گزارش کارآموزی ساختمانی


دنلود مقاله و پروژه و پایان نامه دانشجوئی

گزارش کارآموزی ساختمانی شرکت ساربتون مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۶۰  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود گزارش کارآموزی ساختمانی نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: کلیات پروژه
وضعیت فیزیکی پروژه             ۷
موقعیت ساختمان در سایت           ۷
کروکی سایت                ۷
پیشرفت کار در روش کار پیمانکار           ۹
انواع قراردادهای پیمانکاری           ۹
انواع مناقصه             ۹
مراحل اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری      ۱۰
اصول طرح کارگاه و ساختمان        ۱۰
جدول مصالح مصرفی در انبار        ۱۰
نحوة انجام گزارش کارگاه در مورد مسئولیتها      ۱۱
گزارش روزانه          ۱۱
فصل دوم: عملیات ساختمانی
–  بازدید شناسایی زمین        ۱۱
–  طبقه بندی زمین از نظر خاک و مقاومت آن      ۱۲
–  آزمایش خاک        ۱۲
–  طبقه بندی زمین ها (بر حسب نوع مصالح، وضعیت طبیعی)    ۱۳
–  زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای مصنوعی      ۱۴
–  زمینهای طبیعی و انواع آن        ۱۴
–  زمینهای غیر قابل تراکم        ۱۶
–  زمینها با تراکم کم        ۱۷
–  تخریب          ۱۷
–  خاکبرداری          ۱۸
–  گودبرداری (پی کنی)        ۱۸
–  گودبرداری و پی کنی در زمینهای آبدار      ۱۹
–  روش پایین بردن سطح آب        ۱۹
–  ابعاد پی و پی سازی        ۲۱
–  شمع بندی          ۲۳
–  ترازکردن کف پی          ۲۳
–  شفته ریزی          ۲۴
–   قالب بندی پیها        ۲۴
–  آرماتوربندی          ۲۵
–  کلافبندی افقی        ۲۶
–  کلافبندی قائم        ۲۷
–  بتن پی          ۲۷
فصل سوم: ساختمان
–  عملیات ساختمانهای بتنی        ۲۸
–  مزایای ساختمانهای بتنی        ۲۸
–  ابعاد پی          ۲۸
–  بتن مگر          ۲۹
–  میلگردهای کف پی        ۲۹
–  قالبندی          ۲۹
–  داربست          ۳۰
–  قالبندی پیها          ۳۰
–  آرماتوربندی          ۳۰
–  شناژ          ۳۱
–  ساختمانهای بتنی        ۳۲
–  دانه بندی          ۳۲
–  سیمان          ۳۲
–  بردن بتن تا محل مورد نیاز        ۳۲
–  ریختن بتن          ۳۳
–  عمل آوردن بتن        ۳۳
–  حفظ کردن بتن        ۳۳
–  ستون          ۳۴
–  تیرها          ۳۵
–  اتصال اسکلت بتنی        ۳۶
–  باز کردن قالبها        ۳۶
–  وصله کردن آرماتور        ۳۷
فصل چهار: سقفهای تیرچه بلوک
–   تیرچه          ۴۰
–   بلوک          ۴۰
–   میلگردهای ممان منفی        ۴۲
–  میلگرد حرارتی          ۴۲
–   کلاف عرضی          ۴۲
–   بتون ریزی          ۴۳
–  بامهای تخت یا مسلح          ۴۳
–   عکس از مراحل اجرای  سقف تیرچه بلوک      ۴۵
–  پوشش بامهای تخت یا مسلح        ۴۶
–  دیوار جان پناه        ۴۷
فصل پنج : مصالح وجزئیات
–   گچ          ۴۸
–  اجرای کاشی کاری        ۴۹
–  کارگذاری پنجره ها در نما        ۵۱
–   کف سازی          ۵۱
–  سقف کاذب          ۵۱
–  میلگردهای عمودی        ۵۲
–  میلگردهای افقی چپ و راست        ۵۲
–   رابیتس          ۵۳
–   کچ کاری روی رابیتس        ۵۳
–   عایق کاری          ۵۳
–  پله            ۵۴
–   فنداسیون          ۵۶
–  آزمایشگاه بتن        ۵۶
–  نحوه اجرای سرویسها        ۵۶
–   محوطه سازی          ۵۷
–   اجرای آسانسور          ۵۷
–  عکس از مراحل اجرایی آسانسور و چاله آسانسور      ۵۸
–   سقف کاذب          ۵۹
–  پارکینگ          ۵۹
–   تأسیسات          ۶۰
–  اجرای فاضلاب          ۶۰

