تاسیسات تصفیه خانه خواهد بود که از طرف طراح یا سازنده تاسیسات خانه ارائه میشود.

تجهیزاتی که در این گونه حوض ها،معمولا وجوددارد،عبارتند از:

–         تاسیسات  ورود وتوزیع آب خام

–          تاسیسات جمع آوری ، تغلیظ ودفع لجن مازاد

–          تاسیسات جمع آوری وانتقال آب ته نشین شده

تصفیه اصلی: منظور از تصفیه اصلی بهره گیری از فرآیندهایی است که میتواند کیفیت آب خروجی از پیش ته نشین ها ویا آب خام را درحد استانداردهای آب شرب ارتقاء بخشد.

حذف گازهای همراه آب:

مقدمه وتعاریف : اغلب گازهای طبیعی مانند: دی اکسیدکربن، آمونیاک ،متان وسولفید هیدروژن در آب حل شده ودر کیفیت فیزیکی وشیمیایی آب موثر واقع میشوند. هرکدام ازاین گازها باتوجه به منشاء آب ،آلوده کننده های آن وفرآیند تصفیه آب ممکن است وارد آب شده باشند. اکسیژن وازت که به ترتیب ۲۱و۷۹ درصد از هوا را تشکیل میدهند به تبعیت از قانون هانری در آبهای طبیعی وبه خصوص آبهای سطحی به صورت بطئی حل می گردند،ولی باآب ترکیب نخواهند شد. چنانچه سطح تماس آب باهوا براثر تلاطعم افزایش یابد،حل شدن این گازها درآب  تشدید می گردد.گازهای NH3,CO2 در اثر واکنش شیمیایی که بین آب وگاز صورت می گیرد باآب ترکیب ودر کیفیت فیزیکیوشیمیایی آب موثرواقع می شوند. گازمتان ( CH4) یاگاز مرداب در آب غیر محلول است وبا آب ترکیب نمی شود،این گاز که حاصل فعالیتهای بیولوژیکی بی هوازی درلجن ته نشسته است،به تدریج ازآب خارج ودر بعضی از آبهای زیرزمینی نزدیک به مناطق مردابی نیز دیده می شود. گازکربنیک در آبهای زیرزمینی بیشتر وتاغلظت ۱۷۰۰ میلی گرم برلیتر میتواند وجودداشه باشد. این گاز ازیک  طرف حاصل فعالیتهای حیاتی نباتات وحیوانات است ونیز از سوختن مواد آلی تولید وپس از پراکنده شدن در فضاباهوا مخلوط می گردد  وبه تبعیت از قانون هانری در آبهای سطحی حلمیشود. ازطرف دیگر این گازمحصول فعالیتهای حیاتی ارگانیسم ها و گیاهان کلروفیل دار آبزی است که  درداخل  آب بااستفاده از گاز کربینک محلول ویا کربناتها وبیکربناتها باپدیده فتوسنتز مواد نشاسته ای مورد نیاز رشد وزندگی خودرا تامین میکنند ودرطول روز که آفتاب محیط آب را روشن نگه می دارد، در مقابل دریافت گازکربینک، اکسیژن در آب رها می سازندوازاین بایت اکسیژن محلول آب به حدفوق اشباع هم خواهد رسید ودر تاریکی گاز اکسیژن ( اکسیژن مولکولی) موجود در آب را مصرف می کند وگاز کربنیک در آب رها می سازد وبدین ترتیب تامین زندگی این موجودات در آب مولکول به این است که شرایط محیط در جهت تعادل اکسیژنحل شده وتولید شده در اثر فتوسنتز ،بانیازمندیهای موجود در محیط تطبیق کند وگرنه براثر فراوانی مواد مغذی این گونه موجودات در آب وشکوفایی محیط برای زندگی آنها، تولید و تکثیرارگانیسم ها که تشدید شده است، براثرا کمبود اکسیژن محیط به تدریج یا دفعاتی متوقف خواهد شد وادامه کمبود اکسیژن سبب خواهد شد که فعالیت ارگانیسم های بی هوازی در جهت تولید گازهای بدبو مانند:گاز سولفیدهیدروژن،متان،آمونیاک وانواع گازهای آلی بودار،محیط آب به گنداب  تبدیل شود. گاز کربنیک مهمترین گاز موثر در کیفت آب است واین گاز ضمن انحلال درآب باآن ترکیب شده وواکنش شیمیایی منجر به تولید اسید کربنیک میگردد که در شرایط دمای محیط و PH آب نتیجه واکنشهای شیمیایی به صورتهای زیر در آب مشاهده میشود:

الف- انحلال گاز کربنیک در آب   تولید H2CO3 مینماید که میتوان نوشت:CO2,H2O

ب- بیکربنات کلسیم دارای ریشه بیکربنات است: Ca(H2CO3)2 یا CO2,CaO.CO2,H2O

ج- کربنات کلسیم دارای ریشه کربناتها است: CO2,CaO—CaCO3

باتوجه به این که یون کلسیم از مهمترین ماده موجود در آبهای طبیعی است، حصول تعادل بین کربنات کلسیم که در آب کم محلول وبیکربنات  کلسیم که در آب حل شده وگاز کربنیک موجود در  محیط موکول به این است که عوامل سه گانه فوق طبق رابطه شیمیایی زیر در حال تعادل باشند:

CO2CaO+ CO2h2O ↔CO2CaO ,CO3,H2O

یعنی :

CaCO3+ CO2+ H2O↔Ca( HCO3)2

بنابراین گازکربنیک رابه چهار صورت در آب مشاهده می کنیم:

–         گاز کربنیک کربناتها

–          گاز کربنیک متعلق به بیکربناتها

–          گاز کربنیک مورد نیاز برای تعادل کربناتی آب

–          گاز کربنیک آزاد

گاز آمونیاک در آبهای سطحی بخصوص آنهایی  که درتماس با فاضلابهای صنعتی وبهداشتی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلابهاست،یافت می شود.گاز سولفیدهیدروژن که عمدتا براثر تجزیه بی هوازی بعضی از ترکیبات آلی ومعدنی حاصل میشود، در بعضی از آبهای زیرزمینی که خاک آن مناطق حاوی مواد آلی ومعدنی بخصوصی است وجود دارد.این گاز همچنین میتواند از پیوستن فاضلابهای گندیده وبرخی ازپسابها به آبهای سطحی وزیرزمینی وارد آنها شود.

مشکلات ناشی از انحلال گازها درآب:

 

120,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

مطالب پیشنهادی:
 • مقاله تصفیه و پساب صنعتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید
  

  جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

  سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

  دسته ها

  آخرین بروز رسانی

   سه شنبه, ۲۱ آذر , ۱۳۹۶
  
  اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
  wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
  تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.