 عملیات ساختمانی

 بازدید وشناسایی زمین

قبل از شروع هر عملیات باید زمین بازدید شده و وضعیت آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پستی و بلندی زمین با توجه به نقشه باید مورد بازدید قرار گیرد و عوارض پستی و بلندی زمین به وسیله مهندس نقشه بردار تعیین گردد و همچنین محل چاهها، فاضلاب، چاه آبی قدیمی و مسیر قناتهای قدیمی تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص شود و چاهها  در صورت لزوم باملات شفته پر شود و محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و نسبت به ریشه کنی یا کندن ریشه های نباتی و برداشتن خاکهای نباتی اقدام شود و شکل زمین و زوایای آن کاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود و نوع زمین مشخص و خاک آن آزمایش گردد.

طبقه بندی زمین از نظر خاک ومقاومت آن:

زمین های خاک ریزی شده( خاک دستی)

زمینهای ماسه ای

زمینهای دج

زمینهای رسی

زمینهای شنی

زمینهای سنگی

زمینهای مخلوط

زمینهای بی فایده

 

آزمایش خاک

 ۲- برای آزمایش خاک در این ساختمان نمونه هایی از خاک ساختمان را در ظروفی مکعبی شکل به ابعاد  سانتی متر ریخته سپس با یک نوار چسب مناسب درزهای آن را مسدود می کنند و در روی جعبه نیز مشخصات محل و عمق موردنظر را یادداشت می کنند. و این عمل را تا رسیدن به خاک خوب ادامه می دهند و جعبه ها را به محل آزمایش خاک برده تا تاب تحمل را اندازه گیری کنند. پس از بررسی ظرف معکب شکل مشخص شد که خاک محل از نوع« شن بوم» است که مخلوطی از شن و ماسه با لای کم و بیش دانه های قلوه سنگ که می توا آنها را بآسانی متراکم کرد. وطی بررسی و عملیاتی روی زمین مشخص شد که نوع زمین«دج» است که با کلنگ و پتک و کمپرسور می توان زمین را کند.


 طبقه بندی زمین ها

زمینها را برحسب مورد می توان برحسب نوع( اندازه) مصالح متشکله، برحسب وضعیت طبیعی و یا برحسب میزان نشست و قابلیت تراکم طبقه بندی نمود.

 الف)  طبقه بندی زمینها برحسب نوع مصالح متشکله

مصالح تشکیل دهندة انواع زمینها، به غیر از زمینهای سنگی، عبارتند از شن،ماسه، سیلت، رس ومواد آلی یا ارگانیکی حاصله از گیاهان.

شن به دانه هائی اطلاق می شود که دارای قطری بزرگتر از ۶ میلی متر و کوچکتر از ۷۶ میلی متر باشد .

به قطعات سنگی بزرگتر از ۷۶ میلیمتر قلوه سنگ ویا لاشه سنگ اطلاق می شود.

ماسه به مصالحی اطلاق می شود که از شن کوچکتر ولی بزرگتر از ۷/۰ میلی متر باشد دانه های سیلت از الک نمره ۲۰۰ عبور کرده ولی از۰۰۲/۰ میلیمتر بزرگترند. رس از ذراتی به قطر کمتر از ۰۲/۰ میلی متر تشکیل شده است و بالاخره خاک های آلی به خاک هائی اطلاق می شود که قسمت اعظم آنها مواد ارگانیکی حاصله از بقایای گیاهان تشکیل شده باشد.

زمینها ممکن است متشکل از یک یا چند نوع از مصالح فوق باشند و لذا خصوصیات آنها به میزان زیادی بستگی به نوع مواد متشکله آنها دارد.

در طبقه بندی زمینها، که غالباً بعنوان طبقه بندی و یا رده بندی خاک ها عنوان می شود دو روش وجود دارد. روش رده بندی متحد و روش رده بندی AASHTO، در روش رده بندی متحد هر رده از خاکها را با دو حرف که اولین آن مشخص کننده نوع خاکی است که قسمت عمده مواد متشکله باقی مانده روی الک نمره ۲۰ از نمونه ها راتشکیل میدهد و حرف دوم بستگی به درصد مواد عبورکرده از الک نمره ۲۰۰ دارد.خاکهائی که بیش از ۵۰% وزنشان از الک نمره ۲۰۰ عبور کند بعنوان خاک های ریزدانه و خاک هائی که کمتر از ۵۰% وزنشان ازالک نمره ۲۰۰ عبور کند بعنوان خاک های درشت دانه نامیده می شود.

در روش AASHOT، خاکها برحسب ارزش نسبی آنها بعنوان مصالح زیرسازی از ۱- A تا ۷- A   طبقه بندی شده اند.[۱]

 ب)طبقه بندی زمینها برحسب وضعیت طبیعی

زمینها را برحسب وضعیت طبیعی به دو دسته زمینهای خاکریزی شده یا مصنوعی و زمینهای طبیعی تقسیم می کنند.

 

  زمینهای خاکریزی شده یا زمینهای  مصنوعی

این زمینها که لایه های روئین آنها تا عمق زیادی از خاک های حاصله از گودبرداری و خاک برداری زمینهای دیگر تشکیل شده است، و اصطلاحاً به آنها زمینهای خاک دستی گفته می شود، از نامناسب ترین انواع زمین برای ساختمان است. زمینهای خاک دستی، حتی اگر سالها از عمر آنها گذشته باشد، نمی توانند نظر زمینهای طبیعی مقاوم و قابل اعتماد باشد. چنانچه بخواهیم در این زمینها ساختمان و یا سازه ای بنا کنیم باید آنقدر آنها را حفر نمائیم  تا به زمین طبیعی و مقاوم برسیم. چنانچه زمین طبیعی و مقاوم در عمق نسبتاً زیادی قرار داشته باشد باید به تمهیداتی نظیر شمع کوبی، که بعداً به آن اشاره خواهد شد متوسل گردید.

 زمینهای طبیعی

این زمینها خود به چند دسته بشرح زیر تقسیم می شوند:

  زمینهای ماسه ای نرم

این زمینها که از ماسه های نرم و به قطر نسبتاً زیاد تشکیل شده اند در صورتی که خشک بوده و در سطح افقی قرار گرفته باشند می توانند فشاری در حدود ۵/۱ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را تحمل نمایند. زمینهای ماسه ای در صورتی که مرطوب بوده و یا در شیب قرار داشته باشند به هیچوجه برای ایجاد سازه ای برروی آنها مناسب نیستند.


زمینهای شنی

در صورتی که قسمت اعظم مواد متشکله زمین از شن باشد به آن زمین شنی گفته می شود. اگر طبقات و شنهای متشکله زمین بهم فشرده و محکم شده باشند برای ساختمان مناسب بوده و قابلیت تحمل فشار نسبتاً بالایی را خواهد داشت. به این زمینها دجی نیز گفته می شود. میزان دج بودن زمین، که معمولاً برحسب درصد عنوان می شود، بستگی به میزان فشردگی دانه های شن به یکدیگر و سختی زمین دارد. قابلیت مقاومت زمینهای دجی گاهی تا ۵/۴ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بالغ می شود.

 

زمینهای رسی

همانطورکه از نام این زمینها برمی آید قسمت عمده مواد متشکله آنها از رس تشکیل یافته است. این زمینها در صورتیکه خشک بوده و قشرهای آن به هم فشرده باشند زمینهای مناسبی برای ساختمان محسوب می شوند و می توانند برحسب مورد فشاری تا ۵/۴ کیلوگرم بر سانتیمترمربع را تحمل نمایند در صورتی که زمینهای رسی مرطوب و آبدار باشد بهیچوجه برای ساختمان مناسب نیستند زیرا اگر زمین رسی شیب دار بوده و با لایه های رسی متشکله زمین در شیل قرار گرفته باشند بعلت لغزندگی تحت فشار زیاد حرکت کرده باعث خرابی ساختمان می شود در صورتی که لایه های زمینهای رسی مرطوب بصورت افقی قرار گرفته باشند فشارهای وارده از طرف پی به زمین به زیر دیوارها و قسمتهای دیگر سازه انتقال می یابد و باعث خرابی و یا شکاف برداشتن آنها می شود.

 

 زمینهای سنگی

چنانچه زمین از سنگ یک پارچه و یا تخته سنگهای بزرگ تشکیل شده باشد زمین بسیار مناسبی برای ساختمان خواهد بود. زمینهای سنگی قادرند فشارهای زیادی را تحمل نمایند معمولاٌ تا  مقاومت سنگ را در محاسبات منظور می کنند. باید توجه و دقت نمود که هر نوع زمین سنگی برای ایجاد ساختمان برروی آن مناسب نیست، زیرا بعضی از سنگها، گرچه ظاهراً محکم و مناسبند ولی موقعی که در مجاورت آب قرار می گیرند بعلت تغییراتی نظیر اضافه حجمی که پیدا می کنند برای ساختمان بسیار نامناسب و خطرناکند. زمینهای گچی را می توان به عنوان نمونه جز اینگونه زمینهای سنگی نام برد.

زمینهای مخلوط

این زمینها مخلوطی از شن و ماسه و رس هستند در صورتی که مصالح متشکله این زمینها خوب بهم فشرده شده باشند قابلیت تحمل فشار نسبتاً بالائی در حدود ۵/۲ تا ۵/۴  کیلوگرم بر سانتیمترمربع، دارند. در صورتیکه مصالح متشکله این زمینها خوب بهم فشرده نباشند زمین مناسبی برای ساختمان بحساب نمی آیند. به زمینهای مخلوط خوب بهم فشرده زمینهای دجی نیز اطلاق می شود.

 

 زمینهای بی فایده

این زمینها که قسمت اعظم آنها ا ز  موادآلی حاصله از گیاهان تشکیل شده است بهیچ وجه برای ساختمان مناسب نیستند. در صورتی که بخواهیم در این زمینها ساختمانی بسازیم باید آنقدر زمین را حفر کنیم تا به زمین خوب و مقاوم رسید، یا همانطوری که در مورد زمینهای خاکریزی گفته شد یا روشهای سطوح مقاومی را برای پی سازی در آنها بوجود آورد.

 

 ج) طبقه بندی زمینها برحسب میزان نشست

زمینها را برحسب میزان نشست و قابلیت تراکم پذیری به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند:

 

زمینهای غیرقابل تراکم

نشست این زمینها پس از ایجاد ساختمان و اعمال فشار از طرف آن ناچیز و غیرقابل توجه است این زمینها خود به سه گروه تقسیم می شوند:

۱) زمینهای متشکله از سنگ سخت نظیر گرانیت، بازالت وشیست این زمینها علاوه بر اینکه غیرقابل تراکمند در مقابل آب نیز مقاوم بوده و نفوذپذیری آنها فوق العاده کم است.

۲) زمینهای متشکله از سنگهای نرم، این زمینها نظیر زمین رسی سخت تقریباً غیرقابل تراکمند ولی کمی قابل نفوذ بوده و در مقابل آب شسته می شوند

 

 زمینهای با قابلیت تراکم کم

تراکم این زمینها متناسب با فشار وارده بر آنهاست. این زمینها که قابلیت شسته شدن نسبتاً کمی دارند می توانند فشاری حدود دو کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را تحمل نمایند زمینهای مارنی را می توان از جمله این نوع زمینها بحساب آورد.

 

 زمینهائی با قابلیت تراکم زیاد

این زمینها نه تنها، در مقابل فشارهای وارده متراکم می شوند بلکه فشارهای وارده به راحتی به مناطق اطراف پی نیزمنتقل شده و باعث خرابی وخسارت به ساختمان می شود این زمینها که قابلیت شسته شدن آنها زیاد است بهیچوجه برای ساختمان مناسب نیستند زمینهای باتلاقی از جمله این زمینها به شمار می روند .

 

 تخریب

در صورتی که قرار باشد ساختمان به جای یک ساختمان قدیمی ساخته شود باید به عملیات تخریبی دست زد. مصالح تخریبی به دو دسته تقسیم می شوند. یکسری مصالح تخریبی که بعد از تخریب هم قابل استفاده اند و باید با احتیاط برداشته شوند و یک سری مصالح تخریبی که بعد از تخریب مورد استفاده قرار نمی گیرند که باید از محل کارگاه به محل مناسبی حمل شوند.

تخریب محل برای آماده کردن ساختمان سازی شامل ۳ مرحله بود: الف: تخریب ساختمان قبلی و تأسیسات موجود  ب: ریشه کنی بوته ها و درختان که این مرحله تخریب حدوداً     روز طول کشید و چون این ساختمان جنوبی بوده و دو ساختمان درسمت راست و چپ آن قرار داشته بنابراین در جریان تخریل بایستی حفظ و مراقبت از ابنیه مجاور کاملاً موردنظر می گرفتند و نیز تأسیسات زیرزمینی مانند لوله کشی آب و گاز و یا فاضلاب و کابل کشی برق و تلفن که از دید پنهان می باشد، مراقبت و جابجایی آنها توسط مأموران سازمان های مربوطه انجام و بررسی می شود.

 

 خاکبرداری

 

50,000 ریال – خرید

تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

 

 

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

براي قرار دادن بنر خود در اين مکان کليک کنيد
به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید


جستجو پیشرفته مقالات و پروژه

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

دسته ها

آخرین بروز رسانی

    یکشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۶

اولین پایگاه اینترنتی اشتراک و فروش فایلهای دیجیتال ایران
wpdesign Group طراحی و پشتیبانی سایت توسط دیجیتال ایران digitaliran.ir صورت گرفته است
تمامی حقوق برایbankmaghale.irمحفوظ می باشد.